MARUNGKO-2-PDF-for-print.pdf

Marungko

Aralin 1
Mm
m M M
Aralin 2
s S s
Aralin 3
Aa
ma ma ma ma a a a a sa sa sa sa
a A a
ma asa as
am ama sa
asa mas mama
ama aasa masa
Sasama masama sama-sama
aasa sa
sasama sa mama
masama sa masasama sa
sa masa sama-sama sa
sasama sasama
Sa ama sa masa
1
Aralin 4
Ang
ang ang ang
ang ang ama Saasama sa ama
aasa ang ang masa Masama ang ama
masama ang sasama ang aasa aang ama
ang sasama ang masama Aasa sa mama ang
Masama Ang Sasama
Sasama ang ama.
Sasama ang masa.
Masama ang sasama.
Sa masa,ang ama.
Aralin 5
Ii
Mi mi mi mi i i i i si si si si
isa sisi Ami Si Ami iisa si
Mimi misa Sami Sa misa Si Sisa
misa Lisa Sisa ang isasama ang mais
mais isama Maisama maasim ang maisama si
2
Maasim ang Mais
Iisa si Mimi
Isama mo si Ami sa misa
Isasama mo si Ami,si Sisa, si Mimi
Sa Misa
Iisa si Ami
Isasama sa misa
Iisa ang misa
Iisa ang isasama.
Aralin 6
Oo
mo mo mo mo o o o o so so so so
Oo Oso mo
aso Siso amo
maso Mimosa maamo
ang aso amo mo
Si Siso ang ama
ang maso ang oso
maamo ang Si Mimosa
3
Maamo Ang Aso
Isama mo si Siso
Si Siso ng amo mo.
Sasama ang oso sa aso.
Ang Amo
Iisa ang amo
Maamo ang aso
Maamo ang aso
Sasama- sama sa amo,
Sa aso,sa oso
Si Simo ang amo.
Aralin 7
Ay ay ay ay ay ay
aso ay amo ay Ang aso ay maamo
ay amo mo ay mais sa Si Simo ay isama mo
ang mais ay Ang amo ay Ang amo mo ay si Siso
ay may aso ang maamo ay Si Mimosa ay sasama sa
amo
4
Sama-sama
Si Ami ay sasama sa ama.
Si Mimi ay sasama sa mama.
Ang aso ay isasama.
Ang aso, si Ami,si Mimi, si ama,
Si mama ay sasama.
Aralin 8
Ee
Me me me me e e e e se se se se
Ema mesa Emi
Sisi Ema Eso
si Ema Si Emi Si Emi ay sasama.
sa mesa ang mesa Sa ama ang mesa.
Ang mesa ay Ang mais sa mesa
Maasim ang mais sa mesa.
5
Ang Mais
Mama, mama
May mais sa mesa
May mais sa mesa
Maasim ang mais sa mesa.
Aralin 9
Uu
usa susi uso ang susi ang usa
suso usisa Musa ay mausisa ang
mausisa
isusisa umasa sumama ay uso ay umasa
mausisa isususi maisusi sumama
sa
mausisa si
May Susi Si Ema
Sa mesa ang susi mo.
Sumama si Susi sa amo.
Si Emi ay mausisa.
Ang Usa
Ami , Ema
May usa si ama.
Iisa ang usa.
Iisa ang usa.
Oo, iisa ang usa.
6
Aralin 10
Kk
Ka ke ki ko ku
Ka Ako ko
Kaka Kami kasi
Kaki Sako kuko
Keso Kiko usok
ang kasama ko mausisa ka
kasama ka ang keso ay
kasama kami ang kuko mo
usok sa kisame kasama ko ang
Kasama ko si Kiko.
Sasama ako sa kaka.
May usok sa kisame.
Kasama mo ang kuya ko.
7
Sasama Kami
Kiko, Kiko
Isama mo ako.
Si Sesi, si Kaka
Kami ay sasama.
Sasama, sasama
Kami ay sasama.
Aralin 11
Yy
ya ye yi yo yu
yaya iyo yoyo siya ay kayak o
maya kuya Mayo kay saya may maya
kaya saya kayo sa Mayo ay ay may saya
Si Momoy
Si Momoy ay Masaya.
Siya ay may yoyo.
Siya ay may maya.
Siya ay may yaya.
Sumasama si Momoy sa yaya.
Masaya si Momoy.
8
Aralin 12
Mga
ang mga susi mga kamay mo mga kasama mo
ang mga masa mga kuko mga saya ay
ang mga maya may mga yoyo mga yaya
Maayos ang mga kama.
Kay Momoy ang mga mais.
May mga usa si Kikoy.
Ang mga saya ay kay Memay.
Ang Mga Kasama Ko
Ang mga kasama ko
Ang mga kasama ko ay masasaya.
May mga usa si Kikoy.
May mga aso si Simo.
May mga maya si Ami.
Masaya si Ami, si Kikoy, si Simo sa mga usa, aso,
maya.
9
Aralin 13
Ll
la le li lo lu
lolo lola Lili malalim ang lalayas si
laso lamok lalo ang ulo ay Sa alila ang
silya alila selyo ilayo mo kay ang selyo ay
malalim lalaki lulukso ang lalaki
ay
lulukso siya sa
Ilakas mo ang lukso.
Ang mga lalaki ay malalaki.
Si Lili ay malakas lumukso.
Si Lisa ay my laso sa ulo.
Si Lili
Si Lili ay malaki,siya ay malakas lumukso.Malaki,
malakas si Lili sa kalulukso.
Si Lili ay may laso sa ulo.Alay ko ang laso kay Lili.
kulay asul ang laso.Malaki ang laso.Malaki si Lili sa
alay ko.
10
Aralin 14
Nn
na ne ni no nu
ina sino una Kusina namin Kainan ninyo
nais sana noon sa kanan mainam na
ayan nauna unan inumin naming ang ang kainan nina
nasaan anino kainan ang nanay nila Ang lumayas kanina
Nanay ni Nonoy.
Nais naming inumin iyan.
Nasaan ang nanay ni Nini.
Anu-ano ang mainam na kainin.
Nasaan Si Nina
Nasaan si Nina. Nasaan ang mga unan, ang anim na unan.
Kanina ay kay linis-linis. Nasanay na kasi si Nina. Sinasakyan
ang mga malilinis na unan naming. Naku! Maiinis na ang nanay.
Ayan na si Nina, nanay.
Aralin 15
Gg
ga ge gi go gu
gugo Gigi gaya umaga na Magagaan ang
galak gusali maaga ang sagisag ang mag-anak
magaan masagana magulo ang leeg ni Ang malamig na
malamig nalaglag Kamalig Masisigla sina nagkagulo na
Malamig sa kamalig naming.
Malulusog ang mag-iina.
Naligo ako sa umaagos na ilog.
Masigla si Gigi sa umaga.
Ang Gansa Ni Gegi
Si Gegi ay may gansa. Ang gansa niya ay si Gali. Laging
naliligosi Gali sa ilog. Kasama ni Gegi si Gali sa ilog.Kasama
ni Gegi si Gali maligo sa ilog.
Si Gegi ay malusog. Siya ay masigla.Malusog si Gali.
Masigla naman sya.Masaya si Gegi na kasama na si Gali.
11
Aralin 16
Ng
ng nanay ng kuya
Kinakain ng maya ang mais.
amo ng aso kasama ng kuya
Ang saya ng nanay ay asul.
silya ng nanay kainan ng maya
Kasama ng kuya mo si Nonoy.
ulo ng gansa laso ng alila
Ang laso ng alila ay asul.
Ano ang Nais
Si Sisa ang amo ng aso.Si Ami naman ang amo ng maya.
