брошура

посібник для вчителя

1
НЕТІШИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1
ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ В
ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Нетішин
2015
2
Посібник підготувала творча група вчителів:
Автушенко Л. Є. – керівник творчої групи
Базан Л. П.
Дацюк О. І.
Заремська Н.Ф.
Ковальчук М. Л.
Міськів В.Г.
Мойсеєць Г.С.
Осіпова І. А.
Петровська О.О.
В посібнику подано теоретичний і практичний
матеріал щодо використання здоров’язберігаючих
технологій в початкових класах: методичні поради, уроки –
тренінги, фізкультхвилинки, рухавки.
Запропонований матеріал можна використовувати на
уроках та в позаурочній роботі.
Для вчителів початкових класів, вихователів груп
продовженого дня.
3
Вступ
Сучасна освіта характеризується широким
впровадженням технологічного підходу. І це є об’єктивним
процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть
переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу
природного розвитку дитини.
Поняття “технологія” в педагогіку прийшло з
виробництва, де визначається як сукупність різних
елементів, зокрема прийомів, операцій, дій, процесів та
їхню послідовність, тобто це своєрідна майстерність
людини. Таким чином “технологія” виступає як алгоритм за
допомогою якого отримується запланований результат.
Поняття “здоров’язберігаючі технології” об’єднує в
собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу
щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.
Під здоров’язберігаючими технологіями вчені
пропонують розуміти:
· сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність
стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання
та виховання);
· оптимальну організацію навчального процесу (відповідно
до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та
гігієнічних норм);
· повноцінний та раціонально організований руховий
режим.
Слід зазначити, що впровадження
здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з
використанням медичних (медико-гігієнічних,
фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих),
соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих
технологій та технологій забезпечення безпеки
життєдіяльності.
4
Відповідно до вимог Державного стандарту одне з
найважливіших завдань сучасної школи – навчити дітей
берегти і зміцнювати своє здоров’я.
Сутність здоров’язберігаючих та
здоров’яформуючих технологій постає в комплексній оцінці
умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати
наявний стан учнів, формувати більш високий рівень
їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя,
здійснювати моніторинг показників індивідуального
розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити
відповідні психолого-педагогічні, корегувальні,
реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності
навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної
“вартості”, поліпшення якості життя суб’єктів освітнього
середовища.
5
ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ З МЕТОЮ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ЯК НАЙВИЩОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ
«Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде,
і сила в’яне, і багатство без користі, і слово безс
( Герофіл )
Душа дитини – жовтий
соняшник,
До сонця тягнеться щомить,
Та на душі тоді лиш сонячно,
Коли нічого не болить,
Коли дитина загартована,
Здорова й сильна, не сумна,
Тоді наука їй – як золото,
А світ - як казка чарівна.
Плекаймо, вчителі, той
соняшник,
Нехай здоровим він зроста,
Обличчям тягнеться до
сонечка,
Корінням – вглиб землі вроста
1. З історії здоров’язберігаючих технологій
Час не стоїть на місці. Людство завжди перебуває у
пошуках нових ідей і цей процес розпочинається саме зі
шкільної парти. Час змінює стандарти,
стереотипи, потреби, і сьогодні школа теж потребує
реформування. А це довгий, клопітливий процес. Людина
тим і відрізняється від комахи та бджоли, що будує не за
існуючими, природніми інстинктами, а за народженими
творчістю проектами у баченні прекрасного та
гармонійного.
6
Колись метою школи було навчити якомога більше
людей читати та писати. Зараз - це рівень початкової школи.
А загальні цілі – зовсім інші. У школі викладається безліч
предметів, але інформаційний простір сьогодні майже
безмежний (телебачення, радіо, інтернет), тому вчитель
перестає бути єдиним джерелом знань. А метою сучасної
школи є підготовка дітей до життя. Кожен учень має
отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в
майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за
умови запровадження технологій здоров’язберігаючої
педагогіки. Основна мета сучасної школи полягає у
формуванні здорової особистості. Здорової як фізично, так
і духовно. Тому кожна школа сьогодні шукає свій шлях змін
у просторі покращення якості освіти та виховання.
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо
вивчення шкільних дисциплін у 2012-2013 навчальному
році (Лист МОНмолодьспорту від 01.06.2012 року № 1/9-
426) важливою ознакою сучасного уроку є використання
здоров’язберігаючих технологій .
Національна Доктрина розвитку середньої освіти
України в ХХ столітті передбачає вирішення таких проблем
:
- виховання морально та фізично здорової людини;
- формування в учнів наукового світогляду, уявлення
та розуміння наукової картини світу живої природи на
основі усвідомлення понять і закономірностей
взаємозв’язку безпечної поведінки людини, здорового
способу життя, цінування власного життя та життя інших.
Здоров’я, за визначенням Всесвітньої організації охорони
здоров’я, - це стан повного фізичного, психічного та
соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб
або фізичних вад .
7
Отже, здоров’я – єдність фізичного, психічного,
духовного, соціального, інтелектуального та творчого
аспектів здоров’я, а не лише відсутність хвороб або
фізичних вад.
У своїх працях видатний педагог
В.О.Сухомлинський писав: «Досвід переконав нас у тому,
що приблизно у 85% усіх невстигаючих учнів головна
причина відставання у навчанні – поганий стан здоров’я,
якесь нездужання або захворювання, найчастіше зовсім
непомітне і таке, що можна вилікувати тільки спільними
зусиллями матері, батька, лікаря та вчителя». На думку
великого педагога, школа та вчитель зокрема повинні брати
активну участь у збереженні здоров’я учнів.
Учитель, володіючи сучасними педагогічними
знаннями, при постійній взаємодії з учнями, їхніми
батьками, медичним працівником та шкільним
психологом, повинен планувати й організовувати свою
діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та
зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу.
Чому ми звертаємось сьогодні до теми
здоров‘язбереження у школі?
Тому що здоров’я дітей - одне з основних джерел
щастя, радості і повноцінного життя батьків, учителів,
суспільства в цілому. Для України головною проблемою,
яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і
зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. Турботу
викликає різке погіршення стану фізичного та розумового
розвитку підростаючого покоління, зниження рівня
народжуваності й тривалості життя, зростання смертності,
особливо дитячої, а також відсутність мотивації до
збереження та зміцнення здоров‘я.
Сучасний стан здоров’я та суспільної свідомості
населення України свідчить, що існує реальна загроза
8
вимирання нації. При цьому найбільше страждають
незахищені верстви населення, які нині позбавлені
можливості життєвого самовизначення та самореалізації,
що призводить до їх соціальної дезадаптації.
У Законі України «Про загальну середню освіту» в
ст. 5 зазначено, що завданнями загальної середньої освіти є:
виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я
інших громадян як найвищої соціальної цінності,
формування гігієнічних навичок і засад здорового способу
життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного
здоров'я учнів (вихованців).
А в ст. 22 говориться про те, що загальноосвітній
навчальний заклад повинен забезпечувати безпечні та
нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для
фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формувати
гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів
(вихованців). І що відповідальність за організацію
харчування учнів покладається на керівників цих
навчальних закладів.
Учитель-предметник, володіючи сучасними
педагогічними знаннями, у постійній взаємодії з учнями,
їхніми батьками, медичними працівниками, шкільним
психологом, класним керівником, повинен планувати та
організовувати свою діяльність з урахуванням пріоритетів
збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів
педагогічного процесу.
Здоров’я дитини, її соціально – психологічна
адаптація, нормальне зростання і розвиток багато в чому
визначаються середовищем, у якому вона живе. Для дитини
6 – 17 років таким середовищем є школа, оскільки тут
дитина проводить 70% часу.
Існують різні визначення здоров’я та підходи до його
збереження та зміцнення в педагогіці. Згідно визначенню
9
Всесвітньої організації охорони здоров’я: “Здоров’я – це
стан повного фізичного, психічного та соціального
благополуччя, а не просто відсутність хвороб або фізичних
вад”.
,,Мати гарне здоров’я – це мати почуття найвищого
блаженства, що дозволяє людині говорити із задоволенням:
,,Я почуваю себе чудово! Я живу чудово!” – писав творець
однієї з популярних сьогодні систем оздоровлення Бречч.
Відомо, що основна мета життя – щастя. Але до нього веде
одна дорога - міцне здоров’я. Здорова людина любить
життя. Вона рідко буває нещасливою.
Важко уявити собі у числі активних і повноцінних
учасників навчально-виховного процесу дитину або
вчителя, у яких постійно болить голова, які знаходяться у
постійній нервовій напрузі, всього бояться... Здоров’я –
єдність соматичного, психічного, духовного, соціального,
інтелектуального та творчого аспектів здоров‘я, а не лише
відсутність хвороб або фізичних вад.
Фізичне здоров’я складає організм людини як
біологічну систему: органи і системи життєзабезпечення,
їхні функції та здоровий стан, фізична діяльність і біохімічні
процеси, гігієна тіла, рухова активність, здорове
харчування, генетичне і репродуктивне здоров’я,
профілактика хвороб, фізичний розвиток.
2. Поняття ,,здоров’язберігаючі технології”
Поняття ,,здоров’язберігаючі технології” об’єднує в
собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу
щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.
У ході розробки проекту вчителями ретельно
опрацьована теоретична база.
Під здоров’язберігаючими технологіями вчені
пропонують розуміти:
10
- сприятливі умови навчання дитини в школі
(відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог,
методик навчання та виховання);
- оптимальну організацію навчального процесу
(відповідно до вікових, статевих, індивідуальних
особливостей та гігієнічних норм);
- повноцінний та раціонально організований руховий
режим.
Впровадження здоров’язберігаючих освітніх
технологій пов’язано з використанням медичних (медико-
гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-
оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних
здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення
безпеки життєдіяльності.
Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих
технологій дає можливість виокремити такі типи (за О.
Ващенко):
- здоров’язберігаючі – технології, що створюють
безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі
та ті, що вирішують завдання раціональної організації
виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих,
індивідуальних особливостей та гігієнічних норм),
відповідність навчального та фізичного навантажень
можливостям дитини;
- оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення
завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення
потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка,
фізіотерапія, ароматерапія, загартування, гімнастика,
масаж, фітотерапія, музична терапія;
- технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання,
формування життєвих навичок (керування емоціями,
вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та
11
зловживання психоактивними речовинами, статеве
виховання. Ці технології реалізуються завдяки включенню
відповідних тем до предметів загально навчального циклу,
введення до варіативної частини навчального плану нових
предметів, організації факультативного навчання та
додаткової освіти;
- виховання культури здоров’я – виховання в учнів
особистісних якостей, які сприяють збереженню та
зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як
цінність, посиленню мотивації на ведення здорового
способу життя, підвищенню відповідальності за особисте
здоров’я, здоров’я родини.
Здоров’язберігаючі технології навчають дітей жити
без конфліктів. Навчають укріплювати, зберігати своє і
цінити чуже здоров’я. Ці технології прищеплюють дітям
принципи здорового способу життя, посилюють мотивацію
до навчання.
Урок – це основна структурна одиниця навчального
процесу. Урок у здоров’язберігаючих технологіях повинен
не викликати в учнів погіршення здоров’я. Сучасний урок –
це урок інноваційний, який викликає в учнів і вчителів
задоволення, стимулює цікавість, творчість. Усе це
досягається різноманітними формами роботи з
використанням інтерактиву та інноваційних технологій.
Теоретична значущість й актуальність розглянутої
проблеми, її недостатня розробленість послужили
підставою для визначення теми практикоорієнтованого
проекту «Здоров’язберігаючі технології – інноваційний
крок в освіті». Психічне здоров’я утворюють позитивні
емоції і почуття, воля, самосвідомість, самовиховання,
мотивація поведінки, стреси, психотравми, резерви
психологічних можливостей людини, запобігання
12
шкідливих звичок, формування гігієнічних навичок і
позитивних звичок.
Духовне здоров’я – це здоров’я в системі
загальнолюдських цінностей, ідеал здорової людини,
традиції культури українського народу, розвиток
позитивних духовних рис, духовні цінності й засоби
розвитку духовності.
Соціальне здоров’я - соціальні потреби та інтереси,
етика родинних зв’язків, наслідки антисоціального
ставлення до довкілля, соціальне забезпечення життєво
важливих потреб, соціальна адаптація, здоров’я нації,
формування потреби вести здоровий спосіб життя.
Інтелектуальне здоров'я - це можливість відкрити
наші уми для нових ідей та досвіду, які можуть допомогти в
поліпшенні особистої, групової та суспільної взаємодії.
На шляху до інтелектуального здоров'я необхідно
витрачати більше часу на навчання, наприклад читання
книг, журналів і газет, для того щоб бути в курсі поточних
питань та ідей.
Одним із складових здоров‘я є і творчість. Тому що
саме творчий підхід до вирішення будь-яких життєвих
проблем, завдань робить людину здоровою.
Ось чому тема створення у школі
здоров‘язберігаючого середовища є такою актуальною.
Ключовими компетентностями, що сприяють
здоров’ю, якими повинні володіти учні для успішної
соціалізації, є наступні:
- навички раціонального харчування;
- навички рухової активності та загартування;
- санітарно-гігієнічні навички;
- навички організації режиму праці та відпочинку;
- навички самоконтролю;
- навички мотивації успіху та тренування волі;
13
- навички управління стресами;
- навички ефективного спілкування;
- навички попередження конфліктів;
- навички співчуття (емпатії);
- навички поведінки в умовах тиску;
- навички співробітництва;
- навички самоусвідомлення та самооцінки;
- визначення життєвих цілей і програм;
- аналіз проблем прийняття рішень.
