DLL-FIL-9-Q1.docx

Department of Education
Division of Cebu Province
DISTRICT OF TUBURAN 1
TUBURAN NATIONAL HIGH SCHOOL
Tuburan, Cebu
JUNIOR HIGH SCHOOL
Pang-araw-araw na Tala ng mga Aralin- Lingguhang Pag-ikot
Pangalan:
Magdalena P.
Moniño
Asignatura at Taon:
Filipino 9
Seksyon: Myrtle, Fuchsia, Magenta, Auburn, Apricot Unang Markahan
Ikalawang Linggo
Setyembre 12-16, 2022
Setyembre 19-23, 2022
Face to face Instruction Work Done at Home Remarks
Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw
MELCS/Code: *Naihahambing ang ilang piling pangyayari sa napanood na telenobela sa ilang piling kaganapan sa lipunang
Asyano sa kasalukuyan F9PD-Ia-b-39
*Nasusuri ang maikling kuwento batay sa: - Paksa - Mga tauhan - Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari - estilo sa pagsulat
ng awtor - iba pa F9PS-Ia-b-41
*Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa akda F9PU-Ia-b-41
I. Layunin:
Nabubuo ang sariling
paghatol o pagmamatuwid
sa mga ideyang nakapaloob
sa akda
Naihahambing ang ilang
piling pangyayari sa
napanood na telenobela sa
ilang piling kaganapan sa
lipunang Asyano sa
kasalukuyan
Nasusuri ang maikling
kuwento batay sa: - Paksa -
Mga tauhan - Pagkakasunod-
sunod ng mga pangyayari -
estilo sa pagsulat ng awtor -
iba pa
*Napagsusunod-sunod ang
mga pangyayari sa akda
Napagsusunod-sunod
ang mga pangyayari
gamit ang angkop na
Pang-ugnay
Setyembre 15-16, 2022 : SSG Election
II Nilalaman:
A.Paksa
B.Sanggunian
C.Kagamitan
Ang Ama
LM, SLM Module 1
Elemento ng Maikling
Kuwento
LM,
Elemento ng Maikling
Kuwento
LM,
Mga Pangatnig
III Pamamaraan
Paghahanda Pagbabalik-aral Kunin ang takdang-aralin at
iwasto
Pagbabalik-aral Sagutin ang ipinadalang
Gawain.
G1: Gawain Pagsasadula sa kuwentong
“Ang Ama”
Magtanong:
Sino ang tinaguriang “ Haligi
ng Tahanan?”
Paano mo mailalarawan ang
ama ng inyong tahanan “
Saan Ka Nabibilang?”
Pagtukoy kung anong
elemento ang ipinaskil sa
pisara.
G2:Pagsusuri Kunin ang buod ng kuwento. May alam ka bang
telenobela?
Isasaayos ang mga
pangyayari sa kuwentong
Ang Ama.
A3:Abstraksyon Pagtatalakay:
Pagbibigay hatol o pagtuwid
sa ideyang nakapaloob sa
akda.?
Pagtatalakay:
Ihahambing ang ilang piling
pangyayari sa napanood na
telenobela sa ilang piling
kaganapan sa lipunang
Asyano sa kasalukuyan
Pagtatalakay:
Mga Elemento ng Maikling
Kuwento
A4:Paglalapat Paano mo wawakasan ang
kuwento kung ikaw ang
may-akda nito
Ihambing ito sa pangyayari
sa kanilang naranasan.
Susuriin ang akdang “Ang
Ama” ayon sa elemento
IV Pagtataya
Random na Oral Recitation
Random na Oral Recitation Sasagutin ang fun-fact
analyzer na nasa pahina 21
ng aklat.
V Takdang-
aralin/Kasunduan
Sagutin ang Antas ng Pag-
unawa
Basahin ang “Nang Minsang
Maligaw si Adrian”
Magsulat ng maikling
talaarawan sa bawat araw sa
susunod na linggo.
Iwinasto ni:
BAGAMEL L. YLANAN
School Head
Department of Education
Division of Cebu Province
DISTRICT OF TUBURAN 1
TUBURAN NATIONAL HIGH SCHOOL
Tuburan, Cebu
JUNIOR HIGH SCHOOL
Pang-araw-araw na Tala ng mga Aralin- Lingguhang Pag-ikot
Pangalan:
Magdalena P.
