Publicité

Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx

25 Mar 2023
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Publicité
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Publicité
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Publicité
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Publicité
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Publicité
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Publicité
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Publicité
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx
Prochain SlideShare
Báo cáo thực tập ngành Kế toán tại viện Đại học Mở Hà Nội.docxBáo cáo thực tập ngành Kế toán tại viện Đại học Mở Hà Nội.docx
Chargement dans ... 3
1 sur 36
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx(20)

Plus de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Publicité

Dernier(20)

Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chiếu sáng việt nam.docx

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 i Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP TP.HCM TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP KHOA KINH-THƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA Giảng viên hướng dẫn :NGUYỄN TIẾN DŨNG Sinh viên thực hiện ` : TRẦN THỊ PHƯỢNG MAI MSSV : 1710100065 Lớp : Quản trị kinh doanh Khóa : 19 Đề tài: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SX TMDV XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 ii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TP.HCM, tháng 11 năm 2019 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Tp. HCM, ngày……tháng……..năm…… Đơn vị thực tập (Ký và đóng dấu)
 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 iii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: ................................................................................................ ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Tp. HCM, ngày……tháng……..năm…… Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên)
 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 iv Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 v Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG ...................................................................................................VII DANH MỤC HÌNH ẢNH..........................................................................................VIII DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....................................................................................... IX LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................................1 3. Đối tượng nghiên cứu..................................................................................................2 4. Phạm vi nghiên cứu.....................................................................................................2 5. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................................2 6. Kết cấu của báo cáo thực tập:......................................................................................2 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH SX TMDV CHIẾU SÁNG VIỆT NAM................................................................................................................................3 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển...............................................................................3 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty ............................................................................4 1.2.1. Chức năng ..........................................................................................................4 1.2.2. Nhiệm vụ............................................................................................................4 1.3 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của của Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam. .................................................5 1.3.1.Cơ cấu tổ chức.....................................................................................................5 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban...........................................................6 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh..................................................................................7 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SX TMDV XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM..........................................................................................................9 2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty ....................................................................9 2.1.1. Phân tích chất lượng lao động theo trình độ học vấn.......................................10 2.1.2 Phân tích chất lượng lao động thông qua cơ cấu lao động theo giới tính.........10 2.1.3. Phân tích chất lượng lao động theo cơ cấu độ tuổi lao động ...........................10
 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 vi Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.2. Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty TNHH SX-TM- DV-XNK Chiếu Sáng Việt Nam...................................................................................11 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo..................................................................................11 2.2.2 Lập kế hoạch đào tạo.........................................................................................13 2.2.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo ..........................................................................13 2.2.2.2 Lựa chọn đối tượng đào tạo........................................................................14 2.2.2.3 Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo...........................17 2.2.2.4 Dự tính chi phí đào tạo ...............................................................................21 2.2.2.5 Lựa chọn người đào tạo ..............................................................................22 2.4. Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty TNHH SX TMDV XNK Chiếu Sáng Việt Nam .............................................................................23 2.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực.............................................23 2.4.1.1.Ưu điểm: .....................................................................................................23 2.4.1.2.Nhược điểm: ...............................................................................................23 2.4.2 Lập kế hoạch đào tạo.........................................................................................23 2.4.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo ..........................................................................23 2.2.2.2 Lựa chọn đối tượng đào tạo........................................................................24 2.4.2.3 Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo...........................24 2.2.2.4 Dự tính chi phí đào tạo ...............................................................................25 2.2.2.5 Lựa chọn người đào tạo ..............................................................................25 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SX TMDV XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM...........................................................................................27 3.1. Mục tiêu của giải pháp ...........................................Error! Bookmark not defined. 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty TNHH SX TMDV XNK Chiếu Sáng Việt Nam. ..... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực........... Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Lập kế hoạch đào tạo.........................................Error! Bookmark not defined.
 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 vii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3.2.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo ..........................Error! Bookmark not defined. 3.2.2.2 Lựa chọn đối tượng đào tạo........................Error! Bookmark not defined. 3.2.2.3 Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo Error! Bookmark not defined. 3.2.2.5 Lựa chọn người đào tạo ..............................Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ...................................................................Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................Error! Bookmark not defined. DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình chất lượng lao động của Công ty 2014-2018 .................................9 Bảng 2.2: Cơ cấu bậc thợ của đội ngũ công nhân .........................................................10 Bảng 2.3: Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty 2016-2018 .............................12 Bảng 2.4: Bảng tổng kết phân tích nhân viên của công ty............................................14 Bảng 2.5: Điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ công nhân viên được đi đào tạo. ....................16 Bảng 2.6: Khóa học dành cho cán bộ nhân sự ..............................................................18 Bảng 2.7: Khóa học dành cho cán bộ kinh doanh.........................................................20 Bảng 2.8: Phương pháp đào tạo phổ biến tại Công ty giai đoạn 2016 – 2018.............21 Bảng 2.9: Chi phí đào tạo của công ty qua các năm .....................................................21
 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 viii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Logo công ty....................................................................................................3 Hình 1.2: Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam.........5
 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 ix Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMDV Thương mại dịch vụ XNK Xuất nhập khẩu ĐH Đại học CĐ Cao đẳng CNV Công nhân viên GV Giáo viên
 10. 1 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Khi mà Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, thị trường không còn biên giới và môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt hơn thì vấn đề nhân lực và quản lý nguồn nhân lực một cách có hiệu quả để đạt được chất lượng cao là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp. Chính vì điều đó, con người đang được coi là nguồn tài sản vô giá và là yếu tố cốt lõi nhất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để có được chỗ đứng vững chắc trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một đội ngũ cán bộ, công nhân viên có chất lượng về nhiều mặt như: năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn,… để có thể đáp ứng được với tình hình của doanh nghiệp cũng như theo kịp với tiến bộ và trình độ khoa học-kỹ thuật ngày càng hiện đại của thế giới. Trường hợp của Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam cũng không nằm ngoài ngoại lệ này. Là một Công ty sản xuất kinh doanh thiết bị chiếu sáng nên đòi hỏi doanh nghiệp cần có một đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Do đó, nhu cầu hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân sự nhằm đáp ứng với tính chất tình hình hoạt động và sự nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty hiện nay là rất lớn. Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam nhận thấy được những ưu điểm về tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Công ty đã chủ động đầu tư cho người lao động được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực cũng như có những chính sách phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty vẫn còn nhiều mặt hạn chế như: công tác đánh giá chưa hiệu quả, chưa sát với năng lực thực sự của từng nhân viên, hình thức đào tạo cho nhân viên chưa phong phú,…. Do đó em đã lựa chọn đề tài: “PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SX TMDV XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM” để làm đề tài cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam.
