Publicité

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx

9 Feb 2023
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Publicité
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Publicité
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Publicité
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Publicité
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Publicité
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Publicité
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Publicité
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Publicité
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Publicité
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx
Prochain SlideShare
Phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộPhiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ
Chargement dans ... 3
1 sur 47
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx(20)

Publicité

Plus de Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562(20)

Dernier(20)

Publicité

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Công Ty Tnhh Du Lịch Phương Nam Đến Năm 2025.docx

 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHƯƠNG NAM ĐẾN NĂM 2025 Họ và tên: NGUYỄN DUY PHƯƠNG Lớp: OD 8 Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thời gian thực tập: 18/03/2018 - 03/06/2018 Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phan Thế Công
 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHƯƠNG NAM ĐẾN NĂM 2025 Họ và tên: NGUYỄN DUY PHƯƠNG Lớp: OD 8 Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thời gian thực tập: 18/03/2018 - 03/06/2018 Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phan Thế Công
 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------o0o------------- XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Đơn vị thực tập: ......................................................................................................... Có trụ sở tại: ............................................................................................................... Điện thoại: .................................................................................................................. Website:....................................................................................................................... Email:........................................................................................................................... Xác nhận: Anh/chị: NGUYỄN DUY PHƯƠNG Sinh ngày: 11/04/1989 Số CMT: 024362910 Sinh viên lớp: OD 8 Mã Sinh viên: 2014-01-1-48-140723 Có thực tập tại đơn vị (Công ty) trong khoảng thời gian: …………..đến ngày.......... Nhận xét: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ……….Ngày…. tháng …. năm ….. Xác nhận của đơn vị thực tập Chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan
 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E – LEARNING NHẬN XÉT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ....Ngày…... Tháng…... Năm..... Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên)
 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG TRƯỚC TỐT NGHIỆP I. Yêu cầu Anh/Chị hãy nêu từ 3 đến 5 vấn đề và giải pháp tương ứng có thể vận dụng tại doanh nghiệp nơi anh/chị đang công tác hoặc thực tập. II. Thông tin Sinh viên:  Họ và tên Sinh viên: NGUYỄN DUY PHƯƠNG  Mã Sinh viên: 2014-01-1-48-140723  Lớp: OD 8  Ngành: Quản Trị Kinh Doanh  Đơn vị thực tập (hoặc công tác): Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sao Nam Việt  Cán bộ quản lý trực tiếp tại đơn vị thực tập (hoặc công tác): ............................................................................................................  Điện thoại: ............................................................................................................  Email: ............................................................................................................  Tên báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế hoạch kinh doanh công ty TNHH Du lịch Phương Nam đến năm 2025 III. Nội dung bài tập STT VẤN ĐỀ ĐÃ GẶP GiẢI PHÁP ĐÃ NÊU MÔN HỌC LIÊN QUAN GiẢNG VIÊN HD MÔN HỌC LIÊN QUAN KIẾN THỨC THỰC TẾ ĐÃ HỌC LIÊN QUAN
 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 VD Báo cáo kế toán trên sổ giấy và excel, chậm tập hợp dữ liệu Ứng dụng phần mềm kế toán 1) Kế toán máy CC201 2) Tổ chức công tác kế toán ACC405 1) Đoàn Thị Trang, Kế toán trưởng Cty cổ phần Ánh Minh 2) Nguyễn. Thủy, Kế toán trưởng cty Thiết Kế HN Mới Tổ chức input- output, nhân sự, quy trình luân chuyển chứng từ cho phòng Kế toán với các bộ phận khác. PM Fast accounting cho DN vừa và nhỏ 1 …..ngày …. tháng …. năm …. Xác nhận của đơn vị công tác (hoặc đơn vị thực tập) (Ký tên và đóng dấu) Sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên)
 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ................................................................2 1.1.Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh.....................................................................2 1.1.1. Nguồn gốc hình thành ý tưởng.................................................................2 1.1.2. Cơ sở thực hiện ý tưởng ...........................................................................2 1.1.3. Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng................................................................4 1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh.......................................................................................5 1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp.........................................................6 1.4. Các sản phẩm dịch vụ của công ty...................................................................6 1.5 Các yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp....................................6 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING.................................................................7 2.1.Thị trường kinh doanh ......................................................................................7 2.1.1.Thị trường khách là người nước ngoài......................................................7 2.1.2.Thị trường khách là người Việt Nam ........................................................7 2.1.3.Thị trường mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty.................9 2.2 Môi trường kinh doanh .....................................................................................9 2.2.1.Kinh tế .......................................................................................................9 2.2.2.Chính trị - Pháp luật ................................................................................10 2.2.3.Công nghệ................................................................................................10 2.2.4. Đối thủ cạnh tranh ..................................................................................12 2.2.5. Sản phẩm thay thế ..................................................................................13 2.2.6 Nhà cung ứng...........................................................................................13 2.3.Xây dựng các chiến lược marketing mix........................................................14 2.3.1. Sản phẩm ................................................................................................14 2.3.2.Giá ...........................................................................................................19 2.3.3.Phân phối.................................................................................................22 3.2.4.Hoạt động xúc tiến...................................................................................24 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ..................................................................28 3.1. Các giả định để xây dựng kế hoạch tài chính ................................................28 3.2. Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận .........................................................28
 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 3.2.1. Dự kiến kế hoạch doanh thu năm 2018:.................................................28 3.2.2. Dự báo kế hoạch chi phí năm 2018........................................................30 3.2.3. Lợi nhuận dự kiến:..................................................................................31 3.2.4. Dự báo doanh thu, lợi nhuận trong 3 năm đầu hoạt động ......................31 3.2.5. Các báo cáo tài chính hoặc xác định dòng tiền và giá trị hiện tại thuần 31 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ.....................................................................32 4.1. Giới thiệu về kế hoạch nhân sự......................................................................32 4.1.1. Chuẩn bị thông tin, tài liệu: ....................................................................32 4.1.2. Lựa chọn phương pháp tuyển dụng là phỏng vấn: .................................32 4.1.3. Lựa chọn người tiến hành tuyển dụng:...................................................33 4.1.4. Thời gian, địa điểm tiến hành tuyển dụng:.............................................33 4.2. Nội dung kế hoạch nhân sự............................................................................33 4.2.1. Xác định nhu cầu nhân sự ......................................................................33 4.2.2. Xác định cơ cấu tổ chức .........................................................................33 CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO.........................................................................35 5.1. Rủi ro về kinh tế.............................................................................................35 5.2. Rủi ro về luật pháp.........................................................................................35 5.3. Rủi ro về thị trường........................................................................................35 KẾT LUẬN...............................................................................................................37
 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Kênh phân phối.........................................................................................22 Hình 4.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty..............................................................33
 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các loại sản phẩm của Du lịch Phương Nam...........................................14 Bảng 2.2: Danh sách mội số khách sạn mà công ty hợp tác.....................................17 Bảng 3.1: Dự kiến doanh thu tháng 1/ 2018 .............................................................28 Bảng 3.2: Doanh thu của công ty năm 2018.............................................................29 Bảng 3.3: Các khoản chi phí ban đầu........................................................................30 Bảng 3.4: Chi tiết khoản mục chi phí kinh doanh năm 2018....................................30 Bảng 3.5: Bảng dự báo doanh thu, lợi nhuận trong 3 năm đầu hoạt động................31 Bảng 4.1: Bảng lương của công ty............................................................................34
 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 1 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay Du lịch Việt Nam đang từng bước phát triển và nhanh chóng từng bước hoà nhập vào nền kinh tế chung của cả nước, cũng như từng bước hoà nhập vào sự phát triển chung của toàn ngành Du lịch thế Giới. Trong đó doanh nghiệp Lữ hành đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình đó. Doanh nghiệp lữ hành với tư cách là chiếc cầu nối giữa cung và cầu trong du lịch, là loại hình doanh nghiệp đặc biệt trở thành yếu tố nối giữa cung và cầu trong du lịch, là loại hình doanh nghiệp đặc biệt trở thành yếu tố quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển du lịch hiện đại. Công ty kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực tổ chức, xây dựng, bán và thực hiện các chương trình du lịch trọn gói cho khách du lịch. Ngoài ra các công ty Lữ hành còn có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh tổng hợp khác như mua vé máy bay, vé tầu thuê xe, visa… Nhận thấy nhu cầu dịch vụ du lịch đang phát triển và sẽ phát triển mạnh về sau, cùng với các kiến thực đã học tại trường, em mạnh dạn lựa chọn đề tài dự án thành lập công ty TNHH Du lịch Phương Nam làm báo cáo tốt nghiệp cho mình Kết cấu của chuyên đề được trình bày theo 5 chương: Chương 1: Tổng quan về đề tài Chương 2: Kế hoạch marketing Chương 3: Kế hoạch tài chính Chương 4: Kế hoạch nhân sự Chương 5: Dự phòng rủi ro
 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1.Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh 1.1.1. Nguồn gốc hình thành ý tưởng Du lịch ngày càng được khẳng định là một hiện tượng kinh tế - xã hội phổ biến, nhu cầu và khả năng đi du lịch ngày một tăng cả về số lượng và chất lượng. Vì: đời sông của dân cư ngày càng được tăng lên; các phương tiện giao thông ngày càng hiện đại và tiện lợi; môi trường ngày càng bị ô nhiễm nên nhu cầu về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở những nơi gần gũi với thiên nhiên ngày càng cao; điều kiện chính trị xã hội ngày càng ổn định; nhu cầu về giao lưu kinh tế văn hoá ngày càng mở rộng. 1.1.2. Cơ sở thực hiện ý tưởng Sự thay đổi về hướng và về luồng khách du lịch quốc tế: Nếu như trước đây, hướng vận động của khách du lịch chủ yếu tập trung vào vùng biển Địa Trung Hải, Biển Đen, HaOai, vùng Caribe, châu Âu... thì hiện nay hướng vận động của khách du lịch là ở khắp nơi trên toàn cầu, chuyển dịch sang các vùng mới như vùng Châu Á Thái Bình Dương. Trong khu vực Đông Á Thái Bình dương, một số nước có tốc độ tăng trưởng về lượng khách du lịch quốc tế lớn nhất thế giới như Thái lan, Brunây, Singapore, Malaysia, Indonesia,. Sự thay đổi trong cơ cấu chi tiêu của khách du lịch: Trước đây tỷ trọng chi tiêu của khách du lịch cho các dịch vụ cơ bản (ăn, ở, vận chuyển) thường chiếm tỷ trọng lớn, hiện nay tỷ trọng chi tiêu của khách cho các dịch vụ bổ sung (mua sắm hàng hoá, đồ lưu niệm, tham quan, giải trí,...) tăng lên. Vì vậy cần nắm vững xu hướng này để đưa ra các chính sách phát triển các sản phẩm du lịch cũng như phát triển hoạt động kinh doanh du lịch cho đúng hướng. Sự thay đổi trong hình thức tổ chức chuyến đi của khách du lịch. Khách du lịch mua các sản phẩm du lịch trọn gói có xu hướng ngày càng giảm vì họ có thể tự do trong chuyến đi, tự quyết định những vấn đề về ăn, ngủ, thời gian lưu trú và tiết kiệm các khoản tiền dịch vụ khác cho các tổ chức lữ hành. Các nhà kinh doanh du lịch cần nắm vững xu hướng này để có các chính sách đúng đắn cho phát triển và hoàn thiện các sản phẩm du lịch và tăng cường hoạt động nghiên cứu và dự đoán thị trường.