Moniño
Asignatura at Taon: Filipino 9 Seksyon: Myrtle, Fuchsia, Magenta, Auburn, Apricot Unang Markahan
Ikatlong Linggo
Setyembre 26-
30, 2022
Oktubre 3-7,
2022
Face to face Instruction Work Done at Home Remarks
Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw
MELCS/Code: * Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari gamit ang angkop na mga pag-ugnay F9WG-Ia-b-41
* Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng
nobela F9PN-Ic-d-40
* Nasusuri ang tunggaliang tao vs. sarili sa binasang nobela F9PB-Ic-d-40
* Nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda F9PT-Ic-d-40
* Nasusuri ang pinanood na teleseryeng Asyano batay sa itinakdang pamantayan F9PD-Ic-d-40
* Naisusulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao vs. sarili F9PU-Ic-d-42
Dalawang
araw na
walang pasok
kaya ituturo
ito sa susunod
na lingo nalang
I. Layunin:
Napagsusunod-sunod ang mga
pangyayari gamit ang angkop na mga
pag-ugnay.
* Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa
akda na nagpapakita ng katotohanan,
kabutihan at kagandahan batay sa
napakinggang bahagi ng nobela.
*Nabibigyan ng sariling
interpretasyon ang mga pahiwatig na
ginamit sa akda
*Nasusuri ang tunggaliang tao vs.
sarili sa binasang nobela.
*Naisusulat ang isang pangyayari na
nagpapakita ng tunggaliang tao vs.
sarili.
Nasusuri ang pinanood
na teleseryeng Asyano
batay sa itinakdang
pamantayan
II Nilalaman:
A.Paksa
B.Sanggunian
C.Kagamitan
Ang Ama
LM, SLM Module 1
-piraso ng kartolina
Mga Katulong sa Bahay
Kopya galing sa Internet
-larawan
Mga Katulong sa Bahay
Kopya galing sa Internet
III Pamamaraan
Paghahanda Maglalagay ng mga salita sa pisara at
tutukuyin kung saan ito nabibilang.
Ama, anak – Pangngalan
Sinuntok, nagsisi – Pandiwa
Siya, kami – Panghalip
Ipahahambing ang lalawigan at
syudad.
( Maghahanda ang guro ng larawan
sa dalawang pinaghahambing)
Pangkatang Gawain : Isadula ng
bawat pangkat ang mga pangyayari
mula sa nabunot na bilang
-Isang anak na nawala ang cellphone,
nagdadalawang isip kung aaminin ba
Susuriin ang pinanuod
na kabanata ng Goblin
-Sino ang pangunahing
tauhan?
Maingay, mainit – Pang-uri
Subalit, dahil – Pangatnig
niya sa magulang o magpapanggap
na ninakaw.
-Isang estudyanteng nangopya at
balak na mangumpisal sa guro ngunit
natatakot sa kanyang gagawin dahil
marami sa kanyang kaklase ang
nangongopya rin
-Nagkagulo ang mga tao dahil sa
napabalitang may malakas na bagyo
na paparating at hindi sila nakahanda
-Ano ang kanyang
naging suliranin?
-Paano niya hinarap
ang kanyang
problema?
-May iba pa bang salik
na nakadagdag sa
kanyang pakikibaka sa
buhay?
G1: Gawain Hahatiin ang mag-aaral sa 5 grupo at
tatalakayin nila ang mga nabanggit
na bahagi ng pananalita.
Magtanong: Bakit may mga taga-
lalawigan na nangangarap
makapunta sa syudad ng Maynila?
Magbigay ng mga tunggalian ang
mga mag-aaral sa napanuod na
pagsasadula.
G2:Pagsusuri Gabay na Tanong:
* Ano ang tawag sa salitang
ginagamit sa pag-uugnay-ugnay ng
mga pangungusap at sugnay?
Iproseso ang sagot ng mag-aaral
Magkaroon ng aktibong talakayan sa
klase.
Mula sa ipinakitang pagtatanghal,
ano ang mahihinuha na pagkakatulad
ng tatlong sitwasyon? (Pag-aaway,
paglalaban, atbp.)
A3:Abstraksyon Pagtatalakay:
Pagbibigay ng karagdagang ideya sa
tinalakay ng mga mag-aaral tungkol
sa pangatnig.
Pagtatalakay:
Gamit ang multimedia presentation,
tatalakayin ang kuwentong “Mga
Katulong sa Bahay”
Pagtatalakay:
Tatalakayin ang Tunggalian at mga
Uri nito (pokus sa tunggaliang Tao
laban sa Sarili)
A4:Paglalapat Kunin ang inyong takdang-aralin.
Muling susuriin ng mga mag-aaral
ang kanilang sagot (maaaring palitan
nila ang kanilang sagot) at iwawasto
ito.
Ipaliwanag ang sumusunod na
pahiwatig na ginamit sa nobela.
