Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

עקרונות יסוד למשק הגז הלאומי

2 115 vues

Publié le

בשל היעדר מדיניות ממשלתית במשק הגז, וכשמספרים שאין אלטרנטיבה למתווה מונופול הגז, מאבק הגז מגיש לציבור עקרונות יסוד להסדרת משק הגז

  • Soyez le premier à commenter

עקרונות יסוד למשק הגז הלאומי

  1. 1. ‫כמו‬ ‫הארוך‬ ‫לטווח‬ ‫ממשלתית‬ ‫מדיניות‬ ‫מחוסר‬ ‫שנים‬ ‫זה‬ ‫סובל‬ ,‫הישראלי‬ ‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫להסדיר‬ ‫יש‬ ,‫דבר‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ‫כי‬ ‫מוכיח‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫ומתן‬ ‫והמשא‬ ,‫הקצר‬ ‫לטווח‬ ‫גם‬ ‫האינטרסים‬ ‫על‬ ‫מרבי‬ ‫באופן‬ ‫השומרת‬ ‫לאומית‬ ‫גז‬ ‫מדיניות‬ ‫להתוות‬ ‫יש‬ ‫יקרה‬ ‫שזה‬ ‫כדי‬ .‫אותו‬ .‫ליזמים‬ ‫הוגן‬ ‫רווח‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫הישראלית‬ ‫הכלכלה‬ ‫ושל‬ ‫המדינה‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ :‫הקדמה‬ ‫הלאומי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫להסדרה‬ ‫יסוד‬ ‫עקרונות‬ :‫עקרונות‬ ‫חקיקה‬ ‫ותיקוני‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטות‬ ,‫קיימים‬ ‫חוקים‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫סמכותה‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫המדינה‬ ‫על‬ ‫את‬ ‫להחיל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫הריבוני‬ ‫בכוחה‬ ‫שימוש‬ ‫ותוך‬ ‫המונופול‬ ‫בהסכמת‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ,‫הנדרש‬ ‫במידת‬ :‫הגז‬ ‫משק‬ ‫בתחום‬ ‫הבאים‬ ‫ההסדרים‬ :‫הבאים‬ ‫הסעיפים‬ ‫לתוקף‬ ‫ייכנסו‬ ‫ובמקומו‬ ‫יבוטל‬ ‫הגז‬ ‫מונופול‬ ‫מתווה‬ :‫יצוא‬ ‫אושר‬ ‫שבה‬ 23.6.2013 ‫מיום‬ ,442 ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫לנוסח‬ ‫היצמדות‬ ‫הסעיף‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫בפרט‬ .‫צמח‬ ‫וועדת‬ ‫עקרונות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הייצוא‬ .‫לחוף‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫מחובר‬ ‫אינו‬ ‫לוויתן‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫מתמר‬ ‫יצוא‬ ‫שמונע‬ ‫למעט‬ ‫בכלל‬ ‫מיצוא‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫להימנע‬ ‫הוא‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ :‫(הבהרה‬ .‫ורש"פ‬ ‫ירדן‬ :‫שכנות‬ ‫למדינות‬ ‫יצוא‬ .)