Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty thương mại Thiên Min.docx

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty thương mại Thiên Min. Mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đều nằm trong thế tác động liên hoàn với nhau. Vì thế chỉ có tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh một cách toàn diện mới có thể giúp các doanh nghiệp đánh giá đầy đủ và sâu sắc kết quả kinh doanh của mình. Trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân của những thiếu sót đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và những tiềm năng chưa sử dụng. Đồng thời qua việc phân tích các nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng. Từ đó có thể đánh giá mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả kinh doanh giúp doanh nghiệp tìm ra các biện pháp sát thực để khắc phục thiếu sót, tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý doanh nghiệp nhằm tận dụng mọi khả năng tiềm tàng vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI
THIÊN MIN
GVHD: ThS. Nguyễn Duy Long
SVTH : Nguyễn Thị Ly Ly
MSSV: 131401358
LỚP: QT13DH-QT1
KHÓA:
TP HCM, THÁNG 04 NĂM 2017
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn các thầy (cô) trường ĐH Quốc Tế
Hồng Bàng nói chung đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu. Đặc biệt em
rất cảm ơn thầy ThS. Nguyễn Duy Long là người hướng dẫn góp ý để em hoàn
thành bài báo cáo thực tập này.
Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc cùng toàn thể cán
bộ công nhân viên của công ty đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em
hoàn thành tốt bài báo cáo này. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn các anh chị ở
phòng kế toán đã tận tình chỉ dạy giúp em tìm hiểu thực tế về công tác marketing
tại công ty cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Qua thời gian học tập tại trường cùng với thời gian tìm hiểu thực tế tại công
ty em đã từng bước trang bị kiến thức và học hỏi kinh nghiệm cho bản thân để làm
việc vững vàng hơn trong chuyên môn nghề nghiệp sau này.
Cuối cùng, với lòng quý trọng và biết ơn sâu sắc em xin kính chúc thầy (cô)
dồi dào sức khỏe và thành đạt hơn nữa trong sự nghiệp, chúc quý công ty ngày càng
phát triển lớn mạnh trong lĩnh vực kinh doanh.
TP. HCM, Ngày…..tháng………năm 2017
Sinh viên
Họ và tên
Ly
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
TP. HCM, Ngày…..tháng………năm
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
……….., Ngày…..tháng………năm 2017
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY..............................................................3
1.1. Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Thương Mại Thiên Min ..........................3
1.1.1 Thông tin công ty ........................................................................................3
1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ..................................................3
1.1.2.1 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh..............................................................3
1.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .......................................................4
1.1.3 Tình hình lao động và sử dụng lao động của công ty ................................5
1.1.4 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình kinh doanh của công ty..................7
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
MTV THƯƠNG MẠI THIÊN MIN .........................................................................10
2.1. Giới thiệu phòng kinh doanh .........................................................................10
2.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng kinh doanh..................................10
2.1.1.1 Chức năng ...........................................................................................10
2.1.1.2 Nhiệm vụ.............................................................................................10
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của phòng kinh doanh .....................................................11
2.1.3. Nhiệm vụ từng vị trí .................................Error! Bookmark not defined.
2.2. Phân tích tình hình kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thương Mại Thiên
Min.........................................................................................................................12
2.2.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán.................................................14
2.2.1.1. Phân tích cấu trúc tài sản của công ty qua các năm 2014, 2015 và
2016.................................................................................................................14
2.2.1.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2014, 2015 và
2016.................................................................................................................17
2.2.2. Phân tích bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ...........................20
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
2.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính .....................................................................23
2.2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán ...........................................................23
+ .Phân tích các khoản phải thu..........................................................................23
+ Phân tích các khoản phải trả ...........................................................................24
2.2.3.2. Phân tích các tỷ số về khả năng hoạt động ........................................24
+ Số vòng quay hàng tồn kho.............................................................................24
+ .Kỳ thu tiền bình quân.....................................................................................26
+ Vòng quay vốn lưu động.................................................................................27
2.2.3.3. Phân tích khả năng sinh lợi................................................................29
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu ......................................................29
+ Tỷ suất doanh lợi tài sản (ROA) .....................................................................29
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)..................................30
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ..........................................................28
3.1. Đánh giá chung về tình hình kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thương
Mại Thiên Min.......................................................Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Những thành tựu, kết quả đạt được..........Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Những tồn tại, hạn chế .............................Error! Bookmark not defined.
3.2. Kiến nghị.........................................................Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Giải pháp nâng cao doanh thu và kiểm soát chi phíError! Bookmark not
defined.
3.2.1.1.Tăng doanh thu......................................Error! Bookmark not defined.
3.2.1.2. Kiểm soát chi phí................................Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu độngError! Bookmark not
defined.
3.2.2.1. Đối với hàng tồn kho..........................Error! Bookmark not defined.
3.2.2.2. Đối với các khoản phải thu.................Error! Bookmark not defined.
3.2.2.3. Đầu tư vào tài sản cố định..................Error! Bookmark not defined.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
3.2.3. Các biện pháp nâng cao trình độ và chất lượng quản lýError! Bookmark
not defined.
3.2.3. Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy raError! Bookmark
not defined.
3.2.4 Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu
động....................................................................Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN...............................................................Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty ...................................4
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của phòng kinh doanh.......Error! Bookmark not defined.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Tình hình lao động và sử dụng lao động của Công ty TNHH MTV
Thương Mại Thiên Min trong năm (2015 - 2016).....................................................6
Bảng 2.1: Phân tích cấu trúc tài sản của công ty qua các năm 2014, 2015 và 2016.14
Bảng 2.2: Các chỉ tiêu về cấu trúc nguồn vốn 2014, 2015 và 2016..........................17
Bảng 2.3: Bảng phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015 và
2016...........................................................................................................................20
Bảng 2.4: Bảng phân tích tỷ số các khoản phải thu..................................................23
Bảng 2.5: Bảng phân tích các khoản phải trả............................................................24
Bảng 2.6: Các chỉ tiêu phân tích số vòng quay hàng tồn kho...................................25
Bảng 2.7: Các chỉ tiêu phân tích kỳ thu tiền bình quân ............................................26
Bảng 2.8: Các chỉ tiêu phân tích số vòng quay vốn lưu động...................................27
Bảng 2.9: Các chỉ tiêu phân tích tỷ suất doanh lợi tài sản (ROA) ............................29
Bảng 2.10: Các chỉ tiêu phân tích tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ..30
1
Chú ý:
- giãn hàng: 1.5;
- khoảng cách giữa: lời mở đầu, các chương so với đoạn văn là 1 hàng
- khoảng cách giữa hai đoạn văn (paragraph): 2.0
LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, để tồn tại và
phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh, kinh doanh hiệu
quả. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất và kinh doanh các doanh
nghiệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử
dụng các điều kiện sẵn có về các nguồn nhân tài, máy móc thiết bị. Muốn vậy
các doanh nghiệp phải thường xuyên cân nhắc, tính toán và lựa chọn phương án
kinh doanh tối ưu và nắm được các nhân tố ảnh hưởng mức độ và xu hướng tác
động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ được thực hiện trên
cơ sở phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đều nằm trong thế tác động liên
hoàn với nhau. Vì thế chỉ có tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
một cách toàn diện mới có thể giúp các doanh nghiệp đánh giá đầy đủ và sâu sắc
kết quả kinh doanh của mình. Trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân của những thiếu
sót đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và những tiềm năng chưa sử dụng.
Đồng thời qua việc phân tích các nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn
thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng. Từ đó có thể đánh
giá mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả
kinh doanh giúp doanh nghiệp tìm ra các biện pháp sát thực để khắc phục thiếu
sót, tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý doanh nghiệp nhằm tận dụng
mọi khả năng tiềm tàng vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh.
2
Xuất phát từ tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh
doanh nên em chọn nội dung:”Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại
Công ty TNHH MTV Thương Mại Thiên Min” làm báo cáo thực tập của mình.
Bổ sung:
Mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, kết cấu
của Báo cáo)
3
Chú ý:
- giãn hàng: 1.5;
- Canh lề (top, bottom, right, left): theo quy định của trường
- khoảng cách giữa: lời mở đầu, các chương so với đoạn văn là 1 hàng
- khoảng cách giữa hai đoạn văn (paragraph): 2.0
- khoảng cách giữa các tiểu mục: 2.0
- Tab: đầu dòng
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
1.1. Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Thương Mại Thiên Min
1.1.1. Thông tin công ty
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THIÊN MIN
Địa chỉ: 05 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:
Người ĐDPL: Nguyễn Thế Phiệt
Ngày hoạt động: 9/10/2010
Giấy phép kinh doanh: 0310351142
1.1.2. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty
………………………….
………………………………
1.1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty
1.1.2.1 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
* Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh thương mại
- Doanh nghiệp hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa trên thị trường. Các
lĩnh vực mà công ty đang thực hiện kinh doanh là việc phân phối,bán buôn.
Các sản phẩm hàng hóa của công ty chủ yếu là các loại sản phẩm công nghệ
và văn phòng phẩm như: Camera, đầu ghi hình, các loại giấy viết, băng dính, túi
đựng hồ sơ, vỏ đĩa, giấy bóng kinh......
4
Đối với công ty kinh doanh riêng về mặt hàng văn phòng phẩm thì mặt hàng
rất đa dạng, không thể liệt kê được tất cả các sản phẩm của công ty.
- Nhập và phân phối các loại bút, vở và văn phòng phẩm
Từ khi công ty thành lập tới nay cùng với sự nỗ lực của ban lãnh đạo công ty,
những đóng góp của cán bộ công nhân viên toàn công ty mà công ty đã luôn hoàn
thành và vượt kế hoạch đặt ra.
Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh
dài, trung và ngắn hạn do cấp trên giao xuống.Trong quá trình kinh doanh, công ty
phải đổi mới phương pháp mua bán phù hợp với nhu cầu thị trường và tự cân đối
mức luân chuyển hàng hóa, cải tổ thay thế các sản phẩm cũ, chất lượng, dung
tích,… những sản phẩm chưa đạt yêu cầu, bảo vệ an toàn trong sản xuất, bảo vệ môi
trường, giữ gìn an ninh trật tự.
1.2. Cơ cấu tổ chức
1.2.1. Sơ đồ tổ chức của công ty
Nguồn: phòng nhân sự
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý của Công ty
Giám đốc
Ban bảo
vệ
Phòng kế hoạch kinh
doanh Phòng
hành
chính,
nhân sự
Phòng
kế toán,
tài vụ
5
1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
Nhân sự của công ty được bố trí phù hợp với từng bộ phận, phòng ban.
Mỗi phòng ban của công ty đều có chức năng, nhiệm vụ riêng phục vụ cho yêu
cầu kinh doanh của công ty.
-Giám đốc: Là đại diện cho pháp nhân của công ty, là người chịu trách nhiệm
về kết quả sản xuất kinh doanh và làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định
hiện hành. Giám đốc điều hành mọi hoạt động kinh doanh theo chế độ một thủ
trưởng, có quyền quyết định cơ cấu tổ chức…
- Phòng tổ chức hành chính – nhân sự: Làm chức năng văn phòng và tổ chức
văn phòng tiền lương, có nhiệm vụ quản lý hồ sơ, quản lý quỹ tiền lương, tổ chức
thực hiện chính sách đối với người lao động, tham mưu cho giám đốc điều động,
tiếp nhận, sắp xếp CBCBNV trong công ty phù hợp với nhu cầu và nhiệm vụ kinh
doanh.
- Phòng kế toán – tài vụ: Quản lý, huy động và sử dụng các nguồn vốn của
công ty sao cho đúng mục đích, hiệu quả nhất.Phong kế toán có trách nhiệm ghi
chép các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty, xác
định kết quả hoạt động kinh doanh, lập các báo cáo tài chính theo quy định.Ngoài
ra,con phân tích hiệu quả của hoạt động kinh doanh của công ty nhằm mục đích
cung cấp các thong tin cho người quản lý để đưa ra những phương án có lợi nhất
cho công ty.
- Ban bảo vệ: Có chức năng bảo vệ hoạt động sản xuất, phòng chông cháy
nổ, kết hợp với đội dân phòng địa phương tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, bảo
vệ máy móc thiết bị, kho hang của công ty và tài sản của khách hàng …
* Phòng kế hoạch – kinh doanh: Có chức năng nghiên cứu, phát triển thị
trường tieu thụ sản phẩm, thực hiện công tác giới thiệu và quảng ba sản phẩm, lập
kế hoạch lưu chuyển hàng hóa tiêu thụ, quản lý kho hàng hóa và thực hiện bán lẻ
sản phẩm,lên kế hoạch nhập kho và tiêu thụ từng loại sản phẩm trong năm..
1.3. Cơ cấu lao động và sử dụng lao động của công ty
* Lao động và sử dụng lao động
6
Bảng 1.1: Tình hình lao động và sử dụng lao động của Công ty TNHH MTV
Thương Mại Thiên Min trong năm (2015 - 2016)
Đơn vị tính: Người
STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016
So sánh
Chênh lệch Tỷ lệ(%)
Tổng số lao động 19 22 3 13,6
1 Theo giới tính
A Nam 8 9 1 11,1
B Nữ 11 13 3 23,1
2 Theo độ tuổi
A Tù 18 đến 30 12 14 2 14,3
B Từ 31 đến 60 7 8 1 12,5
3 Theo trình độ lao động
A Đại học, cao đẳng 10 14 3 21,4
B Trung cấp 3 7 3 42,8
C Lao động phổ thông 4 3 1 33,3
4 Theo tính chất công việc
A Trực tiếp 14 16 2 12,5
B Gián tiếp 5 6 1 16,7
Nhận xét: Thông qua bảng số liệu ta thấy, số lượng CNV của công ty không có
nhiều do quy mô hoạt động của công ty nhỏ. Tuy nhiên trình độ ĐH, CĐ chiếm tỷ
lệ cao từ 19 người (năm 2015) lên 22 người (năm2016), bên cạnh đó mỗi người
đều có tinh thần trách nhiệm, ý thức làm việc tốt thuận lợi cho việc kinh doanh của
công ty đạt hiệu quả cao và đưa công ty ngày một phát triển.
Số lao động của công ty có sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng cụ thể
được biểu hiện qua những chỉ tiêu : tỷ lệ lao động trong công ty tăng số là 3 lao
động tương đương với tỷ lệ tăng là 13,6%..Tổ chức công việc cũng mở rộng tỷ lệ
tăng trưởng trong các bộ phận trực tiếp kinh doanh tăng 2 lao động tương đương
vời mức tỷ lệ tăng là 12,5%, bộ phận gián tiếp sản xuất tăng 1 lao động tương
7
đương với mức tăng là 16,7%. Trình độ lao động trong công ty cũng có sự thay đổi
là 3 lao động trình độ đại học tương đương với tỷ lệ chênh lệch là 33,3%, và 3 lao
động trình độ cao đẳng và trung cấp, 1 lao động phổ thông tương ứng với tỷ lệ
tương đối là 21,4% ; 42,8%?
1.4. Tổng quan kết quả kinh doanh của công ty
1.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.2. Phân tích bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Bảng 2.1: Bảng phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014,
2015 và 2016.
Đvt: Đồng
CHỈ TIÊU
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015
Số tiền Số tiền Số tiền ( +/-) % ( +/-) %
1. Doanh thu bán
hàng và cung cấp
dịch vụ
4.956.428.512 7.494.874.495 7.302.969.940 +2.538.445.983 +51,22 -191.904.555
-2,56
13. Tổng lợi
nhuận kế toán
trước thuế (50 =
30+ 40)
79.685.727 115.701.072 97.617.317 +36.015.345 +45,20 -18.083.755 -15,63
15. Lợi nhuận sau
thuế thu nhập
doanh nghiệp (60
= 50 – 51)
57.373.723 86.775.804 73.212.988 +29.402.081 +51,25 -13.562.816 -15,63
Theo bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ta thấy tổng doanh thu qua 3
năm của công ty có nhiều thay đổi. Năm 2014 chỉ đạt 4.956.428.512 đồng, năm
2015 đạt mức 7.494.874.495 đồng và năm 2016 đạt 7.302.969.940 đồng, điều này
cho thấy quy mô hoạt động kinh doanh có chiều hướng phát triển, mặc dù năm 2016
doanh thu có giảm so với năm 2015 nhưng không đáng kể. Nguyên nhân do công ty
đẩy mạnh sản xuất và thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng.