May alaga naman na usa si Elma.Ano kaya kay Nani.Ayun
siya sa
sulok,umiiyak.
Maya-maya, sila ng nanay ay umaalis. Mamimili sila ng nais
niya
12
Aralin 17
nga nge ngi ngo ngu
ang eng ing ong ung
ngalan nguso ngayon
aling naming isilang
isang Lelong angkan
laging kailangan Kulungan
si Maning ay ngayong umaga isang manika
ang kulungan kailangan ko ang ang ninang ni
malinis ang lansangan
 May lasong lila si ninang.
 Si Minang ay isinilang sa nayon.
 Kailangan niyang umalis ngayon.
 Ang ngalan ng asong maamo ay King.
Ang Magkakasama
Si Maning ay anak ng isang mayaman si Maning.Kasama
niya lagi si Minong. May malaking aso si Maning. Laging
kasama
niya ang kanyang aso. Maamo-amo ang aso. Kumakain ng
kanin at ulam ang kanyang aso.
Nais ni Minong ang isang aso. Kailangan niya ng
kasama.
Kaya nag-alay si Mening ng isang as okay Minong. Ngayon
Lagging Masaya silang magkasama.
13
Aralin 18
Ww
wa we wi wo wu
wala wika walo
wakas uwak walis
kawal umuwi sawali
sayawan kaliwa Ninakaw
iniwan ni Ikalawa sa
ninakaw ang malawak ang
ang walis may kawayan sa
Ang kawawang ina umiyak ang kawal
 Walo kaming sumaya.
 Ayaw ni Wini ang umuwi.
 Nawala ang walis ni Wili.
 Sumuko ang kaaway sa kawal.
Ang Aso Ni Wili
Si Wili ay may isang aso. Ang ngalan ng aso ay Wowi.
Kumakain si Wowi ng kanin na may ulam. Ayaw niyang
kumain kung walang ulam.
Minsan sumama si Wili sa kanyang ama.Namasyal sila kina
Wilson. Kinaaway si Wowi kaya kumalas si Wowi kay Wili.
Wala ngayon si Wowi kina Wili.
14
Aralin 19
Rr
ra re ri ro ru
relo loro uri
sira aray Muri
araro laruan sarili
isara sirain Mrami
araro ni Karlos ng murang laruan
marumi roon sa naroon sa sirko
may maraming loro ang oras ng relo
ang sikmura Isara ni Reli
 Maymaraming laruan si Remi.
 Ang relo ng kalaro ko ay sira.
 Si Karlos ay my sariling araro.
 Marunong mamirinsa ng kasama ni Rina.
Ang Guro
Si Rosa ay isang marunong na guro. Guro siya nina Remi.
Araw-araw Masaya sila sa klase.
Maunawain si Rosa. Lagi siyang naroon kung kinkailangan
ng mga mag-aaral. Araw-araw silang naglalaro ng maraming
uring laro. Marami ring aralin ang ginagawa nila. Ang gurong
si Rosa ay Masaya.maunawain at masigla.
15
Aralin 20
Bb
ba be bi bo bu
aba ubi abo
babae bibig bigas
ibon bayabas binibini
bulaklak bumabasa Binibili
 Ang laso ni Belan ay bago.
 Ang baso sa mesa ay ay basag.
 Binili ni Bino ang bagong bola.
 Bumili ng bigas si binibining Ramos.
Sa Kubo
Si Bino ay may kubo. Nasa labs ng bayan ang kubo. Kasama
niya sa kubo si Bobong.
Bago ang kubo ni Bino. May malinis na bakuran. May
mababangong bulaklak sa loob ng bakuran. May mga bungang
mangga rin.
May alagang baka. May alagang bibi rin. Ang mga bibi
ay kay Bino.Ang baka ay bigay ng lolo kay Bobong. Binibigyan ng
inumin, ng kakainin ng baka. Binibigyan naman ang mga bibi. Sa
bakurn ng bagong kubo.
Busog na busog ang baka. Busog na busog naman ang
mga bibi. Mabilis silang lumaki kaya masayang-masaya ang mga
kasama sa loob ng kubo.
16
Aralin 21
Tt
ta te ti to tu
tao tasa ito
tubig tatay balat
tinta tambol ginagamit
langit mabait masungit
tutubi itim Taimtim
may tuta Ang tutubing marikit.
tambol ng tatay maingat
natatakot sa tito ginagamit ng tatay
 May tutubing itim si tito.
 Mainit ang tubig sa timba.
 Natatakot si tito sa tatay mo.
 Tumataas ng tutubing marikit.
Sa Liwanag Ng Tala
Ang mga tala sa langit ay maliliwanag at maririkit.
Wala man ang buwan,maliwanag na rin kung may
mga tala.
Nawiwili si tito sa mga tala.Tuwing lumalabas siya
kasama sina Totoy, Tito, Boyet at Temyo.Tinititigan nila
ang mga tala. Kung minsan ay naglalaro rin
sila.Maramisilang laruan.My mga tambol, may mga torotot,
at may gitara rin. Masaya at maingay silang naglalaro sa
liwanag ng mga tala.
17
Aralin 22
Pp
pa pe pi po pu
pusa paa pito
ulap papel usap
saklap sampu pipino
papasok masarap Paru-paro
pakpak ng pugo pawis ni Pepe
paru-paro sa puno sampung mga pabo
papel at lapis may pusang puti
apat na papaya masarap na tinapay
 Pinatay ni Pablo ang putting pusa.
 Nagtanim si Pedro ng pipino at patola.
 Pito ang pabong alaga ni Pepito.
 May apat na paru-paro sa puno ng papaya.
Ang Pusa ni Pita
May napakarikit na pusa si Pita.Puting-puti ito at kay linis-
linis pa. Ping ang tawag sa kanya.
Nanganak si Ping kagabi. Pito ang mga kuting niya. Apat
ang babae at tatlo ng lalaki.Puti at itim ang kulay nila.Matataba
sila.
Alagang-alaga ni Pita si Ping at ang pitong Kuting at
Pinapakain sila ng kanin at tinapay.Pinapainom pa sila ng maalinis
at sa mga pitong kuting. Natutuwa siya kung umaakyat sila sa
puno ng papaya.Si Pita ay tunay na malapit sa putting pusa niya.
18
Aralin 23
Dd
Da de di do du
daga dampa dila
damit bukid dagat
dingding kidlat dibdib
kapatid daigdig Matipid
dampa sa bukid silid ng kapatid
ang daang madulas drowing s dingding
damit na maganda inilahad na bandila
daliri ng dalaga dalawang dalaga
 Nadulas si Nida sa daan.
 Maganda ang damit ni Dandi.
 May dumi sa damit si Doroy.
 Matipid ang dalagang kaapatid ni
Danilo.
Sa Bukid
May magagandang dampa sa bukid. Dampa ito ni
Domi. Madalas siyang dinadalaw sa dampa nina Dado at
Dodi.
Isang araw naisip ni Dodi ang dumalaw sa dampa.Kay
dami-daming bunga ng punong abokado nila. Berdeng-
berde pa ngunit malalambot na. Pumitas silang dalawa ni
Dado at dinala nila sa dampa.
19
Aralin 24
Hh
ha he hi ho hu
hapag hagdan himig
mahirap Huwebes ihinto
mahinhin hihipan nahihiya
hinahanap nahihila Hihiramin
ang halaga ng ihagis mo kay
nahilo s hirap inog ng mga
may haligi sa mahinhin si
huwag hawakan siya ay hihintayin ni
Sa harap ilagay ang hapag.
Mahinhin ang hipag ni Henni.
