Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc

Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung. Mục tiêu tổng quát của đề tài là xác định và đo lường tác động của các yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung của nữ giới tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kết quả xác định các yếu tố có tác động đến quyết định tiêm phòng vắc xin, đề tài sẽ đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện việc thực hiện tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung đối với nữ giới tại thành phố Hồ Chí Minh.

Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
***
NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIÊM
PHÒNG VẮC XIN NGỪA UNG THƢ CỔ TỬ CUNG TẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
***
NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIÊM
PHÒNG VẮC XIN NGỪA UNG THƢ CỔ TỬ CUNG TẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển (KT và QTLVSK)
Mã số: 8310105
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. LÊ THANH LOAN
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan luận văn này là do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Ngoài
những tài liệu tham khảo đƣợc trích dẫn trong luận văn này, không có sản phẩm,
nghiên cứu nào của ngƣời khác đƣợc sử dụng trong luận văn mà không đƣợc trích
dẫn theo quy định. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình.
Học viên
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TÓM TẮT
ABSTRACT
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU.................................................................................................12
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................................12
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..................................................................................14
1.2.1. Mục tiêu tổng quát..........................................................................................14
1.2.2. Mục tiêu cụ thể...............................................................................................14
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU.....................................................................................14
1.4. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU......................................................15
1.4.1. Đối tƣợng nghiên cứu....................................................................................15
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................15
1.5. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU ....................................................................................15
1.6. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................16
1.7. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI....................................................................................16
CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ..........................18
2.1. TỔNG QUAN VỀ UNG THƢ CỔ TỬ CUNG....................................................18
2.1.1. Ung thƣ cổ tử cung ........................................................................................18
2.1.2. Human Papilloma virus (HPV) ......................................................................19
2.1.3. Phƣơng pháp phòng tránh ung thƣ cổ tử cung..............................................20
2.1.4. Vắc xin phòng tránh .......................................................................................21
2.2. THUYẾT HÀNH VI DỰ ĐỊNH ...........................................................................21
2.3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÓ LIÊN QUAN............................................23
2.3.1. Nghiên cứu ở Việt Nam .................................................................................23
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
2.3.2.Nghiên cứu ở nƣớc ngoài ............................................................................... 24
2.4. TÓM TẮT CHƢƠNG 2 ........................................................................................ 32
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................. 33
3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ............................................................................... 33
3.2. KHUNG PHÂN TÍCH .......................................................................................... 34
3.2.1.Thái độ về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung ................................................ 35
3.2.2. Chuẩn chủ quan ............................................................................................. 35
3.2.3.Kiểm soát hành vi .......................................................................................... 35
3.2.4.Đặc điểm kinh tế xã hội ................................................................................. 36
3.3. ĐO LƢỜNG CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH TRONG NGHIÊN CỨU .................... 36
3.3.1.Thái độ về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung ................................................ 36
3.3.2. Chuẩn chủ quan ............................................................................................. 39
3.3.3.Kiểm soát hành vi thông qua yếu tố về kiến thức về vắc xin phòng ung thƣ cổ
tử cung ....................................................................................................................... 40
3.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ................................................................................... 42
3.5. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU ..................................................................................... 46
3.5.1.Quy mô mẫu nghiên cứu ................................................................................ 46
3.5.2.Phƣơng pháp chọn mẫu ................................................................................. 46
3.5.3.Đối tƣợng khảo sát ......................................................................................... 46
3.5.4.Phƣơng pháp khảo sát .................................................................................... 46
3.6. PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU .................................................................... 47
3.7. TÓM TẮT CHƢƠNG 3 ........................................................................................ 48
CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................................ 49
4.1. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO .................................................... 49
4.1.1.Kiểm định Cronbach’s Alpha ........................................................................ 49
4.1.2.Phân tích nhân tố khám phá ........................................................................... 59
4.2. THỐNG KÊ MÔ TẢ ............................................................................................. 65
4.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY ........................................................................................ 69
4.3.1.Kết quả hồi quy .............................................................................................. 69
4.3.2.Thảo luận kết quả hồi quy .............................................................................. 76
4.4. Ý NGHĨA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ................... 77
4.4.1.Phổ biến kiến thức về ung thƣ cổ tử cung ..................................................... 79
4.4.2.Tăng cƣờng tuyên truyền về việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử
cung ................................................................................................................ 79
4.4.3. Xây dựng lộ trình mở rộng việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung .
80
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
4.5. TÓM TẮT CHƢƠNG 4........................................................................................81
CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ....................................................82
5.1. KẾT LUẬN ...........................................................................................................82
5.2. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO................82
5.2.1. Hạn chế của đề tài ..........................................................................................82
5.2.2. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo ..........................................................................83
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................................84
PHỤ LỤC.............................................................................................................................88
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1: Thuyết hành vi dự định TPB.................................................................... 22
Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu ............................................................................... 33
Hình 3.2: Các yếu tố ảnh hƣởng quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung......... 34
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu trƣớc có liên quan.......................................... 30
Bảng 3.1: Thái độ về vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung ....................................... 38
Bảng 3.2: Đo lƣờng chuẩn chủ quan ....................................................................... 39
Bảng 3.3: Kiến thức về vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung.................................... 41
Bảng 3.4: Các biến số trong mô hình nghiên cứu.................................................... 44
Bảng 4.1: Đánh giá độ tin cậy thang đo Thái độ về HPV........................................ 49
Bảng 4.2: Đánh giá độ tin cậy thang đo Thái độ về ung thƣ cổ tử cung................. 51
Bảng 4.3: Đánh giá độ tin cậy thang đo Thái độ đối với việc tiêm phòng vắc xin
phòng ung thƣ cổ tử cung ........................................................................................ 52
Bảng 4.4: Bảng tổng hợp thang đo Thái độ ............................................................. 53
Bảng 4.5: Đánh giá độ tin cậy thang đo Chuẩn chủ quan........................................ 53
Bảng 4.6: Đánh giá độ tin cậy thang đo Kiến thức về HPV .................................... 54
Bảng 4.7: Đánh giá độ tin cậy thang đo Kiến thức về ung thƣ cổ tử cung ............. 57
Bảng 4.8: Đánh giá độ tin cậy thang đo Kiến thức đối với việc tiêm phòng vắc xin
phòng ung thƣ cổ tử cung ........................................................................................ 58
Bảng 4.9: Bảng tổng hợp thang đo Kiến thức.......................................................... 59
Bảng 4.10: Kết quả phân tích EFA thang đo Thái độ.............................................. 60
Bảng 4.11: Kết quả phân tích EFA thang đo Chuẩn chủ quan ................................ 61
Bảng 4.12: Kết quả phân tích EFA thang đo Kiến thức........................................... 62
Bảng 4.13: Thang đo Thái độ, Chuẩn chủ quan và Kiến thức................................. 63
Bảng 4.14: Thống kê mô tả các biến định tính ........................................................ 66
Bảng 4.15: Thống kê mô tả các biến định lƣợng..................................................... 66
Bảng 4.16: Điểm số phản ánh Thái độ, Chuẩn chủ quan và Kiến thức ................... 67
Bảng 4.17: Kết quả hồi quy...................................................................................... 69
Bảng 4.18: Mô phỏng xác suất tiêm vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung ................... 75
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
EFA - Exploratory Factor Analysis - Phân tích nhân tố khám phá
HPV - Human Papilloma virus
TPB - Theory of Planned Behavior - Thuyết hành vi dự định
TRA - Theory of Reasoned Action - Thuyết hành động hợp lý
UTCTC - Ung thƣ cổ tử cung
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
TÓM TẮT
Mục tiêu chính của đề tài là xác định và đo lƣờng tác động của các yếu tố có
ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Trên cơ sở
lƣợc khảo các nghiên cứu và vận dụng Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned
Behavior - TPB) của Ajzen (1991), thái độ, chuẩn chủ quan và khả năng kiểm soát
hành vi qua kiến thức về ung thƣ cổ tử cung đƣợc xác định là 3 yếu tố chính ảnh
hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Dữ liệu đƣợc
sử dụng để phân tích gồm 209 quan sát là nữ giới trong độ tuổi từ 18 đến 26 tuổi
đang sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh ở năm 2018. Để kiểm định chất lƣợng của các
thang đo trong mô hình, đề tài sử dụng kiểm định Cronbach’s Alpha và phƣơng
pháp phân tích nhân tố khám phá để đánh giá độ tin cậy của các thang đo này. Sau
khi đã xây dựng đƣợc bộ thang đo đã đảm bảo độ tin cậy, đề tài sử dụng phƣơng
pháp hồi quy Binary Logistic đa biến để xác định các yếu tố có ảnh hƣởng đến việc
tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra thái độ đối với căn bệnh ung thƣ cổ tử cung, thái
độ đối với việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là những yếu tố có ảnh
hƣởng tích cực đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Bên
cạnh thái độ, kiến thức, sự hiểu biết về căn bệnh ung thƣ cổ tử cung, về HPV và về
việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung cũng là những yếu tố có ảnh
hƣởng tích cực đến việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Ngoài thái độ
và kiến thức, đề tài cũng đã chỉ ra tác động từ phía ngƣời thân trong gia đình, bạn
bè hoặc lời khuyên từ bác sĩ cũng chính là yếu tố có ảnh hƣởng tích cực đến quyết
định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Không những vậy, trong số
những đặc điểm kinh tế xã hội đƣợc đề xuất trong mô hình nghiên cứu, thu nhập
bình quân đầu ngƣời cũng là một yếu tố có ảnh hƣởng tích cực đến quyết định tiêm
phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
ABSTRACT
The main objective of the study was to identify and measure the impact of
factors affecting the decision to vaccinate against cervical cancer. Based on Ajzen's
(1991) Theory of Planned Behavior (TPB), attitudes, subjective norms, and
behavioral control through knowledge of ancient cancer The uterus is defined as
three main factors that influence the decision to vaccinate against cervical cancer.
The data used for the analysis included 209 observation that 18- to 26-year-old
women are living in HCMC. Ho Chi Minh City in 2018. To test the quality of the
scales in the model, the subject used Cronbach's Alpha test and exploratory factor
analysis to assess the reliability of these scales. Once the scale has been established
to ensure reliability, the topic uses multivariate Binary Logistic regression to
determine the factors that influence the vaccination against cervical cancer.
Results of the study show that attitudes towards cervical cancer, attitudes
toward vaccination against cervical cancer are factors that have a positive influence
on the decision to vaccinate against cervical cancer. cervical cancer. In addition to
the attitude, knowledge, understanding of cervical cancer, HPV and vaccination
against cervical cancer are also factors that have a positive influence on the
vaccination. vaccination for cervical cancer. In addition to the attitude and
knowledge, the topic also showed the impact of family members, friends or doctor's
advice is also a factor that has a positive impact on the decision to vaccinate against
cancer. cervical cancer. Moreover, among the socio-economic characteristics
proposed in the research model, per capita income is also a factor that has a positive
influence on the decision to vaccinate against cervical cancer.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
12
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Theo Bộ Y tế (2016), ung thƣ cổ tử cung là bệnh lý ác tính của biểu mô lát
(biểu mô vảy) hoặc biểu mô tuyến cổ tử cung, thƣờng gặp từ độ tuổi 30 trở đi, đứng
hàng thứ hai trong các ung thƣ sinh dục ở nữ giới về tỷ lệ mắc cũng nhƣ tỷ lệ tử
vong. Trong khi các nỗ lực trên toàn thế giới trong lĩnh vực làm mẹ an toàn đã giúp
giảm tử vong mẹ xuống 45% trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2015 thì số phụ nữ
tử vong do ung thƣ cổ tử cung đã gia tăng 39% trong cùng thời gian, từ 192.000
trƣờng hợp lên 366.000 trƣờng hợp/năm. Ở Việt Nam, với tỷ số tử vong mẹ khoảng
từ 50 đến 60 trƣờng hợp trên 100.000 trẻ đẻ sống và hàng năm có khoảng từ 600
đến 700 trƣờng hợp tử vong liên quan do thai nghén và sinh đẻ, trong khi tử vong
do ung thƣ cổ tử cung có thể lên đến từ 2.500 đến 2.700 trƣờng hợp/năm. Năm
2010, tại Việt Nam có 5.664 phụ nữ mắc ung thƣ cổ tử cung, tỷ lệ mắc mới ung thƣ
cổ tử cung đã chuẩn hóa theo tuổi (ASR) là 13,6/100.000 phụ nữ. Tỷ lệ này thấp
hơn so với khu vực Đông Nam Á (15,8/100.000) nhƣng đang có xu hƣớng gia tăng.
Ung thƣ cổ tử cung tạo ra các gánh nặng bệnh tật lớn cho ngƣời bệnh, gia đình, hệ
thống y tế và toàn xã hội. Năm 2012, tại Việt Nam, tổng gánh nặng trực tiếp của
ung thƣ cổ tử cung khoảng 1.755 tỷ đồng, xếp thứ 4 và chiếm khoảng 0,015% tổng
GDP; gánh nặng gián tiếp khoảng 418 tỷ đồng (Bộ Y tế, 2016).
Nguyên nhân tiên phát của ung thƣ cổ tử cung là do nhiễm một hoặc nhiều
tuyp Human Papilloma virus (HPV) có nguy cơ cao (Bộ Y tế, 2016). Nguy cơ
nhiễm HPV ít nhất 1 lần trong đời của ngƣời phụ nữ là khoảng 80%, với tỷ lệ
nhiễm cao nhất trong độ tuổi từ 20 đến 30, có thể lên đến từ 20 đến 25% trong quần
thể (Bộ Y tế, 2016). Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, một trong những
giải pháp đƣợc lựa chọn để phòng ngừa ung thƣ cổ tử cung là tăng cƣờng sử dụng
vắc xin phòng ngừa HPV và nhiều nghiên cứu gần đây cũng đã chứng minh vắc xin
HPV có tác dụng làm giảm sự lây nhiễm HPV ở phụ nữ.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
13
Theo Bộ Y tế (2016), Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia (cùng với Ấn Độ, Peru
và Uganda) tham gia vào chƣơng trình toàn cầu và toàn diện về ung thƣ cổ tử cung,
giảm ung thƣ cổ tử cung qua tiêm vắc xin, sàng lọc và điều trị ung thƣ cổ tử cung.
Chƣơng trình này đƣợc triển khai theo hai chiến lƣợc: Tiêm chủng tại trƣờng học
và tiêm chủng tại trạm y tế cho trẻ em gái tuổi 11 ở khu vực thành thị, nông thôn và
miền núi. Tổng số có trên 6.400 trẻ em gái đã nhận đƣợc ít nhất 1 liều vắc xin. Kết
quả cho thấy khoảng 94% trẻ em gái đƣợc tiêm chủng đầy đủ trong năm thứ hai
triển khai nếu tiêm tại trƣờng học (năm đầu tiên đạt 83%) và 98% tại cơ sở y tế khi
triển khai năm thứ 2 (93% trong năm đầu tiên). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
tích cực từ chƣơng trình tiêm phòng mang lại, kết quả nghiên cứu thực nghiệm ở
một số địa phƣơng cụ thể vẫn cho thấy tỷ lệ nữ giới đã đƣợc tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung hiện vẫn ở mức thấp (Bùi Thị Thu Hà và cộng sự, 2017;
Nguyễn Thị Nhƣ Tú và cộng sự, 2017).
Ngoài ra, mặc dù ở Việt Nam cũng đã có một số nghiên cứu nhằm xác định
các yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử
cung nhƣng các nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế. Đối tƣợng khảo sát mà các
nghiên cứu này nhắm đến là phụ huynh (Cover và cộng sự, 2012), nữ giới từ 15 đến
49 tuổi (Nguyễn Thị Nhƣ Tú và cộng sự, 2017), chƣa có nghiên cứu nhằm vào
nhóm đối tƣợng trong độ tuổi phù hợp để thực hiện tiêm phòng vắc xin ngừa ung
thƣ cổ tử cung theo khuyến cáo của Hội Y học Dự phòng Việt Nam cũng nhƣ nhiều
tổ chức khác trên thế giới. Đặc biệt, ở khu vực TP. Hồ Chí Minh, theo hiểu biết của
