Visie op ICT

Lotte Sneyers, 1BakoB
BLENDED LEARNING
HYBRIDE LEREN/MOCC
SAMR
T-PACK
EINDTERMEN
VIER IN BALANS
CLICKBAIT EN FAKE NEWS
DEEPFAKE
AUTEURSRECHT/PLAGIAAT
FLIPPED CLASSROOM
ONDERZOEK
WEBQUEST
Engelse term die sinds de jaren 90 gebruikt wordt om een
combinatie van leervormen te beschrijven.
Je mixt verschillende leervormen tot één leervorm, dit is de
Blended Learning oplossing. De meest gebruikelijke vorm is de
combinatie van traditionele klassikale ontwikkeling en online
leren.
De contact momenten tussen de docent en de leerlingen worden
niet vervangen door online momenten, deze momenten zijn enkel
om de les aan te vullen.
Onderwijs zal blended zijn, of zal niet zijn.
- Professor Jan Elen van KUL
Hij pleit voor blended learning
om hoger onderwijs te kunnen
professionaliseren en hierdoor
veel te kunnen winnen op vlak
van competentieontwikkeling.
Verschillende leeromgevingen worden gecombineerd
tot een verweven geheel. Het gaat over het vinden
van een goede en juiste combinatie tussen alle
verschillende leermogelijkheden, zoals online en real-
time.
Een zelfstandige cursus, speciaal ontwikkeld voor online lessen,
waarbij je vanuit thuis gratis kunt deelnemen. Naast traditionele
studiematerialen biedt deze vorm van onderwijs ook de
mogelijkheid tot digitale interactie tussen studenten, docenten
en assistenten door middel van discussieplatforms.
Er komt meer ruimte vrij waardoor docenten zich kunnen
bezig houden met wat echt telt; de leerambities van
leerlingen in kaart brengen, samen een leerpad vormen,
het opdoen van ervaringen en het intensief begeleiden
van studenten. De methodes zorgen ervoor dat
studenten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, toch de
les bijvoorbeeld online kunnen volgen.
Het blended learning systeem kan een breder
maatschappelijk belang van het hoger
onderwijs redden door het nastreven van
vormingsdoelen terug mogelijk te maken.
De cursussen zijn nu vooral voorzien op fysieke
lessen, terwijl we met ‘online cursussen’ online
opdrachten kunnen voorzien en filmpjes
zelfstandig kunnen bekijken.
Voor veel studenten was de corona periode een lastige periode
maar daarbij heeft blended learning goed geholpen omdat
hierbij de student niet meer elke dag fysiek moesten deelnemen
aan de les, maar dus een deel online konden volgen waardoor ze
de leerstof op hun eigen tempo konden verwerken.
Voorbeeld: je vervangt een fysieke les over dieren naar een online oefening op bijvoorbeeld bingel. Hierbij is
het de bedoeling dat de kleuters dan op Bingel de baby versie van het dier bij de volwassene versie van het dier
slepen. Voor ze de oefening maken krijgen ze een filmpje te zien over de ‘groei’ van dieren.
= Een model gericht op het digitaliseren van bestaand materiaal of
bestaande werkvormen.Het bestaat uit 4 niveaus
Technologie wordt
ingezet als vervangend
hulpmiddel.
Technologie wordt
ingezet als vervangend
hulpmiddel en levert
een functionele
verbetering op.
Technologie leidt
tot een verbetering
van de opdrachten.
Technologie wordt op
een trans formatieve
wijze ingezet bij een
opdracht, die zonder
de app of digitale
toepassing niet
mogelijk was.
= Manier om je lessen te ontwerpen op zo'n manier dat het rekening houdt met drie aspecten:
De manier waarop leerlingen leren
De kennis van media. Dit kan traditioneel
zijn zoals een schoolbord, maar ook
modern zoals het internet
Centrale feiten, concepten, theoriëen,…
van een bepaald vakgebied, maar ook
kennis van de manier waarop het
vakgebied wordt uitgebreidt
Op deze manier kan je bekijken hoe je ICT kan inzetten om het leerproces
van kleuters te ondersteunen door bijvoorbeeld het tonen van filmpjes
online.
