Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Racó temàtic: les estacions

82 vues

Publié le

Full de ruta

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Racó temàtic: les estacions

  1. 1. FULL DE RUTA DEL RACÓ TEMÀTIC: "LES ESTACIONS " COMPETÈNCIES CLAU - Comunicació lingüística. - Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. - Competència digital. - Competències socials i cíviques. - Consciència i expressions culturals. - Aprendre a aprendre. - Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. OBJECTIUS A DESENVOLUPAR 1. Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i ser conscients de la necessitat de conservar-lo i gestionar-lo de forma sostenible, així com de la importància de promoure’l i, si escau, participar en iniciatives encaminades a conservar-lo. 2. Adquirir coneixements sobre els elements naturals i socioculturals del medi de les Illes Balears i d’altres àmbits geogràfics d’abast més ampli i utilitzar-los per fonamentar valors, actituds i comportaments favorables a la conservació dels recursos i la millora de la qualitat ambiental. 3. Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptar actituds de flexibilitat, responsabilitat, solidaritat, interès i tolerància i superar inhibicions i prejudicis i rebutjant discriminacions o estigmes personals o socials. 4. Desenvolupar la creativitat i expressar-la, preferentment, amb la subjectivitat del seu llenguatge personal, utilitzant els codis, la terminologia i els procediments del llenguatge visual i plàstic amb la finalitat d’enriquir estèticament les seves possibilitats de comunicació. 5. Conéixer les diferències culturals, climàtiques i paisatgístiques entre el nostre país i la nostra regió i els diferents paÏsos de parla inglesa. CONTINGUTS DE CADA MATÈRIA IMPLICADA CIÈNCIES DE LA NATURALESA Plantes autòctones (flor i fruit) Bolets de les Balears Mètodes de conservació d’aliments MATEMÀTIQUES Unitats de Mesura EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL Ús de diferents tècniques plàstiques ANGLÈS Vocabulari específic (Flowers, trees, animals, seasons..) PRODUCTE FINAL Racó expositiu a l’aula Productes de rebosteria QUÈ NECESSIT PER TENIR ÈXIT I APROVAR? - Mostrar interés i bona predisposició. - Tenir actitud positiva. - Realitzar les tasques correctament. MÈTODES D’AVALUACIÓ Correcció de les tasques Rúbriques (coavaluació i autoavaluació) Revisió del portafoli RECURSOS / EINES TIC Cercadors d’internet Processadors de textos i presentacions digitals DIFUSIÓ Exposició a l’aula Blog AGRUPAMENTS/ORGANITZACIÓ Grup clase Parelles TASQUES - Recerca d’informació a internet - Elaborar pòsters - Dibuixar un paisatge amb tempera - Collage amb fulles i fruits secs - Construir un mòbil amb matèria vegetal - Fabricar flors amb cartolina i tela - Fer càlculs (canvis d’unitats, proporcionalitat) - Pintar pòsters en anglès - Cercar i exposar en un mural vocabulari específic en anglès (seasons)

×