tác giả thì nghiên cứu về chủ đề này đối với nhóm đối tƣợng là nữ giới trong độ tuổi
có nguy cơ cao từ 18 đến 26 tuổi cũng chƣa đƣợc tiến hành.
Từ kết quả phân tích trên có thể nhận thấy, ung thƣ cổ tử cung là một bệnh
rất nguy hiểm và gây thiệt hại khá lớn về kinh tế. Mặc dù trên thế giới lẫn ở Việt
Nam đã có vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung nhƣng tỷ lệ tiêm phòng vắc xin ngừa
ung thƣ cổ tử cung ở Việt Nam còn rất thấp. Bên cạnh đó, các nghiên cứu thực
nghiệm về chủ đề này cũng còn khá ít ở Việt Nam. Xuất phát từ những vấn đề nêu
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
14
trên, việc nghiên cứu về các yếu tố tác động đến quyết định tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung là hết sức cần thiết, vừa mang ý nghĩa thực tiễn, vừa giúp
bổ sung bằng chứng thực nghiệm vào tổng quan tài liệu về chủ đề này. Trên cơ sở
đã xác định đƣợc các yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng, các giải
pháp, chƣơng trình can thiệp đƣợc đề xuất sẽ phù hợp và hiệu quả hơn, từ đó nâng
cao khả năng đƣa ra quyết định tiêm phòng, giúp cải thiện tỷ lệ tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung trong cộng đồng.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu tổng quát của đề tài là xác định và đo lƣờng tác động của các yếu
tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung của
nữ giới tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kết quả xác định các yếu tố có tác
động đến quyết định tiêm phòng vắc xin, đề tài sẽ đề xuất các giải pháp nhằm cải
thiện việc thực hiện tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung đối với nữ giới tại
thành phố Hồ Chí Minh.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Các mục tiêu cụ thể của đề tài gồm:
- Xác định những yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung; và mức độ tác động của các yếu tố có ảnh hƣởng đến
quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung.
- Đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện xác suất tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung đối với nữ giới trong độ tuổi thích hợp để tiêm phòng vắc
xin ngừa ung thƣ cổ tử cung tại thành phố Hồ Chí Minh.
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
Để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, đề tài cần đi tìm lời giải đáp
cho các câu hỏi nghiên cứu sau:
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
15
- Các yếu tố nào có ảnh hƣởng đến việc ra quyết định tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung?
- Mức độ tác động của các yếu tố có ảnh hƣởng đến việc ra quyết định tiêm
phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung nhƣ thế nào?
- Giải pháp can thiệp nào là phù hợp, hiệu quả để cải thiện việc tiêm phòng
vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung?
1.4. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu chính của đề tài là những yếu tố ảnh hƣởng đến quyết
định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung đối với nữ giới tại thành phố Hồ
Chí Minh.
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu đƣợc tiến hành dựa trên kết quả khảo sát nữ giới trong độ tuổi từ
18 đến 26 tuổi đang sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh. Theo Hội Y học Dự phòng Việt
Nam (2018). Do đó, nhóm đối tƣợng đƣợc lựa chọn để nghiên cứu trong đề tài là
phù hợp, bởi vừa nằm trong độ tuổi thích hợp để tiêm phòng, vừa đảm bảo đã thành
niên theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Thời gian tiến hành khảo sát là tháng 7
năm 2018.
1.5. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu sẽ góp phần làm phong phú tổng quan tài liệu các nghiên cứu
thực nghiệm về chủ đề quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung.
Thông qua kết quả nghiên cứu, đề tài sẽ chỉ ra đƣợc các yếu tố có ảnh hƣởng đến
quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, xác định đƣợc yếu tố nào
có ảnh hƣởng tích cực, yếu tố nào có ảnh hƣởng tiêu cực đến quyết định tiêm
phòng. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ đề xuất các giải pháp can thiệp cụ thể nhắm vào
những yếu tố này nhằm cải thiện tỷ lệ tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
16
ở TP. Hồ Chí Minh. Việc các giải pháp đƣợc đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu
này sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn bởi các giải pháp đều nhắm đến các yếu tố thật sự
có tác động đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung của ngƣời
dân.
1.6. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phƣơng pháp thống kê mô tả đƣợc sử dụng để nghiên cứu về đặc điểm kinh
tế xã hội của đối tƣợng tham gia nghiên cứu cũng nhƣ tỷ lệ ngƣời đã tiêm phòng
vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung trong mẫu nghiên cứu. Bên cạnh đó, phƣơng pháp
hồi quy Logit đƣợc sử dụng để nghiên cứu về những yếu tố có ảnh hƣởng đến
quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung.
1.7. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI
Đề tài có cấu trúc 5 chƣơng, gồm:
Chƣơng 1: Giới thiệu tổng quát về đề tài nghiên cứu. Theo đó, sẽ trình bày
sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu. Chƣơng này
cũng sẽ giới thiệu sơ bộ về đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu cũng nhƣ phƣơng pháp
nghiên cứu áp dụng.
Chƣơng 2: Trình bày cơ sở lý thuyết để thực hiện nghiên cứu và đề xuất
khung phân tích để nghiên cứu. Chƣơng 2 có nội dung trọng tâm là tổng quan về
các khái niệm, lý thuyết đƣợc sử dụng trong nghiên cứu. Ngoài ra, kết quả tóm lƣợc
các nghiên cứu trƣớc có liên quan đƣợc trình bày trong Chƣơng 2 cũng sẽ giúp cho
đề tài có đƣợc hƣớng nghiên cứu, cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề nghiên cứu
mà đề tài đã đặt ra.
Chƣơng 3: Mô tả phƣơng pháp, cách thức để nghiên cứu. Nội dung trọng tâm
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
17
của Chƣơng 3 sẽ tiến hành xây dựng các khái niệm trong khung phân tích, xác định
cách thức đo lƣờng các biến số trong mô hình nghiên cứu. Ngoài ra, Chƣơng 3
cũng tập trung trình bày cách thức thu thập số liệu để tiến hành phân tích cũng nhƣ
những kỹ thuật thống kê, phân tích đƣợc vận dụng nhằm giải quyết các câu hỏi,
mục tiêu nghiên cứu mà đề tài đã đề ra.
Chƣơng 4: Trình bày những kết quả nghiên cứu đƣợc và thảo luận, so
sánh, đánh giá kết quả nghiên cứu này. Để đảm bảo độ tin cậy của thang đo dùng
để đo lƣờng các biến thái độ, chuẩn chủ quan, kiến thức về tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung, đề tài sử dụng kiểm định Cronbach’s Alpha và Phân tích
nhân tố khám phá để kiểm định. Sau khi xác định đƣợc các thành phần trong
thang đo từng biến số, đề tài tiến hành phân tích thống kê, so sánh và hồi quy
Binary Logistic để xác định các yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng
vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung.
Chƣơng 5: Tóm tắt kết quả chính của nghiên cứu và trình bày về hạn chế và
hƣớng nghiên cứu tiếp theo của đề tài.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
18
CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU
TRƢỚC 2.1. TỔNG QUAN VỀ UNG THƢ CỔ TỬ CUNG
2.1.1. Ung thƣ cổ tử cung
Ung thƣ là một thuật ngữ nhằm chỉ sự phát triển ác tính, không kiểm soát
của các tế bào và các mô. Ung thƣ có hình dạng tăng trƣởng nhƣ khối u, có thể
xâm nhập vùng lân cận, vùng xa các bộ phận của cơ thể, cạnh tranh các chất dinh
dƣỡng, ôxy và phá hủy các mô bình thƣờng. Di căn xảy ra khi các nhóm nhỏ các tế
bào tách ra từ khối u gốc, di chuyển tới những vị trí khác thông qua đƣờng máu và
các hạch bạch huyết và sau đó bắt đầu hình thành khối ung thƣ mới tƣơng tự nhƣ
với các khối u gốc.
Một trong những nguyên nhân của ung thƣ cổ tử cung biểu mô vẩy là nhiễm
trùng dai dẳng hay mãn tính với một hoặc nhiều chủng vi rút gây u nhú ở ngƣời
(HPV-Human Papilloma virus) ở nhóm vi rút nguy cơ cao và gây ung thƣ. Chủng
HPV phổ biến nhất gây ung thƣ là HPV16 và HPV18, đƣợc tìm thấy trong 70% của
tất cả các trƣờng hợp ung thƣ cổ tử cung. Các chủng HPV gây ung thƣ khác, ví dụ
HPV31, 33, 45, và 58, ít phổ biến hơn và có thể có tỷ lệ nhiễm khác nhau ở các
vùng địa lý khác nhau. Loại có nguy cơ thấp là HPV6 và HPV11, không có liên
quan đến bệnh ung thƣ, nhƣng gây ra mụn cóc sinh dục. Các yếu tố nguy cơ nhiễm
HPV cho cả nam và nữ giới đƣợc biết là có quan hệ tình dục, lứa tuổi bắt đầu có
quan hệ tình dục, có nhiều bạn tình, bạn tình có quan hệ tình dục với nhiều ngƣời.
Nhiễm HPV nguy cơ cao phổ biến nhất ở phụ nữ trẻ, với tỷ lệ cao nhất là 25-30% ở
phụ nữ dƣới 25 tuổi. Theo các báo cáo, tỷ lệ này giảm xuống theo độ tuổi.
Ung thƣ cổ tử cung xâm lấn đƣợc xác định bởi quá trình xâm lấn của các tế
bào bất thƣờng vào sợi mô liên kết cơ bản của màng đáy. Ung thƣ cổ tử cung xâm
lấn bắt đầu với giai đoạn rất ngắn, không thể nhìn thấy bằng mắt thƣờng khi kiểm
tra và chẩn đoán mô học bằng cách sử dụng một mẫu mô sinh thiết hình nón hoặc
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
19
cắt tử cung. Sau đó phát triển thành tổn thƣơng lớn hơn, có thể mở rộng đến âm
đạo, vùng xƣơng chậu, bàng quang, trực tràng và các bộ phận trong cơ thể khác.
Nếu không điều trị, ung thƣ cổ tử cung sẽ tiến triển thành bệnh nghiêm trọng và dẫn
đến tử vong. Liên đoàn Sản phụ khoa Quốc tế (FIGO) đã tìm hiểu và mô tả các mức
độ của ung thƣ xâm lấn, từ đó đề xuất chọn lựa phƣơng pháp điều trị thích hợp.
Có bốn giai đoạn mô tả quá trình phát triển của ung thƣ xâm lấn. Ung thƣ
xâm lấn thƣờng chỉ giới hạn ở vùng chậu trong một khoảng thời gian dài, nơi mà nó
có thể tiếp cận để điều trị.
- Trong cổ tử cung: Lây lan từ vị trí ung thƣ xâm lấn siêu nhỏ, cuối cùng đến
toàn bộ cổ tử cung, đƣờng kính có thể mở rộng tới 8 cm. Ung thƣ có thể gây loét,
exophytic (phát triển ra bên ngoài) hoặc xâm nhập (xâm nhập vào bên trong).
- Cấu trúc liền: Lây lan theo tất cả các hƣớng, lan xuống âm đạo, vào tử cung
(bên trên), các mô tử cung trung gian trong khung chậu (parametrium) (bên cạnh),
niệu quản, trực tràng (xuống dƣới), và bàng quang (phía sau).
- Hạch bạch huyết: Lây lan đến các hạch bạch huyết ở vùng chậu, chiếm
15% trong các trƣờng hợp khi ung thƣ còn giới hạn trong cổ tử cung. Tỷ lệ này
tăng lên khi ung thƣ đã di căn. Tế bào ung thƣ di căn đầu tiên vào hệ thống hạch
bạch huyết trong vùng chậu, sau đó là các chuỗi nút bạch huyết dọc theo động mạch
chủ, cuối cùng có thể lên tới hố thƣợng đòn (phía trên xƣơng cổ áo). Nếu ung thƣ
giai đoạn muộn, có thể thấy tế bào ung thƣ di căn vào các hạch bẹn.
- Di căn xa qua đƣờng máu và hạch bạch huyết: Tế bào ung thƣ cổ tử cung
có thể lây lan theo đƣờng máu và hệ bạch huyết để di căn vào gan, phổi, xƣơng và
não.
2.1.2. Human Papilloma virus (HPV)
Human Papilloma virus là một loại vi rút gây u nhú ở ngƣời gọi tắt là HPV.
HPV là bệnh lây truyền qua đƣờng tình dục phổ biến nhất trên thế giới hiện nay.
Hầu nhƣ tất cả các ca ung thƣ cổ tử cung đều có liên quan đến HPV, một loại vi rút
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
20
có DNA đặc thù theo mô, dễ lây lan và lây lan rộng rãi. HPV là một viêm nhiễm lây
qua đƣờng tình dục phổ biến nhất và không có điều trị đặc hiệu cho nhiễm HPV.
HPV là một tổ hợp các chủng vi rút khác nhau. Ngƣời ta biết tới hơn 100
loại HPV. Một số loại có khả năng gây ung thƣ cao hơn (các loại có nguy cơ cao),
một số loại khác có ít khả năng gây ung thƣ hơn (các loại có nguy cơ thấp). Các
loại có nguy cơ cao gây ra hầu hết các bệnh ung thƣ vùng hậu môn - sinh dục, trong
khi các loại có nguy cơ thấp có thể gây sùi mào gà sinh dục, tế bào cổ tử cung bất
thƣờng, bệnh u nhú đƣờng hô hấp tái phát, hoặc phổ biến nhất là các viêm nhiễm
không có triệu chứng và không thấy qua thăm khám lâm sàng. Có ít nhất 13 kiểu
gien HPV có nguy cơ cao. Hai loại HPV có nguy cơ cao có liên quan tới khoảng
70% tất cả các ca ung thƣ cổ tử cung là HPV16 và HPV18. HPV45 và HPV31 cũng
có liên quan đến ung thƣ cổ tử cung, chiếm khoảng 4% số ca mỗi loại. Các nghiên
cứu cũng cho thấy sự khác nhau trong các loại HPV phổ biến tại mỗi vùng.
2.1.3. Phƣơng pháp phòng tránh ung thƣ cổ tử cung
Có thể phòng tránh ung thƣ cổ tử cung bằng cách phòng tránh viêm nhiễm từ
đầu hoặc phát hiện yếu tố tiền ung thƣ cổ tử cung và cung cấp dịch vụ điều trị.
Phƣơng pháp đầu tiên đƣợc gọi là dự phòng cấp 1 và có thể thực hiện bằng cách
tránh phơi nhiễm với vi rút nhờ kiêng quan hệ tình dục hoặc tuân thủ quan hệ một
vợ một chồng, miễn là cả hai phía chứ không phải chỉ là một phía quan hệ thủy
chung và trƣớc đó cả 2 ngƣời đều không viêm nhiễm. Khi luôn luôn sử dụng bao
cao su thì cũng chỉ bảo vệ phòng tránh đƣợc HPV khoảng 70%. Một dạng dự phòng
cấp 1 khác là tiêm vắc xin phòng tránh ung thƣ cổ tử cung.
Dự phòng cấp 2 đƣợc tiến hành thông qua sàng lọc và điều trị các tổn
thƣơng tiền ung thƣ. Sàng lọc ung thƣ phải hƣớng tới các phụ nữ đang có quan hệ
tình dục hoặc đã từng có để xác định xem họ có nằm trong nhóm có nguy cơ phát
triển ung thƣ cổ tử cung hay không. Có thể xác định thông qua xét nghiệm các tế
bào đƣợc lấy ra từ cổ tử cung khi tiến hành làm Pap smear (phiến đồ âm đạo), kiểm
tra bằng mắt thƣờng lớp bề mặt cổ tử cung hoặc phát hiện DNA HPV.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
21
2.1.4. Vắc xin phòng tránh
Năm 2006, loại vắc xin chống nhiễm HPV đầu tiên - Merck’s Gardasil® - đã
đƣợc cấp phép và đƣa ra thị trƣờng và tính đến năm 2007, loại vắc xin này đã
đƣợc đăng ký tại trên 70 quốc gia. Gardasil® phòng chống lây nhiễm hai trong số
những loại HPV gây ung thƣ phổ biến nhất, loại 16 và 18. Khoảng 70% các ca ung
thƣ cổ tử cung liên quan đến hai loại HPV này. Vắc xin này cũng giúp phòng chống
hai loại HPV không gây ra ung thƣ - loại 6 và 11 - nhƣng gây ra mồng gà sinh dục
u sùi sinh dục. Loại vắc xin này đƣợc tiêm bắp 3 liều 0.5 ml trong vòng 6 tháng,
trong đó liều thứ hai đƣợc tiêm sau liều thứ nhất 2 tháng và liều thứ ba đƣợc tiêm
cách liều thứ nhất khoảng 6 tháng. Loại vắc xin thứ hai, GlaxoSmithKline’s
Cervarix™ cũng giúp phòng chống nhiễm hai trong số những loại HPV gây ra ung
thƣ phổ biến nhất là loại 16 và 18 và cũng đƣợc tiêm thành 3 mũi với liều lƣợng
0,5 ml. Trong trƣờng hợp này, liều thứ hai đƣợc tiêm sau liều thứ nhất một tháng
và liều thứ ba đƣợc tiêm sau liều thứ nhất sáu tháng.
Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy cả hai loại vắc xin này có hiệu quả ít nhất
95% trong việc phòng chống các viêm nhiễm tái phát của HPV-16 và 18 và có hiệu
quả 100% trong việc phòng chống các tổn thƣơng cổ tử cung đặc thù của từng loại
vi rút khi đƣợc dùng cho các em gái trƣớc khi có quan hệ tình dục hoặc cho các
phụ nữ không có tiền sử viêm nhiễm các loại HPV này. Việc sử dụng rộng rãi vắc
xin đơn thuần có khả năng giúp giảm 50% các ca tử vong do ung thƣ cổ tử cung
trong vài thập kỷ và một số số liệu ƣớc tính thậm chí còn đƣa ra một tỷ lệ phòng
chống là 71%, tuỳ thuộc vào tỷ lệ tiêm vắc xin. Ở những quốc gia có điều kiện thực
hiện tiêm phòng, việc tiêm phòng cho vị thành niên kết hợp với một chƣơng trình
khám sàng lọc hƣớng vào những phụ nữ trên 30 tuổi sẽ là biện pháp hiệu quả nhất.
2.2. THUYẾT HÀNH VI DỰ ĐỊNH
Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior - TPB) của Ajzen
(1991) là một trong những lý thuyết rất có ảnh hƣởng trong lĩnh vực nghiên cứu về
hành vi của con ngƣời và đã đƣợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
22
nhau. Thuyết này đƣợc phát triển từ thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned
Action - TRA) khi cho rằng hành động thực tế của con ngƣời chịu ảnh hƣởng bởi ý
định thực hiện hành vi đó. Cụ thể trong trƣờng hợp này, quyết định tiêm phòng vắc
xin ngừa ung thƣ cổ tử cung sẽ chịu ảnh hƣởng bởi ý định tiêm phòng vắc xin ngừa
ung thƣ cổ tử cung. Thuyết hành vi dự định cho rằng thái độ, chuẩn chủ quan và
khả năng kiểm soát hành vi là những yếu tố ảnh hƣởng đến ý định hành vi. Theo
đó, hành vi có thể dự báo đƣợc thông qua việc xem xét ảnh hƣởng của các yếu tố
này. Trong trƣờng hợp tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, thái độ đối với
việc tiêm phòng đƣợc phản ánh qua lòng tin vào sự an toàn, hiệu quả của việc tiêm
phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, chuẩn chủ quan chính là tác động từ môi
trƣờng xung quanh nhƣ ngƣời thân, bạn bè, bác sĩ… và khả năng kiểm soát hành vi
đƣợc phản ánh qua khả năng chi trả cho vắc-xin, sự hiểu biết về vắc-xin, quỹ thời
gian để thực hiện tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung …
Thái độ
Chuẩn chủ quan Ý định Hành vi
Kiểm soát hành vi
Hình 2.1: Thuyết hành vi dự định TPB
Nguồn: Ajzen (1991)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
23
2.3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÓ LIÊN QUAN
2.3.1. Nghiên cứu ở Việt Nam
Nghiên cứu của Cover và cộng sự (2012) là nghiên cứu định tính nhằm xác
định tại sao phụ huynh lại đƣa ra quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử
cung hoặc không tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung cho trẻ, đồng thời
nghiên cứu về quá trình ra quyết định này. Tổng cộng có 133 phụ huynh tham gia
với 16 cuộc thảo luận nhóm và 27 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc đƣợc tiến hành. Các
câu hỏi trong phần thảo luận nhóm và phỏng vấn bán cấu trúc tập trung vào các vấn
đề nhƣ: Yếu tố nào (cá nhân, cộng đồng, gia đình, thông tin, truyền thông) tác động
đến quyết định cho con gái của bạn tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung?
Cách bạn ra quyết định tiêm phòng cho con gái? Ai là ngƣời đặt vấn đề tiêm phòng
trƣớc? Ai là ngƣời quyết định? Bạn có thảo luận với ai về việc tiêm phòng này
không? Có ai giúp bạn đƣa ra quyết định tiêm phòng này không? Ai tác động, bằng
cách nào và khi nào? Tại sao bạn không cho con gái bạn tiêm phòng đầy đủ? Có
mối lo ngại nào khiến bạn không cho con gái bạn tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ
cổ tử cung không? Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố chính ảnh hƣởng đến
quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung bao gồm nhận thức về rủi
ro bệnh tật và lợi ích mang lại từ tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, tin
tƣởng vào chƣơng trình tiêm chủng của Chính phủ và lợi ích kinh tế mang lại từ
tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Các yếu tố chủ yếu dẫn đến không
tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung bao gồm lo ngại độ an toàn của vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung, lo ngại về các tác dụng phụ, sợ chất lƣợng thuốc không
đảm bảo, cho rằng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là để thử nghiệm… Ngoài ra,
nghiên cứu còn mô tả quá trình đi đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ
cổ tử cung, theo đó, nhiều bậc phụ huynh đã đƣa ra quyết định tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung dựa trên sự tác động của bạn bè, gia đình.
Nghiên cứu của Nguyễn Thị Nhƣ Tú và cộng sự (2017) đƣợc tiến hành tại 30
xã của tỉnh Bình Định trong năm 2017. Nhóm tác giả tiến hành khảo sát 1.200 phụ
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
24
nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15 - 49) bằng bảng câu hỏi có cấu trúc đã đƣợc chuẩn bị
trƣớc. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phụ nữ không có kiến thức về tiêm phòng
vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là 68.6% và tỷ lệ phụ nữ đã đƣợc tiêm phòng HPV
là 2.3%. Tỷ lệ phụ nữ chƣa từng nghe về vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là 50%
và chƣa đƣợc cán bộ y tế tƣ vấn về tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là
13.8%. Yếu tố thiếu thông tin (63.8%) và giá thành của vắc - xin phòng HPV cao
(26.3%) chính là hai rào cản lớn nhất khiến phụ nữ chƣa tiêm phòng vắc xin ngừa
ung thƣ cổ tử cung. Nghiên cứu cũng cho thấy kiến thức có ảnh hƣởng đến việc
tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Bên cạnh đó, nghiên cứu chƣa tìm