Doanh thu thuần của công ty năm 2015 tăng lên 2.538.445.983 đồng tương
ứng tăng 51,22% nhưng giá vốn hàng bán cũng tăng lên 2.517.726.852 đồng tương
ứng tăng 59,82% so với năm 2014. Qua năm 2014 doanh thu thuần giảm so với năm
2015 191.904.555 đồng tương ứng giảm 2,56%, giá vốn hàng bán cũng giảm
8
3,93%.Ta thấy năm 2015 so với năm 2014, tốc độ tăng của giá vốn hàng bán tăng
nhanh hơn so với tốc độ tăng của doanh thu (59,82% > 51,22%). Điều này là chưa
tốt, cần phải xem xét lại giá vốn hàng bán tăng là do nhân tố nào ảnh hưởng.
Nguyên nhân tăng là do giá cả một số nguyên vật liệu xây dựng tăng dẫn đến giá
vốn hàng bán tăng.
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2015 đạt 767.962.602
đồng, tăng so với năm 2014 là 20.719.131đồng, tương ứng tăng 2,77%. Qua năm
2016 chỉ tiêu này đạt 840.652.029 đồng, tăng 72.689.427 đồng, tương úng tăng
9,47% so với năm 2015. Nguyên nhân do trong năm 2015 và năm 2016 sản lượng
tiêu thụ và cung cấp dịch vụ gia tăng.Tuy nhiên quy mô lợi nhuận gộp còn chiếm tỷ
lệ thấp trong tổng doanh thu, kết quả công đạt chưa cao. Cụ thể, năm 2014 lợi
nhuận gộp chiếm 15,08%, năm 2015 là 10,25% và năm 2016 chiếm 11,51% trên
tổng doanh thu.
Khi doanh thu tăng lên kéo theo các chi phí khác tăng lên là điều tất yếu, tuy
nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty năm 2014 chiếm 11,67%, năm 2015
chiếm 8,77% và năm 2016 chiếm 8,12% trong tổng doanh thu. Ta thấy tỷ trọng này
giảm qua các năm, nguyên nhân là do công ty đã tinh gọn lại bộ máy quản lý, giảm
nhân sự ở những nơi không cần thiết. Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty
chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh thu góp phần nâng cao lợi nhuận.
Bên cạnh đó hoạt động khác của công ty cũng góp một phần làm tăng lợi
nhuận của công ty qua các năm. Cụ thể, năm 2014 lợi nhuận khác của công ty đạt
7.446.685 đồng, năm 2015 là 128.580.045 đồng và năm 2015 là 161.577.000 đồng.
Tóm lại, qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh các năm ta thấy rằng hoạt động
kinh doanh của Công ty trong năm 2015 không đem lại kết quả, cụ thể bị thua lỗ
12.878.973 đồng và nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế ở năm 2015 vẫn tăng
hơn 29.402.081 đồng so với năm trước là nhờ sự đóng góp rất lớn từ nguồn lợi
nhuận khác với giá trị đóng góp thêm so với cuối năm 2014 là 121.133.360
đồng.Tương tự qua năm 2016 hoạt động kinh doanh của Công ty cũng không khả
quan mấy, vẫn bị thua lỗ 63.959.683 đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng so
với năm 2015 là nhờ có sự đóng góp từ nguồn lợi nhuận khác với giá trị đóng góp
thêm so với cuối năm 2015 là 32.996.995 đồng
9
(phần này trình bày sơ lược tăng trưởng (%) về doanh thu, chi phí, lợi nhuận;
có thể vẽ biể đồ biến động)
1.4.2. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình kinh doanh của công ty
 Thuận lợi
- Tuy thành lập được gần chục năm nhưng công ty cũng dần để lại tên tuổi
trong thị trường kinh doanh. Cùng với sự đoàn kết, tương thân tương ái và sự nhiệt
tình trong công việc của các cán bộ CNV trong công ty
- Nhờ các chính sách của nhà nước như vay vốn, chính sách thuế, mở của
hội nhập nên việc huy động vốn và mở rộng sản xuất của công ty cũng được thuận
lợi hơn nhiều
- Do các mặt hàng văn phòng phẩm, các loại bút, vở…đều là những sản
phẩm thiết yếu đối với nhu cầu và đời sống của mọi người tiêu dùng…
 Khó khăn
- Từ ngày thành lập đến nay, công ty gặp khó khăn về cán bộ,công nhân viên
còn non trẻ về kinh nghiệm nhưng công ty không ngừng mở rộng thị trường trong
và ngoài tỉnh.
- Trên thị trường có không ít những công ty, doanh ngiệp kinh doanh và
buôn bán những mặt hàng thiết yếu như vậy nên việc kinh doanh của công ty cũng
có đôi chút khó khăn
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ban lãnh đạo công ty vẫn hết sức chăm lo
đến đời sống của CNV và luôn tạo cho công ty có một hướng đi cho mình phù hợp
với xu hướng phát triển và nền kinh tế của đất nước. Cùng với sự phát triển của nền
kinh tế công ty đã đề ra đã chiếm các chiến lược cụ thể cho sự phát triển nhiều năm
tiếp theo,phát huy những lợi thế có sẵn để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn,có
chiến lược marketing phù hợp,tạo việc làm ổn định cho cán bộ CNV. Khuyến khích
các sáng kiến trong việc mở rộng thị trường của CNV đưa công ty ngày càng phát
triển và thuận lợi hơn các năm trước
10
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THIÊN MIN
2.1. Giới thiệu phòng kinh doanh
2.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của phòng kinh doanh
 Chức năng
Chức năng của phòn kinh doanh là tham mưu, giúp cho ban giám đốc các
công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện chỉ tiêu doanh số, phát triển thị
trường, quản lý các vấn đề có liên quan đến công tác kinh doanh có sử dụng vốn của
công ty.
 Nhiệm vụ
Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm trình ban Giám đốc phê duyệt để
công ty có kế hoạch chuẩn bị tài chính, nguồn lực va phương án sản xuất phù hợp.
Xây dựng kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm.
Chủ động tìm kiếm đối tác để phát triển mạng lưới phân phối, từng bước mở
rộng thị trường trong và ngoài nước.
Lập danh sách khách hàng mục tiêu. Thiết lập, giao dịch trực tiếp với hệ
thống khách hàng, hệ thống phân phối.
Tiếp nhận và xử lý đơn đặc hàng cùa khách hàng. Đánh giá sức mua và khả
năng thanh toán của khách hàng trước khi đưa ra quyết định tiếp nhận đơn hàng.
Thực hiện hoạt động bán hàng tới các khách hàng nhằm mang lại danh thu
cho công ty.
Chăm sóc khách hàng để duy trì và phát triển các hợp đồng dịch vụ đã ký.
Phối hợp với các bộ phận liên quan như kế toán, sản xuất,phân phối…nhằm
mang đến các dịch vụ đầy đủ nhất cho khách hàng.
11
2.1.2. Cơ cấu hoạt động của phòng kinh doanh
Sơ đồ 2.1 Cơ cấu hoạt động của phòng kinh doanh
 Trưởng phòng kinh doanh:
+ Quản lý, giám sát quá trình làm việc của toàn bộ nhân viên phòng kinh
doanh
+ Phân công công việc cụ thể cho từng nhân viên kinh doanh
+ Đàm phán, soạn thảo các hợp đồng kinh tế liên quan đến các sản phẩm do công ty
cung cấp
+ Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm
+ Lập dự trừ kinh phí hoạt động cho phòng kinh doanh theo tháng, quý, năm
+ Lập kế hoạch Marketing và quảng bá sản phẩm cho công ty
 Phó phòng kinh doanh:
+ Hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh trong công tác lập và thực hiện các chiến lược
kinh doanh
+ Thay mặt trưởng phòng quyết định những công việc được uỷ quyền
+ Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong quá trình bán hàng
 Nhân viên kinh doanh:
+ Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những
những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác
hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh
doanh tiềm năng khác
Trưởng phòng
Phó phòng
Nhân viên kinh doanh
12
+ Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Trưởng kênh bán hàng duyệt. Thực hiện
theo kế hoạch được duyệt.
+ Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy
trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mâu
của các quy trình này
+ Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo
cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho
Trưởng nhóm kinh doanh
2.2. Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thương Mại
Thiên Min
14
2.2.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán
2.2.1.1. Phân tích cấu trúc tài sản của công ty giai đoạn 2014 – 1016 (qua các năm 2014, 2015 và 2016)
(Sửa lại toàn bộ: giai đoạn 2014 – 1016 (qua các năm 2014, 2015 và 2016)
Bảng 2.2: Phân tích cấu trúc tài sản của công ty qua các năm 2014, 2015 và 2016.
Đvt : đồng
Chỉ tiêu
Mã
số
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015
Số tiền
Tỉ
trọng
Số tiền
Tỉ
trọng
Số tiền Tỉ trọng (+/-) (%) (+/-) (%)
TÀI SẢN
A.TÀI SẢN NGẮN
HẠN(100=110+120+130
+140+150)
100 6.815.987.543 98,19 7.106.867.789 98,43 7.957.130.367 99,13 + 290.880.246 +4,27 +850.262.578 +11,96
I.Tiền và các khoản
tương đương tiền
110 1.727.467.454 24,89 170.319.243 2,36 1.179.386.574 14,69 -1.557.148.211 -90,14 +1.009.067.331 + 592,46
II.Đầu tư tài chính ngắn
hạn
120
III. Các khoản phải thu
ngắn hạn
130 1.735.622.426 25,00 2.442.724.556 33,83 1.578.504.211 19,67 +707.102.130 +40,74 -864.220.345 -35,38
IV. Hàng tồn kho 140 3.331.424.087 47,99 4.474.112.668 61,97 5.192.396.105 64,69 +1.142.688.581 +34,30 +718.283.437 +16,05
V. Tài sản ngắn hạn
khác
150 21.473.576 0,31 19.711.322 0,27 6.843.477 0,09 -1.762.254 -8,21 -12.867.845 -65,28
B - TÀI SẢN DÀI HẠN
(200 =
210+220+230+240)
200 125.632.093 1,81 113.322.607 1,57 69.840.496 0,87 -12.309.486 -9,80 -43.482.111 -38,37
I. Tài sản cố định 210 125.632.093 1,81 113.322.607 1,57 69.840.496 0,87 -12.309.486 -9,80 -43.482.111 -38,37
15
TỔNG CỘNG TÀI
SẢN
(250 = 100 + 200)
250 6.941.619.636 100 7.220.190.396 100 8.026.970.863 100 +278.570.760 +4,01 806.780.467 +11,17
16
(Chú ý: cần phân biệt thuật ngữ tỷ trọng và tỷ lệ phần trăm. Tỷ trọng có nghĩa
chiếm bao nhiêu trong tổng thể. Tỷ lệ phần trăm: Tỷ trọng x 100).
Căn cứ vào số liệu trong bảng phân tích trên ta thấy tổng quy mô tài sản của công
ty tăng qua các năm, cụ thể năm 2014 là khoảng hơn 7 tỷ đồng, năm 2015 là hơn
7,2 tỷ đồng, tăng khoảng 200 triệu đồng, tức tăng 4,01% so với năm 2014. Qua
năm 2016, tổng quy mô tài sản là hơn 8 tỷ đồng, tăng khoảng 800 triệu đồng, tức
tăng 11,17% so với năm 2015. Nguyên nhân làm tăng thêm giá trị tổng tài sản
của Công ty chủ yếu xuất phát từ bốn nguồn chính: thứ nhất là vay ngắn hạn
(trong năm 2014 Công ty vay thêm 1,54 tỷ đồng và tiếp tục vay thêm khoảng 783
triệu đồng trong năm 2015), thứ hai là nợ người bán (khoảng 813 triệu đồng ở
năm 2014 và khoảng 505 triệu đồng ở năm 2015), thứ ba là tăng vốn chủ sở hữu
và thứ tư là đóng góp của lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh (khoảng
27 triệu đồng ở năm 2014 và khoảng 85 triệu đồng ở năm 2015).
Để hiểu rõ hơn tình hình biến động của tài sản ta đi sâu vào phân tích các
khoản mục:
Tài sản ngắn hạn: Giá trị của tài sản ngắn hạn năm 2015 là khoảng 6,8
tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98,19% trên tổng tài sản. Năm 2016, giá trị của tài sản
ngắn hạn là khoảng 7,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98,43% trên tổng tài sản, nếu
phân tích theo chiều ngang thì ta thấy tài sản ngắn hạn năm 2016 tăng gần 0,3
tỷ đồng, tức tăng 4,27% so với năm 2015. Sang năm 2016, giá trị của tài sản
ngắn hạn là khoảng 9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,13% trên tổng tài sản, nếu
so với năm 2016 thì giá trị tài sản ngắn hạn tăng 0,85 tỷ đồng, tức tăng
11,96%, điều này cho thấy tỷ trọng của tài sản ngắn hạn qua các năm đều tăng
so với trước, đây là một dấu hiệu tốt cho thấy công ty đang tăng cường đầu tư
cơ sở vật chất cho việc kinh doanh của mình.
Tài sản dài hạn: Chủ yếu là tài sản cố định. Tài sản cố định giảm qua các
năm. Để hiểu rõ sự biến động này ta xét chỉ tiêu tỷ suất đầu tư để thấy rõ được tình
hình đầu tư theo chiều sâu, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và thể hiện năng lực sản
xuất của doanh nghiệp.
17
Ta có tình hình thực tế tại công ty như sau:
Tỷ suất đầu tư năm 2014:
Tỷ suất đầu tư =
125.632.093
*100 = 1,81%
6.941.619.636
Tỷ suất đầu tư năm 2015:
Tỷ suất đầu tư =
113.322.607
*100 = 1,57 %
7.220.190.396
Tỷ suất đầu tư năm 2016:
Tỷ suất đầu tư =
69.840.496
*100 = 0,87 %
8.026.970.863
Ta thấy tỷ suất đầu tư năm 2016 giảm 0,24% so với năm 2015. Năm 2016
giảm 0,7% so với năm 2016. Công ty đi vào hoạt động ổn định với công nghệ, trang
thiết bị được đầu tư cách đây 8 năm. Tài sản cố định giảm là do hao mòn tài sản cố
định và đang trong thời kỳ tích lũy để đổi mới. Như vậy công ty đang trong giai
đoạn hợp lý hóa và phân bổ lại cơ cấu tài sản cho phù hợp hơn với tình hình kinh
doanh hiện nay của công ty.
2.2.1.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2014, 2015 và
2016
Bảng 2.3: Các chỉ tiêu về cấu trúc nguồn vốn 2014, 2015 và 2016.
Đvt: Đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015
(+/-) (%) (+/-) (%)
1. Nợ phải trả 2.670.831.903 2.863.946.859 3.597.707.389 +193.114.956 +7,23 +733.760.530 +25,62
2. Vốn chủ sở
hữu
4.270.787.733 4.356.243.537 4.429.263.474 +85.455.804 +2,0 +73.019.937 +1,68
3.Nguồn vốn
tạm thời
2.670.831.903 2.863.946.859 3.597.707.389 +193.114.956 +7,23 +733.760.530 +25,62
4. Nguồn vốn
thường xuyên
4.270.787.733 4.356.243.537 4.429.263.474 +85.455.804 +2,0 +73.019.937 +1,68
5. Tồng nguồn
vốn
6.941.619.636 7.220.190.396 8.026.970.863 +278.570.760 +4,01 +806.780.467 +11,17
18
6. Tỷ suất nợ
(%) = (1)/(5)
38,48 39,67 44,82 +1,19? +5,15?
7.Tỷ suất tự
tài trợ(%)
=(2)/(5)
61,52 60,33 55,18 -1,19? -5,15?