Що ж розуміють під поняттям «здоров‘язберіагаюча
технологія»?
Слово «технологія» в перекладі з грецької мови
означає вчення про мистецтво.
Здоров'язберігаюча технологія – це побудова
послідовності факторів, що попереджують руйнування
здоров'я при одночасному створенні системи
сприятливих для здоров'я умов.
Поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує у
собі всі напрямки діяльності загальноосвітнього
навчального закладу щодо формування, збереження та
зміцнення здоров’я.
Під здоров’язберігаючими технологіями вчені
пропонують розуміти:
- сприятливі умови навчання дитини у школі
(відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог,
методик навчання та виховання);
- оптимальну організацію навчального процесу
(відповідно до вікових, статевих, індивідуальних
особливостей та гігієнічних норм);
- повноцінний та раціонально організований руховий
режим.
Слід зазначити, що впровадження
здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з
14
використанням медичних (медико-гігієнічних,
фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих),
соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих
технологій та технологій забезпечення безпеки
життєдіяльності.
Здоров'язберігаючі технології дозволяють:
- сформувати соціальну зрілість випускника;
- забезпечити можливість учням реалізувати свій
потенціал;
- зберегти і підтримати фізіологічне здоров'я учнів.
Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя,
радості і повноцінного життя батьків, учителів, суспільства
в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана
з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я
дітей та учнівської молоді. Турботу викликає різке
погіршення стану фізичного та розумового розвитку
підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й
тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої.
Тому головним завданням у діяльності педагогічних
колективів навчальних закладів на сучасному етапі повинно
бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів,
учнів та їхніх батьків.
Мета сучасної школи - підготовка дітей до життя.
Кожен учень має отримати під час навчання знання, що
знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення
означеної мети можливе за умови запровадження
технологій здоров’язберігаючої педагогіки.
Учитель, володіючи сучасними педагогічними
знаннями, при постійній взаємодії з учнями, їхніми
батьками, медичними працівниками та шкільними
психологами, планує й організовує свою діяльність з
урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я
15
всіх суб’єктів педагогічного процесу. У своїй роботі він
звертається до різноманітних педагогічних технологій.
Сучасна освіта характеризується широким
впровадженням технологічного підходу. І це є об’єктивним
процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть
переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу
природного розвитку дитини.
Поняття “технологія” в педагогіку прийшло з
виробництва, де визначається як сукупність різних
елементів, зокрема прийомів, операцій, дій, процесів та
їхню послідовність, тобто це своєрідна майстерність
людини. Таким чином “технологія” виступає як алгоритм за
допомогою якого отримується запланований результат.
У кінці 70-их роках минулого століття збільшується
увага до педагогічної технології і на Україні. Однак і
сьогодні стосовно поняття “педагогічна технологія” єдиної
думки науковців поки що не існує. У науковій літературі
зустрічається понад 300 тлумачень цього поняття в
залежності від того як автор уявляє собі структуру й
складові освітнього технологічного процесу. Але їх
об’єднує те, що всі автори єдині у визначенні мети
педагогічної технології – це підвищення ефективності
навчально-виховного процесу і гарантування досягнення
учнями запланованих результатів навчання.
За визначенням ЮНЕСКО, педагогічна технологія –
це системний метод створення, застосування і визначення
всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням
технічних і людських ресурсів і їх взаємодії, що своїм
завданням вважає оптимізацію форм освіти.
Будь яка педагогічна технологія має відповідати
основним критеріям технологічності: концептуальності,
системності, керованості, ефективності, відтворюваності.
16
Технології навчання спрямовані на підвищення рівня
знань, умінь і навичок протидії негативним явищам та
формування відповідальної поведінки.
Поняття “здоров’язберігаючі технології” об’єднує в
собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу
щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.
Здоров’язберігаючі освітні технології поділяються на
три групи:
- організаційно-педагогічні (визначають структуру
навчального процесу, яка сприяє запобіганню станів
перевтомлення, гіподинамії тощо);
- психолого-педагогічні (пов’язані з безпосередньою
роботою вчителя на уроці);
- навчально-виховні (це програми з формування
культури здоров’я, на-вчання навичок здорового способу
життя, профілактики пікідливих звичок, захворювань,
позакласні заходи, робота з батьками).
Дослідженнями доведено, що ефективність
формування здорового способу життя вимагає активного
залучення учнів до здоров’язберігаючого
навчального процесу, формування в них активної позиції
щодо зміцнення і збереження власного здоров’я. Аналіз
здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітніх закладів
України дозволив виділити складові моделі цієї діяльності.
Вона має поєднувати такі форми і види роботи:
- корекцію порушень соматичного здоров'я з
використанням комплексу оздоровчих та медичних заходів
без відриву від навчального процесу;
- різноманітні форми організації навчально-виховного
процесу з урахуванням їх психологічного та фізіологічного
впливу на учнів;
- контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм
організації навчально-виховного процесу; нормування
17
навчального навантаження та профілактику перевтоми
учнів;
- медико-психолого-педагогічний моніторинг стану
здоров’я, фізичного і психічного розвитку учнів;
- розробку та реалізацію навчальних програм із
формування в учнів навичок ведення здорового способу
життя та профілактики шкідливих звичок;
- діяльність служби психологічної допомога вчителям та
учням у подоланні стресів, стану тривоги; сприяння
гуманному ставленню до кожного учня; формування
доброзичливих взаємовідносин у колективі вчителів;
- організацію та контроль за дотриманням збалансованого
харчування всіх учнів школи;
- заходи, що сприяють збереженню та зміцненню здоров'я
вчителів та учнів, створення умов для їх гармонійного
розвитку.
Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров'я
дітей та підлітків потребує тільної увага всіх зацікавлених у
цьому: педагогів, медиків, батьків, представників
громадськості. Однак особливе місце та відповідальність з
оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка
повинна й має всі можливості для того, щоб зробити
освітній процес здоров’язберігаючим. і в цьому випадку
мова йде вже не просто про стан здоров'я сучасних
школярів, а про майбутнє України.
3. Основні завдання
1. Створення психолого-педагогічних і організаційно-
педагогічних умов, які забезпечують психічне здоров’я і
комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації
навчально-виховного процесу на основі:
18
фізкультурно-спортивної активності; обґрунтованої
відповідності навчального навантаження обсягові
інформації, психофізичним можливостям її засвоєння;
переведення традиційної інформаційно-об'ємної системи
навчання на систему, яка навчає учнів самостійно здобувати
знання, вільно мислити, застосовувати отриману
інформацію на практиці.
2. Реалізація наукової організації навчальної праці,
харчування та відпочинку учнів.
3. Створення максимально можливих санітарно-гігієнічних
умов.
4. Включення учнів до свідомої діяльності з формування
культури здорового способу життя, забезпечення цього
процесу навчально-методичними посібниками.
5. Створення в навчальному закладі системи управління та
моніторингу здоров’язберігаючої технології.
6. Формування культури здорового способу життя учнів як
у навчальний, так і позаурочний час.
7. Створення системи підготовки кадрів, соціальної і
фінансової підтримки ідеї здоров’язберігаючої технології;
агітації і пропаганди; об'єднання зусиль усіх підрозділів
навчального закладу, закладів медицини та фізичної
культури.
8. Забезпечення програмного і навчально-методичного
обладнання з проблем здоров’язберігаючої технології.
9. Забезпечення психологічного і медичного супроводу
освіти.
10.Створення довершеної системи оздоровлення учнів в
умовах літніх таборів.
11.Створення оптимальних умов для функціонування
фізичної культури; забезпечення можливостей для
впровадження сучасних інноваційних форм і методів
роботи.
19
12.Створення інформаційно-комп’ютерного забезпечення
оздоровчої системи.
13.Відкриття в навчальному закладі консультативно-
оздоровчих центрів здорового способу життя для учнів,
батьків і вчителів.
14.Введення в навчальний процес гуманітарних курсів
"Основи здоров’я", "ОБЖ", "Етика".
15.Створення умов для дослідницько-експериментальної і
науково-пошукової роботи з питань моделювання й
апробації здоров’язберігаючих освітніх технологій.
4. Створення організаційно-педагогічних умов, які
забезпечать психічне здоров’я і комфорт учнів
Основна роль у здоров’язберігаючій діяльності будь-
якого освітнього закладу відводиться грамотній організації
навчального процесу. Кожен педпрацівник повинен
працювати за моделлю здоров’язберігаючого середовища,
найбільш значимими компонентами якої є:
- створення комфортних умов навчання (розклад уроків,
перерв, режимні моменти);
- використання оздоровчих методик, які регулюють
рухову активність, і прийомів реабілітації розумової і
фізичної працездатності.
Модель екологічно комфортного освітнього
середовища з використанням технології реабілітації
працездатності школярів реалізується шляхом оптимізації і
гуманізації навчального процесу, які можливі через:
- застосування різнорівневого навчання;
- глибоку диференціацію та індивідуалізацію навчання;
- широке використання сучасних педтехнологій;
- інтерактивне навчання;
- створення фізичного, фізіологічного, психічного
комфорту для учнів;
20
- настанови вчительського колективу на створення
відносин "учитель-учень" за формулою "суб’єкт-суб’єкт".
Забезпечення позитивної мотивації навчання шляхом
створення можливості успіху для кожного учня;
- розумне зменшення обсягу домашніх завдань із метою
запобігання перевантаження учнів.
Важливою умовою проведення уроків є застосування
на заняттях здоров'язберігаючих технологій, що вимагає:
- урахування періодів працездатності учнів на уроках;
- урахування вікових і фізіологічних особливостей дітей
на уроках;
- наявність емоційних розрядок на уроках;
- чергування пози з урахуванням видів діяльності;
- використання оздоровчо-фізкультурних пауз на уроках.
5. Види оздоровчих хвилинок на уроках.
Дихальна гімнастика та фізкультхвилинка
Оздоровчі хвилинки під час уроків повинні
комбінувати в собі фізичні вправи для осанки, вправи для
очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще проводити під
музичний супровід. Цей прийом допомагає зняти
втомленість, відновити рівновагу учнів. Такі вправи можна
досить успішно надавати проводити самим учням або
поєднувати з елементами ігор. Наприклад: зараз похиляться
вперед ті, у кого день народження взимку та весною, теж
саме зроблять всі, хто народився влітку та восени. А тепер
піднімуться ті, хто сьогодні прийшов до школи.
Пальчикова гімнастика
Ще у ІІ тисячолітті до нашої ери китайські мудреці
знали, що існує взаємозв'язок між рухами пальців, кисті та
розвитком мислення. Це підтверджують дослідження
фізіологів. У роботах В.М.Бехтерева є висновки про те, що
маніпуляції рук впливають на функціонування центральної
нервової системи, розвиток мовлення. Прості рухи кистей
21
допомагають зняти загальну напругу, а також власне з рук,
розслаблюють губи, що сприяє покращенню вимови звуків,
розвитку мовлення дитини. Дослідження
М.М. Кольцової свідчать, що кожен із пальців руки має своє
представництво у корі великих півкуль головного мозку.
Таким чином, мовлення перебуває у прямій залежності від
розвитку дрібної моторики руки.
Звукова гімнастика
Такі вправи дуже корисні для всіх дітей. Цей прийом
легко використовувати на уроках літератури та мови,
особливо під час вивчення теми ,,Фонетика”, він надасть
вам можливість розвити правильну вимову звуків,
сприятиме підвищенню чіткості та правильності вимови.
Психогімнастика
Завданням "психогімнастики” є збереження
психічного здоров’я, запобігання емоційним розладам у
дитини через зняття психічного напруження, розвиток
кращого розуміння себе та інших, створення можливостей
для самовираження особистості. Більшість
психогімнастичних завдань побудовані на імітації певних
почуттів та емоційних станів людини. Решта передбачає
відтворення дітьми дій та вчинків уявних героїв. У таких
іграх діти тренують свою увагу, пам’ять, спостережливість,
витримку.А також вчаться розуміти людські емоції та
контролювати їх. Такі вправи можуть проводитися у вигляді
ігор де потрібно зобразити певні емоції, або
продемонструвати певній емоційний стан (пантоміма).
Арт- техніка
В основі арт-техніки лежить творча діяльність, у
першу чергу малювання. Творчий розвиток є не тільки
головним терапевтичним механізмом, саме він допомагає
виховувати здорову особистість. За допомогою арт-техніки
дитина має можливість виразити свої переживання, почуття,
22
відношення. Крім того, творча діяльність допомагає зняти
напруження, сприяє підвищенню дитячої самооцінки,
впевненості у власних силах, та взагалі розвиває творчі
здібності. Основна задача таких технік не в тому, щоб
навчити дітей малювати. Головна мета – це духовний
розвиток, самопізнання людини через творчість та
покращення адаптації школярів. Творчі здібності вчитель
розвиває на уроках праці та малювання, але сьогодні
викладання цих предметів повинно бути основане саме на
таких методиках арт-техніки.
Кольоротерапія
Із самого народження кожного з нас оточують
кольори, що виявляють вплив на організм, нервову систему
та психіку людини, налаштовуючи його в унісон з
оточуючим світом. Колір значно впливає на нас: притягує
нас і до нас, змушує робити покупки та викликає
різноманітні емоції. Зумовлює раптові почуття і навіть
фізіологічні реакції, від припливу крові до почуття холоду.
Колір може навіть лікувати. Наприклад, біль
знімають відтінки блакитного. А сил надає помаранчевий.
Зелений заспокоює. Недарма ми так намагаємось хоча б не
на довго вирватись із міста - ближче до природи і її зеленому
кольору.