thấy có mối liên quan giữa kinh tế hộ gia đình và tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ
cổ tử cung. Song song đó, nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ ngƣời Kinh có kiến
thức về tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung tốt hơn đồng bào dân tộc.
2.3.2. Nghiên cứu ở nƣớc ngoài
Nghiên cứu của Songthap và cộng sự (2012) nhằm đánh giá kiến thức, thái độ
về vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung và ung thƣ cổ tử cung, nghiên cứu mối quan hệ của
những yếu tố này với sự chấp nhận tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung của
học sinh, phụ huynh và giáo viên Trung học cơ sở ở Thái Lan. Tổng cộng có 644 học
sinh từ 12 đến 15 tuổi, 644 phụ huynh và 304 giáo viên tham gia nghiên cứu. Bảng câu
hỏi đo lƣờng kiến thức của đáp viên bao gồm các câu hỏi đánh giá kiến thức cơ bản về
việc nhiễm và hậu quả của nhiễm HPV, kiến thức về ung thƣ cổ tử cung bao gồm
nguyên nhân, rủi ro bệnh, hậu quả và biện pháp sàng lọc, những câu hỏi về độ an toàn,
hiệu quả và lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Điểm số phản
ánh kiến thức chính là số lƣợng câu trả lời đúng của ngƣời tham gia nghiên cứu. Thái
độ đƣợc đo lƣờng thông qua các câu hỏi liên quan đến việc nhiễm HPV, ung thƣ cổ tử
cung, hiệu quả và lợi ích của vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Các câu hỏi liên quan
đến quy trình tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung nhƣ thủ tục, chi phí, lợi ích
và mục tiêu của việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Để đo lƣờng điểm
số Thái độ, Songthap và cộng sự (2012)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
25
sử dụng thang đo Likert 5 mức độ (1 - Rất không đồng ý; 5 Rất đồng ý). Những
ngƣời đƣợc xem là có thái độ tiêu cực đối với việc tiêm phòng nếu có điểm số bình
quân dao động từ 1 đến 2.33, có thái độ trung lập nếu có điểm số bình quân từ 2.34
đến 3.67, nếu điểm số dao động từ 3.68 đến 5 thì đƣợc đánh giá là có thái độ tích
cực về việc tiêm phòng. Songthap và cộng sự (2012) sử dụng phƣơng pháp so sánh
giá trị trung bình để nghiên cứu sự khác biệt về kiến thức và thái độ đối với việc
tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung giữa các nhóm đối tƣợng đƣợc phân
loại theo giới tính, học vấn, tuổi… Kết quả nghiên cứu cho thấy, 41% phụ huynh
muốn con của họ đƣợc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Học sinh, phụ
huynh và giáo viên đƣợc đánh giá có kiến thức trung bình về HPV, ung thƣ cổ tử
cung và vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung với điểm số trung bình lần lƣợt là 6.91
(SD = 1.75), 6.82 (SD = 1.88) và 6.70 (SD = 1.89). Thái độ của học sinh, phụ huynh
và giáo viên về HPV đều khá tƣơng đồng, dao động ở mức 3.46 (SD = 0.41), 3.52
(SD = 0.43) và 3.46 (SD = 0.47) trên thang điểm 5. Trong số mẫu nghiên cứu, 20%
học sinh và 36% phụ huynh đồng ý trả từ 14.3 đến 28.5 USD cho mỗi liều vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung và 33% giáo viên đồng ý trả dƣới 14.3 USD cho mỗi liều
vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Khám phá của nghiên cứu đã chỉ ra chi phí thấp là
yếu tố có ảnh hƣởng mạnh đến việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung,
thái độ và kiến thức về HPV là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến tiêm phòng vắc
xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, và hai yếu tố này khá tƣơng đồng giữa những phụ
huynh và giáo viên.
Nghiên cứu của Chando và cộng sự (2013) tập trung xem xét ảnh hƣởng của
ngôn ngữ đến việc tiêm phòng HPV giữa những ngƣời có cha mẹ nói tiếng Tây Ban
Nha so với những ngƣời có cha mẹ nói tiếng Anh ở Mỹ. Bên cạnh ngôn ngữ, đặc
điểm kinh tế xã hội đƣợc đo lƣờng bằng trình độ học vấn và thu nhập bình quân
cùng với yếu tố tiếp cận chăm sóc sức khỏe đo lƣờng bằng bảo hiểm y tế kết hợp
với nguồn lực thông thƣờng trong chăm sóc sức khỏe cũng đƣợc xem xét trong mô
hình nghiên cứu. Phƣơng pháp thống kê mô tả, so sánh giá trị trung bình và hồi quy
Logit đƣợc vận dụng để phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khoảng 1/3 mẫu
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
26
nghiên cứu có cha mẹ nói tiếng Tây Ban Nha và ít trẻ có cha mẹ nói tiếng Tây Ban
Nha đƣợc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung hơn so với trẻ có cha mẹ nói
tiếng Anh (12% so với 20%). Kết quả so sánh giá trị trung bình cho thấy cha mẹ nói
tiếng Tây Ban Nha ít cho con mình tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung
hơn so với cha mẹ nói tiếng Anh. Khi phân tích đa biến, mối quan hệ giữa ngôn ngữ
và tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung đã không còn ý nghĩa thống kê khi
bổ sung vào mô hình yếu tố thu nhập và tiếp cận dịch vụ y tế. Từ kết quả trên,
Chando và cộng sự (2013) nhận định rằng sự can thiệp bằng cách giải quyết vấn đề
tiếp cận chăm sóc y tế có thể làm giảm ảnh hƣởng tiêu cực của ngôn ngữ đến hành
vi tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung.
Nghiên cứu của Lee và cộng sự (2014) đƣợc thực hiện ở Hồng Kông nhằm
khám phá những nhân tố ảnh hƣởng đến ý định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ
cổ tử cung. Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả, kiểm định Chi-square, kiểm định
t-test và hồi quy Logit đa biến, Lee và cộng sự (2014) chỉ ra 6.7% ngƣời tham gia
nghiên cứu đã tiêm phòng HPV, 34.8% có ý định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ
cổ tử cung và gần 60% trả lời đang suy nghĩ về việc tiêm phòng HPV (cần thêm
thông tin về vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung). Những yếu tố đƣợc xem là rào cản
chính của việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung chính là chi phí vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung, sợ tác dụng phụ, còn nhỏ tuổi, cho rằng bản thân không
cần và sợ tiêm. Song song đó, nhận thức về sự nguy hiểm của bệnh ung thƣ cổ tử
cung, lời khuyên từ bác sĩ, sự ủng hộ của gia đình, nhận thức về hiệu quả của vắc
xin ngừa ung thƣ cổ tử cung và ý niệm rằng tất cả phụ nữ đều nên tiêm phòng
(33.5%) chính là những yếu tố có ảnh hƣởng tích cực đến việc tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung. Ngoài ra, những ngƣời có mẹ có trình độ học vấn trên
Trung học cơ sở, có thu nhập hộ gia đình trên 30.000$ HK, ngƣời cho rằng chi phí
vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là phù hợp hoặc đƣợc tiếp nhận thông tin về vắc
xin ngừa ung thƣ cổ tử cung từ ngƣời thân, ngƣời có kiến thức tốt, nhận thức đƣợc
sự nguy hiểm của bệnh ung thƣ cổ tử cung hoặc ngƣời sẵn sàng thay đổi thói quen
sau khi biết cách phòng tránh ung thƣ sẽ có khả năng có ý định/ quyết định tiêm
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
27
phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung cao hơn những ngƣời khác. Kết quả hồi quy
Logit cũng cho thấy những ngƣời nhận thức đƣợc sự nguy hiểm của bệnh ung thƣ,
ngƣời có đƣợc thông tin về HPV từ ngƣời thân và ngƣời cho rằng trƣờng học nên
phổ biến thêm về vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là những ngƣời có khả năng đƣa
ra ý định/ quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung cao hơn những
ngƣời khác.
Nghiên cứu của Chiang và cộng sự (2016) nhằm mục tiêu tìm hiểu về thái
độ, khả năng chấp nhận và kiến thức về tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử
cung của sinh viên Đại học ở Hồng Kông. Dẫn chứng nghiên cứu của Lee và cộng
sự (2014), nhóm tác giả chỉ ra rằng hầu hết những ngƣời tham gia trong nghiên cứu
này đều nhận thức đƣợc sự nguy hiểm của căn bệnh ung thu cổ tử cung và sẵn sàng
hành động để phòng tránh. Thế nhƣng, kết quả khảo sát lại cho thấy mặc dù 1/3
ngƣời tham gia nghiên cứu muốn tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, tuy
nhiên có đến 60% ngƣời tham gia nghiên cứu vẫn đang suy nghĩ về việc tiêm
phòng, chỉ 6.7% trong số họ thực sự đã tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử
cung. Điều này cho thấy, bên cạnh nhận thức về rủi ro của căn bệnh ung thƣ cổ tử
cung vẫn còn nhiều yếu tố khác có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung ở ngƣời tham gia nghiên cứu. Bên cạnh đó, khi xem xét
các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng chấp nhận tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ
tử cung, Chiang và cộng sự (2016) đã chỉ ra chi phí tiêm phòng vắc xin ngừa ung
thƣ cổ tử cung chính là rào cản lớn ngăn ngƣời tham gia nghiên cứu đƣa ra quyết
định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung (Kwan và cộng sự, 2008; Lee và
cộng sự, 2011; Chan và cộng sự, 2012; Li và cộng sự, 2013; Choi và cộng sự,
2013). Song song với rào cản về chi phí thì sự lo ngại về tác dụng phụ của vắc - xin
(Lee và cộng sự, 2007; Cover và cộng sự, 2012; Watson-Jones và cộng sự, 2012;
Perkins và cộng sự, 2012), lo ngại về thời gian hiệu lực của vắc - xin, đánh giá nguy
cơ nhiễm HPV thấp, cho rằng không cần tiêm phòng ngay, hay sự cản trờ từ phía
gia đình, sợ đau khi tiêm (Kwan và cộng sự, 2008), lo ngại nếu đã tiêm thì sẽ chủ
quan và dẫn đến nguy cơ tình dục không an toàn (Olshen và cộng sự, 2005; Waller
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
28
và cộng sự, 2006; Marshall và cộng sự, 2007; Constantine và cộng sự, 2007; Wu và
cộng sự, 2010), hoặc việc tôn giáo không chấp nhận quan hệ tình dục trƣớc hôn
nhân nên cho rằng không cần tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung
(Haesebaert và cộng sự, 2016) cũng là những rào cản ngăn việc tiêm phòng HPV ở
những ngƣời tham gia nghiên cứu. Bên cạnh những rào cản kể trên thì sự ủng hộ từ
gia đình, đồng nghiệp, sự đảm bảo an toàn và hiệu quả của vắc - xin (Kwan và cộng
sự, 2008) hay lời khuyên của những chuyên gia y tế (Lee và cộng sự, 2007) chính là
những yếu tố có ảnh hƣởng tích cực đến việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ
tử cung.
Dựa trên nghiên cứu của Songthap và cộng sự (2012) đƣợc tiến hành ở Thái
Lan, Chiang và cộng sự (2016) tiến hành xây dựng bảng câu hỏi để thu thập thông
tin phục vụ cho nghiên cứu. Bảng câu hỏi đƣợc thiết kế để thu thập các thông tin về
đặc điểm nhân khẩu học và tiền sử sức khỏe (17 câu hỏi); đánh giá kiến thức về
HPV, ung thƣ cổ tử cung và vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung (22 câu hỏi); đánh giá
thái độ về HPV, ung thƣ cổ tử cung và vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung (21 câu
hỏi); khả năng chấp nhận vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung (6 câu hỏi). Sử dụng
phƣơng pháp kiểm định t-test và hồi quy đa biến dựa trên mẫu nghiên cứu gồm 437
quan sát, Chiang và cộng sự (2016) đã cho thấy tỷ lệ tiêm phòng vắc xin ngừa ung
thƣ cổ tử cung của sinh viên Đại học ở Hồng Kông là 13.3%, sinh viên càng có kiến
thức tốt càng có thái độ tích cực về tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung và
các sinh viên nữ thƣờng có thái độ tích cực về vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung hơn
sinh viên nam; đồng thời, những ngƣời chấp nhận trả giá cao (nếu vắc - xin đảm
bảo hiệu quả 100% đối với bệnh ung thƣ cổ tử cung và mụn cóc sinh dục) và sẵn
lòng tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung (nếu vắc - xin đảm bảo phòng
đƣợc bệnh ung thƣ cổ tử cung, ung thƣ hậu môn và mụn cóc sinh dục) cũng có thái
độ tích cực hơn đối với vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung so với những ngƣời khác.
Nghiên cứu của Schülein và cộng sự (2016) nhằm nghiên cứu tỷ lệ tiêm
phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung trên trẻ từ 9 đến 17 tuổi ở Đức và xác định
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
29
các yếu tố có ảnh hƣởng đến tỷ lệ tiêm chủng này. Tổng số 4.747 bé gái trong các
hộ gia đình nhận đƣợc bảng câu hỏi điều tra, có 2.224 ngƣời (chiếm 46,9%) chấp
nhận tham gia vào nghiên cứu và 1.906 ngƣời (chiếm 40,2%) có trả lời các câu hỏi
tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả,
so sánh giá trị trung bình và đặc biệt là hồi quy Logit, Schülein và cộng sự (2016)
tiến hành xem xét tác động của các yếu tố nhƣ tuổi, nơi sống, trình độ học vấn, thu
nhập và tình trạng kinh tế xã hội (đƣợc tính toán từ sự kết hợp trình độ học vấn và
thu nhập) đến tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Tổng cộng có 17.4% trẻ
em gái đã đƣợc chủng ngừa HPV, 61.5% cảm thấy có khả năng sẽ tiêm phòng vắc
xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, 4.7% cho biết họ sẽ không tiêm phòng vắc xin ngừa
ung thƣ cổ tử cung và 16.3% không chắc chắn sẽ tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ
cổ tử cung hay không. Kết quả phân tích hồi quy đơn biến cho thấy, khi tuổi tăng thì
khả năng tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung cũng tăng, trẻ sống ở Đông
Đức có xác suất tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung cao hơn Tây Đức. Bên
cạnh đó, nếu mẹ của trẻ có học vấn hoặc thu nhập cao thì khả năng trẻ đƣợc tiêm
phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung cũng cao. Kết quả phân tích hồi quy Logit
với các biến giải thích gồm tuổi, học vấn, nơi sống và thu nhập cho thấy học vấn
của ngƣời mẹ là yếu tố có ảnh hƣởng đến tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử
cung. Khi thay thế trình độ học vấn và thu nhập bằng tình trạng kinh tế xã hội, kết
quả hồi quy cũng cho thấy tình trạng kinh tế xã hội tốt giúp cải thiện khả năng tiêm
phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Ngoài ra, trong các mô hình hồi quy Logit
đa biến, tuổi tác là yếu tố luôn có tác động tích cực đến tiêm phòng vắc xin ngừa
ung thƣ cổ tử cung.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
30
Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu trƣớc có liên quan
Nguồn
Phƣơng pháp
Các biến số đại diện Kết quả nghiên cứu
nghiên cứu
Songthap và
cộng sự (2012)
Thống kê mô tả
Kiểm định t-test
Kiểm định chi-
square
Cronbach Alpha
Chấp nhận tiêm phòng vắc xin ngừa ung
thƣ cổ tử cung, kiến thức về ung thƣ cổ tử
cung, thái độ đối với ung thƣ cổ tử cung,
giới tính, tuổi, học vấn, chi phí cho việc
tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung
Chi phí thấp là yếu tố có ảnh hƣởng mạnh
đến tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử
cung. Thái độ và kiến thức về ung thƣ cổ
tử cung là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng
đến tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử
cung.
Chando và cộng Kiểm định t-test
sự (2013)
Hồi quy Logit
Biến phụ thuộc: Tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung
Biến giải thích: Ngôn ngữ, học vấn, thu
nhập, khả năng tiếp cận y tế (bảo hiểm)
Kết quả so sánh giá trị trung bình cho thấy
cha mẹ nói tiếng Tây Ban Nha ít cho con
mình tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ
tử cung hơn so với cha mẹ nói tiếng Anh.
Khi phân tích hồi quy Logit đa biến, mối
quan hệ giữa ngôn ngữ và tiêm phòng vắc
xin ngừa ung thƣ cổ tử cung đã không còn
ý nghĩa thống kê khi bổ sung vào mô hình
yếu tố thu nhập và tiếp cận dịch vụ y tế.
Lee và cộng sự Thống kê mô tả
(2014) Kiểm định chi-
square
Kiểm định t-test
Hồi quy Logit
Biến phụ thuộc: Tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung
Biến giải thích: Học vấn, thu nhập, tuổi, tình
trạng hôn nhân, nghề nghiệp, thu nhập,
Chi phí vắc - xin, sợ tác dụng phụ, còn nhỏ
tuổi, cho rằng bản thân không cần và sợ
tiêm là rào cản của việc tiêm phòng vắc
xin ngừa ung thƣ cổ tử cung.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
31
Nguồn
Phƣơng pháp
Các biến số đại diện Kết quả nghiên cứu
nghiên cứu
chi phí tiêm phòng, ý kiến của ngƣời thân,
bạn bè và bác sĩ, kiến thức và thái độ về ung
thƣ cổ tử cung
Kiến thức và thái độ về ung thu cổ tử
cung, lời khuyên từ bác sĩ, sự ủng hộ của
gia đình, trình độ học vấn, thu nhập có ảnh
hƣởng tích cực đến việc tiêm phòng vắc
xin ngừa ung thƣ cổ tử cung.
Chiang và cộng Kiểm định t-test
sự (2016) Cronbach Alpha
Hồi quy
Biến phụ thuộc: Tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung
Biến giải thích: Đặc điểm cá nhân (tuổi, giới
tính, thu nhập, chuyên ngành, chỗ ở, hôn
nhân, tôn giáo, quan hệ tình dục), kiến thức
về ung thƣ cổ tử cung, thái độ về ung thƣ
cổ tử cung
Chi phí, lo ngại liên quan đến vắc - xin,
chủ quan dẫn đến tình dục không an toàn,
tôn giáo là rào cản tiêm phòng.
Sự ủng hộ từ gia đình, đồng nghiệp, lời
khuyên của những chuyên gia y tế, sự
đảm bảo an toàn và hiệu quả của vắc - xin,
thái độ, kiến thức về ung thƣ cổ tử cung
có ảnh hƣởng tích cực đến việc tiêm
phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung
Schülein và cộng Thống kê mô tả
sự (2016) Kiểm định t-test
Hồi quy Logit
Biến phụ thuộc: Tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung
Biến giải thích: Tuổi, học vấn, thu nhập,
nơi sống, dân tộc, tình trạng kinh tế xã hội
Tuổi, học vấn, thu nhập, nơi sống có ảnh
hƣởng đến việc tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung.
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
32
2.4. TÓM TẮT CHƢƠNG 2
Kết quả nghiên cứu trong Chƣơng 2 đã giúp đề tài xác định đƣợc nội hàm
của các khái niệm chính sử dụng trong nghiên cứu nhƣ ung thƣ cổ tử cung, Human
Papilloma virus (HPV) và vắc xin phòng ngừa ung thƣ cổ tử cung. Thuyết hành vi
dự định (Theory of Planned Behavior - TPB) của Ajzen (1991) cùng những nghiên
cứu thực nghiệm trong và ngoài nƣớc là tiền đề để đề tài xác định đƣợc khung phân
tích tiến hành nghiên cứu, cũng nhƣ xác định đƣợc những vấn đề cần tập trung giải
quyết khi tiến hành nghiên cứu.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
33
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nội dung trọng tâm của Chƣơng 3 sẽ tiến hành xây dựng các khái niệm trong
khung phân tích, xác định cách thức đo lƣờng các biến số trong mô hình nghiên
cứu. Ngoài ra, Chƣơng 3 cũng tập trung trình bày cách thức thu thập số liệu để tiến
hành phân tích cũng nhƣ những kỹ thuật thống kê, phân tích đƣợc vận dụng nhằm
giải quyết các câu hỏi, mục tiêu nghiên cứu mà đề tài đã đề ra.
3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU
Quy trình tiến hành nghiên cứu đƣợc tóm tắt nhƣ sau:
Mục tiêu nghiên cứu
Tổng quan tài liệu
Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Thu thập dữ liệu
Xử lý dữ liệu, kiểm định giả thuyết
Phân tích kết quả
Kết luận và hàm ý chính sách
Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu
Nguồn: Đề xuất của tác giả
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
34
Trƣớc tiên, tiến hành tổng quan các lý thuyết, khái niệm liên quan đến vấn
đề nghiên cứu nhƣ khái niệm ung thƣ cổ tử cung, vắc - xin phòng ung thƣ cổ tử
cung, thuyết hành vi dự định TPB... Đề tài cũng tiến hành lƣợc khảo các nghiên cứu
trong và ngoài nƣớc có liên quan đến đề tài để có đƣợc cái nhìn tổng quan và cách
tiếp cận nghiên cứu phù hợp. Dựa trên kết quả tổng quan tài liệu, đề tài xây dựng
khung phân tích và đề xuất mô hình nghiên cứu và tiến hành thu thập dữ liệu.
Phƣơng pháp hồi quy Logit đƣợc sử dụng để tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh
hƣởng đến quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung.
3.2. KHUNG PHÂN TÍCH
Đề tài dựa trên Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior - TPB)
của Ajzen (1991) để xác định các yếu tố chính ảnh hƣởng đến việc ra quyết định
tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Theo đó, thái độ, chuẩn chủ quan và
khả năng kiểm soát hành vi là 3 yếu tố chính ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng
vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Bên cạnh đó, dựa trên kết quả tổng quan các
nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đây, đề tài còn bổ sung thêm vào khung phân tích
các đặc điểm kinh tế xã hội của ngƣời tham gia nghiên cứu để xem xét liệu các yếu
tố này có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung
hay không. Khung phân tích của đề tài đƣợc trình bày trong hình 3.2 dƣới đây:
Thái độ
Chuẩn chủ
quan
Kiểm soát
hành vi
Quyết định
tiêm phòng
vắc xin
ngừa
Đặc điểm kinh
tế - xã hội
 Tuổi