8.Tỷ suất
NVTX
( %) = (4)/(5)
61,52 60,33 55,18 -1,19? -5,15?
9. Tỷ suất
NVTT(%) =
(3)/(5)
38,48 39,67 44,82 +1,19? +5,15?
( Nguồn: Phòng kế toán)
Chú ý: Phần tô vàng cho biết ý nghĩa?. Có phải là ở ô kế bên (%), để xem xét
mức độ tỷ lệ tăng so với năm trước
Bảng phân tích trên cho thấy: quy mô tổng nguồn vốn của doanh nghiệp ở
năm 2015 là hơn 7,2 tỷ đồng tức tăng 4,01% so với năm 2014. Sang năm 2016
tổng nguồn vốn là hơn 8 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2015. Nguyên nhân làm
cho tổng vốn năm 2015 tăng lên là do trong năm 2015 doanh nghiệp đã có sự điều
chỉnh kết cấu nguồn vốn theo hướng tăng cường huy động vốn từ các khoản vay,
đồng thời cũng tăng cường huy động vốn từ chủ sở hữu, tuy nhiên mức tăng của
vốn chủ sở hữu thấp hơn mức tăng của nợ phải trả. Qua năm 2016 cũng tương tự,
công ty tiếp tục huy động vốn từ các khoản vay ngắn hạn làm cho tổng nguồn vốn
tăng làm cho quy mô của tổng nguồn vốn tăng.
Năm 2015 công ty đã có sự điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo hướng tăng
dần tỷ trọng nợ phải trả và giảm dần tỷ trọng vốn chủ sở hữu, cụ thể tỷ trọng vốn
chủ sở hữu của công ty năm 2014 là 61,52%, năm 2015 là 60,33%, năm 2016 là
55,18%. Điều này cho thấy tính tự chủ về tài trợ giảm qua các năm, tuy nhiên tỷ
suất tự tài trợ của công ty vẫn ở mức cao chứng tỏ công ty có tính độc lập cao về
tài chính và ít bị sức ép của chủ nợ. Công ty có nhiều cơ hội tiếp nhận các khoản
tín dụng từ bên ngoài.
Mặc dù vậy, công ty cũng đang có sự điều chỉnh tăng tỷ suất nợ nhằm thúc đẩy
việc nâng cao hiệu quả tài chính cũng như hiệu quả hoạt động của công ty.
Phân tích tính tự chủ cho ta thấy được kế cấu của nguồn vốn, tình hình tăng
19
giảm của vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả. Thế nhưng, bên cạnh đó mỗi
nguồn vốn lại có chi phí sử dụng vốn và thời gian sử dụng vốn khác nhau. Vì vậy,
trong phân tích tài chính thì phân tích tính ổn định về nguồn tài trợ là một trong
những khâu quan trọng không thể bỏ qua. Có thể nhận định khái quát rằng: Trong
năm 2015 và năm 2016 tính ổn định về tài trợ vẫn ở mức cao, nhận định này được
rút ra từ việc đánh giá tỷ suất nguồn vốn thường xuyên. Cụ thể giá trị chỉ tiêu này
của doanh nghiệp là 60,33% năm 2015 và 55,18% năm 2016 ( tương ứng tỷ suất
nguồn vốn tạm thời là 39,67% năm 2015, còn năm 2016 là 44,82%). Điều này có
nghĩa là, phần lớn các hoạt động của doanh nghiệp được tài trợ bằng nguồn vốn
thường xuyên và một phần được tài trợ từ nguồn vốn tạm thời. Như vậy, mức độ
rủi ro cũng như áp lực thanh toán đối với doanh nghiệp không cao. Mặc dù vậy,
việc lựa chọn một tỷ lệ hợp lý giữa nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm
thời sẽ giúp cho công ty giảm bớt được chi phí sử dụng vốn.
20
2.2.2. Phân tích bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Bảng 2.4: Bảng phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015 và 2016.
Đvt: Đồng
CHỈ TIÊU
Mã
số
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015
Số tiền Tỉ
trọng
Số tiền Tỉ
trọng
Số tiền Tỉ
trọng ( +/-) % ( +/-) %
1. Doanh thu bán
hàng và cung cấp dịch
vụ
1
4.956.428.512 100 7.494.874.495 100 7.302.969.940 100 +2.538.445.983 +51,22 -191.904.555
-2,56
3. Doanh thu thuần về
bán hàng và cung
10
4.956.428.512 100 7.494.874.495 100 7.302.969.940 100 +2.538.445.983 +51,22 -191.904.555 -2,56
4. Giá vốn hàng bán 11 4.209.185.041 84,92 6.726.911.893 89,75 6.462.317.911 88,49 +2.517.726.852 +59,82 -264.593.982 -3,93
5. Lợi nhuận gộp về
bán hàng và cung cấp
dịch vụ (20 = 10 – 11)
20
747.243.471 15,08 767.962.602 10,25 840.652.029 11,51 +20.719.131 +2,77 +72.689.427 +9,47
6. Doanh thu hoạt
động tài chính
21
660.639 0,01 975.064 0,01 3.180.007 0,04 +314.425 +47,59 +2.204.943 +226,13
7. Chi phí tài chính 22 97.474.417 1,97 124.712.186 1,66 314.967.092 4,31 +27.237.769 +27,94 +190.254.906 +152,56
− Trong đó: Chi phí
lãi vay
23
97.474.417 1,97 124.712.186 1,66 314.967.092 4,31 +27.237.769 +27,94 +190.254.906 +152,56
8. Chi phí quản lý
doanh nghiệp
24
578.190.651 11,67 657.104.453 8,77 592.824.627 8,12 +78.913.802 +13,65 -64.279.826 -9,78
9. Lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh doanh
(30 = 20 + 21 – 22 –
24)
30
72.239.042 1,46 -12.878.973 -0,17 -63.959.683 -0,88 -85.118.015 -117,83 -51.080.710 +396,62
10. Thu nhập khác 31 7.446.685 0,15 128.580.045 1,72 161.577.000 2,21 +121.133.360 +1.626,67 +32.996.955 +25,66
21
11. Chi phí khác 32
12. Lợi nhuận khác
(40 = 31 - 32)
40
7.446.685 0,15 128.580.045 1,72 161.577.000 2,21 +121.133.360 +1.626,67 +32.996.955 +25,66
13. Tổng lợi nhuận kế
toán trước thuế (50 =
30+ 40)
50
79.685.727 1,61 115.701.072 1,54 97.617.317 1,34 +36.015.345 +45,20 -18.083.755 -15,63
14. Thuế thu nhập
doanh nghiệp
51
22.312.004 0,45 28.925.268 0,39 24.404.329 0,33 +6.613.264 +29,64 -4.520.939 -15,63
15. Lợi nhuận sau
thuế thu nhập doanh
nghiệp (60 = 50 – 51)
60
57.373.723 1,16 86.775.804 1,16 73.212.988 1,00 +29.402.081 +51,25 -13.562.816 -15,63
(Nguồn : Phòng kế toán)
22
Theo bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ta thấy tổng doanh thu qua
3 năm của công ty có nhiều thay đổi. Năm 2014 chỉ đạt 4.956.428.512 đồng, năm
2015 đạt mức 7.494.874.495 đồng và năm 2016 đạt 7.302.969.940 đồng, điều này
cho thấy quy mô hoạt động kinh doanh có chiều hướng phát triển, mặc dù năm 2016
doanh thu có giảm so với năm 2015 nhưng không đáng kể. Nguyên nhân do công ty
đẩy mạnh sản xuất và thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng.
Doanh thu thuần của công ty năm 2015 tăng lên 2.538.445.983 đồng tương
ứng tăng 51,22% nhưng giá vốn hàng bán cũng tăng lên 2.517.726.852 đồng tương
ứng tăng 59,82% so với năm 2014. Qua năm 2014 doanh thu thuần giảm so với năm
2015 191.904.555 đồng tương ứng giảm 2,56%, giá vốn hàng bán cũng giảm
3,93%.Ta thấy năm 2015 so với năm 2014, tốc độ tăng của giá vốn hàng bán tăng
nhanh hơn so với tốc độ tăng của doanh thu (59,82% > 51,22%). Điều này là chưa
tốt, cần phải xem xét lại giá vốn hàng bán tăng là do nhân tố nào ảnh hưởng.
Nguyên nhân tăng là do giá cả một số nguyên vật liệu xây dựng tăng dẫn đến giá
vốn hàng bán tăng.
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2015 đạt 767.962.602
đồng, tăng so với năm 2014 là 20.719.131đồng, tương ứng tăng 2,77%. Qua năm
2016 chỉ tiêu này đạt 840.652.029 đồng, tăng 72.689.427 đồng, tương úng tăng
9,47% so với năm 2015. Nguyên nhân do trong năm 2015 và năm 2016 sản lượng
tiêu thụ và cung cấp dịch vụ gia tăng.Tuy nhiên quy mô lợi nhuận gộp còn chiếm tỷ
lệ thấp trong tổng doanh thu, kết quả công đạt chưa cao. Cụ thể, năm 2014 lợi
nhuận gộp chiếm 15,08%, năm 2015 là 10,25% và năm 2016 chiếm 11,51% trên
tổng doanh thu.
Khi doanh thu tăng lên kéo theo các chi phí khác tăng lên là điều tất yếu, tuy
nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty năm 2014 chiếm 11,67%, năm 2015
chiếm 8,77% và năm 2016 chiếm 8,12% trong tổng doanh thu. Ta thấy tỷ trọng này
giảm qua các năm, nguyên nhân là do công ty đã tinh gọn lại bộ máy quản lý, giảm
nhân sự ở những nơi không cần thiết. Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty
chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh thu góp phần nâng cao lợi nhuận.
23
Bên cạnh đó hoạt động khác của công ty cũng góp một phần làm tăng lợi
nhuận của công ty qua các năm. Cụ thể, năm 2014 lợi nhuận khác của công ty đạt
7.446.685 đồng, năm 2015 là 128.580.045 đồng và năm 2015 là 161.577.000 đồng.
Tóm lại, qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh các năm ta thấy rằng hoạt
động kinh doanh của Công ty trong năm 2015 không đem lại kết quả, cụ thể bị
thua lỗ 12.878.973 đồng và nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế ở năm 2015
vẫn tăng hơn 29.402.081 đồng so với năm trước là nhờ sự đóng góp rất lớn từ
nguồn lợi nhuận khác với giá trị đóng góp thêm so với cuối năm 2014 là
121.133.360 đồng.Tương tự qua năm 2016 hoạt động kinh doanh của Công ty cũng
không khả quan mấy, vẫn bị thua lỗ 63.959.683 đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế
vẫn tăng so với năm 2015 là nhờ có sự đóng góp từ nguồn lợi nhuận khác với giá
trị đóng góp thêm so với cuối năm 2015 là 32.996.995 đồng.
2.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính
2.2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán
+ Phân tích các khoản phải thu
Bảng 2.5: Bảng phân tích tỷ số các khoản phải thu
Năm
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015
(+/-) (%) (+/-) (%)
1) Tổng các
khoản phải
thu
1.735.622.426 2.442.724.556 1.578.504.211 +707.102.130 +40,74 -864.220.345 -35,38
2) Tổng tài
sản ngắn hạn
6.815.987.543 7.106.867.789 7.957.130.367 +290.880.246 +4,27 +850.262.578 +11,96
3) Tổng các
khoản phải trả
2.670.831.903 2.863.946.859 3.597.707.389 +193.114.956 +7,23 +733.760.530 +25,62
Tỷ lệ (1)/(2) 0,25 0,34 0,20 +0,09 +34,98 -0,15 -42,28
Tỷ lệ (1)/(3) 0,65 0,85 0,44 +0,20 +31,25 -0,41 -48,56
(Nguồn: Phòng kế toán)
Khoản phải thu năm 2015 so với năm 2014 tăng 707.102.130 đồng tương ứng
tăng 40,74%, khoản phải thu trong năm 2015 so với tài sản ngắn hạn tăng 34, 98%,
24
so với khoản phải trả tăng 31,25%. Điều này cho ta thấy trong năm 2015 công ty đã
mở rộng thêm thị trường và tìm kiếm thêm khách hàng, nhưng công ty cũng phải cố
gắng trong việc thu hồi nợ để nhanh chóng đưa vốn vào sản xuất. Năm 2016 tỷ lệ
khoản phải thu trên tài sản ngắn hạn và trên khoản phải trả đều giảm so với năm
2015. Do trong năm 2016 khoản phải thu giảm 864.220.345 đồng tương ứng tới
35,.38% so với năm 2015, trong năm 2016 công tác bán hàng của công ty không đạt
hiệu quả và công tác thu hồi nợ tốt hơn.
+ Phân tích các khoản phải trả
Bảng 2.6: Bảng phân tích các khoản phải trả
Năm
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015
(+/-) (%) (+/-) (%)
I. Nợ ngắn hạn 2.670.831.903 2.863.946.859 3.597.707.389 +193.114.956 +7,23 +733.760.530 +25,62
1. Vay ngắn
hạn
1.540.000.000 2.322.993.124 3.052.910.268 +782.993.124 +50,84 +729.917.144 +31,42
2. Phải trả cho
người bán
1.079.296.076 505.094.644 466.112.961 -574.201.432 -53,20 -38.981.683 -7,72
3. Thuế và các
khoản phải nộp
Nhà nước
51.535.827 35.859.091 78.684.160 -15.676.736 -30,42 +42.825.069 +119,43
(Nguồn: Phòng kế toán)
Qua phân tích các khoản theo bảng trên ta thấy năm 2015 khoản phải trả tăng
193.114.956 đồng , tức tăng 7,23% so với năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu là do
tăng vay ngắn hạn 782.993.124 đồng, tăng tương ứng 50,84%. Năm 2016 khoản
phải trả tăng 733.760.530 đồng, tương ứng tăng 25,62% so với năm 2015, nguyên
nhân là do trong năm 2016 công ty đã tăng khoản vay ngắn hạn 729.917.144 đồng,
khoản thuế và khoản nộp nhà nước cũng tăng 42.825.069 đồng. Như vậy, qua phân
tích ta thấy các khoản phải trả có khuynh hướng tăng dần, chủ yếu là do hoạt động
công ty ngày càng mở rộng.
2.2.3.2. Phân tích các tỷ số về khả năng hoạt động
+ Số vòng quay hàng tồn kho
25
Bảng 2.7: Các chỉ tiêu phân tích số vòng quay hàng tồn kho
Năm
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015
(+/-) (%) (+/-) (%)
Giá vốn
hàng bán
4.209.185.041 6.726.911.893 6.462.317.911 +2.517.726.852 +59,82 -264.593.982 -3,93
Hàng tồn
kho bình
quân
3.350.730.375 3.902.768.378 4.833.254.387 +552.038.003 +16,48 +930.486.009 +23,84
Số vòng
quay hàng
tồn kho
1,26 1,72 1,34 +0,47 +37,21 -0,39 -22,43
Số ngày
một vòng
quay
HTK
286 209 268
(Nguồn: Phòng kế toán)
Nhìn chung, số vòng quay hàng tồn kho của Công ty quá thấp và chưa được
hai vòng trong kỳ (năm) kinh doanh, trung bình trong 3 năm khoảng hơn 8 tháng
một vòng. Nhà quản trị Công ty cần nên nghiên cứu nhằm tăng cường số vòng quay
hàng tồn kho lên đến mức hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của
Công ty.
Năm 2014 số vòng quay hàng tồn kho là 1,26 và bình quân là 286 ngày cho
một vòng quay. Đến năm 2015 thì số vòng quay đã tăng lên 1,72 vòng nguyên nhân
là giá vốn hàng bán năm 2015 tăng so với năm 2014 là 59,82%, trong khi đó hàng
tồn kho bình quân cũng tăng nhưng với tỷ lệ thấp hơn chỉ với 16,48%. Và dẫn đến
số ngày một vòng quay hàng tồn kho giảm so với 2014 là 77 ngày.
