Publicité

1-mavzu.pptx

15 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

1-mavzu.pptx

 1. 1-mavzu. Pedagogik deontologiya o’qituvchining kasbiy xulq-atvori haqidagi fan sifatida.
 2. Reja: 1. O’qituvchi faoliyatida muloqot madaniyati va psixologiyasi 2. Pedagogik texnika. Nutq texnikasi va madaniyati 3. Yosh o’qituvchilarning pedagogik texnikasida qo’yidagi juz`iy kamchiliklar 4. O‘qituvchi nazokatida dilkashlik va pedagogik takt
 3. O‘qituvchining pedagogik nazokati mohiyatida, avvalo, etnopedagogik tuyg'ular, milliy qadriyatlar, urf-odat va an’analar, o‘zbekona tavoze va muomala madaniyati, o'quvchilar jamoasiga singib keta oladigan har qanday ijtimoiy muhitga moslashuvchi individual qobiliyatlar, kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalar mujassamlashgan bo'ladi.
 4. Axloq asoslarini bilish, xatti-harakatlarda axloqiy ma’noni kasb ettirish ham katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, o'quvchi ruhiyatiga ijobiy-tarbiyaviy ta’sir etish yo'llarini bilish o'qituvchilarning kundalik faoliyatiga aylanishi lozim: sinf jamoasidagi har qanday sharoit va muhitga moslashish o'quvchilar bilan norasmiy suhbatlarda o'z ichki hissiyotini sezdirmaslik, aksincha ular ishonchini qozonish. sinf jamoasi bilan o'zaro hamkorlikni ta’lim- tarbiyaviy maqsadga muvofiq yo'lini tanlash; o'quvchilarni chin ko'ngildan sevish, o'z muhabbatini o'zaro munosabatda ko'rsata olish;. o'quvchibr xulqi va ruhiyatidagi yashirin ichki tuyg'ulami anglashga harakat qilish, ko'rish va kuzatish;
 5. Psixologlar o'qituvchilarning dilkashlik xususiyati ikki toifadagi odamlar xarakterida mujassamlashgan deb ta’kidlaydilar: Birinchisi, ekstravert shaxslar: Ular barcha ishlarda faol, jiddiy va vazmin, osoyishtalikka va tashqi ta’sirchanlikka moyil kishilardir. Ikkinchisi, introvert shaxslar: Ular faqat o'z ichki olamiga beriluvchan. atrofidagi odamlarga aralashmaydigan, o'z-o'zini nazorat qilishga, doimo ichki xavotirga moyil kishilardir.
 6. muloqotda zaruriyatning mavjudligi; muloqotdan keyin, muloqot paytida, muloqotgacha yaxshi kayfiyat; kommunikativ ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lish Name Here Name Here Name Here O'qituvchining dilkashligi - uchta tarkibiy qismni birlashtiruvchi jarayondir:
 7. O'qituvchining kasbiy pedagogik faoliyatida dilkashlik fazilau 0 ‘quvchilar jamoasi bilan qizg‘in, muvaffaqiyatli muloqotga kirishib ketishida namoyon bo‘ladi. Awalo, o‘qituvchi o‘zining kasbiy-pedagogik dilkashlik fazilati haqida va uning nima ekanligini va tarkibiy qismlari nimalardan iboratligi to‘g‘risida aniq ma’lumotga ega bo'lishi iozim. Shu bilan birga, o‘qituvchi o‘zining kasbiga xos bo‘lgan shaxsiy fazilatlari nuqtai nazaridan e’tibor berib, dilkashlikning qanday jihatlarini o‘zida shakllantirish lozimligini aniqlashi va o‘z-o‘zida kommunikativ hislatlami tarbiyalashning shaxsiy rejasini tuzishi kerak.