 Dân tộc

 Tôn giáo

 Thu nhập
Hình 3.2: Các yếu tố ảnh hƣởng quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Nguồn: Đề xuất của tác giả
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
35
3.2.1. Thái độ về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung
Thuyết hành vi dự định TPB của Ajzen (1991) cho rằng thái độ là yếu tố
quan trọng có ảnh hƣởng đến ý định hành vi, đƣợc phản ánh qua sự tin tƣởng vào
sự đúng đắn của việc thực hiện hành vi. Trong các nghiên cứu thực nghiệm có liên
quan, thái độ về vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung đƣợc phản ánh qua các nhận
định liên quan đến sự tin tƣởng vào độ an toàn, hiệu quả, lợi ích của vắc- xin hay sự
lo ngại về tác dụng phụ, chất lƣợng vắc- xin…cũng là yếu tố có ảnh hƣởng đến
việc tiêm phòng vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung (Cover và cộng sự, 2012;
Songthap và cộng sự, 2012; Lee và cộng sự, 2014; Chiang và cộng sự, 2016).
3.2.2. Chuẩn chủ quan
Chuẩn chủ quan theo Thuyết hành vi dự định TPB của Ajzen (1991) đƣợc phản ánh
qua tác động từ môi trƣờng xung quanh nhƣ ngƣời thân, bạn bè, bác sĩ… là yếu tố
có ảnh hƣởng đến hành vi. Trên thực tế, các nghiên cứu của Kwan và cộng sự
(2008), Lee và cộng sự (2014), Chiang và cộng sự (2016) cho thấy quyết định tiêm
phòng ung thƣ cổ tử cung của một ngƣời có khả năng chịu tác động từ lời khuyên
của bác sĩ, chuyên gia y tế, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Do đó, chuẩn chủ quan
đƣợc kỳ vọng là một yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử
cung.
3.2.3. Kiểm soát hành vi
Theo Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior - TPB) của Ajzen
(1991), khả năng kiểm soát hành vi bao gồm các yếu tố phản ánh năng lực, nguồn
lực để cá nhân có thể thực hiện hành vi. Trong phạm vi của đề tài, đề tài tập trung
nghiên cứu yếu tố kiến thức về vắc-xin phòng ung thƣ cổ tử cung.
Nghiên cứu của Songthap và cộng sự (2012), Chiang và cộng sự (2016),
Nguyễn Thị Nhƣ Tú và cộng sự (2017) đã chỉ ra kiến thức về vắc- xin phòng ung
thƣ cổ tử cung là yếu tố có ảnh hƣởng đến việc tiêm phòng vắc- xin phòng ung thƣ
cổ tử cung. Sự hiểu biết về ung thƣ cổ tử cung, cách phòng tránh, vắc- xin phòng
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
36
ung thƣ cổ tử cung… đã đƣợc chứng minh là có ảnh hƣởng tích cực đến việc tiêm
phòng ung thƣ cổ tử cung. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát hành vi, yếu tố đƣợc
đề cập trong Thuyết hành vi dự định TPB của Ajzen (1991) cũng cho thấy kiến thức
là một yếu tố có ảnh hƣởng đến hành vi.
3.2.4. Đặc điểm kinh tế xã hội
Các đặc điểm kinh tế xã hội của một cá nhân, gồm: Thu nhập bình quân của
hộ sẽ có tác động đến quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung, lý giải cho vấn đề
này, các nghiên cứu trƣớc cho rằng thu nhập cao sẽ góp phần làm giảm rào cản về
chi phí tiêm phòng, một yếu tố có ảnh hƣởng đáng kể đến việc đƣa ra quyết định
tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung (Chiang và cộng sự, 2016; Nguyễn Thị Nhƣ Tú và
cộng sự, 2017); Tuổi tác (Lee và cộng sự, 2014; Schülein và cộng sự, 2016) cũng là
một yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng do có trƣờng hợp không chấp
nhận tiêm phòng bởi tuổi còn nhỏ hoặc chấp nhận tiêm phòng do nằm trong độ tuổi
có rủi ro nhiễm HPV cao; Sự khác biệt về dân tộc cũng là một yếu tố có khả năng
ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung do khác biệt về khả năng
tiếp cận dịch vụ y tế, khác biệt về nguồn lực sẵn có…Chando và cộng sự (2013) đã
chỉ ra những ngƣời nói tiếng Tây Ban Nha ít có khả năng đƣa ra quyết định tiêm
phòng ung thƣ cổ tử cung hơn so với những ngƣời nói tiếng Anh ở Mỹ; Tôn giáo
cũng là một yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung bởi
trong nghiên cứu của Haesebaert và cộng sự (2016), Chiang và cộng sự (2016) thì
một số ngƣời tham gia nghiên cứu cho rằng rào cản về tôn giáo (không quan hệ tình
dục trƣớc hôn nhân) là nguyên nhân cản trở việc đƣa ra quyết định tiêm phòng ung
thƣ cổ tử cung.
3.3. ĐO LƢỜNG CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH TRONG NGHIÊN CỨU
3.3.1. Thái độ về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung
Trong nghiên cứu của Songthap và cộng sự (2012), để đo lƣờng thái độ của
ngƣời tham gia nghiên cứu đối với việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
37
cung, nhóm tác giả sử dụng 10 phát biểu liên quan đến việc tiêm phòng vắc xin
ngừa ung thƣ cổ tử cung và sử dụng thang đo Likert 5 mức độ để đánh giá. Độ tin
cậy của thang đo đƣợc kiểm định bằng hệ số Cronbach Alpha. Những ngƣời đƣợc
xem là có thái độ tiêu cực đối với việc tiêm phòng nếu có điểm số bình quân dao
động từ 1 - 2.33, có thái độ trung lập nếu có điểm số bình quân từ 2.34 - 3.67, nếu
điểm số dao động từ 3.68 - 5 thì đƣợc đánh giá là có thái độ tích cực về việc tiêm
phòng. Tƣơng tự, nghiên cứu của Lee và cộng sự (2014) cũng sử dụng 5 nhận định
về ung thƣ cổ tử cung và sử dụng thang đo Likert 6 mức độ để đo lƣờng mức độ
đồng tình của đáp viên về từng nhận định để đo lƣờng thái độ về tiêm phòng ung
thƣ cổ tử cung. Chiang và cộng sự (2016) sử dụng 21 nhận định, đƣợc đo lƣờng
bằng thang đo Likert 5 mức độ để đo lƣờng thái độ của ngƣời tham gia nghiên cứu
về ung thƣ cổ tử cung và thái độ về việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử
cung.
Từ kết quả lƣợc khảo cách thức đo lƣờng thái độ về việc tiêm phòng ung thƣ
cổ tử cung ở những nghiên cứu trƣớc, có thể nhận thấy hầu hết các nghiên cứu đều sử
dụng thang đo Likert nhiều mức độ để đo lƣờng cảm nhận của ngƣời tham gia nghiên
cứu thông qua việc cho điểm mức độ đồng tình đối với các phát biểu liên quan đến ung
thƣ cổ tử cung hoặc liên quan đến việc tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung. Đề tài này sẽ
dựa chủ yếu trên nghiên cứu của Chiang và cộng sự (2016) để xây dựng bộ tiêu chí đo
lƣờng thái độ của ngƣời tham gia nghiên cứu về việc tiêm phòng vắc- xin phòng ung
thƣ cổ tử cung. Tổng cộng có 15 câu hỏi, đo lƣờng bằng thang đo Likert 5 mức độ
gồm: (1) Rất không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Không có ý kiến; (4) Đồng ý; (5)
Rất đồng ý. Theo Chiang và cộng sự (2016), các câu hỏi trong phần này tập trung vào 3
nhóm vấn đề, thứ nhất là thái độ của ngƣời tham gia nghiên cứu về HPV, thứ hai là thái
độ đối với ung thƣ cổ tử cung và thứ 3 là thái độ đối với vắc xin phòng ung thƣ cổ tử
cung. Chiang và cộng sự (2016) cho rằng, để có thể đi đến quyết định tiêm phòng vắc
xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, ngƣời tham gia nghiên cứu cần phải xem xét một cách
tổng quát các vấn đề liên quan đến ung thƣ cổ tử cung, từ nguyên nhân gây nên ung
thƣ cổ tử cung, sự nguy hiểm của căn bệnh
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
38
này, cũng nhƣ quan điểm về sự an toàn của vắc xin phòng ngừa. Tức là nếu ngƣời
tham gia nghiên cứu mạnh dạn chia sẻ quan điểm, cảm nhận của bản thân về các
vấn đề liên quan đến nguyên nhân gây bệnh, vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung hay
những vấn đề liên quan đến ung thƣ cổ tử cung chứng tỏ họ có thái độ cởi mở về
vấn đề này. Thái độ của ngƣời tham gia nghiên cứu về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử
cung đƣợc phản ánh qua điểm số trung bình của từng nhóm câu hỏi này. Nếu điểm
số càng cao thì chứng tỏ ngƣời này có thái độ tích cực đối với việc tiêm phòng ung
thƣ cổ tử cung. Ngƣợc lại, nếu điểm số thấp thì ngƣời này có thái độ tiêu cực về
việc tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung.
Bảng 3.1: Thái độ về vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung
MÃ
Nhận định
HÓA
TD1 Tôi nghĩ tôi dễ bị nhiễm HPV
TD2 Tôi nghĩ nhiễm HPV là một căn bệnh nghiêm trọng
Thái độ
TD3 Phòng ngừa nhiễm HPV rất quan trọng đối với phụ nữ
đối với
TD4
Những ngƣời chỉ có một bạn tình có nguy cơ bị nhiễm HPV
HPV thấp
TD5
Sử dụng bao cao su không thể bảo vệ 100% khỏi nhiễm
HPV
TD6 Giáo dục về HPV nên đƣợc thực hiện tại trƣờng học
TD7 Ung thƣ cổ tử cung là vấn đề lớn đối với phụ nữ
Thái độ
TD8
Đàn ông có thể tham gia để ngăn chặn bạn tình bị ung thƣ cổ
đối với tử cung
ung thƣ
TD9
Phụ nữ không nên cảm thấy xấu hổ khi thử Pap (phƣơng
cổ tƣ pháp sàng lọc ung thƣ cổ tử cung)
cung
TD10
Việc chủng ngừa HPV là cần thiết bởi vì xét nghiệm Pap
không thể loại trừ ung thƣ cổ tử cung
Thái độ TD11 Nên chủng ngừa HPV trƣớc khi có hoạt động tình dục
đối với TD12 Bản thân có đầy đủ thông tin liên quan đến tiêm phòng ung
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
việc tiêm thƣ cổ tử cung nên có thể đƣa ra quyết định tiêm phòng
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
39
MÃ
Nhận định
HÓA
phòng HPV mà không cần hỏi ý kiến của cha mẹ
vắc xin
TD13
Bản thân có đầy đủ thông tin về HPV và vắc-xin phòng
phòng HPV để đƣa ra quyết định có nên chủng ngừa hay không
ung thƣ
Tôi chắc chắn rằng vắc - xin HPV an toàn, không tác dụng
cổ tƣ TD14
phụ
cung
TD15
Tiêm phòng HPV không dẫn đến gia tăng hành vi tình dục
không an toàn
Nguồn: Chiang và cộng sự (2016)
3.3.2. Chuẩn chủ quan
Trong nghiên cứu của Lee và cộng sự (2014), để đo lƣờng ảnh hƣởng của
ngƣời thân, bạn bè đối với việc tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung của ngƣời tham gia
nghiên cứu, ngƣời tham gia nghiên cứu sẽ đƣợc hỏi liệu lời khuyên tiêm phòng ung
thƣ cổ tử cung từ ngƣời thân, bạn bè có quan trọng đối với ngƣời tham gia nghiên
cứu. Những ngƣời trả lời rằng có quan trọng thì khả năng tiêm phòng sẽ cao hơn
những ngƣời trả lời không quan trọng. Trong nghiên cứu của Chiang và cộng sự
(2016) cũng đã chỉ ra lời khuyên của chuyên gia y tế có ảnh hƣởng tích cực đến
quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung.
Kế thừa các nghiên cứu trên, đề tài xây dựng biến số đo lƣờng chuẩn chủ
quan, mà cụ thể là ảnh hƣởng của ngƣời thân, bạn bè, chuyên gia y tế đến quyết
định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung. Ngƣời tham gia nghiên cứu sẽ đƣợc hỏi liệu
ngƣời thân, bạn bè, chuyên gia y tế có khuyên họ tiêm vắc xin phòng ung thƣ cổ tử
cung và liệu lời khuyên đó có ảnh hƣởng đến họ. Thang đo Liket 5 mức độ: (1) Rất
không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Không có ý kiến; (4) Đồng ý; (5) Rất đồng ý
đƣợc áp dụng để đo lƣờng mức độ đồng ý của đáp viên về các câu hỏi liên quan
đến vấn đề chuẩn chủ quan. Điểm số phản ánh chuẩn chủ quan của một đáp viên là
điểm số trung bình của 3 câu hỏi đƣợc trình bày trong Bảng 3.2 dƣới đây.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Bảng 3.2: Đo lƣờng chuẩn chủ quan
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
40
MÃ
Nhận định
HÓA
Ngƣời thân trong gia đình khuyên nên tiêm vắc xin phòng ung thƣ cổ tử
CCQ1 cung và lời khuyên của ngƣời thân trong gia đình có ảnh hƣởng đến
quyết định tiêm vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung
Bạn bè khuyên nên tiêm vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung và lời khuyên
CCQ2 của bạn bè có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm vắc xin phòng ung thƣ cổ
tử cung
Chuyên gia y tế/ bác sĩ khuyên nên tiêm vắc xin phòng ung thƣ cổ tử
CCQ3 cung và lời khuyên của chuyên gia y tế/ bác sĩ có ảnh hƣởng đến quyết
định tiêm vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung
Nguồn: Đề xuất của tác giả
3.3.3. Kiểm soát hành vi thông qua yếu tố về kiến thức về vắc xin phòng
ung thƣ cổ tử cung
Nhƣ trình bày ở mục 2.4.3, khả năng kiểm soát hành vi trong phạm vi của đề
tài tập trung nghiên cứu yếu tố kiến thức về vắc-xin phòng ung thƣ cổ tử cung. Để
đo lƣờng kiến thức của ngƣời tham gia nghiên cứu về ung thƣ cổ tử cung và về vắc
xin phòng ung thƣ cổ tử cung, Songthap và cộng sự (2012) sử dụng bộ câu hỏi gồm
11 câu hỏi có liên quan đến ung thƣ cổ tử cung để khảo sát. Kiến thức của đáp viên
về vấn đề này đƣợc đo lƣờng bằng số câu trả lời đúng trên tổng số 11 câu hỏi.
Trong nghiên cứu của Lee và cộng sự (2014), để đo lƣờng kiến thức về ung thƣ cổ
tử cung, tác giả sử dụng 6 câu hỏi có liên quan đến vấn đề này để khảo sát. Nếu đáp
viên trả lời đúng 1 câu hỏi thì đƣợc tƣơng đƣơng 1 điểm. Nếu đáp viên trả lời sai
hoặc trả lời không biết thì không có điểm. Kiến thức về ung thƣ cổ tử cung của 1
ngƣời chính là tổng điểm số ngƣời đó đạt đƣợc. Tƣơng tự, nghiên cứu của Chiang
và cộng sự (2016) sử dụng 22 câu hỏi liên quan đến HPV, ung thƣ cổ tử cung và
vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung để đo lƣờng kiến thức của 1 ngƣời. Giống nhƣ
cách làm của Lee và cộng sự (2014), nếu đáp viên trả lời đúng 1 câu hỏi sẽ đƣợc 1
điểm, trả lời sai hoặc không biết sẽ không có điểm. Kiến thức của 1 ngƣời đƣợc đại
diện bởi tổng số điểm mà ngƣời đó đạt đƣợc.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
41
Đề tài vận dụng các câu hỏi kiểm tra kiến thức đã đƣợc sử dụng trong nghiên
cứu của Chiang và cộng sự (2016) và có hiệu chỉnh cho phù hợp với bối cảnh nghiên
cứu để đo lƣờng kiến thức về việc tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung của những ngƣời
tham gia nghiên cứu. Tổng cộng có 19 phát biểu xoay quanh sự hiểu biết về HPV, ung
thƣ cổ tử cung và vắc - xin phòng ung thƣ cổ tử cung. Ngƣời tham gia nghiên cứu sẽ
đƣợc hỏi về mức độ đồng ý về các phát biểu theo thang đo Liket 5 mức độ: (1) Rất
không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Không có ý kiến; (4) Đồng ý;
(5) Rất đồng ý. Do các phát biểu trong nghiên cứu đều đƣợc thể hiện dƣới dạng là
các nhận định đúng về ung thƣ cổ tử cung, do đó, ngƣời tham gia nghiên cứu có
điểm số càng cao, tƣơng đƣơng với việc chắc chắn các phát biểu nêu trong nghiên
cứu là đúng đƣợc xem là có kiến thức tốt về ung thƣ cổ tử cung. Kiến thức của
ngƣời tham gia nghiên cứu về ung thƣ cổ tử cung đƣợc phản ánh qua điểm số trung
bình của từng nhóm nhận định này.
Bảng 3.3: Kiến thức về vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung
Nhóm MÃ
Nhận định
kiến thức HÓA
KT1
Hơn 50% phụ nữ có hoạt động tình dục ở Việt Nam có nguy
cơ nhiễm HPV một lần trong đời
KT2
Hơn 50% nam giới có hoạt động tình dục ở Việt Nam có
nguy cơ nhiễm HPV một lần trong đời
KT3 HPV không chỉ lây nhiễm qua quan hệ tình dục
Về HPV
KT4
Sử dụng bao cao su không thể hoàn toàn ngăn ngừa nhiễm
HPV
KT5 HPV có thể gây ung thƣ cổ tử cung
KT6
Có một ngƣời bạn tình duy nhất cũng không thể hoàn toàn
ngăn ngừa nhiễm HPV
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
KT7 HPV có thể gây ra mụn cóc sinh dục
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
42
Nhóm MÃ
Nhận định
kiến thức HÓA
KT8 Nhiễm HPV không chỉ xảy ra ở phụ nữ
KT9 Hoạt động tình dục sớm là yếu tố nguy cơ nhiễm HPV
KT10
Xét nghiệm Pap không phải là một loại điều trị ung thƣ cổ tử
cung
Về ung KT11 HPV gây ung thƣ cổ tử cung và mụn cóc sinh dục
thƣ cổ tƣ
KT12 Ung thƣ cổ tử cung có thể đƣợc phát hiện ở giai đoạn sớm
cung
KT13 Nhiễm trùng HPV dai dẳng có thể gây ung thƣ cổ tử cung
KT14 Phụ nữ trên 50 tuổi mới bắt đầu thử Pap là muộn
KT15 Phụ nữ đƣợc chủng ngừa HPV vẫn nên làm xét nghiệm Pap
Về vắc
KT16 Thuốc chủng ngừa HPV đƣợc khuyến cáo cho nam và nữ
Việc chủng ngừa HPV nên thực hiện trƣớc khi có hoạt động
xin phòng KT17
ung thƣ tình dục
cổ tƣ
KT18 Thuốc chủng ngừa HPV hiện có tại Việt Nam
cung
KT19
Thuốc ngừa HPV không thể bảo vệ 100% khỏi các bệnh liên
quan đến HPV
Nguồn: Chiang và cộng sự (2016)
3.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
Dựa trên khung phân tích đã đề xuất, mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động
đến quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung đƣợc thể hiện nhƣ sau:
Tiem phong = β0 + β1 Thai do_1 + β2 Thai do_2 + β3 Thai do_3 + β4
Chuan chu quan + β5 Kien thuc_1 + β6 Kien thuc_2 + β7 Kien thuc_3 + β8 Tuoi
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
+ β9 Dantoc + β10 Tongiao + β11 Thunhap + ε (3.1)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
43
Trong đó, các biến trong mô hình đƣợc mô tả cụ thể nhƣ sau:
Tiem phong: Quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, mang
giá trị 1 nếu đã tiêm phòng, ngƣợc lại mang giá trị 0.
Thai do_1: Thái độ đối với HPV.
Thai do_2: Thái độ đối với ung thƣ cổ tử cung.
Thai do_3: Thái độ đối với vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung.
Chuan chu quan: Tác động từ gia đình, bạn bè hoặc bác sĩ.
Kien thuc_1: Kiến thức về HPV.
Kien thuc_2: Kiến thức về ung thƣ cổ tử cung.
Kien thuc_3: Kiến thức về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung.
Tuoi: Tuổi tác, đo lƣờng bằng số năm.
Dan toc: Dân tộc, mang giá trị 1 nếu dân tộc Kinh, ngƣợc lại mang giá trị 0.
Ton giao: Tôn giáo, phân thành 4 nhóm: Không theo tôn giáo, Phật giáo,
Thiên Chúa giáo và Tôn giáo khác; trong đó, nhóm Không theo tôn giáo đƣợc chọn
làm nhóm so sánh. Do đó, có tổng cộng 3 biến giả Ton giao đƣợc sử dụng trong mô
hình nghiên cứu để đo lƣờng đặc điểm tôn giáo của ngƣời tham gia nghiên cứu.
Thu nhap: Thu nhập bình quân đầu ngƣời, đo lƣờng bằng triệu VNĐ/ tháng.
Bảng tổng hợp các biến số trong mô hình nghiên cứu, cách thức đo lƣờng,
dấu kỳ vọng và căn cứ đề xuất các biến số đƣợc trình bày trong bảng 3.4 dƣới đây:
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
44
Bảng 3.4: Các biến số trong mô hình nghiên cứu
Tên biến Ký hiệu Đơn vị Kỳ vọng dấu Cơ sở lý thuyết
Biến phụ thuộc
Chando và cộng sự (2013), Lee và
Quyết định tiêm phòng Tiem phong 1 = Có; 0 = Không cộng sự (2014), Chiang và cộng sự
(2016), Schülein và cộng sự (2016)
Biến giải thích
Thái độ
Ajzen (1991), Songthap và cộng sự
- Thái độ đối với HPV Thai do_1 Điểm + (2012), Lee và cộng sự (2014)
Chiang và cộng sự (2016)
- Thái độ đối với ung
Ajzen (1991), Songthap và cộng sự
Thai do_2 Điểm + (2012), Lee và cộng sự (2014)
thƣ cổ tử cung
Chiang và cộng sự (2016)
- Thái độ đối với vắc xin Ajzen (1991), Songthap và cộng sự
phòng ung thƣ cổ tử Thai do_3 Điểm + (2012), Lee và cộng sự (2014)
cung Chiang và cộng sự (2016)
Chuẩn chủ quan
Tác động từ gia đình,
Ajzen (1991), Kwan và cộng sự
Chuan chu quan Điểm + (2008), Lee và cộng sự (2014),
bạn bè hoặc bác sĩ
Chiang và cộng sự (2016)
Kiểm soát hành vi
Songthap và cộng sự (2012), Lee và
- Kiến thức về HPV Kien thuc_1 Điểm + cộng sự (2014), Chiang và cộng sự
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
(2016)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
45
Tên biến Ký hiệu Đơn vị Kỳ vọng dấu Cơ sở lý thuyết
- Kiến thức về ung thƣ
Songthap và cộng sự (2012), Lee và
Kien thuc_2 Điểm + cộng sự (2014), Chiang và cộng sự
cổ tử cung
(2016)
- Kiến thức về vắc xin Songthap và cộng sự (2012), Lee và
phòng ung thƣ cổ tử Kien thuc_3 Điểm + cộng sự (2014), Chiang và cộng sự
cung (2016)
Songthap và cộng sự (2012), Lee và
Tuổi Tuoi Năm + cộng sự (2014), Chiang và cộng sự
(2016), Schülein và cộng sự (2016)
Dân tộc Dan toc 1 = Kinh; 0 = Khác +
Chando và cộng sự (2013), Schülein
và cộng sự (2016)
Tôn giáo
- Phật Ton giao_1 1 = Phật; 0 = Khác -
Haesebaert và cộng sự (2016),
Chiang và cộng sự (2016)
- Thiên Chúa Ton giao_2 1 = Thiên Chúa; 0 = Khác -
Haesebaert và cộng sự (2016),
Chiang và cộng sự (2016)
- Tôn giáo khác Ton giao_3
1 = Tôn giáo khác; 0 =
-
Haesebaert và cộng sự (2016),
Khác Chiang và cộng sự (2016)
Thu nhập Thu nhap Triệu VNĐ/ tháng +
Chiang và cộng sự (2016), Nguyễn
Thị Nhƣ Tú và cộng sự (2017)
Nguồn: Đề xuất của tác giả
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc

Recommandé

Nghiên Cứu Trách Nhiệm Xã Hội Và Lợi Nhuận Của Các Công Ty Niêm Yết Tại Việt ... par
Nghiên Cứu Trách Nhiệm Xã Hội Và Lợi Nhuận Của Các Công Ty Niêm Yết Tại Việt ...Nghiên Cứu Trách Nhiệm Xã Hội Và Lợi Nhuận Của Các Công Ty Niêm Yết Tại Việt ...
Nghiên Cứu Trách Nhiệm Xã Hội Và Lợi Nhuận Của Các Công Ty Niêm Yết Tại Việt ...Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864
18 vues80 diapositives
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Một... par
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Một...Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Một...
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Một...Dịch vụ viết đề tài trọn gói Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
91 vues152 diapositives
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Động Lực Làm Việc Của Công Chức, Người Lao Động Ngà... par
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Động Lực Làm Việc Của Công Chức, Người Lao Động Ngà...Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Động Lực Làm Việc Của Công Chức, Người Lao Động Ngà...
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Động Lực Làm Việc Của Công Chức, Người Lao Động Ngà...Dịch vụ viết đề tài trọn gói Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
12 vues105 diapositives
Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Kính Mắt Sài Gòn Tại Thị Trường Bình Dương.docx par
Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Kính Mắt Sài Gòn Tại Thị Trường Bình Dương.docxXây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Kính Mắt Sài Gòn Tại Thị Trường Bình Dương.docx
Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Kính Mắt Sài Gòn Tại Thị Trường Bình Dương.docxNhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
45 vues35 diapositives
Các Yếu Tố Tác Động Đến Sự Gắn Kết Nhân Viên Tại Công Ty Cổ Phần Vinafreight.doc par
Các Yếu Tố Tác Động Đến Sự Gắn Kết Nhân Viên Tại Công Ty Cổ Phần Vinafreight.docCác Yếu Tố Tác Động Đến Sự Gắn Kết Nhân Viên Tại Công Ty Cổ Phần Vinafreight.doc
Các Yếu Tố Tác Động Đến Sự Gắn Kết Nhân Viên Tại Công Ty Cổ Phần Vinafreight.docDịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
50 vues65 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc

Luận Văn Hoàn Thiện Kế Toán Quản Trị Chi Phí Tại Doanh Nghiệp Kinh Doanh Khác... par
Luận Văn Hoàn Thiện Kế Toán Quản Trị Chi Phí Tại Doanh Nghiệp Kinh Doanh Khác...Luận Văn Hoàn Thiện Kế Toán Quản Trị Chi Phí Tại Doanh Nghiệp Kinh Doanh Khác...
Luận Văn Hoàn Thiện Kế Toán Quản Trị Chi Phí Tại Doanh Nghiệp Kinh Doanh Khác...Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864
18 vues159 diapositives
Luận Văn Tác Động Của Biến Động Lạm Phát Đối Với Phân Bổ Nguồn Cho Vay Của Ng... par
Luận Văn Tác Động Của Biến Động Lạm Phát Đối Với Phân Bổ Nguồn Cho Vay Của Ng...Luận Văn Tác Động Của Biến Động Lạm Phát Đối Với Phân Bổ Nguồn Cho Vay Của Ng...
Luận Văn Tác Động Của Biến Động Lạm Phát Đối Với Phân Bổ Nguồn Cho Vay Của Ng...Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864
13 vues71 diapositives
Nhận Thức Của Cộng Đồng Địa Phương Về Du Lịch Có Trách Nhiệm Tại Sầm Sơn.doc par
Nhận Thức Của Cộng Đồng Địa Phương Về Du Lịch Có Trách Nhiệm Tại Sầm Sơn.docNhận Thức Của Cộng Đồng Địa Phương Về Du Lịch Có Trách Nhiệm Tại Sầm Sơn.doc
Nhận Thức Của Cộng Đồng Địa Phương Về Du Lịch Có Trách Nhiệm Tại Sầm Sơn.docNhận viết đề tài trọn gói Số điện thoại / zalo / tele: 0917.193.864
9 vues110 diapositives

Similaire à Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc(20)

Plus de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường đại họ... par
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường đại họ...Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường đại họ...
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường đại họ...Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
25 vues22 diapositives

Plus de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864(20)

Dernier

Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách... par
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
5 vues26 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
10 vues91 diapositives
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf par
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdfFred Hub
14 vues12 diapositives
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf par
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdfFred Hub
6 vues9 diapositives
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf par
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdfFred Hub
13 vues8 diapositives
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... par
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...Nguyen Thanh Tu Collection
19 vues271 diapositives

Dernier(20)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf par Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub14 vues
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf par Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vues
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub13 vues
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... par Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
3. Phân tích định tính.pdf par Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 vues
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... par Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 vues
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf par Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 vues
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf par Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub10 vues
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...

Các Yếu Tố Tác Động Đến Quyết Định Tiêm Phòng Vắc Xin Ngừa Ung Thư Cổ Tử Cung.doc

