Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sisindiran.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
PPKN SILA 1&2.pptx
PPKN SILA 1&2.pptx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 7 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Sisindiran.pptx

  1. 1. Sisindiran
  2. 2. Hakekat Sisindiran • Sisindiran nyaéta karya sastra wangun puisi anu ditulis kalawan kréatif anu diwangun ku cangkang jeung eusi, sarta diwengku ku dalapan engang (suku kata). • Tujuanna pikeun nepikeun eusi haté, pikiran, atawa pamaksadan ka jalma séjén.
  3. 3. Rupa-rupa Sisindiran • Paparikan • Rarakitan • Wawangsalan
  4. 4. PAPARIKAN Conto: • Jalan-jalan ka Cilodong. (o) • Nyimpang heula ka Jakarta. (a) • Lamun urang resep bohong. (o) • Ku batur dipikangewa. (a) Sisindiran anu diwangun ku dua cangkang jeung dua eusi. Paparikan asalna tina kecap “parik”, hartina parek atawa deukeut, sora kekecapana dina padalisan cangkang deukeut jeung sora atawa kecap dina padalisan eusi.
  5. 5. RARAKITAN Conto: • Lamun urang nyieun ager. (padalisan 1) • Kudu loba nya gulana. (padalisan 2) • Lamun urang hayang pinter. (padalisan 3) • Kudu loba diajarna. (padalisan 4) Rarakitan asal kecapna tina “rakit”, sabangsa alat transfortasi dina cai. Dijieunna tina awi, ari wangun rakit teh papak dilebah puhuna. Sisindiran rarakitan mah aya kesan “papak lebah “puhuna”
  6. 6. WAWANGSALAN Conto: • Kleub maen bal maung Bandung (kalimah cangkang), tos nasib kedah paturay (kalimah eusi) Wangsalna: Persib • Belut sisit saba darat, dibawana ka Cikuray. Wangsalna: Oray Beda jeung paparikan atawa rarakitan, wawangsalan mah dina padalisanna cangkang teh ngandung tatarucingan. Ari dina padalisan eusi ngandung wangsal, eta wangsal teh mangrupa kecap atawa frasa anu sorana murwakanti (deukeut) jeung eusi tina tatarucingan eta.
  7. 7. Fungsi Sosial Sisindiran • Piwuruk: Eusina ngeunaan papatah hirup atawa mamatahan. • Silih Asih: Eusina ngeunaan asmara. • Sésébréd: Eusina ngeunaan banyol atawa heureuy.

×