 11. 2 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Đánh giá hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nhân sự tại Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam. 3. Đối tượng nghiên cứu Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam. 4. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu từ ngày 15.6.2019 đến ngày 16.8.2019 - Phạm vi về không gian: Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam. Địa chỉ: D3/42 Nguyễn Văn Linh - TT Tân Túc - Bình Chánh - TP.HCM 5. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng để phục vụ cho đề tài: - Phương pháp phân tích - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp quan sát thực nghiệm - Phương pháp so sánh - Phương pháp thống kê 6. Kết cấu của báo cáo thực tập: Ngoài phần lời mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, thì bài báo cáo thực tập được chia thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam. Chương 2: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam.
 12. 3 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH SX TMDV CHIẾU SÁNG VIỆT NAM 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển -Tên công ty CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM -Người đại diện: Nguyễn Thị Hương -Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp và phân phối đèn chiếu sáng -Mã số thuế: 0314180579 -Tên giao dịch: VIET NAM LIGHT DV TM COMPANY LIMITED -Website: http://trudendien.com/ -Ngày thành lập: 08/10/2013 -Địa chỉ: D3/42 Nguyễn Văn Linh – Thị trấn Tân Túc – Huyện Bình Chánh – Thành phố Hồ Chính Minh. - Công ty TNHH TMDV Chiếu Sáng Việt Nam là doanh nghiệp tư nhân được thành lập ngày 08/10/2013. Khi mới thành lập, công ty chỉ thi công các mặt hàng điện chiếu sáng dân dụng. Sản xuất Cột đèn, Trụ đèn theo yêu cầu của Khách hàng Logo công ty: Ngày thành lập: 08/10/2013 Hình 1.1: Logo công ty Xưởng sản xuất đặt tại F1/18C Vĩnh Lộc, Ấp 6 Vĩnh Lộc A, quận Bình Chánh – Thành phố Hồ Chính Minh. Công ty TNHH SX TMDV XNK Chiếu Sáng Việt Nam là
 13. 4 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 doanh nghiệp tư nhân được thành lập ngày 08/10/2012. Khi mới thành lập, công ty chỉ thi công các mặt hàng điện chiếu sáng dân dụng. Trong quá trình phát triển, công ty đã mở rộng sản xuất và đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh. Ngoài việc sản xuất thi công đèn chiếu sáng và sản xuất thêm mặt hàng tủ bảng điện công nghiệp, lắp ráp máy phát điện công nghiệp cung cấp thị trường trong nước. Ngoài ra công ty đã mở rộng thêm lĩnh vực thương mại hóa sản phẩm và nhận các công trình xây dựng nhà ở, công trình dân dụng trong lĩnh vực thiết kế, lắp đặt các hệ thống cơ – điện – hệ thống chiếu sáng. 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 1.2.1. Chức năng - Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp đặt các thiết bị điện, nhận hợp đồng gia công các sản phẩm theo đơn đặt hàng của khách hàng. Thị trường tiêu thụ chính của công ty là Thành phố Hồ Chính Minh. - Công ty chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện sản xuất theo kế hoạch sản xuất đã được Giám đốc phê duyệt, quản lý con người, máy móc thiết bị trong phạm vi công ty. Thực hiện đào tạo đánh giá nhân viên đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đạt hiệu quả trong công việc. nghiên cứu nâng cao năng suất, cải tiến chất lượng sản phẩm. - Tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường và trách nhiệm xã hội tại công ty. 1.2.2. Nhiệm vụ - Giữ uy tín với khách hàng và người tiêu dùng. - Chịu trách nhiệm về các hợp đồng kinh tế đã ký và thực hiện các cam kết với khách hàng. - Có trách nhiệm giao hàng đúng tiến độ, đảm bảo cả số lượng và chất lượng - Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Thực hiện chính sách BHXH, BHYT, luôn cải thiện điều kiện làm việc, vệ sinh môi trường, thực hiện đúng chế độ nghỉ ngơi, bồi dưỡng độc hại đảm bảo sức khỏe cho người lao động. - Thực hiện chế độ thanh toán tiền lương hàng tháng trên cơ sở quỹ tiền lương và đơn giá tiền lương đã đăng ký. Thực hiện khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc góp phần vào hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
 14. 5 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Tuân thủ luật pháp, hoạch toán và báo cáo theo đúng phương pháp kế toán. - Phối hợp với tổ chức Đoàn thể trong công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động, chăm lo đời sống vật chất văn hóa và tinh thần của cán bộ công nhân viên. - Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, phối hợp với chính quyền sở tại giữ gìn anh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản của công ty. 1.3 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của của Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam. 1.3.1.Cơ cấu tổ chức Hình 1.2: Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam (Nguồn: Phòng Hành chính - Nhân sự) Quản lý sản xuất Bộ phận quản lý P. Kinh doanh và tiếp thị. Bộ phận kinh doanh – phát triển thị trường Bộ phận văn phòng P. Tài chính - Kế toán P. Hành chính - Nhân sự BAN GIÁM ĐỐC Xưởng gia công cơ khí Bộ phận sản xuất Kho, vận chuyển Quản lý chất lượng
 15. 6 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban  Ban giám đốc:  Giám đốc là người quản lý, điều hành xây dựng chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển thực hiện các mối liên hệ với đối tác, giao nhiệm vụ cho các bộ phận theo chức năng, kiểm tra phối hợp thống nhất sự hoạt động của các bộ phân trong Công ty.  Bộ phận quản lý: + Phòng Kinh doanh và tiếpthị : Đây là bộ phận hết sức quan trọng, đóng vai trò chủ chốt trong Công ty. Đảm bảo đầu vào và đầu ra của Công ty, tiếp cận và nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường cũng như thu hút khách hàng mới. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, tính giá và lập hợp đồng với khách hàng. + Phòng Tài chính - Kế toán : Chịu trách nhiệm toàn bộ thu chi tài chính của Công ty, đảm bảo đầy đủ chi phí cho các hoạt động lương, thưởng, mua máy móc, vật liệu,… và lập phiếu thu chi cho tất cả những chi phí phát sinh. Lưu trữ đầy đủ và chính xác các số liệu về xuất, nhập theo quy định của Công ty. Chịu trách nhiệm ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có, lập chứng từ về sự vận động của các loại tài sản trong Công ty, thực hiện các chính sách, chế độ theo đúng quy định của Nhà nước. Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm để trình Ban Giám đốc. + Phòng Hành chính - Nhân sự Lập bảng báo cáo hàng tháng về tình hình biến động nhân sự. Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý nhân sự, tổ chức tuyển dụng, bố trí lao động đảm bảo nhân lực cho sản xuất, sa thải nhân viên và đào tạo nhân viên mới. Chịu trách nhiệm soạn thảo và lưu trữ các loại giấy tờ, hồ sơ, văn bản, hợp đồng của Công ty và những thông tin có liên quan đến Công ty. Tiếp nhận và theo dõi các công văn, chỉ thị, quyết định, …