-Nalungkot ako sa liwanag ng buwan
-Kapiling nila ang mga pusali,
umaalingasaw ng ipot ng manok at
tae ng tao
-Isang gabing tinatanglawan ng
liwanag ng buwan sa kalangitan
Magbibigay ng mga sitwasyon na
kakikitaan ng tunggaliang tao vs sarili
batay sa kanilang sariling karanasan.
IV Pagtataya Pagsunud-sunurin ang mga
pangyayari sa kuwento at isulat sa
patlang ang tamang Pangatnig para
mabuo ang ideya nito.
Pangkatin ang klase
Bawat pangkat ay magsusulat ng mga
pangyayaring nagpapakita ng
Katotohanan, Kabutihan at
Kagandahan.
Isusulat ng mga mag-aaral ang mga
pangyayari sa akdang “Mga Katulong
sa Bahay” na nagpapakita ng
tunggalian laban sa sarili.
V Takdang-
aralin/Kasunduan
Magsaliksik sa internet sa kuwentong
“Mga Katulong sa Bahay.”
Magdala ng Manila Paper at Pentel
Pen bukas
Hahatiin ang klase at magsasadula ng
mga nakaatas na sitwasyon
kinabukasan
Panuorin ang Goblin kabanata 16
35:00
Iwinasto ni:
BAGAMEL L. YLANAN
School Head
Department of Education
Division of Cebu Province
DISTRICT OF TUBURAN 1
TUBURAN NATIONAL HIGH SCHOOL
Tuburan, Cebu
JUNIOR HIGH SCHOOL
Pang-araw-araw na Tala ng mga Aralin- Lingguhang Pag-ikot
Pangalan:
Magdalena P.
Moniño
Asignatura at Taon: Filipino 9 Seksyon: Myrtle, Fuchsia, Magenta, Auburn, Apricot Unang Markahan
Ikatlong Linggo
Oktubre 10-14,
2022
Oktubre 17-21,
2022
Face to face Instruction Work Done at Home Remarks
Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw
MELCS/Code: * Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng
nobela F9PN-Ic-d-40
* Nasusuri ang tunggaliang tao vs. sarili sa binasang nobela F9PB-Ic-d-40
* Nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda F9PT-Ic-d-40
* Nasusuri ang pinanood na teleseryeng Asyano batay sa itinakdang pamantayan F9PD-Ic-d-40
* Naisusulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao vs. sarili F9PU-Ic-d-42
I. Layunin:
* Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa
akda na nagpapakita ng katotohanan,
kabutihan at kagandahan batay sa
napakinggang bahagi ng nobela.
*Nabibigyan ng sariling
interpretasyon ang mga pahiwatig na
ginamit sa akda
*Nasusuri ang tunggaliang tao vs.
sarili sa binasang nobela.
*Naisusulat ang isang pangyayari na
nagpapakita ng tunggaliang tao vs.
sarili.
II Nilalaman:
A.Paksa
B.Sanggunian
C.Kagamitan
Mga Katulong sa Bahay
Kopya galing sa Internet
-larawan
Mga Katulong sa Bahay
Kopya galing sa Internet
MASTERY EXAM
Review para sa Unang
Markahang Pasulit
III Pamamaraan
Paghahanda Ipahahambing ang lalawigan at
syudad.
( Maghahanda ang guro ng larawan
sa dalawang pinaghahambing)
Pangkatang Gawain : Isadula ng
bawat pangkat ang mga pangyayari
mula sa nabunot na bilang
-Isang anak na nawala ang cellphone,
nagdadalawang isip kung aaminin ba
niya sa magulang o magpapanggap
na ninakaw.
-Isang estudyanteng nangopya at
balak na mangumpisal sa guro ngunit
natatakot sa kanyang gagawin dahil
marami sa kanyang kaklase ang
nangongopya rin
-Nagkagulo ang mga tao dahil sa
napabalitang may malakas na bagyo
na paparating at hindi sila nakahanda
G1: Gawain Magtanong: Bakit may mga taga-
lalawigan na nangangarap
makapunta sa syudad ng Maynila?
Magbigay ng mga tunggalian ang
mga mag-aaral sa napanuod na
pagsasadula.
G2:Pagsusuri Iproseso ang sagot ng mag-aaral
Magkaroon ng aktibong talakayan sa
klase.
Mula sa ipinakitang pagtatanghal,
ano ang mahihinuha na pagkakatulad
ng tatlong sitwasyon? (Pag-aaway,
paglalaban, atbp.)