Nahilo raw si Hepe kahapon.
Nahihirapan si Hilda sa hika niya.
20
Ang Watawat
Hayun ang watawat
Masdan maya tatlong kulay
Pula,puti at bughaw
Tatlong bituin at isang araw.
Bughaw ay katahimikan
Pula ay kagitingan
Puti ay kalinisan
Karangalan ng bayan.
Ang tatlong bituin naman,
Luson, Bisayas,at Mindanaw
Walong sinag ng araw
Magigiting na lalawigan.
Bayaning magigiting
Buhay ay ibinubuwis.
21
-at
Word List
batsat cat
pat fat hat
mat rat
Phrases:
hat of cat a rat and a cat
fat bat pat the mat
Sentences:
 The cat a has a hat.
 The cat is fat.
 The cat pats the mat.
 The fat cat sat on the mat.
Paragraph:
Cat On A Mat
The cat is on the mat. It is fat. It hasa hat. It
saw a rat on the mat.
Direction:
Read the questions very carefully and answer them by
writing the letter of your choice on your answer sheet.
1. Who is on the mat?
a. bat b. cat c. hat
2. Who is fat?
a. rat b. cat c. mat
3. What does the cat see on the mat?
a. hat b. bat c. rat
22
-an
Word List
ban van can man
Dan fan pan tan
van ran
Phrases:
a man with a fan pan in a van
a can and a pan Dan and the man
Sentences:
 The fan is in the van.
 Dan has the pan and the can.
 The man has fan.
 The man ran after the van.
Paragraph:
Dan’s Van
Dan is a man. He has a van. In the van are
pans and cans.
He gets the pans and the cans in the van.
Direction:
Read the questions carefully and answer them.
1. Who is the man?
a. pan b. Dan c. Lan
2.What does he have?
a. van b. can c. fan
3.Where does Dan get the pans and the cans?
a. In the can b. in the van c. in the jar
23
- am
Word List
ham dam Sam
jam Pam ram
Phrases:
a jam in the jar a ham for Sam Pam and Sam
Sentences:
 Sam has a jam.
 The jam is in the jar.
 Pam is in the dam.
 The ham is for Pam.
Paragraph:
Pam’s Ham
Pam has a ham. She puts a jam on the ham.The
Ham is in the jar.Pam gives the ham with a jam to
Sam.
Direction:
Read and answer the questions carefully.
1.Who has a ham?
a. Sam b. Pam c. Tam
2.What did Pam put in a ham?
a.Ram b. dam c. jam
3.Where is the ham?
a.in a jar b. in a can c. in a pan
24
ar
Word List
bar car far jar war
Phrases:
a far bar jar in a car man in the bar
Sentences:
 The jar is in the car.
 I have a car.
 The man is in war.
 The bar is far.
Paragraph:
A Jar In The Car
Dan has car. He has a jar in the car. The jar
is for the man in war. The name of the man is Lar.
Direction:
Read the question carefully and answer.
1.Who has a car?
a.Dad b. Lar c. Dan
2.What is in the car?
a.Jam b. jar c. ham
3.To whom will Dan give the jar?
a.Mar b. Dan c. Lar
25
Short Aa Family
-ab -ack -ad
cab back bad
dab hack cad
gab Jack dad
jab lack fad
lab pack had
nab rack lad
tab sack mad
tack sad
wad
-am -an
dam ban tan
ham can van
jam Dan wan
lam fan
Pam man
Ram
Sam
26
ap -ar -as/ -ass
cap bar Cass
gap car gas
lap far has
map gar lass
nap jar mass
pap mar pass
rap par
sap tar
tap war
yap
-at -ax
bat fax
cat lax
fat Max
hat sax
mat tax
pat wax
rat
sat
27
bat and a cat
a bad lad
a bag on the mat
a rat in the cab
yams in a sack
a fat man
a lass with a hat
pass the glass
a cap with a tag
a lad on the mat
a bag on my back
nag the bad lad
ham in the pan
nab the bad lad
a sack and a wax
a mad lass
a fat lad
a sack and a sax
a tack and a sack
28
 Max was a fat lad.
 He had a sad cat.
 The cat sat on his lap.
 The cat saw a sack.
 It ran toward the sack.
 The sack had many yams.
 The hat has a big hag.
 The cat is in the van.
 My pal naps on my lap.
 The lass have fans.
 The man jabs the sack.
 Dan’s cap has a tag.
 The cat ran after the rat.
 Pam pats me on my back.
 The lad sat on the vat.
 Sam sat on the rack.
29
MARUNGKO-2-PDF-for-print.pdf
Pam was a sad lass.
One day, she was on the mat having a nap.
A rat sat on her ham to have a snack.
Pam woke up and ran after the rat,
but when she got far, she stepped on a tack.
Poor, sadPam!
Direction:
Read the question carefully and answer.
1. Who was sad ?
a.Pat b. Pam c. Sam
2. Where did Pam take a nap?
a. on a mat b. on a map c. on a rag
3. Where did the rat sit?
a. on the can b. on the jam c.on the ham
4. What did Pam do with the rat?
a. hugged it b. ran after it
5. What did Pam step on?
a. a tack b. a sack c. a pack
30
Long Aa Family
-aid/ -ade -ail/ale
aid fail
bade jail
fade mail
Jade male
laid nail
made pail
maid pale
paid rail
raid sail
wade tail
-aim/ -ame -ain/-ane
aim cane
came gain
dame lane
fame main
game mane
lame pain
maim pane
name rain
same sane
tame vane
31
-air/-are -ait/-ate
care bait
fair date
fare fate
hair gate
hare hate
lair Kate
mare late
pair mate
pare rate
ware wait
-ake -ape -ase
bake cape base
cake gape case
fake nape vase
Jake
lake
make
rake
sake
take
wake
32
a car in the gate
a man with a cane
a pail in the can
a lad by the lake
a can and a cane
acat with a cape
a hare with a long rail
a pail of yams
bake a cake
Dan gave a cake to Kate.
The dog wags its tail.
She has ribbon on her hair.
Jake went to the lake.
The house has a gate.
I got a mail from my dad.
The window pane.
Superman wears a cape.
The pail is full of water.
Aya can bake a cake.
The girl’s hair is long.
The lass put flowers in the vase.
33
Aya can bake a cake.
She made one for her dad’s party.
The cake had candy canes,jam,and dates.
It had bars made of yam.
What a grand party Dad had!
I have a cat named Kate.
Who wears a cap and a cape.
She climbs on a van.
Then she hangs from a vane,
Then sits on a mat with her mate.
34
Short Ee Family
-eck -eg -es/ess
Beck beg Bess
deck egg Dess
heck keg Jess
neck leg less
peck Meg mess
peg Tess
yes
-ed -en -et -el/ell
bed Ben bet bell
fed den get dell
Jed hen jet fell
led Jen let gell
Med Ken met hell
Ned men net Nell
red pen pet sell
Ted ten set tell
wed wen vet well
yen wet yell
35
 a wet cat
 peck on the neck
 fed the hen
 sell the bell
 egg on the den
 fed the men
 Keg is wet
 Ken is vet
 The vet fed his pet.
 Ted fell from bed.
 Jed yells at Ken.
 There are ten eggs in the nest.
 The keg is wet.
 Ned will sell the bell.
 Meg is Ted’s pet.
 Ben is bad to Jen.
36
Ned has a pet hen named Meg.
His pet Meg has red feathers around her
neck. Ned always feeds Meg and takes
her to the vet.
He will never sell Meg or her eggs.
Meg is Ned’s pet and best friend.
