Publicité
Rozhodnutie na prevádzkovanie zarad. na zhod. odpadov
Rozhodnutie na prevádzkovanie zarad. na zhod. odpadov
Rozhodnutie na prevádzkovanie zarad. na zhod. odpadov
Prochain SlideShare
Cenník poskytovaných služieb 2021Cenník poskytovaných služieb 2021
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Rozhodnutie na prevádzkovanie zarad. na zhod. odpadov

  1. OKRESNÝ ÚRAD MYJAVA ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Moravská 1 907 01 Myjava ____________________________________________________________________________________ 1 / 3 Číslo spisu OU-MY-OSZP-2020/000907-004 Vybavuje Myjava 12. 10. 2020 ROZHODNUTIE zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov Popis konania / Účastníci konania Výrok rozhodnutia Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na základe žiadosti právnickej osoby BRANTNER Slovakia s.r.o. so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 31 698 336 m e n í podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutie Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. j. OU-MY-OSZP-2014/000618-4 zo dňa 19. 6. 2014 právoplatné dňom 8. 7. 2014, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov s platnosťou do 19. júna 2019 zmenené rozhodnutiami Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. j. OU-MY-OSZP-2016/001146-2 zo dňa 6. 10. 2016 právoplatné dňom 26. 10. 2016, č. j. OU-MY- OSZP-2019/000438-2 zo dňa 11. 03. 2019 právoplatné dňom 26. 03. 2019, ktorým bola predĺžená platnosť do 19. 06. 2024 a č. j. OU-MY-OSZP-2019/000911-2 zo dňa 03. 10. 2019 právoplatné dňom 21. 10. 2019 nasledovne: vo výrokovej časti Podmienky súhlasu písm. a) sa dopĺňajú nové druhy zhodnocovaných odpadov: 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, kat. O, množstvo 200 t/rok 20 01 01 – papier a lepenka, kat. O, množstvo 100 t/rok Ostatné podmienky rozhodnutia č. j. OU-MY-OSZP-2014/000618-4 zo dňa 19. 6. 2014, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zmeneného rozhodnutiami Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. j. OU-MY-OSZP-2016/001146-2 zo dňa 6. 10. 2016, č. j. OU-
  2. 2 / 3 MY-OSZP-2019/000438-2 zo dňa 11. 03. 2019 a č. j. OU-MY-OSZP-2019/000911-2 zo dňa 03. 10. 2019, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. j. OU-MY-OSZP-2014/000618-4 zo dňa 19. 6. 2014, zmeneného rozhodnutiami č. j. OU-MY-OSZP-2016/001146-2 zo dňa 6. 10. 2016, č. j. OU-MY- OSZP-2019/000438-2 zo dňa 11. 03. 2019 a č. j. OU-MY-OSZP-2019/000911-2 zo dňa 03. 10. 2019. Odôvodnenie Podaním doručeným dňa 11. septembra 2020 bola tunajšiemu úradu predložená žiadosť spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o. so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 31 698 336 o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktorý bol udelený podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov pre prevádzku Brezovská 10, 907 01 Myjava. Podľa § 135 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozhodnutia vydané podľa doterajších predpisov považujú za rozhodnutia vydané podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti, okrem rozhodnutí, ktoré strácajú platnosť postupom podľa ods. 19, 21 a 22. Žiadateľ požiadal o zmenu rozhodnutia z dôvodu rozšírenia súhlasu o nové druhy odpadov, a to 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, kat. O v predpokladanom množstve zhodnocovaného druhu odpadu 200 t/rok a 20 01 01 – papier a lepenka, kat. O v predpokladanom množstve zhodnocovaného druhu odpadu 100 t/rok. Podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie zmeniť, ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia. Rozšírením súhlasu o nové druhy zhodnocovaných odpadov nastala skutková podstata pre zmenu rozhodnutia č. j. OU-MY-OSZP-2014/000618-4 zo dňa 19. 6. 2014. Podkladom pre vydanie rozhodnutia okrem žiadosti boli nasledovné náležitosti: 1. Správny poplatok vo výške 4,00 € 2. Záväzné stanovisko Mesta Myjava č. 19226/1702/2020/MY/ŽP/Cá zo dňa 2. 9. 2020 3. Kópie rozhodnutí Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie: - č. j. OU-MY-OSZP-2014/000618-4 zo dňa 19. 6. 2014 - č. j. OU-MY-OSZP-2016/001146-2 zo dňa 6. 10. 2016 - č. j. OU-MY-OSZP-2019/000438-2 zo dňa 11. 3. 2019 - č. j. OU-MY-OSZP-2019/000911-2 zo dňa 3. 10. 2019 4. Kópia hospodárskej zmluvy s odberateľom IRBIS GROUP, s.r.o., IČO: 36 810 436 5. Opatrenia pre prípad havárie 6. Prevádzkový poriadok 7. Prevádzkový denník zariadenia na zhodnocovanie odpadov 8. Prevádzkový denník balíkovacieho lisu ORWAK 9020 Dňa 30. 9. 2020 sa uskutočnilo ústne pojednávaní spojené s miestnou ohliadkou, ktoré bolo zvolané oznámením č. OU-MY-OSZP-2020/000907-002 zo dňa 17. 09. 2020. Roztriedený a zlisovaný odpad umiestnený v zastrešenom uzatvárateľnom sklade na pozemku KNC p. č. 16354/9 v k. ú. Turá Lúka bude odvážaný vozidlom spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o. a externou kamiónovou dopravou na finálne spracovanie ku koncovým spracovateľom alebo odberateľom odpadov. Konaním uskutočneným podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by prekážali vydaniu zmeny súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov v súvislosti rozšírením súhlasu o nové druhy odpadov. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní predložených podkladov dospel k záveru, že boli splnené všetky zákonné podmienky pre zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
  3. 3 / 3 Žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 4,00 eur na základe vystaveného platobného predpisu M00-051020-1189 v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 162 písm. y) sadzobníka správnych poplatkov. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Rozdeľovník Ing. Anna Lajdová vedúca odboru Doručuje sa BRANTNER Slovakia s.r.o. Pestovateľská 2 821 04 Bratislava-Ružinov Slovenská republika Mesto Myjava Nám. M. R. Štefánika 560 4 907 14 Myjava Slovenská republika
Publicité