Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kế toán Doanh thu xác định kết quả KD Công Ty Du Lịch.docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
i
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
ii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 091...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
iii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 09...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 51 Publicité

Kế toán Doanh thu xác định kết quả KD Công Ty Du Lịch.docx

Báo cáo thực tập doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty tnhh du lịch biển đông mũi né. Doanh nghiệp đã chấp hành đầy đủ các chế độ chính sách do Nhà nước quy định, ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên hệ thống sổ sách. Nhờ đó công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.”

Báo cáo thực tập doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty tnhh du lịch biển đông mũi né. Doanh nghiệp đã chấp hành đầy đủ các chế độ chính sách do Nhà nước quy định, ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên hệ thống sổ sách. Nhờ đó công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.”

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Plus récents (20)

Publicité

Kế toán Doanh thu xác định kết quả KD Công Ty Du Lịch.docx

 1. 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com i Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VŨ ĐỨC ĐÔNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH DU LỊCH BIỂN ĐÔNG MŨI NÉ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022
 2. 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com ii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VŨ ĐỨC ĐÔNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH DU LỊCH BIỂN ĐÔNG MŨI NÉ Ngành: Kế toán Mã số sinh viên: 81192001TH2 BÁO CÁO THỰC TẬP Giảng viên hướng dẫn: ThS Đỗ Phương Thảo THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022
 3. 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com iii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và tên sinh viên: Vũ Đức Đông Lớp: TH219812 Khóa: 2020 Khoa: Kế toán – Kiểm Toán Trường: Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: Từ ngày 22 tháng 01 năm 2022 đến ngày 06 tháng 05 năm 2022 Tại: Công ty TNHH Du lịch Biển Đông Mũi Né Địa chỉ: 18 Nguyễn Đình Chiểu, p. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau : ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Bình Thuận, Ngày........tháng……năm…… Cán bộ hướng dẫn Xác nhận của đơn vị thực tập (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên)
 4. 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com iv Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT THỰC TẬP CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên: Vũ Đức Đông Lớp: TH219812 Khóa: 2020 Khoa: Kế toán – Kiểm Toán Trường: Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: Từ ngày 22 tháng 01 năm 2022 đến ngày 06 tháng 05 năm 2022 Tại: Công ty TNHH Du lịch Biển Đông Mũi Né Địa chỉ: 18 Nguyễn Đình Chiểu, p. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Sau quá trình thực tập của sinh viên, giáo viên hướng dẫn nhận xét, đánh giá như sau: 1. Đánh giá quá trình thực tập (thái độ, tác phong, tuân thủ qui định) ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 2. Hình thức trình bày báo cáo: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 3. Nội dung báo cáo ................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. TP.HCM, Ngày…...tháng.......năm........... Giáo viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên)
 5. 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com v Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH DU LỊCH BIỂN ĐÔNG MŨI NÉ ............................................................................................................................ 1 1.1. Giới thiệu chung về Công Ty TNHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né.................... 1 1.1.1. Tên công ty....................................................................................................... 1 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ................................................... 1 1.2. Bộ máy tổ chức quản lý công ty.......................................................................... 2 1.3. Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị ...................................................................... 3 1.3.1. Sơ đồ bộ máy kế toán công ty .......................................................................... 4 1.3.2. Chế độ kế toán áp dụng .................................................................................... 6 1.3.3. Tổ chức chứng từ kế toán................................................................................. 7 1.3.4. Tổ chức tài khoản kế toán................................................................................. 7 1.3.5. Tổ chức sổ kế toán............................................................................................ 7 1.3.6. Tổ chức công tác báo cáo kế toán .................................................................... 8 CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ , BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TNHH DU LỊCH BIỂN ĐÔNG MŨI NÉ ................................... 11 2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại công ty......................................................... 11 2.1.1. Đặc điểm sản phẩm kinh doanh...................................................................... 11 2.1.2. Phương thức thanh toán.................................................................................. 11 2.2. Kế toán Doanh thu, Chi phí , Báo cáo kết quả kinh doanh Công Ty TNHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né........................................................................................... 13 2.2.1. Kế toán hoạt động tài chính............................................................................ 13 2.2.1.1 Kế toán DT hoạt động tài chính ................................................................... 13 2.2.1.2 Kế toán CP tài chính.................................................................................... 21
 6. 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com vi Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.2. Kế toán hoạt động khác .................................................................................. 27 2.2.2.1. Kế toán thu nhập khác ................................................................................ 27 2.2.2.2. Kế toán CP khác ......................................................................................... 29 2.2.3. Kế toán CP thuế TNDN.................................................................................. 33 2.2.3.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành..................................................................... 33 2.2.4. Xác định kết quả kinh doanh.......................................................................... 35 2.2.5. Báo cáo kết quả kinh doanh............................................................................ 39 2.2.5.1. Phương pháp lập.......................................................................................... 39 2.2.5.2. BCQKHĐKD .............................................................................................. 40 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................... 42 3.1. Nhận xét............................................................................................................. 42 3.2. Kiến nghị ........................................................................................................... 43 KẾT LUẬN......................................................................................Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................................ 44