Також колір може передавати риси характеру та стан:
- темно-синій - концентрація на внутрішніх
проблемах, потреба в спокої, самоаналіз;
- зелений – рівновага, незалежність, впертість,
прагнення до безпеки;
- червоний – сила волі, ексцентричність, направленість
у зовнішній світ, агресія (якщо красного забагато),
підвищена збудженість, активність;
- жовтий – добрі емоції, безпосередність, цікавість,
оптимізм;
23
- фіолетовий – фантазія, інтуїція, емоційна та
інтелектуальна зрілість;
- коричневий – відчуття, фізичний дискомфорт,
незручність, часто неприємні емоції;
- чорний – пригніченість, протест, справжня потреба
в змінах;
- сірий – відсутність кольору, апатія, бажання піти, не
помічати нічого, що тривожить.
Тому головним завданням у діяльності педагогічних
колективів навчальних закладів на сучасному етапі повинно
бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів,
учнів та їхніх батьків.
Фізкультхвилинки на уроках у
початкових класах
Здоровою може вважатися людина,
яка відзначається гармонійним
фізичним і розумовим розвитком
і добре адаптована до оточуючого її фізичного та
соціального середовища.
24
(Г.Сигерист)
Приймаючи дитину до школи, потрібно враховувати,
що маємо справу з дитячим організмом, який росте,
розвивається. Для нормального розвитку дитині
молодшого шкільного віку потрібно багато рухатися
(ходити, бігати). Як стверджує народна мудрість, «рух – це
життя і здоров’я». Норма природної потреби в русі у дітей
цього віку становить приблизно 1,5 – 2 години на добу.
Проте зі вступом до школи рухова активність дитини
зменшується. Руховий режим з відносно довільного
змінюється на обумовлений строгими правилами поведінки.
Більшу частину доби дитина перебуває у
статичному положенні, тобто сидить: у школі під час
уроків; удома, коли виконує домашні завдання, читає,
переглядає телепередачі або грається у комп’ютерні ігри.
При цьому дитина несе велике фізичне навантаження.
Статичне навантаження вступає у протиріччя з фізичним
розвитком дитини. Як наслідок – розвиток перевтоми. У
дитини знижується працездатність, проявляються негативні
емоції, погіршується самопочуття. Дитина скаржиться на
головний біль. Дехто з дітей починає порушувати правила
поведінки на уроці.
Тому при виявленні в дітей перших ознак перевтоми
необхідно робити перерви, під час яких діти б
могли виконувати нескладні фізичні вправи.
Такі перерви під час уроку (фізкультхвилинки,
фізкультпаузи) сприяють поліпшенню функціонування
мозку, відновлюють тонус м’язів, які підтримують
правильну поставу, знімають напругу з органів зору і слуху,
з утомлених від письма пальців.
Фізкультхвилинка (фізкультпауза) має стати
обов’язковим елементом кожного уроку в початковій школі
25
(крім тих уроків, на яких сам процес навчання передбачає
достатню рухливість, наприклад, уроків музики, трудового
навчання, ритміки, фізичного виховання)
Завдання фізкультурних хвилинок і пауз:
• повернути втомленій дитині працездатність, увагу;
• зняти м'язове і розумове напруження;
• попередити порушення постави;
Недооцінка фізкультурних хвилинок і пауз є однією з
причин тієї парадоксальної статистики, яка свідчить, що
кількість дітей із різними захворюваннями з класу до класу
не зменшується, а навпаки, збільшується, досягаючи 4-5 (!)
разів порівняно з початком навчання у школі.
Виняткове значення фізкультхвилинки мають у роботі
з молодшими школярами, особливо з шестирічками. Їм дуже
важко висидіти весь урок. Для підвищення загальної
працездатності, поліпшення їхнього здоров‘я дуже корисні
фізкультхвилинки і паузи. Вони знімають втому,
нормалізують увагу й активність, відновлюють сили й
робочий настрій, почуття бадьорості й свіжості,
підвищують дисциплінованість.
Фізкультхвилинка включає 3-4 вправи, добре знайомі
дітям і легкі для виконання. Кожна вправа виконується 3-4
рази в середньому темпі. Тривалість фізхвилинки 2-3
хвилини.
Вправи мають добиратися таким чином, щоб протягом
дня цілеспрямовано навантажувалися і розслаблялися різні
групи м’язів дітей: плечового пояса, спини, тазостегнових
суглобів. Необхідно включати в комплекс вправи для
відпочинку очей, дихальні вправи, вправи на координацію
рухів.
Щоб процес виконання фізичних вправ був цікавим
для дітей, необхідно час від часу змінювати вправи (кожні
26
2-3 тижні), виконувати їх під музику, включати танцювальні
рухи.
Дітям подобаються фізкультхвилинки, які
супроводжуються віршованими текстами.
Щоб у дітей не збивався ритм дихання, їхні рухи були
точними і сильними, при проведенні таких
фізкультхвилинок учитель промовляє текст, а діти
виконують вправи.
Чим більшим є статичне навантаження, тим частіше й
активніше потрібно робити фізичні вправи. В першому класі
необхідно проводити по дві фізкультхвилинки - на 10-ій і
20-ій хвилині кожного уроку. Але якщо діти швидко
стомлюються, можна провести і три фізкультхвилинки
протягом уроку (особливо в першому півріччі ).
Під час виконання вправ дуже важливо забезпечити
приплив свіжого повітря в клас. Якщо є змога музично
супроводжувати фізкультпаузи, то це є додатковим
фактором відпочинку дітей. Бувають різні види
фізкультурних хвилинок і пауз:
 комплекси фізичних вправ (передбачають вправи
для м'язів рук, спини, ніг, які здатні зняти статичне
напруження, активізувати дихання, посилити
кровообіг (усунути застійні явища);
 кінезіологічні ( з метою профілактики деяких
соматичних захворювань у дітей);
 імітаційні ( віршовані ) ;
 ігрові ( стимулюють пізнавальну діяльність
молодших школярів).
Фізхвилинки на уроках
Комплекси фізичних вправ
Комплекс 1
1. В.п. – сидячи за партою, руки навхрест на
парті,голову опустити.
27
1 – 2 – підняти голову, руки вперед угору,
прогнутися, подивитися на руки ( вдих);
3 – 4 – в.п. ( видих).
Повторити 4 – 6 разів у повільному темпі.
Виконуючи вправу, напружити м‘язи, прогнутися в
попереку, потягнутися за руками ввгору, приймаючи в.п.,
розслабити м‘язи.
2. В.п. – сидячи за партою, руки на парті.
1 – руки перед грудьми, лікті на рівні плечей,
долонями вниз;
2 – руки вперед, долонями всередину;
3 – руки перед грудьми;
4 – в.п.
Повторити 4 – 6 разів у середньому темпі. Тулуб
тримати вертикально. Дихати рівномірно, без затримок.
3. В.п. – сидячи за партою, долоні на колінах
1 – 2 – стати в. положення о.с. ( вдих).
Повторити 4 – 6 разів у повільному темпі.
Підводячись, допомагати руками.
Комплекс 2
1. В.п. – сидячи за партою, руки до плечей.
1 – руки вперед, пальці розчепірити ( вдих);
2 – в.п. ( видих).
Повторити 4 – 6 разів у середньому темпі . Руки
згинати до плечей енергійно, плечі розводити так,щоб
сходилися лопатки. Голову тримати рівно.
2. В.п. – стоячи біля парти, ноги нарізно, ліву руку за
голову, праву за спину.
1 – 3 пружні нахили вправо, натискаючи лівою рукою
на голову ( видих);
4 – змінити положення рук ( вдих);
5 – 8 те саме в інший бік.
Повторити 3 – 4 разів в кожен бік у середньому
28
темпі. Ноги не згинати.
3. В.п. – стоячи з боку парти, обличчям до неї, руки на
парті.
1 – 2 – присісти на носках, коліна розвести ( видих);
3 – 4 в.п.
Повторити 4 – 6 разів у повільному темпі. Тулуб
тримати вертикально, голову не нахиляти.
Комплекс 3
1. В.п. – сидячи за партою, руки вперед, долонями вниз.
1 – пальці стиснути в кулак;
2 – в.п. Виконати до 6 – 8 стискань і опустити руки.
Повторити 4 – 6 разів у середньому темпі. Дихати
довільно.
2. В.п. – сидячи за партою, голова опущена, руки за
голову, пальці зчеплені, лікті опущені.
1 – 2 піднімаючи голову, розвести лікті і прогнутися
( вдих);
3 – 4 розслаблюючи м‘язи, повернутися у в.п. (
видих).
Повторити 4 – 6 разів. Відводячи лікті в сторони,
лопатки звести.
Ігрові фізкультхвилинки
Гра «Ведмідь»
Учитель пропонує учням уявити, як повільно ходить
ведмідь, вайлувато переступаючи з ноги на ногу; як бігає –
швиденько і прямо пересувається вперед, (дозволити
школярам пробігти від своїх парт до дошки), як він бурчить.
Гра «Піаніно»
Поставити всі пальці на парту і під рахунок вчителя
«раз і два» імітується гра на піаніно, пальці перебираються
по порядку, починаючи від великого до мізинця.
29
Гра «Комарики»
Школярі виходять із-за парт, спочатку звуками
імітують дзижчання комара, потім рухами – його політ
навколо голови, рук, ніг, ловлять його оплесками.
Наприклад: «Комарик над головою». Діти плещуть в долоні
над головою. «Комарик біля вуха» тощо.
Гра «Зайчик»
Учні присідають біля своїх парт. На слова вчителя:
«Сірий зайчик сів і жде, спритно вушками пряде», вихованці
приклавши кисті до вух, то розгинають, то згинають їх.
Потім класовод пропонує «зайчикам» ніжки погріти:
Зимно зайчику стояти,
Треба трошки пострибати
Скік-скік, скік-скік, скік-скік.
Треба трошки пострибати,
Пострибавши відпочити.
«Зайчики» займають місце за партою.
Гра «Чи знаєш ти свій клас?»
Учитель: «Покладіть ручки і заплющіть очі. Я
називаю предмет, який є в нашому класі, а ви показуєте на
нього рукою, коли я скажу: «Розплющити очі», ви побачите,
чи правильно показали».
Гра «Гойдалки»
Стати прямо, ноги нарізно, руки в поясі. Гойдатися,
піднімаючись на носки й опускаючись на п’яти під рахунок
учителя («раз» – на носках, «два» – на п’яти. 10 разів).
Гра «Косар»
Встати з-за парт, випростатися, ноги нарізно, руки
перед собою. Повертаючись ліворуч і праворуч, робити
30
широкі рухи руками («раз» і «два»), ніби косячи траву.
Дихання вільне. (Виконувати у середньому темпі 5-6 разів).
Гра «Потягни канат»
Стати прямо, руки нарізно, підняти руки вгору
(вдихнути повітря), робити такі рухи ніби тримаєшся за
канат і тягнеш його, трохи згинаючи коліна (видихати
повітря), до рахунку 7-8. (Виконувати 3 рази).
Гра « Будь уважним» ( для відпочинку м‘язів шиї
та очей)
Школярів заспокоїти, посадити рівно, запропонувати
руки покласти на парту, заплющити очі і під повільний
рахунок зробити кілька обертів головою : на « раз» -
підборіддя торкається грудей; на « два» - голова нахиляється
праворуч; на « три» - потилиця повисла над спиною; на «
чотири» - голова нахиляється ліворуч. ( Вправу виконуємо
3 – 4 рази).
Розплющити очі, подивитися на парту і сусіда.. За
командою вчителя погляд перевести на стіну, потім у вікно,
знайти за вікном предмет, розташований якомога далі. Учні
дають відповідь на запитання: «Який предмет ви
побачили?»
Кінезіологічні фізкультхвилинки
 Вправи для очей
Кіт Васько
Учитель: Сплять маленькі кошенята,
Всі заплющіть оченята!
(Діти заплющили очі)
Діти: А Васько не хоче,
Він розплющив очі!
(Очі розплющені)
Учитель: Подивився вгору, вниз,
31
Поводив очима скрізь.
(Очі вгору, вниз, по колу, головою не рухаючи)
І праворуч, і ліворуч,
Перевірив: вуха поруч!
Знову — вгору, знову — вниз,
Лапою помацав ніс
(Діти, дивлячись на свій вказівний палець, наближають
його до носа)
Ось і вправа закінчилася.
Очі ваші не втомилися?
Мишка
Очей своїх з мишки
Кіт Вася не зводить.
Направо, наліво
Очицями водить (рухи очима,голова нерухома)
А мишка кружляє,
А мишка гуляє, (колові рухи очима)
Про хитрого Васю
Нічого не знає
 Комплекс вправ гімнастики для очей
 Швидко покліпати очима, заплющити очі та
посидіти спокійно, повільно рахуючи до 5. Повторити 4 -5
разів.
 Міцно замружити очі. Порахувати до 3, відкрити очі
та подивитися вдалечінь. Порахувати до 5. Повторити 4 –
5 разів.
 У середньому темпі проробити 3 – 4 кругових рухів
очима в правий бік, стільки ж само - у лівий. Розслабивши
очні м’язи, подивитися вдалечінь – на рахунок 1 – 6.
Повторити 1 – 2 рази.
 Витягнути руку вперед. Подивитися на вказівний
палець витягнутої руки на рахунок 1 – 4. Потім перенести
32
погляд вдалечінь на рахунок 1 – 6. Повторити 4 – 5 разів.
 Вправи для профілактики короткозорості
В. п. – ноги на ширині плечей, руки в боки.
Кругові рухи руками вперед і назад. Весь час стежити
за кінчиком великого пальця. Повторити 3-4 рази.
В. п. – сісти на стілець.
Замружити і відкрити очі. Повторити 3-4 рази.