37
LongEeFamily
-ead/eed -eat/-eet -eal/-eel -ear/-eer/-ere
bead beat deal dear
deed beet feel deer
feed feat heal fear
heed feet heel gear
lead heat meal hear
need meat peal here
read meet rear near
reed neat reel pear
seed peat seal rear
weed seat peel tear
-ean/een -eak/-eek -eap/eep -eam/-eem
bean beak beep beam
been leak deep deem
dean leek heap ream
Jean meek jeep seam
keen peak keep seem
lean peek leap team
peen reek peep teem
mean seek reap
seen weak seep
teen week weep
38
 mess on my seat
 net on my seat
 Jed’s team
 Meg’s meal
 feed the deer
 feed the seal
 peel the egg
 eat the meat
 seed and bead
Pen is a busy bee.
Every day, he sets out for work.
One morning, he goes to a pear tree.
A sleeping bear wakes up and yells.
Pen leaves and flee to another garden.
39
Short Ii Family
-ick -id -ig -ill
Dick bid big Bill
kick did dig fill
lick hid fig gill
Mick kid gig hill
Nick lid jig Jill
pick mid Mig kill
Rick rid pig mill
sick Sid rig pill
tick wig sill
wick will
-im -in -ip -it/itt -ix
dim bin dip bit fix
him din hip fit mix
Jim fin lip hit nix
Kim kin nip kit pix
rim pin pip lit six
Tim sin rip mitt
Vim tin sip nit
win tip pit
yip sit
zip wit
40
The big jar has a small lid.
 The man fell into pit.
 He hid his father’s wig.
 Tim hit the ball with a bit.
 Don’t pick flowers in the park.
 The pin has sharp point.
 The dog licks her pup.
 The boy kicks the ball.
 The room has dim light.
 Her dog bit my leg.
Jill is a silly pig with a wig.
She sits in a pit but could not fit.
She digs through a hill with just her feet.
She picks up a pill and licks it.
She shakes her hips and dances a jig.
41
Long Ii Family
-ice/-ise -ine -ile -ite -ire
dice dine bile bite dire
ice fine file kite fire
lice line mile lite hire
mice mine pile mite mire
nice nine rile nite sire
rise pine tile rite tire
vice tine vile site wire
wise vine wile
wine
-ide -ike -ime -ipe
bide bike dime pipe
hide dike lime ripe
ride hike mime wipe
side like rime
tide Mike time
wide pike
42
 I will burn the pile of leaves.
 It is fine day today.
 We like to eat fruits.
 Men drink wine at parties.
 A ripe mango is sweet.
 The kitten is nice.
 The cat likes to lick milk.
My kitten is nice.
It is white and its fur is fine.
At dinner, it likes to lick milk.
At night, it catches little mice.
I live happily with my kitten.
43
Short Oo Family
-ob -ock -od -og
Bob cock bod bog
cob dock cod cog
fob hock God fog
gob jock hod hog
hob lock mod jog
job mock nod log
lob pock pod tog
mob rock rod
rob sock sod
sob tod
-om -on -op -ot -ox
Mom con bop cot box
Tom don cop dot fox
Ron fop got lox
ton hop jot pox
won mop hot ox
son pop lot sox
sop pot
top rot
not
tot
44
Long Oo Family
- oad/-ode -oal/-ole -oam/-ome
boad coal dome
code dole foam
goad foal home
load goal loam
lode hole roam
mode mole tome
node pole
road role
rode sole
toad vole
-oan/-one -oap/ope -oat/-ote
bone cope boat
cone dope coat
hone hope dote
loan lope goat
lone mope moat
moan nope mote
pone pope note
roan rope rote
tone soap tote
zone vote
45
 soap and foam
 wore a coat
 rope to the boat
 a toad eating a cone
 a goat along the road
 Ron rubs his body with soap.
 We do our homework at home.
 The goat eats grass all day long.
 Mom has a mole above her lips.
 Rona wears a coat.
 I love to ride a boat.
46
A witch tried to rob
Farmer Donald of his robe
but that she got,
was his old billy goat.
She sats on her rod.
And fast away she rode—
and not a town cop
could not catch her or cope.
47
Short UuFamily
-ub -uck -ud -ug -um
cub buck bud bug bum
dub duck cud dug gum
hub luck dud hug hum
nub muck mud jug mum
pub puck suds lug rum
rub suck mug sum
sub tuck pug
yuck rug
tug
-un -up -us/-uss -ut/utt
bun cup bus but
dun pup fuss cut
fun sup muss gut
gun pus hut
nun jut
pun mutt
run putt
sun rut
48
 There are suds in the tub.
 The duck runs after the bug.
 The cop has a gun.
 Aya loves to hug her pet.
 The old man lives in a nut.
 I have fun in the tub.
 I dry my feet on a rug.
It’s fun to take a bath in the tub!
I rub my body with free of mud.
I play with the suds and with my rubber duck.
I hum while I tug my toy sub.
Mom comes and hugs me, then tells me to run.
And dry my feet on a rug, and my face in
the sun.
49
Long Uu Family
feud cube huge duke
mule fume tube nuke
pule Yule dune dupe
cure fuse cute mute
June pure muse tune
Sure use
 use the drum
 hum a tune
 cure the sick
 play a cube
 in a tube
 Doctors cure sick people.
 The paste in the tube.
 Classes start in June.
 The pup plays with a wooden cube.
 The nun rides in a mule
50
The big lion cub
Sits on a stone cube.
Don’t give him a hug!
His teeth are huge.
And his sharp claws could cut----
Though
They seem trim and cute.
So don’t make too much fuss,
Or he might blow a fuse!