 • 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH *** NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIÊM PHÒNG VẮC XIN NGỪA UNG THƢ CỔ TỬ CUNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
 • 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH *** NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIÊM PHÒNG VẮC XIN NGỪA UNG THƢ CỔ TỬ CUNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển (KT và QTLVSK) Mã số: 8310105 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ THANH LOAN
 • 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn này là do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Ngoài những tài liệu tham khảo đƣợc trích dẫn trong luận văn này, không có sản phẩm, nghiên cứu nào của ngƣời khác đƣợc sử dụng trong luận văn mà không đƣợc trích dẫn theo quy định. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình. Học viên
 • 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT ABSTRACT CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU.................................................................................................12 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................................12 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..................................................................................14 1.2.1. Mục tiêu tổng quát..........................................................................................14 1.2.2. Mục tiêu cụ thể...............................................................................................14 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU.....................................................................................14 1.4. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU......................................................15 1.4.1. Đối tƣợng nghiên cứu....................................................................................15 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................15 1.5. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU ....................................................................................15 1.6. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................16 1.7. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI....................................................................................16 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ..........................18 2.1. TỔNG QUAN VỀ UNG THƢ CỔ TỬ CUNG....................................................18 2.1.1. Ung thƣ cổ tử cung ........................................................................................18 2.1.2. Human Papilloma virus (HPV) ......................................................................19 2.1.3. Phƣơng pháp phòng tránh ung thƣ cổ tử cung..............................................20 2.1.4. Vắc xin phòng tránh .......................................................................................21 2.2. THUYẾT HÀNH VI DỰ ĐỊNH ...........................................................................21 2.3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÓ LIÊN QUAN............................................23 2.3.1. Nghiên cứu ở Việt Nam .................................................................................23
 • 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.3.2.Nghiên cứu ở nƣớc ngoài ............................................................................... 24 2.4. TÓM TẮT CHƢƠNG 2 ........................................................................................ 32 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................. 33 3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ............................................................................... 33 3.2. KHUNG PHÂN TÍCH .......................................................................................... 34 3.2.1.Thái độ về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung ................................................ 35 3.2.2. Chuẩn chủ quan ............................................................................................. 35 3.2.3.Kiểm soát hành vi .......................................................................................... 35 3.2.4.Đặc điểm kinh tế xã hội ................................................................................. 36 3.3. ĐO LƢỜNG CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH TRONG NGHIÊN CỨU .................... 36 3.3.1.Thái độ về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung ................................................ 36 3.3.2. Chuẩn chủ quan ............................................................................................. 39 3.3.3.Kiểm soát hành vi thông qua yếu tố về kiến thức về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung ....................................................................................................................... 40 3.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ................................................................................... 42 3.5. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU ..................................................................................... 46 3.5.1.Quy mô mẫu nghiên cứu ................................................................................ 46 3.5.2.Phƣơng pháp chọn mẫu ................................................................................. 46 3.5.3.Đối tƣợng khảo sát ......................................................................................... 46 3.5.4.Phƣơng pháp khảo sát .................................................................................... 46 3.6. PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU .................................................................... 47 3.7. TÓM TẮT CHƢƠNG 3 ........................................................................................ 48 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................................ 49 4.1. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO .................................................... 49 4.1.1.Kiểm định Cronbach’s Alpha ........................................................................ 49 4.1.2.Phân tích nhân tố khám phá ........................................................................... 59 4.2. THỐNG KÊ MÔ TẢ ............................................................................................. 65 4.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY ........................................................................................ 69 4.3.1.Kết quả hồi quy .............................................................................................. 69 4.3.2.Thảo luận kết quả hồi quy .............................................................................. 76 4.4. Ý NGHĨA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ................... 77 4.4.1.Phổ biến kiến thức về ung thƣ cổ tử cung ..................................................... 79 4.4.2.Tăng cƣờng tuyên truyền về việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung ................................................................................................................ 79 4.4.3. Xây dựng lộ trình mở rộng việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung . 80
 • 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 4.5. TÓM TẮT CHƢƠNG 4........................................................................................81 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ....................................................82 5.1. KẾT LUẬN ...........................................................................................................82 5.2. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO................82 5.2.1. Hạn chế của đề tài ..........................................................................................82 5.2.2. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo ..........................................................................83 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................................84 PHỤ LỤC.............................................................................................................................88
 • 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Thuyết hành vi dự định TPB.................................................................... 22 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu ............................................................................... 33 Hình 3.2: Các yếu tố ảnh hƣởng quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung......... 34
 • 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu trƣớc có liên quan.......................................... 30 Bảng 3.1: Thái độ về vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung ....................................... 38 Bảng 3.2: Đo lƣờng chuẩn chủ quan ....................................................................... 39 Bảng 3.3: Kiến thức về vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung.................................... 41 Bảng 3.4: Các biến số trong mô hình nghiên cứu.................................................... 44 Bảng 4.1: Đánh giá độ tin cậy thang đo Thái độ về HPV........................................ 49 Bảng 4.2: Đánh giá độ tin cậy thang đo Thái độ về ung thƣ cổ tử cung................. 51 Bảng 4.3: Đánh giá độ tin cậy thang đo Thái độ đối với việc tiêm phòng vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung ........................................................................................ 52 Bảng 4.4: Bảng tổng hợp thang đo Thái độ ............................................................. 53 Bảng 4.5: Đánh giá độ tin cậy thang đo Chuẩn chủ quan........................................ 53 Bảng 4.6: Đánh giá độ tin cậy thang đo Kiến thức về HPV .................................... 54 Bảng 4.7: Đánh giá độ tin cậy thang đo Kiến thức về ung thƣ cổ tử cung ............. 57 Bảng 4.8: Đánh giá độ tin cậy thang đo Kiến thức đối với việc tiêm phòng vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung ........................................................................................ 58 Bảng 4.9: Bảng tổng hợp thang đo Kiến thức.......................................................... 59 Bảng 4.10: Kết quả phân tích EFA thang đo Thái độ.............................................. 60 Bảng 4.11: Kết quả phân tích EFA thang đo Chuẩn chủ quan ................................ 61 Bảng 4.12: Kết quả phân tích EFA thang đo Kiến thức........................................... 62 Bảng 4.13: Thang đo Thái độ, Chuẩn chủ quan và Kiến thức................................. 63 Bảng 4.14: Thống kê mô tả các biến định tính ........................................................ 66 Bảng 4.15: Thống kê mô tả các biến định lƣợng..................................................... 66 Bảng 4.16: Điểm số phản ánh Thái độ, Chuẩn chủ quan và Kiến thức ................... 67 Bảng 4.17: Kết quả hồi quy...................................................................................... 69 Bảng 4.18: Mô phỏng xác suất tiêm vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung ................... 75
 • 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT EFA - Exploratory Factor Analysis - Phân tích nhân tố khám phá HPV - Human Papilloma virus TPB - Theory of Planned Behavior - Thuyết hành vi dự định TRA - Theory of Reasoned Action - Thuyết hành động hợp lý UTCTC - Ung thƣ cổ tử cung
 • 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TÓM TẮT Mục tiêu chính của đề tài là xác định và đo lƣờng tác động của các yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Trên cơ sở lƣợc khảo các nghiên cứu và vận dụng Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior - TPB) của Ajzen (1991), thái độ, chuẩn chủ quan và khả năng kiểm soát hành vi qua kiến thức về ung thƣ cổ tử cung đƣợc xác định là 3 yếu tố chính ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Dữ liệu đƣợc sử dụng để phân tích gồm 209 quan sát là nữ giới trong độ tuổi từ 18 đến 26 tuổi đang sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh ở năm 2018. Để kiểm định chất lƣợng của các thang đo trong mô hình, đề tài sử dụng kiểm định Cronbach’s Alpha và phƣơng pháp phân tích nhân tố khám phá để đánh giá độ tin cậy của các thang đo này. Sau khi đã xây dựng đƣợc bộ thang đo đã đảm bảo độ tin cậy, đề tài sử dụng phƣơng pháp hồi quy Binary Logistic đa biến để xác định các yếu tố có ảnh hƣởng đến việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Kết quả nghiên cứu chỉ ra thái độ đối với căn bệnh ung thƣ cổ tử cung, thái độ đối với việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là những yếu tố có ảnh hƣởng tích cực đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Bên cạnh thái độ, kiến thức, sự hiểu biết về căn bệnh ung thƣ cổ tử cung, về HPV và về việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung cũng là những yếu tố có ảnh hƣởng tích cực đến việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Ngoài thái độ và kiến thức, đề tài cũng đã chỉ ra tác động từ phía ngƣời thân trong gia đình, bạn bè hoặc lời khuyên từ bác sĩ cũng chính là yếu tố có ảnh hƣởng tích cực đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Không những vậy, trong số những đặc điểm kinh tế xã hội đƣợc đề xuất trong mô hình nghiên cứu, thu nhập bình quân đầu ngƣời cũng là một yếu tố có ảnh hƣởng tích cực đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung.
 • 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ABSTRACT The main objective of the study was to identify and measure the impact of factors affecting the decision to vaccinate against cervical cancer. Based on Ajzen's (1991) Theory of Planned Behavior (TPB), attitudes, subjective norms, and behavioral control through knowledge of ancient cancer The uterus is defined as three main factors that influence the decision to vaccinate against cervical cancer. The data used for the analysis included 209 observation that 18- to 26-year-old women are living in HCMC. Ho Chi Minh City in 2018. To test the quality of the scales in the model, the subject used Cronbach's Alpha test and exploratory factor analysis to assess the reliability of these scales. Once the scale has been established to ensure reliability, the topic uses multivariate Binary Logistic regression to determine the factors that influence the vaccination against cervical cancer. Results of the study show that attitudes towards cervical cancer, attitudes toward vaccination against cervical cancer are factors that have a positive influence on the decision to vaccinate against cervical cancer. cervical cancer. In addition to the attitude, knowledge, understanding of cervical cancer, HPV and vaccination against cervical cancer are also factors that have a positive influence on the vaccination. vaccination for cervical cancer. In addition to the attitude and knowledge, the topic also showed the impact of family members, friends or doctor's advice is also a factor that has a positive impact on the decision to vaccinate against cancer. cervical cancer. Moreover, among the socio-economic characteristics proposed in the research model, per capita income is also a factor that has a positive influence on the decision to vaccinate against cervical cancer.
 • 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 12 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Theo Bộ Y tế (2016), ung thƣ cổ tử cung là bệnh lý ác tính của biểu mô lát (biểu mô vảy) hoặc biểu mô tuyến cổ tử cung, thƣờng gặp từ độ tuổi 30 trở đi, đứng hàng thứ hai trong các ung thƣ sinh dục ở nữ giới về tỷ lệ mắc cũng nhƣ tỷ lệ tử vong. Trong khi các nỗ lực trên toàn thế giới trong lĩnh vực làm mẹ an toàn đã giúp giảm tử vong mẹ xuống 45% trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2015 thì số phụ nữ tử vong do ung thƣ cổ tử cung đã gia tăng 39% trong cùng thời gian, từ 192.000 trƣờng hợp lên 366.000 trƣờng hợp/năm. Ở Việt Nam, với tỷ số tử vong mẹ khoảng từ 50 đến 60 trƣờng hợp trên 100.000 trẻ đẻ sống và hàng năm có khoảng từ 600 đến 700 trƣờng hợp tử vong liên quan do thai nghén và sinh đẻ, trong khi tử vong do ung thƣ cổ tử cung có thể lên đến từ 2.500 đến 2.700 trƣờng hợp/năm. Năm 2010, tại Việt Nam có 5.664 phụ nữ mắc ung thƣ cổ tử cung, tỷ lệ mắc mới ung thƣ cổ tử cung đã chuẩn hóa theo tuổi (ASR) là 13,6/100.000 phụ nữ. Tỷ lệ này thấp hơn so với khu vực Đông Nam Á (15,8/100.000) nhƣng đang có xu hƣớng gia tăng. Ung thƣ cổ tử cung tạo ra các gánh nặng bệnh tật lớn cho ngƣời bệnh, gia đình, hệ thống y tế và toàn xã hội. Năm 2012, tại Việt Nam, tổng gánh nặng trực tiếp của ung thƣ cổ tử cung khoảng 1.755 tỷ đồng, xếp thứ 4 và chiếm khoảng 0,015% tổng GDP; gánh nặng gián tiếp khoảng 418 tỷ đồng (Bộ Y tế, 2016). Nguyên nhân tiên phát của ung thƣ cổ tử cung là do nhiễm một hoặc nhiều tuyp Human Papilloma virus (HPV) có nguy cơ cao (Bộ Y tế, 2016). Nguy cơ nhiễm HPV ít nhất 1 lần trong đời của ngƣời phụ nữ là khoảng 80%, với tỷ lệ nhiễm cao nhất trong độ tuổi từ 20 đến 30, có thể lên đến từ 20 đến 25% trong quần thể (Bộ Y tế, 2016). Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, một trong những giải pháp đƣợc lựa chọn để phòng ngừa ung thƣ cổ tử cung là tăng cƣờng sử dụng vắc xin phòng ngừa HPV và nhiều nghiên cứu gần đây cũng đã chứng minh vắc xin HPV có tác dụng làm giảm sự lây nhiễm HPV ở phụ nữ.
 • 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 13 Theo Bộ Y tế (2016), Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia (cùng với Ấn Độ, Peru và Uganda) tham gia vào chƣơng trình toàn cầu và toàn diện về ung thƣ cổ tử cung, giảm ung thƣ cổ tử cung qua tiêm vắc xin, sàng lọc và điều trị ung thƣ cổ tử cung. Chƣơng trình này đƣợc triển khai theo hai chiến lƣợc: Tiêm chủng tại trƣờng học và tiêm chủng tại trạm y tế cho trẻ em gái tuổi 11 ở khu vực thành thị, nông thôn và miền núi. Tổng số có trên 6.400 trẻ em gái đã nhận đƣợc ít nhất 1 liều vắc xin. Kết quả cho thấy khoảng 94% trẻ em gái đƣợc tiêm chủng đầy đủ trong năm thứ hai triển khai nếu tiêm tại trƣờng học (năm đầu tiên đạt 83%) và 98% tại cơ sở y tế khi triển khai năm thứ 2 (93% trong năm đầu tiên). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực từ chƣơng trình tiêm phòng mang lại, kết quả nghiên cứu thực nghiệm ở một số địa phƣơng cụ thể vẫn cho thấy tỷ lệ nữ giới đã đƣợc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung hiện vẫn ở mức thấp (Bùi Thị Thu Hà và cộng sự, 2017; Nguyễn Thị Nhƣ Tú và cộng sự, 2017). Ngoài ra, mặc dù ở Việt Nam cũng đã có một số nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung nhƣng các nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế. Đối tƣợng khảo sát mà các nghiên cứu này nhắm đến là phụ huynh (Cover và cộng sự, 2012), nữ giới từ 15 đến 49 tuổi (Nguyễn Thị Nhƣ Tú và cộng sự, 2017), chƣa có nghiên cứu nhằm vào nhóm đối tƣợng trong độ tuổi phù hợp để thực hiện tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung theo khuyến cáo của Hội Y học Dự phòng Việt Nam cũng nhƣ nhiều tổ chức khác trên thế giới. Đặc biệt, ở khu vực TP. Hồ Chí Minh, theo hiểu biết của tác giả thì nghiên cứu về chủ đề này đối với nhóm đối tƣợng là nữ giới trong độ tuổi có nguy cơ cao từ 18 đến 26 tuổi cũng chƣa đƣợc tiến hành. Từ kết quả phân tích trên có thể nhận thấy, ung thƣ cổ tử cung là một bệnh rất nguy hiểm và gây thiệt hại khá lớn về kinh tế. Mặc dù trên thế giới lẫn ở Việt Nam đã có vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung nhƣng tỷ lệ tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung ở Việt Nam còn rất thấp. Bên cạnh đó, các nghiên cứu thực nghiệm về chủ đề này cũng còn khá ít ở Việt Nam. Xuất phát từ những vấn đề nêu
 • 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 14 trên, việc nghiên cứu về các yếu tố tác động đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là hết sức cần thiết, vừa mang ý nghĩa thực tiễn, vừa giúp bổ sung bằng chứng thực nghiệm vào tổng quan tài liệu về chủ đề này. Trên cơ sở đã xác định đƣợc các yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng, các giải pháp, chƣơng trình can thiệp đƣợc đề xuất sẽ phù hợp và hiệu quả hơn, từ đó nâng cao khả năng đƣa ra quyết định tiêm phòng, giúp cải thiện tỷ lệ tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung trong cộng đồng. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát của đề tài là xác định và đo lƣờng tác động của các yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung của nữ giới tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kết quả xác định các yếu tố có tác động đến quyết định tiêm phòng vắc xin, đề tài sẽ đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện việc thực hiện tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung đối với nữ giới tại thành phố Hồ Chí Minh. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Các mục tiêu cụ thể của đề tài gồm: - Xác định những yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung; và mức độ tác động của các yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. - Đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện xác suất tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung đối với nữ giới trong độ tuổi thích hợp để tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung tại thành phố Hồ Chí Minh. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, đề tài cần đi tìm lời giải đáp cho các câu hỏi nghiên cứu sau:
 • 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 15 - Các yếu tố nào có ảnh hƣởng đến việc ra quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung? - Mức độ tác động của các yếu tố có ảnh hƣởng đến việc ra quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung nhƣ thế nào? - Giải pháp can thiệp nào là phù hợp, hiệu quả để cải thiện việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung? 1.4. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu chính của đề tài là những yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung đối với nữ giới tại thành phố Hồ Chí Minh. 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu đƣợc tiến hành dựa trên kết quả khảo sát nữ giới trong độ tuổi từ 18 đến 26 tuổi đang sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh. Theo Hội Y học Dự phòng Việt Nam (2018). Do đó, nhóm đối tƣợng đƣợc lựa chọn để nghiên cứu trong đề tài là phù hợp, bởi vừa nằm trong độ tuổi thích hợp để tiêm phòng, vừa đảm bảo đã thành niên theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Thời gian tiến hành khảo sát là tháng 7 năm 2018. 1.5. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU Nghiên cứu sẽ góp phần làm phong phú tổng quan tài liệu các nghiên cứu thực nghiệm về chủ đề quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Thông qua kết quả nghiên cứu, đề tài sẽ chỉ ra đƣợc các yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, xác định đƣợc yếu tố nào có ảnh hƣởng tích cực, yếu tố nào có ảnh hƣởng tiêu cực đến quyết định tiêm phòng. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ đề xuất các giải pháp can thiệp cụ thể nhắm vào những yếu tố này nhằm cải thiện tỷ lệ tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung
 • 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 16 ở TP. Hồ Chí Minh. Việc các giải pháp đƣợc đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu này sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn bởi các giải pháp đều nhắm đến các yếu tố thật sự có tác động đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung của ngƣời dân. 1.6. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phƣơng pháp thống kê mô tả đƣợc sử dụng để nghiên cứu về đặc điểm kinh tế xã hội của đối tƣợng tham gia nghiên cứu cũng nhƣ tỷ lệ ngƣời đã tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung trong mẫu nghiên cứu. Bên cạnh đó, phƣơng pháp hồi quy Logit đƣợc sử dụng để nghiên cứu về những yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. 1.7. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI Đề tài có cấu trúc 5 chƣơng, gồm: Chƣơng 1: Giới thiệu tổng quát về đề tài nghiên cứu. Theo đó, sẽ trình bày sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu. Chƣơng này cũng sẽ giới thiệu sơ bộ về đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu cũng nhƣ phƣơng pháp nghiên cứu áp dụng. Chƣơng 2: Trình bày cơ sở lý thuyết để thực hiện nghiên cứu và đề xuất khung phân tích để nghiên cứu. Chƣơng 2 có nội dung trọng tâm là tổng quan về các khái niệm, lý thuyết đƣợc sử dụng trong nghiên cứu. Ngoài ra, kết quả tóm lƣợc các nghiên cứu trƣớc có liên quan đƣợc trình bày trong Chƣơng 2 cũng sẽ giúp cho đề tài có đƣợc hƣớng nghiên cứu, cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề nghiên cứu mà đề tài đã đặt ra. Chƣơng 3: Mô tả phƣơng pháp, cách thức để nghiên cứu. Nội dung trọng tâm
 • 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 17 của Chƣơng 3 sẽ tiến hành xây dựng các khái niệm trong khung phân tích, xác định cách thức đo lƣờng các biến số trong mô hình nghiên cứu. Ngoài ra, Chƣơng 3 cũng tập trung trình bày cách thức thu thập số liệu để tiến hành phân tích cũng nhƣ những kỹ thuật thống kê, phân tích đƣợc vận dụng nhằm giải quyết các câu hỏi, mục tiêu nghiên cứu mà đề tài đã đề ra. Chƣơng 4: Trình bày những kết quả nghiên cứu đƣợc và thảo luận, so sánh, đánh giá kết quả nghiên cứu này. Để đảm bảo độ tin cậy của thang đo dùng để đo lƣờng các biến thái độ, chuẩn chủ quan, kiến thức về tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, đề tài sử dụng kiểm định Cronbach’s Alpha và Phân tích nhân tố khám phá để kiểm định. Sau khi xác định đƣợc các thành phần trong thang đo từng biến số, đề tài tiến hành phân tích thống kê, so sánh và hồi quy Binary Logistic để xác định các yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Chƣơng 5: Tóm tắt kết quả chính của nghiên cứu và trình bày về hạn chế và hƣớng nghiên cứu tiếp theo của đề tài.