 16. 7 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh Bảng 1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3 năm gần nhất. (Đơn vị tính: tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2018/2017 2017/2016 Doanh thu tăng Tỷ lệ tăng % Doanh thu tăng Tỷ lệ tăng % Tổng doanh thu 126 136 154 10 7,93 18 13,23 Tổng chi phí 109 116 129 7 6,4 13 11,2 Lợi nhuận 17 20 25 3 18 5 25 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) Nhận xét: Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty đạt tương đối cao. Cụ thể doanh thu năm 2018 đạt 154 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với doanh thu đạt được năm 2017 (136 tỷ đồng), tương ứng tăng 13,23% so với cùng kỳ năm 2017, năm 2017 doanh thu cũng tăng hơn 2016 10 tỷ đồng, đạt 7,93%. Doanh thu tăng trưởng hàng năm như vậy là điều đáng mừng cho công ty, trong năm 2017 và năm 2018 công ty đã mở rộng thêm một số cửa hàng tại miền Đông và Bình Tây, tình hình kinh doanh tại 2 cửa hàng này tuy mới hoạt động nhưng mang lại doanh thu cao cho công ty. Tổng chi phí của Công ty năm 2018 là 129 tỷ đồng tăng 13 tỷ đồng so với năm 2017 tương ứng tăng 11,2%. Sở dĩ tổng chi phí tăng lên trong năm 2018 là do Công ty chủ động tăng sản lượng do đã ký kết được nhiều hợp đồng lớn với các nước bên ngoài nên chi phí cho nguyên vật liệu tăng lên đồng thời chi phí cho đầu tư trang thiết bị, khấu hao máy móc hiện đại cũng tăng lên. Ngoài ra chi phí đầu tư cho 2 cửa hàng Bình Tây và Miền Đông đã chiếm mất một khoảng chi phí lớn cho công ty trong giai đoạn 2017-2018 Lợi nhuận của Công ty năm 2018 là 25 tỷ đồng tăng 5 tỷ đồng so với năm 2017 là 20 tỷ đồng, tương ứng tăng 25%. Lợi nhuận của Công ty năm 2018 đã tăng lên một cách nhanh chóng cho thấy quy mô sản xuất của công ty ngày càng mở rộng, tăng cường sản xuất các mặt hàng cốt lõi không chỉ lớn về số lượng mà còn đảm bảo chất
 17. 8 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 lượng, ngày càng tạo được sự tín nhiệm không chỉ khách hàng trong nước mà cả ở nước ngoài. Tình hình lợi nhuận cũng đã tăng theo doanh thu, tuy 2 năm qua chi phí để mở rộng thêm cửa hàng kinh doanh nhưng tình hình lợi nhuận vẫn tăng đều hàng năm, cho thấy công ty đang trên đà phát triển thuận lợi. Lợi nhuận đang tăng trưởng mang về cho công ty lợi nhuận, trong kinh doanh, để tiếp túc giữ vững thị phần của mình trên thị trường, công ty cần nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng và markting cũng như sử dụng lao động trong công ty, ngoài ra cần phải phân tích nhu cầu của khách hàng để có thể bắt kịp thị trường, đáp ứng kịp thời, đúng thời điểm nhu cầu của khách hàng hiện đại.
 18. 9 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SX TMDV XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM 2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty Bảng 2.1: Tình hình chất lượng lao động của Công ty 2014-2018 (Đơn vị tính: người) Cơ cấu lao động 2016 2017 2018 SL Tỉ trọng % SL Tỉ trọng % SL Tỉ trọng % 1. Tổng số lao động của công ty 265 100,00 416 100,00 425 100,00 2. Cơ cấu lao động theo trình độ 265 100,00 416 100,00 425 100,00 - Trên đại học 1 0,38 2 0,48 2 0,47 - Đại học 25 9,43 34 8,17 35 8,24 - Cao đẳng, trung cấp 39 14,72 43 10,34 46 10,82 - Học nghề, lao động PT 200 75,47 337 81,01 342 80,47 3. Cơ cấu lao động theo độ tuổi 265 100,00 416 100,00 425 100,00 - Từ 18 -28 tuổi 103 38,87 235 56,49 239 56,24 - Từ 29 – 36 tuổi 84 31,70 98 23,55 101 23,76 - Từ 37 – 45 tuổi 65 24,53 64 15,38 67 15,76 - Từ 46 – 55 tuổi 13 4.91 19 4.56 18 4,24 4. Theo giới tính 265 100,00 416 100,00 425 100,00 - Nam 239 90,19 389 93,51 398 93,65 - Nữ 26 9,81 27 6,49 27 6,35 (Nguồn Phòng tài chính – Kế toán)
 19. 10 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.1.1. Phân tích chất lượng lao động theo trình độ học vấn Từ bảng 2.1, tác giả nhận thấy rằng trình độ lao động trong công ty ngày càng được nâng cao. Cụ thể trình độ trên đại học năm 2016 là 1 người, năm 2017, 2018 là 2 người, tăng gấp 2 lần so với năm 2016. Trình độ đại học trong công y năm 2016 là 25 người, sang năm 2017 và 2018 là 34,35 người, tăng 10 người so với năm 2016, trình độ cao đẳng tring cấp và lao động phổ thông đa số là công nhân của công ty, số lượng cũng tăng qua 3 năm qua từ 239 người năm 2016 tăng 142 người trong năm 2018. Trình độ lao động tăng cao do nhu cấu phát triển công ty trong các năm trở lại đây 2.1.2 Phân tích chất lượng lao động thông qua cơ cấu lao động theo giới tính Dựa vào bảng 2.1, ta thấy được lao động của Công ty chủ yếu là lao động nam. Vì đặc điểm công ty là công ty sản xuất thiết bị toàn làm các công việc nặng nhọc và nóng làm ảnh hưởng tới cơ cấu lao động theo giới tính của công ty. Hầu hết cán bộ công nhân viên là nam giới là những người có sức khỏe và được đào tạo chuyên môn và chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty. Cụ thể, năm 2016 tổng số lao động là 256 người thì trong đó nam giới là chiếm 230 người và nữ giới là 26 người. Còn tới năm 2018 tổng lao động là 425 người thì lao động nữ là 27 người còn lao động nam là 398 người. Lao động trong Công ty tăng chủ yếu là tăng lao động nam. Vì lượng tuyển thêm phù hợp cho mở rộng quy mô sản xuất chủ yếu là công nhân. Còn lao động nữ chủ yếu làm các công việc văn phòng vì thế số lượng lao động nữ hàng năm gần như ổn định không có sự tăng giảm đáng kể. 2.1.3. Phân tích chất lượng lao động theo cơ cấu độ tuổi lao động Dựa vào bảng 2.1 ta thấy được cơ cấu lao động của Công ty TNHH SX-TM- DV-XNK Chiếu Sáng Việt Nam có cơ cấu lao động trẻ chiếm tỷ trọng lớn. Đây là đội ngũ nhân lực trẻ có thể gắn bó lâu dài với Công ty, đem lại lợi thế cạnh tranh cho Công ty về sức trẻ, lòng nhiệt huyết và sự sáng tạo trong công việc. Lượng lao động trẻ của Công ty liên tục tăng qua các năm: trong 3 năm đầu lượng tăng này rất ít nhưng tới năm 2017 số lượng lao động trẻ tăng cao. Cụ thể như sau: Năm 2016 thì tổng lao động là 256 người trong đó lao động trẻ từ 18-28 là 98 người, lao động từ 29- 37 tuổi là 82 người và lao động từ 38-45 tuổi là 62 người còn lại 14 người là lao động già nhiều kinh nghiệm. Nhưng tới năm 2018, tổng lao động của Công ty là 425 người tăng so với năm 2016 là 169 người thì chủ yếu tăng lượng lao động trẻ, lượng lao động trẻ tăng 170 người. Nhìn chung công ty có đội ngũ lao động trẻ dồi rào sức khỏe. Vì tính