A3:Abstraksyon Pagtatalakay:
Gamit ang multimedia presentation,
tatalakayin ang kuwentong “Mga
Katulong sa Bahay”
Pagtatalakay:
Tatalakayin ang Tunggalian at mga
Uri nito (pokus sa tunggaliang Tao
laban sa Sarili)
A4:Paglalapat Ipaliwanag ang sumusunod na
pahiwatig na ginamit sa nobela.
-Nalungkot ako sa liwanag ng buwan
-Kapiling nila ang mga pusali,
umaalingasaw ng ipot ng manok at
tae ng tao
-Isang gabing tinatanglawan ng
liwanag ng buwan sa kalangitan
Magbibigay ng mga sitwasyon na
kakikitaan ng tunggaliang tao vs sarili
batay sa kanilang sariling karanasan.
IV Pagtataya Pangkatin ang klase
Bawat pangkat ay magsusulat ng mga
pangyayaring nagpapakita ng
Katotohanan, Kabutihan at
Kagandahan.
Isusulat ng mga mag-aaral ang mga
pangyayari sa akdang “Mga Katulong
sa Bahay” na nagpapakita ng
tunggalian laban sa sarili.
V Takdang-
aralin/Kasunduan
Hahatiin ang klase at magsasadula ng
mga nakaatas na sitwasyon
kinabukasan
Panuorin ang Goblin kabanata 16
35:00
Iwinasto ni:
BAGAMEL L. YLANAN
School Head
1 sur 6

Recommandé

WEEK 2 IBONG ADARNA ARALIN 4.2.pptx par
WEEK 2 IBONG ADARNA ARALIN 4.2.pptxWEEK 2 IBONG ADARNA ARALIN 4.2.pptx
WEEK 2 IBONG ADARNA ARALIN 4.2.pptxreychelgamboa2
1.1K vues19 diapositives
Epiko par
EpikoEpiko
EpikoJoseph Cemena
2.5K vues36 diapositives
Grade 7 Q2 Filipino LAS.pdf par
Grade 7 Q2 Filipino LAS.pdfGrade 7 Q2 Filipino LAS.pdf
Grade 7 Q2 Filipino LAS.pdfReychellMandigma1
1.5K vues68 diapositives
EL FILIBUSTERISMO (Kabanata 30) par
EL FILIBUSTERISMO (Kabanata 30)EL FILIBUSTERISMO (Kabanata 30)
EL FILIBUSTERISMO (Kabanata 30)Michelle Aguinaldo
11.8K vues8 diapositives
Nobela at Uri ng Tunggalian par
Nobela at Uri ng TunggalianNobela at Uri ng Tunggalian
Nobela at Uri ng TunggalianArlyn Duque
5.4K vues8 diapositives
Filipino 9 aralin 2- nobela par
Filipino 9 aralin 2- nobelaFilipino 9 aralin 2- nobela
Filipino 9 aralin 2- nobelaKennethSalvador4
1.4K vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Filipino 7 2nd quarter par
Filipino 7 2nd quarterFilipino 7 2nd quarter
Filipino 7 2nd quarterGraceJoyObuyes
21.5K vues24 diapositives
G8_Week 6 PAGTATALATA AT PAGPAPALAWAK NG PAKSA.pptx par
G8_Week 6 PAGTATALATA AT PAGPAPALAWAK NG PAKSA.pptxG8_Week 6 PAGTATALATA AT PAGPAPALAWAK NG PAKSA.pptx
G8_Week 6 PAGTATALATA AT PAGPAPALAWAK NG PAKSA.pptxEDNACONEJOS
1.8K vues41 diapositives
Pagsusulit: Kabanata 1- 11 ng Noli Me Tangere par
Pagsusulit: Kabanata 1- 11 ng Noli Me Tangere Pagsusulit: Kabanata 1- 11 ng Noli Me Tangere
Pagsusulit: Kabanata 1- 11 ng Noli Me Tangere Jeremiah Castro
3.2K vues4 diapositives
Panimulang pagtataya grd 8 mod 1 par
Panimulang pagtataya grd 8 mod 1Panimulang pagtataya grd 8 mod 1
Panimulang pagtataya grd 8 mod 1Evelyn Manahan
19.7K vues2 diapositives
KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG EPIKO Baitang 7 par
KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG EPIKO Baitang 7KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG EPIKO Baitang 7
KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG EPIKO Baitang 7Wimabelle Banawa
3.3K vues28 diapositives
IKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docx par
IKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docxIKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docx
IKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docxIreneGabor2
3.3K vues12 diapositives

Tendances(20)

G8_Week 6 PAGTATALATA AT PAGPAPALAWAK NG PAKSA.pptx par EDNACONEJOS
G8_Week 6 PAGTATALATA AT PAGPAPALAWAK NG PAKSA.pptxG8_Week 6 PAGTATALATA AT PAGPAPALAWAK NG PAKSA.pptx
G8_Week 6 PAGTATALATA AT PAGPAPALAWAK NG PAKSA.pptx
EDNACONEJOS1.8K vues
Pagsusulit: Kabanata 1- 11 ng Noli Me Tangere par Jeremiah Castro
