Publicité

Korporata (1).pptx

MEZI4
9 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Korporata (1).pptx

 1.  Cfarë do të kuptojmë me risk? • Mjetet financiare gjatë procesit të përdorimit sigurojnë fitim , rendiment , dividend apo forma të tjera pëefitimesh • Fitimin e kemi disa llojesh : 1. Fitimi potencial – është madhësi e shpresuar apo e pritur 2. Fitimi faktik që është madhësi e realizur • Ka disa kompani të cilat kanë pak fitim dhe rezultojnë me humbje,risku në këtë rast lidhet me pamundesinë për të realizuar fitimin dhe percaktohet si mundësi për të humbur ose pasigurise se nuk do të realizohet fitimi I pritur. • Risku përkufizohet si shansi për të humbur, është mundësia që rrjedha e parasë (kthimi) do të ndryshoj nga rrjedha e planifikuar. • Pra, risku lidhet me pasigurinë e kthimit të mjeteve të kursyera apo të mjeteve të tjera të investuara. Investimi mund të jetë pa risk, në qoftë se kthimi i parave nga investimi fillestar është i njohur me siguri të plotë • Risku nuk mund të eliminohet ai vetëm mund të minimizohet apo të reduktohet.
 2. Risktu sistematik- ka të bëjë me ciklin ekonomik dhe ndikon në të gjitha firmat. është I paparashikueshëm dhe nuk mund të mbrohesh Risku jo-sistematik – ndodh për arsye të ndryshme dhe ndikon vetëm te një për një ndermarrje. është i parashikueshëm dhe mund te merren masa parandaluese. Llojet e riskut 02 01 Kombinimi i riskut sistematik me ate josistematik perkufizohet si risk total ose risk i portofolit qe permban investitori
 3. Burimet e riskut Risk sistematik I cili vjen si pasoje e : Pritje ne rritje ose ne renie te ekonomise Luhatja e normave te interesit Humbja e fuqise blerese te monedhes nga inflacioni Luhatja e kurseve te kembimit Luhatja e cmimeve te letrave me vlere Risk josistematik I cili vjen si pasoje e : Aftesite menaxheriale dhe vendimet e tuyre Grevat Disponimi me lende te pare Efektet e rregullave qeveritare Efektet e konkurences se jashtme
 4.  Risku ka relacion të drejtë me kthimin e pritshëm  Sa më e gjatë periudha kohore aq më i lartë riksu  Sa më I lartë risku aq më e lartë mundësia e përfitimit  Matja bëhet në bazë të: 1. Distribuimit te probabilitetit (ngjarje ecila mund te ndohe me nje besueshmeri % te caktuar ) 2. Kthimit te pritur (Shuma e pranuar – Shuma e investuar /shumen e investuar) 3. Deviacionit standard (Mates statistikor i dipersionit ) 4. Koeficientit te variacionit – β(mates standard i riskut ) Matja e riskut
 5. Distribuimi i probabilitetit  Probabiliteti definohet si ngjarje e cila mund te ndodhe me nje besueshmeri apo me nje perqindje te caktuar.  Distribuimi i probabilitetit - tregon (mundësinë) apo shansin e ndodhjes se nje rasti.
 6.  Kthimi  Kthimi përfaqeson fitimin ose humbjen gjithsej nga një investim  Formula : Pt - Pt-1 + Ct kt = Pt-1 Ku: kt = kthimi aktual i kërkuar ose i pritshëm gjatë periudhës t Pt = cmimi aktual Pt-1 = cmimi në periudhën e mëparshme Ct = cdo fluks paraje i sjellë nga investimi Shembull Nje aksioner ble aksionin per 120 $ , merr dividenitin 10$ dhe e shet ate per 200$ 200-120+10 kt = = 75% 120
 7.  Risku historik  Varianca • Risku historik mund të matet nga ndryshueshmëria e kthimeve të një aktivi në lidhje me mesataren e tyre. • Varianca llogaritet duke mbledhur deviacionet e ngritura në katror dhe pjesëtuar me numrin e vrojtimeve minus një. • Ngritja në katror e diferencave siguron që t’ju jepet e njëjta rëndësi si deviacioneve pozitive ashtu edhe atyre negative.
 8.  Kthimi i pritshëm dhe Risku • Investitorët dhe analistët shpesh i shohin kthimet historike si një pikënisje për të parashikuar të ardhmen. • Megjithatë, ata janë shumë më të interesuar të dinë se sa do të jenë kthimet e investimeve të tyre në të ardhmen. • Për këtë arsye, na duhet një metodë për të vlerësuar kthimet e ardhshme ose “ex-ante”. • Një mënyrë për realizimin e kësaj është duke përcaktuar probabilitete për gjendjet e ardhshme ekonomike dhe kthimet që do të realizoheshin nëse një gjendje e caktuar ndodh. Kthimi i pritshëm Varianca e E(R) mund të llogaritet si: Deviacioni standart si: • Ku: • pi = probabiliteti i skenarit i • Ri = kthimi i parashikuar në skenarin I
 9.  Primi i riskut • Primi i riskut në treg, i cili është norma e kërkuar e kthimit për të investuar në cdo aktiv riskoz sesa në normën e lirë nga risku. • Beta, një koeficient që mat ndjeshmërinë e kthimit të një aksioni të vecantë ndaj ndryshimeve në kushteve të tregut. Kështu kthimi i kërkuar nga një aktiv i dhënë do të llogaritej: E(Ri ) = kthimi i pritshëm ose i kërkuar nga aktivi Rf = norma e kthimit e lirë nga risku b = beta e një aktivi apo portofoli E(Rm) = kthimi i pritshëm nga portofoli i tregut Shembull • Llogarisni kthimin e kërkuar për një kompani duke supozuar se ajo ka një beta prej 1.25, norma e bonove të thesarit është 5.07%, dhe kthimi i pritshëm për S&P 500 është 15%. E(Ri) = 5.07+1.25[15%-5.07%] E(Ri)= 17.48%