Виконувати в середньому темпі.
 Вправи для профілактики порушень зору
« Стрілянина» очима праворуч, ліворуч, униз ( по 6
разів).
« Намалюйте очима 6 кіл за годинниковою стрілкою
і 6 кіл – проти .
« Напишіть « очима цифри від 0 до 9.
« Напишіть» очима число, місяць і рік свого
народження.
« Намалюйте» очима пружинки.
« Намалюйте» очима 6 горизонтальних вісімок і 6
вертикальних.
« Намалюйте» очима 6 трикутників за годинниковою
стрілкою, потім 6 трикутників – проти.
Замруживши ліве око, правим «напишіть» непарні
числа від 1 до 9. Замруживши праве око , лівим «напишіть»
парні числа від 2 до 10.
« Намалюйте» очима пружинку з 12 витків ліворуч і
праворуч.
« Намалюйте» очима геометричні фігури ( коло,
квадрат, трикутник) спочатку за годинниковою стрілкою, а
потім – проти.
33
 Вправи для активізації роботи м‘язів ока
Вправи сприяють зняттю статичного напруження,
поліпшують кровопостачання і циркуляцію внутрішньо
очної рідини, вдосконалюють координацію в
горизонтальній площині, підвищують стійкість
вестибулярних реакцій, сприяють поліпшенню
координації руху очей і голови, поліпшують пружність
повік.
 Сядьте, розслабте тіло. Широко розплющуйте і
заплющуйте очі з інтервалом у 30 с. Повторити 5-6 разів.
 Обертайте очима по колу по 2 – 3с. Повторити 3 – 4
раз .
 Швидко покліпайте повіками протягом 1 – 2 хв.
 Дивіться вдалечінь 30 – 40с. Переведіть погляд на
палець на відстані 20 – 30см від ока і дивіться 3 – 5с.
повторити 3 – 5 разів.
 Трьома пальцями кожної руки легко натисніть на
верхню повіку відповідного ока і потримайте 1 – 2с.
Повторити 3 – 5 разів.
 Витягніть руки вперед, дивіться на кінці пальців
витягнутої руки. Повільно наближайте палець, не зводячи
погляду. Повторити 3 – 4рази.
 Відведіть напівзігнуту праву руку з іграшкою вбік.
Повільно пересувайте іграшку то праворуч, то ліворуч і
стежте за нею очима. Повторити те саме лівою рукою.
 Підведіть очі вгору, опустіть очі, гляньте праворуч,
потім ліворуч. Повторити 3 – 4 рази.
 Поверніть голову назад і намагайтеся побачити
предмети позаду. Виконати вправу 2 – 3 рази для правої і
для лівої сторони.
 Вправи для відновлення зору
34
Стимулюють централізований, дистанційний ф
периферійний зір, стимулюють рухи очей, запобігають
косоокості, тренують здатність очей фокусувати,
підсилюють координацію очей, стимулюють скорочення й
розслаблення зіниць. Профілактика астигматизму.
 Покліпайте повіками, уявіть, що це крила метелика.
Продовжуйте кліпати й починайте « малювати» руками
дзеркально-симетричні візерунки. Дивіться на руки, потім
крізь них.
 Глибоко дихайте, дивіться вдалину. Носом «
малюйте» горизонтальні, вертикальні й діагональні вісімки
навколо предмета, на який дивитеся. Проробіть вправу з
кількома предметами.
 Заплющіть очі й уявіть, що на них світить сонце.
Покліпайте так, начебто ловите сонячне світло. Уявіть
сонячний промінь і подивіться на нього заплющеними
очима, насолоджуючись переливами кольорів. Уявіть
темряву й розслабтеся.
 Складіть руки перед обличчям. Моргніть і
подивіться на долоні. Нехай очі кілька разів « обійдуть»
руки. Повторіть в інший бік. Відпочиньте. Потім
поморгайте і дивіться тільки на одну долоню, потім на іншу.
Тепер очима « копайте» простір ліворуч, потім праворуч,
потім унизу.
 Дихальні вправи
Поліпшують поставу, стимулюють рух діафрагми,
поліпшують кровообіг, гармонізують діяльність дихальної,
нервової і серцево-судинної систем.
 Глибокий вдих руки повільно підніміть до рівня
грудей). Затримайте подих ( увагу сконцентруйте на
середині долонь). Повільно видихніть ( руки опустіть
уздовж тіла).
35
 Глибоко вдихніть. Закрийте вуха руками від
верхньої точки до мочки. Затримайте подих. Видихніть з
відкритим сильним звуком « а-а-а» ( чергуйте зі звуками «
и-и-и», « у-у-у»).
 Глибоко вдихніть. Руки повільно підніміть угору.
Затримайте подих на вдиху. Видихніть з відкритим сильним
звуком « а-а-а». Руки повільно опустіть. Вдихніть . Руки
повільно підніміть до рівня плечей. Затримайте подих.
Повільно видихніть із сильним звуком « про», обійміть себе
за плечі, опустіть голову на груди. Повільно і глибоко
вдихніть. Руки підніміть до рівня грудей. Затримайте подих.
Повільно видихніть із сильним звуком « у-у-у». Руки
опустіть униз, голову на груди.
 Стисніть правою рукою ліве плече. Голову поверніть
ліворуч і подивіться назад. Розведіть плечі із силою.
Глибоко вдихніть, затримайте подих, видихніть. Подивіться
назад через праве плече, знову із силою розведіть плечі.
Глибоко вдихніть, затримайте подих, видих. Опустіть руки
вздовж тіла, голову опустіть на груди. Вдихніть, видихніть.
Повторити вправу, тримаючи лівою рукою праве плече.
 Видихніть, розплющіть очі. Вдихніть, заплющіть
очі. Продовжуйте, видихаючи при світлі, вдихаючи в
темряві. Нехай ваші очі повністю розслабляться, коли вони
заплющені. Розплющіть очі й покліпайте. Щоразу,
відкриваючи очі, зауважуйте те, що бачите: всі вигини і
форми, лінії і кути. Спочатку тільки темне, потім – світле.
 Руки вгору, вниз, промовляти звуки „Ш”, „Ж”,
видихаючи повітря.
 В. п. – стати рівно, руки вниз.
1-2 – руки в сторони – вдихнути, 3-4 – різко обняти себе
руками за плечі – видихнути. Повторити 3-4 рази.
 В. п. – стати рівно, руки вниз.
36
1-2 – руки в сторони – вдихнути, 3-4 – присісти, обняти
руками коліна – видихнути. Повторити 3-4 рази.
 Вдихнути широко відкритим ротом, видихнути
носом. Повторити 4-5 разів.
 Дихання через одну ніздрю: вдихнути носом – одна
ніздря притиснута пальцем, видихнути ротом.
Повторити 3-4 рази.
 Вправи для розвитку слуху й зору
Збільшують інтеграцію зорових і слухових навичок,
розслаблюють плечі та шию, поліпшують поставу,
активізують слух та пам‘ять.
 Схрестіть руки на грудях. Помасажуйте спину
вздовж ключиці з плавним переходом на плечі. Схрестіть
руки за головою, стискаючи пальці. Натисніть на плечі.
Відпочиньте в цьому положенні.
Підніміться, відведіть руки в сторони долонями
догори та уявіть, що в кожній руці лежить м‘яч. Нахиліть
підборіддя до грудей. Вдихніть, проведіть плавну лінію у
вигляді арки від однієї руки до іншої. Видихніть, трохи
нахиліться вперед, долоні донизу, голову в початкове
положення. Повторіть в інший бік.
 Спрямуйте погляд в одну точку на рівні очей, що
розташована на відстані метра. Схрестіть руки на грудях,
упираючи пальцями в дельтоподібні м‘язи. Глибоко
вдихніть. Дивлячись у точку, кивніть головою.
 Руки розслабте, відведіть у сторони. Уявіть, що з
плеча однієї руки росте пензель. Подивіться на плече і
намалюйте цим пензлем усе, що бачите, плавними
подовженими мазками, керуючи плечем.
 Глибоко дихайте, дивіться вдалину. Носом «
малюйте» горизонтальні, вертикальні та діагональні вісімки
навколо предмета, на який дивитеся. Проробіть вправу з
37
кількома предметами.
 Комплекси фізкультхвилинок для очей
Комплекс 1
1. Виконується в положенні сидячи. Міцно заплющити
очі на 3 – 5 с, потім розплющити на 3 – 5с. Повторити 6-
8разів.
2. Виконується в положенні сидячи. Швидко моргати
протягом 30 – 40 с.
3. Виконується в положенні сидячи. Закрити повіки.
Помасажувати їх зпа допомогою колових рухів пальців (
верхнє повіко – від носа до зовнішнього краю очей, нижнє
повіко – від зовнішнього краю до носа ( потім – навпаки).
Виконувати протягом 30 – 40 с.
Комплекс 2
Виконується в положенні стоячи ( виконати 4 – 5 разів)
1. Поставити палець правої руки на середній лінії
обличчя, відстань 25 – 30 см від очей. Дивитися двома очима
на кінчик пальця 3 – 5 с. Прикрити долонею лівої руки ліве
око на 3 – 5 с, дивитися правим оком. Відвести долоню,
дивитися двома очима на кінчик пальця 3 – 5 с.
2. Поставити палець лівої руки вздовж середньої лінії
обличчя на відстані 25 – 30 см від очей. Дивитися двома
очима на кінчик пальця 3 – 5 с. Прикрити долонею правої
руки праве око на 3 – 5 с, дивитися лівим оком. Відвести
долоню, дивитися двома очима на кінчик пальця 3 – 5 с.
 Кінезіологічний комплекс вправ для зняття стресу в
дітей під час виконання контрольних робіт,
диктантів
 Лобово-потилична корекція. Для того, щоб зняти
пульсацію між потиличною і лобовою частинами голови,
слід протягом 10 – 30 хв глибоко вдихати і видихати
повітря.
38
Іноді для зняття стресу можна обмежитися лише цією
вправою.
 Промінь світла. Направте яскравий промінь світла
від ліхтарика на середину чола. Тривалість вправи від 30 до
60с. під час вправи дивіться на чорний аркуш.
 « Блискавка» проведіть рукою вздовж переднього
серединного меридіана від нижньої губи до лобової кістки,
потім у зворотному напрямку ( наче розстібаючи і
застібаючи « блискавку»). Потім проведіть рукою вздовж
заднього серединного меридіана від сьомого шийного
хребця до куприка й у зворотному напрямку (розстібаючи і
застібаючи « блискавку»позаду). Рухи проводити вниз
кілька разів. А закінчувати слід рухом угору.
 Ахілли. Легенько вщипніть обома руками ахіллові
сухожилля, потім – погладьте підколінні сухожилля кілька
разів, ніби відкидаючи в сторони.
 Вуха. М‘яко розправте й розтягніть руками краєчки
вух угору – назовні від верхньої частини до мочки п‘ять
разів. Промасажуйте ділянку за вухом униз до ключиці –
п‘ ять разів.
 Постукування. Зробіть массаж у ділянці вилочкової
залози у вигляді легкого постукування 10 – 20 разів
коловими рухами зліва направо.
 Медуза. Сидячи на стільці, робіть плавні рухи
руками, наслідуючи медузу, що плаває у воді.
 Вправи для зняття емоційного напруження
Стисніть пальці в кулак із загнутим усередину
великим пальцем. Роблячи видих спокійно, не кваплячись,
стискайте кулак із зусиллям. Потім, послабляючи стискання
кулака, зробіть вдих. Повторити вправу 5 разів.
Виконання вправи із заплющеними очима подвоює ефект.
Вправу слід розпочинати двома руками одночасно.
39
 Зробіть двома волоськими горіхами колові рухи в
одній долоні. Вправа розвиває моторику рук.
 Злегка промасажуйте кінчик мізинця.
Покладіть горіх на кисть руки з боку мізинця ( на долоні) і
долонею іншої руки злегка
 натисніть і проробіть горіхом колові рухи ( 3 хв)
Імітативні руханки
Руханка 1
Раз, два - дерева. встати
Три, чотири - вийшли звірі, ходьба на місці
Пять, шість - пада лист. нагнутися
Сім, вісім - птахи в лісі. помахи руками, як крилами
Дев'ять, десять - це сунички
Підняли червоні личка.
підняти руки і голови догори
Руханка 2
Ось іде до нас весна.
Все навколо ожива:
встати, ходьба на місці
Підсніжники прокидаються,потягнутися
Проліски посміхаються, посміхнутися
Пташки прилітають, махають руками, як крилами
Діти вибігають, біг на місці
На луках стрибають. стрибки
40
Руханка 3
Трава - низенька-низенька, присісти
Дерева - високі-високі. потягнутися
Вітер дерева колише, гойдає нахили тулуба
То вправо, то вліво хитає, нахили тулуба
То вперед, то назад, нахили тулуба
То вниз пригинає. нахили тулуба
Птахи летять, відлітають
помахати руками, як
крилами
А учні тихенько за парти
сідають
сісти за парти
І (назва предмету) вивчають.
Руханка 4
Ягіл, ягіл, ягілочка,
Ягілова дочка.
прискорена ходьба на півпальцях
Устала ранесенько,
Вмивалася білесенько
імітація вмивання
Голівоньку чесала,
Сережки надівала,
масаж голови від чола до потилиці
Квіточки позбирала,
Віночок заплітала.
присідання і вставання, руки на поясі
41
На вулицю вийшла,
Як зіронька зійшла.
перекочування ніг з пальців на п'яти
Взялася попід боки,
Показала скоки.
стрибки на місці
Вправи-енергізатори, нестандартні фізкультхвилинки
Енергізатор – це коротка вправа, що відновлює енергію
групи.