Pagsusulit: Kabanata 1- 11 ng Noli Me Tangere Pagsusulit: Kabanata 1- 11 ng Noli Me Tangere
Pagsusulit: Kabanata 1- 11 ng Noli Me Tangere
Jeremiah Castro3.2K vues
Panimulang pagtataya grd 8 mod 1 par Evelyn Manahan
Panimulang pagtataya grd 8 mod 1Panimulang pagtataya grd 8 mod 1
Panimulang pagtataya grd 8 mod 1
Evelyn Manahan19.7K vues
KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG EPIKO Baitang 7 par Wimabelle Banawa
KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG EPIKO Baitang 7KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG EPIKO Baitang 7
KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG EPIKO Baitang 7
Wimabelle Banawa3.3K vues
IKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docx par IreneGabor2
IKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docxIKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docx
IKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docx
IreneGabor23.3K vues
K-TO-12 GRADE 9 FILIPINO Ikalawang Markahan par Joel Soliveres
K-TO-12 GRADE 9 FILIPINO Ikalawang Markahan K-TO-12 GRADE 9 FILIPINO Ikalawang Markahan
K-TO-12 GRADE 9 FILIPINO Ikalawang Markahan
Joel Soliveres2.4K vues
Elehiya Grade 9 lesson in Filipino par analyncutie
Elehiya Grade 9 lesson in FilipinoElehiya Grade 9 lesson in Filipino
Elehiya Grade 9 lesson in Filipino
analyncutie5.7K vues
MODYUL 1 Filipino 7 aralin1 -Unang Linggo par Rowie Lhyn
MODYUL 1 Filipino 7 aralin1 -Unang LinggoMODYUL 1 Filipino 7 aralin1 -Unang Linggo
MODYUL 1 Filipino 7 aralin1 -Unang Linggo
Rowie Lhyn2.3K vues
Q3 week4 filipino 7 par Ems Masagca
Q3 week4 filipino 7Q3 week4 filipino 7
Q3 week4 filipino 7
Ems Masagca1.3K vues
Filipino 9 Napatutunayan kung Makatotohanan o Di-Makatotohanan ang mga Pahayag par Juan Miguel Palero
Filipino 9 Napatutunayan kung Makatotohanan o Di-Makatotohanan ang mga PahayagFilipino 9 Napatutunayan kung Makatotohanan o Di-Makatotohanan ang mga Pahayag
Filipino 9 Napatutunayan kung Makatotohanan o Di-Makatotohanan ang mga Pahayag
Juan Miguel Palero21.1K vues
Angkop na pang ugnay sa pagsasalaysay par MartinGeraldine
Angkop na pang ugnay sa pagsasalaysayAngkop na pang ugnay sa pagsasalaysay
Angkop na pang ugnay sa pagsasalaysay
MartinGeraldine6.5K vues

Similaire à DLL-FIL-9-Q1.docx

demo.docx par
demo.docxdemo.docx
demo.docxBABESVILLANUEVA1
13 vues8 diapositives
Grade 6 aralin 1 par
Grade 6 aralin 1Grade 6 aralin 1
Grade 6 aralin 1ozel lobaton
16.8K vues14 diapositives
DLL-NARATIBO.docx par
DLL-NARATIBO.docxDLL-NARATIBO.docx
DLL-NARATIBO.docxhoneybelmonte
3 vues3 diapositives
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata) par
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)Michelle Muñoz
3.3K vues2 diapositives
PAGSASALAYSAY.pptx par
PAGSASALAYSAY.pptxPAGSASALAYSAY.pptx
PAGSASALAYSAY.pptxMean6
133 vues23 diapositives
DLL_FILIPINO_5_Q2_W2.docx par
DLL_FILIPINO_5_Q2_W2.docxDLL_FILIPINO_5_Q2_W2.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W2.docxChristianPaulEtor
44 vues4 diapositives

Similaire à DLL-FIL-9-Q1.docx(20)

Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata) par Michelle Muñoz
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Dlp grade 7 maikling kuwento (paalam sa pagkabata)
Michelle Muñoz3.3K vues
PAGSASALAYSAY.pptx par Mean6
PAGSASALAYSAY.pptxPAGSASALAYSAY.pptx
PAGSASALAYSAY.pptx
Mean6133 vues
Filipino Teachers Guide_2 par Mher Walked
Filipino Teachers Guide_2Filipino Teachers Guide_2
Filipino Teachers Guide_2
Mher Walked20.8K vues
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W8_D1.docx par MikkaCamino
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W8_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W8_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W8_D1.docx