 20. 11 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 chất công việc của công ty là thi công công trình chiếu sáng, cần lượng lao động trẻ để có sức khỏe tốt, chịu được mức lao đông trong môi trường khắc nghiệt, cần lao động có sức khỏe tốt. 2.2. Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK Chiếu Sáng Việt Nam 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo Theo kế hoạch, tình hình kinh doanh và nhu cầu thực tế về chất lượng NNL CNV hiện có mà hàng quý công ty đã xác định được nhu cầu đào tạo và phát triển NNL. Công ty đã xác định nhu cầu đào tạo cụ thể như sau: Để xác định được nhu cầu đào tạo công ty thu thập thông tin từ ba nguồn:  Nguồn 1: Nhu cầu của CBCNV Từ năm 2017 – 2018 công ty tuyển dụng thêm 20 giáo viên bao gồm cả giáo viên qua đào tạo và giáo viên chưa qua đào tạo. Tất cả những nhân viên chưa qua đào tạo họ đều mong muốn có một chương trình đào tạo để nâng cao tay nghề và phù hợp với môi trường làm việc của trung tâm. Ngoài ra, trong công ty việc đề bạt, thăng chức được diễn ra theo quý, bất kỳ cán bộ nào cũng muốn nâng cao năng lực quản lý cũng như trình độ chuyên môn để có thể được thăng chức.  Nguồn 2: Theo định hướng của công ty: công ty đưa ra định hướng phát triển trong dài hạn: Tạo một nguồn lực vững chắc, có năng lực cạnh tranh để đáp ứng phát triển mở rộng về quy mô cũng như chất lượng dạy học. Nâng cao năng lực giáo viên thông qua giao tiếp và trình độ ngoại ngữ  Nguồn 3: Kết quả kinh doanh của các năm trước Để xác định công tác đào tạo của công ty là cần thiết hay không thì công ty đã xem xét thông qua năng suất lao động cũng như doanh thu, lợi nhuận qua các năm. Năng suất lao động: năm 2017 là 138,05 triệu/đồng/người tới năm 2018 là 143,14 triệu/đồng/người. Mức năng suất này đã tăng nhưng còn chậm vì vậy để cải thiện năng suất lao động được nâng lên thì cần phải nâng cao năng lực trình độ của người lao động thông qua hoạt động đào tạo. Qua quá trình tổng hợp các nguồn thì năm 2018 công ty đã đưa ra được nhu cầu đào tạo, phát triển nhân lực như sau Nhu cầu cán bộ lãnh đạo: Hàng năm cử cán bộ lãnh đạo thuộc các phòng, theo học các lớp nghiệp vụ ngắn ngày và các lớp lý luận chính trị cao cấp. Trong năm 2018
 21. 12 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 công ty đã cử 36 người được đào tao. Và có 34 người đào tạo tại trung tâm, đi học lớp cấp cao lý luận chính trị, các lớp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cũng như các lớp đào tạo về tin học và ngoại ngữ, còn 2 người sẽ được đào tạo tại chỗ. Nhu cầu cán bộ CNV: Mỗi phòng ban cử CNV đi học để nâng cao nghiệp vụ. Tính tới năm 2018, trung bình mỗi CNV trong công ty đều được cử đi đào tạo một lần. Theo số liệu thống kê của Phòng HCNS, cụ thể là cán bộ phụ trách đào tạo kết hợp với trưởng các phòng ban từ năm 2016 – 2018 thì nhu cầu đào tạo của công ty có xu hướng tăng lên và điều này được thể hiện cụ thể qua biểu đồ sau: Bảng 2.3: Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty 2016-2018 Đơn vị: người Chỉ tiêu Năm 2016 2017 2018 Số lượng % Số lượng % Số lượng % Tổng số LĐ 272 100 272 100 310 100 Nhu cầu đào tạo 190 69,85 190 69,85 257 82,9 Theo tính chất công việc LĐ gián tiếp 38 18,42 38 18,42 31 12,06 LĐ trực tiếp 155 81,58 155 81,58 226 87,94 Theo giới tính Nam 183 96,32 183 96,32 245 95,33 Nữ 7 3,68 7 3,68 12 4,67 Theo trình độ chuyên môn CĐ, ĐH 16 8,42 16 8,42 20 7,78 TC 17 8,95 17 8,95 35 13,62 SC 21 11,05 21 11,05 36 14,01 CNKT 26 13,68 26 13,68 29 11,28 LĐPT 110 57,89 110 57,89 137 53,31 Theo ngành nghề Kinh tế, quản trị 155 81,58 155 81,58 226 87,94 Kỹ thuật, công nghệ 30 15,79 30 15,79 25 9,73 Luật 3 1,58 3 1,58 6 2,33 Theo trình độ ngoại ngữ 56 29,47 56 29,47 73 28,40
 22. 13 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Theo trình độ tin học 81 42,63 81 42,63 95 36,96 ( Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự). Từ bảng số liệu trên ta thấy nhu cầu đào tạo của Công ty khá cao, tỷ lệ qua các năm đều chiếm trên 60% so với tổng số lao động do cán bộ nhân viên trong công ty đã ý thức được tầm quan trọng của đào tạo và tham gia nhiệt tình các chương trình đào tạo mà Công ty xây dựng. Trong bảng số liệu trên ta thấy đối tượng được đào tạo chiếm tỷ trọng cao nhất là nhân viên học ngành kinh tế, chủ yếu là nhân viên kinh doanh. Đồng thời trong những năm gần đây, công ty chú trọng hơn trong việc đạo tạo tiếng anh và tin học. Nhằm đảm bảo cho lao động phát triển toàn diện về tâm lực, thể lực và trí lực. Khi đã xác định được nhu cầu đào tạo, Công ty sẽ gửi thông báo và quyết định xuống phòng Tổ chức hành chính để lựa chọn đối tượng cho phù hợp. Phòng Tổ chức hành chính dựa theo quy chế cử người đi đào tạo chính quy và không chính quy của Công ty để đề xuất đối tượng được đào tạo cho phù hợp với yêu cầu đặt ra. 2.2.2 Lập kế hoạch đào tạo 2.2.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo Nâng cao trình độ chuyên môn quản lý, kỹ thuật, các kỹ năng thực hiện công việc, khả năng tổ chức quản lý cho người lao động để họ có thể thực hiện hiệu quả công việc của chính mình.  Kỹ năng Cán bộ quản lý: + Có khả năng hoạch định tổ chức, điều hành công ty + Thiết lập các mục tiêu, xây dựng các chiến lược, kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó. + Dự kiến được khó khăn, trở ngại, biến động của môi trường kinh doanh. + Có khả năng ứng xử và giao tiếp tốt. + Tạo ra môi trường làm việc tốt (thu nhập, cơ hội thăng tiến…) Đối với công nhân viên: + Có kỹ năng nghiên cứu và chuẩn bị: trang bị cho nhân viên cách nghiên cứu khách hàng của mình để dễ dàng tiếp cận khách hàng hơn nữa. + Kỹ năng chuẩn đoán: trang bị cho nhân viên nắm bắt được tâm lý của khách hàng, chuẩn đoán được rằng khách hàng đang cần những sản phẩm như thế nào.