Призначення енергізаторів на уроці – створення позитивної
психологічної атмосфери в класі, відновлення енергії та
посилення групової активності. Крім того, вони дозволяють
учням проявити рівні здібності — тілесно-кінестетичні,
візуально-просторові, міжособистісного спілкування.
Енергізатори корисні для послаблення монотонності,
збудження активності учнів й заохочення їх до подальшої
праці.
Переваги використання енергізаторів:
 відновлення енергії класу;
 привертання уваги учнів;
 об'єднання кількох методів навчання в єдине ціле;
 включення всіх у процес навчання;
 отримання задоволення від навчання.
Майже кожен енергізатор містить елемент
фізкультхвилинки, але не кожна фізкультхвилинка є
енергізатором, тому що використовується не лише для
зняття втоми, але й як релаксація.
«М'ячик по колу»
Обладнання: м'яч середнього розміру.
42
Хід вправи: учні стоять. Руки з відкритими долонями на
рівні талії.
Завдання: кидати м'яч один одному хаотично, якомога
швидше, але не допускати його падіння.
«Австралійський дощ»
Хід вправи: учні стоять. Учитель показує рух, усі
повторюють його, поступово приєднуючись один до одного.
 Чи знаєте ви, який австралійський дощ?
 Піднімається вітер (потираємо руки).
 Падають перші краплини дощу (клацаємо пальцями).
 Почалася злива (плескаємо долонями по стегнам).
 Злива перетворилася на бурю (тупаємо).
 Ось буря стихає (плескаємо долонями по грудині).
 Стихає злива (плескаємо долонями по стегнам).
 Закінчується дощ, падають останні краплі (клацаємо
пальцями).
 Шумить тільки вітер (потираємо долоні).
 Австралійський дощ скінчився. Сонце! (Діти
піднімають руки вгору)
«Цифри»
Хід вправи: стоячи, за інструкціями вчителя виконуємо
вправу: «Зараз ми будемо писати цифри у незвичний спосіб.
Цифру 1 «пишемо» носом (кажемо і виконуємо),
цифру 2 – підборіддям,
цифру 3 – правим плечем,
цифру 4 – лівим плечем,
цифру 5 – «пишемо» правим ліктем,
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура
брошура

Contenu connexe

Tendances(20)

КапінусКапінус
Капінус
Sergey Plyaka391 vues
Твоє здоровяТвоє здоровя
Твоє здоровя
ryabich1976600 vues
книга здоровякнига здоровя
книга здоровя
Наташа Сидорук14.4K vues
ПрезентаціяПрезентація
Презентація
school-873.3K vues

En vedette(20)

дитяча кінезіологія дитяча кінезіологія
дитяча кінезіологія
Natasha Maksimenko11.5K vues
суджок  терапия. Pptxсуджок  терапия. Pptx
суджок терапия. Pptx
Інна Жидких28.2K vues
фізхвилинкифізхвилинки
фізхвилинки
Olesea_Moldovan4.7K vues
наступнысть у роботынаступнысть у роботы
наступнысть у роботы
Lbhtrnjh Lbhtrnjh4.8K vues

Plus de Liliya_Zbarovska

урокурок
урокLiliya_Zbarovska
581 vues51 diapositives
темаурок5темаурок5
темаурок5Liliya_Zbarovska
934 vues7 diapositives

Plus de Liliya_Zbarovska(20)

урокурок
урок
Liliya_Zbarovska581 vues
темаурок5темаурок5
темаурок5
Liliya_Zbarovska934 vues
відкритий уроквідкритий урок
відкритий урок
Liliya_Zbarovska563 vues
презентацияPptlessonпрезентацияPptlesson
презентацияPptlesson
Liliya_Zbarovska363 vues
презентация1.pptlessonпрезентация1.pptlesson
презентация1.pptlesson
Liliya_Zbarovska250 vues
About meAbout me
About me
Liliya_Zbarovska316 vues
узагальнюючі 8 класузагальнюючі 8 клас
узагальнюючі 8 клас
Liliya_Zbarovska10.3K vues
вчені хіміки українивчені хіміки україни
вчені хіміки україни
Liliya_Zbarovska18.6K vues
розробкарозробка
розробка
Liliya_Zbarovska22.5K vues
курсовакурсова
курсова
Liliya_Zbarovska5.7K vues
тв гртв гр
тв гр
Liliya_Zbarovska1.8K vues
івчук казка а5івчук казка а5
івчук казка а5
Liliya_Zbarovska1.9K vues
досвид 2015досвид 2015
досвид 2015
Liliya_Zbarovska219 vues
дов сист видк_урокдов сист видк_урок
дов сист видк_урок
Liliya_Zbarovska255 vues

брошура

 • 1. 1 НЕТІШИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Нетішин 2015
 • 2. 2 Посібник підготувала творча група вчителів: Автушенко Л. Є. – керівник творчої групи Базан Л. П. Дацюк О. І. Заремська Н.Ф. Ковальчук М. Л. Міськів В.Г. Мойсеєць Г.С. Осіпова І. А. Петровська О.О. В посібнику подано теоретичний і практичний матеріал щодо використання здоров’язберігаючих технологій в початкових класах: методичні поради, уроки – тренінги, фізкультхвилинки, рухавки. Запропонований матеріал можна використовувати на уроках та в позаурочній роботі. Для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня.
 • 3. 3 Вступ Сучасна освіта характеризується широким впровадженням технологічного підходу. І це є об’єктивним процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини. Поняття “технологія” в педагогіку прийшло з виробництва, де визначається як сукупність різних елементів, зокрема прийомів, операцій, дій, процесів та їхню послідовність, тобто це своєрідна майстерність людини. Таким чином “технологія” виступає як алгоритм за допомогою якого отримується запланований результат. Поняття “здоров’язберігаючі технології” об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів. Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти: · сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); · оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); · повноцінний та раціонально організований руховий режим. Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.
 • 4. 4 Відповідно до вимог Державного стандарту одне з найважливіших завдань сучасної школи – навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я. Сутність здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій постає в комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати наявний стан учнів, формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної “вартості”, поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища.
 • 5. 5 ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ЯК НАЙВИЩОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ «Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, і сила в’яне, і багатство без користі, і слово безс ( Герофіл ) Душа дитини – жовтий соняшник, До сонця тягнеться щомить, Та на душі тоді лиш сонячно, Коли нічого не болить, Коли дитина загартована, Здорова й сильна, не сумна, Тоді наука їй – як золото, А світ - як казка чарівна. Плекаймо, вчителі, той соняшник, Нехай здоровим він зроста, Обличчям тягнеться до сонечка, Корінням – вглиб землі вроста 1. З історії здоров’язберігаючих технологій Час не стоїть на місці. Людство завжди перебуває у пошуках нових ідей і цей процес розпочинається саме зі шкільної парти. Час змінює стандарти, стереотипи, потреби, і сьогодні школа теж потребує реформування. А це довгий, клопітливий процес. Людина тим і відрізняється від комахи та бджоли, що будує не за існуючими, природніми інстинктами, а за народженими творчістю проектами у баченні прекрасного та гармонійного.
 • 6. 6 Колись метою школи було навчити якомога більше людей читати та писати. Зараз - це рівень початкової школи. А загальні цілі – зовсім інші. У школі викладається безліч предметів, але інформаційний простір сьогодні майже безмежний (телебачення, радіо, інтернет), тому вчитель перестає бути єдиним джерелом знань. А метою сучасної школи є підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки. Основна мета сучасної школи полягає у формуванні здорової особистості. Здорової як фізично, так і духовно. Тому кожна школа сьогодні шукає свій шлях змін у просторі покращення якості освіти та виховання. Відповідно до Методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 2012-2013 навчальному році (Лист МОНмолодьспорту від 01.06.2012 року № 1/9- 426) важливою ознакою сучасного уроку є використання здоров’язберігаючих технологій . Національна Доктрина розвитку середньої освіти України в ХХ столітті передбачає вирішення таких проблем : - виховання морально та фізично здорової людини; - формування в учнів наукового світогляду, уявлення та розуміння наукової картини світу живої природи на основі усвідомлення понять і закономірностей взаємозв’язку безпечної поведінки людини, здорового способу життя, цінування власного життя та життя інших. Здоров’я, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, - це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб або фізичних вад .
 • 7. 7 Отже, здоров’я – єдність фізичного, психічного, духовного, соціального, інтелектуального та творчого аспектів здоров’я, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад. У своїх працях видатний педагог В.О.Сухомлинський писав: «Досвід переконав нас у тому, що приблизно у 85% усіх невстигаючих учнів головна причина відставання у навчанні – поганий стан здоров’я, якесь нездужання або захворювання, найчастіше зовсім непомітне і таке, що можна вилікувати тільки спільними зусиллями матері, батька, лікаря та вчителя». На думку великого педагога, школа та вчитель зокрема повинні брати активну участь у збереженні здоров’я учнів. Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, при постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичним працівником та шкільним психологом, повинен планувати й організовувати свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу. Чому ми звертаємось сьогодні до теми здоров‘язбереження у школі? Тому що здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, учителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої, а також відсутність мотивації до збереження та зміцнення здоров‘я. Сучасний стан здоров’я та суспільної свідомості населення України свідчить, що існує реальна загроза
 • 8. 8 вимирання нації. При цьому найбільше страждають незахищені верстви населення, які нині позбавлені можливості життєвого самовизначення та самореалізації, що призводить до їх соціальної дезадаптації. У Законі України «Про загальну середню освіту» в ст. 5 зазначено, що завданнями загальної середньої освіти є: виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців). А в ст. 22 говориться про те, що загальноосвітній навчальний заклад повинен забезпечувати безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формувати гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців). І що відповідальність за організацію харчування учнів покладається на керівників цих навчальних закладів. Учитель-предметник, володіючи сучасними педагогічними знаннями, у постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками, шкільним психологом, класним керівником, повинен планувати та організовувати свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу. Здоров’я дитини, її соціально – психологічна адаптація, нормальне зростання і розвиток багато в чому визначаються середовищем, у якому вона живе. Для дитини 6 – 17 років таким середовищем є школа, оскільки тут дитина проводить 70% часу. Існують різні визначення здоров’я та підходи до його збереження та зміцнення в педагогіці. Згідно визначенню
 • 9. 9 Всесвітньої організації охорони здоров’я: “Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб або фізичних вад”. ,,Мати гарне здоров’я – це мати почуття найвищого блаженства, що дозволяє людині говорити із задоволенням: ,,Я почуваю себе чудово! Я живу чудово!” – писав творець однієї з популярних сьогодні систем оздоровлення Бречч. Відомо, що основна мета життя – щастя. Але до нього веде одна дорога - міцне здоров’я. Здорова людина любить життя. Вона рідко буває нещасливою. Важко уявити собі у числі активних і повноцінних учасників навчально-виховного процесу дитину або вчителя, у яких постійно болить голова, які знаходяться у постійній нервовій напрузі, всього бояться... Здоров’я – єдність соматичного, психічного, духовного, соціального, інтелектуального та творчого аспектів здоров‘я, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад. Фізичне здоров’я складає організм людини як біологічну систему: органи і системи життєзабезпечення, їхні функції та здоровий стан, фізична діяльність і біохімічні процеси, гігієна тіла, рухова активність, здорове харчування, генетичне і репродуктивне здоров’я, профілактика хвороб, фізичний розвиток. 2. Поняття ,,здоров’язберігаючі технології” Поняття ,,здоров’язберігаючі технології” об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів. У ході розробки проекту вчителями ретельно опрацьована теоретична база. Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти:
 • 10. 10 - сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); - оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); - повноцінний та раціонально організований руховий режим. Впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з використанням медичних (медико- гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально- оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності. Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість виокремити такі типи (за О. Ващенко): - здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини; - оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, ароматерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія; - технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та
 • 11. 11 зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів загально навчального циклу, введення до варіативної частини навчального плану нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти; - виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини. Здоров’язберігаючі технології навчають дітей жити без конфліктів. Навчають укріплювати, зберігати своє і цінити чуже здоров’я. Ці технології прищеплюють дітям принципи здорового способу життя, посилюють мотивацію до навчання. Урок – це основна структурна одиниця навчального процесу. Урок у здоров’язберігаючих технологіях повинен не викликати в учнів погіршення здоров’я. Сучасний урок – це урок інноваційний, який викликає в учнів і вчителів задоволення, стимулює цікавість, творчість. Усе це досягається різноманітними формами роботи з використанням інтерактиву та інноваційних технологій. Теоретична значущість й актуальність розглянутої проблеми, її недостатня розробленість послужили підставою для визначення теми практикоорієнтованого проекту «Здоров’язберігаючі технології – інноваційний крок в освіті». Психічне здоров’я утворюють позитивні емоції і почуття, воля, самосвідомість, самовиховання, мотивація поведінки, стреси, психотравми, резерви психологічних можливостей людини, запобігання
 • 12. 12 шкідливих звичок, формування гігієнічних навичок і позитивних звичок. Духовне здоров’я – це здоров’я в системі загальнолюдських цінностей, ідеал здорової людини, традиції культури українського народу, розвиток позитивних духовних рис, духовні цінності й засоби розвитку духовності. Соціальне здоров’я - соціальні потреби та інтереси, етика родинних зв’язків, наслідки антисоціального ставлення до довкілля, соціальне забезпечення життєво важливих потреб, соціальна адаптація, здоров’я нації, формування потреби вести здоровий спосіб життя. Інтелектуальне здоров'я - це можливість відкрити наші уми для нових ідей та досвіду, які можуть допомогти в поліпшенні особистої, групової та суспільної взаємодії. На шляху до інтелектуального здоров'я необхідно витрачати більше часу на навчання, наприклад читання книг, журналів і газет, для того щоб бути в курсі поточних питань та ідей. Одним із складових здоров‘я є і творчість. Тому що саме творчий підхід до вирішення будь-яких життєвих проблем, завдань робить людину здоровою. Ось чому тема створення у школі здоров‘язберігаючого середовища є такою актуальною. Ключовими компетентностями, що сприяють здоров’ю, якими повинні володіти учні для успішної соціалізації, є наступні: - навички раціонального харчування; - навички рухової активності та загартування; - санітарно-гігієнічні навички; - навички організації режиму праці та відпочинку; - навички самоконтролю; - навички мотивації успіху та тренування волі;
 • 13. 13 - навички управління стресами; - навички ефективного спілкування; - навички попередження конфліктів; - навички співчуття (емпатії); - навички поведінки в умовах тиску; - навички співробітництва; - навички самоусвідомлення та самооцінки; - визначення життєвих цілей і програм; - аналіз проблем прийняття рішень. Що ж розуміють під поняттям «здоров‘язберіагаюча технологія»? Слово «технологія» в перекладі з грецької мови означає вчення про мистецтво. Здоров'язберігаюча технологія – це побудова послідовності факторів, що попереджують руйнування здоров'я при одночасному створенні системи сприятливих для здоров'я умов. Поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує у собі всі напрямки діяльності загальноосвітнього навчального закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я. Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти: - сприятливі умови навчання дитини у школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); - оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); - повноцінний та раціонально організований руховий режим. Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з
 • 14. 14 використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності. Здоров'язберігаючі технології дозволяють: - сформувати соціальну зрілість випускника; - забезпечити можливість учням реалізувати свій потенціал; - зберегти і підтримати фізіологічне здоров'я учнів. Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, учителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої. Тому головним завданням у діяльності педагогічних колективів навчальних закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків. Мета сучасної школи - підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки. Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, при постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками та шкільними психологами, планує й організовує свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я
 • 15. 15 всіх суб’єктів педагогічного процесу. У своїй роботі він звертається до різноманітних педагогічних технологій. Сучасна освіта характеризується широким впровадженням технологічного підходу. І це є об’єктивним процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини. Поняття “технологія” в педагогіку прийшло з виробництва, де визначається як сукупність різних елементів, зокрема прийомів, операцій, дій, процесів та їхню послідовність, тобто це своєрідна майстерність людини. Таким чином “технологія” виступає як алгоритм за допомогою якого отримується запланований результат. У кінці 70-их роках минулого століття збільшується увага до педагогічної технології і на Україні. Однак і сьогодні стосовно поняття “педагогічна технологія” єдиної думки науковців поки що не існує. У науковій літературі зустрічається понад 300 тлумачень цього поняття в залежності від того як автор уявляє собі структуру й складові освітнього технологічного процесу. Але їх об’єднує те, що всі автори єдині у визначенні мети педагогічної технології – це підвищення ефективності навчально-виховного процесу і гарантування досягнення учнями запланованих результатів навчання. За визначенням ЮНЕСКО, педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів і їх взаємодії, що своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти. Будь яка педагогічна технологія має відповідати основним критеріям технологічності: концептуальності, системності, керованості, ефективності, відтворюваності.
