Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
111122001134 
Magenta Advisoryn julkaisu 
11 / 2014 
Suomen 
Digimenestyjät 2014
Kumppanisi sähköisen liiketoiminnan muutoksessa 
Magenta Advisory luo kilpailuetua sähköisessä maailmassa. 
Ainutlaatuinen...
pääkirjoitus 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 03 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014 
Digitaalisesta osa...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 56 Publicité

Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory

Télécharger pour lire hors ligne

Suomen Digimenestyjät 2014 -tutkimus paljastaa kuinka Suomen menestyneimpien yritysten digitaalinen osaaminen on kehittynyt vuodesta 2013. Tutkimus keskittyy analysoimaan miten 39 suomalaisyritystä sijoittuvat digitaalisuuden eri alueilla sekä nostaa esiin mitkä toimialat ovat digitaalisuuden alueilla edistyksellisimpiä.

Suomen Digimenestyjät 2014 -tutkimus paljastaa kuinka Suomen menestyneimpien yritysten digitaalinen osaaminen on kehittynyt vuodesta 2013. Tutkimus keskittyy analysoimaan miten 39 suomalaisyritystä sijoittuvat digitaalisuuden eri alueilla sekä nostaa esiin mitkä toimialat ovat digitaalisuuden alueilla edistyksellisimpiä.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory (20)

Publicité

Plus par BearingPoint Finland (16)

Publicité

Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory

 1. 1. 111122001134 Magenta Advisoryn julkaisu 11 / 2014 Suomen Digimenestyjät 2014
 2. 2. Kumppanisi sähköisen liiketoiminnan muutoksessa Magenta Advisory luo kilpailuetua sähköisessä maailmassa. Ainutlaatuinen toimintamallimme yhdistää perinteisen liikkeenjohdon konsultoinnin analyyttisen ongelmanratkaisun vahvaan sähköisen liiketoiminnan ymmärrykseen.Autamme niin Suomen johtavia yrityksiä kuin maailman suurimpia kansainvälisiä toimijoita kasvamaan sähköisiksi markkinajohtajiksi.
 3. 3. pääkirjoitus Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 03 Suomen Digimenestyjät 2014 Digitaalisesta osaamisesta Suomen uusi kansainvälisen kilpailu-kyvyn menestystekijä Suomen talouden heikosta tilanteesta puhutaan medi-oissa paljon. Erityisesti Nokia-vetoisen mobiiliklusterin sekä metsäteollisuuden kilpailukyvyn rapautumista pidetään merkittävinä tekijöinä koko maamme talous-huolille. Näitä molempia tapauksia yhdistää sama kaava: uusien digitaalisten teknologioiden luomiin mahdol-lisuuksiin ja uhkiin ei osattu reagoida oikealla tavalla. Vaikka Nokialla ymmärrettiinkin uusien älypuhelinten ja digitaalisten ekosysteemien aiheuttama uhka, siihen ei reagoitu riittävällä nopeudella ja voimalla. Myös met-säteollisuus ymmärsi digitaalisuuden aiheuttaman uhan, mutta tuoteportfoliota ei kyetty uudistamaan tarpeeksi nopeasti. Digitaalisen murroksen nopeasti muuttamas-sa toimintaympäristössä voittajia yhdistää kolme tekijää: • Kyky nähdä digitaalisuuden aiheuttamat uhat mahdollisuuksina • Uskallus oman perinteisen liiketoiminnan kriittiseen tarkasteluun ja sen radikaaliin muuttamiseen • Kyky nopeaan ja kokonaisvaltaiseen digitaalisen muutoksen toimeenpanoon Suomen Digimenestyjät 2014 tutkimuksemme valos-sa voidaan todeta, että suurten suomalaisten yritysten digiosaaminen on kehittynyt oikeaan suuntaan, mutta paljon työtä on vielä jäljellä. Hienoa on, että yksikään tutkimistamme toimialoista ei ollut ottanut takapakkia digitaalisessa kehityksessään ja usealla toimialalla edistys on ollut huomattavaa. Toisaalta edelleen parhaatkin suo-malaiset yritykset ovat vielä reilusti jäljessä kansainvälisiä edelläkävijöitä. Onneksi tietyillä osa-alueilla suomalai-sista suuryrityksistä löytyy myös kansainvälisen tason huippuosaamista. Syrjäinen sijaintimme on historiassa aiheuttanut yri-tystemme kansainväliselle kilpailukyvylle haasteita. Vuosien saatossa kekseliäät suomalaisyritykset eri toi-mialoilla ovat löytäneet tapoja ratkaista nämä haasteet ja luoda kansainvälistä menestystä. Digitaalisessa liike-toiminnassa vastaavia haasteita ei kuitenkaan samassa mittakaavassa ole – digitaalisia tuotteita sekä palveluita voidaan jakaa silmänräpäyksessä minne tahansa päin maailmaa ja sähköisten kanavien avulla voidaan saavut-taa maantieteellisesti kaukaisia uusia kohderyhmiä. Kaik-ki tämä voidaan tehdä kustannustehokkaasti samaan aikaan erottautuen kilpailijoista. Suomen digitaalinen infrastruktuuri on itse asiassa maailman huippuluokkaa, joten digitaalisuuden alueella Suomella on jopa etulyön-tiasema moniin perinteisiin kilpailijoihimme verrattuna. Miten digitaalisuudesta saataisiin rakennettua Suomelle kansainvälisen kilpailukyvyn lähde? Tukiessamme kansainvälisiä suuryrityksiä digitaalisten strategioiden määrittelyssä ja digitaalisten transformaa-tioiden läpivienneissä olemme tunnistaneet seuraavat menestystekijät, jotka suomalaisten yritysten tulisi pitää mielessään: • Digitaalisuus kuuluu ylimmän johdon agendalle kaikissa yrityksissä • Digitaalista teknistä ja liiketoiminnallista osaamista täytyy rakentaa järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti – digiasioita ei voi ulkoistaa • Digitaalinen liiketoiminta vaatii merkittäviä investointeja aivan kuten mikä tahansa muukin liiketoiminta • Teknologian lisäksi on tärkeää panostaa toimintatapojen ja osaamisen kehittämiseen • Parhaat digitaaliset menestysreseptit löytyvät usein kokeilemalla useita eri vaihtoehtoja – pyörää ei kuitenkaan kannata keksiä uudestaan Uskon vakaasti, että digitaalisuus on yksi merkittävim-mistä mahdollisuuksista piristää Suomen taloutta ja nostaa se lamasta uuteen nousuun. Toivon, että tämä tut-kimus voi osaltaan auttaa suomalaisia yrityksiä kartoitta-maan edessä olevaa pitkää digitaalista kehityspolkuaan. Otto Söderlund Osakas
 4. 4. tutkimuksen tavoite ja otos Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 04 Suomen Digimenestyjät 2014 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA OTOS Suomen Digimenestyjät 2014 -tutkimus keskittyi suurimpien suomalaisten yritysten digitaalisen kilpailukyvyn ja menestyksen määrittelyyn. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, kuinka digitaa-lisesti edistyneitä suomalaiset yritykset eri toimialoil-ta ovat, sekä pureutua tarkemmin digitalisoitumisesta seuraaviin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Tutkimus kattoi 14 niin kuluttajille kuin yrityksille myyvää toimialaa ja näiden toimialojen sisältä 39 suomalaista suuryritystä ja niiden 49 eri brändiä. Tutkimus pureutui erityisesti seu-raaviin kysymyksiin: • Kuinka menestyneitä suomalaiset yritykset ovat kansainvälisiin kilpailijoihinsa verrattuna? • Mitkä toimialat ovat ottaneet digitaalisen transformaation tosissaan ja seuranneet asiakkaitaan verkkoon? • Ketkä Suomen suurista yrityksistä ovat valituissa digitaalisissa ulottuvuuksissa menestyneimpiä? • Millä alueilla suomalaisten yritysten olisi ryhdistäydyttävä ottaakseen kansainvälisiä kilpailijoitaan kiinni? • Miksi suomalaiset yritykset häviävät liiketoimintaa ulkomaisille kilpailijoilleen? • Mitä muutoksia viime vuoteen on tapahtunut suomalaisten yritysten sähköisen liiketoiminnan hyödyntämisessä? TUTKIMUKSEN OTOS Tutkimuksessa oli mukana 11 B2C- ja 3 B2B-toimialaa. Tutkimukseen valittiin 39 suomalaisen yrityksen 49 eri brändiä. valinnan perusteet 28 yritystä 11:lta B2C- toimialalta MERKITTÄVÄ LIIKEVAIHTO PÄÄTÖKSENTEKO pääosin Suomessa ENINTÄÄN KOLME BRÄNDIÄ samalta toimialalta yritystä kohden 11 yritystä 3:lta B2B-toimialalta
 5. 5. tutkimuksen tavoite ja otos Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 05 Suomen Digimenestyjät 2014 Arviointi Tutkimukseen valittujen yritysten digimenestystä arvioitiin suh-teessa alan parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin. Arviointi tapahtui 175:n objektiivisen arviointikriteerin avulla. Arviointikriteerit määri-tettiin kuuden digitaalisuuden ulottuvuuden alueelle, jolle jokaiselle annettiin painoarvo perustuen sen tärkeyteen yrityksen kokonaisval-taisessa yritykset arvioitiin kouluarvosanoin siten, että parhaimman arvosa-nan, Digimenestyksen ulottuvuudet (100%) DIGITAALINEN 20% MARKKINOINTI Arvioi yritysten kykyä tavoittaa potentiaa-lisia asiakkaita ja johdattaa heitä yrityksen digitaalisiin palveluihin erityisesti näyttö- ja hakukonemainonnan sekä omien medioiden käytön avulla. Osa-alueet: • Näyttömainonta • Hakukonemarkkinointi • Kumppanuusmarkkinointi • Oma media ASIAKKUUS 15% Arvioi yrityksen tehokkuutta ylläpitää ja laajentaa asiakkuuksia sähköisissä kanavis-sa erityisesti asiakaspalvelun, asiakkuuden aikaisen ristiinmyynnin, osallistamisen ja personoinnin suhteen. Osa-alueet: • Asiakaspalvelu • Asiakkuudenhallinta ja ristiinmyynti • Osallistaminen • Personointi Arvostelun asteikko digitaalisessa menestyksessä. Jokaisessa ulottuvuudessa 10, sai täyttämällä parhaat kansainväliset käytännöt. DIGITAALINEN 20% TUOTEKOKEMUS Arvioi yrityksen verkkosivuston toiminnalli-suutta, designia ja sisältöä erityisesti tuote-ja brändikokemuksen näkökulmasta. Osa-alueet: • Toimivuus • Design • Sisältö VERKKOKAUPPA 20% Arvioi yrityksen kykyä myydä sähköisissä kanavissa erityisesti tuotteiden esittelyn, ostoprosessin toimivuuden sekä myynnin tuen näkökulmista. Osa-alueet: • Tuotteiden esittely • Ostoprosessi • Myynnin tuki MOBIILI 15% Arvioi yrityksen kykyä hyödyntää mobiileja kanavia liiketoimintansa tukena erityisesti mobiilisivujen ja sovellusten käytöllä. Osa-alueet: • Mobiilisivut • Sovellukset SOSIAALINEN MEDIA 10% Arvioi yrityksen aktiivisuutta ja toiminnan strategisuutta relevanteissa sosiaalisissa medioissa sekä yrityksen omilla sivustoilla. Osa-alueet: • Facebook • Twitter • YouTube • Muut sosiaaliset mediat 10 ERINOMAINEN 9 KIITETTÄVÄ 8 HYVÄ 7 TYYDYTTÄVÄ 6 KOHTALAINEN 5 VÄLTTÄVÄ 4 HYLÄTTY Arviointi tehtiin objektiivisesti arvosteltavien kriteerien pohjalta pyrkien minimoimaan subjektiivinen arviointi aina kun mahdollista. Arviointikriteereistä tehtiin mahdollisimman hyvin toimialojen yli soveltuvia, jotta arviointia voitiin tehdä yli toimialarajojen. Tarvittaessa käytettiin kuitenkin toimialoille tai yritystyypeille räätälöityjä kriteerejä; esimerkiksi verkkokaupan alueella käytettiin tuote- ja palveluyrityksille sekä B2C- ja B2B-yrityksille erilaisia niille soveltuvia arviointikriteereitä. Ne kriteerit, jotka eivät soveltuneet tietyille toimialoille tai yrityksille, jätettiin huomioimatta arvioinneissa niin, ettei tästä koitunut haittaa näiden yritysten arvioinnille. Arviointi on tehty kesän 2014 aikana keskittyen suo-malaisiin sivustoihin, jolloin arviointiin ovat vaikuttaneet arvioitavien yritysten tutkimuksen aikana käynnissä olleet aktiviteetit ja kampanjat sekä sen hetkiset digitaaliset palvelut.
 6. 6. 06 Suomen Digimenestyjät 2014 TUTKIMUKSEN TIIVISTELMÄ Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus TUTKIMUKSEN TIIVISTELMÄ Suomalaiset yritykset ovat keskimäärin vielä kaukana kansainvälisistä parhaista käytännöistä, mutta suomalaisten yritysten digitaalinen kypsyysaste on selkeästi kasvanut viime vuoteen nähden. Parhaat suomalaiset yritykset yltävät kansainväliseen keskitasoon. Suomalaisilla yrityksillä on vielä runsaasti parantamisen varaa digimenestyksessään verrattuna kansainvälisiin edelläkävijöihin. B2C-toimialan keskiarvo jäi tyydyttä-välle tasolle (7) ja B2B-toimialojen kohtalaiselle tasolle (6-) viime vuoden tapaan. Vaikka suomalaisilla yrityksil-lä onkin vielä matkaa kansainväliselle huipulle, suoma-laisyritysten digitaalinen kypsyysaste viime vuodesta on ollut selkeästi nousujohteinen. Sekä B2C- että B2B-toimialat paransivat tulostaan tai vähintään säilyttivät viimevuotisen tasonsa miltei jokaisella mitatulla digi-taalisuuden ulottuvuudella. Teleoperaattorit olivat viime vuoden tapaan edistyksel-lisin toimiala vedonlyönnin ja rahapelien ollessa toisella sijalla. Molemmat toimialoista olivat tehneet merkittäviä parannuksia digitaaliseen liiketoimintaansa viime vuo-teen verrattuna ja onnistuneet nostamaan toimialojen keskiarvoa puolella arvosanalla. Toimialoista eniten kehitystä oli saanut aikaan energia, ja Helsingin Energia olikin suurimman nousun tehnyt yksittäinen yritys parantamalla monipuolisesti miltei jokaista arvioinnin eri osa-aluetta. Teleoperaattoreiden, vedonlyönnin ja rahapelien, median ja erityisesti energi-an digitaalisen edistymisen siivittämänä B2C-toimialo-jen keskiarvo nousi viime vuodesta. B2B-toimiala jäi viime vuoden tavoin selkeästi B2C-toimi-aloista jälkeen. Siitä huolimatta, että B2B-yritykset kehit-tyivät vuoden aikana B2C-yrityksiä hitaammin, niiden kehityksessä on samanlainen trendi kuin B2C-toimialoilla. B2B-yrityksillä onkin huomattavasti enemmän käyttämä-töntä potentiaalia sähköisen liiketoiminnan kehityksessä. Suomen digimenestynein B2C-yritys oli jälleen Helsin-gin Sanomat, mutta kilpailu kärkisijoista oli huomatta-vasti viime vuotta kiivaampaa. B2B-yrityksistä korkeim-malle sijalle nousi tänä vuonna Wärtsilä varsinkin muita vahvemman sosiaalisen median hyödyntämisen takia. Suomalaiset B2C-yritykset olivat panostaneet kulu-neen vuoden aikana erityisesti sähköiseen asiakkuu-denhallintaan parantaen toimialojen keskiarvoa yhdellä arvosanalla. Tämä näkyi muun muassa asiakaspalvelun monipuolistumisena. Yritykset olivat kehittäneet eri-tyisesti sähköistä asiakaspalveluaan kanavoimalla asiak-kaita tehokkaammin useimmin kysyttyjen kysymysten pariin ja lisäämällä chat-palveluja. Lisäksi myynnin tuen näkyvyyteen ja helppouteen oltiin panostettu runsaas-ti. Viime vuoteen verrattuna suomalaiset B2C-yritykset paransivat myös sosiaalisen median osaamistaan miltei yhdellä arvosanalla hyödyntämällä laajasti eri sosiaalisen median kanavia. Mainittavaa on myös selkeä parannus verkkokaupan myynnin tuessa. Yllättävää kuitenkin oli, etteivät suomalaisyritykset ole panostaneet enempää mobiilialustoihin, vaikka asiakkaat siirtyvät yhä enem-män niiden pariin. Suomalaisyritysten digitaalisissa kyvykkyyksissä on paljon mahdollisuuksia edelleen hyödyntämättä siitäkin huolimatta, että merkittävää kehitystä on tapahtunut monilla alueilla. Kehittämisalueissa korostuvat erityi-sesti yrityksen keräämän tiedon hyödyntäminen ja älyk-kyyden mahdollistama parempi räätälöinti. Tulevaisuu-dessa näiden alueiden merkitys tulee korostumaan vielä nykyistäkin voimakkaammin.