 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 3 Sự hình thành các nhóm khách theo độ tuổi: Nhóm khách du lịch là học sinh sinh viên, nhóm khách du lịch là những người đang ở độ tuổi lao động tích cực và nhóm khách du lịch là những người cao tuổi. Tron đó nhóm 1 và nhóm 3 thường quan tâm đến giá cả nhiều hơn. Sự gia tăng các điểm đến du lịch trong một chuyến đi du lịch: Khách du lịch ngày càng thích đi những chuyến du lịch đến nhiều nước, thăm nhiều điểm du lịch trong chuyến đi du lịch của mình. Các quốc gia phát triển du lịch và các nhà kinh doanh du lịch cần chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phục vụ các khách du lịch hiện có và khách tìêm năng, kết hợp các tuyến du lịch phù hợp, hấp dẫn để thu hút khách. Làm thế nào để hài hòa giữa cung và cầu Đa dạng hoá sản phẩm du lịch: Để nâng cao khả năng cạnh tranh, các quốc gia và các nhà kinh doanh du lịch đưa ra chính sách đa dạng hoá sản phẩm du lịch, độc đáo hoá sản phẩm du lịch, đa dạng hoá các sản phẩm bổ sung, đưa các sản phẩm mang bản sắc dân tộc vì vậy thể loại du lịch văn hoá phát triển mạnh. Phát triển hệ thống bán sản phẩm du lịch: Các tổ chức lữ hành tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong việc tổ chức bán các sản phẩm du lịch, phát triển loại hình bán các chương trình du lịch đến tận nhà hoặc qua mạng internet. Việc kết hợp đón khách từ nước thứ 3 ngày càng được khẳng định. Tăng cường hoạt động truyền thông: Vai trò của hoạt động tuyên truyền quảng cáo trong hoạt động du lịch ngày càng được nâng cao nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong kinh doanh du lịch cho các đơn vị, các quốc gia. Đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá trong du lịch: Việc ứng dụng những thành tựu KHKT vào hoạt động du lịch ngày càng tăng, đội ngũ nhân viên phục vụ du lịch ngày càng đào tạo cơ bản, có kiến thức, hiểu biết rộng, chuyên môn vững vàng và ngoại ngữ thông thạo. Trang thiết bị, phương tiện ở các khâu tác nghiệp ngày càng hiện đại, chuyên môn hoá ngành nghề ngày càng được thực hiện sâu sắc. Đẩy mạnh quá trình khu vực hoá và quốc tế hoá: các tuyến du lịch được gắn kết với nhau giữa các nước, sản phẩm du lịch được quốc tế hoá cao, các tổ chức du lịch khu vực và toàn cầu được hình thành giúp đỡ các nước thành viên phát triển hoạt động du lịch của mình, việc chuyển giao công nghệ trong hoạt động du lịch diễn ra sôi động. Việc tiếp thu các công nghệ mới trong hoạt động du lịch luôn luôn được
 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 4 gắn liền với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường trong các địa phương, các quốc gia, các khu vực trên phạm vi toàn thế giới. Hạn chế tính thời vụ trong du lịch: thông qua các biện pháp kéo dài thời vụ du lịch, hạn chế các tác động bất lợi của tính thời vụ trong du lịch nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh du lịch. Ngoài các xu hướng trên, để nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động du lịch, các quốc gia, các vùng thực hiện việc giảm tới mức tối thiểu các thủ tục về thị thực, hải quan,.. tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, nghỉ ngơi cũng là một xu hướng của phát triển du lịch thế giới. 1.1.3. Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng Qua khảo sát ý kiến 400 người ở 2 thành phố lớn cuả Việt Nam cho thấy hiện nay người Việt Nam thường đi du lịch chủ yếu vào các dịp hè và các dịp lễ đặc biệt. Hơn 50% người (ở Hà Nội và Tp.HCM) đều cho rằng họ sẽ đi du lịch vào các dịp lễ lớn và những ngày nghỉ dài (như 30/4, 1/5 và 2/9) , hơn là đi vào các dịp cuối tuần (~25%) và các dịp kỷ niệm của bản thân và gia đình (~20%). Xét về mức độ thường xuyên, 30% người cho rằng từ 3 – 5 tháng sẽ dành thời gian đi du lịch một lần, hoặc nếu nhiều hơn là 2 – 3 tháng đi một lần (22%). Có lẽ do Việt Nam ít có kỳ nghỉ Lễ dài nên người Việt Nam vẫn thường chọn những chuyến du lịch ngắn, khoảng 2 – 4 ngày (~80%). Người Việt thường dùng những chuyến du lịch để gắn kết tình cảm, vì vậy có tới 60% những chuyến du lịch thường được sắp xếp để đi cùng với người thân trong gia đình; 30% đi cùng bạn bè. Người Hà Nội có thiên hướng đi với gia đình nhiều hơn người TPHCM (HN: 74% - TPHCM: 50%). Trong khi đó, người TPHCM thường đi với bạn bè nhiều hơn (TPHCM: 42% - HN: 22%). Ngân sách trung bình hàng năm cho du lịch ở cả 2 thành phố đều khoảng gần 5 triệu, chỉ có 15% người TPHCM là chi trên 8 triệu cho du lịch và ở HN là 9%. Với ngân sách như vậy thì phương tiện du lịch chủ yếu là xe du lịch 12 chỗ nếu đi với gia đình và xe máy khi đi với bạn bè. 90% Người Việt Nam vẫn thường có thói quen tự tổ chức tour riêng khi họ đi du lịch hơn là phải thông qua công ty du lịch. Có sự khác biệt lớn giữa các loại hình du lịch ở 2 thành phố: 75% người ở TPHCM thích chọn tour du lịch sinh thái trong khi người Hà Nội thì ngược lại, 60% thích du lịch nghỉ dưỡng
 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 5 Trường hợp chọn du lịch theo tour thì công ty du lịch Saigon Tourist là một trong những công ty có tỷ lệ nhớ đến đầu tiên (TOM) cao nhất ở TPHCM (40%) và công ty DL Đất Việt ở Hà Nội (22%). Đối với những người đã từng sử dụng qua dịch vụ của công ty du lịch lữ hành, họ đều đánh giá rất cao, 90% thích và hài lòng. “Giá tour hợp lý”, “chương trình tour phong phú” và “ đội ngũ hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình” là những yếu tố được xem là rất quan trọng trong việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó người Hà Nội khi lựa chọn công ty du lịch cũng rất quan tâm đến chất lượng của tour, bao gồm dịch vụ đưa đón, phòng nghỉ khách sạn. Với công ty TNHH Du lịch Phương Nam hiện nay, chương trình các tour du lịch thường được khách hàng biết đến qua các nguồn thông tin như :giới thiệu từ người thân, bạn bè. Kế đến là quảng cáo trên tivi và quảng cáo trên báo và cả kênh truyền thông hiện đại như: quảng cáo và các bài viết trên báo và Internet. 1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh - Tầm nhìn Trở thành một công ty du lịch kiểu mẫu, điển hình theo mô hình hiện đại tại Việt Nam đạt chất lượng hàng đầu về công tác dịch vụ du lịch đáp ứng các nhu cầu người tiêu dùng - Sứ mệnh Luôn làm hài lòng khách hàng bằng chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tinh thần tốt nhất. Luôn là tập hợp của những con người tài năng và cầu tiến, đem lại hiệu quả bằng cách gia tăng giá trị cho khách hàng, công ty, mọi thành viên của công ty và cộng đồng xã hội. Là một công ty có chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế cao cấp và chuyên nghiệp, luôn đổi mới, luôn vươn đến sự hoàn thiện trong bất cứ hoạt động nào nhằm phát triển thương hiệu bền vững. Các giá trị cốt lõi Tính chuyên nghiệp Hiệu quả công việc Tính trung thực
 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 6 Tinh thần đồng đội Thái độ tích cực 1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp Tìm hiểu thị trường sử dụng dịch vụ du lịch trong nước và thế giới từ đó đưa ra kế hoạch kinh doanh dịch vụ này 1.4. Các sản phẩm dịch vụ của công ty Dịch vụ: - Dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế. - Vận tải hành khách bằng xê ô tô theo tuyến cố định; - Vận tải hành khách theo hợp đồng; - Vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô. - Vận tài hàng hoá bằng đường bộ. - Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông; - Đại lý bán vé máy bay, đại lý bán vé tàu. - Hoạt động vui chơi giải trí khác. 1.5 Các yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp - Nghiên cứu thị trường của các công ty nghiên cứu thị trường được thực hiện nhằm đánh giá lại nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong lĩnh vực chăn nuôi gà. Cũng theo kết quả nghiên cứu này, phần lớn người tiêu dùng chú trọng đến giá cả, chất lượng dịch vụ du lịch - Về mặt vốn khởi sự kinh doanh, có sự trợ giúp của gia đình, nhận được sự ủng hộ, động viên từ phía bạn bè. - Với 4 năm học tập kiến thức, kỹ năng kinh doanh tại trường Đại học, cộng thêm 1 năm làm thêm ngoài có một số kinh nghiệm cần thiết về ngành hàng dự định kinh doanh, em tự tin rằng mình có thể đứng ra làm chủ công việc kinh doanh. - Có tinh thần và sức khỏe, chịu thương, chịu khó
