Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Seita romppanen 6.6.2019

33 vues

Publié le

LULUCF-asetuksen vaatimuksenmukaisuuden tarkastaminen ja uudelleentarkastelu

Publié dans : Environnement
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Seita romppanen 6.6.2019

  1. 1. UEF // University of Eastern Finland Metsänielut ilmastopolitiikassa: LULUCF asetuksen toimeenpano & tulevaisuus 6.6.2019 Helsinki Seita Romppanen, OTT, yliopistonlehtori LULUCF asetuksen vaatimuksenmukaisuuden tarkastaminen ja uudelleentarkastelu
  2. 2. UEF // University of Eastern Finland Esityksen lähtökohdat - Vertailutaso on tärkeä yksityiskohta LULUCF asetuksen oikeudellisessa asiakokonaisuudessa sekä ensimmäinen askel asetuksen toimeenpanossa - Asetuksen toteutusta ohjaavat asetuksen oikeudellisesti sitovat velvoitteet, sekä kansalliset että unionin ilmastotavoitteet & -politiikka ja Pariisin ilmastosopimuksen sitoumukset - Tasapaino päästöjen ja poistumien välillä - Erityisesti metsänielujen ylläpitäminen ja vahvistaminen - Unionin ilmastotavoitteet (40 % / 32 % / 32,5%) - Hiilineutraalisuus (..ja negatiiviset päästöt) - LULUCF asetusta toimeenpannaan vuoropuheluna jäsenvaltion ja unionin välillä - Kaksi velvoitekautta (2021–2025 / 2026–2030)
  3. 3. UEF // University of Eastern Finland I. Vertailutason vahvistaminen - Komissio julkaisee yhteenvedon ja mahdolliset tekniset suositukset kesällä 2019 - Jäsenvaltiot toimittavat em. teknisiin suosituksiin perustuvat vertailutasonsa komissiolle vuoden 2019 loppuun mennessä - Komissio vahvistaa vertailutasot ns. delegoidulla säädöksellä, joka muuttaa asetuksen IV liitettä - Delegoidut säädökset ovat oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä, joilla komissio täydentää, tarkentaa tai muuttaa EU-säädösten muita kuin keskeisiä osia - Vertailutasot ensimmäiselle velvoitekaudelle vahvistetaan 31.10.2020 mennessä
  4. 4. UEF // University of Eastern Finland II. Vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen - Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle vaatimuksenmukaisuuskertomukset velvoitekausien jälkeen - Näiden kertomusten perusteella komissio arvioi, täyttyvätkö asetuksen tavoitteet (erit. no debetsaldoa-sääntö) - Vaatimustenmukaisuuskertomus osoittaa esimerkiksi, kuinka asetetut vertailutasot ovat ’toimineet’  asetuksen tehtävänä on saattaa LULUCF sektori osaksi ilmastotoimien kokonaisuutta
  5. 5. UEF // University of Eastern Finland III. Asetuksen uudelleentarkastelu - ’Tätä asetusta tarkastellaan uudelleen ottaen huomioon muun muassa kansainvälinen kehitys ja toimet, joilla pyritään saavuttamaan Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin tavoitteet’ (Art 17) - Artikla sitoo LULUCF asetuksen tiiviisti kansainväliseen Pariisin ilmastosopimuksen kontekstiin - Komissio voi antaa ehdotuksia sekä unionin että Pariisin ilmastotavoitteiden täyttymisen varmistamiseksi sekä esittää ’lisäpolitiikkoja ja toimenpiteitä’ päästöjen vähentämisen ja poistumien tehostamiseksi unionissa - Uudenlainen ja vahva oikeudellinen instrumentti, joka soveltamisesta ei ole vielä kokemusta – millaisia muutoksia artikla ’sallii’?
  6. 6. UEF // University of Eastern Finland Yhteenvetoa - Vertailutason asettamista koskeva prosessi on vielä kesken - Asetus on tärkeä ilmastopolitiikan työkalu, joka sitoo metsänielut osaksi kunnianhimoisia ja tavoitteellisia ilmastotoimia - Asetus on elävä ja dynaaminen instrumentti, johon on sisäänrakennettu mekanismeja sen asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi Koli, Pohjois-Karjala, Riekkinen/Shutterstock
  7. 7. Kiitos! uef.fi
  8. 8. © Luonnonvarakeskus PANEELIKESKUSTELU Panelistit • Hanna Aho (Fingo) • Antti Asikainen (Luonnonvarakeskus) • Ahti Fagerblom (Metsäteollisuus Ry) • Jaana Kaipainen (MMM) • Anu Korosuo (IIASA) • Seita Romppanen (Itä-Suomen yliopisto) Paneelin puheenjohtaja • Aleksi Lehtonen (Luonnonvarakeskus) 8 7.6.2019

×