Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Thuto ya letšatši ka mehuta ya madiri

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Thuto ya letšatši ka mehuta ya madiri

  1. 1. Morutiši : MAHLATJIE MD
  2. 2. THUTO : SEPEDI KEREITI : 10 SERUTWA : MADIRI TEBANYA YA DITENG: MEHUTA YA MADIRI
  3. 3. MADIRI KE ENG ?  Lediri ke lentšu leo le re laetšago modiro wo o dirwago ke sediri e lego leinantšu goba lešalašala  Lediri ke lentšu leo le re botšago ka tiro yeo e phetwago lefokong. Mehlala: Betha, Roma,Rema, Sepela….
  4. 4. MEHUTA YA MADIRI Leitiri Ledirani Lediredi Ledirolli Lediregi Lediriši Lediraki
  5. 5. THUTO YA LEHONO RO LEBELELA MEHUTA YE MEBEDI YA MADIRI 1. LEDIRANI Ledirani ke lediri leo,le laetšago tiragalo yeo e hlakanetšwego ke bobedi goba sehlopha. Sebopego sa ledirani Le bopša ka go beya moselana wa –an- pele ga –a ya mafelelo ya lediri mehlala; Rata >Rat-an-a = Ratana Thabo o ratana le Mokgadi. Hlaba >hlab-an-a = Hlabana Kgomo go hlabana tša šaka le tee.
  6. 6. THUTO YA LEHONO RO LEBELELA MEHUTA YE MEBEDI YA MADIRI…... 2. LEDIROLLE Ledirolle ke ledire leo le laetšago gore modiro o a dirologa goba o a dirollwa, modiro o a hlahlamologa goba o a hlahlamollwa.  Sebopego sa ledirolle Go hlomeletšwa moselana wa –oll- pele ga –a ya mafelelo ya lediri. Mehlala: epa >epolla phutha > phutholla
  7. 7. THUMO  Tšatšing la lehono re ithutile ka mehuta ya madiri,gore lediri ke eng le gore re le tseba ka eng godimo ga lefoko.  Re ithutile gape le ka dibopego tša madiri.
  8. 8. A re ngwaleng!!! (KWIZI) Dipotšitšo 1. Re fe hlogo ya leitiri. 2. Madiri ke eng? 3. Thabo o a eloma, Lentšu leo le thaleletšwedo le fošagetši bjale wena le ngwale ka polela ya maleba ya sesotho sa leboa. 4. Nthata ke mohlala o fe wa mehuta ya madiri? 5. Re fe mehuta ye mehlano ya madiri.
  9. 9. Dikarabo 1. I 2. Lediri ke lentšu leo le re laetšago modiro wo o dirwago ke sediri e lego leinantšu goba lešalašala 3. Itoma 4. Lentiri 5. -ledirolli -ledirišiši -leitiri -lediriši -lediregi
  10. 10. KE YA LEBOGA

×