MikkaCamino28 vues

DLL-FIL-9-Q1.docx

 • 1. Department of Education Division of Cebu Province DISTRICT OF TUBURAN 1 TUBURAN NATIONAL HIGH SCHOOL Tuburan, Cebu JUNIOR HIGH SCHOOL Pang-araw-araw na Tala ng mga Aralin- Lingguhang Pag-ikot Pangalan: Magdalena P. Moniño Asignatura at Taon: Filipino 9 Seksyon: Myrtle, Fuchsia, Magenta, Auburn, Apricot Unang Markahan Ikalawang Linggo Setyembre 12-16, 2022 Setyembre 19-23, 2022 Face to face Instruction Work Done at Home Remarks Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw MELCS/Code: *Naihahambing ang ilang piling pangyayari sa napanood na telenobela sa ilang piling kaganapan sa lipunang Asyano sa kasalukuyan F9PD-Ia-b-39 *Nasusuri ang maikling kuwento batay sa: - Paksa - Mga tauhan - Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari - estilo sa pagsulat ng awtor - iba pa F9PS-Ia-b-41 *Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa akda F9PU-Ia-b-41 I. Layunin: Nabubuo ang sariling paghatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akda Naihahambing ang ilang piling pangyayari sa napanood na telenobela sa ilang piling kaganapan sa lipunang Asyano sa kasalukuyan Nasusuri ang maikling kuwento batay sa: - Paksa - Mga tauhan - Pagkakasunod- sunod ng mga pangyayari - estilo sa pagsulat ng awtor - iba pa *Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa akda Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari gamit ang angkop na Pang-ugnay Setyembre 15-16, 2022 : SSG Election II Nilalaman: A.Paksa B.Sanggunian C.Kagamitan Ang Ama LM, SLM Module 1 Elemento ng Maikling Kuwento LM, Elemento ng Maikling Kuwento LM, Mga Pangatnig III Pamamaraan Paghahanda Pagbabalik-aral Kunin ang takdang-aralin at iwasto Pagbabalik-aral Sagutin ang ipinadalang Gawain. G1: Gawain Pagsasadula sa kuwentong “Ang Ama” Magtanong: Sino ang tinaguriang “ Haligi ng Tahanan?” Paano mo mailalarawan ang ama ng inyong tahanan “ Saan Ka Nabibilang?” Pagtukoy kung anong elemento ang ipinaskil sa pisara.
 • 2. G2:Pagsusuri Kunin ang buod ng kuwento. May alam ka bang telenobela? Isasaayos ang mga pangyayari sa kuwentong Ang Ama. A3:Abstraksyon Pagtatalakay: Pagbibigay hatol o pagtuwid sa ideyang nakapaloob sa akda.? Pagtatalakay: Ihahambing ang ilang piling pangyayari sa napanood na telenobela sa ilang piling kaganapan sa lipunang Asyano sa kasalukuyan Pagtatalakay: Mga Elemento ng Maikling Kuwento A4:Paglalapat Paano mo wawakasan ang kuwento kung ikaw ang may-akda nito Ihambing ito sa pangyayari sa kanilang naranasan. Susuriin ang akdang “Ang Ama” ayon sa elemento IV Pagtataya Random na Oral Recitation Random na Oral Recitation Sasagutin ang fun-fact analyzer na nasa pahina 21 ng aklat. V Takdang- aralin/Kasunduan Sagutin ang Antas ng Pag- unawa Basahin ang “Nang Minsang Maligaw si Adrian” Magsulat ng maikling talaarawan sa bawat araw sa susunod na linggo. Iwinasto ni: BAGAMEL L. YLANAN School Head
 • 3. Department of Education Division of Cebu Province DISTRICT OF TUBURAN 1 TUBURAN NATIONAL HIGH SCHOOL Tuburan, Cebu JUNIOR HIGH SCHOOL Pang-araw-araw na Tala ng mga Aralin- Lingguhang Pag-ikot Pangalan: Magdalena P. Moniño Asignatura at Taon: Filipino 9 Seksyon: Myrtle, Fuchsia, Magenta, Auburn, Apricot Unang Markahan Ikatlong Linggo Setyembre 26- 30, 2022 Oktubre 3-7, 2022 Face to face Instruction Work Done at Home Remarks Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw MELCS/Code: * Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari gamit ang angkop na mga pag-ugnay F9WG-Ia-b-41 * Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela F9PN-Ic-d-40 * Nasusuri ang tunggaliang tao vs. sarili sa binasang nobela F9PB-Ic-d-40 * Nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda F9PT-Ic-d-40 * Nasusuri ang pinanood na teleseryeng Asyano batay sa itinakdang pamantayan F9PD-Ic-d-40 * Naisusulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao vs. sarili F9PU-Ic-d-42 Dalawang araw na walang pasok kaya ituturo ito sa susunod na lingo nalang I. Layunin: Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari gamit ang angkop na mga pag-ugnay. * Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela. *Nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda *Nasusuri ang tunggaliang tao vs. sarili sa binasang nobela. *Naisusulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao vs. sarili. Nasusuri ang pinanood na teleseryeng Asyano batay sa itinakdang pamantayan II Nilalaman: A.Paksa B.Sanggunian C.Kagamitan Ang Ama LM, SLM Module 1 -piraso ng kartolina Mga Katulong sa Bahay Kopya galing sa Internet -larawan Mga Katulong sa Bahay Kopya galing sa Internet III Pamamaraan Paghahanda Maglalagay ng mga salita sa pisara at tutukuyin kung saan ito nabibilang. Ama, anak – Pangngalan Sinuntok, nagsisi – Pandiwa Siya, kami – Panghalip Ipahahambing ang lalawigan at syudad. ( Maghahanda ang guro ng larawan sa dalawang pinaghahambing) Pangkatang Gawain : Isadula ng bawat pangkat ang mga pangyayari mula sa nabunot na bilang -Isang anak na nawala ang cellphone, nagdadalawang isip kung aaminin ba Susuriin ang pinanuod na kabanata ng Goblin -Sino ang pangunahing tauhan?
 • 4. Maingay, mainit – Pang-uri Subalit, dahil – Pangatnig niya sa magulang o magpapanggap na ninakaw. -Isang estudyanteng nangopya at balak na mangumpisal sa guro ngunit natatakot sa kanyang gagawin dahil marami sa kanyang kaklase ang nangongopya rin -Nagkagulo ang mga tao dahil sa napabalitang may malakas na bagyo na paparating at hindi sila nakahanda -Ano ang kanyang naging suliranin? -Paano niya hinarap ang kanyang problema? -May iba pa bang salik na nakadagdag sa kanyang pakikibaka sa buhay? G1: Gawain Hahatiin ang mag-aaral sa 5 grupo at tatalakayin nila ang mga nabanggit na bahagi ng pananalita. Magtanong: Bakit may mga taga- lalawigan na nangangarap makapunta sa syudad ng Maynila? Magbigay ng mga tunggalian ang mga mag-aaral sa napanuod na pagsasadula. G2:Pagsusuri Gabay na Tanong: * Ano ang tawag sa salitang ginagamit sa pag-uugnay-ugnay ng mga pangungusap at sugnay? Iproseso ang sagot ng mag-aaral Magkaroon ng aktibong talakayan sa klase. Mula sa ipinakitang pagtatanghal, ano ang mahihinuha na pagkakatulad ng tatlong sitwasyon? (Pag-aaway, paglalaban, atbp.) A3:Abstraksyon Pagtatalakay: Pagbibigay ng karagdagang ideya sa tinalakay ng mga mag-aaral tungkol sa pangatnig. Pagtatalakay: Gamit ang multimedia presentation, tatalakayin ang kuwentong “Mga Katulong sa Bahay” Pagtatalakay: Tatalakayin ang Tunggalian at mga Uri nito (pokus sa tunggaliang Tao laban sa Sarili) A4:Paglalapat Kunin ang inyong takdang-aralin. Muling susuriin ng mga mag-aaral ang kanilang sagot (maaaring palitan nila ang kanilang sagot) at iwawasto ito. Ipaliwanag ang sumusunod na pahiwatig na ginamit sa nobela. -Nalungkot ako sa liwanag ng buwan -Kapiling nila ang mga pusali, umaalingasaw ng ipot ng manok at tae ng tao -Isang gabing tinatanglawan ng liwanag ng buwan sa kalangitan Magbibigay ng mga sitwasyon na kakikitaan ng tunggaliang tao vs sarili batay sa kanilang sariling karanasan. IV Pagtataya Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari sa kuwento at isulat sa patlang ang tamang Pangatnig para mabuo ang ideya nito. Pangkatin ang klase Bawat pangkat ay magsusulat ng mga pangyayaring nagpapakita ng Katotohanan, Kabutihan at Kagandahan. Isusulat ng mga mag-aaral ang mga pangyayari sa akdang “Mga Katulong sa Bahay” na nagpapakita ng tunggalian laban sa sarili. V Takdang- aralin/Kasunduan Magsaliksik sa internet sa kuwentong “Mga Katulong sa Bahay.” Magdala ng Manila Paper at Pentel Pen bukas Hahatiin ang klase at magsasadula ng mga nakaatas na sitwasyon kinabukasan Panuorin ang Goblin kabanata 16 35:00 Iwinasto ni: BAGAMEL L. YLANAN School Head