 7. 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com vii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1. Sơ đồ bộ máy quản lý công ty................................................................... 2 Sơ đồ 1.2. Sơ đồ bộ máy kế toán công ty................................................................... 4 Sơ đồ 1. 3. Quy trình ghi sổ theo hình thức Nhật kí chung........................................ 7 Sơ đồ 2.1. Sơ đồ quy trình hạch toán TK 515......................................................... 15 Sơ đồ 2.2. Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu hoạt động tài chính........................... 16 Biểu số 2.1. Giấy báo có........................................................................................... 17 Biểu số 2.2. Trích sổ nhật ký chung......................................................................... 18 Bảng 2. 3. Trích sổ cái 515....................................................................................... 19 Sơ đồ 2.3. Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính............................................................ 23 Biểu số 2. 4. Phiếu chi số 0124 ................................................................................ 24 Bảng 2. 5. Trích sổ cái 635....................................................................................... 25 Bảng 2.6. Trích sổ cái 711........................................................................................ 28 Sơ đồ 2.4. Sơ đồ kế toán chi phí khác ...................................................................... 30 Bảng 2. 7. Trích sổ cái 811....................................................................................... 31 Sơ đồ 2.9. Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................... 38 Bảng 2.1. Báo báo kết quả hoạt động kinh doanh công ty năm 2021...................... 40
 8. 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 1 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH DU LỊCH BIỂN ĐÔNG MŨI NÉ 1.1. Giới thiệu chung về Công Ty TNHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né. 1.1.1. Tên công ty. - Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH BIỂN ĐÔNG MŨI NÉ (TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH DU LỊCH TẢN ĐÀ). - Mã số doanh nghiệp 3400441678. - Địa chỉ : Số 18 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):ESMT CO., LTD. - Cơ quan thuế quản lý: Cục Thuế Tỉnh Bình Thuận. - Tình trạng hoạt động : NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT). - Người đại diện theo pháp luật: Phạm Văn Hiến. - Loại hình doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn. - Ngày bắt đầu thành lập: 2006-01-17. - Ngành nghề kinh doanh chính : Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Công Ty TNHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0800816485 do sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 17/01/2006. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Khi thành lập công ty đăng ký số vốn đầu tư ban đầu là 3.000.000 đồng. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, công ty đã không ngừng đồi mới. Trải qua hơn 15 năm Công ty đã tạo dựng được những mối quan hệ ổn định với nhiều khách hàng. Khách hàng của Công ty chủ yếu là cá nhân. Nhìn chung hoạt động kinh doanh của công ty khá hiệu quả. Lợi nhuận qua các năm tăng đáng kể.
 9. 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 2 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Từ kết quả trên cho thấy nổ lực của công ty trong quá trình đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình để gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty. Công ty cần phải duy trì và phát huy hơn nữa hoạt động kinh doanh để đưa công ty ngày một đi lên, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. 1.2. Bộ máy tổ chức quản lý công ty. Sơ đồ bộ máy quản lý công ty: Sơ đồ 1.1. Sơ đồ bộ máy quản lý công ty Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận. Ban Giám đốc. Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty; Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị; Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty; Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định của Công ty; Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng; Chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà Nước khác; Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam; Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp Công ty; Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc. Quản lý nhà hàng. Có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của nhà hàng như kiểm soát chất lượng dịch vụ, đào tạo, quản lí đội ngũ lao động, tư vấn cho khách hàng, giải quyết các sự cố, tình huống xảy ra trong quá trình làm việc, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc. Bộ phận thu ngân/ Kế toán. Ban giám đốc Bộ phận bếp Bộ phận thu ngân/ Kế toán Quản lí nhà hàng BP HC-NS
 10. 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 3 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán ….; Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan; Tham mưu cho Ban Giám đốc (BGĐ) về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh; Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý năng động, hữu hiệu; Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng, Hệ thống Quản lý Môi trường và Hệ thống Quản lý Trách nhiệm Xã hội.; Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn của Công ty; Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm chế độ, qui định của Công ty; Phổ biến chính sách chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết; Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện hành; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho BGĐ Công ty. Chịu trách nhiệm về mặt tài chính, thu – chi của NH. Bộ phận hành chính- nhân sự. Chức năng tuyển dụng, đào tạo, quản lý, truyền thông; Lập kế hoạch và thực hiện việc tuyển dụng nhân sự cho công ty; Đào tạo và phát triển chất lượng nguồn nhân lực; Duy trì và quản lý hoạt động của nguồn nhân lực; Quản lý thông tin và hồ sơ nhân sự trong công ty. Bộ phận bếp. Chịu trách nhiệm chung cho các hoạt động trong Bộ phận bếp, Quản lý, điều hành, tổ chức và hướng dẫn các NV bếp làm việc. Chịu trách nhiệm kiểm tra về chất lượng, số lượng các nguyên liệu đầu vào. Chế biến các món ăn khi có yêu cầu. 1.3. Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị .
 11. 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 4 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.3.1. Sơ đồ bộ máy kế toán công ty. Sơ đồ 1.2: Sơ đồ bộ máy kế toán công ty Kế toán trưởng. Là người đứng đầu phòng kế toán, có quyền hạn và trách nhiệm điều hành toàn bộ công tác chuyên môn đối với các nhân viên kế toán trong khách sạn. Là người tham mưu cho Giám đốc về công tác kế toán tài chính, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về tổ chức và điều hành bộ máy kế toán tại khách sạn. Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho khách sạn theo luật định. Kiểm soát công tác thu – chi hàng ngày, điều chuyển tiền dư vào tài khoản ngân hàng. Kiểm tra và kí các chứng từ kế toán. Kiểm soát các hợp đồng liên quan đến chi phí của khách sạn như: quyết toán các hợp đồng; tổng hợp đầu tư giá trị với thuế, ngân hàng; xây dựng và kiểm soát các quy trình liên quan đến vấn đề tài chính kế toán. Quan hệ với các cơ quan chức năng: thuế, thanh tra, kiểm toán, chi cục quản lý tài chính doanh nghiệp,… Kế toán thuế. Kiểm tra và báo cáo thuế GTGT đầu vào và đầu ra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo thời gian quy định. Quản lý và theo dõi các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước. Soạn thảo các công văn liên quan các vấn đề về thuế. Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán tiền lương Kế toán TSCĐ, CCDC Kế toán thuế Kế toán chi phí giá thành
 12. 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 5 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc hỗ trợ và giải trình với các cơ quan thuế. Kế toán TSCĐ, CCDC. Tổ chức ghi chép, phản ánh các số liệu liên quan đến TSCĐ, CCDC như: nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn, mục đích sử dụng, bộ phận sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng. Tính toán và phân bố khấu hao TSCĐ, phân bố chi phí CCDC hàng tháng vào chi phí hoạt động. Tham gia công tác kiểm kê, đánh giá tình hình tăng giảm TSCĐ, CCDC. Kiểm tra việc bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng TSCĐ. Báo cáo tình hình bể vỡ của CCDC hàng tháng. Kế toán tiền lương, BHXH. Căn cứ chứng từ được phê duyệt, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ gốc để lập chứng từ thanh toán . Căn cứ vào khối lượng kết quả sản phẩm hoàn thành, bảng chấm công để lập bảng thanh toán tiền lương và tính BHXH cho từng đối tượng, phản ánh vào thu nhập của công nhân thông qua kết quả lao động sản xuất. Thủ quỹ. Quản lý, theo dõi các khoản thu – chi tiền mặt. Báo cáo tiền mặt tại quỹ vào cuối mỗi ngày. Nộp tiền vào ngân hàng khi tồn quỹ vượt mức theo quy định. Kiểm kê quỹ định kỳ và lập báo cáo kiểm kê vào cuối tháng. Chịu trách nhiệm về việc chi tiền ra theo đúng quy trình, quy định; giải trình các khoản tiền chênh lệch khi có yêu cầu. Kiểm soát sự biến động của ngoại tệ. Sắp xếp, lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán. Kế toán chi phí, giá thành. Theo dõi các khoản chi phí với định mức của kế hoạch chi phí, đề xuất các trường hợp vượt quá định mức. Phân tích biến động của các chi phí, đề xuất các biện pháp quản lý chi phí, tài sản. Kiểm tra, phân bổ các chi phí khấu hao và lương vào các trung tâm chi phí.