 7. 7. 07 Suomen Digimenestyjät 2014 TUTKIMUKSEN TIIVISTELMÄ Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus TOP 3 B2C YRITYKSET TOP 3 B2B YRITYKSET TOIMIALOJEN ARVOSANAT 1 1 2 2 3 3 B2B keskiarvo 6- Teleoperaattorit Vedonlyönti ja rahapelit Matkailu Media Vähittäiskauppa Vakuutus Kuluttajatuotteet Pankki Energia Ruoka Polttoainekauppa Metsäteollisuus Konepaja Rakennus 8- (7+) 7½ (7) 6 (6) 7+ (7+) 7+ (7-) 6+ (6) 6½ (6+) 6½ (5+) 6- (6-) 7 (7) 7 (7-) 7- (7-) B2C keskiarvo 7 5½ (5½) 6- (5½) ( ) 2013
 8. 8. 08 Suomen Digimenestyjät 2014 AVAINLÖYDÖKSIÄ Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus AVAINLÖYDÖKSIÄ Jo 28% yrityksistä käyttää reaaliaikaista DIGITAALINEN MARKKINOINTI DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS VERKKOKAUPPA 78% ASIAKKUUS MOBIILI SOSIAALINEN MEDIA 96% 84% 72% 33% 96% 58% 88% 50% 58% 29% 92% 16% 84% 32% 54% 28% 92% 12% 76% 26% 18% 40% 25% 82% 15% 46% 42% Relevantti haku-konemainonta Näyttömainonta päämedioissa Uudelleenmark-kinointi Kumppanuus-markkinointi Kanta-asiakasohjelmaan rekisteröityminen verkossa Puhelinnumero näkyy verkossa Sähköpostiohjelma olemassa oleville asiakkaille Usein kysytyt kysymykset Reaaliaikainen asiakaspalvelu chat Toimiva tuotehaku Tuotevertailu Tuotevideot Tuotearvostelut Mobiilioptimoidut sivut Android sovellus iOS sovellus Windows Phone sovellus Ristiinmyynti Yli 4 toimitus-vaihtoehtoa Reaaliaikainen myyntiä tukeva chat Lisämyynti Varastosaldon näyttäminen chattiä myynnin tuessa 28% 29% 29% verkkokauppiaista tarjoaa asiakkailleen yli neljä toimitusvaihtoehtoa Koska kaikki kriteerit eivät ole jokaisella toimialalla olennaisia, esitetyissä kokonaisprosenteissa huomioidaan ainoastaan ne yritykset, joille kyseinen kriteeri määriteltiin tutkimuksessa merkitykselliseksi.
 9. 9. 09 Suomen Digimenestyjät 2014 TUTKIMUKSEN MENESTYJÄT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus TUTKIMUKSEN MENESTYJÄT Helsingin Sanomat uusi viime vuoden voittonsa, mutta Digimenestyjien kärki tasoittui selvästi TeliaSoneran, Veikkauksen ja If:n noustua aivan voittajan kantaan. B2C Kuluttajille myyvät toimialat menestyivät yrityksille myyviä toimialoja paremmin erityisesti teleoperaattoreiden ja vedon-lyönti- ja rahapeliyritysten johdolla. SUOMEN PARAS B2C-YRITYS Kuluttajille myyvät toimialat menestyivät tutkimuksessa paremmin kuin yrityksille myyvät toimialat saaden keskimäärin kohtalaisen arvosanan (7). Viime vuoteen verrattuna keskimääräinen arvosana nousi puolella numerolla erityisesti parantuneen asiakkuudenhal-linnan, sosiaalisen median ja verkkokaupan ansiosta. B2C-toimi-aloista parhaiten menestyivät viime vuoden tavoin toimialat, joilla kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut nopeimmin tai joihin kansainvälinen kilpailu kohdistunut voimakkaimmin. Digitaalisesti menestyneitä toimialoja yhdistää myös pyrkimys ajaa myynti verk-koon. Teleoperaattorit olivat digitaalisen markkinoinnin ja sosiaali-sen median ulottuvuuksilla paras toimialoista, kun taas vedonlyönti ja rahapelit pärjäsivät parhaiten asiakkuudenhallinnassa ja olivat heti operaattoreiden jälkeen parhaita digitaalisessa markkinoinnissa. Keskiarvoltaan heikoin ulottuvuus B2C-toimialoille oli mobiili, jos-sa arvosanat jakaantuivat toimialojen kesken laajasti hyvästä (8) aina kohtalaisiin (6) ja välttäviin arvosanoihin (5) asti. Yksittäisistä B2C-brändeistä Helsingin Sanomat nousi koko tutkimuksen kärkeen vii-me vuoden tavoin monipuolisella digiosaamisellaan. B2B Metsäteollisuusyritykset olivat viime vuoden tapaan B2B-toimi-aloista digimenestyneimpiä arvosanan jäädessä silti kohtalai-selle tasolle (6). SUOMEN PARAS B2B-YRITYS Yrityksille myyvät B2B-toimialat menestyivät viime vuoden tavoin tutkimuksessa huomattavasti heikommin kuin kuluttajille myyvät toimialat saaden kohtalaisen arvosanan (6-). Suomalaiset B2B-yri-tykset ovat kuitenkin hiljalleen alkaneet herätä meneillään olevaan digitalisoitumiseen. Hyvänä osoituksena on se, että verkkosivujen taso alkaa olla hyvissä kantimissa, kun myös yritysasiakkaat etsivät yhä enemmän tietoa tuotteista ja palveluista verkosta. Paras B2B-toi-mialoista oli metsäteollisuus lähinnä muita B2B-toimialoja parem-man sähköisen asiakkuudenhallintansa ansiosta. B2B-yritysten kär-ki oli tasainen mutta valitettavan heikkotasoinen. Yksittäisistä B2B-brändeistä paras oli Wärtsilä erityisesti hyvän verkkokauppansa ja sosiaalisen median hallintansa ansiosta.
 10. 10. 10 Suomen Digimenestyjät 2014 TUTKIMUKSEN MENESTYJÄT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus Viime vuoden tavoin erityisesti ne toimialat, joiden ydinliiketoiminta on voimakkaan muutoksen alla digitaalisen murroksen myötä, menestyivät tutkimuksessa parhaiten. DIGITAALINEN MARKKINOINTI Runsaasti verkkomyyntiä tekevät yrityk-set menestyivät digitaalisessa markki-noinnissa viime vuoden tavoin. SUOMEN PARAS DIGIMARKKINOIJ A Viime vuoden tavoin digitaalisessa markki-noinnissa kehittyneimpiä olivat toimialat, joille verkkomyynti on keskeinen myynti-kanava. Edistyneimpiä toimialoja, teleope-raattoreita sekä vedonlyöntiä ja rahapelejä, yhdistää kova kilpailu asiakkaista ja mah-dollisuus tehdä ostotransaktiot sähköisesti, jonka seurauksena toimialat ovat jatkaneet panostamistaan digitaaliseen markkinoin-tiin. Parhaimmat toimijat olivatkin vahvoja miltei jokaisella digitaalisen markkinoinnin osa-alueella. Kirkkaasti paras toimija oli tänä vuonna TeliaSonera, joka hyödyntää erin-omaisesti niin hakukone-, kumppanuus- ja näyttömainontaa kuin omia medioitaan asiakashankintaan. DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS Digitaalinen tuotekokemus oli suomalais-yritysten vahvin digitaalinen ulottuvuus, jossa yritykset pärjäsivät hyvin verrattu-na kansainvälisiin edelläkävijöihin. SUOMEN PARAS DIGITAALINEN TUOTEKOKE MUS Suomalaisyritysten verkkosivut ovat kan-sainväliseen tasoon nähden hyvällä tasolla. Suomalaiset toimijat näyttävät ymmärtäneen hyvän digitaalisen tuotekokemuksen tuo-misen asiakkaille, sillä verkkosivut toimivat asiakkaille tärkeänä tiedon ja inspiraation lähteenä sekä brändin rakentajana. Hyvän tuotekokemuksen merkitys tuleekin kasva-maan kuluttajien siirtyessä enenevissä mää-rin digitaalisiin kanaviin etsiessään tuotteista tietoa. Tänä vuonna digitaalisessa tuotekoke-muksessa käytiin erittäin tasaista kamppailua yritys- ja toimialatasoilla. Helsingin Sanomat nousi vertailun kärkeen toimivilla sivuillaan, kattavalla sisällöllään ja hyvällä designillaan. VERKKOKAUPPA Vähittäiskauppiaat menestyivät viime vuoden tavoin verkkokaupassa. Ruoka-alan yrityksillä on paljon työtä vielä edessä kauppansa modernisoimisessa verkkoaikaan. Myös pankkien uusasia-kashankinta verkossa on erittäin heikkoa. SUOMEN PARAS VERKKOKAUPPA Vähittäiskauppa ja vakuutusala menestyi-vät hyvin verkkokaupassa selkeiden osto-polkujen ja hyvän myynnin tuen ansios-ta. Useimmilla toimialoilla on kuitenkin reilusti parantamisen varaa verrattuna kansainväliseen tasoon. Erityisesti päivit-täistavarakauppa on ulkomaalaista kilpai-lijoistaan kehityksessä jäljessä. Monet B2C-ja B2B-toimialat ovat kuitenkin alkaneet vähitellen panostaa verkkokauppaan, mikä näkyy toimialojen keskiarvon nousuna. Voiton vienyt Anttila on parantanut paljon verkkokauppaansa ja tarjoaa asiakkailleen nykyään hyvin toimivan ostoprosessin, vahvaa myynnin tukea sekä onnistuu hyvin tuotteiden ristiinmyymisessä.
 11. 11. 11 Suomen Digimenestyjät 2014 TUTKIMUKSEN MENESTYJÄT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus Kokonaisuutena on ilo huomata, että Suomen parhaat yritykset yltävät kiitettäviin arvosanoihin jo miltei jokaisella tarkastellulla ASIAKKUUS Digitaalisen asiakkuudenhallinnan hallit-sevat parhaiten vedonlyönti- ja rahapeli-yritykset sekä vähittäiskauppiaat. SUOMEN PARAS ASIAKKUUS Suomalaisyritykset ovat alkaneet ohjata asiakkaitaan hoitamaan asiakaspalveluun liittyviä asioita verkon välityksellä entistä enemmän. B2C-yritykset olivat panostaneet kuluneena vuonna asiakkuudenhallintaan keskimääräisesti eniten digitaalisista ulot-tuvuuksista, joka näkyi arvosanan nousu-na kohtalaiselta (6) tyydyttävälle (7) tasolle. Erityisesti vähittäiskauppiaat tekivät suuren harppauksen panostaen varsinkin digitaa-liseen asiakaspalveluun. Paras yritys asiak-kuudenhallinnassa oli Prisma, joka oli teh-nyt roiman parannuksen parantaen tasaisen vahvasti asiakkuudenhallinnan osa-alueita. MOBIILI Mediayritykset olivat parhaimpia hyödyn-tämään mobiilioptimoituja verkkosivuja ja -sovelluksia. Yleisesti ottaen suomalai-silla yrityksillä on kuitenkin vielä paljon parantamisen varaa mobiilikanavissa. SUOMEN PARAS MOBIILISSA Mediayritykset olivat paras toimiala mobii-likanavien hyödyntämisessä yleisen tason jäädessä yllättävän alas. Huolimatta mobii-liosaamisen korkeasta tasosta Suomessa suomalaisyritykset eivät vieläkään hyödyn-nä mobiilikanaviaan, vaikka asiakkaat ovat enenevissä määrin siirtyneet käyttämään mobiililaitteita. Etenkin vähittäiskauppi-ailla on runsaasti opittavaa kansainvälisistä edelläkävijöistä - vaikka kauppiaat liik-kuvat hitaasti oikeaan suuntaan, mobiili-verkkokauppaan tulisi panostaa runsaasti enemmän ja nopeammalla syklillä. Yksittäi-sistä toimijoista Kauppalehti oli paras sisäl-löllisesti vahvoilla ja kiitettävästi toimivilla mobiilioptimoiduilla verkkosivuillaan sekä mobiilisovelluksellaan. SOSIAALINEN MEDIA Suomalaisyritykset ovat panostaneet runsaasti sosiaalisen median kanaviin kuluneen vuoden aikana B2C-yritysten nostaessa keskimääräisen osaamistason-sa tyydyttävälle tasolle (7+). SUOMEN PARAS SOSIAALISESS A MEDIASSA Vahvat kuluttajatuotebrändit menestyivät sosiaalisessa mediassa parhaiten viime vuo-den tavoin. Hyvin menestyneet yritykset käyttävät sosiaalista mediaa laajasti eri tar-koituksiin, kuten asiakaspalveluun, mark-kinointiin ja tiedotukseen. B2C-yritysten keskiarvo jäi kuitenkin suuren hajonnan takia tyydyttävälle tasolle (7+), vaikka sosi-aalisessa mediassa saavutettiinkin eniten kiitettäviä arvosanoja tutkimuksessa. Kär-kisijan tänä vuonna sai TeliaSonera, joka toimii monipuolisesti ja aktiivisesti eri sosi-aalisen median kanavissa. digitaalisuuden ulottuvuudella.
 12. 12. Digitaalisuuden ulottuvuudet Tarkastelimme valitsemiamme yrityksiä kuuden ulottuvuuden kautta. Seuraavaksi käymme läpi käytettyjä ulottuvuuksia tarkemmin sekä esittelemme, mitkä yritykset menestyivät niillä parhaiten.