 • 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 18 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 2.1. TỔNG QUAN VỀ UNG THƢ CỔ TỬ CUNG 2.1.1. Ung thƣ cổ tử cung Ung thƣ là một thuật ngữ nhằm chỉ sự phát triển ác tính, không kiểm soát của các tế bào và các mô. Ung thƣ có hình dạng tăng trƣởng nhƣ khối u, có thể xâm nhập vùng lân cận, vùng xa các bộ phận của cơ thể, cạnh tranh các chất dinh dƣỡng, ôxy và phá hủy các mô bình thƣờng. Di căn xảy ra khi các nhóm nhỏ các tế bào tách ra từ khối u gốc, di chuyển tới những vị trí khác thông qua đƣờng máu và các hạch bạch huyết và sau đó bắt đầu hình thành khối ung thƣ mới tƣơng tự nhƣ với các khối u gốc. Một trong những nguyên nhân của ung thƣ cổ tử cung biểu mô vẩy là nhiễm trùng dai dẳng hay mãn tính với một hoặc nhiều chủng vi rút gây u nhú ở ngƣời (HPV-Human Papilloma virus) ở nhóm vi rút nguy cơ cao và gây ung thƣ. Chủng HPV phổ biến nhất gây ung thƣ là HPV16 và HPV18, đƣợc tìm thấy trong 70% của tất cả các trƣờng hợp ung thƣ cổ tử cung. Các chủng HPV gây ung thƣ khác, ví dụ HPV31, 33, 45, và 58, ít phổ biến hơn và có thể có tỷ lệ nhiễm khác nhau ở các vùng địa lý khác nhau. Loại có nguy cơ thấp là HPV6 và HPV11, không có liên quan đến bệnh ung thƣ, nhƣng gây ra mụn cóc sinh dục. Các yếu tố nguy cơ nhiễm HPV cho cả nam và nữ giới đƣợc biết là có quan hệ tình dục, lứa tuổi bắt đầu có quan hệ tình dục, có nhiều bạn tình, bạn tình có quan hệ tình dục với nhiều ngƣời. Nhiễm HPV nguy cơ cao phổ biến nhất ở phụ nữ trẻ, với tỷ lệ cao nhất là 25-30% ở phụ nữ dƣới 25 tuổi. Theo các báo cáo, tỷ lệ này giảm xuống theo độ tuổi. Ung thƣ cổ tử cung xâm lấn đƣợc xác định bởi quá trình xâm lấn của các tế bào bất thƣờng vào sợi mô liên kết cơ bản của màng đáy. Ung thƣ cổ tử cung xâm lấn bắt đầu với giai đoạn rất ngắn, không thể nhìn thấy bằng mắt thƣờng khi kiểm tra và chẩn đoán mô học bằng cách sử dụng một mẫu mô sinh thiết hình nón hoặc
 • 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 19 cắt tử cung. Sau đó phát triển thành tổn thƣơng lớn hơn, có thể mở rộng đến âm đạo, vùng xƣơng chậu, bàng quang, trực tràng và các bộ phận trong cơ thể khác. Nếu không điều trị, ung thƣ cổ tử cung sẽ tiến triển thành bệnh nghiêm trọng và dẫn đến tử vong. Liên đoàn Sản phụ khoa Quốc tế (FIGO) đã tìm hiểu và mô tả các mức độ của ung thƣ xâm lấn, từ đó đề xuất chọn lựa phƣơng pháp điều trị thích hợp. Có bốn giai đoạn mô tả quá trình phát triển của ung thƣ xâm lấn. Ung thƣ xâm lấn thƣờng chỉ giới hạn ở vùng chậu trong một khoảng thời gian dài, nơi mà nó có thể tiếp cận để điều trị. - Trong cổ tử cung: Lây lan từ vị trí ung thƣ xâm lấn siêu nhỏ, cuối cùng đến toàn bộ cổ tử cung, đƣờng kính có thể mở rộng tới 8 cm. Ung thƣ có thể gây loét, exophytic (phát triển ra bên ngoài) hoặc xâm nhập (xâm nhập vào bên trong). - Cấu trúc liền: Lây lan theo tất cả các hƣớng, lan xuống âm đạo, vào tử cung (bên trên), các mô tử cung trung gian trong khung chậu (parametrium) (bên cạnh), niệu quản, trực tràng (xuống dƣới), và bàng quang (phía sau). - Hạch bạch huyết: Lây lan đến các hạch bạch huyết ở vùng chậu, chiếm 15% trong các trƣờng hợp khi ung thƣ còn giới hạn trong cổ tử cung. Tỷ lệ này tăng lên khi ung thƣ đã di căn. Tế bào ung thƣ di căn đầu tiên vào hệ thống hạch bạch huyết trong vùng chậu, sau đó là các chuỗi nút bạch huyết dọc theo động mạch chủ, cuối cùng có thể lên tới hố thƣợng đòn (phía trên xƣơng cổ áo). Nếu ung thƣ giai đoạn muộn, có thể thấy tế bào ung thƣ di căn vào các hạch bẹn. - Di căn xa qua đƣờng máu và hạch bạch huyết: Tế bào ung thƣ cổ tử cung có thể lây lan theo đƣờng máu và hệ bạch huyết để di căn vào gan, phổi, xƣơng và não. 2.1.2. Human Papilloma virus (HPV) Human Papilloma virus là một loại vi rút gây u nhú ở ngƣời gọi tắt là HPV. HPV là bệnh lây truyền qua đƣờng tình dục phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Hầu nhƣ tất cả các ca ung thƣ cổ tử cung đều có liên quan đến HPV, một loại vi rút
 • 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 20 có DNA đặc thù theo mô, dễ lây lan và lây lan rộng rãi. HPV là một viêm nhiễm lây qua đƣờng tình dục phổ biến nhất và không có điều trị đặc hiệu cho nhiễm HPV. HPV là một tổ hợp các chủng vi rút khác nhau. Ngƣời ta biết tới hơn 100 loại HPV. Một số loại có khả năng gây ung thƣ cao hơn (các loại có nguy cơ cao), một số loại khác có ít khả năng gây ung thƣ hơn (các loại có nguy cơ thấp). Các loại có nguy cơ cao gây ra hầu hết các bệnh ung thƣ vùng hậu môn - sinh dục, trong khi các loại có nguy cơ thấp có thể gây sùi mào gà sinh dục, tế bào cổ tử cung bất thƣờng, bệnh u nhú đƣờng hô hấp tái phát, hoặc phổ biến nhất là các viêm nhiễm không có triệu chứng và không thấy qua thăm khám lâm sàng. Có ít nhất 13 kiểu gien HPV có nguy cơ cao. Hai loại HPV có nguy cơ cao có liên quan tới khoảng 70% tất cả các ca ung thƣ cổ tử cung là HPV16 và HPV18. HPV45 và HPV31 cũng có liên quan đến ung thƣ cổ tử cung, chiếm khoảng 4% số ca mỗi loại. Các nghiên cứu cũng cho thấy sự khác nhau trong các loại HPV phổ biến tại mỗi vùng. 2.1.3. Phƣơng pháp phòng tránh ung thƣ cổ tử cung Có thể phòng tránh ung thƣ cổ tử cung bằng cách phòng tránh viêm nhiễm từ đầu hoặc phát hiện yếu tố tiền ung thƣ cổ tử cung và cung cấp dịch vụ điều trị. Phƣơng pháp đầu tiên đƣợc gọi là dự phòng cấp 1 và có thể thực hiện bằng cách tránh phơi nhiễm với vi rút nhờ kiêng quan hệ tình dục hoặc tuân thủ quan hệ một vợ một chồng, miễn là cả hai phía chứ không phải chỉ là một phía quan hệ thủy chung và trƣớc đó cả 2 ngƣời đều không viêm nhiễm. Khi luôn luôn sử dụng bao cao su thì cũng chỉ bảo vệ phòng tránh đƣợc HPV khoảng 70%. Một dạng dự phòng cấp 1 khác là tiêm vắc xin phòng tránh ung thƣ cổ tử cung. Dự phòng cấp 2 đƣợc tiến hành thông qua sàng lọc và điều trị các tổn thƣơng tiền ung thƣ. Sàng lọc ung thƣ phải hƣớng tới các phụ nữ đang có quan hệ tình dục hoặc đã từng có để xác định xem họ có nằm trong nhóm có nguy cơ phát triển ung thƣ cổ tử cung hay không. Có thể xác định thông qua xét nghiệm các tế bào đƣợc lấy ra từ cổ tử cung khi tiến hành làm Pap smear (phiến đồ âm đạo), kiểm tra bằng mắt thƣờng lớp bề mặt cổ tử cung hoặc phát hiện DNA HPV.
 • 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 21 2.1.4. Vắc xin phòng tránh Năm 2006, loại vắc xin chống nhiễm HPV đầu tiên - Merck’s Gardasil® - đã đƣợc cấp phép và đƣa ra thị trƣờng và tính đến năm 2007, loại vắc xin này đã đƣợc đăng ký tại trên 70 quốc gia. Gardasil® phòng chống lây nhiễm hai trong số những loại HPV gây ung thƣ phổ biến nhất, loại 16 và 18. Khoảng 70% các ca ung thƣ cổ tử cung liên quan đến hai loại HPV này. Vắc xin này cũng giúp phòng chống hai loại HPV không gây ra ung thƣ - loại 6 và 11 - nhƣng gây ra mồng gà sinh dục u sùi sinh dục. Loại vắc xin này đƣợc tiêm bắp 3 liều 0.5 ml trong vòng 6 tháng, trong đó liều thứ hai đƣợc tiêm sau liều thứ nhất 2 tháng và liều thứ ba đƣợc tiêm cách liều thứ nhất khoảng 6 tháng. Loại vắc xin thứ hai, GlaxoSmithKline’s Cervarix™ cũng giúp phòng chống nhiễm hai trong số những loại HPV gây ra ung thƣ phổ biến nhất là loại 16 và 18 và cũng đƣợc tiêm thành 3 mũi với liều lƣợng 0,5 ml. Trong trƣờng hợp này, liều thứ hai đƣợc tiêm sau liều thứ nhất một tháng và liều thứ ba đƣợc tiêm sau liều thứ nhất sáu tháng. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy cả hai loại vắc xin này có hiệu quả ít nhất 95% trong việc phòng chống các viêm nhiễm tái phát của HPV-16 và 18 và có hiệu quả 100% trong việc phòng chống các tổn thƣơng cổ tử cung đặc thù của từng loại vi rút khi đƣợc dùng cho các em gái trƣớc khi có quan hệ tình dục hoặc cho các phụ nữ không có tiền sử viêm nhiễm các loại HPV này. Việc sử dụng rộng rãi vắc xin đơn thuần có khả năng giúp giảm 50% các ca tử vong do ung thƣ cổ tử cung trong vài thập kỷ và một số số liệu ƣớc tính thậm chí còn đƣa ra một tỷ lệ phòng chống là 71%, tuỳ thuộc vào tỷ lệ tiêm vắc xin. Ở những quốc gia có điều kiện thực hiện tiêm phòng, việc tiêm phòng cho vị thành niên kết hợp với một chƣơng trình khám sàng lọc hƣớng vào những phụ nữ trên 30 tuổi sẽ là biện pháp hiệu quả nhất. 2.2. THUYẾT HÀNH VI DỰ ĐỊNH Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior - TPB) của Ajzen (1991) là một trong những lý thuyết rất có ảnh hƣởng trong lĩnh vực nghiên cứu về hành vi của con ngƣời và đã đƣợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác
 • 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 22 nhau. Thuyết này đƣợc phát triển từ thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action - TRA) khi cho rằng hành động thực tế của con ngƣời chịu ảnh hƣởng bởi ý định thực hiện hành vi đó. Cụ thể trong trƣờng hợp này, quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung sẽ chịu ảnh hƣởng bởi ý định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Thuyết hành vi dự định cho rằng thái độ, chuẩn chủ quan và khả năng kiểm soát hành vi là những yếu tố ảnh hƣởng đến ý định hành vi. Theo đó, hành vi có thể dự báo đƣợc thông qua việc xem xét ảnh hƣởng của các yếu tố này. Trong trƣờng hợp tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, thái độ đối với việc tiêm phòng đƣợc phản ánh qua lòng tin vào sự an toàn, hiệu quả của việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, chuẩn chủ quan chính là tác động từ môi trƣờng xung quanh nhƣ ngƣời thân, bạn bè, bác sĩ… và khả năng kiểm soát hành vi đƣợc phản ánh qua khả năng chi trả cho vắc-xin, sự hiểu biết về vắc-xin, quỹ thời gian để thực hiện tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung … Thái độ Chuẩn chủ quan Ý định Hành vi Kiểm soát hành vi Hình 2.1: Thuyết hành vi dự định TPB Nguồn: Ajzen (1991)
 • 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 23 2.3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÓ LIÊN QUAN 2.3.1. Nghiên cứu ở Việt Nam Nghiên cứu của Cover và cộng sự (2012) là nghiên cứu định tính nhằm xác định tại sao phụ huynh lại đƣa ra quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung hoặc không tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung cho trẻ, đồng thời nghiên cứu về quá trình ra quyết định này. Tổng cộng có 133 phụ huynh tham gia với 16 cuộc thảo luận nhóm và 27 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc đƣợc tiến hành. Các câu hỏi trong phần thảo luận nhóm và phỏng vấn bán cấu trúc tập trung vào các vấn đề nhƣ: Yếu tố nào (cá nhân, cộng đồng, gia đình, thông tin, truyền thông) tác động đến quyết định cho con gái của bạn tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung? Cách bạn ra quyết định tiêm phòng cho con gái? Ai là ngƣời đặt vấn đề tiêm phòng trƣớc? Ai là ngƣời quyết định? Bạn có thảo luận với ai về việc tiêm phòng này không? Có ai giúp bạn đƣa ra quyết định tiêm phòng này không? Ai tác động, bằng cách nào và khi nào? Tại sao bạn không cho con gái bạn tiêm phòng đầy đủ? Có mối lo ngại nào khiến bạn không cho con gái bạn tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung không? Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố chính ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung bao gồm nhận thức về rủi ro bệnh tật và lợi ích mang lại từ tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, tin tƣởng vào chƣơng trình tiêm chủng của Chính phủ và lợi ích kinh tế mang lại từ tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Các yếu tố chủ yếu dẫn đến không tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung bao gồm lo ngại độ an toàn của vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, lo ngại về các tác dụng phụ, sợ chất lƣợng thuốc không đảm bảo, cho rằng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là để thử nghiệm… Ngoài ra, nghiên cứu còn mô tả quá trình đi đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, theo đó, nhiều bậc phụ huynh đã đƣa ra quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung dựa trên sự tác động của bạn bè, gia đình. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Nhƣ Tú và cộng sự (2017) đƣợc tiến hành tại 30 xã của tỉnh Bình Định trong năm 2017. Nhóm tác giả tiến hành khảo sát 1.200 phụ
 • 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 24 nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15 - 49) bằng bảng câu hỏi có cấu trúc đã đƣợc chuẩn bị trƣớc. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phụ nữ không có kiến thức về tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là 68.6% và tỷ lệ phụ nữ đã đƣợc tiêm phòng HPV là 2.3%. Tỷ lệ phụ nữ chƣa từng nghe về vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là 50% và chƣa đƣợc cán bộ y tế tƣ vấn về tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là 13.8%. Yếu tố thiếu thông tin (63.8%) và giá thành của vắc - xin phòng HPV cao (26.3%) chính là hai rào cản lớn nhất khiến phụ nữ chƣa tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Nghiên cứu cũng cho thấy kiến thức có ảnh hƣởng đến việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Bên cạnh đó, nghiên cứu chƣa tìm thấy có mối liên quan giữa kinh tế hộ gia đình và tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Song song đó, nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ ngƣời Kinh có kiến thức về tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung tốt hơn đồng bào dân tộc. 2.3.2. Nghiên cứu ở nƣớc ngoài Nghiên cứu của Songthap và cộng sự (2012) nhằm đánh giá kiến thức, thái độ về vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung và ung thƣ cổ tử cung, nghiên cứu mối quan hệ của những yếu tố này với sự chấp nhận tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung của học sinh, phụ huynh và giáo viên Trung học cơ sở ở Thái Lan. Tổng cộng có 644 học sinh từ 12 đến 15 tuổi, 644 phụ huynh và 304 giáo viên tham gia nghiên cứu. Bảng câu hỏi đo lƣờng kiến thức của đáp viên bao gồm các câu hỏi đánh giá kiến thức cơ bản về việc nhiễm và hậu quả của nhiễm HPV, kiến thức về ung thƣ cổ tử cung bao gồm nguyên nhân, rủi ro bệnh, hậu quả và biện pháp sàng lọc, những câu hỏi về độ an toàn, hiệu quả và lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Điểm số phản ánh kiến thức chính là số lƣợng câu trả lời đúng của ngƣời tham gia nghiên cứu. Thái độ đƣợc đo lƣờng thông qua các câu hỏi liên quan đến việc nhiễm HPV, ung thƣ cổ tử cung, hiệu quả và lợi ích của vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Các câu hỏi liên quan đến quy trình tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung nhƣ thủ tục, chi phí, lợi ích và mục tiêu của việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Để đo lƣờng điểm số Thái độ, Songthap và cộng sự (2012)
 • 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 25 sử dụng thang đo Likert 5 mức độ (1 - Rất không đồng ý; 5 Rất đồng ý). Những ngƣời đƣợc xem là có thái độ tiêu cực đối với việc tiêm phòng nếu có điểm số bình quân dao động từ 1 đến 2.33, có thái độ trung lập nếu có điểm số bình quân từ 2.34 đến 3.67, nếu điểm số dao động từ 3.68 đến 5 thì đƣợc đánh giá là có thái độ tích cực về việc tiêm phòng. Songthap và cộng sự (2012) sử dụng phƣơng pháp so sánh giá trị trung bình để nghiên cứu sự khác biệt về kiến thức và thái độ đối với việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung giữa các nhóm đối tƣợng đƣợc phân loại theo giới tính, học vấn, tuổi… Kết quả nghiên cứu cho thấy, 41% phụ huynh muốn con của họ đƣợc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Học sinh, phụ huynh và giáo viên đƣợc đánh giá có kiến thức trung bình về HPV, ung thƣ cổ tử cung và vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung với điểm số trung bình lần lƣợt là 6.91 (SD = 1.75), 6.82 (SD = 1.88) và 6.70 (SD = 1.89). Thái độ của học sinh, phụ huynh và giáo viên về HPV đều khá tƣơng đồng, dao động ở mức 3.46 (SD = 0.41), 3.52 (SD = 0.43) và 3.46 (SD = 0.47) trên thang điểm 5. Trong số mẫu nghiên cứu, 20% học sinh và 36% phụ huynh đồng ý trả từ 14.3 đến 28.5 USD cho mỗi liều vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung và 33% giáo viên đồng ý trả dƣới 14.3 USD cho mỗi liều vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Khám phá của nghiên cứu đã chỉ ra chi phí thấp là yếu tố có ảnh hƣởng mạnh đến việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, thái độ và kiến thức về HPV là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, và hai yếu tố này khá tƣơng đồng giữa những phụ huynh và giáo viên. Nghiên cứu của Chando và cộng sự (2013) tập trung xem xét ảnh hƣởng của ngôn ngữ đến việc tiêm phòng HPV giữa những ngƣời có cha mẹ nói tiếng Tây Ban Nha so với những ngƣời có cha mẹ nói tiếng Anh ở Mỹ. Bên cạnh ngôn ngữ, đặc điểm kinh tế xã hội đƣợc đo lƣờng bằng trình độ học vấn và thu nhập bình quân cùng với yếu tố tiếp cận chăm sóc sức khỏe đo lƣờng bằng bảo hiểm y tế kết hợp với nguồn lực thông thƣờng trong chăm sóc sức khỏe cũng đƣợc xem xét trong mô hình nghiên cứu. Phƣơng pháp thống kê mô tả, so sánh giá trị trung bình và hồi quy Logit đƣợc vận dụng để phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khoảng 1/3 mẫu
 • 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 26 nghiên cứu có cha mẹ nói tiếng Tây Ban Nha và ít trẻ có cha mẹ nói tiếng Tây Ban Nha đƣợc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung hơn so với trẻ có cha mẹ nói tiếng Anh (12% so với 20%). Kết quả so sánh giá trị trung bình cho thấy cha mẹ nói tiếng Tây Ban Nha ít cho con mình tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung hơn so với cha mẹ nói tiếng Anh. Khi phân tích đa biến, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung đã không còn ý nghĩa thống kê khi bổ sung vào mô hình yếu tố thu nhập và tiếp cận dịch vụ y tế. Từ kết quả trên, Chando và cộng sự (2013) nhận định rằng sự can thiệp bằng cách giải quyết vấn đề tiếp cận chăm sóc y tế có thể làm giảm ảnh hƣởng tiêu cực của ngôn ngữ đến hành vi tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Nghiên cứu của Lee và cộng sự (2014) đƣợc thực hiện ở Hồng Kông nhằm khám phá những nhân tố ảnh hƣởng đến ý định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả, kiểm định Chi-square, kiểm định t-test và hồi quy Logit đa biến, Lee và cộng sự (2014) chỉ ra 6.7% ngƣời tham gia nghiên cứu đã tiêm phòng HPV, 34.8% có ý định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung và gần 60% trả lời đang suy nghĩ về việc tiêm phòng HPV (cần thêm thông tin về vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung). Những yếu tố đƣợc xem là rào cản chính của việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung chính là chi phí vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, sợ tác dụng phụ, còn nhỏ tuổi, cho rằng bản thân không cần và sợ tiêm. Song song đó, nhận thức về sự nguy hiểm của bệnh ung thƣ cổ tử cung, lời khuyên từ bác sĩ, sự ủng hộ của gia đình, nhận thức về hiệu quả của vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung và ý niệm rằng tất cả phụ nữ đều nên tiêm phòng (33.5%) chính là những yếu tố có ảnh hƣởng tích cực đến việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Ngoài ra, những ngƣời có mẹ có trình độ học vấn trên Trung học cơ sở, có thu nhập hộ gia đình trên 30.000$ HK, ngƣời cho rằng chi phí vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là phù hợp hoặc đƣợc tiếp nhận thông tin về vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung từ ngƣời thân, ngƣời có kiến thức tốt, nhận thức đƣợc sự nguy hiểm của bệnh ung thƣ cổ tử cung hoặc ngƣời sẵn sàng thay đổi thói quen sau khi biết cách phòng tránh ung thƣ sẽ có khả năng có ý định/ quyết định tiêm
 • 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 27 phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung cao hơn những ngƣời khác. Kết quả hồi quy Logit cũng cho thấy những ngƣời nhận thức đƣợc sự nguy hiểm của bệnh ung thƣ, ngƣời có đƣợc thông tin về HPV từ ngƣời thân và ngƣời cho rằng trƣờng học nên phổ biến thêm về vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung là những ngƣời có khả năng đƣa ra ý định/ quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung cao hơn những ngƣời khác. Nghiên cứu của Chiang và cộng sự (2016) nhằm mục tiêu tìm hiểu về thái độ, khả năng chấp nhận và kiến thức về tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung của sinh viên Đại học ở Hồng Kông. Dẫn chứng nghiên cứu của Lee và cộng sự (2014), nhóm tác giả chỉ ra rằng hầu hết những ngƣời tham gia trong nghiên cứu này đều nhận thức đƣợc sự nguy hiểm của căn bệnh ung thu cổ tử cung và sẵn sàng hành động để phòng tránh. Thế nhƣng, kết quả khảo sát lại cho thấy mặc dù 1/3 ngƣời tham gia nghiên cứu muốn tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, tuy nhiên có đến 60% ngƣời tham gia nghiên cứu vẫn đang suy nghĩ về việc tiêm phòng, chỉ 6.7% trong số họ thực sự đã tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Điều này cho thấy, bên cạnh nhận thức về rủi ro của căn bệnh ung thƣ cổ tử cung vẫn còn nhiều yếu tố khác có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung ở ngƣời tham gia nghiên cứu. Bên cạnh đó, khi xem xét các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng chấp nhận tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, Chiang và cộng sự (2016) đã chỉ ra chi phí tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung chính là rào cản lớn ngăn ngƣời tham gia nghiên cứu đƣa ra quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung (Kwan và cộng sự, 2008; Lee và cộng sự, 2011; Chan và cộng sự, 2012; Li và cộng sự, 2013; Choi và cộng sự, 2013). Song song với rào cản về chi phí thì sự lo ngại về tác dụng phụ của vắc - xin (Lee và cộng sự, 2007; Cover và cộng sự, 2012; Watson-Jones và cộng sự, 2012; Perkins và cộng sự, 2012), lo ngại về thời gian hiệu lực của vắc - xin, đánh giá nguy cơ nhiễm HPV thấp, cho rằng không cần tiêm phòng ngay, hay sự cản trờ từ phía gia đình, sợ đau khi tiêm (Kwan và cộng sự, 2008), lo ngại nếu đã tiêm thì sẽ chủ quan và dẫn đến nguy cơ tình dục không an toàn (Olshen và cộng sự, 2005; Waller
 • 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 28 và cộng sự, 2006; Marshall và cộng sự, 2007; Constantine và cộng sự, 2007; Wu và cộng sự, 2010), hoặc việc tôn giáo không chấp nhận quan hệ tình dục trƣớc hôn nhân nên cho rằng không cần tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung (Haesebaert và cộng sự, 2016) cũng là những rào cản ngăn việc tiêm phòng HPV ở những ngƣời tham gia nghiên cứu. Bên cạnh những rào cản kể trên thì sự ủng hộ từ gia đình, đồng nghiệp, sự đảm bảo an toàn và hiệu quả của vắc - xin (Kwan và cộng sự, 2008) hay lời khuyên của những chuyên gia y tế (Lee và cộng sự, 2007) chính là những yếu tố có ảnh hƣởng tích cực đến việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Dựa trên nghiên cứu của Songthap và cộng sự (2012) đƣợc tiến hành ở Thái Lan, Chiang và cộng sự (2016) tiến hành xây dựng bảng câu hỏi để thu thập thông tin phục vụ cho nghiên cứu. Bảng câu hỏi đƣợc thiết kế để thu thập các thông tin về đặc điểm nhân khẩu học và tiền sử sức khỏe (17 câu hỏi); đánh giá kiến thức về HPV, ung thƣ cổ tử cung và vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung (22 câu hỏi); đánh giá thái độ về HPV, ung thƣ cổ tử cung và vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung (21 câu hỏi); khả năng chấp nhận vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung (6 câu hỏi). Sử dụng phƣơng pháp kiểm định t-test và hồi quy đa biến dựa trên mẫu nghiên cứu gồm 437 quan sát, Chiang và cộng sự (2016) đã cho thấy tỷ lệ tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung của sinh viên Đại học ở Hồng Kông là 13.3%, sinh viên càng có kiến thức tốt càng có thái độ tích cực về tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung và các sinh viên nữ thƣờng có thái độ tích cực về vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung hơn sinh viên nam; đồng thời, những ngƣời chấp nhận trả giá cao (nếu vắc - xin đảm bảo hiệu quả 100% đối với bệnh ung thƣ cổ tử cung và mụn cóc sinh dục) và sẵn lòng tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung (nếu vắc - xin đảm bảo phòng đƣợc bệnh ung thƣ cổ tử cung, ung thƣ hậu môn và mụn cóc sinh dục) cũng có thái độ tích cực hơn đối với vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung so với những ngƣời khác. Nghiên cứu của Schülein và cộng sự (2016) nhằm nghiên cứu tỷ lệ tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung trên trẻ từ 9 đến 17 tuổi ở Đức và xác định
 • 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 29 các yếu tố có ảnh hƣởng đến tỷ lệ tiêm chủng này. Tổng số 4.747 bé gái trong các hộ gia đình nhận đƣợc bảng câu hỏi điều tra, có 2.224 ngƣời (chiếm 46,9%) chấp nhận tham gia vào nghiên cứu và 1.906 ngƣời (chiếm 40,2%) có trả lời các câu hỏi tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả, so sánh giá trị trung bình và đặc biệt là hồi quy Logit, Schülein và cộng sự (2016) tiến hành xem xét tác động của các yếu tố nhƣ tuổi, nơi sống, trình độ học vấn, thu nhập và tình trạng kinh tế xã hội (đƣợc tính toán từ sự kết hợp trình độ học vấn và thu nhập) đến tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Tổng cộng có 17.4% trẻ em gái đã đƣợc chủng ngừa HPV, 61.5% cảm thấy có khả năng sẽ tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, 4.7% cho biết họ sẽ không tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung và 16.3% không chắc chắn sẽ tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung hay không. Kết quả phân tích hồi quy đơn biến cho thấy, khi tuổi tăng thì khả năng tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung cũng tăng, trẻ sống ở Đông Đức có xác suất tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung cao hơn Tây Đức. Bên cạnh đó, nếu mẹ của trẻ có học vấn hoặc thu nhập cao thì khả năng trẻ đƣợc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung cũng cao. Kết quả phân tích hồi quy Logit với các biến giải thích gồm tuổi, học vấn, nơi sống và thu nhập cho thấy học vấn của ngƣời mẹ là yếu tố có ảnh hƣởng đến tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Khi thay thế trình độ học vấn và thu nhập bằng tình trạng kinh tế xã hội, kết quả hồi quy cũng cho thấy tình trạng kinh tế xã hội tốt giúp cải thiện khả năng tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Ngoài ra, trong các mô hình hồi quy Logit đa biến, tuổi tác là yếu tố luôn có tác động tích cực đến tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung.