 13. 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 6 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Kiểm tra, theo dõi các loại hợp đồng, đảm bảo hạch toán đầy đủ các chi phí theo đúng nguyên tắc. Kiểm soát giá cả, dịch vụ hàng hóa, yêu cầu tổ mua hàng hoặc bộ phận liên quan giải trình nếu có sai sót hoặc sự cố. Kiểm tra quy trình, thủ tục nhập – xuất của nhân viên cấp dưới. Theo dõi báo cáo vật tư, đối chiếu với báo cáo kiểm kê kho hàng tháng, phụ trách kiểm kê hàng hóa, vật liệu định kỳ. Hạch toán và phân bố giá vốn chi phí hợp lý. Xác định giá vốn phân theo các nhóm dịch vụ thích hợp. 1.3.2. Chế độ kế toán áp dụng. Công Ty TNHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né đang áp dụng chế độ kế toán nhỏ và vừa theo thông tư số 133/2016/TT – BTC ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2016. - Niên độ kế toán: Niên độ kế toán tại công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam. - Chế độ kế toán áp dụng: Kế toán Việt Nam. - Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Thực tế đích danh. - Phương pháp tính giá hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền. - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo đường thẳng. - Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ. - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Chuẩn mực kế toán số 14 - Phương pháp tính giá thành sản phẩm: phương pháp tính giá thành trực tiếp (giản đơn). - Báo cáo thuế: Kê khai thuế theo quý. - Báo cáo tài chính: công ty tiến hành lập và nộp BCTC vào cuối niên độ kế toán.
 14. 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 7 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.3.3. Tổ chức chứng từ kế toán . Công ty sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo thông tư số 133/2016/TT- BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính bao gồm 35 chứng từ: Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, phiếu chi, Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,... 1.3.4. Tổ chức tài khoản kế toán. Công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính gồm 55 tài khoản: TK tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thu của khách hàng, thuế GTGT…, ngoài ra Công ty còn mở các tài khoản con để phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán kế toán. 1.3.5. Tổ chức sổ kế toán. Đơn vị áp dụng hình thức Nhật Kí chung. Sơ đồ 1. 1: Quy trình ghi sổ theo hình thức Nhật kí chung. - Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung. (1) “Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số
 15. 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 8 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). (2) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.” 1.3.6. Tổ chức công tác báo cáo kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. a) Mục đích lập. Phản ánh một số chỉ tiêu chủ yếu là Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận của một công ty. b) Cơ sở lập. Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước. Căn cứ vào sổ kế toán trong kỳ các tài khoản từ loại 5 đến loại 9. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. a) Mục đích lập.
 16. 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 9 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Thông qua các báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nhà quản trị có thể thấy được trong kỳ doanh nghiệp đã lấy tiền ở đâu và đã chi tiêu, sử dụng tiền vào việc gì. Thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chúng ta có thể thấy được mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền thuần. Lợi nhuận được xác định bằng chênh lệch giữa doanh thu và chi phí, dòng tiền thuần trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ lại phản ánh chênh lệch giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra. Bên cạnh đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn giúp đánh giá khả năng trả nợ đúng hạn, đánh giá khả năng tạo ra tiền từ nội sinh hay ngoại sinh. Ngoài ra, nó còn giúp các đối tượng dự báo dòng tiền trong tương lai để đánh giá doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp nguồn gốc dòng tiền của một doanh nghiệp, dòng tiền của một doanh nghiệp là cái có thực và ít bị tác động bởi các nguyên tắc của hạch toán kế toán. b) Cơ sở lập. Căn cứ vào: - Báo cáo tình hình tài chính. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. - Thuyết minh báo cáo tài chính. - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kì trước. - Các tài liệu kế toán khác… c) Giải thích cách lập. Phương pháp trực tiếp: Theo phương pháp này các chỉ tiêu phản ánh các luồng tiền vào và các luồng tiền ra được trình bày trên báo cáo và được xác định theo một trong 2 cách sau đây: - Phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu và chi theo từng nội dung thu, chi từ các ghi chép kế toán của doanh nghiệp. - Điều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng bán và các khoản mục khác trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho: + Các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả từ hoạt động kinh doanh; + Các khoản mục không phải bằng tiền khác; + Các luồng tiền liên quan đến hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính..