 13. 13. DIGITAALINEN MARKKINOINTI Teleoperaattorit uusivat voittonsa digitaalisessa markkinoinnissa TeliaSoneran noustessa kärkeen parhaalla mahdollisella arvosanalla. TeliaSonera erottui edukseen jokaisella digitaalisen markkinoinnin osa-alueella ja oli erityisen vahva hakukonemarkkinoinnissa. Viime vuoden tapaan digitaalisen markkinoinnin osaamisen kärkeen sijoittuivat toimialat, jotka hyödyntävät aktiivisesti verkkokauppaa. Vaikka yksittäiset yritykset menestyivätkin kiitettävästi digitaalisessa markkinoinnissa, yleisesti ottaen suomalaisyrityksillä on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Osa suomalaisyrityksistä ei ole vielä onnistunut tehokkaasti valjastamaan digitaalista markkinointia kilpai-luedukseen huolimatta sen tarjoamasta mitattavuudesta ja kustannus-tehokkuudesta. Suomen parhaimmat yritykset digitaalisessa markkinoinnissa olivat vahvoja miltei jokaisella digitaalisen markkinoinnin osa-alueella – tämä oli myös Veikkauksen huiman nousun salaisuus kärkikastiin. Parhaiten menestyneitä yrityksiä yhdistää tiukka kamppailu asiakkaista sekä mah-dollisuus tehdä ostotransaktiot sähköisesti, jotka luovat kannusteen panostaa uusasiakashankintaan digitaalisissa kanavissa. Teleoperaattorit uusivat kirkkaasti voittonsa digitaalisessa markkinoin-nissa olemalla erittäin aktiivisia jokaisella digitaalisen markkinoinnin osa-alueella. TeliaSonera nousi tämän vuoden tutkimuksessa kärkeen ansaitsemalla parhaan mahdollisen arvosanan. Yritys kirkasti viime vuo-den hopeasijansa digitaalisessa markkinoinnissa olemalla todella vahva jokaisella digitaalisen markkinoinnin eri osa-alueella ja varsinkin erin-omaisen hakukonemarkkinointinsa ansiosta. B2C-yritykset olivat odotetusti edelleen B2B-yrityksiä vahvempia tällä ulottuvuudella. Viime vuoteen verrattuna B2B-yritysten digitaalisen markkinoinnin osaaminen laski keskimäärin puolella arvosanalla erityi-sesti heikon näyttö- ja kumppanuusmainonnan hyödyntämisen takia Digitaalinen markkinointi keskittyi arvioimaan yritysten kykyä tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja johdattaa heitä yrityksen digitaalisiin palveluihin erityisesti näyttö-ja hakukonemainonnan sekä omien medioiden käytön avulla. OSA-ALUEET: • Näyttömainonta • Hakukonemarkkinointi • Kumppanuusmarkkinointi • Oma media Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 14
 14. 14. Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 15 TELIASONERA 6½ TeliaSonera ansioitui erityisesti hakukonemarkkinoinnissa. TeliaSonera ylsi parhaaseen mahdolliseen arvosanaan (10) digitaalisessa markkinoinnissa hyödyntämällä kattavasti niin näyttömainonnan, hakukonemarkkinoinnin kuin kumppanuus-markkinoinninkin tarjoamia mahdollisuuksia. TeliaSonera oli Suomen paras hakukonemarkkinoinnissa hyödyntäen taitavasti sekä hakukoneoptimointia että hakukonemainontaa. Haku-konemainoksissa on panostettu ostokonversioon: alalinkit johdattavat asiakkaan suoraan mainoksen mukaisen tuotteen ostoprosessiin verkkokaupassa. DIGITAALINEN MARKKINOINTI TOP 10 YRITYKSET 1 ( 2 ) TeliaSonera 10 2 ( 1 ) If 9- 3 ( 3 ) DNA 8½ 4 ( 19 ) Veikkaus 8+ 5 ( 11 ) Helsingin Sanomat 8 6 ( 7 ) Anttila 8- 7 ( 14 ) VR 8- 8 ( 12 ) Verkkokauppa.com 7½ 9 ( 5 ) Prisma 7½ 10 ( 17 ) Etuovi.com 7+ DNA DNA hyödyntää uudelleenkohdistamista näyttömainonnassaan. DNA ylsi täysiin pisteisiin näyttömainonnan osa-alueella. Erityisen esimerkillistä Suomen mittakaavassa oli DNA:n panostaminen uudelleenkohdistamiseen. Uudelleenkohdistamisen avulla näyttö-mainokset seurasivat yrityksen nettisivuilla vierailijaa eri sivustoille, ohjaten potentiaaliset asiakkaat takaisin sivustolle mahdollista ostoa varten. DNA:n näyttömainoksissa on selkeä omalla kirkkaalla värillään erottuva toimintakehotus (call-to-action), joka ohjaa asiak-kaan suoraan ostoprosessiin laittamalla automaattisesti mainok-sen mukaisen tuotteen ostoskoriin. DIGITAALINEN MARKKINOINTI TOIMIALAT 8+ 8- 7- 6½ 6½ 6 6 6- 5 5 4½ 4½ 4½ Teleoperaattorit Vedonlyönti Vähittäiskauppa Vakuutus Media Matkailu Pankki Ruoka Kuluttajatuotteet Energia Metsäteollisuus Konepaja Polttoainekauppa Rakennus B2C keskiarvo B2B keskiarvo DIGITAALISEN MARKKINOINNIN ONNISTUJIA SUOMEN PARAS SÄHKÖINEN MARKKINOIJA Suomen Digimenestyjät 2014 2013 5- 6½ Suomen Digimenestyjät 2014
 15. 15. DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS Digitaalisessa tuotekokemuksessa käytiin erittäin tasaista kamppailua yritys- ja toimialatasoilla viime vuoden tavoin. Paras yritys oli Helsingin Sanomat, jonka digitaalinen tuotekokemus oli kiitettävä (9) erityisesti laadukkaan sisällön ja hyvän designinsa ansiosta. Suurimmat suomalaisyritykset ovat saaneet digitaalisen liiketoiminnan perusasiat kuntoon tuomalla hyvän digitaalisen tuotekokemuksen asi-akkailleen. Kuten viime vuonna, digitaalinen tuotekokemus oli kaikista arvioiduista digitaalisuuden ulottuvuuksista tasaisin ja vahvin. Moni koko-naisuutena heikostikin pärjännyt toimiala ja yritys sai digitaalisesta tuo-tekokemuksesta hyvän arvosanan lähinnä hyvien verkkosivujen ansiosta. Viime vuoteen verrattuna erityisesti heikoiten sijoittuneet toimialat, energia, konepaja sekä vedonlyönti ja rahapelit, olivat tehneet huomatta-via parannuksia digitaalisen tuotekokemuksen jokaiselle eri osa-alueelle nostaen reippaasti toimialansa arvosanaa tällä alueella. Vaikka muuten muutokset toimialatasolla olivat melko vähäisiä suhteessa viime vuo-teen, yritystasolla top 10:een nousi neljä uutta yritystä: Stockmann, If, Citymarket ja TeliaSonera. Helsingin Sanomat nousi ulottuvuuden par-haaksi kiitettävällä arvosanalla (9) erottuen erityisesti verkkosivujensa tarjoamalla kattavalla sisällöllään. B2C-yritysten menestys oli arvioinnissa odotettua viime vuoden tapaan, koska verkkosivut ovat yksi tärkeimmistä markkinointikanavista erityi-sesti tuotteiden valintavaiheessa. Eniten parannettavaa yrityksillä on kui-tenkin sisältömarkkinoinnissa. Verkkosivut ovat elintärkeitä nykypäivän yrityksille, sillä ne toimivat niin asiakkaiden tiedon ja inspiraation lähtee-nä kuin myös brändin rakentajana. Digitaaliseen tuotekokemukseen panostaminen tuntuu olevan yhä enemmän keskiössä myös B2B-yritysten digitaalisessa strategiassa. B2B-yritykset ovat parantaneet viimevuotista sijoitustaan digitaali-sessa tuotekokemuksessa B2C-yrityksiin nähden. B2B-toimialoista etenkin konepajat petrasivat sijoitustaan reippaasti tuomalla parem-man tuotekokemuksen asiakkailleen. Digitaalinen tuotekokemus keskittyi arvioimaan yrityksen verkkosivuston toiminnallisuutta, designia ja sisältöä erityisesti tuote-ja brändikokemuksen näkökulmasta. OSA-ALUEET: • Toimivuus • Design • Sisältö Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 16
 16. 16. Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 17 HELSINGIN SANOMAT 8 8 Helsingin Sanomien panostukset digitaalisuuteen näkyvät hyvin heidän verkkosivujensa suunnittelussa. Verkkosivut ovat rakenteeltaan äärimmäisen selkeät, navigaatiossa on keskitytty tärkeimpien asioiden korostamiseen ja kuluttajille tuotetaan paljon mielenkiintoista sisältöä. Lisäksi hyvä digitaalinen tuotekokemus onnistutaan säilyttämään huolimatta siitä, käyttääkö kuluttaja sivujen selaamiseen tietokonetta, tablettia vai mobiilipäätelaitetta. Vahva suoriutuminen useimmilla mitatuilla digitaalisen tuotekokemuksen kriteereillä siivitti Helsingin Sanomat ulottuvuuden kärkitilaan. DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS TOP 10 YRITYKSET 1 ( 2 ) Helsingin Sanomat 9 2 - Stockmann 9- 3 ( 12 ) If 8½ 4 ( 6 ) Fiskars 8½ 5 ( 17 ) Citymarket 8½ 6 ( 9 ) Sokos 8½ 7 ( 11 ) TeliaSonera 8½ 8 ( 7 ) Nordea 8½ 9 ( 10 ) Finnair 8½ 10 ( 34 ) Helsingin Energia 8½ HELSINGIN ENERGIA Helsingin Energia houkuttelee kävijää modernilla ulkoasulla. Helsingin Energian verkkosivuissa on panostettu raikkauteen ja visuaaliseen ilmeeseen, jotka saavat kävijän pysymään sivuilla pidempään ja luovat positiivista mielikuvaa brändistä. Sivut on suunniteltu erinomaisesti myös toimivuuden näkökulmasta – verk-kosivulla vierailevat pääsevät tekemään tyypillisimpiä asiakkaiden haluamia toimintoja suoraan etusivulta, mikä säästää huomat-tavasti kävijän aikaa. Toimintakehotukset (calls-to-action) ovat ytimekkäitä ja erottuvat oranssin värin ansiosta helposti. DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS TOIMIALAT 8+ 8+ 8+ 8+ 8+ 8 8 8 8- 8- 8- 7½ 7½ 8- Pankki Vähittäiskauppa Matkailu Kuluttajatuotteet Energia Media Vakuutus Teleoperaattorit Rakennus Konepaja Polttoainekauppa Ruoka Metsäteollisuus Vedonlyönti B2C keskiarvo B2B keskiarvo DIGITAALISEN TUOTEKOKEMUKSEN ONNISTUJIA 2013 SUOMEN PARAS SÄHKÖINEN TUOTEKOKEMUS Suomen Digimenestyjät 2014 Suomen Digimenestyjät 2014
 17. 17. VERKKOKAUPPA Toimialoista vähittäiskauppa, vakuutus ja matkailu olivat parhaita verkkokaupassa. Yksittäistä toimijoista Anttila oli tehnyt suuria parannuksia verkkokauppaansa nousten Viime vuoden tapaan verkkokaupassa oli toimialojen ja yritysten välil-lä runsaasti hajontaa vähittäiskaupan noustessa korkeimmalle sijalle. Yleisesti ottaen kärkipäähän sijoittuvia toimialoja yhdistää vahva verk-kokaupan merkitys liiketoiminnan kannalta. Yhä useampi toimiala on alkanut kuitenkin aktiivisesti hyödyntämään verkkokauppaa, mistä esi-merkkinä muun muassa energia-, teleoperaattori- ja rakennustoimialo-jen parantuneet arvosanat. Vaikka suomalaiset yritykset olivat parantaneet verkkokauppojansa viime vuoteen nähden, niillä on silti reilusti parantamisen varaa verrattuna ulko-maalaisiin kilpailijoihinsa. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan toimijat ovat viime vuoden tapaan yhä selkeästi käyttötavaraa heikompia, vaikka kuluneen vuoden aikana päivittäistavarakauppiaat ovatkin tehneet panos-tuksia esimerkiksi verkkoruokakauppapilottien muodossa. Verkkokauppa onkin yksi suomalaisyritysten kompastuskivistä. Verkkokaupan tullessa yhä tärkeämmäksi ostokanavaksi fyysisten kauppapaikkojen rinnalle, suomalaisyritysten on panostettava enenevässä määrin verkkokauppaan. Yksittäinen alue, jossa uudet panostukset näkyvät kuitenkin erityisen selvästi, on verkkokaupan myynnin tuki. Viime vuoteen nähden useat toimijat olivat parantaneet varsinkin myynnin tuen näkyvyyttä ja alka-neet hyödyntämään chat-palvelua. Esimerkiksi Anttila tarjoaa asiakkail-leen sivuillaan vahvan myynnin tuen sekä toimivan ostoprosessin. B2B-yritykset ylsivät hieman yllättäen erittäin lähelle B2C-yritysten tasoa tutkimuksessa. Tämä näkyy B2B-puolella erityisesti palvelulii-ketoimintaansa kasvattaneissa konepajayrityksissä, jotka käyttävät verkkosivujansa tukemaan asiakkaidensa monimutkaisia ostoproses-seja sekä luomaan myyntiliidejä. yritysten kärkeen. Verkkokauppa keskittyi arvioimaan yrityksen kykyä myydä sähköisissä kanavissa erityisesti tuotteiden esittelyn, ostoprosessin toimivuuden sekä myynnin tuen näkökulmista. OSA-ALUEET: • Tuotteiden esittely • Ostoprosessi • Myynnin tuki Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 18
 18. 18. Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 19 ANTTILA 6+ 6 6 Anttila hyödyntää ristiinmyyntiä aktiivisesti verkkokaupas-saan. Tänä vuonna verkkokaupassa voiton vei Anttila hyvin toimivan ostoprosessin ja vahvan myynnin tuen ansiosta. Anttila onnistuu varsin mainiosti erityisesti selkeässä ja toimivassa ristiinmyynnissä. Onnistunut ristiinmyynti lisää liikevaihtoa ker-taostosten loppusummaa kasvattamalla ja mahdollistaa korke-ampikatteisten oheistuotteiden kauppaamisen houkuttelevasti. Suomalaisilla yrityksillä on kuitenkin yleisesti vielä paljon opittavaa erityisesti tuotteiden paketoinnista ja lisämyynnistä. VERKKOKAUPPA TOP 10 YRITYKSET 1 ( 10 ) Anttila 9+ 2 ( 1 ) Prisma 9- 3 ( 3 ) Sokos 8½ 4 ( 2 ) Verkkokauppa.com 8½ 5 ( 4 ) If 8½ 6 ( 5 ) Alepa 8+ 7 ( 8 ) Elisa 8 8 ( 6 ) Veikkaus 8 9 - Stockmann 7½ 10 - Lähitapiola 7½ KONE Koneen sivut on integroitu hyvin asiakasportaaliin. Koneen verkkosivuilta pääsee kätevästi yhdellä klikkauksella sähköiseen asiakasportaaliin. Yleensä B2B-yrityksillä ongelmana on, että extranet tai myyntiportaali on täysin erillään verkkosivuilta ja sitä on etsittävä hakukoneen avulla. Asiakasportaali parantaa ja tehostaa huomattavasti ostoprosessia ja mahdollistaa asiakkaan henkilökohtaisen palvelun. VERKKOKAUPPA TOIMIALAT 8 8- 7+ 7+ 7 6½ 6+ 6½ 5 4+ 4 6+ Vähittäiskauppa Vakuutus Matkailu Kuluttajatuotteet Vedonlyönti Teleoperaattorit Konepaja Energia Media Rakennus Metsäteollisuus Polttoainekauppa Pankki Ruoka B2C keskiarvo B2B keskiarvo VERKKOKAUPAN ONNISTUJIA 7 2013 SUOMEN PARAS VERKKOKAUPPA Suomen Digimenestyjät 2014 Suomen Digimenestyjät 2014