Đến năm 2016 thì số vòng quay giảm xuống còn 1,34 vòng và số ngày một
vòng quay hàng tồn kho tới 268 ngày tăng so với năm 2015 là 59 ngày.
Với kết quả trên, ta thấy số ngày của một vòng quay hàng tồn kho là quá cao;
điều này chứng tỏ Công ty đang kinh doanh, bán hàng kém hiệu quả; hàng bán
không chạy, dẫn đến tăng lượng hàng tồn kho, dẫn đến tốn nhiều chi phí lưu kho,
26
bảo quản, v.v…Tuy là thế nhưng Công ty sẽ có hàng để đáp ứng thị trường nếu nhu
cầu thị trường tăng đột biến.
Qua đó, nhà quản trị của Công ty cần nên đẩy mạnh kinh doanh và đẩy nhanh
bán hàng để giảm bớt số ngày của một vòng quay hàng tồn kho xuống ở mức hợp lý
nhằm tăng cường hoạt động sản xuất, kinh doanh và đảm bảo vừa đủ khi có sự tăng
đột biến của nhu cầu thị trường.
+ Kỳ thu tiền bình quân
Kỳ thu tiền bình quân là số ngày bình quân mà một đồng hàng hóa bán ra
được thu hồi. Phản ánh số ngày cần thiết để thu được các khoản phải thu.
Bảng 2.8: Các chỉ tiêu phân tích kỳ thu tiền bình quân
Năm
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015
(+/-) (%) (+/-) (%)
Doanh thu
thuần
4.956.428.51
2
7.494.874.49
5
7.302.969.94
0 2.538.445.98
3
+51,2
2
-
191.904.55
5 -2,56
Số dư BQ các
khoản phải thu
1.226.976.970,
5 2.089.173.491 2.010.614.384 862.196.521
+70,2
7
-
78.559.107 -3,76
Doanh thu BQ
một ngày 13.767.856,98 20.819.095,82 202.86.027,61 7.051.239
+51,2
2 -533.068 -2,56
KTTBQ 89 100 99 +11
+12,6
0 -1 -1,23
Vòng quay
các khoản
phải thu BQ 4,04 3,59 3,63 -0,45 -11,19 +0,044 +1,25
Hiệu suất sử
dụng tài sản
cố định 14,86 21,41 20
(Nguồn: Phòng kế toán)
Kỳ thu tiền bình quân là số ngày bình quân mà một đồng hàng hóa bán ra được
thu hồi. Phản ánh số ngày cần thiết để thu được các khoản phải thu. Ta thấy kỳ thu
tiền bình quân của công ty tăng nhẹ ở năm 2015, 2016 so với năm 2014.
Trong năm 2014 Công ty phải mất gần 03 tháng (89 ngày) và tiếp tục tăng
lên gần 3,5 tháng (100 ngày) ở năm 2014 mới thu được vốn kinh doanh, năm 2016
thì chỉ tiêu này không thay đổi nhiều. Nguyên nhân là do khoản phải thu bình quân
27
đã tăng lên vào năm 2015 so với năm 2014, doanh thu bình quân một ngày tăng nên
dẫn đến hệ số này tăng trong năm 2015, đến năm 2016 thì doanh thu bình quân một
ngày giảm nhưng không đáng kể nên kỳ thu tiền bình quân năm 2016 giảm nhẹ hơn
so với năm 2015.
Qua đó, ta thấy trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, tình hình thu nợ của
Công ty trong năm 2014 là tốt hơn và tình hình này đang diễn biến theo chiều
không có lợi cho Công ty (số ngày càng cao càng gây bất lợi cho Công ty). Ngoại
trừ việc có ý định mềm dẻo trong vấn đề kinh doanh để mở rộng thêm thị trường,
Công ty cần xem xét chính sách kinh doanh, bán hàng để tìm ra nguyên nhân tồn
đọng nợ và cần có chiến lược mới để thu hồi vốn nhằm tránh phải đối mặt với nhiều
khoản nợ khó đòi.
Trong năm 2014, một đồng nguyên giá tài sản cố định của Công ty đã tạo ra
14,86 đồng doanh thu. Tương tự như thế, một đồng nguyên giá tài sản cố định tạo ra
21,41 đồng doanh thu và 20 đồng doanh thu lần lượt ở các năm 2015 và 2016. Như
vậy, nhìn chung hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty là rất cao. Nếu so
sánh hiệu suất sử dụng tài sản cố định giữa các năm, ta thấy rằng hiệu suất ở năm
2015 và năm 2016 tương đương với nhau. Điều này chứng tỏ Công ty đang khai
thác, sử dụng tài sản cố định của mình một cách hiệu quả và theo chiều hướng tốt.
+ Vòng quay vốn lưu động
Bảng 2.9: Các chỉ tiêu phân tích số vòng quay vốn lưu động
Năm
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015
(+/-) (%) (+/-) (%)
Doanh thu thuần
(đ)
4.956.428.512 7.494.874.495 7.302.969.940 +2.538.445.983 +51,22 -191.904.555 -2,56
Tài sản lưu
động BQ (đ)
4.108.474.650 4.194.038.285 4.301.171.954 +85.563.635 +2,08 +107.133.669 +2,55
Số vòng quay
vốn lưu động (
vòng)
1,21 1,79 1,70 +0,58 +48,13 -0,09 -4,99
Số ngày một
vòng quay
( ngày)
298 201 212 -96,96 -32,49 +10,57 +5,25
Hiệu suất sử 0,86 1,06 0,96
28
dụng toàn bộ
tài sản
(Nguồn: Phòng kế toán)
Năm 2015 số vòng quay vốn lưu động tăng so với năm 2014 là 0,58 vòng
tương ứng với tăng 48,13%. Nguyên nhân là do doanh thu thuần tăng 51,22%, còn
tài sản lưu động BQ tăng với tỷ lệ thấp là 2,08%. Và điều này dẫn đến số ngày một
vòng quay giảm xuống từ 298 ngày còn 201 ngày. Trong năm 2016 thì số vòng
quay vốn lưu động giảm còn 0,09 vòng và số ngày một vòng quay vốn lưu động
tăng lên tới 212 ngày. Số vòng quay của vốn lưu động nhìn chung là rất thấp, trung
bình chưa được hai vòng trong một năm và do đó hiệu quả đồng vốn đem lại là
chưa cao. Mặc dù vậy, số vòng quay đã tăng lên trong năm 2015 và năm 2016 so
với năm 2014, đây là dấu hiệu tốt trong việc khai thác vốn lưu động của Công ty.
Nhà quản trị Công ty cần áp dụng các giải pháp để tăng số vòng quay này lên càng
cao càng tốt nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn này.
Một đồng vốn đầu tư vào Công ty trong năm 2014, năm 2015 và năm 2016
lần lượt tạo ra được 0,86 đồng và 1,06 đồng và 0,96 đồng doanh thu. Vì thế, hiệu
suất sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty là quá thấp, cho nên hiệu quả đem lại cũng
quá thấp, đặc biệt ở năm 2014 và điều này cũng rất dễ dàng lý giải rằng sở dĩ hiệu
suất như thế là vì Công ty chỉ tập trung đầu tư vào tài sản ngắn hạn mà như chúng ta
đã biết đầu tư vào tài sản dài hạn càng lớn càng thể hiện mức độ quan trọng của tài
sản cố định trong tổng tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng vào kinh doanh, phản
ánh tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực sản xuất và xu hướng phát
triển lâu dài cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Để nâng cao hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản, nhà quản trị Công ty cần tiến
hành hai việc chính sau: thứ nhất là tập trung khai thác nhiều hơn nữa tài sản ngắn
hạn (hiện đang chiếm một tỷ trong rất lớn trong cơ cấu tài sản của Công ty) và thứ
hai là tăng đầu tư vào tài sản dài hạn đến mức hợp lý nhằm khai thác hơn nữa hiệu
suất sử dụng tài sản dài hạn như hiện nay (tài sản cố định).
29
2.2.3.3. Phân tích khả năng sinh lợi
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu hay còn gọi là doanh lợi doanh thu
phản ánh cứ một đồng doanh thu thuần thì có bao nhiêu phần trăm lợi nhuận thuần
(lợi nhuận sau thuế). Sự biến động của tỷ số này phản ánh sự biến động về hiệu quả
hay ảnh hưởng của chiến lược tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Ta có doanh lợi doanh thu:
- Năm 2014:
Doanh lợi doanh thu =
57.373.723
x 100% = 1,16%
4.956.428.512
- Năm 2015:
Doanh lợi doanh thu =
86.775.804
x 100% = 1,16%
7.494.874.495
- Năm 2016:
Doanh lợi doanh thu =
73.212.988
x 100% = 1,0025%
7.302.969.940
Với kết quả đó, ta thấy rằng cứ một đồng doanh thu thuần ở năm 2014, năm
2015 và năm 2016 thì có lần lượt là 1,16% và 1,16% và 1,025% lợi nhuận sau
thuế.
+ Tỷ suất doanh lợi tài sản (ROA)
Đây là chỉ tiêu tổng hợp nhất để đánh giá khả năng sinh lợi của một đồng
vốn đầu tư vào doanh nghiệp.
Bảng 2.10: Các chỉ tiêu phân tích tỷ suất doanh lợi tài sản (ROA)
Năm
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015
(+/-) (%) (+/-) (%)
Lợi nhuận sau
thuế (đ)
57.373.723 86.775.804 73.212.988 +29.402.081 +51,25 -13.562.816 -15,63
Tổng tài sản
BQ (đ)
5.734.533.945,5 7.080.905.016 7.623.580.630 +1.346.371.070,5 +23,48 +542.675.614 +7,66
ROA (%) 1,00 1,23 0,96 +0,22 +22,49 -0,27 -21,64
(Nguồn: Phòng kế toán)
30
Hệ số này đánh giá khả năng sinh lợi của một đồng vốn đầu tư vào doanh
nghiệp.
Trong năm 2014, trong một đồng tài sản mà công ty bỏ ra thì mang về 1,00% lợi
nhuận sau thuế. Năm 2015 thì trong một đồng tài sản mang về 1,23% đồng lợi
nhuận sau thuế. Năm 2016 tổng tài sản của công ty có tăng nhưng lợi nhuận sau
thuế mà công ty có được giảm 15,63%. Năm 2016 ROA bằng 0,96%.
Tương tự như hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản, ROA tăng lên ở năm 2015
so với năm 2015 và giảm xuống ở năm 2016. Nhìn chung, mức sinh lợi mà tài sản
mang lại là cao.
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)
Từ trước đến nay, tiêu chuẩn phổ biến nhất mà người ta thường dùng để đánh
giá tình hình hoạt động tài chính của các doanh nghiệp là suất sinh lời của vốn chủ
sở hữu. Nó được xác định như sau:
Bảng 2.11: Các chỉ tiêu phân tích tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở
hữu
Năm
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015
(+/-) (%) (+/-) (%)
Lợi nhuận
sau thuế (đ)
57.373.723 86.775.804 73.212.988 +29.402.081 +51,25 -13.562.816 -15,63
Vốn chủ sở
hữu BQ (đ)
4.257.230.871,5 4.313.515.635 4.392.753.505,5 +56.284.763,5 +1,32 +79.237.870,5 +1,84
ROE (%) 1,35 2,01 1,67 +0,66 +49,27 -0,35 -17,15
(Nguồn: Phòng kế toán)
Mức lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng lên ở năm 2015 (so với năm
2014) và giảm xuống ở năm 2016.
Năm 2014 trong một đồng vốn chủ sở hữu đem về cho công ty 1,35% lợi
nhuận sau thuế. Năm 2015 thì ROE là 2,10% cao hơn rất nhiều so với năm 2014 và
năm 2016 ROE là 1,67%. Nguyên nhân là do năm 2015,2016 thì lợi nhuận sau thuế
mà công ty mang về tăng lên so với năm 2014.
2.3. Công việc thực tập tại công ty
2.3.1 Tên công việc được giao
31
Dưới sự phân công làm việc của giám đốc công ty, em được phân công thực
tập trong bộ phận kế toán bán hàng. Công việc chính của em là kiểm tra hàng tồn tại
công ty và ngoài cửa hàng, thu hồi công nợ (nếu có) và phân phối hàng trực tiếp ra
thị trường.
2.3.2 Mô tả công việc được giao.
Tại doanh nghiệp, công việc chính hằng ngày của em là cập nhật chương trình
khuyến mãi mới nhất, xem lịch trình bán hàng trong ngày và tiến hành ra thị trường
giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng, và chào mời mua sản phẩm.
Công việc cụ thể như sau:
 Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại cửa hàng (đại lý)
 Kiểm tra hàng tồn tại cửa hàng.
 Cập nhật giá mới nhất cho cửa hàng trưởng nếu có sự thay đổi.
 Trực tiếp đứng giới thiệu sản phẩm và bán cho người tiêu dùng ngay tại
cửa hàng khi có khách quan tâm.
 Lên đơn nhập hàng (dựa vào số lượng hàng tồn và theo dõi tiến độ bán
hàng hằng ngày), chuyển cho chủ hàng xem và chốt đơn hàng (khi có
sự đồng ý của chủ hàng)
 Kiểm tra và bảo quản hàng hóa, hướng dẫn chủ hàng cách bảo quản,
giải quyết các thắc mắc về sản phẩm của chủ hàng và người tiêu dùng,
giải quyết các trường hợp hàng hóa bị lỗi hoặc hư hỏng.
 Thu hồi công nợ (nếu có).
 Lập báo cáo cuối ngày về tổng doanh thu và tổng đơn hàng.
2.3.3 Đánh giá công việc được giao
Trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp, nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của
các anh chị đã giúp em thoát khỏi tình trạng bỡ ngỡ ban đầu khi mới nhận việc. Bắt
đầu một công việc mới không bao giờ là dễ đối với một người chưa có kinh nghiệm
như em, những gì em được học từ kiến thức sách vở chưa thể nào giúp em vận dụng
32
vào thực tế, chẳng hạn như chuyên nghành em học là Ngoại Thương thì những gì
em học chủ yếu là liên quan đến giấy tờ xuất nhập khẩu, chứng từ, hợp đồng
v.v…Giờ đây khi thực tập trong bộ phận bán hàng, những kiến thức em đã từng học
không đủ để em có thể áp dụng vào công việc. Giờ đây sau gần 5 tháng được làm
việc và học hỏi, em đã có thể tự tin bán hàng bằng chính kiến thức và kỹ năng của
bản thân. Đôi lúc em cũng gặp rất nhiều khó khăn như là kiểm sót hàng tồn, không
nhớ chương trình khuyến mãi, báo giá sai cho khách hàng, thiếu kỹ năng thuyết
phục v.v..., nhưng may mắn là các chị trong doanh nghiệp bởi vì đã từng trải qua
thời gian này nên đã rất chịu khó chỉ dạy cho em rằng em đã sai từ đâu, sai như thế
nào và phải làm ra sao v..v…Sau khi trải qua gần nửa năm gắn bó với công việc em
rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cũng như các kỹ năng về bán hàng chẵng hạn như
muốn làm tốt công việc này trước hết phải cần có lòng đam mê, phải hiểu rõ về sản
phẩm, và hơn hết phải có kỹ năng thuyết phục chân thành và lòng kiên nhẫn với
khách hàng.
Công việc mà em được làm suốt thời gian qua đa phần đều liên quan đến văn
hóa giao tiếp, kinh nghiệm ứng xử, khả năng thuyết phục và về kiến thức về sản
phẩm, nên có thể nói những kiến thức mà em được học trên trường chưa thể nào
đáp ứng hết cho nhu cầu của công việc hiện tại.
Tuy nhiên bản thân em nhận thấy rằng nếu biết kết hợp những kiến thức đã
học vận dụng vào công việc thực tiễn chắc chắn hiệu quả công việc sẽ cao hơn,
chẳng hạn như em đã được học môn Kinh tế vĩ mô, Pháp luật đại cương v.v… e
thấy rằng kiến thức trong những môn này bổ trợ rất nhiều cho công việc hiện tại,
nên e sẽ cố gắng trao dồi lại kiến thức học hỏi thêm về Luật kinh doanh để có thể
làm việc 1 cách tốt nhất.