 17. 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 10 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 (d) Phương pháp gián tiếp: Các chỉ tiêu về luồng tiền được xác định trên cơ sở lấy tổng lợi nhuận trước thuế và điều chỉnh cho các khoản: - Các khoản doanh thu, chi phí không phải bằng tiền như khấu hao TSCĐ, dự phòng... - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện. - Tiền đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. - Các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả từ hoạt động kinh doanh (trừ thuế thu nhập và các khoản phải nộp khác sau thuế thu nhập doanh nghiệp). - Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư. Bản thuyết minh báo cáo tài chính: a) Mục đích lập. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính. b) Cơ sở lập. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo. Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan. Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước. Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.
 18. 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 11 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ , BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY TNHH DU LỊCH BIỂN ĐÔNG MŨI NÉ 2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại công ty. 2.1.1. Đặc điểm sản phẩm kinh doanh. Sản phẩm kinh doanh của công ty chủ yếu là sản phẩm dịch vụ, sản phẩm dưới dạng phi vật chất, vô hình và một số bộ phận sản phẩm vật chất mà công ty cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách trong trong thời gian lưu trú tại công ty. Từ đó, sản phẩm của công ty có những đặc điểm sau: - Sản phẩm của công ty không thể lưu kho, vì thời gian sản xuất và thời gian tiêu dùng trùng hợp về không gian và thời gian.Vì vậy chất lượng sản phẩm dịch vụ của công ty được thể hiện sau khi khách tiêu dùng, mà mỗi người khách có tâm lý khác nhau, có nhu cầu khác nhau, nên có cảm nhận ra các sản phẩm dịch vụ công ty cũng không giống nhau. Vì vậy, công ty muốn đề ra các biện pháp thu hút khách phải nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách, trên cơ sở đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách phù hợp với nhu cầu của khách. 2.1.2. Phương thức thanh toán . Phương thức thanh toán bằng tiền mặt. + Từ nguồn đặt phòng : Trực tiếp, Vãng lai, Booking. com, Travel Agent – TA, Pay at Hotel của TA, Công ty – Corp, OTA . + Được vận dụng là hình thức thanh toán giao dịch trực tiếp tại công ty . + Đặc điểm : Những loại tiền tệ thông dụng đang lưu hành trên quốc tế . + Yêu cầu : Không bị rách nát, chắp vá ; không phải tiền giả . + Thao tác : • Nhận tiền mặt từ khách đúng với số tiền trên hóa đơn in từ mạng lưới hệ thống. Nếu thừa sẽ trả lại khách . • Khách ký hóa đơn . + Lưu ý : Đếm tiền trước mặt khách và hỏi lại để có xác nhận từ khách . + Hóa đơn đỏ :
 19. 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 12 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 • Được xuất hóa đơn đỏ so với khách vãng lai . • Booking. com : kiểm tra lại kế toán và sales để có lao lý đơn cử . Phương thức thanh toán bằng thẻ: + Từ nguồn đặt phòng : Trực tiếp, Vãng lai, Booking. com, TA, Pay at Hotel của TA, Corp, OTA . + Được vận dụng là hình thức thanh toán giao dịch trực tiếp tại công ty . + Đặc điểm : thẻ Visa, Master, JCB, Dinner Card … những loại thẻ trong list ngân hàng nhà nước phát hành máy pos đồng ý . + Yêu cầu : Kiểm tra thông tin thẻ cà . • Họ và tên chủ thẻ phải trùng với họ tên trên PP / ID và họ tên trên booking. • Khi những thông tin không khớp nhu yếu khách triển khai hoàn tất mẫu ủy quyền charge thẻ gồm có : Mẫu ủy quyền có xác nhận của chủ thẻ ; hình chụp ID / PP của chủ thẻ ; hình chụp 2 mặt của thẻ . Khi thực thi thanh toán giao dịch bằng thẻ, lễ tân – thu ngân cần phải kiểm tra kỹ thông tin thẻ cà. + Thao tác : Cà thẻ thao tác trên từng loại máy POS của từng ngân hàng nhà nước : • Cà phần đọc thẻ vào máy POS . • Nhập số tiền. • Nhập mã pin ( nếu có ). • Nhập lệnh xác nhận. • Xét 3 liên đưa chủ thẻ ký tên / người được ủy quyền ký tên : Liên 1: Dành cho khách sạn ( kẹp vào bill giao dịch thanh toán được in từ mạng lưới hệ thống ), Liên 2: Dành cho khách ; Liên 3 : Dành cho ngân hàng nhà nước ( FO giữ lại nộp kế toán ) . + Lưu ý : • Phải có vừa đủ chữ ký của khách trên liên cà thẻ . • Trường hợp verify trước thẻ của Booking. com sẽ nhu yếu khách ký lên liên ngân hàng nhà nước đã được cà trước đó . + Hóa đơn đỏ :
 20. 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 13 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 • Có thể xuất hóa đơn • Booking. com : Kiểm tra lại với kế toán và sales để có lao lý đơn cử Phương thức thanh toán bằng MOTO: + Từ nguồn đặt phòng : Agoda, Expedia, Ctrip / Trip. com … Verify thẻ : Booking. Com. + Áp dụng với thẻ ảo, khách đã thanh toán giao dịch trước . + Đặc điểm : • Expedia : mã số thẻ giao dịch thanh toán được update ngay trên booking . • Ctrip / Trip, Agoda : Mã số được cung ứng bởi sales . + Thao tác : • Thực hiện thao tác charge MOTO theo hướng dẫn máy POS của ngân hàng nhà nước : Liên 1 + 2: Kẹp vào bill với booking ; Liên 3 : FO giữ để nộp kế toán. + Lưu ý : Trên liên ngân hàng nhà nước phải có mã số đặt phòng để thuận tiện tra soát khi thiết yếu. + Hóa đơn đỏ : Không được xuất hóa đơn đỏ vì giá phòng khách trả và giá thu về là khác nhau . 2.2. Kế toán Doanh thu, Chi phí , Báo cáo kết quả kinh doanh Công Ty TNHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né. 2.2.1. Kế toán hoạt động tài chính. 2.2.1.1 Kế toán DT hoạt động tài chính . Nội dung phát sinh DT HĐTC. Phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm: - Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ;... - Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư.