 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 7 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING 2.1.Thị trường kinh doanh 2.1.1.Thị trường khách là người nước ngoài Công ty hiện đang xâm nhập thị trường khách nước ngoài ( Nhật, Hàn Quốc, Singapore…) bằng cách thông qua các công ty lữ hành( Chợ lớn, Saigontourist, Transviệt, Indochina, Apex, Osc….)và có một số đặc điểm nổi bật sau: + Chủ yếu đối tượng khách này đều có khả năng thanh toán cao, cho nên chất lượng dịch vụ họ yêu cầu cũng rất cao, không thể xảy ra một sai lầm dù rất nhỏ rồi lại nói xin lỗi. Thời gian trong chuyến đi cũng phải rất hợp lý, không để thừa hoặc quá dày. Địa danh họ muốn đến tham quan phải có dấu ấn di tích lịch sử, hoặc danh lam thắng cảnh hoang sơ nguyên sinh ít bị con người tác đông và tàn phá. + Độ tuổi : Thường là độ tuổi trung niên và sinh viên học sinh họ muốn đi tìm hiểu về đất nước bạn và lịch sử con người của nơi họ đến + Cách thức tổ chức chuyến đi: Đi theo đoàn trường của họ tổ chức, đi theo nhóm để muốn khám phá thiên nhiên, hoặc đi nhiều nước trong chuyến hành trình du lịch của họ 2.1.2.Thị trường khách là người Việt Nam Đối với khách du lịch, có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự cảm nhận và mức độ thỏa mãn khi tham gia hành trình và do đó ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ và hành vi của khách đến với công ty và với khách hàng khác. Vì thế công ty có nhiều loại thị thị trường khác nhau đối với đối tượng khách Việt Nam. + Thị trường khách có thu nhập cao: Bao gồm một bộ phận khách hàng có mức thu nhập cao, thường là cán bộ cấp cao của các cơ quan tổ chức nhà nước, các công ty Kinh doanh…Đặc điểm của thị trường này là khách có khả năng thanh toán cao, sử dụng những dịch vụ có chất lượng tốt nhất. Những khách hàng này thường có địa vị cao trong xã hội nên thường có thái độ bề trên, trịnh thượng đối với nhân viên phục vụ họ. Nhưng họ có khả năng chi trả những khoản tiền lớn và có mức tiêu dùng cao, thường đi theo nhóm quen biết hay đi theo dạng gia đình. Đây là những người rất khó có thể cảm thông với những trục trặc do nguyên nhân khách quan bởi họ có tính tự trọng rất cao. Chính vì thế, khi làm việc với nhóm người này các nhân viên phải làm việc hết mình và thật sự cẩn thận. Trên thực tế, công ty cũng phả bố trí
 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 8 những nhân viên dày dạn kinh nghiệm nhất phục vụ họ, lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất nhằm đưa ra những sản phẩm tốt nhất. Động cơ đi du lịch của thị trường này cũng khá phong phú như những thị trường khác nhưng có một số động cơ mà thị trường khác không có. Họ thường đi công vụ ( hội họp, học tập..) kết hợp với du lịch nghĩ dưỡng. Họ cũng mong muốn có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn khi cùng nhau tham quan chuyến du lịch. Hiện nay quy mộ thị trường này không lớn nhưng công ty khi xâm nhập thị trường này cũng thu được kết quả khá khả quan vì Cần Giờ là huyện ngoại thành của Thành Phố chỉ cách trung tâm khoản 50 km đường bộ nên việc vận chuyển đối với du khách không có trở ngại cao nên việc chọn công ty du lịch sinh thái cần Giờ làm nơi tham quan nghĩ dưỡng kết hơp với hội họp , học tập là cần thiết. Trong thời gian tới thị trường này sẽ có xu hướng tăng nhanh và sẽ là thị trường quan trọng nhất mà công ty dang hướng tới. + Thị trường có thu nhập khá và trung bình: Đây là thị trường mà đối tượng khách là cán bộ công nhân viên nhà nước, các thương gia buôn bán….. Thị trường này là thị trường có tiềm năng nhất hiện nay của công ty cả về số lượng khách và doanh thu thực hiện. Họ có đủ tiền để mua chương trình trọn gói nhưng không đủ tiêu pha theo ý thích nên họ chỉ thường chọn tour du lịch ngắn ngày với mức độ trung bình và dịch vụ khá. Hiện nay công ty đang liên kết bán tour qua mạng với các công ty như Hotdeal, nhóm mua…và đã bán được số lượng đáng kể ( 1451 voucher). Công ty đang tiếp tục xâm nhập thị trường này nhằm thu hút đối tượng khách là bình dân có khả năng chi trả cho voucher nghĩ dưỡng 2 ngày 1 đêm của mình với mức giá mà họ cho là chấp nhận được. Thông thường động cơ đi du lịch của nhóm này thường được kết hợp giữa nhu cầu thông thường với mục tiêu cá nhân đặc biệt. Đa số là họ có trình độ học vấn nên có thái độ tương đối dễ chịu họ thường cởi mở và dễ hòa đồng với nhau cũng như dễ hòa hợp với người bản xứ hơn các nhóm khác. Họ thích tự do tìm hiểu khám phá hơn nhưng cũng không thể thiếu hướng dẫn viên bởi thói quen ham hiểu biết.
 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 9 2.1.3.Thị trường mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty Khai thác thị trường khách du lịch quốc tế có thu nhập khá cao và cao. Cũng như những năm trước thị trường khách du lịch mục tiêu của công ty vẫn là thị trường khách du lịch người Nhật, Đức, Nga,... Trong năm tới và các năm sau công ty vẫn chú trọng duy trì và phát triển thị trường khách du lịch nói trên. Đồng thời củng cố và mở rộng thị trường khách du lịch sang các thị trường du lịch khác mà công ty coi là nguồn khách tiềm năng trong tương lai của công ty như: thị trường khách Trung Quốc, thị trường khách du lịch người Mỹ, thị trường các nước Bắc Âu, thị trường Đông Âu cũ. Ngoài ra làm sao thu hút được các Việt kiều ở tất cả các nước trở về Việt Nam. Bên cạnh thị trường khách du lịch quốc tế, thị trường khách du lịch nội địa cũng được công ty phát triển. Thu hút khách du lịch nội địa bằng các sản phẩm du lịch phong phú và phù hợp với mục đích đi du lịch của người dân. Mở thêm các tuyến điểm du lịch ở nước ngoài cho người dân có nhu cầu đi du lịch ở nước ngoài, thiết kế các tour, tuyến điểm du lịch mang tính chất kết hợp được nhiều điểm du lịch tại các nước trong khu vực vào một chương trình du lịch. 2.2 Môi trường kinh doanh 2.2.1.Kinh tế Thành phố TP.HCM là trung tâm về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Vừa qua có một sự kiện đánh dấu một bước tiến làm thay đổi bộ mặt kinh tế của toàn thành phố, đó là TP.HCM chính thức trở thành đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương - Về lĩnh vực thương mại – dịch vụ, TP.HCM có rất nhiều dịch vụ với nhiều hình thức đa dạng như các dịch vụ: y tế, giáo dục, ngân hàng, văn hóa xã hội. Đặc biệt, thành phố có số lượng lớn các chi nhánh của các ngân hàng nổi tiếng trên khắp cả nước thể hiện sự lưu động mạnh của dòng tiền, sự lớn mạnh về tài chính, tín dụng, hệ thống các ngân hàng có thể kể đến như: Vietcombank, Eximbank, Sacombank, Maritime bank, SeaBank, SCB, Ngân hàng Quân đội, Trust Bank, Vietbank, VietinBank, Gia Dinh Bank, Northern Asia Bank, HSBC, AZN... rất nhiều ngân hàng chọn TP.HCM làm chi nhánh điều đó cũng có nghĩa thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, mức sống ngày càng cải thiện, do vậy nhu cầu đi du lịch cũng tăng nhanh, du khách cũng đòi hỏi một chất lượng dịch vụ hoàn hảo hơn, cạnh tranh