 8. O‘qituvchining xushmuomalaligi va dilkashligi o'zida butun bir global insonparvarlik jarayonini qamrab oluvchi, ko'plab tarkibiy qismlardan iborat bo'lgan ajoyib fazilatlaridan biridir. O'z pedagogik kasbidan voz kechgan sobiq o'qituvchilar bilan suhbat jarayonida shu narsa ma’lum bo'ldiki, ularning ko'pchiligi qo'pol, muloqotda nazokatsiz kishilar. Odamlar bilan muloqotga kirishish, ular uchun qiziqarli emas. Shu sababli o'qituvchi sifatida kasbiy hislatlari ham shakllanmagan. Muloqot jarayoni - doimiy, uzoq vaqt davomida shakllanuvchi, keng qamrovli jarayon. Zero, shuning uchun pedagogik faoliyat - muomalada qo'pol, nazokatsiz o'qituvchilami charchatadi, ish jarayoni uning g'ashiga va asabiga tegadi, ta’lim muassasasidagi faoliyatiga putur etkazadi
 9. Rus olimi A.V.Mudrik o‘z ilmiy tadqiqotiarida o'qituvchining xushmuomalalilik bilan muloqotga kirishishi va unga ko'nikma hosil qilishga nisbatan qobiliyatini aniqlaydigan quyidagi mezonlami ajratib ko'rsatadi: 01 02 04 kommunikativ mahoratda - vaqtni, suhbatdosh ichki dunyosini, munosabatni, vaziyatni aniq moijalga olish. Inson tafakkurining o‘ziga xos xususiyatlarga muvofiqligi. otiqlik san’atini mukammal egallaganlik yoki nutqda erkinlik; ushmuomalalilik va shirinsuxanlik;. Empatiya va o‘z-o‘zidan paydo bo‘ladigan o'tkir zehnga ega bo‘lish; 05 ma’lum bir maqsadga qaratilgan aniq ijtimoiy munosabat (masalan, muloqot jarayonining natijalariga emas, balki o'ziga nisbatan qiziquvchanlik); 03 06
 10. 1-topshiriq. Muloqotning o’ziga xos darajalarini ushbu jadvalga to’ldiring. N o darajalar Tasnif 1 2 3
 11. Blits savollarga javob bering. 1. O’qituvchining darsdagi holati. 2. O’qituvchining darsdan keyingi faoliyati. 3. Pedagogik tehnika qanday malakalarni o’z ichiga oladi? 4. Odob-ahloq tushunchasini izohlang? 5. Pedagogik nazokat me’yorlari o‘qituvchidan nimani talab qiladi? 6. O‘qituvchi hulq - atvorida pedagogik nazokat qanday shakl lanadi? 7. Yosh o‘qituvchi qiyin vaziyatlarda pedagogik nazokatning qan day holatlariga rioya qilishi kerak? 8. Pedagogik nazokat tuyg‘usi qanday xususiyatlarga ega? 9. Pedagogikada axloq va odobning muhim xususiyati bc‘lgai dilkashlikka ta’rif bering? -topshiriq 2
 12. 3-topshiriq O'qituvchining kasbiy pedagogik faoliyatida dilkashlik fazilatining o’quvchilar jamoasi bilan muloqotidagi o’rni nima uchun muhim? Nima uchun? Nima uchun? Nima uchun? Nima uchun?
 13. 4-topshiriq. Quyidagi mavzular asosida reja tuzing va o'z fikr - mulohazalaringizni bildirib “Mustaqil ish” yozing: 1. “Hozirgi demokratik jamiyat o‘qituvchisining pedagogik nazokati” 2. “Yosh O‘qituvchining hushmuomalaligi, dilkashligi va pedagogik takti”.
 14. Foydalanilgan adabiyotlar: 01 1. Tarbiyaviy ish metodikasi L.V. Ruvinskiy taxriri ostida T. 1994 2. Y. Sh. Avarov. Tarbiyalash mahorati. Toshkent. 1994 3. B. N. Golovni. Osnovo’ kul’turo’ rechi. M. 1992 4. A. XOLIQOV Pedagogik mahorat Toshkent «IQTISOD- MOLIYA» 2011. 140- 155b. 5. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o‘qituvchisining psixologiyasi.-T.: O‘zbekiston, 1999.-29 b.
 15. THANK YOU
Publicité