 • 16. 16 Технології навчання спрямовані на підвищення рівня знань, умінь і навичок протидії негативним явищам та формування відповідальної поведінки. Поняття “здоров’язберігаючі технології” об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів. Здоров’язберігаючі освітні технології поділяються на три групи: - організаційно-педагогічні (визначають структуру навчального процесу, яка сприяє запобіганню станів перевтомлення, гіподинамії тощо); - психолого-педагогічні (пов’язані з безпосередньою роботою вчителя на уроці); - навчально-виховні (це програми з формування культури здоров’я, на-вчання навичок здорового способу життя, профілактики пікідливих звичок, захворювань, позакласні заходи, робота з батьками). Дослідженнями доведено, що ефективність формування здорового способу життя вимагає активного залучення учнів до здоров’язберігаючого навчального процесу, формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я. Аналіз здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітніх закладів України дозволив виділити складові моделі цієї діяльності. Вона має поєднувати такі форми і види роботи: - корекцію порушень соматичного здоров'я з використанням комплексу оздоровчих та медичних заходів без відриву від навчального процесу; - різноманітні форми організації навчально-виховного процесу з урахуванням їх психологічного та фізіологічного впливу на учнів; - контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу; нормування
 • 17. 17 навчального навантаження та профілактику перевтоми учнів; - медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, фізичного і психічного розвитку учнів; - розробку та реалізацію навчальних програм із формування в учнів навичок ведення здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок; - діяльність служби психологічної допомога вчителям та учням у подоланні стресів, стану тривоги; сприяння гуманному ставленню до кожного учня; формування доброзичливих взаємовідносин у колективі вчителів; - організацію та контроль за дотриманням збалансованого харчування всіх учнів школи; - заходи, що сприяють збереженню та зміцненню здоров'я вчителів та учнів, створення умов для їх гармонійного розвитку. Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров'я дітей та підлітків потребує тільної увага всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Однак особливе місце та відповідальність з оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язберігаючим. і в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров'я сучасних школярів, а про майбутнє України. 3. Основні завдання 1. Створення психолого-педагогічних і організаційно- педагогічних умов, які забезпечують психічне здоров’я і комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу на основі:
 • 18. 18 фізкультурно-спортивної активності; обґрунтованої відповідності навчального навантаження обсягові інформації, психофізичним можливостям її засвоєння; переведення традиційної інформаційно-об'ємної системи навчання на систему, яка навчає учнів самостійно здобувати знання, вільно мислити, застосовувати отриману інформацію на практиці. 2. Реалізація наукової організації навчальної праці, харчування та відпочинку учнів. 3. Створення максимально можливих санітарно-гігієнічних умов. 4. Включення учнів до свідомої діяльності з формування культури здорового способу життя, забезпечення цього процесу навчально-методичними посібниками. 5. Створення в навчальному закладі системи управління та моніторингу здоров’язберігаючої технології. 6. Формування культури здорового способу життя учнів як у навчальний, так і позаурочний час. 7. Створення системи підготовки кадрів, соціальної і фінансової підтримки ідеї здоров’язберігаючої технології; агітації і пропаганди; об'єднання зусиль усіх підрозділів навчального закладу, закладів медицини та фізичної культури. 8. Забезпечення програмного і навчально-методичного обладнання з проблем здоров’язберігаючої технології. 9. Забезпечення психологічного і медичного супроводу освіти. 10.Створення довершеної системи оздоровлення учнів в умовах літніх таборів. 11.Створення оптимальних умов для функціонування фізичної культури; забезпечення можливостей для впровадження сучасних інноваційних форм і методів роботи.
 • 19. 19 12.Створення інформаційно-комп’ютерного забезпечення оздоровчої системи. 13.Відкриття в навчальному закладі консультативно- оздоровчих центрів здорового способу життя для учнів, батьків і вчителів. 14.Введення в навчальний процес гуманітарних курсів "Основи здоров’я", "ОБЖ", "Етика". 15.Створення умов для дослідницько-експериментальної і науково-пошукової роботи з питань моделювання й апробації здоров’язберігаючих освітніх технологій. 4. Створення організаційно-педагогічних умов, які забезпечать психічне здоров’я і комфорт учнів Основна роль у здоров’язберігаючій діяльності будь- якого освітнього закладу відводиться грамотній організації навчального процесу. Кожен педпрацівник повинен працювати за моделлю здоров’язберігаючого середовища, найбільш значимими компонентами якої є: - створення комфортних умов навчання (розклад уроків, перерв, режимні моменти); - використання оздоровчих методик, які регулюють рухову активність, і прийомів реабілітації розумової і фізичної працездатності. Модель екологічно комфортного освітнього середовища з використанням технології реабілітації працездатності школярів реалізується шляхом оптимізації і гуманізації навчального процесу, які можливі через: - застосування різнорівневого навчання; - глибоку диференціацію та індивідуалізацію навчання; - широке використання сучасних педтехнологій; - інтерактивне навчання; - створення фізичного, фізіологічного, психічного комфорту для учнів;
 • 20. 20 - настанови вчительського колективу на створення відносин "учитель-учень" за формулою "суб’єкт-суб’єкт". Забезпечення позитивної мотивації навчання шляхом створення можливості успіху для кожного учня; - розумне зменшення обсягу домашніх завдань із метою запобігання перевантаження учнів. Важливою умовою проведення уроків є застосування на заняттях здоров'язберігаючих технологій, що вимагає: - урахування періодів працездатності учнів на уроках; - урахування вікових і фізіологічних особливостей дітей на уроках; - наявність емоційних розрядок на уроках; - чергування пози з урахуванням видів діяльності; - використання оздоровчо-фізкультурних пауз на уроках. 5. Види оздоровчих хвилинок на уроках. Дихальна гімнастика та фізкультхвилинка Оздоровчі хвилинки під час уроків повинні комбінувати в собі фізичні вправи для осанки, вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще проводити під музичний супровід. Цей прийом допомагає зняти втомленість, відновити рівновагу учнів. Такі вправи можна досить успішно надавати проводити самим учням або поєднувати з елементами ігор. Наприклад: зараз похиляться вперед ті, у кого день народження взимку та весною, теж саме зроблять всі, хто народився влітку та восени. А тепер піднімуться ті, хто сьогодні прийшов до школи. Пальчикова гімнастика Ще у ІІ тисячолітті до нашої ери китайські мудреці знали, що існує взаємозв'язок між рухами пальців, кисті та розвитком мислення. Це підтверджують дослідження фізіологів. У роботах В.М.Бехтерева є висновки про те, що маніпуляції рук впливають на функціонування центральної нервової системи, розвиток мовлення. Прості рухи кистей
 • 21. 21 допомагають зняти загальну напругу, а також власне з рук, розслаблюють губи, що сприяє покращенню вимови звуків, розвитку мовлення дитини. Дослідження М.М. Кольцової свідчать, що кожен із пальців руки має своє представництво у корі великих півкуль головного мозку. Таким чином, мовлення перебуває у прямій залежності від розвитку дрібної моторики руки. Звукова гімнастика Такі вправи дуже корисні для всіх дітей. Цей прийом легко використовувати на уроках літератури та мови, особливо під час вивчення теми ,,Фонетика”, він надасть вам можливість розвити правильну вимову звуків, сприятиме підвищенню чіткості та правильності вимови. Психогімнастика Завданням "психогімнастики” є збереження психічного здоров’я, запобігання емоційним розладам у дитини через зняття психічного напруження, розвиток кращого розуміння себе та інших, створення можливостей для самовираження особистості. Більшість психогімнастичних завдань побудовані на імітації певних почуттів та емоційних станів людини. Решта передбачає відтворення дітьми дій та вчинків уявних героїв. У таких іграх діти тренують свою увагу, пам’ять, спостережливість, витримку.А також вчаться розуміти людські емоції та контролювати їх. Такі вправи можуть проводитися у вигляді ігор де потрібно зобразити певні емоції, або продемонструвати певній емоційний стан (пантоміма). Арт- техніка В основі арт-техніки лежить творча діяльність, у першу чергу малювання. Творчий розвиток є не тільки головним терапевтичним механізмом, саме він допомагає виховувати здорову особистість. За допомогою арт-техніки дитина має можливість виразити свої переживання, почуття,
 • 22. 22 відношення. Крім того, творча діяльність допомагає зняти напруження, сприяє підвищенню дитячої самооцінки, впевненості у власних силах, та взагалі розвиває творчі здібності. Основна задача таких технік не в тому, щоб навчити дітей малювати. Головна мета – це духовний розвиток, самопізнання людини через творчість та покращення адаптації школярів. Творчі здібності вчитель розвиває на уроках праці та малювання, але сьогодні викладання цих предметів повинно бути основане саме на таких методиках арт-техніки. Кольоротерапія Із самого народження кожного з нас оточують кольори, що виявляють вплив на організм, нервову систему та психіку людини, налаштовуючи його в унісон з оточуючим світом. Колір значно впливає на нас: притягує нас і до нас, змушує робити покупки та викликає різноманітні емоції. Зумовлює раптові почуття і навіть фізіологічні реакції, від припливу крові до почуття холоду. Колір може навіть лікувати. Наприклад, біль знімають відтінки блакитного. А сил надає помаранчевий. Зелений заспокоює. Недарма ми так намагаємось хоча б не на довго вирватись із міста - ближче до природи і її зеленому кольору. Також колір може передавати риси характеру та стан: - темно-синій - концентрація на внутрішніх проблемах, потреба в спокої, самоаналіз; - зелений – рівновага, незалежність, впертість, прагнення до безпеки; - червоний – сила волі, ексцентричність, направленість у зовнішній світ, агресія (якщо красного забагато), підвищена збудженість, активність; - жовтий – добрі емоції, безпосередність, цікавість, оптимізм;
 • 23. 23 - фіолетовий – фантазія, інтуїція, емоційна та інтелектуальна зрілість; - коричневий – відчуття, фізичний дискомфорт, незручність, часто неприємні емоції; - чорний – пригніченість, протест, справжня потреба в змінах; - сірий – відсутність кольору, апатія, бажання піти, не помічати нічого, що тривожить. Тому головним завданням у діяльності педагогічних колективів навчальних закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків. Фізкультхвилинки на уроках у початкових класах Здоровою може вважатися людина, яка відзначається гармонійним фізичним і розумовим розвитком і добре адаптована до оточуючого її фізичного та соціального середовища.