 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 10 hơn, nên các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch phải luôn luôn chú trọng cải tiến đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng tốt hơn. - Đồng ngoại tệ đang trên đà tăng nhanh và cao chứ không sụt giảm, ảnh hưởng đến khó khăn trong vấn đề xuất khẩu, điều này làm ảnh hưởng đến việc sụt giảm nguồn thu từ một số dịch vụ xuất khẩu bổ sung hoặc tệ hơn là ngưng hẳn các hoạt động xuất khẩu đối với các doanh nghiệp du lịch lớn kinh doanh đa dạng các lĩnh vực. Theo báo cáo của Bộ Thương Mại Việt Nam, 2.2.2.Chính trị - Pháp luật - Chính sách cải cách và mở cửa chính phủ Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện mở rộng giao lưu và quan hệ kinh tế, du lịch là một trong những ngành kinh tế. Do đó, chính sách này có ý nghĩa lớn đối với ngành du lịch do có sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước. - Quyết định 121/2006/QĐ – TTg về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 – 2010. Chính sách này góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam, phấn đấu từ năm 2010 trở thành một trong những quốc gia có nền du lịch phát triển trong khu vực. - Du lịch Việt Nam là thành viên của tổ chức du lịch Thế giới, kí hiệp ước song phương cấp chính phủ với hơn 30 nước trên thế giới, điều này giúp Việt Nam mở rộng giao lưu, hội nhập quốc tế về du lịch, nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức. 2.2.3.Công nghệ Công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật ngày nay là một phần không thể thiếu trong các ngành công nghiệp, dịch vụ và kể cả các ngành nông nghiệp, vì vậy các doanh nghiệp cần phải chú trọng quan tâm, nâng cấp, cải tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kế toán tài chính, tiếp thị, sản phẩm … một cách đồng bộ tương xứng, phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh, quan trọng là cần phải đầu tư sao cho xứng đáng để đạt được mục tiêu của tổ chức, không thể thực hiện qua loa sơ sài, vì công nghệ thông tin nếu không phát triển toàn diện thì hiệu quả đạt được chắn chắn hiệu quả chỉ được thu hoạch trong một thời gian ngắn và doanh nghiệp lại quay trở lại thời điểm ban đầu trước khi chưa ứng dụng công nghệ thông tin, hoặc không may doanh nghiệp có thể mắc phải những vấn đề lớn rất khó giải quyết ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ công ty. Vì vậy, việc ứng dụng khoa học công nghệ mới
 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 11 vào sản xuất kinh doanh phải được bàn bạc cụ thể trước khi tiến hành, doanh nghiệp nên hợp tác với các chuyên gia chuyên nghiệp, có uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bảo đảm việc thực hiện nhanh chóng, dễ dàng không bị gián đoạn. Hiện nay, theo nhận định của một số nhà nghiên cứu, công nghệ thông tin ở Việt Nam vẫn còn rất lạc hậu, hầu hết các giải pháp công nghệ đang phổ biến trên thế giới đều không được khai thác hết công năng, khả năng hoàn vốn đầu tư thấp, ngoài ra còn có nguy cơ về hệ thống an ninh mạng. Ở các khách sạn cao cấp trên thế giới, bình quân 30% lượng đặt phòng đến từ mạng trực tuyến; trong khi ở Việt Nam con số này thậm chí chưa đạt 5%. Những ứng dụng của công nghệ vào ngành du lịch Ứng dụng/công cụ Mô tả Hiệu quả Mức độ quan trọng đối với doanh nghiệp Blog, mạng xã hội trực tuyến Giúp người du lịch chia sẻ những cảm nhận sau mỗi chuyến hành trình, thể hiện cá tính, lưu giữ chia sẻ những hình ảnh, kỷ niệm đẹp. Khá 3 Website thương mại điện tử Cung cấp thông tin, hình ảnh, đặt vé, tour trực tuyến, nhanh chóng và hiệu quả, du khách gián tiếp liên lạc với doanh nghiệp. Rất tốt 5 Website thông tin điện tử Cung cấp thông tin, hình ảnh về tour du lịch của doanh nghiệp nhằm giảm tính vô hình của sản phẩm, đưa sản phẩm tiếp cận du khách nhanh hơn, đây cũng là cách gián tiếp để du khách liên lạc với doanh nghiệp. Khá 4
 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 12 Diễn đàn du lịch Giúp thành viên chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các vấn đề chung về du lịch, đặt câu hỏi…hạn chế là diễn đàn bắt buộc phải đăng ký thành viên mới có thể đăng bài. Khá 3 2.2.4. Đối thủ cạnh tranh Sản phẩm Đối thủ cạnh tranh Vị trí trên thị trường của công ty Năng lực cạnh tranh Chiến lược lõi của công ty Tour nội địa Sacatours Vietravel Saigontourist Trung bình, đối thủ cạnh tranh nhiều Tương đối, dựa trên giá bán tùy chọn theo yêu cầu Đa dạng dịch vụ Tour Outbound Vietravel Saigontourist Thách thức trực tiếp với người dẫn đầu Vietravel Tương đối, dựa trên sự nổi tiếng và cam kết chất lượng dịch vụ Tùy chọn dịch vụ theo yêu cầu, có nhiều chương trình khuyến mãi Tour Inbound Saigontourist Vị trí dẫn đầu nhưng đang chịu sự đe dọa của Saigontourist Hệ thống tàu xe đạt chuẩn Khách sạn, nhà hàng đạt chuẩn với giá cả phải chăng Tour TP.HCM Sacatours Vietravel Saigontourist Vị trí dẫn đầu nhưng chịu sự cạnh tranh khốc liệt của Vietravel Cao, dựa trên giá thấp và đảm bảo chất lượng dịch vụ Giá thấp, nhiều lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu Tour Mekong(Vòng Vietravel Vị trí dẫn đầu nhưng đang Tàu vận chuyển chất Đa dạng dịch vụ
 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 13 quanh đồng bằng sông Cửu Long) chịu sự đe dọa của Vietravel lượng cao, đạt chuẩn an toàn 2.2.5. Sản phẩm thay thế Các sản phẩm chỉ cần thay đổi một ít như phương tiện vận chuyển, tuyến điểm tham quan là có ngay sản phẩm mới. Chẳng hạn, trong cùng một điểm đến du lịch, chỉ cần thay đổi địa điểm vườn sinh thái bằng một vườn sinh thái khác, hay thay đổi phương tiện vận chuyển ô tô bằng môtô là đã có một sản phẩm du lịch mới, sản phẩm thay thế giúp làm đa dạng dòng sản phẩm của doanh nghiệp, từ đó các doanh nghiệp có thể có những chiến lược đáp ứng từng yêu cầu của khách hàng, linh động hơn để thỏa mãn những đòi hỏi của khách hàng. Đồng thời, sản phẩm thay thế giúp các chương trình của doanh nghiệp không bị trùng lắp với nhau, khả năng định vị sản phẩm khác biệt so với đối thủ cạnh tranh cao. 2.2.6 Nhà cung ứng Vào những thời điểm mang tính thời vụ trong một năm, thông thường là vào các tháng mùa hè, các tháng đầu năm, những dịp lễ hội, các nhà cung cấp sản phẩm phục vụ cho du lịch có thể nâng giá, ép giá đối với các doanh nghiệp thực hiện chương trình du lịch, các nhà cung ứng thường là các doanh nghiệp vận tải, cho thuê xe, tàu; các chuỗi nhà hàng khách sạn, quán ăn, dù có thỏa thuận trước nhưng doanh nghiệp vẫn khó tránh khỏi tình trạng này, về phía nhà cung ứng doanh nghiệp nên có những kế hoạch để ngăn ngừa vấn đề như ký hợp đồng bảo toàn giá cả với nhà cung ứng, cam kết sử dụng dịch vụ lâu dài. Doanh nghiệp phải phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm của nhà cung ứng, doanh nghiệp có quyền chọn lựa nhà cung ứng tốt nhất, tuy nhiên doanh nghiệp khó tránh khỏi tình trạng chất lượng sản phẩm của một nhà cung ứng xảy ra vấn đề kéo theo toàn bộ chất lượng sản phẩm du lịch chịu ảnh hưởng xấu, dựa theo đặc tính khả biến của sản phẩm du lịch. Thông thường, nhà cung ứng sẽ bắt buộc doanh nghiệp đặt cọc trước một số tiền tương đối lớn cho việc giữ chỗ trong những mùa vụ du lịch để tăng năng suất dịch vụ, tăng số vòng quay chỗ ngồi, công suất buồng, nhà cung ứng chỉ quan tâm đến lợi ích một phía của họ mà ít quan tâm đến lợi ích chung, do đó doanh nghiệp phải chịu thiệt thòi.
 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 14 Nhà cung ứng cũng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp khi khách hàng đã quen thuộc với sản phẩm, cách thức phục vụ của họ tại điểm du lịch. Khách hàng nếu đã hài lòng và quen thuộc với các nhà cung ứng thì việc thay đổi nhà cung ứng khác rất khó để khách hàng chấp nhận. Do đó, nếu doanh nghiệp và nhà cung ứng vì những lý do nào đó mà không hợp tác với nhau nữa thì thiệt thòi vẫn thuộc về phía doanh nghiệp. 2.3.Xây dựng các chiến lược marketing mix 2.3.1. Sản phẩm Du lịch Phương Nam sẽ xây dựng được một chính sách sản phẩm khá đầy đủ với các điểm đến được mở rộng ra khắp cả nước với các chương trình tour khá đa dạng . Bảng 2.1: Các loại sản phẩm của Du lịch Phương Nam STT LOẠI TOUR MÔ TẢ 1 Du lịch thăm quan nghỉ dưỡng + Điểm đến thường là các khu vực có biển như: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh hòa, Quảng Ninh… + Các điểm đến trong chương trình tour được mở rộng ra các tỉnh thành tây nam bộ : Cần thơ, Vĩnh long, Mỹ tho. Thời gian tour có xu hướng dài hơn 2 Du lịch hội nghị ( MICE) + Chương trình bao gồm du lịch kết hợp hội nghị + Đưa thêm vào chương trình tour các hoạt động xã hội như: từ thiện, trồng rừng, giao lưu văn hóa với dân bản địa… 3 Du lịch văn hóa lịch sử + Chương trình tour trong năm là thăm quan du lịch kết hợp tìm hiểu