‫הקיימת‬ ‫הממשלה‬ ‫להחלטת‬ ‫להיצמד‬ ‫די‬ ,‫ראשון‬ ‫מיידי‬ ‫כמהלך‬ ‫אולם‬ ‫הקצר‬ ‫בטווח‬ :‫מחירים‬ ‫פיקוח‬ ‫תשואת‬ 10% ‫של‬ ‫ברמה‬ ‫הגז‬ ‫לזכייני‬ ‫נאה‬ ‫רווח‬ ‫המבטיח‬ ‫לזה‬ ‫מחיר‬ ‫פיקוח‬ )‫בעולם‬ ‫בענף‬ ‫הממוצעת‬ ‫(התשואה‬ IRR ‫הפרוייקט‬ ‫על‬ ‫פנימית‬ .‫הבאים‬ ‫לדורות‬ ‫גז‬ ‫מספיק‬ ‫ולשמר‬ ‫בזבוז‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫בלו‬ ‫מס‬ ‫הטלת‬ + )Single buyer( ‫הגז‬ ‫של‬ ‫יחיד‬ ‫כקונה‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫גמיש‬ ‫מנגנון‬ ‫לייצר‬ ‫ניתן‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫לעלות‬ ‫המותאם‬ ‫במחיר‬ ‫שדה‬ ‫מכל‬ ‫(קנייה‬ ‫במחיר‬ ‫שליטה‬ ‫לשם‬ .)‫שדה‬ :‫לוויתן‬ ‫פיתוח‬ ‫בשטר‬ ‫לתנאים‬ ‫בכפוף‬ 2018 ‫עד‬ ‫לוויתן‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫מחוייבות‬ ‫החברות‬ .2018 ‫בשנת‬ ‫למדינה‬ ‫הזכיון‬ ‫יוחזר‬ – ‫השטר‬ ‫בתנאי‬ ‫יעמדו‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬ .‫החזקה‬ :‫הבאות‬ ‫הדרכים‬ ‫מן‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫באחת‬ ‫ייעשה‬ ‫הפיתוח‬ ‫מימון‬ ‫לחברות‬ ‫ממשלתיות‬ ‫ערבויות‬ )]‫ההולנדי‬ ‫[המודל‬ ‫במאגר‬ ‫כשותף‬ ‫המדינה‬ ‫(כניסת‬ ‫ישירה‬ ‫ממשלתית‬ ‫השקעה‬ ‫מקומיים‬ ‫עוגן‬ ‫חוזי‬ ‫ללוויתן‬ ‫לספק‬ ‫כדי‬ ‫המקומיים‬ ‫הביקושים‬ ‫הגברת‬ ‫מיליארד‬ 5-6 ‫של‬ ‫השקעה‬ :‫כלכלית‬ ‫כדאי‬ ‫לוויתן‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫ממשלתי‬ ‫מימון‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ :‫אנרגטית‬ ‫כדאי‬ ‫וגם‬ ,‫מיליארדים‬ ‫מאות‬ ‫ששווה‬ ‫מאגר‬ ‫עבור‬ ‫דולרים‬ .‫מיליארד‬ 6 ‫של‬ ‫פיתוח‬ ‫בעבור‬ ‫במאגר‬ ‫מהגז‬ 75% ‫על‬ ‫לוותר‬
  2. 2. ‫הבינוני‬ ‫בטווח‬ :‫עקרונות‬   :‫השדה‬ ‫והרחבת‬ ‫מתמר‬ ‫נוסף‬ ‫צינור‬ / ‫החברות‬ ‫(במימון‬ ‫לאשקלון‬ ‫מתמר‬ ‫נוסף‬ ‫צינור‬ ‫של‬ ‫מיידי‬ ‫חיבור‬ .‫א‬  )‫המדינה‬ ‫וכמות‬ ‫היתירות‬ ‫הגדלת‬ ‫למען‬ SW ‫תמר‬ ‫שדה‬ ‫כולל‬ ‫תמר‬ ‫שדה‬ ‫הרחבת‬ .‫ב‬ ‫למשק‬ ‫להגיע‬ ‫שיכולה‬ ‫הגז‬ ‫הקידוח‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫נזיקית‬ ‫אחריות‬ ‫החלת‬ :‫ותקלות‬ ‫אסונות‬ ‫מפני‬ ‫ביטוחים‬ .