 21. 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 14 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác. - Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác. - Lãi tỷ giá hối đoái, gồm cả lãi do bán ngoại tệ. - Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. Chứng từ và lưu chuyển chứng từ: Phiếu thu. Bảng sao kê tiền gửi ngân hàng. Giấy báo có của ngân hàng. Tài khoản sử dụng: TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính không có tài khoản cấp 2. Cơ cấu tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính: Bên nợ Tài khoản 515 Bên có - Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có); - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911- “Xác định kết quả kinh doanh”. Các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ. Sổ kế toán và qui trình ghi sổ: Quy trình hạch toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty được khái quát qua sơ đồ sau:
 22. 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 15 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ quy trình hạch toán TK 515 Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi định kỳ: Hằng ngày, căn cứ vào phiếu thu, giấy báo có kế toán công ty ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu hoạt động tài chính vào sổ Nhật ký chung. Từ sổ Nhật ký chung ghi vào Sổ Cái của các tài khoản có liên quan. Cuối tháng, số liệu trên sổ cái các tài khoản đó được phản ánh vào bảng cân đối phát sinh. Phiếu thu, giấy báo có Sổ nhật ký chung Bảng cân đối phát sinh Sổ cái TK 515 BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 23. 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 16 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Sơ đồ 2.2. Sơ đồ kế toán tổng hợp doanh thu hoạt động tài chính. Minh hoạ: - Ngày 25/10/2021 nhận giấy báo Có của ngân hàng VCB số tiền lãi tháng 09 là 121.934đ kế toán ghi: Nợ TK 515: 122.693 Có TK 112: 122.693
 24. 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 17 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Biểu số 2.1. Giấy báo có NGÂN HÀNG Vietcombank Mã GDV: Mã khách hàng:10603 GIẤY BÁO CÓ Ngày 25/10/2021 Kính gửi: Công Ty TNHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của quý khách với nội dung sau: Số tài khoản ghi Có: 060083606463 Số tiền bằng số: 122.693 Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm chin mươi ba nghìn đồng chẵn. Nội dung: Lãi nhập vốn GIAO DỊCH VIÊN KIỂM SOÁT (Kí, họ tên) (Kí, họ tên)
 25. 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 18 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Biểu số 2.2: Trích sổ nhật ký chung NHẬT KÍ CHUNG Quý 4 năm 2021 NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu NT Nợ Có 25/10/2021 NH/10/10 25/10/2021 Lai tai khoan VCB 112 122.693 31/10/2021 NH/10/15 31/10/2021 Lai tai khoan IVB; va Lai tai khoan VT 112 137.898 31/10/2021 TH/10/32 31/10/2021 HT lai tai khoan 112 157.589 25/11/2021 NH/11/13 25/11/2021 Lai tai khoan VCB 112 176.574 … … … 30/11/2021 TH/11/50 30/11/2021 KC TK 515 911 2.874.578 … … … 31/12/2021 TH/01/89 31/12/2021 KC 515 911 2.467.460 Tổng cộng 5.342.038 5.342.038 Đơn vị: Công Ty TNHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né Địa chỉ: : Số 18 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Mẫu số S19-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT- BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính)
 26. 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 19 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 2. 3: Trích sổ cái 515 SỔ CÁI Tên TK: Doanh thu hoạt động tài chính Số hiệu TK: 515 Quý 4 năm 2021 NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu NT Nợ Có … … … … … 25/10/2021 NH/10/10 25/10/2021 Lai tai khoan VCB 112 122.693 31/10/2021 NH/10/15 31/10/2021 Lai tai khoan IVB; và Lai tai khoan VT 112 835.499 31/10/2021 TH/10/32 31/10/2021 HT lai tai khoan 112 835.499 Đơn vị: Công Ty TNHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né Địa chỉ: : Số 18 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Mẫu số S19-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính)
 27. 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 20 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 25/11/2021 NH/11/13 25/11/2021 Lai tai khoan VCB 112 958.192 30/11/2021 NH/11/14 30/11/2021 Lai tai khoan IVB; và Lai tai khoan VT 112 958.192 30/11/2021 TH/11/50 30/11/2021 KC TK 515 911 2.874.578 31/12/2021 NH/12/15 31/12/2021 Lai tai khoan; vµ Lai tai khoan VCB; va Lai tai khoan VT 112 2.467.460 31/12/2021 TH/01/89 31/12/2021 KC 515 911 2.467.460 Cộng 5.342.038
 28. 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 21 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.1.2 Kế toán CP tài chính. Nội dung phát sinh CP tài chính. Chi phí tài chính là những chi phí liên quan đến các hoạt động sau trong Doanh nghiệp: Hoạt động về vốn. Hoạt động đầu tư tài chính. Nghiệp vụ mang tính chất tài chính của doanh nghiệp. Chứng từ sử dụng. - Hóa đơn GTGT. - Phiếu thu, phiếu chi. - Giấy báo Nợ, Giấy báo Có. - Phiếu kế toán. Tài khoản sử dụng. Tài khoản 635 – Chi phí tài chính. Tài khoản 635 – Chi phí tài chính không có tài khoản cấp 2. Cơ cấu tài khoản 635 – Chi phí tài chính: Bên nợ Tài khoản 635 Bên có - Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; - Lỗ bán ngoại tệ; - Chiết khấu thanh toán cho người mua; - Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; - Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; - Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; - Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác. Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập năm trước chưa sử dụng hết); - Các khoản được ghi giảm chi phí tài chính; - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
 29. 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 22 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Sổ kế toán và qui trình ghi sổ. Công ty phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động cho vay vốn, kế toán công ty ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính. Có TK 111, 112, 141, ... Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hoá, dịch vụ được hưởng do thanh toán trước hạn phải thanh toán theo thỏa thuận khi mua, bán hàng, kế toán công ty ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính. Có TK 131, 111, 112, ... Đối với khoản vay dưới hình thức vay theo hợp đồng, khế ước thông thường, kế toán ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính. Có các TK 111, 112 Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. Có TK 635 - Chi phí tài chính.