 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 15 văn hóa lịch sử các vùng miền trong cả nước + Thêm vào chương trình tour các hoạt động khảo sát vùng miền, nghiên cứu văn hóa, giao lưu văn hóa 4 Du lịch thể thao + Chương trình du lịch kết hợp thăm quan, và cáchoạt động thể thao,thường diễn ra tại Madagui, Đà lạt, Phan Thiết, Nha Trang với các hoạt động như: vượt thác bằng thuyền canyoning, dù lượn, leo núi mô hình, lặn biển + Kết hợp tổ chức thêm các hoạt động thi đấu thể thao trong chương trình tour giữa các thành viên trong đoàn và dân bản địa. Các hoạt động gồm: bóng đá, quần vợt, trò chơi vận động trường… 5 Du lịch khám phá, mạo hiểm + Chương trình tour chủ yếu là các hoạt động khám phá, mạo hiểm như : leo núi, băng rừng, khám phá các hang động. trong năm 2014 chương trình diễn ra ở các tỉnh phía nam như: Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Nguyên. + Các điểm đến phía Bắc được bổ sung và thể loại chương trình tour
 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 16 này gồm: leo núi ở Vườn Cát Bà (Hải Phòng),Fanxipang ở (Lai Châu),leo núi vượt rừng ở Tam Đảo ( Vĩnh phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang) 6 Các tour mới trong năm 2016 Du lịch chữa bệnh: + Chương trình tour kết hợp giữa thăm quan và các hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe khách hàng như kết hợp các buổi thể dục dưỡng sinh, yoga, cấc bài tập theo phương pháp cổ truyền, châm cứu, nhân điện… Du lịch sinh thái đường sông: Dùng thuyền đưa du khách đi dọc theo sông Sài Gòn thăm các nhà vườn ở TPHCM, Bình Dương hay khám phá rừng ngập mặn ở Cần Giờ Công ty TNHH Du Lịch Phương Nam đã xây dựng được một chính sách sản phẩm khá đầy đủ với các điểm đến được mở rộng ra khắp cả nước với các chương trình tour khá đa dạng, đầy đủ như các công ty du lịch khác. Bên cạnh đó các hoạt động trong tour được cập nhật thường xuyên, tạo sự mới lạ cho du khách. Các sản phẩm của công ty các đặc điểm là khá giống với các tour du lịch của các công ty khác , chính điều này gây trở ngại rất lớn cho công ty thứ nhất là trong việc định giá vì phải hạ giá sản phẩm để dễ bán hàng thú hai là phải cạnh tranh với các công ty khách một cách khốc liệt vì các sản phẩm khá giống nhau. Cơ sở lưu trú Công ty TNHH Du lịch Phương Nam tìm kiếm các đối tác các khách sạn trong và ngoài nước , chất lượng cơ sở lưu trú của công ty tìm những đối tác uy tính, phục
 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 17 vụ tốt .số lượng khách sạn đối tác bên công ty đạt tiêu chuẩn 2- 4 sao , tùy vào giá tour khách hàng mua Công ty hàng năm điều trích ra một khoảng tiền để khảo sát lại các khách sạn của đối tác có đạt chuẩn theo công ty từ 2 -4 sao hay chưa, để cho khách tinh tưởng vào công ty Đa số hiện nay các đối thủ sẽ không khảo sát khách sạn trước họ chỉ liên hệ để đạt phòng tìm kiếm sơ sài trên mạng,… như vậy sẽ làm cho khách hàng không tinh tưởng ,không hài làm về tiêu chuẩn 2 -4 sao không hài long Ví dụ: khách hàng 3 sao mà trong khách sạn phòng quá nhỏ , phục vụ của nhân viên tiếp tân không tốt, không dọn dẹp cho khách hàng,….điều này sẽ gây không tốt đến công ty khi đi tour của một công ty đã nêu về khách sạn 3 sao. Bảng 2.2: Danh sách mội số khách sạn mà công ty hợp tác STT TÊN KHÁCH SẠN MÔ TẢ 1 Seahorse Resort & spa 4* Tọa lạc bên bờ biển mũi né với 40 bungalow biệt lập và hơn 50 phòng Deluxe 2 Sailing Bay beach resort 4* Tọa lạc trên đường hồ xuân hương Mũi Né Phan Thiết . Phòng được trang bị tiện nghi như truy cập internet không dây , minibar , khu vực tiếp khách … 3 Khách sạn Sayaka 4* Tọa lạc trên đường Trần Phú Tp. Nha Trang . Với 201 phòng được trang bị tiện nghi như minibar , máy pha cà phê… 4 Khách sạn DaLat Plaza 3* Tọa lạc 19 Lê Đại Hành . Gồm 91 phòng ngủ được thiết kế theo lối kiến trúc Pháp . Khách sạn cung cấp các dịch
 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 18 vụ ăn uống , massage , karaoke… Mối quan hệ của công ty và các khách sạn cũng như nhà xe còn khá ít ( 2 khách sạn ở Phan Thiết, 3 ở Nha Trang, 4 ở Đà Lạt và 3 nhà xe) nên mỗi khi vào mùa cao điểm công ty thường bị động trong việc đặt chỗ và đặt xe , chính điều này gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tour khi công ty phải đặt phòng và xe của các đơn vị lạ. Cơ sở ăn uống và vui chơi giải trí Với mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, đồng thời thoả mãn nhu cầu khám phá, thưởng thức của khách du lịch; việc phục hồi các loại hình văn hoá truyền thống đạt được nhiều thành quả đáng biểu dương thông qua việc tổ chức thành công các kỳ Festival, các nhà sáng tác, nghệ sĩ, nghệ nhân và học sinh sinh viên các trường Đại học Nghệ Thuật Công ty đã góp phần lưu giữ và phát huy những giá trị văn hoá đặc sắc, độc đáo của Di sản phi vật thể Công ty đưa vào phục vụ du lịch có hiệu quả. Nhiều điểm vui chơi giải trí, các công trình phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn cho nhân dân và cho du khách được xây dựng. Hệ thống các nhà hàng trên địa bàn có sự tăng nhanh về lượng và chất; trong đó một số nhà hàng được đầu tư lớn, đủ tiện nghi và điều kiện phục vụ, đáp ứng được nhu cầu của đối tượng khách có thu nhập và chi tiêu cao. Công ty cũng đã trích một phần tiền để tìm kiếm những khu du lịch, những nơi mới lạ, đặc sắc nhất cho khách hàng . Khác biệt về chương trình: Được xây dựng khác so với du lịch thông thường. ví dụ: những chương trình của công ty khác là cho khách tham quan địa điểm này điểm kia hầu như rất là phổ biến của 1 điểm đến nào đó bên công ty sẽ nghiên cứu và đưa ra những điểm đến mới lạ hơn cho du khách Vận chuyển khách du lịch Các loại hình vận chuyển khách được từng bước đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch. Đến nay, số đầu xe trong các doanh nghiệp du lịch khoảng 80 xe chất lượng tốt với năng lực vận chuyển khoảng 1.200 chỗ; Các phương tiện vận chuyển công cộng phát triển mạnh, chất lượng các loại hình vận chuyển bằng xe thô sơ từng bước được nâng lên. Số lượng thuyền du lịch trên sông có gần 125 chiếc, đủ
 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 19 năng lực vận chuyển khách kể cả trong mùa cao điểm. Sân bay Tân Sơn Nhất được cải tạo nâng cấp đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay cỡ lớn và được công nhận là sân bay đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong công ty Phương Nam sẽ hợp dồng với những xe du lịch đáng tin cậy trong những nơi đi tour , những chiếc xe mới, tiện nghi hiện đại , thoải mái .thường một tour của công dành cho nhân viên trong một công ty khoản 50 người chở lên . 2.3.2.Giá Chính sách giá cả: Phân khúc thị trường và định hướng khách hàng mục tiêu của công ty nhằm xây dựng giá cạnh tranh, để có thể cạnh tranh trên thị trường, công ty phải có biện pháp giảm giá thành, từ đó dẫn đến giảm giá bán các chương trình du lịch như sau: + Thường xuyên tham khảo giá của các đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu giá cả của họ để tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu để từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong giá cả của mình. + Duy trì mối quan hệ tốt với các dịch vụ du lịch, tìm ra các cơ sở du lịch có giá thành thấp và chất lượng đảm bảo. + Trong một số trường hợp để thu hút khách hàng công ty cần giảm lợi nhuận mong muốn như giảm từ 10% xuống 6-8%. Bởi vì đôi khi với mức giá chỉ chênh lệch thấp hơn 50 – 100VND/khách so với đối thủ, công ty du lịch Phương Nam cũng có thể ký được các hợp đồng nhận khách. - Ngoài các trường hợp đặc biệt giá đang thực hiện, công ty còn có thể thực hiện thêm một số trường hợp phân biệt giá khác như đối với chương trình du lịch có khách vượt ngoài dự kiến ví dụ như: Người khách thứ 21-25 giảm 8% giá bán Người khách thứ 26-30 giảm 10% giá bán Người khách thứ 31 giảm giá 15% giá bán Đối với đoàn khách đông, công ty có thể giảm 5-8% giá bán toàn đoàn. Đối với khách đã đến công ty nhiều lần cũng nên có sự ưu tiên về mức giá để quan hệ tốt và có gắn bó lâu dài. Chính sách giá cả hợp lý được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng như: chất lượng dịch vụ, tính độc đáo của chuyến du lịch, tài nguyên du lịch....