 • 5. Department of Education Division of Cebu Province DISTRICT OF TUBURAN 1 TUBURAN NATIONAL HIGH SCHOOL Tuburan, Cebu JUNIOR HIGH SCHOOL Pang-araw-araw na Tala ng mga Aralin- Lingguhang Pag-ikot Pangalan: Magdalena P. Moniño Asignatura at Taon: Filipino 9 Seksyon: Myrtle, Fuchsia, Magenta, Auburn, Apricot Unang Markahan Ikatlong Linggo Oktubre 10-14, 2022 Oktubre 17-21, 2022 Face to face Instruction Work Done at Home Remarks Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw MELCS/Code: * Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela F9PN-Ic-d-40 * Nasusuri ang tunggaliang tao vs. sarili sa binasang nobela F9PB-Ic-d-40 * Nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda F9PT-Ic-d-40 * Nasusuri ang pinanood na teleseryeng Asyano batay sa itinakdang pamantayan F9PD-Ic-d-40 * Naisusulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao vs. sarili F9PU-Ic-d-42 I. Layunin: * Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela. *Nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda *Nasusuri ang tunggaliang tao vs. sarili sa binasang nobela. *Naisusulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao vs. sarili. II Nilalaman: A.Paksa B.Sanggunian C.Kagamitan Mga Katulong sa Bahay Kopya galing sa Internet -larawan Mga Katulong sa Bahay Kopya galing sa Internet MASTERY EXAM Review para sa Unang Markahang Pasulit III Pamamaraan Paghahanda Ipahahambing ang lalawigan at syudad. ( Maghahanda ang guro ng larawan sa dalawang pinaghahambing) Pangkatang Gawain : Isadula ng bawat pangkat ang mga pangyayari mula sa nabunot na bilang -Isang anak na nawala ang cellphone, nagdadalawang isip kung aaminin ba niya sa magulang o magpapanggap na ninakaw.
 • 6. -Isang estudyanteng nangopya at balak na mangumpisal sa guro ngunit natatakot sa kanyang gagawin dahil marami sa kanyang kaklase ang nangongopya rin -Nagkagulo ang mga tao dahil sa napabalitang may malakas na bagyo na paparating at hindi sila nakahanda G1: Gawain Magtanong: Bakit may mga taga- lalawigan na nangangarap makapunta sa syudad ng Maynila? Magbigay ng mga tunggalian ang mga mag-aaral sa napanuod na pagsasadula. G2:Pagsusuri Iproseso ang sagot ng mag-aaral Magkaroon ng aktibong talakayan sa klase. Mula sa ipinakitang pagtatanghal, ano ang mahihinuha na pagkakatulad ng tatlong sitwasyon? (Pag-aaway, paglalaban, atbp.) A3:Abstraksyon Pagtatalakay: Gamit ang multimedia presentation, tatalakayin ang kuwentong “Mga Katulong sa Bahay” Pagtatalakay: Tatalakayin ang Tunggalian at mga Uri nito (pokus sa tunggaliang Tao laban sa Sarili) A4:Paglalapat Ipaliwanag ang sumusunod na pahiwatig na ginamit sa nobela. -Nalungkot ako sa liwanag ng buwan -Kapiling nila ang mga pusali, umaalingasaw ng ipot ng manok at tae ng tao -Isang gabing tinatanglawan ng liwanag ng buwan sa kalangitan Magbibigay ng mga sitwasyon na kakikitaan ng tunggaliang tao vs sarili batay sa kanilang sariling karanasan. IV Pagtataya Pangkatin ang klase Bawat pangkat ay magsusulat ng mga pangyayaring nagpapakita ng Katotohanan, Kabutihan at Kagandahan. Isusulat ng mga mag-aaral ang mga pangyayari sa akdang “Mga Katulong sa Bahay” na nagpapakita ng tunggalian laban sa sarili. V Takdang- aralin/Kasunduan Hahatiin ang klase at magsasadula ng mga nakaatas na sitwasyon kinabukasan Panuorin ang Goblin kabanata 16 35:00 Iwinasto ni: BAGAMEL L. YLANAN School Head