 23. 14 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 + Kỹ năng giao tiếp tốt: tạo mối quan hệ thân thiện với khách hàng cũng như các đồng nghiệp. + Kỹ năng cộng tác: nhân viên tạo mối quan hệ với khách hàng, mở rộng khách hàng.  Kiến thức Cán bộ quản lý: + Có chuyên môn cụ thể về nghề nghiệp, chức trách nắm giữ. + Có kiến thức tổng quát về trung tâm, ngành, các hoạt động liên quan, môi trường kinh doanh, pháp lý, chính trị, kinh tế vã xã hội. + Có kiến thức phân tích tài chính và định lượng. + Thành thạo tin học văn phòng Đối với công nhân viên: + Có kiến thức tổng quan về công ty. Cũng như ngành nghề đang kinh doanh + Có chuyên môn cụ thể về ngành nghề được giao. + Làm tốt các công việc thường ngày. + Thành thạo tin học văn phòng. 2.2.2.2 Lựa chọn đối tượng đào tạo Ngoài việc dựa vào hồ sơ cá nhân của cán bộ nhân viên để lấy thông tin về trình độ, kinh nghiệm khả năng thực hiện công việc. Cán bộ phụ trách đào tạo còn dựa vào bảng tổng kết phân tích nhân viên của công ty để tìm ra những kiến thức, kỹ năng còn thiếu sót của họ và phát huy những mặt tích cực mà họ đạt được. Hàng năm, công ty đều phát cho mỗi nhân viên bản đánh giá nhân viên. Qua đó nhân viên tự đánh giá và cán bộ phụ trách sẽ tổng hợp lại bản đánh giá nhân viên của bộ phận mình rồi trình lên cán bộ nhân sự. Cán bộ nhân sự phụ trách việc đánh giá nhân viên sẽ phân tích và tổng kết lại thành bảng tổng kết phân tích nhân viên như sau: Bảng 2.4: Bảng tổng kết phân tích nhân viên của công ty STT CÔNG VIỆC ƯU ĐIỂM HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN Quản lý nhân sự Cơ cấu hợp lý, nhân lực có kinh nghiệm và kỹ năng tốt - Những cán bộ được giao đảm nhiệm công tác nhân sự đều được đào
 24. 15 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1 tạo không đúng chuyên môn. - Thiếu đào tạo bài bản về các kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý. 2 Quản lý tài chính kế toán Cơ cấu hợp lý, nhân viên có kinh nghiệm thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán và quản lý tài chính. Kỹ năng sử dụng tin học, phần mềm kế toán chưa chuyên nghiệp 3 Kinh doanh và đầu tư Đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm nhiều năm cùng lĩnh vực Cập nhật kiến thức kỹ thuật và công nghệ mới chưa cao Thiếu sự nhanh nhạy đối với sự biến động của thị trường 4 Kỹ thuật nghiệp vụ Cơ cấu hợp lý, nhiều nhân lực có kinh nghiệm, tay nghề cao Trình độ kỹ thuật không đồng đều Chưa qua đào tạo chiếm tỷ trọng khá lớn Quy trình làm việc chưa chuyên nghiệp, còn để xảy ra sai sót. 5 Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng Đội ngũ đồng đều Khả năng giao tiếp tiếng anh chưa cao Thiếu đào tạo về các kỹ năng mềm 6 Các công việc khác Đồng đều về nhân lực Khả năng hỗ trợ yếu, chất lượng nhân lực chưa cao. (Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự). Qua bảng tổng kết phân tích nhân viên, ta có thể thấy được những kỹ năng và kiến thức mà nhân viên còn thiếu, từ đó có thể xác định được nhu cầu đào tạo một cách hợp lý. Đây là tài liệu hữu ích nhất giúp cho công ty có thể xác định được nhu cầu đào tạo một cách chính xác cho công tác đào tạo tại công ty. Ngoài bảng tổng kết phân tích nhân viên, công ty còn thu thập đơn xin đi học, bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của người được đi đào tạo. Với đơn xin đi học và bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của
 25. 16 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 người được cử đi đào tạo được gửi lên, công ty sẽ thu thập được nhu cầu đào tạo, số lượng người có nhu cầu đào tạo và thấy được những cam kết đưa ra chính là nỗ lực mà nhân viên có thể thực hiện cho công ty và cho chính bản thân họ. Tuy nhiên, nếu dựa vào đơn xin đi học, bản cam kết thôi thì chưa chính xác bởi nội dung chưa thể hiện được nguyện vọng đi học của họ là vì công ty, vì bắt buộc hay có nhu cầu thực sự. Chính vì vậy mà phòng Tổ chức hành chính phải xem xét kỹ lưỡng chứ không phải ai gửi đơn đi học đều được đào tạo. Bảng 2.5: Điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ công nhân viên được đi đào tạo. STT Hình thức Điều kiện, tiêu chuẩn 1 Đào tạo chính quy - Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Điều kiện này không áp dụng đối với các chức danh không thuộc diện phải kí hợp động theo quy định của Bộ luật lao động . - Cán bộ công nhân viên được cử đi đào tạo phải phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của đơn vị. - Hoàn thành các nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật lao động từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian xét - Có thời gian làm việc tại đơn vị tối thiểu là 2 năm đối với bậc đào tạo Thạc sỹ, 5 năm đối với bậc đào tạo tiến sĩ. - Đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của cơ sở đào tạo. - Các điều kiện khác như: + Cán bộ công nhân viên không được cử đi dự tuyển liên 45 tiếp các khóa đào tạo tương tự trong vòng 12 tháng, nếu đã được cử dự tuyển mà không dự thi (trừ trường hợp có lý do chính đáng) hoặc dự thi nhưng không trúng tuyển, không được tham gia cùng một lúc 2 khóa đào tạo dài hạn. + Đối với bậc đào tạo sau đại học mỗi cán bộ công nhân viên chỉ được đơn vị cử dự tuyển tối đa 2 lần đối với đào tạo trong nước và 3 lần đối vói đào tạo ở nước ngoài. + Đối với đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ, nam tuổi 45, nữ dưới tuổi 40. - Cán bộ công nhân viên được ghi nhận có thành tích thi đua