 19. 19. ASIAKKUUS B2C-yritykset olivat panostaneet runsaimmin asiakkuuteen kuluneena vuonna kaikista ulottuvuuksista, joka näkyi arvosanan nousuna kohtalaisesta (6) tyydyttävälle (7) tasolle. Kaikki asiakkuudenhallinnassa hyvin menestyneet yritykset ohjasivat asiakkaitaan hoitamaan asiakaspalveluun liittyviä asioita kustannustehokkaasti verkon välityksellä. Vähittäiskauppiaat tekivät suuren harppauksen digitaalisessa asiakkuu-denhallinnassa verrattuna viimevuotiseen tutkimukseen panostaen var-sinkin asiakaspalveluun. Vedonlyönti ja rahapelit onnistuivat kuitenkin vielä pitämään vähittäiskaupat takanaan. Vaikka suurin osa toimialoista paransi sähköistä asiakkuudenhallintaansa viime vuoteen nähden, suo-malaisyrityksillä on vielä runsaasti työnsarkaa sähköisessä asiakkuuden-hallinnassa erityisesti asiakkaiden osallistamisen alueella. Prisma nousi tämän vuoden tutkimuksessa parhaimmaksi yritykseksi asiakkuudenhallinnassa parantamalla tasaisen vahvasti miltei jokaista eri asiakkuudenhallinnan osa-aluetta. Vähittäiskaupan siirtyessä verkkoon onkin luonnollista, että sähköistä asiakkuudenhallintaa ja asiakaspalve-lua parannetaan. Tästä esimerkkinä kärkikymmenikköön sijoittui tänä vuonna peräti kolme uuttaa vähittäiskauppiasta: Alepa, Prisma ja Sokos. Kuluttajien käyttäytymisen muuttuessa yhä nopeammalla tahdilla digi-talisoituvassa ympäristössä B2C-yritykset joutuvat kehittämään säh-köistä asiakkuutta aktiivisesti. Tästä johtuen on hyvin yllättävää, etteivät tietyt toimialat, kuten vakuutusyhtiöt tai pankit Nordeaa lukuun otta-matta vieläkään hyödynnä runsaslukuisia asiakaspalvelukontaktejaan tehokkaammin. Asiakaskontaktien hoitaminen olisi verkon välillä kus-tannustehokkaampaa ja useimmille asiakkaille helpompaa. B2B-toimialalla samansuuntaista kehitystä ei ole vielä nähtävissä. B2B-toimialat sijoittuivat melko yllätyksettömästi tutkimuksen häntäpäähän pärjäten viimekin vuotta heikommin. B2B-yritysten sijoitusta arvioi-taessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, ettei tutkimuksessa huomioida B2B-yritysten mahdollisia asiakasportaaleja. Asiakkuus arvioi yrityksen tehokkuutta ylläpitää ja laajentaa asiakkuuksia sähköisissä kanavissa erityisesti asiakaspalvelun, asiakkuuden aikaisen ristiinmyynnin, osallistamisen ja personoinnin suhteen. OSA-ALUEET: • Asiakaspalvelu • Asiakkuudenhallinta ja ristiinmyynti • Osallistaminen • Personointi Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 20
 20. 20. Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 21 PRISMA 7- 7- Prisma tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman työkaluja heidän kysymyksiinsä vastaamiseksi. Prisman verkkokaupassa on selvästi näkyvillä pääsy puhelin- sekä sähköpostiyhteystietoihin, itsepalvelutoiminnallisuuksiin usein kysyttyjen kysymysten ja ohjeiden muodossa, ja kuluttajille tarjotaan myös asiakaspalvelua live-chat toiminnallisuuden avulla. Hyvin järjestetyn asiakaspalvelun lisäksi Prisma on erittäin aktiivinen sähköpostisuoramarkkinoinnissaan ja kanta-asiakasohjelman hyödyntämisessä. ASIAKKUUS TOP 10 YRITYKSET 1 ( 16 ) Prisma 8½ 2 ( 9 ) Anttila 8+ 3 ( 11 ) Nordea 8 4 ( 13 ) Sokos 8 5 ( 2 ) RAY 8 6 ( 5 ) DNA 8 7 ( 1 ) Veikkaus 7½ 8 ( 21 ) Alepa 7½ 9 ( 4 ) Valio 7½ 10 ( 24 ) Iltalehti 7+ DNA DNA hyödyntää usein kysyttyjä kysymyksiä tehokkaasti. DNA kanavoi asiakkaitaan tehokkaasti usein kysyttyjen kysymysten pariin verkkosivuillaan. Sen lisäksi, että sivustolla on oma selkeä linkki usein kysyttyihin kysymyksiin, sivusto tarjoaa ensimmäisenä vaihtoehtona sähköisen tukisivuston ennen asiakaspalvelun puhe-linnumeroa tai sähköistä kysymyslomaketta. Kysymysten aiheet on ryhmitelty selkeästi aihepiireittäin ja suosituimmat keskustelu-ketjut on priorisoitu näkyvimmiksi. Lisäksi asiakaspalvelu vastaa keskustelupalstamaisella tukisivustolla asiakkaita askarruttaviin kysymyksiin toimistoaikoihin. ASIAKKUUS TOIMIALAT 8- 7½ 7+ 7 7- 6½ 7 6½ 6+ 6 6- 5 4+ 5- Vedonlyönti Vähittäiskauppa Teleoperaattorit Energia Matkailu Vakuutus Ruoka Media Pankki Kuluttajatuotteet Polttoainekauppa Metsäteollisuus Rakennus Konepaja B2C keskiarvo B2B keskiarvo ASIAKKUUDENHALLINNASSA ONNISTUJIA 2013 SUOMEN PARAS SÄHKÖINEN ASIAKKUUS Suomen Digimenestyjät 2014 Suomen Digimenestyjät 2014
 21. 21. MOBIILI Mobiilin parhaimmistoa olivat mediayritykset yleisen tason jäädessä yhä huolestuttavan alas. Suomalaisilla yrityksillä onkin vielä hyvin paljon parantamisen varaa mobiilissa. Yksittäisistä toimijoista Kauppalehti oli mobiilin paras. Mobiilissa parhaiten pärjänneitä toimialoja yhdistää digitaalisen mur-roksen ensimmäiseen aaltoon kuuluminen, mikä on ajanut ne reagoi-maan ensimmäisten joukossa. Viime vuoden tapaan mediayritykset olivat odotetusti vahvoja mobiilissa hyödyntämällä onnistuneesti sekä mobiilisovelluksia että mobiilisivustoja. Verrattuna viime vuoteen myös pankin toimijat olivat parantaneet suoritustaan lisäämällä mobiiliopti-moituja verkkosivuja ja mobiilisovelluksia. Yleinen mobiiliosaaminen on kuitenkin suomalaisyritysten keskuudes-sa vielä melko heikkoa eikä keskimääräinen parannuskaan viime vuo-teen verrattuna ollut suuri. Tämä johtui osittain yritysten ja toimialojen suuresta hajonnasta, sillä monet yritykset hakevat vielä fokusta mobii-lioptimoitujen verkkosivujensa ja sovelluksiensa välillä. Huolimatta mobiiliteknologioiden osaamisen korkeasta tasosta Suomessa suoma-laisyritykset eivät vielä hyödynnä mobiilikanaviaan samassa suhteessa asiakkaiden kasvavan mobiililaitteiden käytön kanssa. Suomalaisyrityk-sillä onkin vielä runsaasti matkaa kansainvälisten kilpailijoiden tasoon mobiilikanavien hyödyntämisessä. Vähittäiskauppiaat vaikuttavat reagoineen nousevaan mobiiliverkko-kauppaan hitaasti ja varovaisesti. Yksi yllättävimmistä muutoksista tut-kimuksessa olikin vähittäiskaupan putoaminen parhaimman B2B-toimi-alan, metsäteollisuuden, taakse. Suomalaiset vähittäiskauppiaat eivät vielä hyödynnä mobiilisovelluksia kattavasti ja monen vähittäiskaupan yrityk-sellä on parannettavaa mobiilisivuissaan. On kuitenkin nähtävissä, että vähittäiskauppiaat S-ryhmän johdolla ovat alkaneet pilotoimaan mobii-lisovelluksiaan. Alustavat tulokset näyttävät lupaavilta, joten uskomme näiden yritysten mobiiliosaamisen paranevan tulevina vuosina. Mobiili arvioi yrityksen kykyä hyödyntää mobiileja kanavia liiketoimintansa tukena tarkastellen erityisesti mobiilisivujen ja -sovellusten käyttöä. OSA-ALUEET: • Mobiilisivut • Mobiilisovellukset Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 22
 22. 22. Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 23 KAUPPALEHTI Kauppalehti on onnistunut mobiilisivujen suunnittelussa. Kauppalehti nousi tämän vuoden tutkimuksessa parhaimmaksi yritykseksi parantamalla merkittäväksi mobiilisivujensa toimi-vuutta. Kauppalehti on onnistunut erinomaisesti ratkaisemaan mobiilisivujen suunnittelussa eteen tulevan haasteen sisällön mää-rän ja käytettävyyden välillä; sivut ovat riittävän pelkistetyt mutta sisältörikkaat. Sen sijaan, että eri sisältöä olisi pelkästään asetettu allekkain pienemmälle näytölle, sivustossa on aidosti pohdittu mobiilikäyttäjää priorisoimalla oleellisia toimintoja ja sisältöä. MOBIILI TOP 10 YRITYKSET 1 ( 4 ) Kauppalehti 9½ 2 ( 1 ) Helsingin Sanomat 9+ 3 ( 7 ) VR 9- 4 ( 17 ) OP 8½ 5 ( 6 ) Veikkaus 8½ 6 ( 8 ) Ilta-Sanomat 8+ 7 ( 9 ) Yle 8+ 8 ( 3 ) Nordea 8- 9 ( 27 ) DNA 7½ 10 ( 14 ) Etuovi.com 7½ CITYMARKET Citymarketin mobiiliverkkokauppa on kätevä. Citymarke-tin mobiilisivujen yhteydessä on mobiiliverkkokauppa, josta voi ostaa tuotteita samalla tavoin kuin muualtakin verkosta. Tuotteet on helppo löytää toimivan tuotehaun ansiosta ja palvelussa on mahdollista ostaa useampia tuotteita kerralla ilman rekisteröitymistä. Tuotteiden selaaminen on vaivatonta ja nopeaa hyvän mobiilioptimoinnin johdosta, ja ostoskori seuraa kävijää navigointipalkissa. MOBIILI TOIMIALAT 8 7½ 7½ 7 7 5+ 5+ 6+ 5- 5 5 5 5 4 Media Pankki Matkailu Teleoperaattorit Vedonlyönti Ruoka Vakuutus Polttoainekauppa Energia Metsäteollisuus Vähittäiskauppa Kuluttajatuotteet Konepaja Rakennus B2C keskiarvo B2B keskiarvo MOBIILIN ONNISTUJIA 6 6 7- 2013 SUOMEN PARAS MOBIILI MEDIASSA Suomen Digimenestyjät 2014 Suomen Digimenestyjät 2014
 23. 23. SOSIAALINEN MEDIA Sosiaaliseen mediaan on panostettu runsaasti kuluneen vuoden aikana. Suomalaisten B2C-yritysten sosiaalisen median osaaminen onkin keskimäärin tyydyttävällä tasolla (7+). Erityisesti TeliaSonera ja Yle onnistuvat sosiaalisten medioiden hallinnassa. Kuten viime vuonna, myös tänä vuonna vahvat kuluttajabrändit menes-tyivät sosiaalisessa mediassa parhaiten. Kuluttajabrändeille läsnäolo sosi-aalisessa mediassa on elinehto brändiassosiaatioiden muodostumisen ja kehittymisen ohjaamisen vuoksi. Suomalaisyritykset olivat tänä vuonna tarttuneet innokkaasti sosiaalisen median tarjoamiin mahdollisuuksiin lisäämällä suuresti panostuksiaan sosiaaliseen mediaan. Teleoperaattorit nousivat kuluttajatuotteiden ohi taitavimpina sosiaalisen median käyttäjinä lisäämällä sekä uusia sosiaali-sen median kanavia että nostamalla aktiivisuustasoansa näissä kanavissa. Keskiarvo jäi B2C-yritysten keskuudessa vielä tyydyttävälle tasolle (7+) suuren hajonnan takia, vaikka sosiaalisessa mediassa saavutettiinkin eni-ten kiitettäviä arvosanoja tutkimuksessa. Suomen parhaimmat yritykset sosiaalisissa medioissa ovat pitkälti samoja kuin viime vuonna, ja kaikki näistä yrityksistä ovat onnistu-neet parantamaan viime vuoden sijoitustaan yhä aktiivisemmalla sosi-aalisen median toiminnallaan. Yritykset käyttävät sosiaalista mediaa laajasti eri tarkoituksiin kuten asiakaspalveluun, markkinointiin ja eri sidosryhmille tiedottamiseen. Yritysten väliset erot kärjessä olivat pie-niä, joka kertoo suomalaisyritysten hyvästä sosiaalisten medioiden hallinnasta. Kärkisijan saavutti tänä vuonna TeliaSonera, joka toimii aktiivisesti ja monipuolisesti useissa eri sosiaalisen median kanavissa. B2C-yritykset näyttävät heränneen sosiaalisen median tärkeyteen ja ne ovat lisänneet aktiivisuuttaan sosiaalisissa medioissa. B2B-yritykset ovat jarruttaneet sosiaalisen median hyödyntämistä vedoten asiakkaiden kanssa tapahtuvaan vuoropuheluun pääosin perinteisemmissä kanavis-sa, mutta odotamme tämän muuttuvan lähivuosina. Sosiaalinen media keskittyi arvioimaan yrityksen aktiivisuutta ja toiminnan strategisuutta relevanteissa sosiaalisissa medioissa sekä yrityksen omilla sivustoilla. OSA-ALUEET: • Facebook • Twitter • YouTube • Muut sosiaaliset mediat Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 24
 24. 24. Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 25 TELIASONERA TeliaSonera vakuutti äärimmäisen aktiivisella ja monipuoli-sella sosiaalisen median läsnäolollaan. Yritys on panostanut huomattavasti sosiaalisen median hyödyntämiseen niin markki-noinnissa kuin asiakaspalvelussa ja kuluttajien osallistamisessakin. TeliaSoneran sosiaalisen median aktiivisuus näkyy Facebookin ja Twitterin lisäksi myös useissa muissa sosiaalisen median kanavissa kuten YouTubessa, Instagramissa ja Pinterestissä. SOSIAALINEN MEDIA TOP 10 YRITYKSET 1 ( 6 ) TeliaSonera 9½ 2 ( 2 ) Yle 9+ 3 ( 5 ) Valio 9+ 4 ( 3 ) Fiskars 9+ 5 ( 14 ) Elisa 9- 6 ( 10 ) Veikkaus 9- 7 ( 4 ) Fazer 9- 8 ( 12 ) Verkkokauppa.com 8½ 9 ( 7 ) Finnair 8½ 10 ( 8 ) Helsingin Sanomat 8+ VALIO Valio toimii aktiivisesti eri sosiaalisissa medioissa. Valio ei tyydy pelkkään läsnäoloon lukuisissa eri sosiaalisen median kanavissa, vaan toimii niissä aktiivisesti tuottaen viihdyttävää ja ajankohtaista sisältöä. Tämä näkyy muun muassa tykkääjien ja seuraajien suuressa määrässä. Kanavien välinen integraatio saa erityisesti kiitosta, josta hyvänä esimerkkinä kuvassa näkyvä ohja-us Pinterestiin Valion Facebook-sivulta. SOSIAALINEN MEDIA TOIMIALAT 9- 8½ 8 8 8 7 7 7+ 6½ 6 5½ 5½ 5½ 6- Teleoperaattorit Kuluttajatuotteet Matkailu Ruoka Media Vedonlyönti Pankki Vakuutus Energia Vähittäiskauppa Metsäteollisuus Konepaja Polttoainekauppa Rakennus B2C keskiarvo B2B keskiarvo SOSIAALISEN MEDIAN ONNISTUJAT 8- 7+ 2013 SUOMEN PARAS SOSIAALISESSA MEDIASSA Suomen Digimenestyjät 2014 Suomen Digimenestyjät 2014
 25. 25. Toimialat B2C Seuraavaksi tarkastelemme digimenestystä B2C-toimialoilla.