 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 20 Cơ chế hình thành giá cả của công ty hiện nay là đủ bù đắp chi phí và có lãi trên mặt bằng giá cả thị trương chung trong điều kiện cạnh tranh. Hiện nay giá các chương trình du lịch của công ty là tương đối hợp lý và thấp hơn giá của một số đối thủ cạnh tranh do công ty có quan hệ tốt với các nhà cung cấp và có kinh nghiệm hiểu biết về đặc điểm của thị trường khách du lịch. Tận dụng lợi thế của mình công ty nên phát huy chính sách giá hiện nay của mình bên cạnh đó công ty nên sử dụng các biện pháp để tiết kiệm chi phí. Hiện nay hình thức ưu đãi về giá cả của công ty là giảm giá đối với khách hàng quen, giảm giá đối với đoàn khách đông vượt qua một giới hạn nào đó, giảm giá đối với các chuyến du lịch ngoài thời vụ, giảm giá đối với khách lưu lại lâu ngày. Công ty cần có biện pháp phân biệt giá theo từng loại khách, có ưu tiên giảm giá cho các đối tượng học sinh, sinh viên, các cháu nhỏ đi kèm gia đình. Nhìn chung về chính sách giá cả công ty nên có chính sách giá một cách linh hoạt, đưa ra mức giá phân biệt đối với đối thủ cạnh tranh nhưng vẫn phải đảm bảo được chất lượng dịch vụ và nên phân biệt chính sách giá đối với từng loại khách cụ thể, công ty cũng cần lưu ý đến chính sách giá với đối tượng khách Trung Quốc vì đối tượng khách này nhạy cảm về giá và có khả năng thanh toán không cao. 2.3.2.Chính sách giá đối với khách lẻ và khách đoàn Với đối tượng khách lẻ, thường thì công ty sẽ tiến hành gởi khách cho các đối tác du lịch khác, chính vì vậy giá tour phụ thuộc rất lớn vào phía đối tác, công ty chỉ đóng vai trò trung gian hưởng lợi hoa hồng tùy . Với cùng một tour du lịch giá tour cho đối tượng khách lẻ thường cao hơn giá tour cho đối tượng khách đoàn từ (10- 20%) tùy vào thời điểm và đối tác của công ty. So với điều kiện hiện tại thì công ty đã xây dựng được mức giá tương đối tốt có tính cạnh tranh cao với các đối thủ khác, với cùng một tour du lịch và các hoạt động trong tour như nhau thì giá tour của công ty thường thấp hơn so với các hãng khác. Điều này tạo lợi thế cho công ty trong việc cạnh tranh với các hãng du lịch khác. Việc giá tour thấp làm cho lợi nhuận của công ty cũng giảm sút tuy nhiên đây là việc bất khả kháng vì công ty đã xác định lấy giá và chất lượng tour làm nền tảng để cạnh tranh trên thị trường du lịch
 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 21 Giá cả sản phẩm lữ hành rất đa dạng và dễ dàng điều chỉnh thay đổi mà vẫn bảo đảm có lãi. Giá thành một sản phẩm lữ hành phụ thuộc vào các yếu tố như số lượng những dịch vụ thành phần của sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng của mỗi dịch vụ. Sự thay đổi một trong những yếu tố này sẽ làm tăng hay giảm giá thành sản phẩm. Trước khi tiêu dùng sản phẩm thì khách hàng khó mà đánh giá được các yếu tố này mà chỉ cảm nhận được giá trị này có xứng hay không xứng sau khi tiêu dùng. Ở công ty Du lịch Phương Nam cũng giống như các công ty du lịch khác đã áp dụng các chiến lược giá theo quy luật cung cầu, và giá của công ty hiện nay so với mặt bằng chung cũng không phải là thấp. Tuy nhiên đó cũng không phải là 1 nhược điểm của công ty, vì vậy đối với sản phẩm lữ hành, giá thấp không phải là yếu tố chính trong việc quyết định mua sản phẩm, giá thấp thường có xu hướng làm khách đánh giá thấp sản phẩm hơn
 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 22 2.3.3.Phân phối Hoạt động phân phối của công ty được chia làm 2 phần đó là tự kinh doanh và liên kết với các công ty du lịch khác. Hình 2.1: Kênh phân phối Kênh trực tiếp (tự kinh doanh) Kênh trực tiếp là công ty tự tìm kiếm khách hảng qua nhân viên kinh doanh của mình, qua thông tin trên website và khách hàng tự tìm đến địa chỉ công ty để đăng ký tour du lịch, đội ngũ Telesale sẽ mang lại 50% số lượng khách cho công ty, với điều kiện hiện tại của công ty thì bán hàng qua điện thoại vẫn là cách khả thi nhất.Bên cạnh đó công ty cũng tiến hành một số hoạt động quảng bá khác. Ngày 4/9 nhân lễ khai giảng năm học 2018/2019 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Vãn Trỗi Công ty TNHH Du Lịch Phương Nam đã tiến hành trao thưởng 30 phần quà ( cặp và tập vở) cho các học sinh có điều kiện khó khăn. Nhân dịp này công ty cũng ký biên bản hợp tác với trường trong việc hỗ trợ trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa và cũng như sẽ giảm giá các tour du lịch cho thầy cô và các học sinh của trường. Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2018 công ty đã tiến hành trao tặng cho trường Thạnh Mỹ Lợi một bộ loa rời dùng trong các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, đồng thời ký kết biên Thế giới Việt Kênh trực tiếp, (60%) tự kinh doanh Kênh gián tiếp (40%) liên kết với các công ty du lịch khác Khách hàng
 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 23 bản hợp tác giúp đỡ trường trong tổ chức các hoạt động ngoại khóa cũng như giảm giá tour cho trường. Kênh phân phối trưc tiếp giúp công ty chủ động có được nguồn khách hàng cho riêng mình, tuy nhiên thì chi phí để duy trì cho kênh này khá cao so với kênh gián tiếp của công ty vì chi phí duy trì cho kênh này khá cao như nhân viên Sale, nhân viên IT, … Kênh gián tiếp Kênh gián tiếp là liên kết với các công ty du lịch khác như công ty : Văn hóa việt, Du lịch Hoàn Mỹ… trong trường hợp này công ty chỉ đóng vai trò là đại lý cho các đối tác trên. Với đối tượng khách lẻ là các gia đình , hay khách muốn đi du lịch riêng thì công ty tiến hành tự tổ chức tour cho đối tượng này. Với kênh này thì lượng khách hàng tuy chưa phải là chiếm tỷ trọng cao nhất nhưng lại mang tới cho công ty khách hàng ổn định từ các công ty liên kết, tuy nhiên chi phí chia hoa hồng cũng khá cao (15%) cho các công ty liên kết. Khó khăn lớn nhất khi sử dụng kênh phân phối này là đường truyền thông tin về khách khá dài và đôi khi không chính xác, không rõ ràng, không đầy đủ cũng như thông tin liên quan đến chương trình du lịch của công ty đến khách có khi bị chậm trễ, thiếu sự chính xác. Việc thay đổi nội dung chương trình du lịch cho phù hợp với nhu cầu của khách phải tốn một khoảng thời gian và cả tiền bạc của cả hai bên. Đó là chưa kể giá bán của một chương trình du lịch sẽ cao hơn so với giá bán trực tiếp cho khách vì phải qua nhiều khâu trung gian. Song nhờ kênh phân phối này, công ty khai thác được một lượng lớn khách du lịch do sự phân bố khá rộng các đại lý du lịch bán lẻ và các công ty lữ hành gửi khách của nhiều nước trên thế giới. Mở rộng kênh phân phối các chương trình du lịch thông qua các công ty lứ hành khác không có liên hệ với các đối thủ cạnh tranh, có uy tín tên thị trường, không có khả năng tổ chức các chương trình tương đương với các chương trình của công ty để đảm bảo chương trình của công ty được phân phối hiệu quả nhất, thông qua các trung gian này công ty có thể quảng bá các chương trình du lịch của mình, tận dụng nguồn khách hàng của công ty trung gian. Tuy nhiên công ty chỉ hợp tác dựa trên những cam kết chắc chắn từ các trung gian. Trước mắt, xây dựng các văn phòng đại diện của công ty ở các thị trường 3 miền Bắc Trung Nam
 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 24 Để phân phối sản phẩm du lịch của mình công ty có hai cách: bán trực tiếp và bán gián tiếp. Việc bán gián tiếp thông qua các đại lý du lịch khác sẽ đảm bảo nguồn khách ổn định cho công ty nhưng cũng cần lưu ý khoản hoa hồng hợp lý cho họ. Hợp đồng bán háng cần được soạn thảo đầy đủ, rõ ràng, chính xác để tránh kiếu nại sau này. Nhân viên hướng dẫn cần giải thích cụ thể những điều khoản khách hàng thắc mắc. Để khắc phục hạn chế của công ty là: không có đội xe riêng, tiềm lực tài chính còn hạn chế. Công ty cần có mối quan hệ với các nhà cung cấp như: các hãng hàng không, bưu điện, đội xe các khách sạn, nhà hàng để tạo ra sức mạnh tổng hợp phục vụ mọi nhu cầu cho từng đối tượng khách. Công ty cần có các hợp đồng dài hạn và tạo ra mối quan hệ tốt với các hãng đó trong thời gian tới nhằm phục vụ khách nhanh hơn, hiệu quả hơn và hạn chế bớt lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tổng hợp khác. 3.2.4.Hoạt động xúc tiến Nên có một chiến lược khuyếch trương đối với toàn công ty, từ đó các phòng sẽ bám sát vào đó để thực hiện các chiến dịch quảng cáo của mình. Như vậy sẽ tăng cường hiểu biết của du khách tới sản phẩm và uy tín của công ty. Công ty nên tính số % nhất định của doanh thu dành cho quảng cáo. Ngày nay quảng cáo giữ vai trò quan trọng. Nó giúp cho khách biết đến công ty, biết đến sản phẩm, đặc tính của sản phẩm để phân biệt chúng với sản phẩm của các công ty khác. Vì vậy quảng cáo đóng vai trò cực kỳ quan trọng và tiến hành nó cũng rất khó khăn. Các hình thức quảng cáo mà công ty có thể chọn là: tận dụng các dịp tuyên truyền quảng cáo có quy mô lớn của nhà nước, nhân cơ hội đó công ty sẽ quảng cáo cho sản phẩm của mình. Công ty cũng có thể quảng cáo trên báo và tạp chí, nên chọn thời điểm quảng cáo phù hợp, thường là vào trước mùa du lịch, tuy nhiên biện pháp này cũng nên hạn chế do chi phí cao. Công ty thực hiện quảng cáo, khuếch trương thông qua hướng dẫn viên và các đại lý du lịch, đây là hình thức chủ yếu công ty nên làm và nó sẽ mang lại hiệu quả nhất. Vì dễ đến được đối tượng khách hàng mục tiêu của mình, khách hàng cũng quan tâm nhiều hơn và chi phí quảng cáo thường không cao. Hình thức thể hiện nội dung