 • 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 30 Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu trƣớc có liên quan Nguồn Phƣơng pháp Các biến số đại diện Kết quả nghiên cứu nghiên cứu Songthap và cộng sự (2012) Thống kê mô tả Kiểm định t-test Kiểm định chi- square Cronbach Alpha Chấp nhận tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, kiến thức về ung thƣ cổ tử cung, thái độ đối với ung thƣ cổ tử cung, giới tính, tuổi, học vấn, chi phí cho việc tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung Chi phí thấp là yếu tố có ảnh hƣởng mạnh đến tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Thái độ và kiến thức về ung thƣ cổ tử cung là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Chando và cộng Kiểm định t-test sự (2013) Hồi quy Logit Biến phụ thuộc: Tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung Biến giải thích: Ngôn ngữ, học vấn, thu nhập, khả năng tiếp cận y tế (bảo hiểm) Kết quả so sánh giá trị trung bình cho thấy cha mẹ nói tiếng Tây Ban Nha ít cho con mình tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung hơn so với cha mẹ nói tiếng Anh. Khi phân tích hồi quy Logit đa biến, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung đã không còn ý nghĩa thống kê khi bổ sung vào mô hình yếu tố thu nhập và tiếp cận dịch vụ y tế. Lee và cộng sự Thống kê mô tả (2014) Kiểm định chi- square Kiểm định t-test Hồi quy Logit Biến phụ thuộc: Tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung Biến giải thích: Học vấn, thu nhập, tuổi, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, thu nhập, Chi phí vắc - xin, sợ tác dụng phụ, còn nhỏ tuổi, cho rằng bản thân không cần và sợ tiêm là rào cản của việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung.
 • 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 31 Nguồn Phƣơng pháp Các biến số đại diện Kết quả nghiên cứu nghiên cứu chi phí tiêm phòng, ý kiến của ngƣời thân, bạn bè và bác sĩ, kiến thức và thái độ về ung thƣ cổ tử cung Kiến thức và thái độ về ung thu cổ tử cung, lời khuyên từ bác sĩ, sự ủng hộ của gia đình, trình độ học vấn, thu nhập có ảnh hƣởng tích cực đến việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Chiang và cộng Kiểm định t-test sự (2016) Cronbach Alpha Hồi quy Biến phụ thuộc: Tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung Biến giải thích: Đặc điểm cá nhân (tuổi, giới tính, thu nhập, chuyên ngành, chỗ ở, hôn nhân, tôn giáo, quan hệ tình dục), kiến thức về ung thƣ cổ tử cung, thái độ về ung thƣ cổ tử cung Chi phí, lo ngại liên quan đến vắc - xin, chủ quan dẫn đến tình dục không an toàn, tôn giáo là rào cản tiêm phòng. Sự ủng hộ từ gia đình, đồng nghiệp, lời khuyên của những chuyên gia y tế, sự đảm bảo an toàn và hiệu quả của vắc - xin, thái độ, kiến thức về ung thƣ cổ tử cung có ảnh hƣởng tích cực đến việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung Schülein và cộng Thống kê mô tả sự (2016) Kiểm định t-test Hồi quy Logit Biến phụ thuộc: Tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung Biến giải thích: Tuổi, học vấn, thu nhập, nơi sống, dân tộc, tình trạng kinh tế xã hội Tuổi, học vấn, thu nhập, nơi sống có ảnh hƣởng đến việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Nguồn: Tổng hợp của tác giả
 • 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 32 2.4. TÓM TẮT CHƢƠNG 2 Kết quả nghiên cứu trong Chƣơng 2 đã giúp đề tài xác định đƣợc nội hàm của các khái niệm chính sử dụng trong nghiên cứu nhƣ ung thƣ cổ tử cung, Human Papilloma virus (HPV) và vắc xin phòng ngừa ung thƣ cổ tử cung. Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior - TPB) của Ajzen (1991) cùng những nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nƣớc là tiền đề để đề tài xác định đƣợc khung phân tích tiến hành nghiên cứu, cũng nhƣ xác định đƣợc những vấn đề cần tập trung giải quyết khi tiến hành nghiên cứu.
 • 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 33 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung trọng tâm của Chƣơng 3 sẽ tiến hành xây dựng các khái niệm trong khung phân tích, xác định cách thức đo lƣờng các biến số trong mô hình nghiên cứu. Ngoài ra, Chƣơng 3 cũng tập trung trình bày cách thức thu thập số liệu để tiến hành phân tích cũng nhƣ những kỹ thuật thống kê, phân tích đƣợc vận dụng nhằm giải quyết các câu hỏi, mục tiêu nghiên cứu mà đề tài đã đề ra. 3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU Quy trình tiến hành nghiên cứu đƣợc tóm tắt nhƣ sau: Mục tiêu nghiên cứu Tổng quan tài liệu Mô hình và giả thuyết nghiên cứu Thu thập dữ liệu Xử lý dữ liệu, kiểm định giả thuyết Phân tích kết quả Kết luận và hàm ý chính sách Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu Nguồn: Đề xuất của tác giả
 • 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 34 Trƣớc tiên, tiến hành tổng quan các lý thuyết, khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhƣ khái niệm ung thƣ cổ tử cung, vắc - xin phòng ung thƣ cổ tử cung, thuyết hành vi dự định TPB... Đề tài cũng tiến hành lƣợc khảo các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc có liên quan đến đề tài để có đƣợc cái nhìn tổng quan và cách tiếp cận nghiên cứu phù hợp. Dựa trên kết quả tổng quan tài liệu, đề tài xây dựng khung phân tích và đề xuất mô hình nghiên cứu và tiến hành thu thập dữ liệu. Phƣơng pháp hồi quy Logit đƣợc sử dụng để tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung. 3.2. KHUNG PHÂN TÍCH Đề tài dựa trên Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior - TPB) của Ajzen (1991) để xác định các yếu tố chính ảnh hƣởng đến việc ra quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Theo đó, thái độ, chuẩn chủ quan và khả năng kiểm soát hành vi là 3 yếu tố chính ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Bên cạnh đó, dựa trên kết quả tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đây, đề tài còn bổ sung thêm vào khung phân tích các đặc điểm kinh tế xã hội của ngƣời tham gia nghiên cứu để xem xét liệu các yếu tố này có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung hay không. Khung phân tích của đề tài đƣợc trình bày trong hình 3.2 dƣới đây: Thái độ Chuẩn chủ quan Kiểm soát hành vi Quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa Đặc điểm kinh tế - xã hội  Tuổi   Dân tộc   Tôn giáo   Thu nhập Hình 3.2: Các yếu tố ảnh hƣởng quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung
 • 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Nguồn: Đề xuất của tác giả
 • 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 35 3.2.1. Thái độ về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung Thuyết hành vi dự định TPB của Ajzen (1991) cho rằng thái độ là yếu tố quan trọng có ảnh hƣởng đến ý định hành vi, đƣợc phản ánh qua sự tin tƣởng vào sự đúng đắn của việc thực hiện hành vi. Trong các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan, thái độ về vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung đƣợc phản ánh qua các nhận định liên quan đến sự tin tƣởng vào độ an toàn, hiệu quả, lợi ích của vắc- xin hay sự lo ngại về tác dụng phụ, chất lƣợng vắc- xin…cũng là yếu tố có ảnh hƣởng đến việc tiêm phòng vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung (Cover và cộng sự, 2012; Songthap và cộng sự, 2012; Lee và cộng sự, 2014; Chiang và cộng sự, 2016). 3.2.2. Chuẩn chủ quan Chuẩn chủ quan theo Thuyết hành vi dự định TPB của Ajzen (1991) đƣợc phản ánh qua tác động từ môi trƣờng xung quanh nhƣ ngƣời thân, bạn bè, bác sĩ… là yếu tố có ảnh hƣởng đến hành vi. Trên thực tế, các nghiên cứu của Kwan và cộng sự (2008), Lee và cộng sự (2014), Chiang và cộng sự (2016) cho thấy quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung của một ngƣời có khả năng chịu tác động từ lời khuyên của bác sĩ, chuyên gia y tế, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Do đó, chuẩn chủ quan đƣợc kỳ vọng là một yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung. 3.2.3. Kiểm soát hành vi Theo Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior - TPB) của Ajzen (1991), khả năng kiểm soát hành vi bao gồm các yếu tố phản ánh năng lực, nguồn lực để cá nhân có thể thực hiện hành vi. Trong phạm vi của đề tài, đề tài tập trung nghiên cứu yếu tố kiến thức về vắc-xin phòng ung thƣ cổ tử cung. Nghiên cứu của Songthap và cộng sự (2012), Chiang và cộng sự (2016), Nguyễn Thị Nhƣ Tú và cộng sự (2017) đã chỉ ra kiến thức về vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung là yếu tố có ảnh hƣởng đến việc tiêm phòng vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung. Sự hiểu biết về ung thƣ cổ tử cung, cách phòng tránh, vắc- xin phòng
 • 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 36 ung thƣ cổ tử cung… đã đƣợc chứng minh là có ảnh hƣởng tích cực đến việc tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát hành vi, yếu tố đƣợc đề cập trong Thuyết hành vi dự định TPB của Ajzen (1991) cũng cho thấy kiến thức là một yếu tố có ảnh hƣởng đến hành vi. 3.2.4. Đặc điểm kinh tế xã hội Các đặc điểm kinh tế xã hội của một cá nhân, gồm: Thu nhập bình quân của hộ sẽ có tác động đến quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung, lý giải cho vấn đề này, các nghiên cứu trƣớc cho rằng thu nhập cao sẽ góp phần làm giảm rào cản về chi phí tiêm phòng, một yếu tố có ảnh hƣởng đáng kể đến việc đƣa ra quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung (Chiang và cộng sự, 2016; Nguyễn Thị Nhƣ Tú và cộng sự, 2017); Tuổi tác (Lee và cộng sự, 2014; Schülein và cộng sự, 2016) cũng là một yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng do có trƣờng hợp không chấp nhận tiêm phòng bởi tuổi còn nhỏ hoặc chấp nhận tiêm phòng do nằm trong độ tuổi có rủi ro nhiễm HPV cao; Sự khác biệt về dân tộc cũng là một yếu tố có khả năng ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung do khác biệt về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, khác biệt về nguồn lực sẵn có…Chando và cộng sự (2013) đã chỉ ra những ngƣời nói tiếng Tây Ban Nha ít có khả năng đƣa ra quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung hơn so với những ngƣời nói tiếng Anh ở Mỹ; Tôn giáo cũng là một yếu tố có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung bởi trong nghiên cứu của Haesebaert và cộng sự (2016), Chiang và cộng sự (2016) thì một số ngƣời tham gia nghiên cứu cho rằng rào cản về tôn giáo (không quan hệ tình dục trƣớc hôn nhân) là nguyên nhân cản trở việc đƣa ra quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung. 3.3. ĐO LƢỜNG CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH TRONG NGHIÊN CỨU 3.3.1. Thái độ về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung Trong nghiên cứu của Songthap và cộng sự (2012), để đo lƣờng thái độ của ngƣời tham gia nghiên cứu đối với việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử
 • 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 37 cung, nhóm tác giả sử dụng 10 phát biểu liên quan đến việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung và sử dụng thang đo Likert 5 mức độ để đánh giá. Độ tin cậy của thang đo đƣợc kiểm định bằng hệ số Cronbach Alpha. Những ngƣời đƣợc xem là có thái độ tiêu cực đối với việc tiêm phòng nếu có điểm số bình quân dao động từ 1 - 2.33, có thái độ trung lập nếu có điểm số bình quân từ 2.34 - 3.67, nếu điểm số dao động từ 3.68 - 5 thì đƣợc đánh giá là có thái độ tích cực về việc tiêm phòng. Tƣơng tự, nghiên cứu của Lee và cộng sự (2014) cũng sử dụng 5 nhận định về ung thƣ cổ tử cung và sử dụng thang đo Likert 6 mức độ để đo lƣờng mức độ đồng tình của đáp viên về từng nhận định để đo lƣờng thái độ về tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung. Chiang và cộng sự (2016) sử dụng 21 nhận định, đƣợc đo lƣờng bằng thang đo Likert 5 mức độ để đo lƣờng thái độ của ngƣời tham gia nghiên cứu về ung thƣ cổ tử cung và thái độ về việc tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung. Từ kết quả lƣợc khảo cách thức đo lƣờng thái độ về việc tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung ở những nghiên cứu trƣớc, có thể nhận thấy hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng thang đo Likert nhiều mức độ để đo lƣờng cảm nhận của ngƣời tham gia nghiên cứu thông qua việc cho điểm mức độ đồng tình đối với các phát biểu liên quan đến ung thƣ cổ tử cung hoặc liên quan đến việc tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung. Đề tài này sẽ dựa chủ yếu trên nghiên cứu của Chiang và cộng sự (2016) để xây dựng bộ tiêu chí đo lƣờng thái độ của ngƣời tham gia nghiên cứu về việc tiêm phòng vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung. Tổng cộng có 15 câu hỏi, đo lƣờng bằng thang đo Likert 5 mức độ gồm: (1) Rất không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Không có ý kiến; (4) Đồng ý; (5) Rất đồng ý. Theo Chiang và cộng sự (2016), các câu hỏi trong phần này tập trung vào 3 nhóm vấn đề, thứ nhất là thái độ của ngƣời tham gia nghiên cứu về HPV, thứ hai là thái độ đối với ung thƣ cổ tử cung và thứ 3 là thái độ đối với vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung. Chiang và cộng sự (2016) cho rằng, để có thể đi đến quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, ngƣời tham gia nghiên cứu cần phải xem xét một cách tổng quát các vấn đề liên quan đến ung thƣ cổ tử cung, từ nguyên nhân gây nên ung thƣ cổ tử cung, sự nguy hiểm của căn bệnh
 • 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 38 này, cũng nhƣ quan điểm về sự an toàn của vắc xin phòng ngừa. Tức là nếu ngƣời tham gia nghiên cứu mạnh dạn chia sẻ quan điểm, cảm nhận của bản thân về các vấn đề liên quan đến nguyên nhân gây bệnh, vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung hay những vấn đề liên quan đến ung thƣ cổ tử cung chứng tỏ họ có thái độ cởi mở về vấn đề này. Thái độ của ngƣời tham gia nghiên cứu về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung đƣợc phản ánh qua điểm số trung bình của từng nhóm câu hỏi này. Nếu điểm số càng cao thì chứng tỏ ngƣời này có thái độ tích cực đối với việc tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung. Ngƣợc lại, nếu điểm số thấp thì ngƣời này có thái độ tiêu cực về việc tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung. Bảng 3.1: Thái độ về vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung MÃ Nhận định HÓA TD1 Tôi nghĩ tôi dễ bị nhiễm HPV TD2 Tôi nghĩ nhiễm HPV là một căn bệnh nghiêm trọng Thái độ TD3 Phòng ngừa nhiễm HPV rất quan trọng đối với phụ nữ đối với TD4 Những ngƣời chỉ có một bạn tình có nguy cơ bị nhiễm HPV HPV thấp TD5 Sử dụng bao cao su không thể bảo vệ 100% khỏi nhiễm HPV TD6 Giáo dục về HPV nên đƣợc thực hiện tại trƣờng học TD7 Ung thƣ cổ tử cung là vấn đề lớn đối với phụ nữ Thái độ TD8 Đàn ông có thể tham gia để ngăn chặn bạn tình bị ung thƣ cổ đối với tử cung ung thƣ TD9 Phụ nữ không nên cảm thấy xấu hổ khi thử Pap (phƣơng cổ tƣ pháp sàng lọc ung thƣ cổ tử cung) cung TD10 Việc chủng ngừa HPV là cần thiết bởi vì xét nghiệm Pap không thể loại trừ ung thƣ cổ tử cung Thái độ TD11 Nên chủng ngừa HPV trƣớc khi có hoạt động tình dục đối với TD12 Bản thân có đầy đủ thông tin liên quan đến tiêm phòng ung
 • 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 việc tiêm thƣ cổ tử cung nên có thể đƣa ra quyết định tiêm phòng
 • 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 39 MÃ Nhận định HÓA phòng HPV mà không cần hỏi ý kiến của cha mẹ vắc xin TD13 Bản thân có đầy đủ thông tin về HPV và vắc-xin phòng phòng HPV để đƣa ra quyết định có nên chủng ngừa hay không ung thƣ Tôi chắc chắn rằng vắc - xin HPV an toàn, không tác dụng cổ tƣ TD14 phụ cung TD15 Tiêm phòng HPV không dẫn đến gia tăng hành vi tình dục không an toàn Nguồn: Chiang và cộng sự (2016) 3.3.2. Chuẩn chủ quan Trong nghiên cứu của Lee và cộng sự (2014), để đo lƣờng ảnh hƣởng của ngƣời thân, bạn bè đối với việc tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung của ngƣời tham gia nghiên cứu, ngƣời tham gia nghiên cứu sẽ đƣợc hỏi liệu lời khuyên tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung từ ngƣời thân, bạn bè có quan trọng đối với ngƣời tham gia nghiên cứu. Những ngƣời trả lời rằng có quan trọng thì khả năng tiêm phòng sẽ cao hơn những ngƣời trả lời không quan trọng. Trong nghiên cứu của Chiang và cộng sự (2016) cũng đã chỉ ra lời khuyên của chuyên gia y tế có ảnh hƣởng tích cực đến quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung. Kế thừa các nghiên cứu trên, đề tài xây dựng biến số đo lƣờng chuẩn chủ quan, mà cụ thể là ảnh hƣởng của ngƣời thân, bạn bè, chuyên gia y tế đến quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung. Ngƣời tham gia nghiên cứu sẽ đƣợc hỏi liệu ngƣời thân, bạn bè, chuyên gia y tế có khuyên họ tiêm vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung và liệu lời khuyên đó có ảnh hƣởng đến họ. Thang đo Liket 5 mức độ: (1) Rất không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Không có ý kiến; (4) Đồng ý; (5) Rất đồng ý đƣợc áp dụng để đo lƣờng mức độ đồng ý của đáp viên về các câu hỏi liên quan đến vấn đề chuẩn chủ quan. Điểm số phản ánh chuẩn chủ quan của một đáp viên là điểm số trung bình của 3 câu hỏi đƣợc trình bày trong Bảng 3.2 dƣới đây.
 • 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bảng 3.2: Đo lƣờng chuẩn chủ quan
 • 43. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 40 MÃ Nhận định HÓA Ngƣời thân trong gia đình khuyên nên tiêm vắc xin phòng ung thƣ cổ tử CCQ1 cung và lời khuyên của ngƣời thân trong gia đình có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung Bạn bè khuyên nên tiêm vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung và lời khuyên CCQ2 của bạn bè có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung Chuyên gia y tế/ bác sĩ khuyên nên tiêm vắc xin phòng ung thƣ cổ tử CCQ3 cung và lời khuyên của chuyên gia y tế/ bác sĩ có ảnh hƣởng đến quyết định tiêm vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung Nguồn: Đề xuất của tác giả 3.3.3. Kiểm soát hành vi thông qua yếu tố về kiến thức về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung Nhƣ trình bày ở mục 2.4.3, khả năng kiểm soát hành vi trong phạm vi của đề tài tập trung nghiên cứu yếu tố kiến thức về vắc-xin phòng ung thƣ cổ tử cung. Để đo lƣờng kiến thức của ngƣời tham gia nghiên cứu về ung thƣ cổ tử cung và về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung, Songthap và cộng sự (2012) sử dụng bộ câu hỏi gồm 11 câu hỏi có liên quan đến ung thƣ cổ tử cung để khảo sát. Kiến thức của đáp viên về vấn đề này đƣợc đo lƣờng bằng số câu trả lời đúng trên tổng số 11 câu hỏi. Trong nghiên cứu của Lee và cộng sự (2014), để đo lƣờng kiến thức về ung thƣ cổ tử cung, tác giả sử dụng 6 câu hỏi có liên quan đến vấn đề này để khảo sát. Nếu đáp viên trả lời đúng 1 câu hỏi thì đƣợc tƣơng đƣơng 1 điểm. Nếu đáp viên trả lời sai hoặc trả lời không biết thì không có điểm. Kiến thức về ung thƣ cổ tử cung của 1 ngƣời chính là tổng điểm số ngƣời đó đạt đƣợc. Tƣơng tự, nghiên cứu của Chiang và cộng sự (2016) sử dụng 22 câu hỏi liên quan đến HPV, ung thƣ cổ tử cung và vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung để đo lƣờng kiến thức của 1 ngƣời. Giống nhƣ cách làm của Lee và cộng sự (2014), nếu đáp viên trả lời đúng 1 câu hỏi sẽ đƣợc 1 điểm, trả lời sai hoặc không biết sẽ không có điểm. Kiến thức của 1 ngƣời đƣợc đại diện bởi tổng số điểm mà ngƣời đó đạt đƣợc.
 • 44. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 41 Đề tài vận dụng các câu hỏi kiểm tra kiến thức đã đƣợc sử dụng trong nghiên cứu của Chiang và cộng sự (2016) và có hiệu chỉnh cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu để đo lƣờng kiến thức về việc tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung của những ngƣời tham gia nghiên cứu. Tổng cộng có 19 phát biểu xoay quanh sự hiểu biết về HPV, ung thƣ cổ tử cung và vắc - xin phòng ung thƣ cổ tử cung. Ngƣời tham gia nghiên cứu sẽ đƣợc hỏi về mức độ đồng ý về các phát biểu theo thang đo Liket 5 mức độ: (1) Rất không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Không có ý kiến; (4) Đồng ý; (5) Rất đồng ý. Do các phát biểu trong nghiên cứu đều đƣợc thể hiện dƣới dạng là các nhận định đúng về ung thƣ cổ tử cung, do đó, ngƣời tham gia nghiên cứu có điểm số càng cao, tƣơng đƣơng với việc chắc chắn các phát biểu nêu trong nghiên cứu là đúng đƣợc xem là có kiến thức tốt về ung thƣ cổ tử cung. Kiến thức của ngƣời tham gia nghiên cứu về ung thƣ cổ tử cung đƣợc phản ánh qua điểm số trung bình của từng nhóm nhận định này. Bảng 3.3: Kiến thức về vắc- xin phòng ung thƣ cổ tử cung Nhóm MÃ Nhận định kiến thức HÓA KT1 Hơn 50% phụ nữ có hoạt động tình dục ở Việt Nam có nguy cơ nhiễm HPV một lần trong đời KT2 Hơn 50% nam giới có hoạt động tình dục ở Việt Nam có nguy cơ nhiễm HPV một lần trong đời KT3 HPV không chỉ lây nhiễm qua quan hệ tình dục Về HPV KT4 Sử dụng bao cao su không thể hoàn toàn ngăn ngừa nhiễm HPV KT5 HPV có thể gây ung thƣ cổ tử cung KT6 Có một ngƣời bạn tình duy nhất cũng không thể hoàn toàn ngăn ngừa nhiễm HPV
 • 45. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 KT7 HPV có thể gây ra mụn cóc sinh dục
 • 46. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 42 Nhóm MÃ Nhận định kiến thức HÓA KT8 Nhiễm HPV không chỉ xảy ra ở phụ nữ KT9 Hoạt động tình dục sớm là yếu tố nguy cơ nhiễm HPV KT10 Xét nghiệm Pap không phải là một loại điều trị ung thƣ cổ tử cung Về ung KT11 HPV gây ung thƣ cổ tử cung và mụn cóc sinh dục thƣ cổ tƣ KT12 Ung thƣ cổ tử cung có thể đƣợc phát hiện ở giai đoạn sớm cung KT13 Nhiễm trùng HPV dai dẳng có thể gây ung thƣ cổ tử cung KT14 Phụ nữ trên 50 tuổi mới bắt đầu thử Pap là muộn KT15 Phụ nữ đƣợc chủng ngừa HPV vẫn nên làm xét nghiệm Pap Về vắc KT16 Thuốc chủng ngừa HPV đƣợc khuyến cáo cho nam và nữ Việc chủng ngừa HPV nên thực hiện trƣớc khi có hoạt động xin phòng KT17 ung thƣ tình dục cổ tƣ KT18 Thuốc chủng ngừa HPV hiện có tại Việt Nam cung KT19 Thuốc ngừa HPV không thể bảo vệ 100% khỏi các bệnh liên quan đến HPV Nguồn: Chiang và cộng sự (2016) 3.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Dựa trên khung phân tích đã đề xuất, mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định tiêm phòng ung thƣ cổ tử cung đƣợc thể hiện nhƣ sau: Tiem phong = β0 + β1 Thai do_1 + β2 Thai do_2 + β3 Thai do_3 + β4 Chuan chu quan + β5 Kien thuc_1 + β6 Kien thuc_2 + β7 Kien thuc_3 + β8 Tuoi
 • 47. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 + β9 Dantoc + β10 Tongiao + β11 Thunhap + ε (3.1)
 • 48. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 43 Trong đó, các biến trong mô hình đƣợc mô tả cụ thể nhƣ sau: Tiem phong: Quyết định tiêm phòng vắc xin ngừa ung thƣ cổ tử cung, mang giá trị 1 nếu đã tiêm phòng, ngƣợc lại mang giá trị 0. Thai do_1: Thái độ đối với HPV. Thai do_2: Thái độ đối với ung thƣ cổ tử cung. Thai do_3: Thái độ đối với vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung. Chuan chu quan: Tác động từ gia đình, bạn bè hoặc bác sĩ. Kien thuc_1: Kiến thức về HPV. Kien thuc_2: Kiến thức về ung thƣ cổ tử cung. Kien thuc_3: Kiến thức về vắc xin phòng ung thƣ cổ tử cung. Tuoi: Tuổi tác, đo lƣờng bằng số năm. Dan toc: Dân tộc, mang giá trị 1 nếu dân tộc Kinh, ngƣợc lại mang giá trị 0. Ton giao: Tôn giáo, phân thành 4 nhóm: Không theo tôn giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Tôn giáo khác; trong đó, nhóm Không theo tôn giáo đƣợc chọn làm nhóm so sánh. Do đó, có tổng cộng 3 biến giả Ton giao đƣợc sử dụng trong mô hình nghiên cứu để đo lƣờng đặc điểm tôn giáo của ngƣời tham gia nghiên cứu. Thu nhap: Thu nhập bình quân đầu ngƣời, đo lƣờng bằng triệu VNĐ/ tháng. Bảng tổng hợp các biến số trong mô hình nghiên cứu, cách thức đo lƣờng, dấu kỳ vọng và căn cứ đề xuất các biến số đƣợc trình bày trong bảng 3.4 dƣới đây:
 • 49. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 44 Bảng 3.4: Các biến số trong mô hình nghiên cứu Tên biến Ký hiệu Đơn vị Kỳ vọng dấu Cơ sở lý thuyết Biến phụ thuộc Chando và cộng sự (2013), Lee và Quyết định tiêm phòng Tiem phong 1 = Có; 0 = Không cộng sự (2014), Chiang và cộng sự (2016), Schülein và cộng sự (2016) Biến giải thích Thái độ Ajzen (1991), Songthap và cộng sự - Thái độ đối với HPV Thai do_1 Điểm + (2012), Lee và cộng sự (2014) Chiang và cộng sự (2016) - Thái độ đối với ung Ajzen (1991), Songthap và cộng sự Thai do_2 Điểm + (2012), Lee và cộng sự (2014) thƣ cổ tử cung Chiang và cộng sự (2016) - Thái độ đối với vắc xin Ajzen (1991), Songthap và cộng sự phòng ung thƣ cổ tử Thai do_3 Điểm + (2012), Lee và cộng sự (2014) cung Chiang và cộng sự (2016) Chuẩn chủ quan Tác động từ gia đình, Ajzen (1991), Kwan và cộng sự Chuan chu quan Điểm + (2008), Lee và cộng sự (2014), bạn bè hoặc bác sĩ Chiang và cộng sự (2016) Kiểm soát hành vi Songthap và cộng sự (2012), Lee và - Kiến thức về HPV Kien thuc_1 Điểm + cộng sự (2014), Chiang và cộng sự
 • 50. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 (2016)
 • 51. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 45 Tên biến Ký hiệu Đơn vị Kỳ vọng dấu Cơ sở lý thuyết - Kiến thức về ung thƣ Songthap và cộng sự (2012), Lee và Kien thuc_2 Điểm + cộng sự (2014), Chiang và cộng sự cổ tử cung (2016) - Kiến thức về vắc xin Songthap và cộng sự (2012), Lee và phòng ung thƣ cổ tử Kien thuc_3 Điểm + cộng sự (2014), Chiang và cộng sự cung (2016) Songthap và cộng sự (2012), Lee và Tuổi Tuoi Năm + cộng sự (2014), Chiang và cộng sự (2016), Schülein và cộng sự (2016) Dân tộc Dan toc 1 = Kinh; 0 = Khác + Chando và cộng sự (2013), Schülein và cộng sự (2016) Tôn giáo - Phật Ton giao_1 1 = Phật; 0 = Khác - Haesebaert và cộng sự (2016), Chiang và cộng sự (2016) - Thiên Chúa Ton giao_2 1 = Thiên Chúa; 0 = Khác - Haesebaert và cộng sự (2016), Chiang và cộng sự (2016) - Tôn giáo khác Ton giao_3 1 = Tôn giáo khác; 0 = - Haesebaert và cộng sự (2016), Khác Chiang và cộng sự (2016) Thu nhập Thu nhap Triệu VNĐ/ tháng + Chiang và cộng sự (2016), Nguyễn Thị Nhƣ Tú và cộng sự (2017) Nguồn: Đề xuất của tác giả