51
Gabay sa
Pagbabasa
para sa Unang
Baitang

Recommandé

Marungko par
Marungko Marungko
Marungko Arneyo
2K vues58 diapositives
Reading booklet (1) par
Reading booklet (1)Reading booklet (1)
Reading booklet (1)jamesmiranda25
3.2K vues35 diapositives
Marungko approach for beginner learner par
Marungko approach for beginner learnerMarungko approach for beginner learner
Marungko approach for beginner learnerJuanitaNavarro4
551 vues17 diapositives
Q1 M1 Pagsagot sa mga Tanong tungkol sa napakinggan.pptx par
Q1 M1 Pagsagot sa mga Tanong tungkol sa napakinggan.pptxQ1 M1 Pagsagot sa mga Tanong tungkol sa napakinggan.pptx
Q1 M1 Pagsagot sa mga Tanong tungkol sa napakinggan.pptxLorieleeMayPadilla2
21 vues57 diapositives
marungko-file-black-and-white.docx par
marungko-file-black-and-white.docxmarungko-file-black-and-white.docx
marungko-file-black-and-white.docxMichaelaBernardo2
35 vues24 diapositives
Marungko file par
Marungko fileMarungko file
Marungko fileArneyo
1.3K vues24 diapositives

Contenu connexe

Similaire à MARUNGKO-2-PDF-for-print.pdf

Reading for 2 nd q fil converted (3) - copy par
Reading for 2 nd q fil converted (3) - copyReading for 2 nd q fil converted (3) - copy
Reading for 2 nd q fil converted (3) - copyJezaLynGibaga2
394 vues58 diapositives
marungko B2_tracy.pdf par
marungko B2_tracy.pdfmarungko B2_tracy.pdf
marungko B2_tracy.pdfLeonardoBrunoJr
724 vues39 diapositives
FILIPINO 4 - MGA KUWENTO_YUNIT I - ARALIN 1-5_mariarubydeveracas.pptx par
FILIPINO 4 - MGA KUWENTO_YUNIT I - ARALIN 1-5_mariarubydeveracas.pptxFILIPINO 4 - MGA KUWENTO_YUNIT I - ARALIN 1-5_mariarubydeveracas.pptx
FILIPINO 4 - MGA KUWENTO_YUNIT I - ARALIN 1-5_mariarubydeveracas.pptxkristelguanzon1
120 vues50 diapositives
Aralin 11-LAKI SA HIRAP_rubydevera.pptx par
Aralin 11-LAKI SA HIRAP_rubydevera.pptxAralin 11-LAKI SA HIRAP_rubydevera.pptx
Aralin 11-LAKI SA HIRAP_rubydevera.pptxResettemaereano
124 vues47 diapositives
Filipino mga salitang mag katulad par
Filipino mga salitang mag katuladFilipino mga salitang mag katulad
Filipino mga salitang mag katuladJanaGascon
23.8K vues15 diapositives
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang par
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angAlice Failano
89K vues15 diapositives

Similaire à MARUNGKO-2-PDF-for-print.pdf(20)

Reading for 2 nd q fil converted (3) - copy par JezaLynGibaga2
Reading for 2 nd q fil converted (3) - copyReading for 2 nd q fil converted (3) - copy
Reading for 2 nd q fil converted (3) - copy
JezaLynGibaga2394 vues
FILIPINO 4 - MGA KUWENTO_YUNIT I - ARALIN 1-5_mariarubydeveracas.pptx par kristelguanzon1
FILIPINO 4 - MGA KUWENTO_YUNIT I - ARALIN 1-5_mariarubydeveracas.pptxFILIPINO 4 - MGA KUWENTO_YUNIT I - ARALIN 1-5_mariarubydeveracas.pptx
FILIPINO 4 - MGA KUWENTO_YUNIT I - ARALIN 1-5_mariarubydeveracas.pptx
kristelguanzon1120 vues
Aralin 11-LAKI SA HIRAP_rubydevera.pptx par Resettemaereano
Aralin 11-LAKI SA HIRAP_rubydevera.pptxAralin 11-LAKI SA HIRAP_rubydevera.pptx
Aralin 11-LAKI SA HIRAP_rubydevera.pptx
Resettemaereano124 vues
Filipino mga salitang mag katulad par JanaGascon
Filipino mga salitang mag katuladFilipino mga salitang mag katulad
Filipino mga salitang mag katulad
JanaGascon23.8K vues
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang par Alice Failano
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Alice Failano89K vues
Pagbibigay – kahulugan sa sawikain.pptx par ArvinDayag
Pagbibigay – kahulugan sa sawikain.pptxPagbibigay – kahulugan sa sawikain.pptx
Pagbibigay – kahulugan sa sawikain.pptx
ArvinDayag1.2K vues
Kontemporaryong panitikan par nur bandali
Kontemporaryong panitikanKontemporaryong panitikan
Kontemporaryong panitikan
nur bandali9K vues
PHIL IRI ALL PASSAGES-LOVE 19-20.docx par MarichouGargar
PHIL IRI ALL PASSAGES-LOVE 19-20.docxPHIL IRI ALL PASSAGES-LOVE 19-20.docx
PHIL IRI ALL PASSAGES-LOVE 19-20.docx
MarichouGargar174 vues
FILIPINO READING MATERIAL FINAL.docx par MarlynSepto
FILIPINO READING MATERIAL FINAL.docxFILIPINO READING MATERIAL FINAL.docx
FILIPINO READING MATERIAL FINAL.docx
MarlynSepto238 vues
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only par Carlo Precioso
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1onlyHiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Carlo Precioso140.2K vues
halinat matutong magbasa.pptx par LyzaGalagpat2
halinat matutong magbasa.pptxhalinat matutong magbasa.pptx
halinat matutong magbasa.pptx
LyzaGalagpat2587 vues

MARUNGKO-2-PDF-for-print.pdf

 • 1. Aralin 1 Mm m M M Aralin 2 s S s Aralin 3 Aa ma ma ma ma a a a a sa sa sa sa a A a ma asa as am ama sa asa mas mama ama aasa masa Sasama masama sama-sama aasa sa sasama sa mama masama sa masasama sa sa masa sama-sama sa sasama sasama Sa ama sa masa 1
 • 2. Aralin 4 Ang ang ang ang ang ang ama Saasama sa ama aasa ang ang masa Masama ang ama masama ang sasama ang aasa aang ama ang sasama ang masama Aasa sa mama ang Masama Ang Sasama Sasama ang ama. Sasama ang masa. Masama ang sasama. Sa masa,ang ama. Aralin 5 Ii Mi mi mi mi i i i i si si si si isa sisi Ami Si Ami iisa si Mimi misa Sami Sa misa Si Sisa misa Lisa Sisa ang isasama ang mais mais isama Maisama maasim ang maisama si 2
 • 3. Maasim ang Mais Iisa si Mimi Isama mo si Ami sa misa Isasama mo si Ami,si Sisa, si Mimi Sa Misa Iisa si Ami Isasama sa misa Iisa ang misa Iisa ang isasama. Aralin 6 Oo mo mo mo mo o o o o so so so so Oo Oso mo aso Siso amo maso Mimosa maamo ang aso amo mo Si Siso ang ama ang maso ang oso maamo ang Si Mimosa 3
 • 4. Maamo Ang Aso Isama mo si Siso Si Siso ng amo mo. Sasama ang oso sa aso. Ang Amo Iisa ang amo Maamo ang aso Maamo ang aso Sasama- sama sa amo, Sa aso,sa oso Si Simo ang amo. Aralin 7 Ay ay ay ay ay ay aso ay amo ay Ang aso ay maamo ay amo mo ay mais sa Si Simo ay isama mo ang mais ay Ang amo ay Ang amo mo ay si Siso ay may aso ang maamo ay Si Mimosa ay sasama sa amo 4
 • 5. Sama-sama Si Ami ay sasama sa ama. Si Mimi ay sasama sa mama. Ang aso ay isasama. Ang aso, si Ami,si Mimi, si ama, Si mama ay sasama. Aralin 8 Ee Me me me me e e e e se se se se Ema mesa Emi Sisi Ema Eso si Ema Si Emi Si Emi ay sasama. sa mesa ang mesa Sa ama ang mesa. Ang mesa ay Ang mais sa mesa Maasim ang mais sa mesa. 5
 • 6. Ang Mais Mama, mama May mais sa mesa May mais sa mesa Maasim ang mais sa mesa. Aralin 9 Uu usa susi uso ang susi ang usa suso usisa Musa ay mausisa ang mausisa isusisa umasa sumama ay uso ay umasa mausisa isususi maisusi sumama sa mausisa si May Susi Si Ema Sa mesa ang susi mo. Sumama si Susi sa amo. Si Emi ay mausisa. Ang Usa Ami , Ema May usa si ama. Iisa ang usa. Iisa ang usa. Oo, iisa ang usa. 6