In lagere scholen loopt het vaak fout omdat er een gebrek is aan
technologische kennis bij leerkrachten omdat ze dit niet meegekregen
hebben bij hun schoolperiode, of op een bijscholing.
Ik moet nog het meeste leerwinst boeken op het vlak van technologie. Wij
zijn al grotendeels opgegroeid met technologie, maar er wordt zo vaak
vanalles verandert waardoor het voor ons met momenten ook echt zoeken
is hoe iets werkt. Ik denk dat dit altijd een ‘probleem’ zal zijn waarbij je je
gaat moeten blijven ‘bijscholen’.
Visie op ICT
Er zijn nieuwe eindtermen gekomen rond ICT, maar dit
zorgde voor heel wat verwarring waardoor ze 5 digitale
competentiegebieden gekozen hebben voor leerlingen:
1. Informatieverwerking
2.Communiceren en samenwerken
3.Inhoud creëren
4.Veiligheid
5.Problemen oplossen
•
= De randvoorwaarden die nodig zijn om ICT in het onderwijs goed te gebruiken. Wanneer men zegt
dat alles staat en valt met een goede visie klopt dit niet want alle 4 de randvoorwaarden moeten met
elkaar verbonden zijn om ict goed te laten werken.
De 4 bouwstenen/randvoorwaarden:
Bv: Hoe willen we dat het
er over 5 jaar uitziet?
Bv: Welke deskundigheid
moeten docenten
hiervoor hebben?
Bv: Welke leermiddelen
hebben we hiervoor
nodig?
Bv: Welke ICT middelen
zijn hiervoor nodig?
Bij veel scholen is het probleem dat ze niet aan de
slag gaan met ICT omdat ze hier niet genoeg
kennis over beheersen.
Scholen krijgen genoeg kansen van de overheid
zoals ipad’s en laptops, maar uiteindelijk niet
worden gebruikt.
Bv: Op mijn stage school hebben ze in elke klas
een laptop voor de docent, maar deze worden
zelden gebruikt om mee aan de slag te gaan met
de leerlingen.
Desinformatie verhuld als schijnbaar nieuws dat verspreid wordt via
websites, sociale media en traditionele media, met als doel het
maken van winst of het beïnvloeden van de publieke opinie. Zo krijg
je de laatste tijd als gewone mens al niet vaak meer neutraal nieuws.
‘Klik-aas’: aas om mensen te doen klikken. Clickbait verwijst meestal naar
de titel van een artikel. Een titel die clickbait is is bedoeld om mensen
nieuwsgierig te maken, zodat ze erop zouden klikken om het volledige
artikel te lezen. Zo is een clickbait-titel altijd choquerend of veelbelovend,
terwijl de inhoud van het artikel dat niet altijd is.
Google onthoud wat je opzoekt op het internet.
Op deze manier weet Google waar je mee bezig
bent/wat je interesses zijn zodat ze het
zoekveld kunnen beperken specifiek op die
interesses.
Dit is ook zo bij Netflix waarbij ze series/films gaan
tonen die lijken op iets dat je al gekeken hebt.
De benaming “deepfake” ontstond in het
jaar 2017.
Het is een techniek voor het samenstellen
van menselijke beelden op basis van
kunstmatige intelligentie.
Het wordt gebruikt om bestaande
afbeeldingen en video te combineren en
over elkaar te zetten.