 30. 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 23 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính. Minh hoạ: Ngày 31/ 10/ 2021 Công ty trả tiền lãi vay phiếu chi số PC0249 cho ngân hàng ACB số tiền 3.486.082VNĐ cho ngân hàng. Kế toán ghi: Nợ TK 635 : 3.486.082 Có TK 111: 3.486.082
 31. 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 24 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Biểu số 2. 4: Phiếu chi số 0124 PHIẾU CHI Ngày 31 tháng 10 năm 2021 Số: 0249 Nợ: TK 635 Có: TK 111 Họ và tên người nhận tiền: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Địa chỉ: Ngân hàng thương mại Cổ phẩn Á Châu chi nhánh Bình Thuận Lý do chi : Chi trả tiền lãi vay Số tiền: 3.486.082 (đồng) Viết bằng chữ: Ba triệu bốn trăm tám mươi sáu nghìn không trăm tám mươi hai đồng./ Kèm theo: 01 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Ba triệu bốn trăm tám mươi sáu nghìn không trăm tám mươi hai đồng./ Ngày 31 tháng 10 năm 2021 Giám đốc (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Nguồn số liệu: Phòng Kế toán - Tài chính) Đơn vị: Công Ty TNHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né Địa chỉ: : Số 18 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Mẫu số S19-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính)
 32. 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 25 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 2. 5: Trích sổ cái 635 SỔ CÁI Tên TK: Chi phí tài chính Số hiệu TK: 635 Quý 4 năm 2021 NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu NT Nợ Có … … … … … 31/10/2021 PC0249 31/10/2021 Chi trả tiền lãi vay cho ngân hàng ACB 111 3.486.082 31/10/2021 31/10/2021 Kết chuyển chi phí tài chính 911 3.486.082 … … 30/11/2021 PC0253 30/11/2021 Chi tra tien lãi vay cho ngân hàng ACB 111 3.486.082 Đơn vị: Công Ty TNHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né Địa chỉ: : Số 18 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Mẫu số S19-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính)
 33. 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 26 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 30/11/2021 30/11/2021 Kết chuyển chi phí tài chính 911 3.486.082 … … 31/12/2021 PC0259 31/12/2021 Chi tra tien lãi vay cho ngân hàng ACB 111 3.486.082 31/12/2021 31/12/2021 Kết chuyển chi phí tài chính 911 3.486.082 … …. Cộng 126.753.147 126.753.147
 34. 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 27 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.2. Kế toán hoạt động khác. 2.2.2.1. Kế toán thu nhập khác. Nội dung phát sinh thu nhập khác. Thu nhập khác: Là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động khác các hoạt động tạo ra doanh thu. Chứng từ sử dụng. Hóa đơn GTGT, biên bản thanh lí TSCĐ. Phiếu thu và các giấy tờ liên quan. Tài khoản sử dụng. Tài khoản 711 – Thu nhập khác. Tài khoản 711 - Thu nhập khác không có tài khoản cấp 2. Cơ cấu TK 711 – Thu nhập khác: Bên nợ Tài khoản 711 Bên có - Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp. - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. - Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. Minh hoạ
 35. 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 28 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 2.6: Trích sổ cái 711 SỔ CÁI Tên TK: Thu nhập khác Số hiệu TK: 711 Quý 4 năm 2021 NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu NT Nợ Có … … … … … 31/12/2021 01-12/TM 31/12/2021 HT chenh lech tien mat qua kiem dem 111 7.390.661 31/12/2021 TH/01/92 31/12/2021 HT tien cho Bai Dai thue xe Innova 2021 111 4.579.108 31/12/2021 TH/01/97 31/12/2021 KC 711 911 11.969.770 Cộng 11.969.770 11.969.770 Đơn vị: Công Ty TNHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né Địa chỉ: : Số 18 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Mẫu số S19-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT- BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính)
 36. 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 29 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.2.2 Kế toán CP khác. Nội dung phát sinh CP khác. - Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ. - Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát. - Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ. - Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có). - Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác. - Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính. - Các khoản chi phí khác. Chứng từ sử dụng. Bảng tính KQKD, kết quả hoạt động khác. -Phiếu Thu, phiếu Chi, Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hang. -Các chứng từ tự lập khác, Phiếu kế toán. Tài khoản sử dụng. TK 811 – Chi phí khác. Cơ cấu TK 811 – Chi phí khác: Bên nợ Tài khoản 811 Bên có Các khoản chi phí khác phát sinh. Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “ Xac định kết quả kinh doanh”. Sổ kế toán và qui trình ghi sổ.