…………………….
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV
THƯƠNG MẠI THIÊN MIN

Contenu connexe

Similaire à Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty thương mại Thiên Min.docx(20)

Báo Cáo Thực Tập Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty.docBáo Cáo Thực Tập Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty.doc
Báo Cáo Thực Tập Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty.doc
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 093209156216 vues
Báo Cáo Thực Tập Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty.docBáo Cáo Thực Tập Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty.doc
Báo Cáo Thực Tập Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty.doc
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 093209156216 vues
Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả quy trình bán hàng tại công ty nội thất ti...Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả quy trình bán hàng tại công ty nội thất ti...
Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả quy trình bán hàng tại công ty nội thất ti...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👍👍 Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.86419 vues
Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả quy trình bán hàng tại công ty nội thất ti...Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả quy trình bán hàng tại công ty nội thất ti...
Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả quy trình bán hàng tại công ty nội thất ti...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👍👍 Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.86419 vues
Phân tích thực trạng quy trình bán hàng tại công ty tin học Quỳnh Châu.docxPhân tích thực trạng quy trình bán hàng tại công ty tin học Quỳnh Châu.docx
Phân tích thực trạng quy trình bán hàng tại công ty tin học Quỳnh Châu.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍33 vues
Phân tích thực trạng quy trình bán hàng tại công ty tin học Quỳnh Châu.docxPhân tích thực trạng quy trình bán hàng tại công ty tin học Quỳnh Châu.docx
Phân tích thực trạng quy trình bán hàng tại công ty tin học Quỳnh Châu.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍33 vues
Chuyên đề Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty xây dựng Liên Á, 9 điểm.docChuyên đề Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty xây dựng Liên Á, 9 điểm.doc
Chuyên đề Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty xây dựng Liên Á, 9 điểm.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍5 vues
Chuyên đề Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty xây dựng Liên Á, 9 điểm.docChuyên đề Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty xây dựng Liên Á, 9 điểm.doc
Chuyên đề Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty xây dựng Liên Á, 9 điểm.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍5 vues
Thực trạng hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Vận tải Thành Công.docxThực trạng hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Vận tải Thành Công.docx
Thực trạng hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Vận tải Thành Công.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍4 vues
Thực trạng hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Vận tải Thành Công.docxThực trạng hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Vận tải Thành Công.docx
Thực trạng hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Vận tải Thành Công.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍4 vues
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thiết bị An Phú.docKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thiết bị An Phú.doc
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thiết bị An Phú.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤20 vues
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thiết bị An Phú.docKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thiết bị An Phú.doc
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thiết bị An Phú.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤20 vues
Kiểm toán tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Định giá Thăng L...Kiểm toán tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Định giá Thăng L...
Kiểm toán tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Định giá Thăng L...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍3 vues
Kiểm toán tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Định giá Thăng L...Kiểm toán tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Định giá Thăng L...
Kiểm toán tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Định giá Thăng L...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍3 vues
Nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm xã hội tại công ty sao nam việt.docxNâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm xã hội tại công ty sao nam việt.docx
Nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm xã hội tại công ty sao nam việt.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 📢📢📢 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.14912 vues
Nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm xã hội tại công ty sao nam việt.docxNâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm xã hội tại công ty sao nam việt.docx
Nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm xã hội tại công ty sao nam việt.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 📢📢📢 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.14912 vues
Nâng cao chất lượng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Chiếu Sáng V...Nâng cao chất lượng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Chiếu Sáng V...
Nâng cao chất lượng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Chiếu Sáng V...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍18 vues
Nâng cao chất lượng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Chiếu Sáng V...Nâng cao chất lượng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Chiếu Sáng V...
Nâng cao chất lượng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Chiếu Sáng V...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍18 vues

Plus de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤(20)

Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docxCơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docx
Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤5 vues
Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...
Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤13 vues
Cơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docxCơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docx
Cơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤4 vues
Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...
Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤7 vues
Cơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docxCơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤3 vues
Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...
Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤6 vues
Cơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docxCơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docx
Cơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤2 vues
Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...
Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤4 vues
Đồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.docĐồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.doc
Đồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤27 vues
Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...
Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤6 vues
Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...
Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤6 vues
Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yê...Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yê...
Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yê...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤7 vues
BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.docBỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.doc
BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤20 vues
Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.docTổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.doc
Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤10 vues
Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...
Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤3 vues
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤5 vues
Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...
Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤9 vues
Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...
Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤2 vues
Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...
Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤6 vues
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤3 vues

Dernier(20)

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty thương mại Thiên Min.docx

 • 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THIÊN MIN GVHD: ThS. Nguyễn Duy Long SVTH : Nguyễn Thị Ly Ly MSSV: 131401358 LỚP: QT13DH-QT1 KHÓA: TP HCM, THÁNG 04 NĂM 2017
 • 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn các thầy (cô) trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng nói chung đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu. Đặc biệt em rất cảm ơn thầy ThS. Nguyễn Duy Long là người hướng dẫn góp ý để em hoàn thành bài báo cáo thực tập này. Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo này. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn các anh chị ở phòng kế toán đã tận tình chỉ dạy giúp em tìm hiểu thực tế về công tác marketing tại công ty cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua thời gian học tập tại trường cùng với thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty em đã từng bước trang bị kiến thức và học hỏi kinh nghiệm cho bản thân để làm việc vững vàng hơn trong chuyên môn nghề nghiệp sau này. Cuối cùng, với lòng quý trọng và biết ơn sâu sắc em xin kính chúc thầy (cô) dồi dào sức khỏe và thành đạt hơn nữa trong sự nghiệp, chúc quý công ty ngày càng phát triển lớn mạnh trong lĩnh vực kinh doanh. TP. HCM, Ngày…..tháng………năm 2017 Sinh viên Họ và tên Ly
 • 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... TP. HCM, Ngày…..tháng………năm GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ……….., Ngày…..tháng………năm 2017 XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY..............................................................3 1.1. Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Thương Mại Thiên Min ..........................3 1.1.1 Thông tin công ty ........................................................................................3 1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ..................................................3 1.1.2.1 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh..............................................................3 1.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .......................................................4 1.1.3 Tình hình lao động và sử dụng lao động của công ty ................................5 1.1.4 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình kinh doanh của công ty..................7 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THIÊN MIN .........................................................................10 2.1. Giới thiệu phòng kinh doanh .........................................................................10 2.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng kinh doanh..................................10 2.1.1.1 Chức năng ...........................................................................................10 2.1.1.2 Nhiệm vụ.............................................................................................10 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của phòng kinh doanh .....................................................11 2.1.3. Nhiệm vụ từng vị trí .................................Error! Bookmark not defined. 2.2. Phân tích tình hình kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thương Mại Thiên Min.........................................................................................................................12 2.2.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán.................................................14 2.2.1.1. Phân tích cấu trúc tài sản của công ty qua các năm 2014, 2015 và 2016.................................................................................................................14 2.2.1.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2014, 2015 và 2016.................................................................................................................17 2.2.2. Phân tích bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ...........................20
 • 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính .....................................................................23 2.2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán ...........................................................23 + .Phân tích các khoản phải thu..........................................................................23 + Phân tích các khoản phải trả ...........................................................................24 2.2.3.2. Phân tích các tỷ số về khả năng hoạt động ........................................24 + Số vòng quay hàng tồn kho.............................................................................24 + .Kỳ thu tiền bình quân.....................................................................................26 + Vòng quay vốn lưu động.................................................................................27 2.2.3.3. Phân tích khả năng sinh lợi................................................................29 + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu ......................................................29 + Tỷ suất doanh lợi tài sản (ROA) .....................................................................29 + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)..................................30 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ..........................................................28 3.1. Đánh giá chung về tình hình kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thương Mại Thiên Min.......................................................Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Những thành tựu, kết quả đạt được..........Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Những tồn tại, hạn chế .............................Error! Bookmark not defined. 3.2. Kiến nghị.........................................................Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Giải pháp nâng cao doanh thu và kiểm soát chi phíError! Bookmark not defined. 3.2.1.1.Tăng doanh thu......................................Error! Bookmark not defined. 3.2.1.2. Kiểm soát chi phí................................Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu độngError! Bookmark not defined. 3.2.2.1. Đối với hàng tồn kho..........................Error! Bookmark not defined. 3.2.2.2. Đối với các khoản phải thu.................Error! Bookmark not defined. 3.2.2.3. Đầu tư vào tài sản cố định..................Error! Bookmark not defined.
 • 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3.2.3. Các biện pháp nâng cao trình độ và chất lượng quản lýError! Bookmark not defined. 3.2.3. Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy raError! Bookmark not defined. 3.2.4 Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động....................................................................Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN...............................................................Error! Bookmark not defined. DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty ...................................4 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của phòng kinh doanh.......Error! Bookmark not defined.
 • 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tình hình lao động và sử dụng lao động của Công ty TNHH MTV Thương Mại Thiên Min trong năm (2015 - 2016).....................................................6 Bảng 2.1: Phân tích cấu trúc tài sản của công ty qua các năm 2014, 2015 và 2016.14 Bảng 2.2: Các chỉ tiêu về cấu trúc nguồn vốn 2014, 2015 và 2016..........................17 Bảng 2.3: Bảng phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015 và 2016...........................................................................................................................20 Bảng 2.4: Bảng phân tích tỷ số các khoản phải thu..................................................23 Bảng 2.5: Bảng phân tích các khoản phải trả............................................................24 Bảng 2.6: Các chỉ tiêu phân tích số vòng quay hàng tồn kho...................................25 Bảng 2.7: Các chỉ tiêu phân tích kỳ thu tiền bình quân ............................................26 Bảng 2.8: Các chỉ tiêu phân tích số vòng quay vốn lưu động...................................27 Bảng 2.9: Các chỉ tiêu phân tích tỷ suất doanh lợi tài sản (ROA) ............................29 Bảng 2.10: Các chỉ tiêu phân tích tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ..30
 • 9. 1 Chú ý: - giãn hàng: 1.5; - khoảng cách giữa: lời mở đầu, các chương so với đoạn văn là 1 hàng - khoảng cách giữa hai đoạn văn (paragraph): 2.0 LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh, kinh doanh hiệu quả. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất và kinh doanh các doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện sẵn có về các nguồn nhân tài, máy móc thiết bị. Muốn vậy các doanh nghiệp phải thường xuyên cân nhắc, tính toán và lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu và nắm được các nhân tố ảnh hưởng mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ được thực hiện trên cơ sở phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đều nằm trong thế tác động liên hoàn với nhau. Vì thế chỉ có tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh một cách toàn diện mới có thể giúp các doanh nghiệp đánh giá đầy đủ và sâu sắc kết quả kinh doanh của mình. Trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân của những thiếu sót đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và những tiềm năng chưa sử dụng. Đồng thời qua việc phân tích các nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng. Từ đó có thể đánh giá mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả kinh doanh giúp doanh nghiệp tìm ra các biện pháp sát thực để khắc phục thiếu sót, tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý doanh nghiệp nhằm tận dụng mọi khả năng tiềm tàng vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • 10. 2 Xuất phát từ tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nên em chọn nội dung:”Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thương Mại Thiên Min” làm báo cáo thực tập của mình. Bổ sung: Mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, kết cấu của Báo cáo)
 • 11. 3 Chú ý: - giãn hàng: 1.5; - Canh lề (top, bottom, right, left): theo quy định của trường - khoảng cách giữa: lời mở đầu, các chương so với đoạn văn là 1 hàng - khoảng cách giữa hai đoạn văn (paragraph): 2.0 - khoảng cách giữa các tiểu mục: 2.0 - Tab: đầu dòng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1. Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Thương Mại Thiên Min 1.1.1. Thông tin công ty CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THIÊN MIN Địa chỉ: 05 Cao Thắng, P.2, Q.3, TP.HCM Điện thoại: Người ĐDPL: Nguyễn Thế Phiệt Ngày hoạt động: 9/10/2010 Giấy phép kinh doanh: 0310351142 1.1.2. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty …………………………. ……………………………… 1.1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty 1.1.2.1 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh * Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh thương mại - Doanh nghiệp hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa trên thị trường. Các lĩnh vực mà công ty đang thực hiện kinh doanh là việc phân phối,bán buôn. Các sản phẩm hàng hóa của công ty chủ yếu là các loại sản phẩm công nghệ và văn phòng phẩm như: Camera, đầu ghi hình, các loại giấy viết, băng dính, túi đựng hồ sơ, vỏ đĩa, giấy bóng kinh......