 26. 26. B2C - YHTEENVETO B2C-yritykset olivat tänäkin vuonna selkeästi B2B-yrityksiä pidemmällä erityisesti teleoperaattoreiden sekä vedonlyönnin ja rahapelien ansiosta. Jokainen toimiala oli parantanut digitaalista osaamistaan erityisesti sosiaalisen median käytön osalta. Tekemistä silti riittää, sillä keskiarvo jäi tyydyttävälle tasolle parhaankin toimialan saadessa arvosanan 8-. B2C-yritysten asiakkaat ovat muuttaneet käyttäytymistään huo-mattavasti nopeammin kuin B2B-yritysasiakkaat. Tämä selittänee sen, että B2C-yritykset ovat kehittäneet digitaalisia kyvykkyyksiään B2B-yrityksiä nopeammin. B2C-toimialoista parhaiten menestyi-vätkin palvelutoimialat, joiden liiketoimintamallit ovat mullistuneet nopeimmin digitaalisen murroksen seurauksena. B2C-yritykset ovat vastanneet asiakkaiden käyttäytymisen muutok-seen kasvattamalla etenkin sosiaalisen median ja asiakkuudenhal-linnan kyvykkyyksiään, jotta ne pystyisivät vastaamaan asiakkaiden käyttäytymisessä tapahtuvaan muutokseen yhä paremmin. B2C-yri-tykset olivat panostaneet myös verkkokauppaan kuluneena vuonna. B2C-toimialoista esimerkiksi teknologisesti edistyneet teleoperaat-torit loistivat monipuolisen sosiaalisen median hyödyntämisensä ja aktiivisen digitaalisen markkinointinsa ansiosta, kun taas kuluttaja-tuotebrändit olivat vahvoja sosiaalisen median hyödyntämisessä ja digitaalisen tuotekokemuksen luomisessa. Digitaalisessa markkinoinnissa, verkkokaupassa sekä mobiikana-vissa B2C-yrityksillä riittää kuitenkin vielä reilusti tehtävää. Vaikka kehitystä tapahtuikin viime vuoteen verrattuna, suomalaisyritysten osaaminen jää näillä ulottuvuuksilla alhaiseksi. B2C-toimialojen hännille jäivät tänä vuonna polttoainekauppiaat, jotka eivät ole vielä siirtyneet hyödyntämään sähköisiä kanavia yhtä laajamittaisesti kuin muut toimialat. 7 ( 6½ ) B2C-TOIMIALOJEN KESKIARVOT DIGITAALISILLA ULOTTUVUUKSILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media B2C-TOIMIALAT 6½ 6½ 7 7+ 8 6+ 1 ( 1 ) Teleoperaattorit 8- 2 ( 3 ) Vedonlyönti ja rahapelit 7½ 3 ( 2 ) Matkailu 7+ 4 ( 6 ) Media 7+ 5 ( 4 ) Vähittäiskauppa 7 6 ( 7 ) Vakuutus 7 7 ( 5 ) Kuluttajatuotteet 7- 8 ( 8 ) Pankki 6½ 9 ( 11 ) Energia 6½ 10 ( 9 ) Ruoka 6+ 11 ( 10 ) Polttoainekauppa 6- B2C keskiarvo 7 2013 b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 28 Suomen Digimenestyjät 2014
 27. 27. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 29 HS:N ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Helsingin Sanomat oli Suomen digi-menestynein yritys. Arvosana ei kuitenkaan noussut viime vuodesta, minkä vuoksi B2C-yritysten kärki tasoittuikin viime vuoteen nähden. Helsingin Sanomat sai tutkimuksessamme parhaimman arvosa-nan kaikista suomalaisyrityksistä olemalla monipuolisesti vahva jokaisella digitaalisuuden ulottuvuudella. Helsingin Sanomat pär-jäsi erityisen hyvin digitaalisessa markkinoinnissa ja mobiilissa suhteessa yleiseen B2C-tasoon ja oli Suomen paras digitaalises-sa tuotekokemuksessa. Sanoma-konserni on investoinut määrätietoisesti sähköisiin kana-viin ja työn tulos alkaa kantaa hedelmää. Helsingin Sanomien menestys tämän vuoden tutkimuksessa oli odotettavissa: Hel-singin Sanomat on voimakkaasti kehittänyt toimintaansa pyrkien yhä paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Esimerkkinä tästä Helsingin Sanomat lanseerasi iltapainoksen, joka tarjoaa lukijoille syventävää journalismia ajankohtaisista aiheista. Helsingin Sanomille sähköinen osaaminen on aidosti strate-gista: yhä suurempi osa sen liikevaihdosta tulee verkkosivujen mainostilasta sekä digilehtitilauksista. Median kohtaamassa murroksessa yrityksellä on kuitenkin vielä paljon opittavaa ulko-maalaisilta kilpailijoilta. Hyvänä esimerkkinä toimii Washington Postin, Mozillan ja New York Timesin yhteistyöhanke, jolla pyri-tään kehittämään interaktiivisuutta lukijoiden ja journalistin välillä digitaalisten työkalujen avulla. B2C – VOITTAJA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media TOP 5 B2C-YRITYSTÄ 8 1 ( 1 ) Helsingin Sanomat 8 2 ( 2 ) TeliaSonera 8 3 ( 4 ) Veikkaus 8 4 ( 7 ) If 8 5 ( 12 ) Anttila 8- 9 9+ 8+ 7+ 7+ 2013 SUOMEN PARAS B2C-YRITYS Suomen 8 2Digi0men1est4yjät
 28. 28. ENERGIA Energiayhtiöt ovat parantaneet runsaasti digimenestystään viime vuoteen verrattuna ja paransivat suoritustaan jokaisella eri osa-alueella. Viime vuoden tapaan Fortum oli energiayhtiöistä digimenestynein. 6½ Energiayhtiöt paransivat voimakkaasti suoritustaan verrattuna viime vuoteen hyödyntämällä yhä paremmin digitaalisia kanavia ja nousi-vat B2C-toimialojen häntäpaikalta sijoittuen tänä vuonna yhdeksän-neksi. Energiatoimiala paransi runsaasti viime vuodesta sijoitustaan jokaisella digitaalisella ulottuvuudella ollen tutkimuksessa eniten kehitystä aikaan saanut toimiala. Energiayhtiöt saavuttivatkin saman kokonaisarvosanan kuin pankkitoimiala. Energiayhtiöt ovat perinteisesti olleet melko hitaita hyödyntämään sähköisiä kanavia suurista kuluttaja- ja yritysasiakasmääristä huoli-matta. Viime vuonna vertailussamme heikosti pärjännyt toimiala vai-kuttaisi nyt heränneen panostamaan digitaalisuuteen. Energiayhtiöt olivat panostaneet etenkin verkkokauppaan, asiakkuudenhallintaan ja mobiilin, joissa oli tapahtunut huimaa kehitystä viime vuoteen verrat-tuna. Energiayhtiöt pystyvätkin hallitsemaan asiakkuuksia nyt kustan-nustehokkaammin verkon välityksellä verrattuna vuoden takaiseen. Toimiala oli vahvimmillaan digitaalisessa tuotekokemuksessa varsin-kin verkkosivujen toimivuuden ja ulkoasun alueilla. Heikoimmillaan toimiala oli digitaalisessa markkinoinnissa. Digitaalisen markkinoin-nin heikkous johtunee siitä, etteivät alan yritykset koe vielä tarvetta ohjata asiakkaita verkkosivuilleen näyttömainoksilla. Energiayhti-öillä olisikin parantamisen varaa verkkokaupan hyödyntämisessä ja brändinäkyvyyden lisäämisessä verkossa. Esimerkiksi helppokäyt-töinen verkkokauppa suoraviivaisilla ostoprosesseilla voisi olla teho-kas tapa houkutella uusia asiakkaita. Fortum säilyi toimialan parhaana yrityksenä, mutta Helsingin Energia nousi tutkimuksen suurimmalla kokonaisarvosanan parannuksella aivan sen kannoille. Fortum oli kuitenkin Helsingin Energiaa selvästi parempi tänä vuonna etenkin verkkokaupassa, johon se oli investoinut runsaasti. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media ENERGIA 5 6+ 7 7 8+ 5+ 1 ( 1 ) Fortum 6½ 2 ( 2 ) Helsingin Energia 6+ ( 5+ ) 2013 b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 30 Suomen Digimenestyjät 2014
 29. 29. 7- KULUTTAJATUOTTEET Kuluttajatuoteyritykset olivat kehittäneet etenkin sosiaalisen median kyvykkyyksiään, jossa ne olivat tutkimuksen toiseksi parhaimpia. Toimialan kokonaisarvosana jäi kuitenkin viime vuoden tasolle jättäen vielä paljon parannusmahdollisuuksia eri digitaalisuuden ulottuvuuksille. Kuluttajatuoteyritykset eivät ole tehneet merkittäviä parannuksia digitaalisiin kyvykkyyksiinsä viime vuoteen nähden. Kuluttajatuo-teyritysten sijoitus muihin B2C-toimialoihin nähden tippuikin kah-della sijalla viime vuoteen verrattuna. Kuluttajatuoteyrityksillä oli viime vuoden tapaan hyvät brändi- ja tuo-tesivut sekä vahva läsnäolo sosiaalisissa medioissa, joissa kävijöille tar-jottiin relevanttia ja mielenkiintoista sisältöä. Kuluttajatuoteyritykset paransivat sosiaalisen median osaamistaan viime vuodesta ja hallitsi-vatkin toiseksi parhaiten sosiaalisia medioita tutkimuksessamme. Vah-va sosiaalisen median hallinta täydentää hyvin kuluttajatuoteyritysten brändinrakennusta ja tuotepreferenssin vahvistamista, sillä näille yri-tyksille on tärkeää erityisen rakentaa ja ylläpitää brändi-identiteettiään niiden kilpaillessa kuluttajien lompakosta. Näin onkin luonnollista, että toimiala on panostanut sosiaaliseen mediaan ja digitaaliseen tuo-tekokemukseen, joissa brändijohtaminen korostuu. Toimialan monen ulottuvuuden heikkoutta voi osin selittää sillä, että kuluttajatuoteyritykset hyödyntävät yleisesti jälleenmyyjiä myydes-sään ja markkinoidessaan tuotteitaan. Alan yrityksillä olisi kuitenkin huomattavasti opittavaa kansainvälisiltä edelläkävijöiltä, sillä suo-malaiset kuluttajatuoteyritykset pystyisivät hyödyntämään suoraa kuluttajaverkkokauppaa nykyistä tehokkaammin. Fiskars oli kuluttajatuoteyrityksistä vahvin tänäkin vuonna yri-tysten välisten erojen säilyessä varsin vähäisinä. Fiskars menestyi tyydyttävästi tutkimuksemme erityisesti kiitettävän sosiaalisen median hallintansa ansiosta. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media 6- 7+ 6+ 5 KULUTTAJATUOTTEET* 8+ 8½ 1 ( 1 ) Fiskars 7 2 ( 3 ) Nokian renkaat 7- ( 7- ) 2013 *Vuoteen 2013 nähden vuoden 2014 Suomen Digimenestyjät tutkimuksen kuluttajatuotteet -toimialasta on jätetty pois Nokia yrityksen siirryttyä ulkomaalaisomistukseen. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 31 Suomen Digimenestyjät 2014
 30. 30. MATKAILU Matkailu oli kolmanneksi vahvin B2C-toimiala teleoperaattoreiden sekä vedonlyönnin ja rahapelien toimialojen jälkeen. Matkailun vaisu kehitys viime vuoteen verrattuna on silti yllätys, kun huomioidaan digitaalisten kanavien tärkeys matkailuyritysten liiketoimintaan. 7+ Digitaalinen murros matkailualalla alkoi jo 2000-luvun vaihteessa. Matkailuyritysten välinen kilpailu tapahtuukin nykypäivänä hyvin pit-kälti verkossa ja on erittäin kansainvälistä. Tästä johtuen onkin hieman yllättävää, etteivät matkailuyritykset ole tehneet merkittäviä parannuk-sia verrattuna viime vuoteen, vaikka digitaaliset kanavat tulevat yhä tärkeämmiksi kuluttajien suunnitellessa matkojaan omatoimisemmin. Molemmat tutkimuksessa mukana olleista matkailualan yrityksistä ovat kuitenkin ymmärtäneet hyvin digitaalisten kanavien tärkey-den - sekä Finnairilla että VR:llä oli hyvin toimivat ja sisältörikkaat verkkosivut. Hankala taloustilanne on saattanut vaikuttaa esimer-kiksi Finnairin digitaalisen markkinoinnin panostuksiin ja sitä kautta markkinoinnin arvioon. Sosiaalisen median vaikutus matkojen suunnittelussa tuntuu olevan huomattu alalla, mutta matkailualan yrityksille äärimmäisen tärkeän verkkokaupan tasoa olisi kyettävä nostamaan tyydyttävästä arvo-sanasta paremmaksi. On myös hieman yllättävää, etteivät matkai-luyritykset ole onnistuneet valjastamaan digitaalista asiakkuuden-hallintaa paremmin kilpailuedukseen, vaikka digitaalisten kanavien hyödyntäminen onkin pääsääntöisesti kehittynyttä alalla. VR nousi tänä vuonna toimialan parhaaksi Finnairin ohi erityisesti digitaalisen markkinoinnin ja mobiilikanavien heikkenemisestä joh-tuen. VR oli Suomen seitsemänneksi paras yritys suoriutuen hyvin tutkimuksen jokaisella osa-alueella ja parantaen suoritustaan miltei jokaisella tutkimuksen digitaalisella ulottuvuudella. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media MATKAILU 6½ 7+ 7- 8+ 8 7½ 1 ( 2 ) VR 8- 2 ( 1 ) Finnair 7 ( 7+ ) 2013 b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 32 Suomen Digimenestyjät 2014
 31. 31. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 33 Mediayhtiöiden digitaalinen murros jatkuu liiketoiminnan siirtyessä entistä vahvemmin verkkoon. Mediayhtiöt ovatkin jatkaneet panostamistaan digitaalisiin kanaviin ja kehittäneet osaamistaan erityisesti sosiaalisessa mediassa. 7+ Digitaalisen murroksen kanssa kamppailevat mediayhtiöt jatkavat panostamistaan digitaalisiin kanaviin perinteisten kanavien osuu-den vähentyessä entisestään. Kuluttajien halu kuluttaa mediasisältöjä paikasta ja laitteesta riippumatta ajaa toimialaa panostamaan laajasti eri digitaalisiin alustoihin kuten esimerkiksi mobiilipäätelaitteisiin. Alan yritykset ovatkin keskittäneet panoksiaan selvimmin ulottu-vuuksiin, joiden kautta ne pystyvät tuottamaan jatkuvasti sisältöä asiakkailleen. Tämä näkyy esimerkiksi mediatalojen kasvavana digi-taalisten palveluiden määränä. Mediayritykset sijoittuivat tutkimuksessa toimialoista neljänneksi päihittäen niukasti vähittäiskaupan yritykset. Mediayritysten verk-kosivut olivat viime vuoden tapaan selkeitä ja hyvin suunniteltuja, mikä näkyi hyvinä arvosanoina digitaalisessa tuotekokemuksessa. Toimialan yritykset olivat myös investoineet runsaasti sosiaalisen median kyvykkyyksiinsä kohdatakseen kuluttajia yhä monipuoli-semmin. Mediayritykset olivat viime vuoden tapaan tutkimuksen vahvimpia myös mobiilioptimoiduissa verkkosivuissa ja -sovelluk-sissa, joiden käyttö jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan. Suhteellisesti heikoiten mediayhtiöt menestyivät verkkokaupan alueella. Mediayh-tiöillä onkin vielä opittavaa maksullisten kuluttajasisältöjen myyn-nistä esimerkiksi vähittäiskauppa- ja vakuutustoimialoilta. Vaikka Sanoma ja Alma Media eivät ryhminä päässet tänäkään vuon-na kärkisijoille, molempia voi pitää erittäin vahvoina digiosaajina. Helsingin Sanomat sai kaikista tutkimuksen yrityksistä jälleen kor-keimmat pisteet olemalla jokaisella osa-alueella erittäin vahva. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen MEDIA media 6½ 6+ 6½ 8 8 8 1 ( 1 ) Helsingin Sanomat 8 2 ( 2 ) Kauppalehti 7+ 3 ( 4 ) Ilta-Sanomat 7 4 ( 3 ) Yle 7 5 ( 7 ) Etuovi.com 7 6 ( 5 ) Iltalehti 7- 7 ( 6 ) Nelonen 7- MEDIA 2013 ( 7- ) Suomen Digimenestyjät 2014