 37. 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 30 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính, ghi: Nợ TK 811 – Chi phí khác. Có các TK 111,112. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh. Có TK 811 – Chi phí khác. Sơ đồ 2.4. Sơ đồ kế toán chi phí khác. Minh hoạ:
 38. 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 31 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 2. 7: Trích sổ cái 811. SỔ CÁI Tên TK: Chi phí khác Số hiệu TK: 811 Quý 4 năm 2021 NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu NT Nợ Có … … … … … 01/10/2021 NH/10/01 01/10/2021 Lãi trả chậm và phạt trả chậm lãi vay T9/21 112 6.247.972 05/10/2021 PC/10/02 05/10/2021 Chi tien boi duong 111 4.357.013 31/10/2021 TH/10/29 31/10/2021 HT chi phi BHYT- Sang T10/21; va HT chi phi BHYT 112 4.471.944 31/10/2021 TH/10/30 31/10/2021 KC TK 811 911 15.076.929 Đơn vị: Công Ty TNHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né Địa chỉ: : Số 18 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Mẫu số S19-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính)
 39. 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 32 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 01/11/2021 PC/11/01 01/11/2021 Chi tien tham benh 111 2.000.000 18/11/2021 PC/11/14 18/11/2021 Chi tien va vo xe 111 1530.000 30/11/2021 TH/11/46 30/11/2021 HT chi phi phong HK setup phong; va HT phan chi phi 112 4.702.367 30/11/2021 TH/11/47 30/11/2021 HT chi phi BHXH Dong Duong -T11 112 12.345.879 30/11/2021 TH/11/51 30/11/2021 KC TK 811 911 20.578.246 07/12/2021 TH/01/28 07/12/2021 HT chi phi mua vat tu test covid + lobby ( khong chung 111 7.248.024 21/12/2021 TH/01/50A 21/12/2021 HT chi phi cong tac HN + lobby ( khong chung tu ) 111 7.000.500 31/12/2021 TH/01/77 31/12/2021 HT chi phi test covid ( khong chung tu ) da duyet 111 3109948 31/12/2021 TH/01/90 31/12/2021 KC 811 911 17.358.472 31/12/2021 TH/01/98 31/12/2021 KC 811 911 Cộng 53.013.647 53.013.647
 40. 40. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 33 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.3. Kế toán CP thuế TNDN. 2.2.3.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành. Đặc điểm CP thuế TNDNHH. Phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ việc: + Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm; + Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước. Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc: + Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm; + Hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước. Công ty sử dụng phần mềm “Hỗ trợ kê khai thuế” do Tổng cục thuế xây dựng và cung cấp để thuận lợi cho việc lập tờ khai thuế nhanh và chính xác. Chứng từ sử dụng. Tờ khai tạm tính thuế TNDN hàng quý. Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm. Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước. Tài khoản sử dụng. TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
 41. 41. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 34 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp có 2 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. - Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Cơ cấu tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: - Tài khoản 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Bên nợ Tài khoản 8211 Bên có - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm; - Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại. - Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận trong năm; - Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại; - Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm vào tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”. Sổ kế toán và qui trình ghi sổ. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành :
 42. 42. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 35 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 +Hàng quý: kế toán Công ty căn cứ vào tờ khai thuế TNDN để ghi nhận số thuế TNDN tạm phải nộp vào chi phí thuế TNDN hiện hành. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế TNDN tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó, kế toán ghi nhận số thuế TNDN phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Trường hợp số thuế TNDN tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp của năm đó, kế toán phải ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành là số chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp. +Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu liên quan đến khoản thuế TNDN phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế TNDN phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm phát hiện sai sót. +Đối với các sai sót trọng yếu, kế toán điều chỉnh hồi tố theo quy định của Chuẩn mực kế toán – “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”. +Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh vào tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh” để xác định lợi nhuận sau thuế trong kỳ kế toán. Minh hoạ: - Trong năm 2021 công ty không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 2.2.4. Xác định kết quả kinh doanh. Nội dung. Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. - Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp,
 43. 43. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 36 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. - Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. - Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Tài khoản này phải phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động (hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính...). Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ. Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần. Chứng từ sử dụng: Công ty sử dụng phiếu kế toán tự lập, dùng ghi các bút toán kết chuyển cuối kỳ, tính khấu hao… ( không hạn chế số liên, và được lưu chuyển nội bộ trong công ty) và sổ chi tiết các tài khoản. Tài khoản sử dụng Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh. Cơ cấu tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh: Bên nợ Tài khoản 911 Bên có - Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán; - Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác; - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; - Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ; - Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; - Kết chuyển lỗ.
 44. 44. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 37 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Kết chuyển lãi. Quy trình hạch toán: Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi: Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. Nợ TK 711 – Thu nhập khác. Có TK 911 - Xác đinh kết quả kinh doanh. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh. Có TK 635 – Chi phí tài chính. Có TK 811 – Chi phí khác. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế TNDN, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh. Có TK 8211 – Chi phí thuế TNDN. Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi: - Kết chuyển lãi, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh. Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuể chưa phân phối. - Kết chuyển lỗ, ghi: Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuể chưa phân phổi. Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.