 • 12. 4 Đối với công ty kinh doanh riêng về mặt hàng văn phòng phẩm thì mặt hàng rất đa dạng, không thể liệt kê được tất cả các sản phẩm của công ty. - Nhập và phân phối các loại bút, vở và văn phòng phẩm Từ khi công ty thành lập tới nay cùng với sự nỗ lực của ban lãnh đạo công ty, những đóng góp của cán bộ công nhân viên toàn công ty mà công ty đã luôn hoàn thành và vượt kế hoạch đặt ra. Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dài, trung và ngắn hạn do cấp trên giao xuống.Trong quá trình kinh doanh, công ty phải đổi mới phương pháp mua bán phù hợp với nhu cầu thị trường và tự cân đối mức luân chuyển hàng hóa, cải tổ thay thế các sản phẩm cũ, chất lượng, dung tích,… những sản phẩm chưa đạt yêu cầu, bảo vệ an toàn trong sản xuất, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. 1.2. Cơ cấu tổ chức 1.2.1. Sơ đồ tổ chức của công ty Nguồn: phòng nhân sự Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý của Công ty Giám đốc Ban bảo vệ Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng hành chính, nhân sự Phòng kế toán, tài vụ
 • 13. 5 1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban Nhân sự của công ty được bố trí phù hợp với từng bộ phận, phòng ban. Mỗi phòng ban của công ty đều có chức năng, nhiệm vụ riêng phục vụ cho yêu cầu kinh doanh của công ty. -Giám đốc: Là đại diện cho pháp nhân của công ty, là người chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh và làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định hiện hành. Giám đốc điều hành mọi hoạt động kinh doanh theo chế độ một thủ trưởng, có quyền quyết định cơ cấu tổ chức… - Phòng tổ chức hành chính – nhân sự: Làm chức năng văn phòng và tổ chức văn phòng tiền lương, có nhiệm vụ quản lý hồ sơ, quản lý quỹ tiền lương, tổ chức thực hiện chính sách đối với người lao động, tham mưu cho giám đốc điều động, tiếp nhận, sắp xếp CBCBNV trong công ty phù hợp với nhu cầu và nhiệm vụ kinh doanh. - Phòng kế toán – tài vụ: Quản lý, huy động và sử dụng các nguồn vốn của công ty sao cho đúng mục đích, hiệu quả nhất.Phong kế toán có trách nhiệm ghi chép các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty, xác định kết quả hoạt động kinh doanh, lập các báo cáo tài chính theo quy định.Ngoài ra,con phân tích hiệu quả của hoạt động kinh doanh của công ty nhằm mục đích cung cấp các thong tin cho người quản lý để đưa ra những phương án có lợi nhất cho công ty. - Ban bảo vệ: Có chức năng bảo vệ hoạt động sản xuất, phòng chông cháy nổ, kết hợp với đội dân phòng địa phương tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ máy móc thiết bị, kho hang của công ty và tài sản của khách hàng … * Phòng kế hoạch – kinh doanh: Có chức năng nghiên cứu, phát triển thị trường tieu thụ sản phẩm, thực hiện công tác giới thiệu và quảng ba sản phẩm, lập kế hoạch lưu chuyển hàng hóa tiêu thụ, quản lý kho hàng hóa và thực hiện bán lẻ sản phẩm,lên kế hoạch nhập kho và tiêu thụ từng loại sản phẩm trong năm.. 1.3. Cơ cấu lao động và sử dụng lao động của công ty * Lao động và sử dụng lao động
 • 14. 6 Bảng 1.1: Tình hình lao động và sử dụng lao động của Công ty TNHH MTV Thương Mại Thiên Min trong năm (2015 - 2016) Đơn vị tính: Người STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 So sánh Chênh lệch Tỷ lệ(%) Tổng số lao động 19 22 3 13,6 1 Theo giới tính A Nam 8 9 1 11,1 B Nữ 11 13 3 23,1 2 Theo độ tuổi A Tù 18 đến 30 12 14 2 14,3 B Từ 31 đến 60 7 8 1 12,5 3 Theo trình độ lao động A Đại học, cao đẳng 10 14 3 21,4 B Trung cấp 3 7 3 42,8 C Lao động phổ thông 4 3 1 33,3 4 Theo tính chất công việc A Trực tiếp 14 16 2 12,5 B Gián tiếp 5 6 1 16,7 Nhận xét: Thông qua bảng số liệu ta thấy, số lượng CNV của công ty không có nhiều do quy mô hoạt động của công ty nhỏ. Tuy nhiên trình độ ĐH, CĐ chiếm tỷ lệ cao từ 19 người (năm 2015) lên 22 người (năm2016), bên cạnh đó mỗi người đều có tinh thần trách nhiệm, ý thức làm việc tốt thuận lợi cho việc kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao và đưa công ty ngày một phát triển. Số lao động của công ty có sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng cụ thể được biểu hiện qua những chỉ tiêu : tỷ lệ lao động trong công ty tăng số là 3 lao động tương đương với tỷ lệ tăng là 13,6%..Tổ chức công việc cũng mở rộng tỷ lệ tăng trưởng trong các bộ phận trực tiếp kinh doanh tăng 2 lao động tương đương vời mức tỷ lệ tăng là 12,5%, bộ phận gián tiếp sản xuất tăng 1 lao động tương
 • 15. 7 đương với mức tăng là 16,7%. Trình độ lao động trong công ty cũng có sự thay đổi là 3 lao động trình độ đại học tương đương với tỷ lệ chênh lệch là 33,3%, và 3 lao động trình độ cao đẳng và trung cấp, 1 lao động phổ thông tương ứng với tỷ lệ tương đối là 21,4% ; 42,8%? 1.4. Tổng quan kết quả kinh doanh của công ty 1.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2.2.2. Phân tích bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Bảng 2.1: Bảng phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015 và 2016. Đvt: Đồng CHỈ TIÊU Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015 Số tiền Số tiền Số tiền ( +/-) % ( +/-) % 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4.956.428.512 7.494.874.495 7.302.969.940 +2.538.445.983 +51,22 -191.904.555 -2,56 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+ 40) 79.685.727 115.701.072 97.617.317 +36.015.345 +45,20 -18.083.755 -15,63 15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51) 57.373.723 86.775.804 73.212.988 +29.402.081 +51,25 -13.562.816 -15,63 Theo bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ta thấy tổng doanh thu qua 3 năm của công ty có nhiều thay đổi. Năm 2014 chỉ đạt 4.956.428.512 đồng, năm 2015 đạt mức 7.494.874.495 đồng và năm 2016 đạt 7.302.969.940 đồng, điều này cho thấy quy mô hoạt động kinh doanh có chiều hướng phát triển, mặc dù năm 2016 doanh thu có giảm so với năm 2015 nhưng không đáng kể. Nguyên nhân do công ty đẩy mạnh sản xuất và thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Doanh thu thuần của công ty năm 2015 tăng lên 2.538.445.983 đồng tương ứng tăng 51,22% nhưng giá vốn hàng bán cũng tăng lên 2.517.726.852 đồng tương ứng tăng 59,82% so với năm 2014. Qua năm 2014 doanh thu thuần giảm so với năm 2015 191.904.555 đồng tương ứng giảm 2,56%, giá vốn hàng bán cũng giảm
 • 16. 8 3,93%.Ta thấy năm 2015 so với năm 2014, tốc độ tăng của giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng của doanh thu (59,82% > 51,22%). Điều này là chưa tốt, cần phải xem xét lại giá vốn hàng bán tăng là do nhân tố nào ảnh hưởng. Nguyên nhân tăng là do giá cả một số nguyên vật liệu xây dựng tăng dẫn đến giá vốn hàng bán tăng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2015 đạt 767.962.602 đồng, tăng so với năm 2014 là 20.719.131đồng, tương ứng tăng 2,77%. Qua năm 2016 chỉ tiêu này đạt 840.652.029 đồng, tăng 72.689.427 đồng, tương úng tăng 9,47% so với năm 2015. Nguyên nhân do trong năm 2015 và năm 2016 sản lượng tiêu thụ và cung cấp dịch vụ gia tăng.Tuy nhiên quy mô lợi nhuận gộp còn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng doanh thu, kết quả công đạt chưa cao. Cụ thể, năm 2014 lợi nhuận gộp chiếm 15,08%, năm 2015 là 10,25% và năm 2016 chiếm 11,51% trên tổng doanh thu. Khi doanh thu tăng lên kéo theo các chi phí khác tăng lên là điều tất yếu, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty năm 2014 chiếm 11,67%, năm 2015 chiếm 8,77% và năm 2016 chiếm 8,12% trong tổng doanh thu. Ta thấy tỷ trọng này giảm qua các năm, nguyên nhân là do công ty đã tinh gọn lại bộ máy quản lý, giảm nhân sự ở những nơi không cần thiết. Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh thu góp phần nâng cao lợi nhuận. Bên cạnh đó hoạt động khác của công ty cũng góp một phần làm tăng lợi nhuận của công ty qua các năm. Cụ thể, năm 2014 lợi nhuận khác của công ty đạt 7.446.685 đồng, năm 2015 là 128.580.045 đồng và năm 2015 là 161.577.000 đồng. Tóm lại, qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh các năm ta thấy rằng hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015 không đem lại kết quả, cụ thể bị thua lỗ 12.878.973 đồng và nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế ở năm 2015 vẫn tăng hơn 29.402.081 đồng so với năm trước là nhờ sự đóng góp rất lớn từ nguồn lợi nhuận khác với giá trị đóng góp thêm so với cuối năm 2014 là 121.133.360 đồng.Tương tự qua năm 2016 hoạt động kinh doanh của Công ty cũng không khả quan mấy, vẫn bị thua lỗ 63.959.683 đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng so với năm 2015 là nhờ có sự đóng góp từ nguồn lợi nhuận khác với giá trị đóng góp thêm so với cuối năm 2015 là 32.996.995 đồng
 • 17. 9 (phần này trình bày sơ lược tăng trưởng (%) về doanh thu, chi phí, lợi nhuận; có thể vẽ biể đồ biến động) 1.4.2. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình kinh doanh của công ty  Thuận lợi - Tuy thành lập được gần chục năm nhưng công ty cũng dần để lại tên tuổi trong thị trường kinh doanh. Cùng với sự đoàn kết, tương thân tương ái và sự nhiệt tình trong công việc của các cán bộ CNV trong công ty - Nhờ các chính sách của nhà nước như vay vốn, chính sách thuế, mở của hội nhập nên việc huy động vốn và mở rộng sản xuất của công ty cũng được thuận lợi hơn nhiều - Do các mặt hàng văn phòng phẩm, các loại bút, vở…đều là những sản phẩm thiết yếu đối với nhu cầu và đời sống của mọi người tiêu dùng…  Khó khăn - Từ ngày thành lập đến nay, công ty gặp khó khăn về cán bộ,công nhân viên còn non trẻ về kinh nghiệm nhưng công ty không ngừng mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh. - Trên thị trường có không ít những công ty, doanh ngiệp kinh doanh và buôn bán những mặt hàng thiết yếu như vậy nên việc kinh doanh của công ty cũng có đôi chút khó khăn Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ban lãnh đạo công ty vẫn hết sức chăm lo đến đời sống của CNV và luôn tạo cho công ty có một hướng đi cho mình phù hợp với xu hướng phát triển và nền kinh tế của đất nước. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế công ty đã đề ra đã chiếm các chiến lược cụ thể cho sự phát triển nhiều năm tiếp theo,phát huy những lợi thế có sẵn để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn,có chiến lược marketing phù hợp,tạo việc làm ổn định cho cán bộ CNV. Khuyến khích các sáng kiến trong việc mở rộng thị trường của CNV đưa công ty ngày càng phát triển và thuận lợi hơn các năm trước
 • 18. 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THIÊN MIN 2.1. Giới thiệu phòng kinh doanh 2.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của phòng kinh doanh  Chức năng Chức năng của phòn kinh doanh là tham mưu, giúp cho ban giám đốc các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện chỉ tiêu doanh số, phát triển thị trường, quản lý các vấn đề có liên quan đến công tác kinh doanh có sử dụng vốn của công ty.  Nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm trình ban Giám đốc phê duyệt để công ty có kế hoạch chuẩn bị tài chính, nguồn lực va phương án sản xuất phù hợp. Xây dựng kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm. Chủ động tìm kiếm đối tác để phát triển mạng lưới phân phối, từng bước mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Lập danh sách khách hàng mục tiêu. Thiết lập, giao dịch trực tiếp với hệ thống khách hàng, hệ thống phân phối. Tiếp nhận và xử lý đơn đặc hàng cùa khách hàng. Đánh giá sức mua và khả năng thanh toán của khách hàng trước khi đưa ra quyết định tiếp nhận đơn hàng. Thực hiện hoạt động bán hàng tới các khách hàng nhằm mang lại danh thu cho công ty. Chăm sóc khách hàng để duy trì và phát triển các hợp đồng dịch vụ đã ký. Phối hợp với các bộ phận liên quan như kế toán, sản xuất,phân phối…nhằm mang đến các dịch vụ đầy đủ nhất cho khách hàng.
 • 19. 11 2.1.2. Cơ cấu hoạt động của phòng kinh doanh Sơ đồ 2.1 Cơ cấu hoạt động của phòng kinh doanh  Trưởng phòng kinh doanh: + Quản lý, giám sát quá trình làm việc của toàn bộ nhân viên phòng kinh doanh + Phân công công việc cụ thể cho từng nhân viên kinh doanh + Đàm phán, soạn thảo các hợp đồng kinh tế liên quan đến các sản phẩm do công ty cung cấp + Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm + Lập dự trừ kinh phí hoạt động cho phòng kinh doanh theo tháng, quý, năm + Lập kế hoạch Marketing và quảng bá sản phẩm cho công ty  Phó phòng kinh doanh: + Hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh trong công tác lập và thực hiện các chiến lược kinh doanh + Thay mặt trưởng phòng quyết định những công việc được uỷ quyền + Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong quá trình bán hàng  Nhân viên kinh doanh: + Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác Trưởng phòng Phó phòng Nhân viên kinh doanh
 • 20. 12 + Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Trưởng kênh bán hàng duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt. + Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mâu của các quy trình này + Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Trưởng nhóm kinh doanh 2.2. Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thương Mại Thiên Min
 • 21. 14 2.2.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán 2.2.1.1. Phân tích cấu trúc tài sản của công ty giai đoạn 2014 – 1016 (qua các năm 2014, 2015 và 2016) (Sửa lại toàn bộ: giai đoạn 2014 – 1016 (qua các năm 2014, 2015 và 2016) Bảng 2.2: Phân tích cấu trúc tài sản của công ty qua các năm 2014, 2015 và 2016. Đvt : đồng Chỉ tiêu Mã số Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015 Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng (+/-) (%) (+/-) (%) TÀI SẢN A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130 +140+150) 100 6.815.987.543 98,19 7.106.867.789 98,43 7.957.130.367 99,13 + 290.880.246 +4,27 +850.262.578 +11,96 I.Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1.727.467.454 24,89 170.319.243 2,36 1.179.386.574 14,69 -1.557.148.211 -90,14 +1.009.067.331 + 592,46 II.Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1.735.622.426 25,00 2.442.724.556 33,83 1.578.504.211 19,67 +707.102.130 +40,74 -864.220.345 -35,38 IV. Hàng tồn kho 140 3.331.424.087 47,99 4.474.112.668 61,97 5.192.396.105 64,69 +1.142.688.581 +34,30 +718.283.437 +16,05 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 21.473.576 0,31 19.711.322 0,27 6.843.477 0,09 -1.762.254 -8,21 -12.867.845 -65,28 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240) 200 125.632.093 1,81 113.322.607 1,57 69.840.496 0,87 -12.309.486 -9,80 -43.482.111 -38,37 I. Tài sản cố định 210 125.632.093 1,81 113.322.607 1,57 69.840.496 0,87 -12.309.486 -9,80 -43.482.111 -38,37