 26. 17 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 trong chuyên môn hoặc hoạt động toàn thể được các tổ chức cấp trên công nhận sẽ được các đơn vị ưu tiên khi lựa chọn cử đi đào tạo nâng cao trình độ. Đối với bậc đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ưu tiên cán bộ nguồn, cán bộ trong diện quy hoạch. 2 Đào tạo không chính quy - Cử người đi đào tạo phải phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của đơn vị. - Đáp ứng các yêu cầu tuyển đầu vào của các khóa đào tạo. - Đối với trường hợp đi đào tạo ở nước ngoài, cần thêm điều kiện đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định của tập đoàn và cam kết theo mẫu ban hành. (Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự). Dựa vào điều kiện này và quy định về nhu cầu đào tạo mà công ty đã xác định, phòng Tổ chức hành chính sẽ tiến hành lựa chọn và đề xuất những người phù hợp được cử đi đào tạo chính quy hay không chính quy. 2.2.2.3 Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo Chương trình đào tạo. Để xây dựng được một chương trình đào tạo trước hết Công ty đã đi theo một quy trình khá là chi tiết. Sau khi đã xác định được nhu cầu đào tạo Giám đốc đã thống nhất với trưởng phòng nhân sự lập kế hoạch đào tạo. Những nhu cầu đào tạo phát sinh sau khi lập kế hoạch được đưa vào kế hoạch đào tạo bổ sung. Đào tạo bổ sung khi xuất hiện thêm nhiều nhu cầu học tập, chuyển giao công nghệ hay khi có một chương trình đào tạo được mời tham gia mà công ty thấy phù hợp cho người lao động tham gia. Chương trình đào tạo gồm những nội dung sau: Lĩnh vực được đào tạo, nội dung cần đào tạo, yêu cầu và mục đích khóa đào tạo đó, thời gian thực hiện bắt đầu từ khi nào đến khi nào, những ai tham gia khóa học, giảng viên giảng dạy là ai và tài liệu sử dụng trong quá trình học bao gồm những tài liệu nào…việc xác định chương trình đào tạog iúp tránh việc đào tạo tràn lan, không có sự kiểm soát gây lãng phí cho công ty. Do công ty đã phân tích trách nhiệm thiết lập cho cán bộ đào tạo nên chương trình đào tạo được xây dựng khá rõ ràng và chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai thực hiện được dễ dàng. Chính điều đó cũng góp phần tạo điều kiện cho việc lựa chọn phương pháp đào tạo diễn ra thuận lợi hơn. Tùy vào nhu cầu cầu mà công ty có những kế hoạch đào tạo khác nhau, sau đây là một số kỹ năng cơ bản :
 27. 18 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bảng 2.2: Khóa học dành cho cán bộ lãnh đạo cấp cao STT TÊN KHÓA HỌC THỜI GIAN (NGÀY) 1 Kỹ năng lãnh đạo 3 2 Kỹ năng đàm phán và giải quyết xung đột 3 3 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 4 4 Quản trị tài chính 6 5 Quản trị marketing chiến lược 4 6 Quản trị hệ thống kiểm soát nội bộ 4 7 Xây dựng, tổ chức và đánh giá thực hiện kế hoạch 5 8 Xây dựng chiến lược kinh doanh 3 9 Xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp- văn hóa doanh nghiệp 3 (Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự). Nhìn vào bảng số liệu ta có ta có thể thấy các chương trình đào tạo khá hấp dẫn, đây là những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các cán bộ lãnh đạo cấp cao, giúp họ quản lý tốt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bảng 2.6: Khóa học dành cho cán bộ nhân sự STT TÊN KHÓA HỌC THỜI GIAN (NGÀY) 1 Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 3 2 Nâng cao hiệu quả quản lý thông qua huy động nguồn nhân lực 6 3 Kỹ thuật xây dựng chính sách đãi ngộ trong doanh nghiệp 4 4 Đào tạo – phát triển nguồn nhân lực – khuyến khích tạo động lực lao động cho nhân viên 3 5 Lâp kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực – sử dụng ngân sách đào tạo hiệu quả 4 6 Kỹ năng kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo 6 7 Kỹ năng giải quyết vấn đề ra quyết định 4 (Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự)
 28. 19 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Nhìn vào bảng trên ta thấy những kỹ năng trong khóa học đào tạo thực sự cần thiết cho cán bộ của phòng hành chính, những kiến thức và kỹ năng của khóa học sẽ giúp những người làm công tác đào tạo làm tốt hơn trong khâu lập kế hoạch cũng như sử dụng hơp lý ngân sách đào tạo, nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo.