 45. 45. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 38 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Sơ đồ 2.9. Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh. Minh họa: - Cuối năm, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh với tổng số tiền là 636.028.483VNĐ. Nợ TK 515: 636.028.483 Có TK 911: 636.028.483 - Cuối năm, kết chuyển chi phí tài chính sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh với tổng số tiền là 507.559.589VNĐ. Nợ TK 635: 507.559.589 Có TK 911: 507.559.589 - Cuối năm, kết chuyển các khoản thu nhập khác sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh với tổng số tiền là 143.637.238 VNĐ . Nợ TK 711: 143.637.238 Có TK 911: 143.637.238 - Cuối năm, kết chuyển các khoản chi phí khác sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh với tổng số tiền là 212.054.586 VNĐ Nợ TK 811: 212.054.586 Có TK 911: 212.054.586
 46. 46. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 39 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Kết chuyển các khoản chi phí:  31/12/2021, Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Kết chuyển lãi với số tiền là , định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Nợ TK 421: 60.051.546 Có TK 911: 60.051.546 2.2.5. Báo cáo kết quả kinh doanh. 2.2.5.1. Phương pháp lập. a) Mục đích lập. Phản ánh một số chỉ tiêu chủ yếu là Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận của một công ty. b) Cơ sở lập. Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước. Căn cứ vào sổ kế toán trong kỳ các tài khoản từ loại 5 đến loại 9
 47. 47. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 40 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.5.2. BCQKHĐKD. Bảng 2.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty năm 2021. Chỉ tiểu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước Lũy kế từ đấu năm 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - Chiết khấu thương mại 04 -- - Giảm giá hàng bán 05 -- - Hàng bán trả lại 06 -- - Thuế TTĐB, Thuế XK, Thuế GTGT 07 -- Theo phương pháp trực tiếp phải nộp -- 3. Doanh thu doanh thu thuần về bán hàng 10 Và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 4. Gái vốn hàng bán 11 VI.27 5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung 20 Cấp dịch vụ (20=10-11) 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 636.028.483 1.492.457.164 636.028.483 7. Chi phí tài chính 22 VI.28 507.559.589 1.241.617.542 507.559.589 - Trong đó: Chí phí Lãi vay 23 507.559.589 1.241.617.542 507.559.589 8. Chi phí bán hàng 24 9. Chi phí quản lí doanh nghiệp 25 10. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 30 128.468.894 250.839.622 128.468.894
 48. 48. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 41 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) } 11. Thu nhập khác 31 143.637.238 27.503.716 143.637.238 12. Chi phí khác 32 212.054.586 12.151.812.589 212.054.586 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 -68.417.348 -12.124.308.873 -68.417.348 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40) 50 60.051.546 -11.873.469.251 60.051.546 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 - Chi phí dương T1 -- - Chi phí âm T2 -- 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 - Chi phí dương T3 -- - Chi phí âm T4 -- 17. Lợi nhận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 60.051.546 -11.873.469.251 60.051.546 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70
 49. 49. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 42 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. 3.1. Nhận xét. Qua thời gian thực tập tại Công Ty TNHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né, tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại doanh nghiệp, trên cơ sở những kiến thức đã được học tại trường, dưới góc độ là một sinh viên thực tập tại em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại doanh nghiệp. - Ban điều hành doanh nghiệp nên thường xuyên tạo điều kiện bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên học tập, nâng cao trình độ để phục vụ cho doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. -Doanh nghiệp nên đầu tư vào phần mềm kế toán, hạn chế kế toán thủ công để công việc được thuận lợi, chính xác và nhanh chóng hơn. Ưu điểm. Về bộ máy kế toán: Là một doanh nghiệp tư nhân hoạt động một cách độc lập, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Nhà nước về quyền lợi và nghĩa vụ của một Doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã chủ động xây dựng một mô hình quản lý, hạch toán khoa học hợp lý, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Với bộ máy quản lý phù hợp, các phòng ban chức năng của doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với nhau, hoạt động có hiệu quả hỗ trợ cho lãnh đạo doanh nghiệp trong việc sản xuất kinh doanh. “Bộ máy kế toán được tổ chức tương đối hoàn chỉnh, chặt chẽ tạo thành một thể thống nhất, góp phần đắc lực vào công tác quản lý giám sát tài chính của Doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình trong công việc, lại được bố trí phù hợp với trình độ khả năng của mỗi người, tạo điều kiện nâng cao năng lực bản thân, hoàn thành công việc được giao. Nhờ vậy, mọi chi phí phát sinh đều được tính toán phân tích phục vụ cho công tác tính giá thành kịp thời và cung cấp thông tin cho quản lý. Bên cạnh đó, kế toán doanh nghiệp đã biết vận dụng lý luận vào thực tế một cách phù hợp.” * “Về tổ chức công tác kế toán: Để bắt kịp với xu thế chung, với yêu cầu của nền kinh tế thị trường đòi hỏi kế toán phải thu thập, xử lý cung cấp các thông tin kinh tế tài chính một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Đồng thời đảm bảo
 50. 50. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 43 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 lưu trữ bảo quản số liệu kế toán an toàn, nâng cao năng suất, chất lượng công tác kế toán, giảm được chi phí hạch toán.” * Về công tác hạch toán ban đầu: “Từ công việc hạch toán ban đầu đến việc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ được kế toán doanh nghiệp tiến hành khá cẩn thận, đảm bảo cho số liệu hạch toán có căn cứ pháp lý, đầy đủ chính xác theo yêu cầu của nhà nước. Doanh nghiệp đã chấp hành đầy đủ các chế độ chính sách do Nhà nước quy định, ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên hệ thống sổ sách. Nhờ đó công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.” Bên cạnh những ưu điểm mà công tác kế toán đã làm được thì quá trình tổ chức kế toán còn tồn tại một số vướng mắc, hạn chế cần khắc phục Nhược điểm. Doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật kí chung đòi hỏi lượng sổ sách sử dụng nhiều, rất khó áp dụng phần mềm kế toán máy trong công tác hạch toán. Hiện nay doanh nghiệp không tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân viên làm ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. 3.2. Kiến nghị. - Ban điều hành doanh nghiệp nên thường xuyên tạo điều kiện bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên học tập, nâng cao trình độ để phục vụ cho doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. -Cần trang bị thêm máy móc thiết bị văn phòng cho phòng kế toán phục vụ cho công tác kế toán được thực hiện tốt hơn, nhanh, kịp thời, chính xác hơn. -Doanh nghiệp nên đầu tư vào phần mềm kế toán, hạn chế kế toán thủ công để công việc được thuận lợi, chính xác và nhanh chóng hơn.
 51. 51. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 44 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. PGS.TS.Nguyễn Văn Công - Kế toán doanh nghiệp Lý thuyết - Bài tập mẫu và bài giải - Nhà xuất bản Kinh tế quốc dân năm 2007. 2. GS.TS.Ngô Thế Chi, TS.Trương Thị Thủy - Giáo trình kế toán tài chính - Nhà xuất bản Tài chính năm 2008. 3. PGS.TS.Đặng Thị Loan - Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp - Nhà xuất bản Kinh tế quốc dân năm 2009. 4. Các văn bản luật: Luật doanh nghiệp, các thông tư và nghị định. 5. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 2008 - Bộ Tài chính, Nhà xuất bản lao động – xã hội, năm 2008. 6. Các tài liệu kế toán khác. 7. Trang Web: http://tailieu.vn/ 8. Trang web: www.mof.gov.vn 9. Trang Web http://www.webketoan.vn 10. Trang Web http://www.google.com.vn

×