 • 22. 15 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200) 250 6.941.619.636 100 7.220.190.396 100 8.026.970.863 100 +278.570.760 +4,01 806.780.467 +11,17
 • 23. 16 (Chú ý: cần phân biệt thuật ngữ tỷ trọng và tỷ lệ phần trăm. Tỷ trọng có nghĩa chiếm bao nhiêu trong tổng thể. Tỷ lệ phần trăm: Tỷ trọng x 100). Căn cứ vào số liệu trong bảng phân tích trên ta thấy tổng quy mô tài sản của công ty tăng qua các năm, cụ thể năm 2014 là khoảng hơn 7 tỷ đồng, năm 2015 là hơn 7,2 tỷ đồng, tăng khoảng 200 triệu đồng, tức tăng 4,01% so với năm 2014. Qua năm 2016, tổng quy mô tài sản là hơn 8 tỷ đồng, tăng khoảng 800 triệu đồng, tức tăng 11,17% so với năm 2015. Nguyên nhân làm tăng thêm giá trị tổng tài sản của Công ty chủ yếu xuất phát từ bốn nguồn chính: thứ nhất là vay ngắn hạn (trong năm 2014 Công ty vay thêm 1,54 tỷ đồng và tiếp tục vay thêm khoảng 783 triệu đồng trong năm 2015), thứ hai là nợ người bán (khoảng 813 triệu đồng ở năm 2014 và khoảng 505 triệu đồng ở năm 2015), thứ ba là tăng vốn chủ sở hữu và thứ tư là đóng góp của lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh (khoảng 27 triệu đồng ở năm 2014 và khoảng 85 triệu đồng ở năm 2015). Để hiểu rõ hơn tình hình biến động của tài sản ta đi sâu vào phân tích các khoản mục: Tài sản ngắn hạn: Giá trị của tài sản ngắn hạn năm 2015 là khoảng 6,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98,19% trên tổng tài sản. Năm 2016, giá trị của tài sản ngắn hạn là khoảng 7,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98,43% trên tổng tài sản, nếu phân tích theo chiều ngang thì ta thấy tài sản ngắn hạn năm 2016 tăng gần 0,3 tỷ đồng, tức tăng 4,27% so với năm 2015. Sang năm 2016, giá trị của tài sản ngắn hạn là khoảng 9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,13% trên tổng tài sản, nếu so với năm 2016 thì giá trị tài sản ngắn hạn tăng 0,85 tỷ đồng, tức tăng 11,96%, điều này cho thấy tỷ trọng của tài sản ngắn hạn qua các năm đều tăng so với trước, đây là một dấu hiệu tốt cho thấy công ty đang tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho việc kinh doanh của mình. Tài sản dài hạn: Chủ yếu là tài sản cố định. Tài sản cố định giảm qua các năm. Để hiểu rõ sự biến động này ta xét chỉ tiêu tỷ suất đầu tư để thấy rõ được tình hình đầu tư theo chiều sâu, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và thể hiện năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
 • 24. 17 Ta có tình hình thực tế tại công ty như sau: Tỷ suất đầu tư năm 2014: Tỷ suất đầu tư = 125.632.093 *100 = 1,81% 6.941.619.636 Tỷ suất đầu tư năm 2015: Tỷ suất đầu tư = 113.322.607 *100 = 1,57 % 7.220.190.396 Tỷ suất đầu tư năm 2016: Tỷ suất đầu tư = 69.840.496 *100 = 0,87 % 8.026.970.863 Ta thấy tỷ suất đầu tư năm 2016 giảm 0,24% so với năm 2015. Năm 2016 giảm 0,7% so với năm 2016. Công ty đi vào hoạt động ổn định với công nghệ, trang thiết bị được đầu tư cách đây 8 năm. Tài sản cố định giảm là do hao mòn tài sản cố định và đang trong thời kỳ tích lũy để đổi mới. Như vậy công ty đang trong giai đoạn hợp lý hóa và phân bổ lại cơ cấu tài sản cho phù hợp hơn với tình hình kinh doanh hiện nay của công ty. 2.2.1.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2014, 2015 và 2016 Bảng 2.3: Các chỉ tiêu về cấu trúc nguồn vốn 2014, 2015 và 2016. Đvt: Đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015 (+/-) (%) (+/-) (%) 1. Nợ phải trả 2.670.831.903 2.863.946.859 3.597.707.389 +193.114.956 +7,23 +733.760.530 +25,62 2. Vốn chủ sở hữu 4.270.787.733 4.356.243.537 4.429.263.474 +85.455.804 +2,0 +73.019.937 +1,68 3.Nguồn vốn tạm thời 2.670.831.903 2.863.946.859 3.597.707.389 +193.114.956 +7,23 +733.760.530 +25,62 4. Nguồn vốn thường xuyên 4.270.787.733 4.356.243.537 4.429.263.474 +85.455.804 +2,0 +73.019.937 +1,68 5. Tồng nguồn vốn 6.941.619.636 7.220.190.396 8.026.970.863 +278.570.760 +4,01 +806.780.467 +11,17
 • 25. 18 6. Tỷ suất nợ (%) = (1)/(5) 38,48 39,67 44,82 +1,19? +5,15? 7.Tỷ suất tự tài trợ(%) =(2)/(5) 61,52 60,33 55,18 -1,19? -5,15? 8.Tỷ suất NVTX ( %) = (4)/(5) 61,52 60,33 55,18 -1,19? -5,15? 9. Tỷ suất NVTT(%) = (3)/(5) 38,48 39,67 44,82 +1,19? +5,15? ( Nguồn: Phòng kế toán) Chú ý: Phần tô vàng cho biết ý nghĩa?. Có phải là ở ô kế bên (%), để xem xét mức độ tỷ lệ tăng so với năm trước Bảng phân tích trên cho thấy: quy mô tổng nguồn vốn của doanh nghiệp ở năm 2015 là hơn 7,2 tỷ đồng tức tăng 4,01% so với năm 2014. Sang năm 2016 tổng nguồn vốn là hơn 8 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2015. Nguyên nhân làm cho tổng vốn năm 2015 tăng lên là do trong năm 2015 doanh nghiệp đã có sự điều chỉnh kết cấu nguồn vốn theo hướng tăng cường huy động vốn từ các khoản vay, đồng thời cũng tăng cường huy động vốn từ chủ sở hữu, tuy nhiên mức tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn mức tăng của nợ phải trả. Qua năm 2016 cũng tương tự, công ty tiếp tục huy động vốn từ các khoản vay ngắn hạn làm cho tổng nguồn vốn tăng làm cho quy mô của tổng nguồn vốn tăng. Năm 2015 công ty đã có sự điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo hướng tăng dần tỷ trọng nợ phải trả và giảm dần tỷ trọng vốn chủ sở hữu, cụ thể tỷ trọng vốn chủ sở hữu của công ty năm 2014 là 61,52%, năm 2015 là 60,33%, năm 2016 là 55,18%. Điều này cho thấy tính tự chủ về tài trợ giảm qua các năm, tuy nhiên tỷ suất tự tài trợ của công ty vẫn ở mức cao chứng tỏ công ty có tính độc lập cao về tài chính và ít bị sức ép của chủ nợ. Công ty có nhiều cơ hội tiếp nhận các khoản tín dụng từ bên ngoài. Mặc dù vậy, công ty cũng đang có sự điều chỉnh tăng tỷ suất nợ nhằm thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả tài chính cũng như hiệu quả hoạt động của công ty. Phân tích tính tự chủ cho ta thấy được kế cấu của nguồn vốn, tình hình tăng
 • 26. 19 giảm của vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả. Thế nhưng, bên cạnh đó mỗi nguồn vốn lại có chi phí sử dụng vốn và thời gian sử dụng vốn khác nhau. Vì vậy, trong phân tích tài chính thì phân tích tính ổn định về nguồn tài trợ là một trong những khâu quan trọng không thể bỏ qua. Có thể nhận định khái quát rằng: Trong năm 2015 và năm 2016 tính ổn định về tài trợ vẫn ở mức cao, nhận định này được rút ra từ việc đánh giá tỷ suất nguồn vốn thường xuyên. Cụ thể giá trị chỉ tiêu này của doanh nghiệp là 60,33% năm 2015 và 55,18% năm 2016 ( tương ứng tỷ suất nguồn vốn tạm thời là 39,67% năm 2015, còn năm 2016 là 44,82%). Điều này có nghĩa là, phần lớn các hoạt động của doanh nghiệp được tài trợ bằng nguồn vốn thường xuyên và một phần được tài trợ từ nguồn vốn tạm thời. Như vậy, mức độ rủi ro cũng như áp lực thanh toán đối với doanh nghiệp không cao. Mặc dù vậy, việc lựa chọn một tỷ lệ hợp lý giữa nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm thời sẽ giúp cho công ty giảm bớt được chi phí sử dụng vốn.
 • 27. 20 2.2.2. Phân tích bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Bảng 2.4: Bảng phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015 và 2016. Đvt: Đồng CHỈ TIÊU Mã số Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015 Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng ( +/-) % ( +/-) % 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 4.956.428.512 100 7.494.874.495 100 7.302.969.940 100 +2.538.445.983 +51,22 -191.904.555 -2,56 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung 10 4.956.428.512 100 7.494.874.495 100 7.302.969.940 100 +2.538.445.983 +51,22 -191.904.555 -2,56 4. Giá vốn hàng bán 11 4.209.185.041 84,92 6.726.911.893 89,75 6.462.317.911 88,49 +2.517.726.852 +59,82 -264.593.982 -3,93 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) 20 747.243.471 15,08 767.962.602 10,25 840.652.029 11,51 +20.719.131 +2,77 +72.689.427 +9,47 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 660.639 0,01 975.064 0,01 3.180.007 0,04 +314.425 +47,59 +2.204.943 +226,13 7. Chi phí tài chính 22 97.474.417 1,97 124.712.186 1,66 314.967.092 4,31 +27.237.769 +27,94 +190.254.906 +152,56 − Trong đó: Chi phí lãi vay 23 97.474.417 1,97 124.712.186 1,66 314.967.092 4,31 +27.237.769 +27,94 +190.254.906 +152,56 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 24 578.190.651 11,67 657.104.453 8,77 592.824.627 8,12 +78.913.802 +13,65 -64.279.826 -9,78 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 – 22 – 24) 30 72.239.042 1,46 -12.878.973 -0,17 -63.959.683 -0,88 -85.118.015 -117,83 -51.080.710 +396,62 10. Thu nhập khác 31 7.446.685 0,15 128.580.045 1,72 161.577.000 2,21 +121.133.360 +1.626,67 +32.996.955 +25,66
 • 28. 21 11. Chi phí khác 32 12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 7.446.685 0,15 128.580.045 1,72 161.577.000 2,21 +121.133.360 +1.626,67 +32.996.955 +25,66 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+ 40) 50 79.685.727 1,61 115.701.072 1,54 97.617.317 1,34 +36.015.345 +45,20 -18.083.755 -15,63 14. Thuế thu nhập doanh nghiệp 51 22.312.004 0,45 28.925.268 0,39 24.404.329 0,33 +6.613.264 +29,64 -4.520.939 -15,63 15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51) 60 57.373.723 1,16 86.775.804 1,16 73.212.988 1,00 +29.402.081 +51,25 -13.562.816 -15,63 (Nguồn : Phòng kế toán)
 • 29. 22 Theo bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ta thấy tổng doanh thu qua 3 năm của công ty có nhiều thay đổi. Năm 2014 chỉ đạt 4.956.428.512 đồng, năm 2015 đạt mức 7.494.874.495 đồng và năm 2016 đạt 7.302.969.940 đồng, điều này cho thấy quy mô hoạt động kinh doanh có chiều hướng phát triển, mặc dù năm 2016 doanh thu có giảm so với năm 2015 nhưng không đáng kể. Nguyên nhân do công ty đẩy mạnh sản xuất và thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Doanh thu thuần của công ty năm 2015 tăng lên 2.538.445.983 đồng tương ứng tăng 51,22% nhưng giá vốn hàng bán cũng tăng lên 2.517.726.852 đồng tương ứng tăng 59,82% so với năm 2014. Qua năm 2014 doanh thu thuần giảm so với năm 2015 191.904.555 đồng tương ứng giảm 2,56%, giá vốn hàng bán cũng giảm 3,93%.Ta thấy năm 2015 so với năm 2014, tốc độ tăng của giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng của doanh thu (59,82% > 51,22%). Điều này là chưa tốt, cần phải xem xét lại giá vốn hàng bán tăng là do nhân tố nào ảnh hưởng. Nguyên nhân tăng là do giá cả một số nguyên vật liệu xây dựng tăng dẫn đến giá vốn hàng bán tăng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2015 đạt 767.962.602 đồng, tăng so với năm 2014 là 20.719.131đồng, tương ứng tăng 2,77%. Qua năm 2016 chỉ tiêu này đạt 840.652.029 đồng, tăng 72.689.427 đồng, tương úng tăng 9,47% so với năm 2015. Nguyên nhân do trong năm 2015 và năm 2016 sản lượng tiêu thụ và cung cấp dịch vụ gia tăng.Tuy nhiên quy mô lợi nhuận gộp còn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng doanh thu, kết quả công đạt chưa cao. Cụ thể, năm 2014 lợi nhuận gộp chiếm 15,08%, năm 2015 là 10,25% và năm 2016 chiếm 11,51% trên tổng doanh thu. Khi doanh thu tăng lên kéo theo các chi phí khác tăng lên là điều tất yếu, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty năm 2014 chiếm 11,67%, năm 2015 chiếm 8,77% và năm 2016 chiếm 8,12% trong tổng doanh thu. Ta thấy tỷ trọng này giảm qua các năm, nguyên nhân là do công ty đã tinh gọn lại bộ máy quản lý, giảm nhân sự ở những nơi không cần thiết. Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh thu góp phần nâng cao lợi nhuận.
 • 30. 23 Bên cạnh đó hoạt động khác của công ty cũng góp một phần làm tăng lợi nhuận của công ty qua các năm. Cụ thể, năm 2014 lợi nhuận khác của công ty đạt 7.446.685 đồng, năm 2015 là 128.580.045 đồng và năm 2015 là 161.577.000 đồng. Tóm lại, qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh các năm ta thấy rằng hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015 không đem lại kết quả, cụ thể bị thua lỗ 12.878.973 đồng và nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế ở năm 2015 vẫn tăng hơn 29.402.081 đồng so với năm trước là nhờ sự đóng góp rất lớn từ nguồn lợi nhuận khác với giá trị đóng góp thêm so với cuối năm 2014 là 121.133.360 đồng.Tương tự qua năm 2016 hoạt động kinh doanh của Công ty cũng không khả quan mấy, vẫn bị thua lỗ 63.959.683 đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng so với năm 2015 là nhờ có sự đóng góp từ nguồn lợi nhuận khác với giá trị đóng góp thêm so với cuối năm 2015 là 32.996.995 đồng. 2.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính 2.2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán + Phân tích các khoản phải thu Bảng 2.5: Bảng phân tích tỷ số các khoản phải thu Năm Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015 (+/-) (%) (+/-) (%) 1) Tổng các khoản phải thu 1.735.622.426 2.442.724.556 1.578.504.211 +707.102.130 +40,74 -864.220.345 -35,38 2) Tổng tài sản ngắn hạn 6.815.987.543 7.106.867.789 7.957.130.367 +290.880.246 +4,27 +850.262.578 +11,96 3) Tổng các khoản phải trả 2.670.831.903 2.863.946.859 3.597.707.389 +193.114.956 +7,23 +733.760.530 +25,62 Tỷ lệ (1)/(2) 0,25 0,34 0,20 +0,09 +34,98 -0,15 -42,28 Tỷ lệ (1)/(3) 0,65 0,85 0,44 +0,20 +31,25 -0,41 -48,56 (Nguồn: Phòng kế toán) Khoản phải thu năm 2015 so với năm 2014 tăng 707.102.130 đồng tương ứng tăng 40,74%, khoản phải thu trong năm 2015 so với tài sản ngắn hạn tăng 34, 98%,
 • 31. 24 so với khoản phải trả tăng 31,25%. Điều này cho ta thấy trong năm 2015 công ty đã mở rộng thêm thị trường và tìm kiếm thêm khách hàng, nhưng công ty cũng phải cố gắng trong việc thu hồi nợ để nhanh chóng đưa vốn vào sản xuất. Năm 2016 tỷ lệ khoản phải thu trên tài sản ngắn hạn và trên khoản phải trả đều giảm so với năm 2015. Do trong năm 2016 khoản phải thu giảm 864.220.345 đồng tương ứng tới 35,.38% so với năm 2015, trong năm 2016 công tác bán hàng của công ty không đạt hiệu quả và công tác thu hồi nợ tốt hơn. + Phân tích các khoản phải trả Bảng 2.6: Bảng phân tích các khoản phải trả Năm Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015 (+/-) (%) (+/-) (%) I. Nợ ngắn hạn 2.670.831.903 2.863.946.859 3.597.707.389 +193.114.956 +7,23 +733.760.530 +25,62 1. Vay ngắn hạn 1.540.000.000 2.322.993.124 3.052.910.268 +782.993.124 +50,84 +729.917.144 +31,42 2. Phải trả cho người bán 1.079.296.076 505.094.644 466.112.961 -574.201.432 -53,20 -38.981.683 -7,72 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 51.535.827 35.859.091 78.684.160 -15.676.736 -30,42 +42.825.069 +119,43 (Nguồn: Phòng kế toán) Qua phân tích các khoản theo bảng trên ta thấy năm 2015 khoản phải trả tăng 193.114.956 đồng , tức tăng 7,23% so với năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng vay ngắn hạn 782.993.124 đồng, tăng tương ứng 50,84%. Năm 2016 khoản phải trả tăng 733.760.530 đồng, tương ứng tăng 25,62% so với năm 2015, nguyên nhân là do trong năm 2016 công ty đã tăng khoản vay ngắn hạn 729.917.144 đồng, khoản thuế và khoản nộp nhà nước cũng tăng 42.825.069 đồng. Như vậy, qua phân tích ta thấy các khoản phải trả có khuynh hướng tăng dần, chủ yếu là do hoạt động công ty ngày càng mở rộng. 2.2.3.2. Phân tích các tỷ số về khả năng hoạt động + Số vòng quay hàng tồn kho