 • 7. Aralin 10 Kk Ka ke ki ko ku Ka Ako ko Kaka Kami kasi Kaki Sako kuko Keso Kiko usok ang kasama ko mausisa ka kasama ka ang keso ay kasama kami ang kuko mo usok sa kisame kasama ko ang Kasama ko si Kiko. Sasama ako sa kaka. May usok sa kisame. Kasama mo ang kuya ko. 7
 • 8. Sasama Kami Kiko, Kiko Isama mo ako. Si Sesi, si Kaka Kami ay sasama. Sasama, sasama Kami ay sasama. Aralin 11 Yy ya ye yi yo yu yaya iyo yoyo siya ay kayak o maya kuya Mayo kay saya may maya kaya saya kayo sa Mayo ay ay may saya Si Momoy Si Momoy ay Masaya. Siya ay may yoyo. Siya ay may maya. Siya ay may yaya. Sumasama si Momoy sa yaya. Masaya si Momoy. 8
 • 9. Aralin 12 Mga ang mga susi mga kamay mo mga kasama mo ang mga masa mga kuko mga saya ay ang mga maya may mga yoyo mga yaya Maayos ang mga kama. Kay Momoy ang mga mais. May mga usa si Kikoy. Ang mga saya ay kay Memay. Ang Mga Kasama Ko Ang mga kasama ko Ang mga kasama ko ay masasaya. May mga usa si Kikoy. May mga aso si Simo. May mga maya si Ami. Masaya si Ami, si Kikoy, si Simo sa mga usa, aso, maya. 9
 • 10. Aralin 13 Ll la le li lo lu lolo lola Lili malalim ang lalayas si laso lamok lalo ang ulo ay Sa alila ang silya alila selyo ilayo mo kay ang selyo ay malalim lalaki lulukso ang lalaki ay lulukso siya sa Ilakas mo ang lukso. Ang mga lalaki ay malalaki. Si Lili ay malakas lumukso. Si Lisa ay my laso sa ulo. Si Lili Si Lili ay malaki,siya ay malakas lumukso.Malaki, malakas si Lili sa kalulukso. Si Lili ay may laso sa ulo.Alay ko ang laso kay Lili. kulay asul ang laso.Malaki ang laso.Malaki si Lili sa alay ko. 10
 • 11. Aralin 14 Nn na ne ni no nu ina sino una Kusina namin Kainan ninyo nais sana noon sa kanan mainam na ayan nauna unan inumin naming ang ang kainan nina nasaan anino kainan ang nanay nila Ang lumayas kanina Nanay ni Nonoy. Nais naming inumin iyan. Nasaan ang nanay ni Nini. Anu-ano ang mainam na kainin. Nasaan Si Nina Nasaan si Nina. Nasaan ang mga unan, ang anim na unan. Kanina ay kay linis-linis. Nasanay na kasi si Nina. Sinasakyan ang mga malilinis na unan naming. Naku! Maiinis na ang nanay. Ayan na si Nina, nanay. Aralin 15 Gg ga ge gi go gu gugo Gigi gaya umaga na Magagaan ang galak gusali maaga ang sagisag ang mag-anak magaan masagana magulo ang leeg ni Ang malamig na malamig nalaglag Kamalig Masisigla sina nagkagulo na Malamig sa kamalig naming. Malulusog ang mag-iina. Naligo ako sa umaagos na ilog. Masigla si Gigi sa umaga. Ang Gansa Ni Gegi Si Gegi ay may gansa. Ang gansa niya ay si Gali. Laging naliligosi Gali sa ilog. Kasama ni Gegi si Gali sa ilog.Kasama ni Gegi si Gali maligo sa ilog. Si Gegi ay malusog. Siya ay masigla.Malusog si Gali. Masigla naman sya.Masaya si Gegi na kasama na si Gali. 11
 • 12. Aralin 16 Ng ng nanay ng kuya Kinakain ng maya ang mais. amo ng aso kasama ng kuya Ang saya ng nanay ay asul. silya ng nanay kainan ng maya Kasama ng kuya mo si Nonoy. ulo ng gansa laso ng alila Ang laso ng alila ay asul. Ano ang Nais Si Sisa ang amo ng aso.Si Ami naman ang amo ng maya. May alaga naman na usa si Elma.Ano kaya kay Nani.Ayun siya sa sulok,umiiyak. Maya-maya, sila ng nanay ay umaalis. Mamimili sila ng nais niya 12
 • 13. Aralin 17 nga nge ngi ngo ngu ang eng ing ong ung ngalan nguso ngayon aling naming isilang isang Lelong angkan laging kailangan Kulungan si Maning ay ngayong umaga isang manika ang kulungan kailangan ko ang ang ninang ni malinis ang lansangan  May lasong lila si ninang.  Si Minang ay isinilang sa nayon.  Kailangan niyang umalis ngayon.  Ang ngalan ng asong maamo ay King. Ang Magkakasama Si Maning ay anak ng isang mayaman si Maning.Kasama niya lagi si Minong. May malaking aso si Maning. Laging kasama niya ang kanyang aso. Maamo-amo ang aso. Kumakain ng kanin at ulam ang kanyang aso. Nais ni Minong ang isang aso. Kailangan niya ng kasama. Kaya nag-alay si Mening ng isang as okay Minong. Ngayon Lagging Masaya silang magkasama. 13
 • 14. Aralin 18 Ww wa we wi wo wu wala wika walo wakas uwak walis kawal umuwi sawali sayawan kaliwa Ninakaw iniwan ni Ikalawa sa ninakaw ang malawak ang ang walis may kawayan sa Ang kawawang ina umiyak ang kawal  Walo kaming sumaya.  Ayaw ni Wini ang umuwi.  Nawala ang walis ni Wili.  Sumuko ang kaaway sa kawal. Ang Aso Ni Wili Si Wili ay may isang aso. Ang ngalan ng aso ay Wowi. Kumakain si Wowi ng kanin na may ulam. Ayaw niyang kumain kung walang ulam. Minsan sumama si Wili sa kanyang ama.Namasyal sila kina Wilson. Kinaaway si Wowi kaya kumalas si Wowi kay Wili. Wala ngayon si Wowi kina Wili. 14
 • 15. Aralin 19 Rr ra re ri ro ru relo loro uri sira aray Muri araro laruan sarili isara sirain Mrami araro ni Karlos ng murang laruan marumi roon sa naroon sa sirko may maraming loro ang oras ng relo ang sikmura Isara ni Reli  Maymaraming laruan si Remi.  Ang relo ng kalaro ko ay sira.  Si Karlos ay my sariling araro.  Marunong mamirinsa ng kasama ni Rina. Ang Guro Si Rosa ay isang marunong na guro. Guro siya nina Remi. Araw-araw Masaya sila sa klase. Maunawain si Rosa. Lagi siyang naroon kung kinkailangan ng mga mag-aaral. Araw-araw silang naglalaro ng maraming uring laro. Marami ring aralin ang ginagawa nila. Ang gurong si Rosa ay Masaya.maunawain at masigla. 15
 • 16. Aralin 20 Bb ba be bi bo bu aba ubi abo babae bibig bigas ibon bayabas binibini bulaklak bumabasa Binibili  Ang laso ni Belan ay bago.  Ang baso sa mesa ay ay basag.  Binili ni Bino ang bagong bola.  Bumili ng bigas si binibining Ramos. Sa Kubo Si Bino ay may kubo. Nasa labs ng bayan ang kubo. Kasama niya sa kubo si Bobong. Bago ang kubo ni Bino. May malinis na bakuran. May mababangong bulaklak sa loob ng bakuran. May mga bungang mangga rin. May alagang baka. May alagang bibi rin. Ang mga bibi ay kay Bino.Ang baka ay bigay ng lolo kay Bobong. Binibigyan ng inumin, ng kakainin ng baka. Binibigyan naman ang mga bibi. Sa bakurn ng bagong kubo. Busog na busog ang baka. Busog na busog naman ang mga bibi. Mabilis silang lumaki kaya masayang-masaya ang mga kasama sa loob ng kubo. 16
 • 17. Aralin 21 Tt ta te ti to tu tao tasa ito tubig tatay balat tinta tambol ginagamit langit mabait masungit tutubi itim Taimtim may tuta Ang tutubing marikit. tambol ng tatay maingat natatakot sa tito ginagamit ng tatay  May tutubing itim si tito.  Mainit ang tubig sa timba.  Natatakot si tito sa tatay mo.  Tumataas ng tutubing marikit. Sa Liwanag Ng Tala Ang mga tala sa langit ay maliliwanag at maririkit. Wala man ang buwan,maliwanag na rin kung may mga tala. Nawiwili si tito sa mga tala.Tuwing lumalabas siya kasama sina Totoy, Tito, Boyet at Temyo.Tinititigan nila ang mga tala. Kung minsan ay naglalaro rin sila.Maramisilang laruan.My mga tambol, may mga torotot, at may gitara rin. Masaya at maingay silang naglalaro sa liwanag ng mga tala. 17