Moeilijk te onderscheiden wat
echt is en wat niet echt is
Foto’s worden op zo een
geloofwaardige manier bewerkt
waardoor ze er mee kunnen
chanteren
Zo worden er ook naaktfoto’s
‘gemaakt’ van mensen om te
verspreiden terwijl de foto niet
echt is
Ik vind persoonlijk dat je nooit te voorzichtig kan zijn op het vlak van
deepfake. De software waarmee ze werken ontwikkelt zo snel dat het op
een bepaald moment gewoon niet meer te doen is om te onderscheiden
wat er nu echt of nep is, dus het kan zeker geen kwaad om alles nog eens
dubbel na te kijken.
Het inherente recht van de maker of een eventuele
rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of
kunst om te bepalen hoe, waar, wanneer en onder welke
voorwaarden hun werk wordt openbaar gemaakt, verveelvoudigd
en/of verkocht.
Het overnemen van gegevens uit
andermans werk zonder correcte
bronvermelding en het op die manier
presenteren als je eigen werk
Foto’s of teksten citeren, producten gebruiken voor educatieve
doeleinden, Werk kopiëren voor privé gebruik zonder te publiceren,
Informatie overnemen van iemand anders zijn werk en deze informatie dan
helemaal omvormen naar je eigen woorden of een duidelijke
bronvermelding erbij zetten als je het oorspronkelijke gebruikt. Ook vervalt
het auteursrecht wanneer de maker meer dan 70 jaar overleden is.
Iemand anders zijn tekst/idee gebruiken zonder de echte bron erbij
te vermelden, waardoor je dus doet alsof het jou idee was.
Leerlingen zoeken veel op op google zonder
er bij na te denken en hierdoor plegen ze
soms onbewust plagiaat
Door het gebruiken van de verkeerde
bronvermelding van gebruikt materiaal
Docenten kunnen ‘onbewust’ plagiaat
plegen door bepaalde afbeeldingen/
stukken tekst in hun powerpoint te plaatsen
Online plagiaat checker:
Een gratis online tool om plagiaat in
tekst te controleren. De plagiaat
checker scant de inhoud van het
document en vergelijkt deze met
online databases en gepubliceerde
inhoud op internet om plagiaat op te
sporen
Ingeven op Google:
Als je een deel van de tekst uit het
document kopieert en dan plakt in
Google dan gaat Google op zoek
naar documenten die er op lijken. Dit
geeft wel niet altijd een juist
resultaat.
= Een instructiestrategie en een vorm van blended
learning waarbij het doel is de betrokkenheid en het
leren van leerlingen te vergroten door leerlingen
thuis informatie te laten lezen/filmpjes te bekijken,
en hierover in de les opdrachten te laten maken.
Bijvoorbeeld: De docent kan op voorhand in de les de uitleg geven over wat ze thuis zullen
moeten doen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de opdracht krijgen om thuis een video te bekijken
over een bepaald onderwerp, waarna ze hierover in de klas een opdracht moeten maken.
De onderwijzer kan filmpjes zelf maken en
inspreken en deze naar de kinderen doorsturen
zodat ze deze kunnen bekijken
Op het internet/ Youtube op zoek gaan naar filmpjes
voor de kinderen over hun gekozen onderwerp
Laat de kinderen niet zelfstandig achter video’s
zoeken over het onderwerp vooraleer ze hier uitleg
over gekregen hebben. Zo kunnen ze niet gericht aan
de slag.
• Zelf filmpjes maken die je de
leerlingen laat bekijken om te zien of
ze de informatie begrepen hebben
• Taken aanpassen aan de
moeilijkheidsgraad van het kind
• extra uitleg geven waar nodig
We merken dat fysieke les voor kinderen het belangrijkst is omdat ze hebben opgemerkt dat scholen
veel achterstand hadden tijdens de corona pandemie’s.
Wel had tijdens de corona pandemie flipped classroom veel voordelen omdat de leerkracht zo de ene
les kon besteden aan theorie adhv bijvoorbeeld filmpjes, en de andere les voor verdere vragen en
uitleg.
Ook als er leerlingen waren die nog niet mee waren konden ze dan vaak de les opnieuw bekijken.
