Processen en Risico Workshop Walvis Consulting Groep

Bureau voor organisatiekennis en -vaardigheden Mini workshop proces- en risicomanagement Luctor Herwig vennoot en senior consultant/trainer www.walviscg.nl
Diensten Walvis ConsultingGroep ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Waarom samen met Walvis
Programma ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ontwikkelingen in kwaliteitsdenken (1) Oud Nieuw Norm is uitgangspunt Eigen doelstellingen en werkwijzen zijn uitgangspunt Nadruk op beheersen Nadruk op effectiviteit en verbeteren Veel en gedetailleerde procedures Alleen voorzieningen treffen voor kritische punten Vertrouwen op procedures en protocollen Vertrouwen op vakbekwaamheid medewerker
Ontwikkelingen in kwaliteitsdenken (2) Oud Nieuw Kwaliteitsverantwoordelijk-heid ligt bij specialisten Kwaliteitsverantwoordelijk-heid ligt bij management en medewerkers Gebruik van jargon en HKZ terminologie Aansluiten bij de taal van de gebruiker Certificerende instelling als boeman Certificerende instelling als sparring partner Sturen op throughput Sturen op output
Eisen certificatieschema’s ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kenmerken van een proces ,[object Object],[object Object]
Waarom procesmanagement ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Afdelingsgericht en procesgericht ,[object Object],Proces 2 Proces 1 Proces 3
Niveaus van processen Processen Samenhangschema Kritische processen: Wie doet wat op hoofdlijnen Werkdocumenten: Details/ hoe : instructies, checklists, formulieren e.d.
Wanneer is een proces kritisch? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Samenhang soorten processen K l a n t K l a n t Mensen en middelen (ondersteunende processen) Dienstverlening (klantgerelateerde processen) Management verantwoordelijkheid (Besturende processen) Meten en verbeteren (verbeterprocessen)
Processen samanhangschema ,[object Object],Personeels-management Beheer gebouwen en materialen Inkoop diensten en productten Onderzoek en ontwikkeling Documentenbeh. en kwaliteits-registraties Interne kwaliteitsaudits Behandeling klachten Behandeling incidenten Verbetervoor-stellen en afwijkingen Waarderings-onderzoeken Corrig. en preventieve maatregelen Besturings-cyclus Extramurale dagbesteding Diagnostiek en behandeling Ambulante dienstverlening Wachtlijstbeheer en crisisopvang Ondersteunende processen Besturende processen Verbeterprocessen Klantgerelateerde processen
Voorbeeldproces Bestel-opdracht ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Behoefte product/ dienst Inkoop overeenkomst Controleren levering Selectie- leverancier 1 2 3 4 Evaluatie leverancier 5 Leverancierslijst Registratie afwijking Aanvraag formulier Bevoegd-hedenmatrix Overeen-komst/ pakbon Selectie-kriteria Overeen-komst Leverancierslijst Analyse afwijkingen
Procesmanagement in de praktijk Plan Do Check Act 5. Correctie m.b.t. Afwijking? specifieke geval 6. Corrigerende maatregel Oorzaak wegnemen om herhaling te voorkomen 1 Maak afspraken m.b.t. 3. Verleen dienst 4. Evalueer het doel 2 Tref maatregelen om potentiële toekomstige problemen te voorkomen
Procesmanagement in de praktijk ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Proces risico inventarisatie ,[object Object],[object Object],[object Object],Processtap Risico K E R Toedienen medicatie Foutieve medicijnen aan client 2 8 16 Toedienen medicatie Verkeerde dosering 4 8 32 Patient informeren Slechte overdracht van de zorg 6 6 36 Inroosteren Fouten bij inplannen van zorgverleners 8 2 16
Nemen maatregelen voor procesrisico’s ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Proces
Voorbeelden van beheersingsmaatregelen ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Procesrisico’s inventariseren in uw organisatie ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Procesrisico’s inventariseren in uw organisatie ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Procesrisico’s inventariseren in uw organisatie ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Gegevens Walvis ConsultingGroep ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1 sur 24

Contenu connexe

Similaire à Processen en Risico Workshop Walvis Consulting Groep(20)

Processen en Risico Workshop Walvis Consulting Groep

 • 1. Bureau voor organisatiekennis en -vaardigheden Mini workshop proces- en risicomanagement Luctor Herwig vennoot en senior consultant/trainer www.walviscg.nl
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5. Ontwikkelingen in kwaliteitsdenken (1) Oud Nieuw Norm is uitgangspunt Eigen doelstellingen en werkwijzen zijn uitgangspunt Nadruk op beheersen Nadruk op effectiviteit en verbeteren Veel en gedetailleerde procedures Alleen voorzieningen treffen voor kritische punten Vertrouwen op procedures en protocollen Vertrouwen op vakbekwaamheid medewerker
 • 6. Ontwikkelingen in kwaliteitsdenken (2) Oud Nieuw Kwaliteitsverantwoordelijk-heid ligt bij specialisten Kwaliteitsverantwoordelijk-heid ligt bij management en medewerkers Gebruik van jargon en HKZ terminologie Aansluiten bij de taal van de gebruiker Certificerende instelling als boeman Certificerende instelling als sparring partner Sturen op throughput Sturen op output
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11. Niveaus van processen Processen Samenhangschema Kritische processen: Wie doet wat op hoofdlijnen Werkdocumenten: Details/ hoe : instructies, checklists, formulieren e.d.
 • 12.
 • 13. Samenhang soorten processen K l a n t K l a n t Mensen en middelen (ondersteunende processen) Dienstverlening (klantgerelateerde processen) Management verantwoordelijkheid (Besturende processen) Meten en verbeteren (verbeterprocessen)
 • 14.
 • 15.
 • 16. Procesmanagement in de praktijk Plan Do Check Act 5. Correctie m.b.t. Afwijking? specifieke geval 6. Corrigerende maatregel Oorzaak wegnemen om herhaling te voorkomen 1 Maak afspraken m.b.t. 3. Verleen dienst 4. Evalueer het doel 2 Tref maatregelen om potentiële toekomstige problemen te voorkomen
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.