 • 18. Aralin 22 Pp pa pe pi po pu pusa paa pito ulap papel usap saklap sampu pipino papasok masarap Paru-paro pakpak ng pugo pawis ni Pepe paru-paro sa puno sampung mga pabo papel at lapis may pusang puti apat na papaya masarap na tinapay  Pinatay ni Pablo ang putting pusa.  Nagtanim si Pedro ng pipino at patola.  Pito ang pabong alaga ni Pepito.  May apat na paru-paro sa puno ng papaya. Ang Pusa ni Pita May napakarikit na pusa si Pita.Puting-puti ito at kay linis- linis pa. Ping ang tawag sa kanya. Nanganak si Ping kagabi. Pito ang mga kuting niya. Apat ang babae at tatlo ng lalaki.Puti at itim ang kulay nila.Matataba sila. Alagang-alaga ni Pita si Ping at ang pitong Kuting at Pinapakain sila ng kanin at tinapay.Pinapainom pa sila ng maalinis at sa mga pitong kuting. Natutuwa siya kung umaakyat sila sa puno ng papaya.Si Pita ay tunay na malapit sa putting pusa niya. 18
 • 19. Aralin 23 Dd Da de di do du daga dampa dila damit bukid dagat dingding kidlat dibdib kapatid daigdig Matipid dampa sa bukid silid ng kapatid ang daang madulas drowing s dingding damit na maganda inilahad na bandila daliri ng dalaga dalawang dalaga  Nadulas si Nida sa daan.  Maganda ang damit ni Dandi.  May dumi sa damit si Doroy.  Matipid ang dalagang kaapatid ni Danilo. Sa Bukid May magagandang dampa sa bukid. Dampa ito ni Domi. Madalas siyang dinadalaw sa dampa nina Dado at Dodi. Isang araw naisip ni Dodi ang dumalaw sa dampa.Kay dami-daming bunga ng punong abokado nila. Berdeng- berde pa ngunit malalambot na. Pumitas silang dalawa ni Dado at dinala nila sa dampa. 19
 • 20. Aralin 24 Hh ha he hi ho hu hapag hagdan himig mahirap Huwebes ihinto mahinhin hihipan nahihiya hinahanap nahihila Hihiramin ang halaga ng ihagis mo kay nahilo s hirap inog ng mga may haligi sa mahinhin si huwag hawakan siya ay hihintayin ni Sa harap ilagay ang hapag. Mahinhin ang hipag ni Henni. Nahilo raw si Hepe kahapon. Nahihirapan si Hilda sa hika niya. 20
 • 21. Ang Watawat Hayun ang watawat Masdan maya tatlong kulay Pula,puti at bughaw Tatlong bituin at isang araw. Bughaw ay katahimikan Pula ay kagitingan Puti ay kalinisan Karangalan ng bayan. Ang tatlong bituin naman, Luson, Bisayas,at Mindanaw Walong sinag ng araw Magigiting na lalawigan. Bayaning magigiting Buhay ay ibinubuwis. 21
 • 22. -at Word List batsat cat pat fat hat mat rat Phrases: hat of cat a rat and a cat fat bat pat the mat Sentences:  The cat a has a hat.  The cat is fat.  The cat pats the mat.  The fat cat sat on the mat. Paragraph: Cat On A Mat The cat is on the mat. It is fat. It hasa hat. It saw a rat on the mat. Direction: Read the questions very carefully and answer them by writing the letter of your choice on your answer sheet. 1. Who is on the mat? a. bat b. cat c. hat 2. Who is fat? a. rat b. cat c. mat 3. What does the cat see on the mat? a. hat b. bat c. rat 22
 • 23. -an Word List ban van can man Dan fan pan tan van ran Phrases: a man with a fan pan in a van a can and a pan Dan and the man Sentences:  The fan is in the van.  Dan has the pan and the can.  The man has fan.  The man ran after the van. Paragraph: Dan’s Van Dan is a man. He has a van. In the van are pans and cans. He gets the pans and the cans in the van. Direction: Read the questions carefully and answer them. 1. Who is the man? a. pan b. Dan c. Lan 2.What does he have? a. van b. can c. fan 3.Where does Dan get the pans and the cans? a. In the can b. in the van c. in the jar 23
 • 24. - am Word List ham dam Sam jam Pam ram Phrases: a jam in the jar a ham for Sam Pam and Sam Sentences:  Sam has a jam.  The jam is in the jar.  Pam is in the dam.  The ham is for Pam. Paragraph: Pam’s Ham Pam has a ham. She puts a jam on the ham.The Ham is in the jar.Pam gives the ham with a jam to Sam. Direction: Read and answer the questions carefully. 1.Who has a ham? a. Sam b. Pam c. Tam 2.What did Pam put in a ham? a.Ram b. dam c. jam 3.Where is the ham? a.in a jar b. in a can c. in a pan 24
 • 25. ar Word List bar car far jar war Phrases: a far bar jar in a car man in the bar Sentences:  The jar is in the car.  I have a car.  The man is in war.  The bar is far. Paragraph: A Jar In The Car Dan has car. He has a jar in the car. The jar is for the man in war. The name of the man is Lar. Direction: Read the question carefully and answer. 1.Who has a car? a.Dad b. Lar c. Dan 2.What is in the car? a.Jam b. jar c. ham 3.To whom will Dan give the jar? a.Mar b. Dan c. Lar 25
 • 26. Short Aa Family -ab -ack -ad cab back bad dab hack cad gab Jack dad jab lack fad lab pack had nab rack lad tab sack mad tack sad wad -am -an dam ban tan ham can van jam Dan wan lam fan Pam man Ram Sam 26
 • 27. ap -ar -as/ -ass cap bar Cass gap car gas lap far has map gar lass nap jar mass pap mar pass rap par sap tar tap war yap -at -ax bat fax cat lax fat Max hat sax mat tax pat wax rat sat 27
 • 28. bat and a cat a bad lad a bag on the mat a rat in the cab yams in a sack a fat man a lass with a hat pass the glass a cap with a tag a lad on the mat a bag on my back nag the bad lad ham in the pan nab the bad lad a sack and a wax a mad lass a fat lad a sack and a sax a tack and a sack 28
 • 29.  Max was a fat lad.  He had a sad cat.  The cat sat on his lap.  The cat saw a sack.  It ran toward the sack.  The sack had many yams.  The hat has a big hag.  The cat is in the van.  My pal naps on my lap.  The lass have fans.  The man jabs the sack.  Dan’s cap has a tag.  The cat ran after the rat.  Pam pats me on my back.  The lad sat on the vat.  Sam sat on the rack. 29
 • 31. Pam was a sad lass. One day, she was on the mat having a nap. A rat sat on her ham to have a snack. Pam woke up and ran after the rat, but when she got far, she stepped on a tack. Poor, sadPam! Direction: Read the question carefully and answer. 1. Who was sad ? a.Pat b. Pam c. Sam 2. Where did Pam take a nap? a. on a mat b. on a map c. on a rag 3. Where did the rat sit? a. on the can b. on the jam c.on the ham 4. What did Pam do with the rat? a. hugged it b. ran after it 5. What did Pam step on? a. a tack b. a sack c. a pack 30
 • 32. Long Aa Family -aid/ -ade -ail/ale aid fail bade jail fade mail Jade male laid nail made pail maid pale paid rail raid sail wade tail -aim/ -ame -ain/-ane aim cane came gain dame lane fame main game mane lame pain maim pane name rain same sane tame vane 31