Ze hebben vastgesteld dat studenten die
notities nemen op hun laptop, slechter scoren
op conceptuele vragen dan studenten die met
de hand noteren
Onderzoek heeft uitgewezen dat wie schrijft bij het
noteren in de les meer onthoudt dan wie tikt op een pc.
Hoe zou dit komen?
Meer notities nemen kan dan wel op zich beter
zijn, maar mensen die met de laptop werken
hebben meer de neiging om de lesinhoud letterlijk
over te typen dan de informatie te verwerken in
hun eigen woorden
Als je leerlingen van het ene medium naar het
andere medium laat vertalen is er een zekere
overgang van bewegend beeld naar tekst, of
van luisteropdracht naar tekst, dit zorgt ervoor
dat hun hersenen zich opnieuw moeten
concentreren om te kunnen verwerken en
opnemen wat ze lezen/horen.
Op deze manier blijven de hersenen in een
betere werking, blijven we alerter en blijft de
les(inhoud) ook beter hangen.
Een WebQuest gaat verder dan het (simpel) zoeken van een antwoord op een vraag.
Leerlingen moeten met een vraagstelling aan de slag die hun denken naar een hoger niveau
brengt. Zij worden ‘gedwongen’ om de verworven informatie om te zetten in een product. Dit
product kan een oplossing voor een probleem zijn, maar ook een hypothese of een ontwerp
voor een poster of het maken van een maquette.
Inleiding: Doel en achtergrond van de opdracht uitgelegd. De leerling krijgt een rol
Opdracht:
Verwerking:
Info-bronnen:
Beoordeling:
Afsluiting:
Beschrijf hoe de leerlingen de opdracht moeten uitvoeren
Geef opvoorhand aan waar ze hun informatie vandaan kunnen halen
Korte beschrijving van hoe en waarop de leerling beoordeeld zou
Korte beschrijving van wat de leerling, in termen van kennis en
Leerkracht: In de handleiding voor de docent worden de zaken beschreven die van
Je kiest een onderwerp. In de opdracht wordt ook beschreven wat het
uiteindelijk doel van de Webquest is en welk product de leerlingen moeten maken
moeten worden
vaardigheden, heeft bereikt als hij de opdracht goed heeft uitgevoerd
belang zijn voor de docent die de Webquest gaat gebruiken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
De leerlingen gaan leren over dieren. Hiervoor
gaan ze via een Webquest alle informatie
opzoeken aan de hand van geselecteerde
bronnen van de leerkracht. Als ze alle
informatie hebben gevonden gaan ze er een
werkje over maken in hun eigen woorden. Op
deze manier kan de leerkracht zien of de
student de inhoud snapt.
Er zijn heel veel verschillende kansen voor differentiatie bij een
Webquest, dit kan ook bij alle vakgebieden gedaan worden.