 • 24. 24 (Г.Сигерист) Приймаючи дитину до школи, потрібно враховувати, що маємо справу з дитячим організмом, який росте, розвивається. Для нормального розвитку дитині молодшого шкільного віку потрібно багато рухатися (ходити, бігати). Як стверджує народна мудрість, «рух – це життя і здоров’я». Норма природної потреби в русі у дітей цього віку становить приблизно 1,5 – 2 години на добу. Проте зі вступом до школи рухова активність дитини зменшується. Руховий режим з відносно довільного змінюється на обумовлений строгими правилами поведінки. Більшу частину доби дитина перебуває у статичному положенні, тобто сидить: у школі під час уроків; удома, коли виконує домашні завдання, читає, переглядає телепередачі або грається у комп’ютерні ігри. При цьому дитина несе велике фізичне навантаження. Статичне навантаження вступає у протиріччя з фізичним розвитком дитини. Як наслідок – розвиток перевтоми. У дитини знижується працездатність, проявляються негативні емоції, погіршується самопочуття. Дитина скаржиться на головний біль. Дехто з дітей починає порушувати правила поведінки на уроці. Тому при виявленні в дітей перших ознак перевтоми необхідно робити перерви, під час яких діти б могли виконувати нескладні фізичні вправи. Такі перерви під час уроку (фізкультхвилинки, фізкультпаузи) сприяють поліпшенню функціонування мозку, відновлюють тонус м’язів, які підтримують правильну поставу, знімають напругу з органів зору і слуху, з утомлених від письма пальців. Фізкультхвилинка (фізкультпауза) має стати обов’язковим елементом кожного уроку в початковій школі
 • 25. 25 (крім тих уроків, на яких сам процес навчання передбачає достатню рухливість, наприклад, уроків музики, трудового навчання, ритміки, фізичного виховання) Завдання фізкультурних хвилинок і пауз: • повернути втомленій дитині працездатність, увагу; • зняти м'язове і розумове напруження; • попередити порушення постави; Недооцінка фізкультурних хвилинок і пауз є однією з причин тієї парадоксальної статистики, яка свідчить, що кількість дітей із різними захворюваннями з класу до класу не зменшується, а навпаки, збільшується, досягаючи 4-5 (!) разів порівняно з початком навчання у школі. Виняткове значення фізкультхвилинки мають у роботі з молодшими школярами, особливо з шестирічками. Їм дуже важко висидіти весь урок. Для підвищення загальної працездатності, поліпшення їхнього здоров‘я дуже корисні фізкультхвилинки і паузи. Вони знімають втому, нормалізують увагу й активність, відновлюють сили й робочий настрій, почуття бадьорості й свіжості, підвищують дисциплінованість. Фізкультхвилинка включає 3-4 вправи, добре знайомі дітям і легкі для виконання. Кожна вправа виконується 3-4 рази в середньому темпі. Тривалість фізхвилинки 2-3 хвилини. Вправи мають добиратися таким чином, щоб протягом дня цілеспрямовано навантажувалися і розслаблялися різні групи м’язів дітей: плечового пояса, спини, тазостегнових суглобів. Необхідно включати в комплекс вправи для відпочинку очей, дихальні вправи, вправи на координацію рухів. Щоб процес виконання фізичних вправ був цікавим для дітей, необхідно час від часу змінювати вправи (кожні
 • 26. 26 2-3 тижні), виконувати їх під музику, включати танцювальні рухи. Дітям подобаються фізкультхвилинки, які супроводжуються віршованими текстами. Щоб у дітей не збивався ритм дихання, їхні рухи були точними і сильними, при проведенні таких фізкультхвилинок учитель промовляє текст, а діти виконують вправи. Чим більшим є статичне навантаження, тим частіше й активніше потрібно робити фізичні вправи. В першому класі необхідно проводити по дві фізкультхвилинки - на 10-ій і 20-ій хвилині кожного уроку. Але якщо діти швидко стомлюються, можна провести і три фізкультхвилинки протягом уроку (особливо в першому півріччі ). Під час виконання вправ дуже важливо забезпечити приплив свіжого повітря в клас. Якщо є змога музично супроводжувати фізкультпаузи, то це є додатковим фактором відпочинку дітей. Бувають різні види фізкультурних хвилинок і пауз:  комплекси фізичних вправ (передбачають вправи для м'язів рук, спини, ніг, які здатні зняти статичне напруження, активізувати дихання, посилити кровообіг (усунути застійні явища);  кінезіологічні ( з метою профілактики деяких соматичних захворювань у дітей);  імітаційні ( віршовані ) ;  ігрові ( стимулюють пізнавальну діяльність молодших школярів). Фізхвилинки на уроках Комплекси фізичних вправ Комплекс 1 1. В.п. – сидячи за партою, руки навхрест на парті,голову опустити.
 • 27. 27 1 – 2 – підняти голову, руки вперед угору, прогнутися, подивитися на руки ( вдих); 3 – 4 – в.п. ( видих). Повторити 4 – 6 разів у повільному темпі. Виконуючи вправу, напружити м‘язи, прогнутися в попереку, потягнутися за руками ввгору, приймаючи в.п., розслабити м‘язи. 2. В.п. – сидячи за партою, руки на парті. 1 – руки перед грудьми, лікті на рівні плечей, долонями вниз; 2 – руки вперед, долонями всередину; 3 – руки перед грудьми; 4 – в.п. Повторити 4 – 6 разів у середньому темпі. Тулуб тримати вертикально. Дихати рівномірно, без затримок. 3. В.п. – сидячи за партою, долоні на колінах 1 – 2 – стати в. положення о.с. ( вдих). Повторити 4 – 6 разів у повільному темпі. Підводячись, допомагати руками. Комплекс 2 1. В.п. – сидячи за партою, руки до плечей. 1 – руки вперед, пальці розчепірити ( вдих); 2 – в.п. ( видих). Повторити 4 – 6 разів у середньому темпі . Руки згинати до плечей енергійно, плечі розводити так,щоб сходилися лопатки. Голову тримати рівно. 2. В.п. – стоячи біля парти, ноги нарізно, ліву руку за голову, праву за спину. 1 – 3 пружні нахили вправо, натискаючи лівою рукою на голову ( видих); 4 – змінити положення рук ( вдих); 5 – 8 те саме в інший бік. Повторити 3 – 4 разів в кожен бік у середньому
 • 28. 28 темпі. Ноги не згинати. 3. В.п. – стоячи з боку парти, обличчям до неї, руки на парті. 1 – 2 – присісти на носках, коліна розвести ( видих); 3 – 4 в.п. Повторити 4 – 6 разів у повільному темпі. Тулуб тримати вертикально, голову не нахиляти. Комплекс 3 1. В.п. – сидячи за партою, руки вперед, долонями вниз. 1 – пальці стиснути в кулак; 2 – в.п. Виконати до 6 – 8 стискань і опустити руки. Повторити 4 – 6 разів у середньому темпі. Дихати довільно. 2. В.п. – сидячи за партою, голова опущена, руки за голову, пальці зчеплені, лікті опущені. 1 – 2 піднімаючи голову, розвести лікті і прогнутися ( вдих); 3 – 4 розслаблюючи м‘язи, повернутися у в.п. ( видих). Повторити 4 – 6 разів. Відводячи лікті в сторони, лопатки звести. Ігрові фізкультхвилинки Гра «Ведмідь» Учитель пропонує учням уявити, як повільно ходить ведмідь, вайлувато переступаючи з ноги на ногу; як бігає – швиденько і прямо пересувається вперед, (дозволити школярам пробігти від своїх парт до дошки), як він бурчить. Гра «Піаніно» Поставити всі пальці на парту і під рахунок вчителя «раз і два» імітується гра на піаніно, пальці перебираються по порядку, починаючи від великого до мізинця.
 • 29. 29 Гра «Комарики» Школярі виходять із-за парт, спочатку звуками імітують дзижчання комара, потім рухами – його політ навколо голови, рук, ніг, ловлять його оплесками. Наприклад: «Комарик над головою». Діти плещуть в долоні над головою. «Комарик біля вуха» тощо. Гра «Зайчик» Учні присідають біля своїх парт. На слова вчителя: «Сірий зайчик сів і жде, спритно вушками пряде», вихованці приклавши кисті до вух, то розгинають, то згинають їх. Потім класовод пропонує «зайчикам» ніжки погріти: Зимно зайчику стояти, Треба трошки пострибати Скік-скік, скік-скік, скік-скік. Треба трошки пострибати, Пострибавши відпочити. «Зайчики» займають місце за партою. Гра «Чи знаєш ти свій клас?» Учитель: «Покладіть ручки і заплющіть очі. Я називаю предмет, який є в нашому класі, а ви показуєте на нього рукою, коли я скажу: «Розплющити очі», ви побачите, чи правильно показали». Гра «Гойдалки» Стати прямо, ноги нарізно, руки в поясі. Гойдатися, піднімаючись на носки й опускаючись на п’яти під рахунок учителя («раз» – на носках, «два» – на п’яти. 10 разів). Гра «Косар» Встати з-за парт, випростатися, ноги нарізно, руки перед собою. Повертаючись ліворуч і праворуч, робити
 • 30. 30 широкі рухи руками («раз» і «два»), ніби косячи траву. Дихання вільне. (Виконувати у середньому темпі 5-6 разів). Гра «Потягни канат» Стати прямо, руки нарізно, підняти руки вгору (вдихнути повітря), робити такі рухи ніби тримаєшся за канат і тягнеш його, трохи згинаючи коліна (видихати повітря), до рахунку 7-8. (Виконувати 3 рази). Гра « Будь уважним» ( для відпочинку м‘язів шиї та очей) Школярів заспокоїти, посадити рівно, запропонувати руки покласти на парту, заплющити очі і під повільний рахунок зробити кілька обертів головою : на « раз» - підборіддя торкається грудей; на « два» - голова нахиляється праворуч; на « три» - потилиця повисла над спиною; на « чотири» - голова нахиляється ліворуч. ( Вправу виконуємо 3 – 4 рази). Розплющити очі, подивитися на парту і сусіда.. За командою вчителя погляд перевести на стіну, потім у вікно, знайти за вікном предмет, розташований якомога далі. Учні дають відповідь на запитання: «Який предмет ви побачили?» Кінезіологічні фізкультхвилинки  Вправи для очей Кіт Васько Учитель: Сплять маленькі кошенята, Всі заплющіть оченята! (Діти заплющили очі) Діти: А Васько не хоче, Він розплющив очі! (Очі розплющені) Учитель: Подивився вгору, вниз,
 • 31. 31 Поводив очима скрізь. (Очі вгору, вниз, по колу, головою не рухаючи) І праворуч, і ліворуч, Перевірив: вуха поруч! Знову — вгору, знову — вниз, Лапою помацав ніс (Діти, дивлячись на свій вказівний палець, наближають його до носа) Ось і вправа закінчилася. Очі ваші не втомилися? Мишка Очей своїх з мишки Кіт Вася не зводить. Направо, наліво Очицями водить (рухи очима,голова нерухома) А мишка кружляє, А мишка гуляє, (колові рухи очима) Про хитрого Васю Нічого не знає  Комплекс вправ гімнастики для очей  Швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти спокійно, повільно рахуючи до 5. Повторити 4 -5 разів.  Міцно замружити очі. Порахувати до 3, відкрити очі та подивитися вдалечінь. Порахувати до 5. Повторити 4 – 5 разів.  У середньому темпі проробити 3 – 4 кругових рухів очима в правий бік, стільки ж само - у лівий. Розслабивши очні м’язи, подивитися вдалечінь – на рахунок 1 – 6. Повторити 1 – 2 рази.  Витягнути руку вперед. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1 – 4. Потім перенести
 • 32. 32 погляд вдалечінь на рахунок 1 – 6. Повторити 4 – 5 разів.  Вправи для профілактики короткозорості В. п. – ноги на ширині плечей, руки в боки. Кругові рухи руками вперед і назад. Весь час стежити за кінчиком великого пальця. Повторити 3-4 рази. В. п. – сісти на стілець. Замружити і відкрити очі. Повторити 3-4 рази. Виконувати в середньому темпі.  Вправи для профілактики порушень зору « Стрілянина» очима праворуч, ліворуч, униз ( по 6 разів). « Намалюйте очима 6 кіл за годинниковою стрілкою і 6 кіл – проти . « Напишіть « очима цифри від 0 до 9. « Напишіть» очима число, місяць і рік свого народження. « Намалюйте» очима пружинки. « Намалюйте» очима 6 горизонтальних вісімок і 6 вертикальних. « Намалюйте» очима 6 трикутників за годинниковою стрілкою, потім 6 трикутників – проти. Замруживши ліве око, правим «напишіть» непарні числа від 1 до 9. Замруживши праве око , лівим «напишіть» парні числа від 2 до 10. « Намалюйте» очима пружинку з 12 витків ліворуч і праворуч. « Намалюйте» очима геометричні фігури ( коло, квадрат, трикутник) спочатку за годинниковою стрілкою, а потім – проти.