 • 33. -air/-are -ait/-ate care bait fair date fare fate hair gate hare hate lair Kate mare late pair mate pare rate ware wait -ake -ape -ase bake cape base cake gape case fake nape vase Jake lake make rake sake take wake 32
 • 34. a car in the gate a man with a cane a pail in the can a lad by the lake a can and a cane acat with a cape a hare with a long rail a pail of yams bake a cake Dan gave a cake to Kate. The dog wags its tail. She has ribbon on her hair. Jake went to the lake. The house has a gate. I got a mail from my dad. The window pane. Superman wears a cape. The pail is full of water. Aya can bake a cake. The girl’s hair is long. The lass put flowers in the vase. 33
 • 35. Aya can bake a cake. She made one for her dad’s party. The cake had candy canes,jam,and dates. It had bars made of yam. What a grand party Dad had! I have a cat named Kate. Who wears a cap and a cape. She climbs on a van. Then she hangs from a vane, Then sits on a mat with her mate. 34
 • 36. Short Ee Family -eck -eg -es/ess Beck beg Bess deck egg Dess heck keg Jess neck leg less peck Meg mess peg Tess yes -ed -en -et -el/ell bed Ben bet bell fed den get dell Jed hen jet fell led Jen let gell Med Ken met hell Ned men net Nell red pen pet sell Ted ten set tell wed wen vet well yen wet yell 35
 • 37.  a wet cat  peck on the neck  fed the hen  sell the bell  egg on the den  fed the men  Keg is wet  Ken is vet  The vet fed his pet.  Ted fell from bed.  Jed yells at Ken.  There are ten eggs in the nest.  The keg is wet.  Ned will sell the bell.  Meg is Ted’s pet.  Ben is bad to Jen. 36
 • 38. Ned has a pet hen named Meg. His pet Meg has red feathers around her neck. Ned always feeds Meg and takes her to the vet. He will never sell Meg or her eggs. Meg is Ned’s pet and best friend. 37
 • 39. LongEeFamily -ead/eed -eat/-eet -eal/-eel -ear/-eer/-ere bead beat deal dear deed beet feel deer feed feat heal fear heed feet heel gear lead heat meal hear need meat peal here read meet rear near reed neat reel pear seed peat seal rear weed seat peel tear -ean/een -eak/-eek -eap/eep -eam/-eem bean beak beep beam been leak deep deem dean leek heap ream Jean meek jeep seam keen peak keep seem lean peek leap team peen reek peep teem mean seek reap seen weak seep teen week weep 38
 • 40.  mess on my seat  net on my seat  Jed’s team  Meg’s meal  feed the deer  feed the seal  peel the egg  eat the meat  seed and bead Pen is a busy bee. Every day, he sets out for work. One morning, he goes to a pear tree. A sleeping bear wakes up and yells. Pen leaves and flee to another garden. 39
 • 41. Short Ii Family -ick -id -ig -ill Dick bid big Bill kick did dig fill lick hid fig gill Mick kid gig hill Nick lid jig Jill pick mid Mig kill Rick rid pig mill sick Sid rig pill tick wig sill wick will -im -in -ip -it/itt -ix dim bin dip bit fix him din hip fit mix Jim fin lip hit nix Kim kin nip kit pix rim pin pip lit six Tim sin rip mitt Vim tin sip nit win tip pit yip sit zip wit 40
 • 42. The big jar has a small lid.  The man fell into pit.  He hid his father’s wig.  Tim hit the ball with a bit.  Don’t pick flowers in the park.  The pin has sharp point.  The dog licks her pup.  The boy kicks the ball.  The room has dim light.  Her dog bit my leg. Jill is a silly pig with a wig. She sits in a pit but could not fit. She digs through a hill with just her feet. She picks up a pill and licks it. She shakes her hips and dances a jig. 41
 • 43. Long Ii Family -ice/-ise -ine -ile -ite -ire dice dine bile bite dire ice fine file kite fire lice line mile lite hire mice mine pile mite mire nice nine rile nite sire rise pine tile rite tire vice tine vile site wire wise vine wile wine -ide -ike -ime -ipe bide bike dime pipe hide dike lime ripe ride hike mime wipe side like rime tide Mike time wide pike 42
 • 44.  I will burn the pile of leaves.  It is fine day today.  We like to eat fruits.  Men drink wine at parties.  A ripe mango is sweet.  The kitten is nice.  The cat likes to lick milk. My kitten is nice. It is white and its fur is fine. At dinner, it likes to lick milk. At night, it catches little mice. I live happily with my kitten. 43
 • 45. Short Oo Family -ob -ock -od -og Bob cock bod bog cob dock cod cog fob hock God fog gob jock hod hog hob lock mod jog job mock nod log lob pock pod tog mob rock rod rob sock sod sob tod -om -on -op -ot -ox Mom con bop cot box Tom don cop dot fox Ron fop got lox ton hop jot pox won mop hot ox son pop lot sox sop pot top rot not tot 44
 • 46. Long Oo Family - oad/-ode -oal/-ole -oam/-ome boad coal dome code dole foam goad foal home load goal loam lode hole roam mode mole tome node pole road role rode sole toad vole -oan/-one -oap/ope -oat/-ote bone cope boat cone dope coat hone hope dote loan lope goat lone mope moat moan nope mote pone pope note roan rope rote tone soap tote zone vote 45
 • 47.  soap and foam  wore a coat  rope to the boat  a toad eating a cone  a goat along the road  Ron rubs his body with soap.  We do our homework at home.  The goat eats grass all day long.  Mom has a mole above her lips.  Rona wears a coat.  I love to ride a boat. 46
 • 48. A witch tried to rob Farmer Donald of his robe but that she got, was his old billy goat. She sats on her rod. And fast away she rode— and not a town cop could not catch her or cope. 47
 • 49. Short UuFamily -ub -uck -ud -ug -um cub buck bud bug bum dub duck cud dug gum hub luck dud hug hum nub muck mud jug mum pub puck suds lug rum rub suck mug sum sub tuck pug yuck rug tug -un -up -us/-uss -ut/utt bun cup bus but dun pup fuss cut fun sup muss gut gun pus hut nun jut pun mutt run putt sun rut 48
 • 50.  There are suds in the tub.  The duck runs after the bug.  The cop has a gun.  Aya loves to hug her pet.  The old man lives in a nut.  I have fun in the tub.  I dry my feet on a rug. It’s fun to take a bath in the tub! I rub my body with free of mud. I play with the suds and with my rubber duck. I hum while I tug my toy sub. Mom comes and hugs me, then tells me to run. And dry my feet on a rug, and my face in the sun. 49
 • 51. Long Uu Family feud cube huge duke mule fume tube nuke pule Yule dune dupe cure fuse cute mute June pure muse tune Sure use  use the drum  hum a tune  cure the sick  play a cube  in a tube  Doctors cure sick people.  The paste in the tube.  Classes start in June.  The pup plays with a wooden cube.  The nun rides in a mule 50
 • 52. The big lion cub Sits on a stone cube. Don’t give him a hug! His teeth are huge. And his sharp claws could cut---- Though They seem trim and cute. So don’t make too much fuss, Or he might blow a fuse! 51
 • 53. Gabay sa Pagbabasa para sa Unang Baitang