‫אמיתי‬ ‫כיסוי‬ ‫עם‬ ‫וביטוחים‬ ‫לערבויות‬ ‫דרישה‬ ,‫ואסונות‬ ‫לתקלות‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫יזומה‬ ‫אסטרטגית‬ ‫תכנית‬ - ‫מקומיים‬ ‫וביקושים‬ ‫שימושים‬ ‫הגברת‬ :‫שעיקריה‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ BCM 2 -‫בכ‬ ‫הביקוש‬ ‫את‬ ‫יגדיל‬ 1-4 ‫רבין‬ ‫אורות‬ ‫הכוח‬ ‫תחנת‬ ‫החלפת‬ ‫קידום‬ 0 ‫לשנה‬ BCM 0.5 -‫בכ‬ ‫ביקוש‬ ‫להגדיל‬ ‫(יכול‬ ‫בפריפריה‬ ‫לגז‬ ‫מפעלים‬ ‫של‬ ‫מזורז‬ ‫חיבור‬ 0 )‫לשנה‬ ‫הרכבת‬ ‫חישמול‬ ‫ע”י‬ ‫לתחבורה‬ ‫בנפט‬ ‫התלות‬ ‫להקטנת‬ ‫מואצת‬ ‫תכנית‬ 0 ,‫גז‬ ‫או‬ ‫חשמל‬ ‫מונעי‬ ‫לאוטובוסים‬ ‫ביקושים‬ ‫לאפשר‬ ‫יכול‬ – CNG ‫ובאמצעות‬ ‫מעשור‬ ‫פחות‬ ‫תוך‬ BCM 6 -‫ל‬ ‫להגיע‬ ‫יכול‬ ‫הביקוש‬ .‫כבדים‬ ‫ולרכבים‬ ‫ בין‬WIN WIN  ‫לייצר‬ ‫כדי‬ ‫המקומי‬ ‫הביקוש‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫ניתן‬ ‫בסה"כ‬ .‫גז‬ ‫יותר‬ ‫למכור‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫והרצון‬ ‫האוויר‬ ‫איכות‬ ,‫המדינה‬ ‫צרכי‬ ‫מאמץ‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫תוך‬ ‫ בשנה‬BCM 16-20 ‫ל‬ ‫להגיע‬ ‫יכולים‬ ‫הביקושים‬ .‫והתחבורה‬ ‫הכלכלה‬ ,‫האנרגיה‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫מרוכז‬ ‫ממשלתי‬ ‫הארוך‬ ‫בטווח‬‫כל‬ ‫על‬ ‫הארוך‬ ‫בטווח‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫את‬ ‫תסדיר‬ ‫אשר‬ ‫שקופה‬ ‫ציבורית‬ ‫ועדה‬ ‫הקמת‬ :‫היבטיו‬ ‫סביבתי‬ ,‫משפטי‬ ,‫אסטרטגי-מדיני‬ ,‫מסחרי‬ ,‫תשתיתי‬ ,‫כלכלי‬ ‫אזורים‬ ‫חוק‬ ‫במסגרת‬ ‫הכלכליים‬ ‫במים‬ ‫הדין‬ ‫והסדרת‬ ,‫וביטוחים‬ ‫בטיחות‬ ‫(כולל‬ .)‫ימיים‬ :‫לסיכום‬ :‫היתר‬ ‫בין‬ .‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫מול‬ ‫עוצמה‬ ‫רבי‬ ‫לחץ‬ ‫מנופי‬ ‫יש‬ ‫למדינה‬ ,‫הרווחת‬ ‫לתפיסה‬ ‫בניגוד‬ ‫המאגר‬ ‫יוחזר‬ - ‫יפתחו‬ ‫לא‬ .‫החזקה‬ ‫שטר‬ ‫ע"פ‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫מחוייבות‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ .‫למדינה‬ ‫להסדיר‬ ‫ניתן‬ .2030 ‫לפני‬ ‫למחסור‬ ‫חשש‬ ‫ואין‬ ‫למשק‬ ‫גז‬ ‫מספיק‬ ‫יש‬ ,‫לוויתן‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫דחיפות‬ ‫אין‬ .‫אסטרטגית‬ ‫ובראייה‬ ‫בהילות‬ ‫ללא‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫את‬ .‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫אלטרנטיבה‬ ‫אין‬ ‫אנרג'י‬ ‫לנובל‬ .‫בישראל‬ ‫מקורם‬ ‫אנרג'י‬ ‫נובל‬ ‫של‬ ‫הרווחים‬ ‫רוב‬ ‫לממש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫סמכותה‬ ‫את‬ ‫תפעיל‬ ‫והמדינה‬ ,‫יבוטל‬ ‫הגז‬ ‫מונופול‬ ‫מתווה‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬ .‫לעיל‬ ‫שצויינו‬ ‫העקרונות‬ ‫את‬

×