 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 25 ở đây là tờ rơi, tập gấp trong đó sẽ giới thiệu về lịch sử hình thành, uy tín và hình ảnh công ty trong khách hàng, các chương trình du lịch của công ty cho khách hàng lựa chọn. Công ty chú ý tới việc trình bày các tờ rơi tập gấp sao cho hấp dẫn được du khách. Tăng cường hình ảnh để khách dễ dàng hình dung chương trình du lịch sẽ được thực hiện như thế nào. Không nên quảng cáo tràn lan mà phải tập chung vào số lượng khách hàng tiềm năng có khả năng mua. Cần có sổ theo dõi khách hàng cũ ,nhân dịp lễ, tết, hội ...có thể gửi lời chúc mừng, lời cảm ơn đã sử dụng sản phẩm và giới thiệu chương trình du lịch mới tới họ. Hoạt động xúc tiến là thành tố rất quan trọng trong marketing hỗn hợp, thông qua các hình thức cổ động mà các sản phẩm của công ty mới được khách hàng biết đến. Hiểu được điều đó Công ty TNHH Du Lịch Phương Nam đã đưa ra rất nhiều hoạt động cổ động nhằm giúp cho khách hàng biết đến và sử dụng các sản phẩm của công ty. Hoạt động khuyến mại: Khuyến mại là một loạt các ưu đãi trong thời gian ngắn, để khuyến khích người tiêu dùng đi tham quan du lịch. Trong năm 2018-2019 Công ty TNHH Du Lịch Phương Nam sẽ là doanh nghiệp lữ hành có hoạt động khuyến mại sôi động nhất trên địa bàn thành phố. Với nhiều hình thức khuyến mại khác nhau dành cho du khách. Các chương trình khuyến mại của công ty trong năm 2018 chủ dựa trên việc giảm giá chương trình tour, phát quà hay tặng các chương trình đặc biệt trong tour. Nhân dịp đầu xuân năm 2018 Công ty TNHH Du Lịch Phương Nam tung ra chương trình Xuân yêu thương , khi khách hàng đặt tour theo đoàn ( từ 30 người trở lên) đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ trong khoảng thời gian từ 15/1 -25/1/ 2018 sẽ được giảm giá 15% trên tổng số tiền tour. Cũng trong thời gian này , cùng số lượng (trên 30 khách) nếu khách hàng đăng ký tour Phan Thiết sẽ được tặng vé cáp treo tại khu du lịch Tà Cú Nhân dịp lễ tình nhân (14/2) khi đăng ký tour đi Phan thiết vào ngày này, các khách hàng đăng ký tour theo cặp sẽ được công ty tặng vé tắm suối khoáng ở Resort Tiến Đạt. Nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch vào các tháng thấp điểm (3,4,5) khách hàng khi đăng ký tour du lịch hội nghị( với số lượng khách từ 120
 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 26 người) sẽ được Công ty TNHH Du Lịch Phương Nam miễn phí tổ chức các hoạt động hội nghị trong chương trình tour ( bao gồm sảnh hội nghị và các dịch vụ kèm theo) Nhân dịp hè năm 2018 công ty đã tung ra chương trình Vui hè rộn rã theo đó khi mua tour du lịch từ 18/5- 15/9/2018 khách hàng sẽ được giảm giá ngay 10% tiền tour du lịch bất kỳ Từ tháng 10/2018 công ty chính thức đưa ra chương trình Du lịch tích điểm theo đố cứ mỗi tour có giá 500 ngàn khách hàng sẽ được tích 5 điểm và sử dụng những điểm này khi mua các tour khác của công ty. Hoạt động khuyến mãi Hoạt động khuyến mãi của công ty trong năm 2018 vẫn dựa trên việc giảm giá các tour du lịch ,tích điểm đi tour và tặng quà kèm theo. Như nhân dịp tết Tân Mão 2018 Công ty TNHH Du Lịch Phương Nam tung ra chương trình Khởi Hành Đầu Xuân dành cho khách hàng đăng ký tour tết khởi hành vào các ngày mùng 2,3,4 dành cho tất cả các thể loại tour . Theo đó bên cạnh việc vẫn được tích điểm, khách hàng khi tham gia các hoạt động trò chơi trên xe sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng là các túi lì xì có giá trị từ 50 cho đến 200 ngàn VNĐ và rất nhiều hiện vật đáng giá khác. Từ ngày 15/5 cho đến 20/8 Công ty TNHH Du Lịch Phương Nam tung ra chương Chào hè theo đó khách hàng khi đăng kí các tour : Miền Tây, Đà Lạt, Tây Nguyên và khởi hành vào các ngày thứ 2,3hoặc 4 trong tuần( đăng ký theo đoàn với số lượng trên 70 khách) sẽ được công ty giảm 25% giá tour niêm yết. Cũng với điều kiện trên, nhưng nếu khách hàng đăng ký các tour biển như : Nha Trang, Phan Thiêt, Phú Quốc hay Vũng tàu… sẽ được giảm 15% giá niêm yết. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6/2015 công ty đưa ra chương trình đặc biệt theo đó khách hàng đăng ký tour theo đoàn từ 30 người trở lên thì sẽ miễn phí vé cho tất cả các bé dưới 12 tuổi đi theo gia đình. Nhân dịp giáng sinh 2018 và năm mới 2018 từ 12/12-30/12/2018 , Công ty TNHH Du Lịch Phương Nam tung ra chương trình khuyến mãi khủng cho một số tour, giảm giá từ (230- 45%) giá cho các đoàn từ 30 khách trở lên, tour khởi hành vào các ngày thứ 2,3,4 trong tuần. giá cụ thể như sau: - TOUR “ĐÀ LẠT – RỰC RỠ SẮC HOA” (3 ngày) Giá khuyến mãi: 1.450.000 VND/khách (Đã giảm 45%) - TOUR “NINH CHỮ - ĐÀ LẠT” (4 ngày)
 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 27 Giá khuyến mãi: 2.290.000 VND/khách (Đã giảm 40%) - TOUR “NHA TRANG – MŨI ĐẠI LÃNH – PHÚ YÊN – GÀNH ĐÁ DĨA” (5 ngày) Giá khuyến mãi: 2.990.000 VND/khách (Đã giảm 40%) - TOUR “BAN MÊ THUỘT – NHA TRANG” (5 ngày) Giá khuyến mãi: 2.990.000 VND/khách (Đã giảm 40%) - TOUR “HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC – RẠCH GIÁ (4 ngày) Giá khuyến mãi: 2.990.000 VND/khách (Đã giảm 40%) Các hoạt động cổ động trong năm 2016 Các hoạt động khuyến mãi của công ty vẫn như 2 năm trước đó là đưa ra các chương trình giảm giá vào các thời điểm trong năm và tích điểm du lịch nhằm thu hút khách hàng mua tour. Điểm nhấn năm nay là chương trình Tri ân khách hàng, theo đó từ ngày 15 /5 đến hết tháng 8/2018 nếu khách hàng từng mua tour du lịch của công ty trong năm 2018 và tiếp tục mua tour trong năm 2019 thì ngoài các chương trình khuyến mãi công ty đang áp dụng khách hàng còn được hưởng thêm chiết khấu thêm 5% trên tổng giá tour( chương trình chỉ áp dụng cho khách đoàn) Hoạt động quảng cáo, xúc tiến. Đội ngũ telesale vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm và quảng bá các sản phẩm tour du lịch của công ty, tuy nhiên trong năm 2018 Công ty TNHH Du Lịch Phương Nam đã có thêm khá nhiều kênh để tiếp thị sản phẩm của công ty đến với khách hàng. Công ty sẽ đăng ký một Pop-up quảng bá trên báo Vietmoi với thời gian là 1 tháng, với hình thức quảng bá này thông tin về công ty được biết đến một cách rộng rãi và tự động hơn. Ngày 6/7/2018 phòng truyền thông thành lập Fan face , đây là trang riêng nơi mọi người kết bạn, chia sẻ hình ảnh, video clip và comment các cảm xúc của mình về các hoạt động tại công ty. Qua các hoạt động này hình ảnh công ty dễ dàng đến với khách hàng hơn. 2018 công ty sẽ phối hợp cùng trường phổ thông Giồng Ông Tố tổ chức buổi lửa trại mang tên Tạm Biệt dành cho các học sinh khối lớp 12 trước khi các bạn tham gia kỳ thi tốt nghiệp.
 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 28 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 3.1. Các giả định để xây dựng kế hoạch tài chính * Kế hoạch ngắn hạn 12 tháng, phục vụ hoạt động kinh doanh ngắn hạn và mang tính chiến thuật. * Kế hoạch dài hạn, cho ba đến năm năm hoặc lâu hơn, mang tính chiến lược dài hạn, gắn liền và thích ứng với chiến lược chung của toàn doanh nghiệp. * Lập dự toán ngân sách, thường cho một năm. * Dự báo tiền mặt. Bản kế hoạch này chẻ nhỏ kế hoạch ngân sách và dự báo 12 tháng thành các chỉ tiêu cụ thể hơn, tập trung vào dòng tiền. Kế hoạch tài chính thường bao hàm cả các bảng dự báo cân đối kế toán và dự báo kết quả kinh doanh cho các năm lên kế hoạch. Với người khởi nghiệp, nhà quản trị doanh nghiệp, kế hoạch tài chính có vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định và quản trị hoạt động vận hành của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp đi đúng hướng và hạn chế rủi ro đối mặt với những khó khăn tài chính có khả năng lường trước. 3.2. Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận 3.2.1. Dự kiến kế hoạch doanh thu năm 2018: Ban đầu số lượng khách hàng của công ty chưa nhiều nhưng với đội ngũ nhân viên được đào tạo, có chuyên môn thì số lượng khách hàng sẽ tăng dần theo thời gian. Sau đây là bảng dự kiến doanh thu năm 2018 của công ty: Bảng 3.1: Dự kiến doanh thu tháng 1/ 2018 (Đơn vị: 1.000 VNĐ) Dịch vụ Giá -Số lượng khách hàng - Số lượng xe Doanh thu Du lịch trong nước - Du lịch Sa Pa - Đà Nẵng - Hội An 1.500 2.000 10 10 15.000 20.000 Du lịch nước ngoài - Du lịch Singapore - Hồng Kông – Ma Cao 360$ = 8.300 VNĐ 10 83.000
 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 29 295$ = 6.800 VNĐ 10 68.000 Dịch vụ thuê xe - Chùa Hương 700 2 1.400 Tổng 187.400 Với kế hoạch marketing của mình cùng với đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên luôn luôn học hỏi, nâng cao tay nghề thì doanh thu của công ty sẽ tăng dần qua các tháng. Bảng 3.2: Doanh thu của công ty năm 2018 (Đơn vị: 1.000 VNĐ) Tháng Doanh thu Tháng 1 187.400 Tháng 2 188.500 Tháng 3 189.800 Tháng 4 190.200 Tháng 5 191.500 Tháng 6 195.000 Tháng 7 196.200 Tháng 8 197.860 Tháng 9 198.850 Tháng 10 199.600 Tháng 11 200.520 Tháng 12 201.580 Tổng 2.337.010
 40. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 30 3.2.2. Dự báo kế hoạch chi phí năm 2018  Các khoản chi phí ban đầu: Bảng 3.3: Các khoản chi phí ban đầu (Đơn vị: 1.000 VNĐ) Khoản mục Số lượng Tổng chi phí Thuê & sửa mặt bằng 500.000 Chi phí thành lập DN 50.000 Mua sắm trang thiết bị - Máy tính - Điện thoại - Bàn ghế - Tủ hồ sơ - Trang thiết bị khác (quạt, điều hoà, hệ thống chiếu sáng …) - Làm website - Khoản chi khác 5 5 5 3 50.000 500 5.000 600 50.000 8.000 20.000 Tổng 684.100  Chi tiết khoản mục chi phí kinh doanh năm 2018 Bảng 3.4: Chi tiết khoản mục chi phí kinh doanh năm 2018 (Đơn vị: 1.000 VNĐ) Khoản mục Số tiền Thuê & sửa mặt bằng 500.000 Chi nhân công 300.000 Chi marketing 250.000 Dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại ….) 176.100 Chi phí khác 200.000 Tổng 1.426.100
 41. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 31 3.2.3. Lợi nhuận dự kiến: Lợi nhuận của công ty năm 2018: 910.910.000 VNĐ (lãi) Tỉ suất lợi nhuận trên chi phí: 63,8 % Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu: 38,9 % 3.2.4. Dự báo doanh thu, lợi nhuận trong 3 năm đầu hoạt động Bảng 3.5: Bảng dự báo doanh thu, lợi nhuận trong 3 năm đầu hoạt động (Đơn vị: 1000đ) Năm Chi phí Doanh thu lãi gộp Lãi gộp/tháng 1 1.426.100 2.337.010 910.910 75.909 2 1.578.693 2.617.451 1.038.759 86.563 3 1.752.349 3.010.069 1.257.720 104.810 3.2.5. Các báo cáo tài chính hoặc xác định dòng tiền và giá trị hiện tại thuần a. Xác định thời gian hoàn vốn Là việc tính toán xem dự án hoạt động trong bao lâu thì thu hồi được vốn. Theo phương pháp trị lùi, tức lấy vốn đầu tư ban đầu trừ dần cho lợi nhuận trước thuế thu nhập hàng tháng cho đến khi bằng không, lúc đó ta xác định được thời gian hoàn vốn. Tính theo phương pháp này thời gian hoàn vốn của dự án vào khoảng 10 tháng 15 ngày. b. Xác định điểm hoà vốn Là xác định mức doanh thu đảm bảo cho dù án không bị thua lỗ trong điều kiện hoạt động bình thường. Điểm doanh thu hoà vốn (R) được xác định bằng công thức: R = Chi phí cố định/1- tư lệ chi phí biến đổi trên một đơn vị doanh thu Theo công thức này, điểm doanh thu hoà vốn của dự án là 1.542.427.000 đồng/năm. Như vậy để đảm bảo dự án không bị thua lỗ thì doanh thu trung bình một năm của dự án phải đạt 1.542.427.000 đồng/năm hay doanh thu trung bình đạt 128.536.000 đồng/tháng. Trong điều kiện hoat động bình thường thì mức doanh thu này là không lớn và dự án có thể hoàn toàn đạt được.