 • 33. 33  Вправи для активізації роботи м‘язів ока Вправи сприяють зняттю статичного напруження, поліпшують кровопостачання і циркуляцію внутрішньо очної рідини, вдосконалюють координацію в горизонтальній площині, підвищують стійкість вестибулярних реакцій, сприяють поліпшенню координації руху очей і голови, поліпшують пружність повік.  Сядьте, розслабте тіло. Широко розплющуйте і заплющуйте очі з інтервалом у 30 с. Повторити 5-6 разів.  Обертайте очима по колу по 2 – 3с. Повторити 3 – 4 раз .  Швидко покліпайте повіками протягом 1 – 2 хв.  Дивіться вдалечінь 30 – 40с. Переведіть погляд на палець на відстані 20 – 30см від ока і дивіться 3 – 5с. повторити 3 – 5 разів.  Трьома пальцями кожної руки легко натисніть на верхню повіку відповідного ока і потримайте 1 – 2с. Повторити 3 – 5 разів.  Витягніть руки вперед, дивіться на кінці пальців витягнутої руки. Повільно наближайте палець, не зводячи погляду. Повторити 3 – 4рази.  Відведіть напівзігнуту праву руку з іграшкою вбік. Повільно пересувайте іграшку то праворуч, то ліворуч і стежте за нею очима. Повторити те саме лівою рукою.  Підведіть очі вгору, опустіть очі, гляньте праворуч, потім ліворуч. Повторити 3 – 4 рази.  Поверніть голову назад і намагайтеся побачити предмети позаду. Виконати вправу 2 – 3 рази для правої і для лівої сторони.  Вправи для відновлення зору
 • 34. 34 Стимулюють централізований, дистанційний ф периферійний зір, стимулюють рухи очей, запобігають косоокості, тренують здатність очей фокусувати, підсилюють координацію очей, стимулюють скорочення й розслаблення зіниць. Профілактика астигматизму.  Покліпайте повіками, уявіть, що це крила метелика. Продовжуйте кліпати й починайте « малювати» руками дзеркально-симетричні візерунки. Дивіться на руки, потім крізь них.  Глибоко дихайте, дивіться вдалину. Носом « малюйте» горизонтальні, вертикальні й діагональні вісімки навколо предмета, на який дивитеся. Проробіть вправу з кількома предметами.  Заплющіть очі й уявіть, що на них світить сонце. Покліпайте так, начебто ловите сонячне світло. Уявіть сонячний промінь і подивіться на нього заплющеними очима, насолоджуючись переливами кольорів. Уявіть темряву й розслабтеся.  Складіть руки перед обличчям. Моргніть і подивіться на долоні. Нехай очі кілька разів « обійдуть» руки. Повторіть в інший бік. Відпочиньте. Потім поморгайте і дивіться тільки на одну долоню, потім на іншу. Тепер очима « копайте» простір ліворуч, потім праворуч, потім унизу.  Дихальні вправи Поліпшують поставу, стимулюють рух діафрагми, поліпшують кровообіг, гармонізують діяльність дихальної, нервової і серцево-судинної систем.  Глибокий вдих руки повільно підніміть до рівня грудей). Затримайте подих ( увагу сконцентруйте на середині долонь). Повільно видихніть ( руки опустіть уздовж тіла).
 • 35. 35  Глибоко вдихніть. Закрийте вуха руками від верхньої точки до мочки. Затримайте подих. Видихніть з відкритим сильним звуком « а-а-а» ( чергуйте зі звуками « и-и-и», « у-у-у»).  Глибоко вдихніть. Руки повільно підніміть угору. Затримайте подих на вдиху. Видихніть з відкритим сильним звуком « а-а-а». Руки повільно опустіть. Вдихніть . Руки повільно підніміть до рівня плечей. Затримайте подих. Повільно видихніть із сильним звуком « про», обійміть себе за плечі, опустіть голову на груди. Повільно і глибоко вдихніть. Руки підніміть до рівня грудей. Затримайте подих. Повільно видихніть із сильним звуком « у-у-у». Руки опустіть униз, голову на груди.  Стисніть правою рукою ліве плече. Голову поверніть ліворуч і подивіться назад. Розведіть плечі із силою. Глибоко вдихніть, затримайте подих, видихніть. Подивіться назад через праве плече, знову із силою розведіть плечі. Глибоко вдихніть, затримайте подих, видих. Опустіть руки вздовж тіла, голову опустіть на груди. Вдихніть, видихніть. Повторити вправу, тримаючи лівою рукою праве плече.  Видихніть, розплющіть очі. Вдихніть, заплющіть очі. Продовжуйте, видихаючи при світлі, вдихаючи в темряві. Нехай ваші очі повністю розслабляться, коли вони заплющені. Розплющіть очі й покліпайте. Щоразу, відкриваючи очі, зауважуйте те, що бачите: всі вигини і форми, лінії і кути. Спочатку тільки темне, потім – світле.  Руки вгору, вниз, промовляти звуки „Ш”, „Ж”, видихаючи повітря.  В. п. – стати рівно, руки вниз. 1-2 – руки в сторони – вдихнути, 3-4 – різко обняти себе руками за плечі – видихнути. Повторити 3-4 рази.  В. п. – стати рівно, руки вниз.
 • 36. 36 1-2 – руки в сторони – вдихнути, 3-4 – присісти, обняти руками коліна – видихнути. Повторити 3-4 рази.  Вдихнути широко відкритим ротом, видихнути носом. Повторити 4-5 разів.  Дихання через одну ніздрю: вдихнути носом – одна ніздря притиснута пальцем, видихнути ротом. Повторити 3-4 рази.  Вправи для розвитку слуху й зору Збільшують інтеграцію зорових і слухових навичок, розслаблюють плечі та шию, поліпшують поставу, активізують слух та пам‘ять.  Схрестіть руки на грудях. Помасажуйте спину вздовж ключиці з плавним переходом на плечі. Схрестіть руки за головою, стискаючи пальці. Натисніть на плечі. Відпочиньте в цьому положенні. Підніміться, відведіть руки в сторони долонями догори та уявіть, що в кожній руці лежить м‘яч. Нахиліть підборіддя до грудей. Вдихніть, проведіть плавну лінію у вигляді арки від однієї руки до іншої. Видихніть, трохи нахиліться вперед, долоні донизу, голову в початкове положення. Повторіть в інший бік.  Спрямуйте погляд в одну точку на рівні очей, що розташована на відстані метра. Схрестіть руки на грудях, упираючи пальцями в дельтоподібні м‘язи. Глибоко вдихніть. Дивлячись у точку, кивніть головою.  Руки розслабте, відведіть у сторони. Уявіть, що з плеча однієї руки росте пензель. Подивіться на плече і намалюйте цим пензлем усе, що бачите, плавними подовженими мазками, керуючи плечем.  Глибоко дихайте, дивіться вдалину. Носом « малюйте» горизонтальні, вертикальні та діагональні вісімки навколо предмета, на який дивитеся. Проробіть вправу з
 • 37. 37 кількома предметами.  Комплекси фізкультхвилинок для очей Комплекс 1 1. Виконується в положенні сидячи. Міцно заплющити очі на 3 – 5 с, потім розплющити на 3 – 5с. Повторити 6- 8разів. 2. Виконується в положенні сидячи. Швидко моргати протягом 30 – 40 с. 3. Виконується в положенні сидячи. Закрити повіки. Помасажувати їх зпа допомогою колових рухів пальців ( верхнє повіко – від носа до зовнішнього краю очей, нижнє повіко – від зовнішнього краю до носа ( потім – навпаки). Виконувати протягом 30 – 40 с. Комплекс 2 Виконується в положенні стоячи ( виконати 4 – 5 разів) 1. Поставити палець правої руки на середній лінії обличчя, відстань 25 – 30 см від очей. Дивитися двома очима на кінчик пальця 3 – 5 с. Прикрити долонею лівої руки ліве око на 3 – 5 с, дивитися правим оком. Відвести долоню, дивитися двома очима на кінчик пальця 3 – 5 с. 2. Поставити палець лівої руки вздовж середньої лінії обличчя на відстані 25 – 30 см від очей. Дивитися двома очима на кінчик пальця 3 – 5 с. Прикрити долонею правої руки праве око на 3 – 5 с, дивитися лівим оком. Відвести долоню, дивитися двома очима на кінчик пальця 3 – 5 с.  Кінезіологічний комплекс вправ для зняття стресу в дітей під час виконання контрольних робіт, диктантів  Лобово-потилична корекція. Для того, щоб зняти пульсацію між потиличною і лобовою частинами голови, слід протягом 10 – 30 хв глибоко вдихати і видихати повітря.
 • 38. 38 Іноді для зняття стресу можна обмежитися лише цією вправою.  Промінь світла. Направте яскравий промінь світла від ліхтарика на середину чола. Тривалість вправи від 30 до 60с. під час вправи дивіться на чорний аркуш.  « Блискавка» проведіть рукою вздовж переднього серединного меридіана від нижньої губи до лобової кістки, потім у зворотному напрямку ( наче розстібаючи і застібаючи « блискавку»). Потім проведіть рукою вздовж заднього серединного меридіана від сьомого шийного хребця до куприка й у зворотному напрямку (розстібаючи і застібаючи « блискавку»позаду). Рухи проводити вниз кілька разів. А закінчувати слід рухом угору.  Ахілли. Легенько вщипніть обома руками ахіллові сухожилля, потім – погладьте підколінні сухожилля кілька разів, ніби відкидаючи в сторони.  Вуха. М‘яко розправте й розтягніть руками краєчки вух угору – назовні від верхньої частини до мочки п‘ять разів. Промасажуйте ділянку за вухом униз до ключиці – п‘ ять разів.  Постукування. Зробіть массаж у ділянці вилочкової залози у вигляді легкого постукування 10 – 20 разів коловими рухами зліва направо.  Медуза. Сидячи на стільці, робіть плавні рухи руками, наслідуючи медузу, що плаває у воді.  Вправи для зняття емоційного напруження Стисніть пальці в кулак із загнутим усередину великим пальцем. Роблячи видих спокійно, не кваплячись, стискайте кулак із зусиллям. Потім, послабляючи стискання кулака, зробіть вдих. Повторити вправу 5 разів. Виконання вправи із заплющеними очима подвоює ефект. Вправу слід розпочинати двома руками одночасно.
 • 39. 39  Зробіть двома волоськими горіхами колові рухи в одній долоні. Вправа розвиває моторику рук.  Злегка промасажуйте кінчик мізинця. Покладіть горіх на кисть руки з боку мізинця ( на долоні) і долонею іншої руки злегка  натисніть і проробіть горіхом колові рухи ( 3 хв) Імітативні руханки Руханка 1 Раз, два - дерева. встати Три, чотири - вийшли звірі, ходьба на місці Пять, шість - пада лист. нагнутися Сім, вісім - птахи в лісі. помахи руками, як крилами Дев'ять, десять - це сунички Підняли червоні личка. підняти руки і голови догори Руханка 2 Ось іде до нас весна. Все навколо ожива: встати, ходьба на місці Підсніжники прокидаються,потягнутися Проліски посміхаються, посміхнутися Пташки прилітають, махають руками, як крилами Діти вибігають, біг на місці На луках стрибають. стрибки
 • 40. 40 Руханка 3 Трава - низенька-низенька, присісти Дерева - високі-високі. потягнутися Вітер дерева колише, гойдає нахили тулуба То вправо, то вліво хитає, нахили тулуба То вперед, то назад, нахили тулуба То вниз пригинає. нахили тулуба Птахи летять, відлітають помахати руками, як крилами А учні тихенько за парти сідають сісти за парти І (назва предмету) вивчають. Руханка 4 Ягіл, ягіл, ягілочка, Ягілова дочка. прискорена ходьба на півпальцях Устала ранесенько, Вмивалася білесенько імітація вмивання Голівоньку чесала, Сережки надівала, масаж голови від чола до потилиці Квіточки позбирала, Віночок заплітала. присідання і вставання, руки на поясі
 • 41. 41 На вулицю вийшла, Як зіронька зійшла. перекочування ніг з пальців на п'яти Взялася попід боки, Показала скоки. стрибки на місці Вправи-енергізатори, нестандартні фізкультхвилинки Енергізатор – це коротка вправа, що відновлює енергію групи. Призначення енергізаторів на уроці – створення позитивної психологічної атмосфери в класі, відновлення енергії та посилення групової активності. Крім того, вони дозволяють учням проявити рівні здібності — тілесно-кінестетичні, візуально-просторові, міжособистісного спілкування. Енергізатори корисні для послаблення монотонності, збудження активності учнів й заохочення їх до подальшої праці. Переваги використання енергізаторів:  відновлення енергії класу;  привертання уваги учнів;  об'єднання кількох методів навчання в єдине ціле;  включення всіх у процес навчання;  отримання задоволення від навчання. Майже кожен енергізатор містить елемент фізкультхвилинки, але не кожна фізкультхвилинка є енергізатором, тому що використовується не лише для зняття втоми, але й як релаксація. «М'ячик по колу» Обладнання: м'яч середнього розміру.
 • 42. 42 Хід вправи: учні стоять. Руки з відкритими долонями на рівні талії. Завдання: кидати м'яч один одному хаотично, якомога швидше, але не допускати його падіння. «Австралійський дощ» Хід вправи: учні стоять. Учитель показує рух, усі повторюють його, поступово приєднуючись один до одного.  Чи знаєте ви, який австралійський дощ?  Піднімається вітер (потираємо руки).  Падають перші краплини дощу (клацаємо пальцями).  Почалася злива (плескаємо долонями по стегнам).  Злива перетворилася на бурю (тупаємо).  Ось буря стихає (плескаємо долонями по грудині).  Стихає злива (плескаємо долонями по стегнам).  Закінчується дощ, падають останні краплі (клацаємо пальцями).  Шумить тільки вітер (потираємо долоні).  Австралійський дощ скінчився. Сонце! (Діти піднімають руки вгору) «Цифри» Хід вправи: стоячи, за інструкціями вчителя виконуємо вправу: «Зараз ми будемо писати цифри у незвичний спосіб. Цифру 1 «пишемо» носом (кажемо і виконуємо), цифру 2 – підборіддям, цифру 3 – правим плечем, цифру 4 – лівим плечем, цифру 5 – «пишемо» правим ліктем,