 32. 32. PANKIT b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 34 Pankeilla on yllättävän paljon työnsarkaa digitaalisuuden hyödyntämisessä. Pankkien kehitys näyttäisi polkevan paikoillaan kokonaisarvosanan jäädessä tänäkin vuonna kohtalaiselle tasolle. 6½ Pankkiala oli yksi ensimmäisistä toimialoista, johon digitaalinen mur-ros iski jo 90-luvulla kustannuspaineiden johdettua toimipisteiden karsimiseen ja verkkopankin syntyyn. Vaikka pankit ovat onnistuneet erinomaisesti pienentämään kustannuksiaan, tämän vuoden kokonais-pisteiden valossa toimialalla näyttäisi kuitenkin olevan paljon työtä edessään paremman digitaalisen asiakaskokemuksen tuomiseksi. Yleinen kehitys toimialalla oli niukasti positiivinen viime vuoteen verrattuna. Verkkosivustot verkkopankkeineen ovat toimialalle erit-täin tärkeitä, minkä johdosta ei ole yllätys, että pankit olivat jaetulla ensimmäisellä sijalla digitaalisessa tuotekokemuksessa. Sen sijaan sähköisen asiakkuuden heikkous yllättää – erityisesti digitaalisessa asiakaspalvelussa ja verkossa tapahtuvassa lisä- ja ristiinmyynnissä olisi paljon parannettavaa. Toimialan dynamiikkaan liittyvä runsas sääntely selittää jotkut rajoi-tuksista esimerkiksi verkkokaupan kehityksen osalta. Pankkialan toimijoilla on kuitenkin paljon mahdollisuuksia vielä käyttämättä, kuten esimerkiksi kuluttajien laadukkaammassa palvelussa säh-köisissä kanavissa. Pankit kohtaavat uudenlaista kilpailua varsinkin mobiilimaksamisen ja virtuaalivaluuttojen suunnalta, mikä korostaa sähköisen osaamisen tärkeyttä alan yrityksille. Nordea oli pankeista selvästi paras varsinkin hyvän digitaalisen asi-akkuudenhallinnan ja aktiivisen digitaalisen markkinoinnin ansiosta. Danske Bankin heikko menestyminen on puolestaan yllättävää otta-en huomioon yrityksen maineen yhtenä digitalisoinnin edelläkävi-jänä Suomessa. Kohtalainen arvosana johtuu vähäisestä verkkomai-nonnasta ja heikosta digitaalisesta asiakkuudenhallinnasta. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen PANKIT 1 ( 1 ) Nordea 7+ 2 ( 3 ) OP 6½ 3 ( 2 ) Danske Bank 6- 2013 media 4+ 6 7+ 6½ 7+ 8+ 7½ ( 6+ ) Suomen Digimenestyjät 2014
 33. 33. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 35 POLTTOAINEKAUPPA Polttoainekauppa on kehittänyt hitaasti sähköisiä kanaviaan ottamatta digitaalisuutta vahvasti omakseen. Polttoainekauppa jäi heikoimmaksi B2C-toimialaksi pärjäten muille toimialoille vain digitaalisen tuotekokemuksen saralla. 6- Polttoainekauppa tippui tänä vuonna B2C-toimialojen viimeiseksi kokonaisarvosanan polkiessa paikallaan. Näyttää siltä, etteivät toimi-alan yritykset ole vielä ottaneet digitaalisuutta vahvasti omakseen. Merkittävä syy tähän on, että kauppa on hyvin sidonnaista fyysisiin toimipisteisiin, minkä takia kattava asemaverkosto on yhä erittäin tärkeä. Siitä huolimatta polttoainekauppiaat voisivat hyötyä runsaas-ti digitaalisista kanavista hyödyntämisestä esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin, sosiaalisen median ja mobiilin alueilla. Polttoainekauppa on toimialana erittäin heikko digitaalisessa mark-kinoinnissa. Polttoaineyritykset voisivat hyödyntää digitaalista markkinointia huomattavasti nykyistä paremmin ja lisätä kuluttajien tietoisuutta yrityksistä esimerkiksi näyttömainonnan avulla. Lisäk-si mobiiliosaamisen kehittäminen tarjoaisi paljon mahdollisuuksia toimialan yrityksille ja samalla tuottaisi asiakkaille huomattavaa lisä-arvoa. Vahvimmillaan toimialan yritykset olivat digitaalisessa tuote-kokemuksessa, jossa on panostettu varsinkin relevanttiin sisältöön kuten asemiin liittyvän informaation tarjoamiseen. Neste Oil kiilasi tänä vuonna polttoainekauppiaiden kärkeen erot-tuen varsinkin sosiaalisen median tehokkaassa hyödyntämisessä liiketoiminnan tukena. Lisäksi se pärjäsi kilpailijoitaan paremmin sähköisessä asiakaspalvelussa. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen POLTTOAINEKAUPPA 1 ( 2 ) Neste Oil 6 2 ( 1 ) ST1 6- 3 ( 3 ) ABC 5½ 2013 media 4½ 5 6 5½ 8- 5+ ( 6- ) Suomen Digimenestyjät 2014
 34. 34. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 36 RUOKATEOLLISUUS Ruokateollisuusyhtiöt jäivät viime vuoden tapaan arvioinnissa verrattain heikoksi ollen vahvoja brändi- ja tuoteviestinnässä mutta heikkoja verkkokaupassa ja digitaalisessa markkinoinnissa. 6+ Ruokateollisuus on vastannut digitaaliseen murrokseen panostamalla etenkin brändi- ja tuotesivujen kehitykseen ja osallistumalla aktiivises-ti sosiaalisen median kanaviin. Vaikka kokonaisarvosana hieman nou-sikin viime vuoteen verrattuna, ruokateollisuus tippui tänä vuonna tutkimuksessa toiseksi heikoimmaksi B2C-toimialaksi. Ruokateolli-suusyritysten tuleekin panostaa digitaaliseen kehitykseen entistä voi-makkaammin, jotta ne pysyvät muiden toimialojen kehitysvauhdissa. Ruokateollisuudessa toimiville yrityksille on kuluttajatuoteyri-tysten tavoin tärkeää johtaa brändiä digitaalisissa medioissa ja luo-da viihdyttävää sisältöä, mikä näkyy panostamisena inspiroiviin brändi- ja tuotesivuihin sekä aktiivisuutena sosiaalisissa medioissa. Tavoitteena on syvempien asiakaskohtaamisten luominen brändin ja yrityksen tuotteiden parissa. Ruokateollisuudella riittää kuitenkin työnsarkaa erityisesti verkkokau-pan ja digitaalisen mainonnan roolin kehittämisessä. Alan yritysten tulisikin huomioida kuluttajien mediakulutustottumusten muuttu-minen entistä paremmin ja miettiä eri markkinointikanavien roolia kuluttajatarpeiden huomioon ottamiseksi. Verkkokaupan heikkoutta selittänee jälleenmyyjien käyttö tuotteiden myynnissä sekä kuluttajien tottumus ostaa elintarviketuotteet keskitetysti viime vuoden tapaan. Kuten viime vuonna suoraa verkkokauppaa kuluttajille ruokateollisuu-den toimijat eivät Fazeria lukuun ottamatta tee lainkaan. Fazer kiilasi tänä vuonna Valion ohi alan parhaana yrityksenä inves-toimalla runsaasti mobiilikanavaansa. Fazerilla on myös laaja läsnä-olo eri sosiaalisen median kanavissa, joita se käyttää tehokkaasti brän-dikuvan rakentamisessa. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen RUOKATEOLLISUUS 8- 1 ( 2 ) Fazer 7- 2 ( 1 ) Valio 6½ 3 ( 3 ) HKScan 5+ 2013 media 4 6 7+ 7- 8 6 ( 6 ) Suomen Digimenestyjät 2014
 35. 35. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 37 Teleoperaattorit olivat tutkimuksen paras toimiala. Kaikki toimialan yritykset kuuluivat kymmenen parhaiten menestyneen yrityksen joukkoon tutkimuksessa. Yritykset olivat erityisen vahvoja digitaalisessa markkinoinnissa ja sosiaalisissa medioissa. 8- Suomen teleoperaattorimarkkinat ovat yksi maailman kilpailluim-mista, mikä näkyy selvästi kilpailuedun tavoitteluna digitaalisten kanavien hyödyntämisen avulla. Teleoperaattorit ovatkin vastanneet hyvin tämän päivän monikanavaisen kuluttajan tarpeisiin ja nosta-neet digitaalisen liiketoiminnan tärkeäksi strategiseksi kehitysalu-eekseen. Tämä nousee esiin teleoperaattoreiden hyvässä menestyk-sessä toimialojen välisessä vertailussa. Teleoperaattorit paransivat suoritustaan entisestään ja ottivat tänä vuonna tutkimuksen toimi-alojen ykköspaikan. Operaattorit menestyivät tutkimuksessa hyvin kaikilla osa-alueilla lukuun ottamatta verkkokauppaa, jossa on vielä parantamista suhteessa muihin digitaalisuuden ulottuvuuksiin. Toimiala loisti erityisesti digitaalisessa markkinoinnissa ja sosiaali-sessa mediassa saaden sosiaalisessa mediassa saman arvosanan kuin ulottuvuuden voittanut kuluttajatuotteet. Teleoperaattorit hallitsevat kiitettävästi digitaalista markkinointia, josta erityisen onnistunutta oli näyttömainonta ja hakukonemarkkinointi. Tästä esimerkkinä alan yri-tykset ohjaavat kävijöitä onnistuneesti verkkokauppaansa eri kanavien kautta. Muutkin ulottuvuudet olivat tasaisen hyviä kansallisella tasolla verkkokaupan ja mobiilin jäädessä jälkeen muista osa-alueista. TeliaSonera oli viime vuoden tapaan toimialan paras erottuen kilpai-lijoistaan erinomaisella digitaalisella markkinoinnilla ja muita parem-malla sosiaalisen median hyödyntämisellä. TeliaSonera onkin nosta-nut suoritustaan erityisesti erinomaisilla digitaalisen markkinoinnin kyvykkyyksillä, joista se sai miltei täydet pisteet tutkimuksessa. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen TELEOPERAATTORIT 7+ 1 ( 1 ) TeliaSonera 8 2 ( 3 ) DNA 7½ 3 ( 2 ) Elisa 7½ 2013 media 7 7 9- 8+ 8 TELEOPERAATTORIT ( 7+ ) Suomen Digimenestyjät 2014
 36. 36. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 38 VAKUUTUS Suomalaiset vakuutusyhtiöt jäivät myös tänä vuonna toimialavertailussa keskikastiin. Vakuutusyhtiöillä on vielä reilusti parantamisen varaa sähköisten kanavien hyödyntämisessä erityisesti asiakkuudenhallinnan ulottuvuudella. Viime vuoden tapaan suomalaiset vakuutusyhtiöt jäivät toimialaver-tailussa keskikastiin, vaikka kehitystä tapahtuikin erityisesti sosiaa-lisen median hyödyntämisessä ja asiakkuudenhallinnassa. Suomalai-set vakuutusyhtiöt tarjoavat laadukasta sisältöä kuluttajille ja niillä on keskimäärin hyvät verkkosivut. Vakuutusala onkin onnistunut siirtämään tarjontaansa verkkoon huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi pankit ja energiayritykset. Vakuutusyhtiöille keskeinen haaste on suuren asiakasmassan palve-leminen ja hallinnointi tehokkaasti sekä laadukkaasti. Panostamalla monikanavaiseen asiakaspalveluun alan yritykset voisivat saavuttaa merkittävää kilpailuetua ja samalla kasvattaa myyntiään ristiin- ja lisämyymällä asiakkailleen entistä tehokkaammin. Tämä tarkoittaisi verkkosivun, mobiilin ja sosiaalisen median parempaa valjastamista asiakaspalvelun tarkoituksiin. Erityisen ilahduttavaa oli vakuutusyhtiöiden hyvä menestys verk-kokaupassa. Verkkokaupan vahvuus johtunee siitä, että uusasiakas-hankinta ja myynti tapahtuu toimialalla suureksi osaksi verkossa. Verkkokaupan tueksi alan yritysten tulisi panostaa digitaaliseen markkinointiin – varsinkin näyttömainonnassa ja hakukonemark-kinoinnissa olisi runsaasti kehitettävää. If hyödynsi alan yrityksistä sähköisiä kanavia tehokkaimmin ollen erityisen hyvä digitaalisessa markkinoinnissa vastoin yleistä linjaa. Lisäksi If tarjoaa kuluttajille hyvät mobiilioptimoidut verkkosivut, joiden avulla se erottui positiivisesti muista yhtiöistä. Kokonaisuu-tena If menestyikin erittäin hyvin sijoittuen Suomen neljänneksi digimenestyneimmäksi yritykseksi. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen VAKUUTUS 1 ( 1 ) If 8 2 - Lähitapiola 7- 3 ( 2 ) Pohjola 6½ 2013 media 6½ 7- 7 8 8- 6 7 ( 7- ) Suomen Digimenestyjät 2014