 42. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 32 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 4.1. Giới thiệu về kế hoạch nhân sự Lập kế hoạch tuyển dụng là một trong những công đoạn quan trọng trong quy trình tuyển dụng đòi hỏi nhà tuyển dụng phải chuẩn bị các thông tin tài liệu, đồng thời cũng cần phải lựa chọn ai sẽ là người phòng vấn ứng viên, sắp xếp thời gian địa điểm sao cho phù hợp cho một cuộc tuyển dụng hiệu quả. Để công tác lên kế hoạch tuyển dụng thành công công ty đã chuẩn bị một số bước sau đây: 4.1.1. Chuẩn bị thông tin, tài liệu: Công ty cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tuyển dụng của các ứng viên, thiết lập các biểu mẫu và phát các phiếu dự tuyển dành cho ứng viên, phiếu này có thể giúp cho nhà tuyển dụng có thể nhìn nhận và so sánh các ứng viên theo một trình tự nhất định, rõ ràng, giúp cho việc sơ tuyển được mạch lạc và dễ theo dõi, đánh giá hơn. - Chuẩn bị phiếu đánh giá ứng cử viên cho từng bài kiểm tra hay phiếu đánh giá tổng hợp các kỹ năng của ứng cử viên - Chuẩn bị bài thi viết, trắc nghiệm hay các bài thi mô phỏng tình huống và các câu hỏi tuyển dụng cơ bản xoay quanh và bám sát vào các tiêu chí tuyển dụng. - Chuẩn bị thông báo tuyển dụng - Chuẩn bị thư mời ứng viên tham gia tuyển dụng, thư thông báo tuyển dụng, thông báo từ chối tuyển dụng… 4.1.2. Lựa chọn phương pháp tuyển dụng là phỏng vấn: Đây là phương pháp mà nhà tuyển dụng và ứng viên mặt đối mặt với nhau để trả hỏi và trả lời các câu hỏi mà nhà tuyển dụng đưa ra. Trong phương pháp này, nhà tuyển dụng sẽ quan sát các biểu hiện của ứng viên để phân tích mức độ thật thà và tính chính xác trong từng câu trả lời, để từ đó có cái nhìn bao quát nhất về ứng viên. Phỏng vấn có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyển chọn ứng viên: - Tạo cơ hội cho người tiến hành tuyển dụng quan sát ứng cử viên - Hiểu rõ được kinh nghiệm, tri thức, khả năng cũng như hứng thú, sở thích của ứng viên - Tạo cơ hội để ứng viên tìm hiểu doanh nghiệp và một số thông tin có liên quan đến công việc
 43. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 33 4.1.3. Lựa chọn người tiến hành tuyển dụng: Thông thường, người tiến hành tuyển dụng là chủ công ty 4.1.4. Thời gian, địa điểm tiến hành tuyển dụng: Lựa chọn thời gian, địa điểm phù hợp, thuận lợi cho buổi tiến hành tuyển dụng cũng là việc làm mà nhà tuyển dụng phải cân nhắc kỹ càng. Để ứng cử viên phải chờ đợi quá lâu, địa điểm tiến hành tuyển dụng không được sạch sẽ hoặc không được chuẩn bị chu đáo… sẽ ảnh hưởng tới chất lượng trong cuộc thi của ứng cử viên. 4.2. Nội dung kế hoạch nhân sự 4.2.1. Xác định nhu cầu nhân sự Để hoạt động của công ty diễn ra bình thường cần có người quản lý và nhân viên bán hàng. Sự hiểu biết của nhân viên về hoạt động và nghệ thuật bán hàng là cực kì quan trọng. Tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn cho nhân viên của mình về tâm lý khách hàng, các kỹ năng bán hàng và phục vụ khách hàng. Khi bán hàng các nhân viên sẽ phải mang áo đồng phục mang tên công ty Phương Nam Tôi muốn tạo dựng hình ảnh công ty TNHH du lịch Phương Nam có nhiều nét độc đáo hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh về chất lương phục vụ và mang tính chuyên nghiệp cao. 4.2.2. Xác định cơ cấu tổ chức Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH du lịch Phương Nam Hình 4.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Nhân viên là những người trực tiếp tiếp xua với khách hàng, là 1 trong những nhân tố quyết định chất lượng phục vụ. Nhân viên cần phải xác định những chỉ tiêu cụ thể sau: - Hình thức: theo quy luật cái đẹp - Thái độ: ân cần, niềm nở, lịch sự - Kỹ năng bán: nghệ thuật thuyết phục khách Giám đốc BP marketing BP tư vấn du lịch Kế toán
 44. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 34 - Kỹ năng giải quyết những vấn đề phức tạp: biểu hiện về việc tiếp nhận và xử trí những lời phàn nàn của khách, phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn đối với việc theo dõi, giám sát quá trình thực hiện dịch vụ cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh bất ngờ. Sau đây là bảng lương của công ty: Bảng 4.1: Bảng lương của công ty Chức danh Số lượng Lương tháng Thành tiền Giám đốc 1 10.000.000 10.000.000 Nhân viên tư vấn du lịch 2 2.500.000 5.000.000 Nhân viên kế toán 1 3.500.000 3.500.000 Nhân viên biên tập website 1 2.000.000 2.000.000 Tổng 20.500.000 Với các hướng dẫn viên và đội ngũ lái xe thì tiền lương của họ phụ thuộc vào số lượng tour, số lượng chuyến đi mà họ tham gia. Công ty cũng có chế độ thưởng đối với các cá nhân có thái độ làm việc tích cực vào các ngày lễ, Tết. Ngược lại công ty cũng có chế độ phạt nếu nhân viên có thái độ làm việc không tốt, gây mất uy tín của công ty.
 45. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 35 CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO 5.1. Rủi ro về kinh tế Tốc độ phát triển kinh tế là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó bao gồm lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty TNHH Dịch Vụ Phương Nam là kinh doanh dịch vụ du lịch Những năm vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định trung bình từ 7,5 – 8,5%/năm. Thu nhập của người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện và nâng cao. Do đó, việc chăm lo cho sức khỏe con người là nhu cầu cần thiết và quan trọng. Đây là cơ hội cho Công ty TNHH Dịch Vụ Phương Nam là và các đơn vị cùng ngành phát triển thị trường trong nước về dịch vụ này. 5.2. Rủi ro về luật pháp Là công ty mới tham gia thị trường, hoạt động của Công ty TNHH Dịch Vụ Phương Nam là chịu sự chi phối của nhiều bộ luật: Luật doanh nghiệp, luật y tế, Luật chứng khoán và các bộ luật đặc thù khác của ngành. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra hệ thống luật pháp chưa đồng bộ, đang trong quá trình hoàn thiện, việc thực thi lại chưa đạt hiệu quả cao nên khả năng chính sách của Nhà nước thay đổi sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dịch Vụ Phương Nam là 5.3. Rủi ro về thị trường Xu hướng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu là quá trình tất yếu và Việt Nam không thể đứng ngoài quá trình này. Việc thực thi các chính sách mới cần phải có thời gian thích nghi với môi trường kinh doanh mới. Hiện nay kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe là loại hình kinh doanh gặp phải sự cạnh tranh cả trong lẫn ngoài nước. Ngoài ra khi đã gia nhập vào WTO, Việt Nam phải mở cửa thị trường sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh rất cao, không những đối với những doanh nghiệp nước ngoài với chất lượng dịch vụ đang hoạt động rất hiệu quả, mà còn đối với cả những doanh nghiệp sắp hoạt động. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài
 46. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 36 chính mạnh mẽ, dịch vụ đa dạng và phong cách quản lý hiện đại sẽ là những đối thủ cạnh tranh thực sự đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai.
 47. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 37 KẾT LUẬN Dự án “Dịch vụ kinh doanh du lịch của Công ty TNHH du lịch Phương Nam là” ra đời trong bối cảnh kinh tế xã hội phát triển, nhu cầu của con người càng được nâng cao nhất là nhu cầu về giả trí, nghĩ dưỡng,.., Em tin tưởng vào sự ủng hộ của xã hội đối với dự án và tin vào sự thành công của dự án này Mặc dù đã hết sức cố gắng để xây dựng dự án, nhưng do còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm và trình độ nên thiếu sót là điều khó tránh khỏi. Em rất mong muốn và hy vọng nhận được sự quan tâm, đánh giá và giúp đỡ của thầy cô và các bạn để khi đi vào hoạt động dự án sẽ gặt hái được nhiều thành công.
Publicité