Bv: of de leerkracht een Webquest moeilijk of makkelijk maakt,
verschillende onderwerpen gebruikt,…
De eindterm (diamant) van een webquest is
zelfstandig leren met behulp van ICT
Technology will not replace great teachers, but
technology in the hands of great teachers can be
transformational
- George Couros
Visie op ICT
1 sur 36

Recommandé

Visie op ICT.docx par
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxshary0501
22 vues5 diapositives
Visie op ICT.docx par
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxaxelleverschaeren
19 vues7 diapositives
Visie op ICT (definitief).pdf par
Visie op ICT (definitief).pdfVisie op ICT (definitief).pdf
Visie op ICT (definitief).pdfGhuneKnuts
19 vues5 diapositives
Visie op ICT.docx par
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxLottehaeseldonckx
2 vues10 diapositives
VISIE OP ICT.pptx par
VISIE OP ICT.pptxVISIE OP ICT.pptx
VISIE OP ICT.pptxLobkeMotmans
6 vues11 diapositives
VISIE OP ICT.pptx par
VISIE OP ICT.pptxVISIE OP ICT.pptx
VISIE OP ICT.pptxLobkeMotmans
65 vues11 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Visie op ICT

Opdracht B ICT.pdf par
Opdracht B ICT.pdfOpdracht B ICT.pdf
Opdracht B ICT.pdfYentheDesmet
34 vues3 diapositives
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf par
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdfVisie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdfLiseVanrillaer
45 vues7 diapositives
PP Visie op ICT.pptx par
PP Visie op ICT.pptxPP Visie op ICT.pptx
PP Visie op ICT.pptxGoedeleCeunen
86 vues41 diapositives
Visie op ICT par
Visie op ICT Visie op ICT
Visie op ICT XaraStalmans
51 vues6 diapositives
visie op ict.pptx par
visie op ict.pptxvisie op ict.pptx
visie op ict.pptxElisaaatjeR
37 vues11 diapositives
Visie op ICT.pdf par
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdftesshuygelberghs
44 vues6 diapositives

Similaire à Visie op ICT(20)

Visie op ICT.docx par Sien7
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
Sien714 vues
Visie op ICT.pdf par TineDeCat
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
TineDeCat33 vues

Visie op ICT

 • 2. BLENDED LEARNING HYBRIDE LEREN/MOCC SAMR T-PACK EINDTERMEN VIER IN BALANS CLICKBAIT EN FAKE NEWS DEEPFAKE AUTEURSRECHT/PLAGIAAT FLIPPED CLASSROOM ONDERZOEK WEBQUEST
 • 3. Engelse term die sinds de jaren 90 gebruikt wordt om een combinatie van leervormen te beschrijven. Je mixt verschillende leervormen tot één leervorm, dit is de Blended Learning oplossing. De meest gebruikelijke vorm is de combinatie van traditionele klassikale ontwikkeling en online leren. De contact momenten tussen de docent en de leerlingen worden niet vervangen door online momenten, deze momenten zijn enkel om de les aan te vullen.
 • 4. Onderwijs zal blended zijn, of zal niet zijn. - Professor Jan Elen van KUL Hij pleit voor blended learning om hoger onderwijs te kunnen professionaliseren en hierdoor veel te kunnen winnen op vlak van competentieontwikkeling.
 • 5. Verschillende leeromgevingen worden gecombineerd tot een verweven geheel. Het gaat over het vinden van een goede en juiste combinatie tussen alle verschillende leermogelijkheden, zoals online en real- time. Een zelfstandige cursus, speciaal ontwikkeld voor online lessen, waarbij je vanuit thuis gratis kunt deelnemen. Naast traditionele studiematerialen biedt deze vorm van onderwijs ook de mogelijkheid tot digitale interactie tussen studenten, docenten en assistenten door middel van discussieplatforms.
 • 6. Er komt meer ruimte vrij waardoor docenten zich kunnen bezig houden met wat echt telt; de leerambities van leerlingen in kaart brengen, samen een leerpad vormen, het opdoen van ervaringen en het intensief begeleiden van studenten. De methodes zorgen ervoor dat studenten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, toch de les bijvoorbeeld online kunnen volgen.
 • 7. Het blended learning systeem kan een breder maatschappelijk belang van het hoger onderwijs redden door het nastreven van vormingsdoelen terug mogelijk te maken. De cursussen zijn nu vooral voorzien op fysieke lessen, terwijl we met ‘online cursussen’ online opdrachten kunnen voorzien en filmpjes zelfstandig kunnen bekijken.
 • 8. Voor veel studenten was de corona periode een lastige periode maar daarbij heeft blended learning goed geholpen omdat hierbij de student niet meer elke dag fysiek moesten deelnemen aan de les, maar dus een deel online konden volgen waardoor ze de leerstof op hun eigen tempo konden verwerken.