 37. 37. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 39 VEDONLYÖNTI JA RAHAPELIT Vedonlyönti ja rahapelit oli tasaisen hyvä digitaalisuuden eri ulottuvuuksilla. Toimiala paransi kokonaisarvosanaansa puolella numerolla ja sai tutkimuksen parhaan arvosanan asiakkuudenhallinnassa. 7½ Vedonlyönti- ja rahapeliyritykset jatkoivat panostamistaan digitaa-liseen liiketoimintaan sijoittuen toiseksi parhaimmaksi toimialaksi tämän vuoden tutkimuksessa. Toimiala kehitti selkeästi digiosaamis-taan viime vuodesta parantamalla miltei jokaista digitaalisuuden ulot-tuvuutta. Yritysten suhteelliseen digitaaliseen menestykseen vaikut-taa luonnollisesti se, että alan tuotteet soveltuvat hyvin verkkoon. Vedonlyönti- ja rahapeliyritykset ovat suomalaisyrityksistä parhaim-pia sähköisten asiakkuuksien hallinnassa. Sen lisäksi, että ne lähesty-vät näissä kanavissa asiakkaita käyttäen useita eri kanavia, ne tarjoavat myös asiakaspalvelua näissä kanavissa. Lisäksi vedonlyönti- ja rahape-liyritykset ovat hyviä digitaalisia markkinoijia ja ovat selvästi aktivoitu-neet sosiaalisessa mediassa viime vuoteen verrattuna. Jatkossa kehittä-misen varaa toimialan yrityksille olisi varsinkin mobiilissa. Vedonlyönti- ja rahapeliyritysten menestys ei kuitenkaan yllätä; yri-tykset joutuvat kilpailemaan uhkapelaajien rahoista erittäin kansain-välisillä markkinoilla eri vedonlyöntitoimistojen, nettikasinojen ja pokerisivustojen kanssa. Tähän kilpailuun yritykset ovat vastanneet kehittämällä omia verkkopalveluitaan ja nostaneet digitaaliset palve-lut ja tuotteet tärkeiksi strategisiksi kehityskohteiksi. Veikkaus oli tänäkin vuonna yrityksistä parempi, mutta molemmat yritykset paransivat selvästi suoriutumistaan viime vuodesta. Yri-tysten ero selittyy pitkälti RAY:n mobiilisovelluksen puutteella ja Veikkaukseen nähden vähäisemmällä digitaalisella mainonnalla. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen 8- 7½ VEDONLYÖNTI JA RAHAPELIT 1 ( 1 ) Veikkaus 8 2 ( 2 ) RAY 7 2013 media 7 7 8- 8- ( 7 ) Suomen Digimenestyjät 2014
 38. 38. VÄHITTÄISKAUPPA Digitaalinen murros vaikuttaa yhä voimakkaammin vähittäiskaupan yrityksiin. Vaikka vähittäiskauppiaat pärjäsivätkin hyvin digitaalisessa tuotekokemuksessa ja verkkokaupassa, kokonaisarvosana pysyi tyydyttävänä viime vuoden tavoin. Vähittäiskauppa on voimakkaassa digitaalisessa murroksessa kulut-tajien ostokäyttäytymisen monikanavaistumisen ja alati kansain-välistyvän kilpailun myötä. Suomalaiset vähittäiskauppiaat ovat hiljalleen heränneet muuttuvaan kilpailutilanteeseen ja alkaneet kehittämään digitaalisia kyvykkyyksiään. Päivittäistavarakauppiaat eivät kuitenkaan kohtaa vielä samassa määrin ulkomaista kilpailua kuin kulutustavarakauppiaat ja ovatkin kehitykses-sä kulutustavarakauppaan verrattuna jäljessä. Päivittäistavarakauppiaat ovat kuitenkin aloittaneet varovaisin askelin kehittää digitaalisia palve-luita, josta esimerkkinä toimivat S-ryhmän mobiilisovelluspilotit. Toimiala oli odotetusti paras verkkokaupassa. Vähittäiskauppi-aat ovat onnistuneet tuomaan ostoprosessin verkkoon ja tarjoavat hyvää myynnin tukea asiakkailleen. Suurin osa vähittäiskaupan toimijoista myös erottautui muiden toimialojen yrityksistä sisältö-rikkailla brändi- ja tuotesivuillaan. Viime vuoteen verrattuna vähit-täiskauppiaat olivat panostaneet myös entistä parempaan asiakkuu-denhallintaan digitaalisissa kanavissa. Mobiilin notkahdus oli puolestaan selkeä pettymys. Verkkokaupan ollessa jo vähitellen melko hyvällä tasolla seuraava haaste olisikin panostaa mobiiliin, jotta asiakastarpeet saataisiin yhä paremmin tyydytettyä. Vähittäiskauppa on myös jäljessä sosiaalisten medioi-den hyödyntämisessä liiketoiminnassaan. Anttila nousi tänä vuonna parhaaksi vähittäiskauppiaaksi varsinkin kiitettävän verkkokauppansa ansiosta. Vaikka verkkokaupan toteutus oli tehty hyvin, Anttilan yksi tulevaisuuden haaste tulee olemaan tuotevalikoiman kilpailukyky kansainvälisiin kilpailijoihin nähden. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media 7- 7½ 6½ 8+ 8 5 7 ( 7 ) VÄHITTÄISKAUPPA 1 ( 3 ) Anttila 8- 2 ( 1 ) Prisma 7½ 3 ( 5 ) Verkkokauppa.com 7+ 4 - Stockmann 7+ 5 ( 4 ) Citymarket 7+ 6 ( 2 ) Sokos 7 7 ( 6 ) Alepa 7- 8 ( 7 ) K-Market 6+ 2013 b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 40 Suomen Digimenestyjät 2014
 39. 39. Toimialat B2B Seuraavaksi tarkastelemme digimenestystä B2B-toimialoilla.
 40. 40. 6- Suomalaiset B2B-yritykset pärjäsivät viime vuoden tapaan tutki-muksessa selkeästi heikommin kuin B2C-yritykset kokonaisarvosa-nan noustessa vain neljänneksen. Suomaisten B2B-yritysten keskiar-vo jääkin kohtalaiseen arvosanaan (6-). Digitaalinen murros vaikuttaa väistämättömästi myös B2B-toimialo-jen liiketoimintaan. Suomalaiset B2B-yritykset ovatkin alkaneet herä-tä meneillään olevaan digitalisoitumiseen. Hyvänä osoituksena on se, että verkkosivujen taso alkaa olla hyvissä kantimissa, kun myös yritys-asiakkaat etsivät yhä enemmän tietoa tuotteista ja palveluista verkosta. Metsäteollisuus oli B2B-toimialoista vahvin olemalla tasaisesti hie-man muita parempi useimmilla eri ulottuvuuksilla. Metsäteollisuus-yrityksetkin tosin ylsivät vain kohtalaiseen arvosanaan (6). Suoma-laisilla B2B-yrityksillä onkin paljon tehtävää, jotta ne saisivat kiinni B2C-yritysten digitaaliset kyvykkyydet. B2B-yritysten kärki oli tasainen mutta valitettavan heikkotasoinen. Parhaina B2B-yrityksinä nousivat esiin Wärtsilä, Kone, Stora Enso, YIT ja Konecranes, joista Wärtsilä oli tänä vuonna digitaalisesti edis-tynein yritys erityisesti hyvän verkkokauppansa ja sosiaalisen medi-an hallintansa ansiosta. B2B - YHTEENVETO B2B-yritykset olivat myös tänä vuonna selvästi B2C-yrityksiä jäljessä digitaalisessa osaamisessa. Yritysten arvioiden keskiarvo jäi kohtalaiseen kouluarvosanaan 6-. B2B-toimialoista metsäteollisuus erottui viime vuoden tapaan lähinnä muita B2B-toimialoja paremmalla sähköisellä asiakkuudenhallinnalla. ( 5½ ) B2B-TOIMIALOJEN KESKIARVOT DIGITAALISILLA ULOTTUVUUKSILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media 5- 5- 5- B2B-TOIMIALAT 6+ 6- 8- 1 ( 1 ) Metsäteollisuus 6 2 ( 3 ) Konepaja 6- 3 ( 2 ) Rakennus 5½ B2B keskiarvo 6- 2013 B2B TOIMIALAT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 42 Suomen Digimenestyjät 2014
 41. 41. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 43 WÄRTSILÄ:N ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Wärtsilä oli B2B-yrityksistä tutki-muksen paras. Wärtsilä pärjäsi hyvin varsinkin verkkokauppansa ja sosiaa-lisen median johtamisensa ansiosta muihin B2B-yrityksiin verrattuna. Wärtsilä nousi tänä vuonna B2B-yrityksistä voittoon niukalla marginaalilla päihittäen Koneen. Yritys oli erityisen vahva muihin verrattuna varsinkin sosiaalisessa mediassa ja pärjäsi muillakin ulottuvuuksilla tasaisen varmasti. Wärtsilä on onnistunut ylläpitä-mään vahvan ja laadukkaan brändin myös sähköisissä kanavissa. Voitostaan huolimatta Wärtsilä on digitaalisessa liiketoiminnas-sa vielä alkutaipaleella ja sillä on runsaasti kehitettävää digitaa-lisuuden ulottuvuuksilla. Yritys ei ole esimerkiksi optimoinut verkkosivuaan mobiililaitteille lainkaan, vaikka mobiilin käyttö on yleistymässä B2B-asiakkaidenkin parissa jatkuvasti. B2B – VOITTAJA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media 6+ 5- 5+ 5 TOP 5 B2B-YRITYSTÄ 8- 7½ 7 1 ( 5 ) Wärtsilä Konepaja 6+ 2 ( 2 ) Kone Konepaja 6+ 3 ( 1 ) Stora Enso Metsäteollisuus 6 4 ( 4 ) YIT Rakennus 6 5 ( - ) Konecranes Konepaja 6 2013 SUOMEN PARAS B2B-YRITYS Suomen Digimenestyjät 2014
 42. 42. KONEPAJA Konepajat paransivat hieman digitaalisen tuotekokemuksen vetämänä. Toimialan voittajaksi selviytyi tällä kertaa Wärtsilä, jonka sosiaalisen median hallinta erottui selvästi edukseen. 6- Konepajat olivat B2B-toimialojen keskikastia parantaen hieman kokonaisarvosanaansa viime vuodesta. Konepajat kuitenkin vielä hyödyntävät melko suppeasti vielä digitaalisia tuotteita ja palveluita. Tutkituista yrityksistä esimerkiksi ainoastaan Metso hyödynsi sähkö-postimarkkinointia asiakkaiden houkuttelemiseksi. Toimialan yritysten sähköisen asiakkuudenhallinnan heikkous oli yllätys varsinkin huoltopalveluiden tärkeyden näkökulmasta. Monille konepajayrityksille huoltopalveluiden osuus liiketoiminnasta kasvaa jatkuvasti ja on keino luoda jatkuvuutta asiakassuhteisiin. Tästä näkö-kulmasta onkin yllättävää, etteivät alan yritykset ole panostaneet säh-köiseen asiakkuuteen voimakkaammin. Toimialan paras osa-alue muiden B2B-toimialojen tavoin oli digi-taalinen tuotekokemus, johon oltiin selkeästi panostettu kuluneen vuoden aikana. Konepajat nousivat parhaimmaksi B2B-toimialaksi verkkokaupassa, pääosin hieman paremmilla ostoprosesseilla mui-hin toimialoihin nähden. Wärtsilä nousi niukasti toimialan parhaimmaksi olemalla ylivoimai-sesti paras sosiaalisessa mediassa ja tasaisen varma muilla ulottuvuuk-silla. Kone seurasi tiukasti Wärtsilää useimmilla osa-alueilla, mutta sillä on vielä paljon tehtävää sähköisessä asiakkuudenhallinnassa. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media 8- 6½ 5 ( 5½ ) 4½ 4+ 5½ KONEPAJAT 1 ( 2 ) Wärtsilä 6+ 2 ( 1 ) Kone 6+ 3 - Konecranes 6 4 - Valmet 5½ 5 ( 3 ) Metso 5+ 6 - Cargotec 5 2013 B2B TOIMIALAT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 44 Suomen Digimenestyjät 2014
 43. 43. B2B TOIMIALAT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 45 Metsäteollisuus oli paras B2B-toimiala jääden kuitenkin selkeästi jälkeen B2C-toimialojen kehityksestä. Metsäteollisuus menestyi viime vuoden tapaan muita B2B-aloja paremmin digitaalisessa asiakkuudenhallinnassa ja sosiaalisessa mediassa. Stora Enso oli jälleen toimialan paras yritys hyvän mobiiliosaamisen myötä. 6 Metsäteollisuus oli niukasti paras B2B-toimiala arvosanan säilyessä samana viime vuoteen verrattuna. Paperin kysynnän vähentyessä metsäteollisuusyhtiöt ovat jatkaneet investointejaan digitaaliseen lii-ketoimintaan, mutta muut toimialat ovat alkaneet ottaa kiinni metsä-teollisuusyhtiöitä digitaalisessa kehityksessä kuluneena vuonna. Metsäteollisuus pärjäsi parhaiten muiden B2B-yritysten tavoin digi-taalisessa tuotekokemuksessa. Metsäteollisuusyritykset olivat myös muita B2B-yrityksiä keskimääräisesti parempia digitaalisessa asiak-kuudenhallinnassa erityisesti viestinnän personoinnin ansiosta sekä sosiaalisessa mediassa. Erot muihin B2B-toimialoihin olivat kuitenkin suhteellisen pieniä ja arvosanat jäivät vaatimattomiksi. Viime vuoteen verrattuna toimiala oli kuitenkin herännyt mobiilin hyödyntämiseen varsinkin mobiilisovelluksien kautta. Stora Enso oli viime vuoden tapaan toimialan paras yritys lähinnä muita vahvemman mobiilioptimoidun verkkosivunsa ansiosta. UPM puolestaan erottui joukosta hyvän sosiaalisen median aktiivisuutensa ansiosta verrattuna muihin toimialan yrityksiin. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen 5 METSÄTEOLLISUUS 1 ( 1 ) Stora Enso 6 2 ( 2 ) UPM 6 3 ( - ) Metsä Group 6- 2013 media 6 6 6- 5 7½ METSÄTEOLLISUUS ( 6 ) Suomen Digimenestyjät 2014
 44. 44. RAKENNUS Rakennusyhtiöt pärjäsivät tutkimuksessa odotettua heikommin. Huolimatta yritysten hyvästä menestyksestä digitaalisessa tuotekokemuksessa, yritysten digitaalinen menestys muilla mittareilla oli heikko. Toimiala sijoittuikin tutkimuksen häntäpäähän heikoimpana toimialana. 5½ Rakennustoimiala pärjäsi tänä vuonna B2B- ja B2C-toimialoista hei-koiten saaden saman kokonaisarvosanan kuin viime vuonna. Toivot-tua kehitystä ei tapahtunut kuluneena vuonna juurikaan, joka johti odotettua heikompaan suoritukseen tutkimuksessa. Digitaalisuutta hyödynnetään alalla toistaiseksi melko suppeasti monien ulottuvuuksien ollessa todella heikoissa kantimissa. Tämä on hyvin yllättävää verkon tullessa yhä tärkeämmäksi myynti- ja markki-nointikanavaksi rakennusyhtiöille. Yritykset voisivat kehittää myös sähköistä asiakkuudenhallintaansa huomattavasti. Toimiala oli vahvimmillaan digitaalisessa tuotekokemuksessa, jossa se oli samalla B2B-toimialoista paras. Rakennusyritykset olivatkin hyvin onnistuneita verkkosivujen ulkoasussa. Tähän vaikuttanee osaltaan se, että yritysten sivut on tarkoitettu myös kuluttajille. Samasta syystä on hieman kummallista, että alan osaaminen mobii-lissa on lähestulkoon olematonta ja B2B-toimialoista heikointa. Selkein kehittämiskohde rakennusyrityksille olisikin mobiili, jota esimerkiksi asuntoa etsivät kuluttajat yhä enemmän hyödyntävät. Molemmilla tutkimuksen rakennusyhtiöillä oli toimivat ja tyylik-käät verkkosivut, jotka edustivat B2B-toimialayritysten kärkeä. YIT oli kuitenkin Lemminkäistä digimenestyneempi vahvemman säh-köisen asiakkuuden ja sosiaalisen median hallintansa ansiosta. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media 8 6 ( 5½ ) 4½ 5 4 5½ RAKENNUS 1 ( 1 ) YIT 6 2 ( 2 ) Lemminkäinen 5 2013 B2B TOIMIALAT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 46 Suomen Digimenestyjät 2014
 45. 45. Yhteenveto Lopuksi käydään läpi, mitä tutkimuksen tuloksista voidaan oppia, sekä tarkastellaan kansainvälisiä parhaita käytäntöjä alueilla, joilla suomalaisyrityksillä on vielä paljon kehitettävää.