 10.  Devijimi standard • Intervale te ndryshimit nga nje pozicion qendror Nëse çmimet e aksioneve janë ngritur përmbi vlerën e tyre ose kan pësuar rënie nën vlerën e tyre, nëse vlera e një euro ka pësuar ngritje apo rënije në krahasim me dollarin amerikan. Të gjitha këto situata tregojnë intervale të ndryshimit nga një pozicion qendror dhe kjo nënkupton se intervalet më të gjëra janë me risk më të lartë. Por ndryshimi në intervale nuk mund të merret parasysh si i saktë për arsye se ka ambiguitet. Per shembull Nëse intervali i vlerës së aksionit është 10€, dhe vlera e aksioneve A është rritur nga 10 €- 20 vlera totale ka qenë (10€ apo 100%). Por, nëse vlera e aksioneve B është rritur nga 100 në 110 € Rritja totale ka qenë (10€ apo 10%) , Pra (10€ apo 100%) nuk është e barabartë me (10€ apo 10%)
 11. • Prandaj devijimi standard është matës statistikor i dispersionit të vlerave të pritura. Ai definohet si rrënjë katrore e rezultateve të pritura ki- kthimi i pritshëm nga situata ekonomike k – norma e kthimit të pritur Pi – probabiliteti se rezultati i do të ndodhë Nëse devijimi standard është zero, do të thotë që investimi nuk ka risk. P.Sh nëse kthimi i pritur nga aksioni abc ka devijim standard prej 12% ndërsa aksioni xy ka d.s prej 5% do të thotë që xy është me risk më të ulët (apo me mundësi më të lartë për të ndodhur).
 12.  Koeficienti i Variacionit (CV) • Një problem në përdorimin e deviacionit standart si matës i riskut është se ai nuk e bën të lehtë krahasimin midis dy aktiveve. • Koeficienti i variacionit e tejkalon këtë problem duke matur riskun për njësi të kthimit. • Sa më i lartë koeficienti i variacionit, aq më i lartë risku për kthim. • Si rrjedhim, nëse ka mundësi zgjedhje, një investitor do të zgjidhte aktivin me koeficientin më të vogël të variacionit • CV perdoret kur investitori pret kthim te njejt nga dy projekte por deviacion standard te ndryshem. Ose d.s të njejt por kthim të ndryshëm. • Llogaritet duke pjesetuar deviacionin standard me kthimin e pritshem.
 13.  Diversifikimi Për të menaxhuar riskun shumë individ preferojnë të mbajnë një portfol të investimeve që nënkupton dy apo më shumë investime. Portfoli përmban lloje të ndryshme të nivelit të riskut në mënyrë që të minimizohet risku. Pra diversifikimi lejon që në disa raste kthimi i aseteve të jetë i njejt me tregun kurse ne disa raste i kundërt. • Portfoli permban a. a.Aktive te koreluara pozitivisht – lëviz në anën e njëjtë si tregu b. b. Aktive te koreluara negativisht – lëviz në anën e kundërt të tregut c. c. Aktive te pakoreluara – nuk lëvizin në relacion me tregun
 14.  Risku i portofolit Nje portfolio shumellojshme mund te perbehet nga aksione dhe obligacione te emetuara nga nje kompani. Eshte me rendesi te dihet se cfar kthimi do te kete nje portfolio Kthimi nga porfolio gjithnje eshte i shoqeruar nga risku  Beta si mates i riskut sistematik Koeficienti beta mat normen e fitimit t e portfolios te letrave me vlere ne lidhje me normen e fitimit te tregut. Ajo mate kontributin e nje aseti te vecanet ne riskun e portfolios. Ky koeficient eshte mates i riskut sistematik.  Mates i riskut sistematik (β >1) kemi te bejme me aksione agresive ose e shprehur ndryshe levizje me te larta se tregu (β <1) kemi te bejme me aksione mbrojtese. (β =1) kemi te bejme me aksione neutrale ose levizje ne nivel tregu
 15.  Llogaritja e koeficientit ne portfolio Βportfolio`= ∑ ëjβj Βp = ∑ (% e investuar ne letren me vlere j)x (B e letres me vlere j)  Shembull • Ne qofte se ne nje portfolio kemi 8 letra me vlere beta=1 dhe 12 letra me vlere me beta te barabarte me 1.5, atehere koeficienti beta I nje portfolioje te letrave me vlere rezulton si shume e mesatareve te pritshme te betes se letrave te vecanta me vlere. Βp= ∑ ëjβj=(8/20x1.0)+(12/20x1.5) (0.4)+ (0.9) = 1.3 • Nga ky shembull kuptohet se kur tregu ulet ose rritet per 1%, kthimi i portfolios do te ndryshoje ne mesatare prej 1.3% qe nenkupton se kjo portfolio ka risk me te madh sistematik.
 16.  Disa komente në lidhje me “Modeli i Vlerësimit të Aktiveve Kapitale (CAPM) “ CAPM bazohet në supozimin e një tregu eficient me karakteristikat e mëposhtme: • Shumë investitorë të vegjël, ku secili ka të njëjtin informacion dhe pritje në lidhje me letrat me vlerë. • Investitorë racionalë që janë kundershtarë të riskut • Nuk ka kufizime mbi investimet • Nuk ka taksa • Nuk ka kosto transaksioni.
Publicité