 29. 20 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bảng 2.7: Khóa học dành cho cán bộ kinh doanh STT TÊN KHÓA HỌC THỜI GIAN (NGÀY) 1 Nghiên cứu điều tra và phân tích nhu cầu thị trường, thiết lập hệ thống bán hàng 3 2 Xây dựng quản lý hệ thống kênh phân phối nghệ thuật bán hàng chuyên nghiệp. 3 3 Xây dựng – quản tri chiến lược marketing 2 4 Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh 3 5 Nghệ thuật PR trong xây dựng và quản trị thương hiệu 3 6 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 3 (Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự). Nhìn chung, các chương trình đào tạo của công ty khá phong phú, các khóa học hấp dẫn, phù hợp với học viên, được phân chia rõ ràng cho từng đối tượng tham gia. Số học viên tham gia đào tạo các chương trình sẽ được làm rõ ở những phần sau. Nội dung cơ bản của kế hoạch phải được nêu cụ thể, chi tiết về: Thời gian, địa điểm, hình thức đào tạo, giảng viên, học viên, kinh phí đào tạo. Chương trình đào tạo được Công ty phân định khá rõ ràng: - Đào tạo kiến thức định hướng chung cho tất cả nhân viên mới. - Đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. - Đào tạo cán bộ quản lý. Công ty đã kết hợp được khá nhiều phương pháp đào tạo, song lại chú trọng quá nhiều vào các phương pháp đào tạo nội bộ, hội thảo. Các phương pháp đào tạo cho công nhân cũng chưa phong phú, chưa tổ chức được nhiều cuộc thi tay nghề, thi cấp chứng chỉ cho công nhân. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016 – 2018 công ty đã có sự lựa chọn các phương pháp đào tạo khá phù hợp với đối tượng đào tạo của công ty như sau:
 30. 21 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bảng 2.8: Phương pháp đào tạo phổ biến tại Công ty giai đoạn 2016 – 2018 Các phương pháp đào tạo Đối tượng Nơi thực hiện Cán bộ, chuyên môn nghiệp vụ Công nhân kỹ thuật Nhân viên mới Nơi làm việc Ngoài nơi làm việc Kèm cặp chỉ dẫn X X X X Mở lớp cạnh doanh nghiệp X X Gửi đi học các trường Trường chính quy X X X Đào tạo theo kiểu học nghể X X X Hội nghị, hội thảo X X Tu nghiệp nước ngoài X X Thực tập X X X (Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự) Qua đây ta có thể thấy nội dung đào tạo nguồn nhân lực thì rất rộng nhưng mà những phương pháp công ty đang áp dụng cho công tác đào tạo còn rất hạn chế, không đa dạng chủ yếu là những hình thức truyền thống mà công ty đã áp dụng qua nhiều năm, không có sự đổi mới hay áp dụng các phương pháp hiện đại. Bởi vậy, các phương pháp đào tạo của công ty chưa thật sự kích thích được người lao động tham gia tích cực vào các khóa đào tạo. 2.2.2.4 Dự tính chi phí đào tạo Bảng 2.9: Chi phí đào tạo của công ty qua các năm Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Tuyệt đối Tươn g đối (%) Tuyệ t đối Tương đối (%) Tổng chi phí Triệu 30 40 62,9 10 33 22,9 57,25
 31. 22 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 đào tạo Tổng số LĐ được đào tạo Người 14 25 36 9 78,57 11 44 Chi phí đào tạo trung bình Triệu/ người/ năm 2,14 1,6 1,75 -0,54 25 0,15 9.34 (Nguồn: phòng tài chính – kế toán) Nhận xét: Qua bảng thống kê chi phí đào tạo cho ta thấy tổng chi phí đào tạo tăng đều qua các năm, năm 2017 tăng 33% so với năm 2016 tương ứng với tăng 10 triệu. Từ năm 2018 tăng 57,25% so với năm 2017 tương ứng với tăng 33,9 triệu. Việc tăng này do số lượng công nhân viên được đào tạo tăng. Điều đó chứng tỏ nguồn quỹ giành cho đào tạo NNL tăng lên đáng kể và công ty đã nhận thấy vai trò và quan trọng của quá trình đào tạo nâng cao chất lượng nguông nhân lực. Điều này tạo tâm lý ổn định cho CBCNV khi được đi dào tạo, đồng thời thể hiện sự hỗ trợ về phía tài chính của công ty. 2.2.2.5 Lựa chọn người đào tạo Với hai hình thức là đào tạo trong doanh nghiệp và đào tạo ngoài doanh nghiệp nên giáo viên thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty bao gồm cả giáo viên thuộc bên trong và bên ngoài công ty: - Đối với những giáo viên thuộc bên trong công ty thì công ty chủ yếu lựa chọn những người lao động là các cán bộ quản lý của công ty như là: Các phó phòng các phòng ban chức năng, tổ trưởng hoặc là những người lao động giỏi có trình độ kỹ thuật lành nghề, có kinh nghiệm lâu năm trong công việc tham gia vào công việc đào tạo. - Đối với những giáo viên đến từ bên ngoài công ty thì sẽ do các trường các trung tâm, tổ chức giáo dục mà người lao động đó theo học sắp xếp và bố trí giảng dạy. Theo đó, tùy vào từng phương pháp đào tạo mà Công ty có thể xác định giáo viên thuộc bên trong hoặc bên ngoài công ty. Đồng thời các giáo viên tham gia công tác đào tạo nhân lực cho công ty phải: + Biên soạn nội dung phù hợp với chương trình học. + Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo cho mỗi học viên sau khóa học.
 32. 23 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Trong quá trình giảng dạy các giáo viên kiêm nhiệm này sẽ được hưởng các quyền lợi như khi đang làm việc. Đồng thời những giáo viên đó sẽ có thêm các khoản phụ cấp từ việc tham gia giảng dạy. Tuy vậy, việc tuyển chọn và đào tạo đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập vì họ không hiểu về tình hình thực tế của công ty. Vì công ty sử dụng hai phương pháp đào tạo chủ yếu là kèm cặp và cử đi học thì giáo viên của công ty có hai nguồn chính: Tại công ty, công ty sẽ cử những nhân viên có kinh nghiệm làm việc lâu năm trên 3 năm hiểu rõ và nắm chắc mọi tình hình hoạt động của công ty. Những người này sẽ làm cùng để chỉ bảo cho những nhân viên mới, những nguơì yếu kém có nhu cầu được đào tạo. Truyền cho họ những kinh nghiệm làm việc mà giáo viên đã tích lũy được từ trước. Tại các trung tâm thì giáo viên do trung tâm lựa chọn, những giáo viên này là người đã có nhiều năm giảng dạy và được nhiều công ty tin tưởng. Các giảng viên có tiếng tại Đại học Thương mại, ĐH Kinh tế… 2.4. Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty TNHH SX TMDV XNK Chiếu Sáng Việt Nam 2.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực 2.4.1.1.Ưu điểm: + Công ty tìm hiểu được các nguyên nhân dẫn đến kết quả làm việc không tốt như: không có đào tạo, đào tạo chưa đúng người đúng việc, do giáo viên thiếu tự tin, có cảm giác bị đối xử không công bằng… + Qua quá trình tìm hiểu, công ty đã nhận thấy được tầm quan trọng của việc đào tạo và phát triển nhân sự + Công ty đã xây dựng được kết quả về yêu cầu thực hiện công việc 2.4.1.2.Nhược điểm: + Việc đào tạo thường được dựa vào mục tiêu của công ty nhưng không dựa vào nguyện vọng của giáo viên xem họ gặp những vấn đề trong công việc. + Chưa có nguồn thông tin chi tiết đánh giá nhu cầu đào tạo của nhân viên, thông qua bản mô tả công việc, sai sót hay lỗi lầm cũng như những phản ứng từ phía khách hàng để đánh giá thực chất về nhu cầu đào tạo. 2.4.2 Lập kế hoạch đào tạo 2.4.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo
 33. 24 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Ưu điểm: Đưa ra mục tiêu cụ thể cho công ty, xác định được những kiến thức và kỹ năng gì mà nhân viên cần có sau khi được đào tạo. Từ đó xác định được kế hoạch đào tạo sát với mục tiêu đề  Nhược điểm: Công ty đặt ra các mục tiêu thường cao so với học viên đi học nên đôi khi tạo ra áp lực cho các học viên Mục tiêu của công tác đào tạo mà công ty đưa ra chưa cụ thể, không đưa ra được căn cứ rõ ràng để có thể đo lường chính xác giữa mục tiêu đặt ra và kết quả thực hiện của công tác đào tạo. 2.2.2.2 Lựa chọn đối tượng đào tạo  Ưu điểm: Hàng năm, công ty đều phát cho mỗi nhân viên bản đánh giá nhân viên. Qua đó nhân viên tự đánh giá và cán bộ phụ trách sẽ tổng hợp lại bản đánh giá nhân viên của bộ phận mình rồi trình lên cán bộ nhân sự.  Nhược điểm: Nếu dựa vào đơn xin đi học, bản cam kết thôi thì chưa chính xác bởi nội dung chưa thể hiện được nguyện vọng đi học của họ là vì công ty, vì bắt buộc hay có nhu cầu thực sự. Chính vì vậy mà phòng Tổ chức hành chính phải xem xét kỹ lưỡng chứ không phải ai gửi đơn đi học đều được đào tạo. 2.4.2.3 Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo  Ưu điểm: Công ty đã phân riêng ra từng cấp để xây dựng nội dung đào tạo. Với cấp quan trị thì các nội dung đào tạo cần phải được đào tạo bên ngoài, còn nhân viên thì có thể đào tạo theo phương pháp chỉ bảo, kèm cặp,…vì thế công ty phân riêng ra để tiện quản lý. Sau xác định được những nội dung cần phải đào tạo ở từng cấp thì công ty tiến hành lựa chọn phương thức đào tạo sao cho phù hợp với những nội dung cần đào tạo. Công ty cũng rất quan tâm đến việc lựa chọn giáo viên, giảng viên cho công tác đào tạo, lựa chọn trung tâm đào tạo (với đào tạo bên ngoài trung tâm) sao cho chất lượng tốt, nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm để giúp cho những người được đi học sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức nhất
 34. 25 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Nhược điểm: Đào tạo ồ ạt, chưa xác định nhu cầu đào tạo là nhu cầu vừa quan trọng vừa khẩn cấp để tập trung đào tạo trước. Các phương pháp học còn thiếu, cần bổ sung, các bài học chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết chưa đi sâu vào thực hành dẫn đến việc giữa thực hành và lý thuyết có khỏang cách xa nhau. Trong phương pháp đào tạo theo kiểu kèm cặp thì người hướng dẫn là những nhân viên lành nghề hay những nhân viên có kinh nghiệm trong công ty. Những người này có thể có nhiều kinh nhiệm, thực hành tốt nhưng lại thiếu kỹ năng sư phạm, chưa có hệ thống lý thuyết, vì vậy việc đào tạo chỉ đơn giản là học thực hành mà không được trang bị lý thuyết đầy đủ. Đó là chưa kể đến những người này không có kỹ năng sư phạm nên trình độ giảng dạy, truyền đạt của họ khó hiểu dẫn đến người được đào tạo khó có thể tiếp thu hết những gì người dạy truyền đạt. 2.2.2.4 Dự tính chi phí đào tạo  Ưu điểm Qua các năm số lượng đào tạo tăng lên thì chi phí cho đào tạo cũng tăng theo. Tuy vậy, nhưng công ty vẫn cố gắng hết sức đảm bảo những khoản hỗ trợ cho giảng viên và người lao động nên đã khích lệ và tạo động lực cho cán bộ công nhân viên trong công ty tham gia vào công tác đào tạo của DN.  Nhược điểm Nguồn kinh phí đào tạo hiện nay của công ty vẫn chưa được thành lập một quỹ riêng mà chủ yếu trích từ một phần lợi nhuận của công ty, rất hạn hẹp. Còn khoản hỗ trợ từ tổng công ty huy động rất khó khăn. Vì nguồn kinh phí hàng năm này phải dựa vào khả năng kinh doanh của công ty do đó nhiều khi kế hoạch đào tạo đã được lập nhưng không đủ kinh phí và không thực thi hoặc giảm quy mô, giảm chất lượng đào tạo. 2.2.2.5 Lựa chọn người đào tạo  Ưu điểm Công ty cũng rất quan tâm đến việc lựa chọn giáo viên, giảng viên cho công tác đào tạo, lựa chọn trung tâm đào tạo (với đào tạo bên ngoài doanh nghiệp) sao cho chất lượng tốt, nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm để giúp cho những người được đi học sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức nhất
 35. 26 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Nhược điểm Việc lựa chọn giáo viên tham gia giảng dạy cũng tồn tại nhiều bất cập như: Nếu là giáo viên từ bên trong công ty thì cũng do cán bộ quản lý lựa chọn mà không dựa trên những tiêu thức cụ thể, không được đánh giá kỹ lưỡng hay những giáo viên bên ngoài lại do các cơ sở, trung tâm giáo dục chọn thì cũng có thể không phù hợp với doanh nghiệp. Tóm tắt chương 2 Qua tóm lược tình hình thực tế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty, nhìn chung công ty có nhưng bước tiến tốt trong công tác đào tạo và phát triển nhân lực bắt kịp với tình hình phát triển công ty. Sau mỗi khóa học, công ty đều khảo sát lại những kiến thức mà nhân viên được tham gia học và từ đó đánh giá kết quả. Tuy nhiên hiện nay công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty vẫn còn tồn tại khá nhiều hạn chế, gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển của công ty. Cụ thể như: Thời gian đào tạo lý thuyết nhiều hơn thực hành, Các phương pháp học còn thiếu, cần bổ sung, các bài học chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết chưa đi sâu vào thực hành dẫn đến việc giữa thực hành và lý thuyết có khỏang cách xa nhau. Việc đào tạo thường được dựa vào mục tiêu của công ty nhưng không dựa vào nguyện vọng của giáo viên xem họ gặp những vấn đề trong công việc .
 36. 27 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SX TMDV XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM
Publicité