 • 9. Voorbeeld: je vervangt een fysieke les over dieren naar een online oefening op bijvoorbeeld bingel. Hierbij is het de bedoeling dat de kleuters dan op Bingel de baby versie van het dier bij de volwassene versie van het dier slepen. Voor ze de oefening maken krijgen ze een filmpje te zien over de ‘groei’ van dieren. = Een model gericht op het digitaliseren van bestaand materiaal of bestaande werkvormen.Het bestaat uit 4 niveaus Technologie wordt ingezet als vervangend hulpmiddel. Technologie wordt ingezet als vervangend hulpmiddel en levert een functionele verbetering op. Technologie leidt tot een verbetering van de opdrachten. Technologie wordt op een trans formatieve wijze ingezet bij een opdracht, die zonder de app of digitale toepassing niet mogelijk was.
 • 10. = Manier om je lessen te ontwerpen op zo'n manier dat het rekening houdt met drie aspecten: De manier waarop leerlingen leren De kennis van media. Dit kan traditioneel zijn zoals een schoolbord, maar ook modern zoals het internet Centrale feiten, concepten, theoriëen,… van een bepaald vakgebied, maar ook kennis van de manier waarop het vakgebied wordt uitgebreidt
 • 11. Op deze manier kan je bekijken hoe je ICT kan inzetten om het leerproces van kleuters te ondersteunen door bijvoorbeeld het tonen van filmpjes online. In lagere scholen loopt het vaak fout omdat er een gebrek is aan technologische kennis bij leerkrachten omdat ze dit niet meegekregen hebben bij hun schoolperiode, of op een bijscholing. Ik moet nog het meeste leerwinst boeken op het vlak van technologie. Wij zijn al grotendeels opgegroeid met technologie, maar er wordt zo vaak vanalles verandert waardoor het voor ons met momenten ook echt zoeken is hoe iets werkt. Ik denk dat dit altijd een ‘probleem’ zal zijn waarbij je je gaat moeten blijven ‘bijscholen’.
 • 13. Er zijn nieuwe eindtermen gekomen rond ICT, maar dit zorgde voor heel wat verwarring waardoor ze 5 digitale competentiegebieden gekozen hebben voor leerlingen: 1. Informatieverwerking 2.Communiceren en samenwerken 3.Inhoud creëren 4.Veiligheid 5.Problemen oplossen
 • 14. • = De randvoorwaarden die nodig zijn om ICT in het onderwijs goed te gebruiken. Wanneer men zegt dat alles staat en valt met een goede visie klopt dit niet want alle 4 de randvoorwaarden moeten met elkaar verbonden zijn om ict goed te laten werken. De 4 bouwstenen/randvoorwaarden: Bv: Hoe willen we dat het er over 5 jaar uitziet? Bv: Welke deskundigheid moeten docenten hiervoor hebben? Bv: Welke leermiddelen hebben we hiervoor nodig? Bv: Welke ICT middelen zijn hiervoor nodig?
 • 15. Bij veel scholen is het probleem dat ze niet aan de slag gaan met ICT omdat ze hier niet genoeg kennis over beheersen. Scholen krijgen genoeg kansen van de overheid zoals ipad’s en laptops, maar uiteindelijk niet worden gebruikt. Bv: Op mijn stage school hebben ze in elke klas een laptop voor de docent, maar deze worden zelden gebruikt om mee aan de slag te gaan met de leerlingen.
 • 16. Desinformatie verhuld als schijnbaar nieuws dat verspreid wordt via websites, sociale media en traditionele media, met als doel het maken van winst of het beïnvloeden van de publieke opinie. Zo krijg je de laatste tijd als gewone mens al niet vaak meer neutraal nieuws. ‘Klik-aas’: aas om mensen te doen klikken. Clickbait verwijst meestal naar de titel van een artikel. Een titel die clickbait is is bedoeld om mensen nieuwsgierig te maken, zodat ze erop zouden klikken om het volledige artikel te lezen. Zo is een clickbait-titel altijd choquerend of veelbelovend, terwijl de inhoud van het artikel dat niet altijd is.