Notes de l'éditeur

 1. Kwaliteits verbetereing Organisatieverandering ketenkwaliteit
 2. Gedrag voornaamste oorzaak dat het niet goed gaat. Keten kwaliteit; hoe verbeter je de (multidisciplinaire) samenwerking tussen organisaties of programma’s? Wat wil de client???? Dat het zorg/hulpverlenings of dienstverleningsproces goed verloopt en zijn/haar behoefte centraal staat! Dus; goede werkwijzen tussen disciplines in het primair proces en de (zorg)inhoud Dat betekent; Stroomlijning van cliëntprocessen in en tussen organisaties/samenwerkingsverbanden en/of programma’s Wat gaat er dan niet goed???? Onvoldoende afstemming tussen zorg/hulp/dientverleners Werkwijzen die elkaar blokkeren of tegenstrijdige adviezen Hokjes en eilanden Convenantafspraken die niet worden doorvertaald Gerichtheid op de eigen behoefte Wat kunnen wij betekenen???? Uitvoeren van quick scans We kunnen deze uitvoeren op diverse niveau’s; cliëntniveau Organisatieniveau Systeemniveau We gebruiken hiertoe verschillende toetsingskaders en organiseren voor de rapportage van de uitkomsten van de quick scan rapportagemeetings Projectleiding en uitvoering We geven leiding aan het inrichten of opnieuw inrichten van processen waarbij we de verankering als uitgangspunt nemen. Inter-Teamcoaching We coachen teams die in de keten van zorg/hulp/dienstverlening schakels vormen maar werken in verschillende samenwerkinsgverbanden (bv bureau jeugdzorg en zorgaanbieder) Onze toegevoegde waarde Ruime ervaring in procesverbetering in de zorg/hulp en dienstverlening Integrale bedrijfskundige en gedragskundige inbreng Onafhankelijke en vrije opstelling waardoor we patronen en gewoontes zichtbaar kunnen maken Praktische en projectmatige aanpak Spreuken om te larderen; Het is niet genoeg om mensen te betrekken bij verbetering of verandering; we moeten ervoor zorgen dat het hun verandering wordt! Het is gemakkelijk om “”ze”” de schuld te egevn maar uiteindelijk wordt niemand daar vrolijk van
 3. Bredre scale in de zorg Nivo 1 Enkele geval oplossen Gedrag voornaamste oorzaak dat het niet goed gaat. Nivo 2 orzaak wegnemen herhaling voorkomen Keten kwaliteit; hoe verbeter je de (multidisciplinaire) samenwerking tussen organisaties of programma’s? Wat wil de client???? Dat het zorg/hulpverlenings of dienstverleningsproces goed verloopt en zijn/haar behoefte centraal staat! Dus; goede werkwijzen tussen disciplines in het primair proces en de (zorg)inhoud Dat betekent; Stroomlijning van cliëntprocessen in en tussen organisaties/samenwerkingsverbanden en/of programma’s Wat gaat er dan niet goed???? Onvoldoende afstemming tussen zorg/hulp/dientverleners Werkwijzen die elkaar blokkeren of tegenstrijdige adviezen Hokjes en eilanden Convenantafspraken die niet worden doorvertaald Gerichtheid op de eigen behoefte Wat kunnen wij betekenen???? Uitvoeren van quick scans We kunnen deze uitvoeren op diverse niveau’s; cliëntniveau Organisatieniveau Systeemniveau We gebruiken hiertoe verschillende toetsingskaders en organiseren voor de rapportage van de uitkomsten van de quick scan rapportagemeetings Projectleiding en uitvoering We geven leiding aan het inrichten of opnieuw inrichten van processen waarbij we de verankering als uitgangspunt nemen. Inter-Teamcoaching We coachen teams die in de keten van zorg/hulp/dienstverlening schakels vormen maar werken in verschillende samenwerkinsgverbanden (bv bureau jeugdzorg en zorgaanbieder) Onze toegevoegde waarde Ruime ervaring in procesverbetering in de zorg/hulp en dienstverlening Integrale bedrijfskundige en gedragskundige inbreng Onafhankelijke en vrije opstelling waardoor we patronen en gewoontes zichtbaar kunnen maken Praktische en projectmatige aanpak Spreuken om te larderen; Het is niet genoeg om mensen te betrekken bij verbetering of verandering; we moeten ervoor zorgen dat het hun verandering wordt! Het is gemakkelijk om “”ze”” de schuld te egevn maar uiteindelijk wordt niemand daar vrolijk van