 • 32. 25 Bảng 2.7: Các chỉ tiêu phân tích số vòng quay hàng tồn kho Năm Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015 (+/-) (%) (+/-) (%) Giá vốn hàng bán 4.209.185.041 6.726.911.893 6.462.317.911 +2.517.726.852 +59,82 -264.593.982 -3,93 Hàng tồn kho bình quân 3.350.730.375 3.902.768.378 4.833.254.387 +552.038.003 +16,48 +930.486.009 +23,84 Số vòng quay hàng tồn kho 1,26 1,72 1,34 +0,47 +37,21 -0,39 -22,43 Số ngày một vòng quay HTK 286 209 268 (Nguồn: Phòng kế toán) Nhìn chung, số vòng quay hàng tồn kho của Công ty quá thấp và chưa được hai vòng trong kỳ (năm) kinh doanh, trung bình trong 3 năm khoảng hơn 8 tháng một vòng. Nhà quản trị Công ty cần nên nghiên cứu nhằm tăng cường số vòng quay hàng tồn kho lên đến mức hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Năm 2014 số vòng quay hàng tồn kho là 1,26 và bình quân là 286 ngày cho một vòng quay. Đến năm 2015 thì số vòng quay đã tăng lên 1,72 vòng nguyên nhân là giá vốn hàng bán năm 2015 tăng so với năm 2014 là 59,82%, trong khi đó hàng tồn kho bình quân cũng tăng nhưng với tỷ lệ thấp hơn chỉ với 16,48%. Và dẫn đến số ngày một vòng quay hàng tồn kho giảm so với 2014 là 77 ngày. Đến năm 2016 thì số vòng quay giảm xuống còn 1,34 vòng và số ngày một vòng quay hàng tồn kho tới 268 ngày tăng so với năm 2015 là 59 ngày. Với kết quả trên, ta thấy số ngày của một vòng quay hàng tồn kho là quá cao; điều này chứng tỏ Công ty đang kinh doanh, bán hàng kém hiệu quả; hàng bán không chạy, dẫn đến tăng lượng hàng tồn kho, dẫn đến tốn nhiều chi phí lưu kho,
 • 33. 26 bảo quản, v.v…Tuy là thế nhưng Công ty sẽ có hàng để đáp ứng thị trường nếu nhu cầu thị trường tăng đột biến. Qua đó, nhà quản trị của Công ty cần nên đẩy mạnh kinh doanh và đẩy nhanh bán hàng để giảm bớt số ngày của một vòng quay hàng tồn kho xuống ở mức hợp lý nhằm tăng cường hoạt động sản xuất, kinh doanh và đảm bảo vừa đủ khi có sự tăng đột biến của nhu cầu thị trường. + Kỳ thu tiền bình quân Kỳ thu tiền bình quân là số ngày bình quân mà một đồng hàng hóa bán ra được thu hồi. Phản ánh số ngày cần thiết để thu được các khoản phải thu. Bảng 2.8: Các chỉ tiêu phân tích kỳ thu tiền bình quân Năm Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015 (+/-) (%) (+/-) (%) Doanh thu thuần 4.956.428.51 2 7.494.874.49 5 7.302.969.94 0 2.538.445.98 3 +51,2 2 - 191.904.55 5 -2,56 Số dư BQ các khoản phải thu 1.226.976.970, 5 2.089.173.491 2.010.614.384 862.196.521 +70,2 7 - 78.559.107 -3,76 Doanh thu BQ một ngày 13.767.856,98 20.819.095,82 202.86.027,61 7.051.239 +51,2 2 -533.068 -2,56 KTTBQ 89 100 99 +11 +12,6 0 -1 -1,23 Vòng quay các khoản phải thu BQ 4,04 3,59 3,63 -0,45 -11,19 +0,044 +1,25 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 14,86 21,41 20 (Nguồn: Phòng kế toán) Kỳ thu tiền bình quân là số ngày bình quân mà một đồng hàng hóa bán ra được thu hồi. Phản ánh số ngày cần thiết để thu được các khoản phải thu. Ta thấy kỳ thu tiền bình quân của công ty tăng nhẹ ở năm 2015, 2016 so với năm 2014. Trong năm 2014 Công ty phải mất gần 03 tháng (89 ngày) và tiếp tục tăng lên gần 3,5 tháng (100 ngày) ở năm 2014 mới thu được vốn kinh doanh, năm 2016 thì chỉ tiêu này không thay đổi nhiều. Nguyên nhân là do khoản phải thu bình quân
 • 34. 27 đã tăng lên vào năm 2015 so với năm 2014, doanh thu bình quân một ngày tăng nên dẫn đến hệ số này tăng trong năm 2015, đến năm 2016 thì doanh thu bình quân một ngày giảm nhưng không đáng kể nên kỳ thu tiền bình quân năm 2016 giảm nhẹ hơn so với năm 2015. Qua đó, ta thấy trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, tình hình thu nợ của Công ty trong năm 2014 là tốt hơn và tình hình này đang diễn biến theo chiều không có lợi cho Công ty (số ngày càng cao càng gây bất lợi cho Công ty). Ngoại trừ việc có ý định mềm dẻo trong vấn đề kinh doanh để mở rộng thêm thị trường, Công ty cần xem xét chính sách kinh doanh, bán hàng để tìm ra nguyên nhân tồn đọng nợ và cần có chiến lược mới để thu hồi vốn nhằm tránh phải đối mặt với nhiều khoản nợ khó đòi. Trong năm 2014, một đồng nguyên giá tài sản cố định của Công ty đã tạo ra 14,86 đồng doanh thu. Tương tự như thế, một đồng nguyên giá tài sản cố định tạo ra 21,41 đồng doanh thu và 20 đồng doanh thu lần lượt ở các năm 2015 và 2016. Như vậy, nhìn chung hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty là rất cao. Nếu so sánh hiệu suất sử dụng tài sản cố định giữa các năm, ta thấy rằng hiệu suất ở năm 2015 và năm 2016 tương đương với nhau. Điều này chứng tỏ Công ty đang khai thác, sử dụng tài sản cố định của mình một cách hiệu quả và theo chiều hướng tốt. + Vòng quay vốn lưu động Bảng 2.9: Các chỉ tiêu phân tích số vòng quay vốn lưu động Năm Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015 (+/-) (%) (+/-) (%) Doanh thu thuần (đ) 4.956.428.512 7.494.874.495 7.302.969.940 +2.538.445.983 +51,22 -191.904.555 -2,56 Tài sản lưu động BQ (đ) 4.108.474.650 4.194.038.285 4.301.171.954 +85.563.635 +2,08 +107.133.669 +2,55 Số vòng quay vốn lưu động ( vòng) 1,21 1,79 1,70 +0,58 +48,13 -0,09 -4,99 Số ngày một vòng quay ( ngày) 298 201 212 -96,96 -32,49 +10,57 +5,25 Hiệu suất sử 0,86 1,06 0,96
 • 35. 28 dụng toàn bộ tài sản (Nguồn: Phòng kế toán) Năm 2015 số vòng quay vốn lưu động tăng so với năm 2014 là 0,58 vòng tương ứng với tăng 48,13%. Nguyên nhân là do doanh thu thuần tăng 51,22%, còn tài sản lưu động BQ tăng với tỷ lệ thấp là 2,08%. Và điều này dẫn đến số ngày một vòng quay giảm xuống từ 298 ngày còn 201 ngày. Trong năm 2016 thì số vòng quay vốn lưu động giảm còn 0,09 vòng và số ngày một vòng quay vốn lưu động tăng lên tới 212 ngày. Số vòng quay của vốn lưu động nhìn chung là rất thấp, trung bình chưa được hai vòng trong một năm và do đó hiệu quả đồng vốn đem lại là chưa cao. Mặc dù vậy, số vòng quay đã tăng lên trong năm 2015 và năm 2016 so với năm 2014, đây là dấu hiệu tốt trong việc khai thác vốn lưu động của Công ty. Nhà quản trị Công ty cần áp dụng các giải pháp để tăng số vòng quay này lên càng cao càng tốt nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn này. Một đồng vốn đầu tư vào Công ty trong năm 2014, năm 2015 và năm 2016 lần lượt tạo ra được 0,86 đồng và 1,06 đồng và 0,96 đồng doanh thu. Vì thế, hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty là quá thấp, cho nên hiệu quả đem lại cũng quá thấp, đặc biệt ở năm 2014 và điều này cũng rất dễ dàng lý giải rằng sở dĩ hiệu suất như thế là vì Công ty chỉ tập trung đầu tư vào tài sản ngắn hạn mà như chúng ta đã biết đầu tư vào tài sản dài hạn càng lớn càng thể hiện mức độ quan trọng của tài sản cố định trong tổng tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng vào kinh doanh, phản ánh tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực sản xuất và xu hướng phát triển lâu dài cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản, nhà quản trị Công ty cần tiến hành hai việc chính sau: thứ nhất là tập trung khai thác nhiều hơn nữa tài sản ngắn hạn (hiện đang chiếm một tỷ trong rất lớn trong cơ cấu tài sản của Công ty) và thứ hai là tăng đầu tư vào tài sản dài hạn đến mức hợp lý nhằm khai thác hơn nữa hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn như hiện nay (tài sản cố định).
 • 36. 29 2.2.3.3. Phân tích khả năng sinh lợi + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu hay còn gọi là doanh lợi doanh thu phản ánh cứ một đồng doanh thu thuần thì có bao nhiêu phần trăm lợi nhuận thuần (lợi nhuận sau thuế). Sự biến động của tỷ số này phản ánh sự biến động về hiệu quả hay ảnh hưởng của chiến lược tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ta có doanh lợi doanh thu: - Năm 2014: Doanh lợi doanh thu = 57.373.723 x 100% = 1,16% 4.956.428.512 - Năm 2015: Doanh lợi doanh thu = 86.775.804 x 100% = 1,16% 7.494.874.495 - Năm 2016: Doanh lợi doanh thu = 73.212.988 x 100% = 1,0025% 7.302.969.940 Với kết quả đó, ta thấy rằng cứ một đồng doanh thu thuần ở năm 2014, năm 2015 và năm 2016 thì có lần lượt là 1,16% và 1,16% và 1,025% lợi nhuận sau thuế. + Tỷ suất doanh lợi tài sản (ROA) Đây là chỉ tiêu tổng hợp nhất để đánh giá khả năng sinh lợi của một đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Bảng 2.10: Các chỉ tiêu phân tích tỷ suất doanh lợi tài sản (ROA) Năm Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015 (+/-) (%) (+/-) (%) Lợi nhuận sau thuế (đ) 57.373.723 86.775.804 73.212.988 +29.402.081 +51,25 -13.562.816 -15,63 Tổng tài sản BQ (đ) 5.734.533.945,5 7.080.905.016 7.623.580.630 +1.346.371.070,5 +23,48 +542.675.614 +7,66 ROA (%) 1,00 1,23 0,96 +0,22 +22,49 -0,27 -21,64 (Nguồn: Phòng kế toán)
 • 37. 30 Hệ số này đánh giá khả năng sinh lợi của một đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Trong năm 2014, trong một đồng tài sản mà công ty bỏ ra thì mang về 1,00% lợi nhuận sau thuế. Năm 2015 thì trong một đồng tài sản mang về 1,23% đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2016 tổng tài sản của công ty có tăng nhưng lợi nhuận sau thuế mà công ty có được giảm 15,63%. Năm 2016 ROA bằng 0,96%. Tương tự như hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản, ROA tăng lên ở năm 2015 so với năm 2015 và giảm xuống ở năm 2016. Nhìn chung, mức sinh lợi mà tài sản mang lại là cao. + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) Từ trước đến nay, tiêu chuẩn phổ biến nhất mà người ta thường dùng để đánh giá tình hình hoạt động tài chính của các doanh nghiệp là suất sinh lời của vốn chủ sở hữu. Nó được xác định như sau: Bảng 2.11: Các chỉ tiêu phân tích tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu Năm Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015 (+/-) (%) (+/-) (%) Lợi nhuận sau thuế (đ) 57.373.723 86.775.804 73.212.988 +29.402.081 +51,25 -13.562.816 -15,63 Vốn chủ sở hữu BQ (đ) 4.257.230.871,5 4.313.515.635 4.392.753.505,5 +56.284.763,5 +1,32 +79.237.870,5 +1,84 ROE (%) 1,35 2,01 1,67 +0,66 +49,27 -0,35 -17,15 (Nguồn: Phòng kế toán) Mức lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng lên ở năm 2015 (so với năm 2014) và giảm xuống ở năm 2016. Năm 2014 trong một đồng vốn chủ sở hữu đem về cho công ty 1,35% lợi nhuận sau thuế. Năm 2015 thì ROE là 2,10% cao hơn rất nhiều so với năm 2014 và năm 2016 ROE là 1,67%. Nguyên nhân là do năm 2015,2016 thì lợi nhuận sau thuế mà công ty mang về tăng lên so với năm 2014. 2.3. Công việc thực tập tại công ty 2.3.1 Tên công việc được giao
 • 38. 31 Dưới sự phân công làm việc của giám đốc công ty, em được phân công thực tập trong bộ phận kế toán bán hàng. Công việc chính của em là kiểm tra hàng tồn tại công ty và ngoài cửa hàng, thu hồi công nợ (nếu có) và phân phối hàng trực tiếp ra thị trường. 2.3.2 Mô tả công việc được giao. Tại doanh nghiệp, công việc chính hằng ngày của em là cập nhật chương trình khuyến mãi mới nhất, xem lịch trình bán hàng trong ngày và tiến hành ra thị trường giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng, và chào mời mua sản phẩm. Công việc cụ thể như sau:  Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại cửa hàng (đại lý)  Kiểm tra hàng tồn tại cửa hàng.  Cập nhật giá mới nhất cho cửa hàng trưởng nếu có sự thay đổi.  Trực tiếp đứng giới thiệu sản phẩm và bán cho người tiêu dùng ngay tại cửa hàng khi có khách quan tâm.  Lên đơn nhập hàng (dựa vào số lượng hàng tồn và theo dõi tiến độ bán hàng hằng ngày), chuyển cho chủ hàng xem và chốt đơn hàng (khi có sự đồng ý của chủ hàng)  Kiểm tra và bảo quản hàng hóa, hướng dẫn chủ hàng cách bảo quản, giải quyết các thắc mắc về sản phẩm của chủ hàng và người tiêu dùng, giải quyết các trường hợp hàng hóa bị lỗi hoặc hư hỏng.  Thu hồi công nợ (nếu có).  Lập báo cáo cuối ngày về tổng doanh thu và tổng đơn hàng. 2.3.3 Đánh giá công việc được giao Trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp, nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của các anh chị đã giúp em thoát khỏi tình trạng bỡ ngỡ ban đầu khi mới nhận việc. Bắt đầu một công việc mới không bao giờ là dễ đối với một người chưa có kinh nghiệm như em, những gì em được học từ kiến thức sách vở chưa thể nào giúp em vận dụng
 • 39. 32 vào thực tế, chẳng hạn như chuyên nghành em học là Ngoại Thương thì những gì em học chủ yếu là liên quan đến giấy tờ xuất nhập khẩu, chứng từ, hợp đồng v.v…Giờ đây khi thực tập trong bộ phận bán hàng, những kiến thức em đã từng học không đủ để em có thể áp dụng vào công việc. Giờ đây sau gần 5 tháng được làm việc và học hỏi, em đã có thể tự tin bán hàng bằng chính kiến thức và kỹ năng của bản thân. Đôi lúc em cũng gặp rất nhiều khó khăn như là kiểm sót hàng tồn, không nhớ chương trình khuyến mãi, báo giá sai cho khách hàng, thiếu kỹ năng thuyết phục v.v..., nhưng may mắn là các chị trong doanh nghiệp bởi vì đã từng trải qua thời gian này nên đã rất chịu khó chỉ dạy cho em rằng em đã sai từ đâu, sai như thế nào và phải làm ra sao v..v…Sau khi trải qua gần nửa năm gắn bó với công việc em rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cũng như các kỹ năng về bán hàng chẵng hạn như muốn làm tốt công việc này trước hết phải cần có lòng đam mê, phải hiểu rõ về sản phẩm, và hơn hết phải có kỹ năng thuyết phục chân thành và lòng kiên nhẫn với khách hàng. Công việc mà em được làm suốt thời gian qua đa phần đều liên quan đến văn hóa giao tiếp, kinh nghiệm ứng xử, khả năng thuyết phục và về kiến thức về sản phẩm, nên có thể nói những kiến thức mà em được học trên trường chưa thể nào đáp ứng hết cho nhu cầu của công việc hiện tại. Tuy nhiên bản thân em nhận thấy rằng nếu biết kết hợp những kiến thức đã học vận dụng vào công việc thực tiễn chắc chắn hiệu quả công việc sẽ cao hơn, chẳng hạn như em đã được học môn Kinh tế vĩ mô, Pháp luật đại cương v.v… e thấy rằng kiến thức trong những môn này bổ trợ rất nhiều cho công việc hiện tại, nên e sẽ cố gắng trao dồi lại kiến thức học hỏi thêm về Luật kinh doanh để có thể làm việc 1 cách tốt nhất. …………………….
 • 40. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THIÊN MIN