 • 17. Google onthoud wat je opzoekt op het internet. Op deze manier weet Google waar je mee bezig bent/wat je interesses zijn zodat ze het zoekveld kunnen beperken specifiek op die interesses. Dit is ook zo bij Netflix waarbij ze series/films gaan tonen die lijken op iets dat je al gekeken hebt.
 • 18. De benaming “deepfake” ontstond in het jaar 2017. Het is een techniek voor het samenstellen van menselijke beelden op basis van kunstmatige intelligentie. Het wordt gebruikt om bestaande afbeeldingen en video te combineren en over elkaar te zetten.
 • 19. Moeilijk te onderscheiden wat echt is en wat niet echt is Foto’s worden op zo een geloofwaardige manier bewerkt waardoor ze er mee kunnen chanteren Zo worden er ook naaktfoto’s ‘gemaakt’ van mensen om te verspreiden terwijl de foto niet echt is
 • 20. Ik vind persoonlijk dat je nooit te voorzichtig kan zijn op het vlak van deepfake. De software waarmee ze werken ontwikkelt zo snel dat het op een bepaald moment gewoon niet meer te doen is om te onderscheiden wat er nu echt of nep is, dus het kan zeker geen kwaad om alles nog eens dubbel na te kijken.
 • 21. Het inherente recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar, wanneer en onder welke voorwaarden hun werk wordt openbaar gemaakt, verveelvoudigd en/of verkocht. Het overnemen van gegevens uit andermans werk zonder correcte bronvermelding en het op die manier presenteren als je eigen werk
 • 22. Foto’s of teksten citeren, producten gebruiken voor educatieve doeleinden, Werk kopiëren voor privé gebruik zonder te publiceren, Informatie overnemen van iemand anders zijn werk en deze informatie dan helemaal omvormen naar je eigen woorden of een duidelijke bronvermelding erbij zetten als je het oorspronkelijke gebruikt. Ook vervalt het auteursrecht wanneer de maker meer dan 70 jaar overleden is. Iemand anders zijn tekst/idee gebruiken zonder de echte bron erbij te vermelden, waardoor je dus doet alsof het jou idee was.
 • 23. Leerlingen zoeken veel op op google zonder er bij na te denken en hierdoor plegen ze soms onbewust plagiaat Door het gebruiken van de verkeerde bronvermelding van gebruikt materiaal Docenten kunnen ‘onbewust’ plagiaat plegen door bepaalde afbeeldingen/ stukken tekst in hun powerpoint te plaatsen
 • 24. Online plagiaat checker: Een gratis online tool om plagiaat in tekst te controleren. De plagiaat checker scant de inhoud van het document en vergelijkt deze met online databases en gepubliceerde inhoud op internet om plagiaat op te sporen Ingeven op Google: Als je een deel van de tekst uit het document kopieert en dan plakt in Google dan gaat Google op zoek naar documenten die er op lijken. Dit geeft wel niet altijd een juist resultaat.
 • 25. = Een instructiestrategie en een vorm van blended learning waarbij het doel is de betrokkenheid en het leren van leerlingen te vergroten door leerlingen thuis informatie te laten lezen/filmpjes te bekijken, en hierover in de les opdrachten te laten maken. Bijvoorbeeld: De docent kan op voorhand in de les de uitleg geven over wat ze thuis zullen moeten doen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de opdracht krijgen om thuis een video te bekijken over een bepaald onderwerp, waarna ze hierover in de klas een opdracht moeten maken.
 • 26. De onderwijzer kan filmpjes zelf maken en inspreken en deze naar de kinderen doorsturen zodat ze deze kunnen bekijken Op het internet/ Youtube op zoek gaan naar filmpjes voor de kinderen over hun gekozen onderwerp Laat de kinderen niet zelfstandig achter video’s zoeken over het onderwerp vooraleer ze hier uitleg over gekregen hebben. Zo kunnen ze niet gericht aan de slag.