 46. 46. MITÄ SUOMALAISTEN YRITYSTEN PITÄISI OPPIA KANSAINVÄLISILTÄ EDELLÄKÄVIJÖILTÄ? Yleisesti ottaen Suomessa ollaan menty eteenpäin digitaalisessa menestyksessä, mikä näkyy keskiarvon nousuna. Verrattuna kansainvälisiin edelläkävijöihin suomalaisyrityksillä on kuitenkin vielä matkaa. Digitaalinen murros ja sen tuoma kansainvälinen kilpailu on vaikuttanut useimpiin suomalaisiin yrityksiin. Suomalaiset B2C-yritykset ovatkin herän-neet muutokseen ja keskimäärin parantaneet digitaalisia kyvykkyyksiään. Silti suomalaisyritysten digitaalisissa kyvykkyyksissä on vielä paljon mah-dollisuuksia edelleen hyödyntämättä keskimääräisen arvosanan jäädessä tyy-dyttävälle tasolle (7). Suomalaiset B2B-yritykset eivät vielä ole ymmärtäneet digitaalisen murroksen laajuutta samalla tavalla kuin B2C-yritykset. Vain harva B2B-yritys menestyy edes kohtalaisesti digitaalisessa liiketoiminnassa. Suomalaisyritysten suurimmat kehitysalueet verrattuna kansainvälisiin edelläkävijöihin liittyvät yrityksen keräämän datan tehokkaampaan hyö-dyntämiseen ja digitaalisen älykkyyden mahdollistamaan entistä parempaan tuotteiden ja palveluiden yksilölliseen räätälöintiin. Olemmekin koonneet alle esimerkkejä kansainvälisistä edelläkävijöistä, joista suomalaisyritysten olisi hyvä ottaa soveltuvin osin mallia. NETFLIX Netflix oli yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka toi videoiden suoratois-ton valtavirtaan ja haastaa nykypäivänä toden teolla alan perinteisiä toimijoita tarjoamalla suuren määrän elokuvia ja sarjoja kuluttajille kuukausimaksua vastaan. Netflix on omaa luokkaansa mitä tulee sen keräämän sähköisen asiakastiedon hyödyntämiseen lisäarvon tuottamiseksi asiakkaalle. Palvelu hyödyntää niin asiakasprofiilitietoa, katseluhistoriaa kuin kol-mansien osapuolien tarjoamaa tietoa (esimerkiksi Facebook) tarjotak-seen asiakkaille relevantteja suosituksia ja priorisoidakseen palvelun ulkoasua sekä sisältöä. Yritys jopa valitsee ja suunnittelee tuotantoon menevät ohjelmansa asiakasdatan perusteella. Suomalaisyritykset voisivat ottaa oppia Netflixistä erityisesti käyttäjätiedon sekä kolmansien osapuolten tiedon hyödyntämisessä digitaalisten tuote- ja palvelukokemusten personoinnissa. 48 Personoidun ja relevantin sisällön tarjoaminen asiakkaalle Suomen Digimenestyjät 2014 YHTEENVETO Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus
 47. 47. ZALANDO Zalando on yksi Euroopan verkkokaupan suurimpia menestystarinoi-ta nousemalla alle viidessä vuodessa miltei kahden miljardin euron liikevaihtoon. Zalando on edelläkävijä näyttömainonnan älykkäässä hyödyntä-misessä. Zalando hyödyntää verkkokaupassa keräämäänsä kulut-tajatietoa näyttömainosten uudelleenkohdistamiseen. Yrityksen näyttömainokset seuraavat kävijää muille verkkosivuille tarjoten mai-noksissa samoja tuotteita, joita asiakas on katsellut verkkokaupassa ollessaan. Tämä mahdollistaa kohdistettujen mainosten tarjoamisen asiakkaille parantaen oston todennäköisyyttä. THOMANN Saksalainen Thomann on Euroopan suurin musiikkiliike, jolla on ollut jo yli kymmenen vuotta erittäin edistyksellinen verkkokauppa. Yritys onnistuu erityisen hyvin ristiin- ja lisämyynnissä. Sen lisäksi että tuo-tetta katsellessa sivusto tarjoaa siihen liittyviä muita tuotteita, se myös ehdottaa tuotteiden yhdistämismahdollisuuksia korostaen asiakkaalle tarjottavia alennuksia. Thomann myös informoi muista samankaltai-sista tuotteista ja käyttää asiakasdataa perustellakseen kalliimman tuotteen oston. Verkkokauppa tarjoaa myös monia muita parhaita käytäntöjä, kuten 30 päivän rahat takaisin –takuun ja peräti kolmen vuoden tuote-takuun suurimmalle osalle tuotteista. COCA-COLA Coca-Cola käyttää taitavasti ja monipuolisesti sosiaalista medi-aa rakentaen kuluttajan suhdetta brändiin ja ylläpitämällä brändiassosiaatioita. Coca-Cola on rakentanut omille Facebook-sivuilleen menestyk-sellisesti kaupan, josta voi ostaa Coca-Cola aiheisia tuotteita helposti ja vaivattomasti. Facebook-kauppa ei pelkästään ohjaa asiakkaita varsinaiseen verkkokauppaan, vaan ohjaus yltää ostoprosessin loppuun asti, mikä mahdollistaa impulsiivisen ostamisen. Yrityksen Facebook-kauppa sijoittuu korkealle erinomaisen digitaalisen tuoteko-kemuksensa ansiosta ja päihittää designillaan ja toiminnallisuudellaan suurimman osan suomalaisyritysten varsinaisista verkkokaupoista. YHTEENVETO Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 49 Näyttömainonnan älykkäämpi hyödyntäminen Ristiin- ja lisämyynnin hyödyntäminen verkkokaupassa Sosiaalisen median valjastaminen tuotteiden ja palveluiden myymiseksi Suomen Digimenestyjät 2014
 48. 48. KAIKKI ARVOSANAT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 50 KAIKKI ARVOSANAT Seuraavaan osaan olemme keränneet kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden yritysten kokonaisarvosanat sekä arvosanat eri ulottuvuuksilla. 2014 2013 Helsingin Sanomat 8 8 TeliaSonera 8 8- Veikkaus 8 7½ If 8 7+ Anttila 8- 7 VR 8- 7 DNA 7½ 7- Prisma 7½ 7+ Elisa 7½ 7½ Kauppalehti 7+ 7- Verkkokauppa.com 7+ 7- Stockmann 7+ Nordea 7+ 7- Citymarket 7+ 7- Ilta-Sanomat 7 6½ Finnair 7 8- Yle 7 7- Etuovi.com 7 6+ Sokos 7 7+ RAY 7 6+ Fiskars 7 7+ Fazer 7- 6+ Lähitapiola 7- Iltalehti 7- 6½ Alepa 7- 6+ Nelonen 7- 6+ Nokian Renkaat 7- 6+ OP 6½ 6 Pohjola 6½ 6 Fortum 6½ 6- Valio 6½ 6½ K-Market 6+ 6 Helsingin Energia 6+ 5 Wärtsilä 6+ 6- Kone 6+ 6- Stora Enso 6 6+ YIT 6 6- Neste Oil 6 6- Konecranes 6 UPM 6 6- Danske Bank 6- 6 ST1 6- 6½ Metsä Group 6- Valmet 5½ ABC 5½ 5+ HKScan 5+ 5+ Metso 5+ 5- Lemminkäinen 5 5+ Cargotec 5 Arvosanat - Yritykset YHTEISPISTEET Suomen Digimenestyjät 2014
 49. 49. DIGITAALINEN MARKKINOINTI 2014 2013 TeliaSonera 10 8½ If 9- 9 DNA 8½ 8 Veikkaus 8+ 6½ Helsingin Sanomat 8 7 Anttila 8- 7½ VR 8- 7 Verkkokauppa.com 7½ 7 Prisma 7½ 8 Etuovi.com 7+ 7- Nordea 7+ 6½ Kauppalehti 7 5 Ilta-Sanomat 7 5½ RAY 7 7+ Stockmann 7 Citymarket 7- 6+ Valio 6½ 7 Sokos 6+ 7+ Lähitapiola 6+ Elisa 6+ 7½ Nokian Renkaat 6- 5 Fiskars 6- 7- Iltalehti 6- 5 Fazer 6- 6 HKScan 6- 4½ OP 6- 6½ Fortum 5½ 5- Alepa 5+ 5 K-Market 5+ 4½ YIT 5+ 6+ Metsä Group 5+ Finnair 5+ 8 Nelonen 5+ 7 Konecranes 5+ Danske Bank 5+ 6 Yle 5+ 5+ UPM 5 5 ABC 5 5½ Kone 5 4 Neste Oil 5- 6- Pohjola 5- 5 Wärtsilä 5- 5 Stora Enso 4½ 7½ Helsingin Energia 4½ 4½ Metso 4+ 5 Valmet 4 Cargotec 4 ST1 4 5+ Lemminkäinen 4 4+ DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS 2014 2013 Helsingin Sanomat 9 9 Stockmann 9- If 8½ 8+ Fiskars 8½ 8½ Citymarket 8½ 8 Sokos 8½ 8+ TeliaSonera 8½ 8+ Nordea 8½ 8½ Finnair 8½ 8+ Helsingin Energia 8½ 7+ Danske Bank 8+ 8½ Yle 8+ 7½ Alepa 8+ 8- Nelonen 8+ 8+ Lähitapiola 8+ ST1 8+ 8½ Konecranes 8+ Verkkokauppa.com 8 8- Anttila 8 8- Elisa 8 9- Kone 8 7 ABC 8 8 Lemminkäinen 8 8+ Cargotec 8 VR 8 7+ YIT 8- 8 Valio 8- 8 OP 8- 7½ Kauppalehti 8- 8 Fortum 8- 7 Metsä Group 8- Nokian Renkaat 8- 7 Iltalehti 8- 8 Prisma 8- 8- Fazer 8- 8 Wärtsilä 8- 6½ Ilta-Sanomat 8- 8+ K-Market 7½ 7 Etuovi.com 7½ 8½ RAY 7½ 7+ Stora Enso 7½ 7 Valmet 7½ HKScan 7½ 8 DNA 7½ 8- Veikkaus 7½ 7 UPM 7+ 7½ Pohjola 7 7- Neste Oil 7- 6½ Metso 7- 6- KAIKKI ARVOSANAT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 51 Suomen Digimenestyjät 2014
 50. 50. VERKKOKAUPPA 2014 2013 Anttila 9+ 7½ Prisma 9- 8½ Sokos 8½ 8½ Verkkokauppa.com 8½ 8½ If 8½ 8+ Alepa 8+ 8 Elisa 8 8- Veikkaus 8 8 Stockmann 7½ Lähitapiola 7½ Pohjola 7½ 7½ VR 7+ 7 Finnair 7+ 7 Kone 7+ 8- Citymarket 7+ 7 Nokian Renkaat 7+ 7½ Helsingin Sanomat 7+ 7+ Fiskars 7+ 7½ Wärtsilä 7 7- Konecranes 7 Fortum 7 5- ST1 7- 8 TeliaSonera 7- 6+ Yle 7- 6+ K-Market 6½ 6+ YIT 6½ 6 Kauppalehti 6½ 6½ DNA 6½ 5 UPM 6½ 6- Valmet 6½ RAY 6+ 5½ Nelonen 6+ 5½ Fazer 6+ 5½ Metsä Group 6 Etuovi.com 6- 4½ Cargotec 6- Helsingin Energia 6- 5 Neste Oil 6- 5 Stora Enso 5½ 6- Metso 5½ 4+ Lemminkäinen 5½ 5 Ilta-Sanomat 5+ 5 Iltalehti 5+ 5+ Nordea 5- 4 OP 4½ 4+ Danske Bank 4 4 Valio 4 4 ABC 4 4 HKScan 4 4 ASIAKKUUS 2014 2013 Prisma 8½ 6½ Anttila 8+ 7 Nordea 8 7 Sokos 8 7- RAY 8 8- DNA 8 7½ Veikkaus 7½ 8- Alepa 7½ 6+ Valio 7½ 7½ Iltalehti 7+ 6 Helsingin Energia 7+ 5- Helsingin Sanomat 7+ 8- Finnair 7+ 7 If 7+ 6+ Citymarket 7+ 7- Elisa 7 6½ TeliaSonera 7 7+ Verkkokauppa.com 7 6+ Lähitapiola 7 Stockmann 7- Neste Oil 7- 5+ Fortum 7- 6+ Ilta-Sanomat 7- 5+ Fiskars 7- 7+ Nelonen 6½ 5 UPM 6½ 7- Fazer 6½ 6- ABC 6½ 5+ Etuovi.com 6½ 5 VR 6½ 6- Pohjola 6+ 5- Kauppalehti 6+ 6 K-Market 6+ 6- Stora Enso 6 6 YIT 6 5- Nokian Renkaat 6 6 OP 6 5½ HKScan 6 6+ Yle 5½ 5½ Danske Bank 5½ 6 Wärtsilä 5+ 4½ Valmet 5 ST1 5- 5- Metsä Group 5- Metso 4½ 4½ Kone 4+ 5 Lemminkäinen 4 5- Konecranes 4 Cargotec 4 KAIKKI ARVOSANAT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 52 Suomen Digimenestyjät 2014

×