 • 27. • Zelf filmpjes maken die je de leerlingen laat bekijken om te zien of ze de informatie begrepen hebben • Taken aanpassen aan de moeilijkheidsgraad van het kind • extra uitleg geven waar nodig
 • 28. We merken dat fysieke les voor kinderen het belangrijkst is omdat ze hebben opgemerkt dat scholen veel achterstand hadden tijdens de corona pandemie’s. Wel had tijdens de corona pandemie flipped classroom veel voordelen omdat de leerkracht zo de ene les kon besteden aan theorie adhv bijvoorbeeld filmpjes, en de andere les voor verdere vragen en uitleg. Ook als er leerlingen waren die nog niet mee waren konden ze dan vaak de les opnieuw bekijken.
 • 29. Ze hebben vastgesteld dat studenten die notities nemen op hun laptop, slechter scoren op conceptuele vragen dan studenten die met de hand noteren Onderzoek heeft uitgewezen dat wie schrijft bij het noteren in de les meer onthoudt dan wie tikt op een pc. Hoe zou dit komen? Meer notities nemen kan dan wel op zich beter zijn, maar mensen die met de laptop werken hebben meer de neiging om de lesinhoud letterlijk over te typen dan de informatie te verwerken in hun eigen woorden
 • 30. Als je leerlingen van het ene medium naar het andere medium laat vertalen is er een zekere overgang van bewegend beeld naar tekst, of van luisteropdracht naar tekst, dit zorgt ervoor dat hun hersenen zich opnieuw moeten concentreren om te kunnen verwerken en opnemen wat ze lezen/horen. Op deze manier blijven de hersenen in een betere werking, blijven we alerter en blijft de les(inhoud) ook beter hangen.
 • 31. Een WebQuest gaat verder dan het (simpel) zoeken van een antwoord op een vraag. Leerlingen moeten met een vraagstelling aan de slag die hun denken naar een hoger niveau brengt. Zij worden ‘gedwongen’ om de verworven informatie om te zetten in een product. Dit product kan een oplossing voor een probleem zijn, maar ook een hypothese of een ontwerp voor een poster of het maken van een maquette.
 • 32. Inleiding: Doel en achtergrond van de opdracht uitgelegd. De leerling krijgt een rol Opdracht: Verwerking: Info-bronnen: Beoordeling: Afsluiting: Beschrijf hoe de leerlingen de opdracht moeten uitvoeren Geef opvoorhand aan waar ze hun informatie vandaan kunnen halen Korte beschrijving van hoe en waarop de leerling beoordeeld zou Korte beschrijving van wat de leerling, in termen van kennis en Leerkracht: In de handleiding voor de docent worden de zaken beschreven die van Je kiest een onderwerp. In de opdracht wordt ook beschreven wat het uiteindelijk doel van de Webquest is en welk product de leerlingen moeten maken moeten worden vaardigheden, heeft bereikt als hij de opdracht goed heeft uitgevoerd belang zijn voor de docent die de Webquest gaat gebruiken 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 • 33. De leerlingen gaan leren over dieren. Hiervoor gaan ze via een Webquest alle informatie opzoeken aan de hand van geselecteerde bronnen van de leerkracht. Als ze alle informatie hebben gevonden gaan ze er een werkje over maken in hun eigen woorden. Op deze manier kan de leerkracht zien of de student de inhoud snapt.
 • 34. Er zijn heel veel verschillende kansen voor differentiatie bij een Webquest, dit kan ook bij alle vakgebieden gedaan worden. Bv: of de leerkracht een Webquest moeilijk of makkelijk maakt, verschillende onderwerpen gebruikt,… De eindterm (diamant) van een webquest is zelfstandig leren met behulp van ICT
 • 35. Technology will not replace great teachers, but technology in the hands of great teachers can be transformational - George Couros