SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  56
Télécharger pour lire hors ligne
111122001134 
Magenta Advisoryn julkaisu 
11 / 2014 
Suomen 
Digimenestyjät 2014
Kumppanisi sähköisen liiketoiminnan muutoksessa 
Magenta Advisory luo kilpailuetua sähköisessä maailmassa. 
Ainutlaatuinen toimintamallimme yhdistää perinteisen 
liikkeenjohdon konsultoinnin analyyttisen ongelmanratkaisun 
vahvaan sähköisen liiketoiminnan ymmärrykseen.Autamme niin 
Suomen johtavia yrityksiä kuin maailman suurimpia kansainvälisiä 
toimijoita kasvamaan sähköisiksi markkinajohtajiksi.
pääkirjoitus 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 03 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014 
Digitaalisesta osaamisesta 
Suomen uusi kansainvälisen kilpailu-kyvyn 
menestystekijä 
Suomen talouden heikosta tilanteesta puhutaan medi-oissa 
paljon. Erityisesti Nokia-vetoisen mobiiliklusterin 
sekä metsäteollisuuden kilpailukyvyn rapautumista 
pidetään merkittävinä tekijöinä koko maamme talous-huolille. 
Näitä molempia tapauksia yhdistää sama kaava: 
uusien digitaalisten teknologioiden luomiin mahdol-lisuuksiin 
ja uhkiin ei osattu reagoida oikealla tavalla. 
Vaikka Nokialla ymmärrettiinkin uusien älypuhelinten 
ja digitaalisten ekosysteemien aiheuttama uhka, siihen 
ei reagoitu riittävällä nopeudella ja voimalla. Myös met-säteollisuus 
ymmärsi digitaalisuuden aiheuttaman uhan, 
mutta tuoteportfoliota ei kyetty uudistamaan tarpeeksi 
nopeasti. Digitaalisen murroksen nopeasti muuttamas-sa 
toimintaympäristössä voittajia yhdistää kolme tekijää: 
• Kyky nähdä digitaalisuuden aiheuttamat 
uhat mahdollisuuksina 
• Uskallus oman perinteisen liiketoiminnan 
kriittiseen tarkasteluun ja sen radikaaliin 
muuttamiseen 
• Kyky nopeaan ja kokonaisvaltaiseen 
digitaalisen muutoksen toimeenpanoon 
Suomen Digimenestyjät 2014 tutkimuksemme valos-sa 
voidaan todeta, että suurten suomalaisten yritysten 
digiosaaminen on kehittynyt oikeaan suuntaan, mutta 
paljon työtä on vielä jäljellä. Hienoa on, että yksikään 
tutkimistamme toimialoista ei ollut ottanut takapakkia 
digitaalisessa kehityksessään ja usealla toimialalla edistys 
on ollut huomattavaa. Toisaalta edelleen parhaatkin suo-malaiset 
yritykset ovat vielä reilusti jäljessä kansainvälisiä 
edelläkävijöitä. Onneksi tietyillä osa-alueilla suomalai-sista 
suuryrityksistä löytyy myös kansainvälisen tason 
huippuosaamista. 
Syrjäinen sijaintimme on historiassa aiheuttanut yri-tystemme 
kansainväliselle kilpailukyvylle haasteita. 
Vuosien saatossa kekseliäät suomalaisyritykset eri toi-mialoilla 
ovat löytäneet tapoja ratkaista nämä haasteet 
ja luoda kansainvälistä menestystä. Digitaalisessa liike-toiminnassa 
vastaavia haasteita ei kuitenkaan samassa 
mittakaavassa ole – digitaalisia tuotteita sekä palveluita 
voidaan jakaa silmänräpäyksessä minne tahansa päin 
maailmaa ja sähköisten kanavien avulla voidaan saavut-taa 
maantieteellisesti kaukaisia uusia kohderyhmiä. Kaik-ki 
tämä voidaan tehdä kustannustehokkaasti samaan 
aikaan erottautuen kilpailijoista. Suomen digitaalinen 
infrastruktuuri on itse asiassa maailman huippuluokkaa, 
joten digitaalisuuden alueella Suomella on jopa etulyön-tiasema 
moniin perinteisiin kilpailijoihimme verrattuna. 
Miten digitaalisuudesta saataisiin rakennettua Suomelle 
kansainvälisen kilpailukyvyn lähde? 
Tukiessamme kansainvälisiä suuryrityksiä digitaalisten 
strategioiden määrittelyssä ja digitaalisten transformaa-tioiden 
läpivienneissä olemme tunnistaneet seuraavat 
menestystekijät, jotka suomalaisten yritysten tulisi 
pitää mielessään: 
• Digitaalisuus kuuluu ylimmän johdon agendalle 
kaikissa yrityksissä 
• Digitaalista teknistä ja liiketoiminnallista 
osaamista täytyy rakentaa järjestelmällisesti ja 
pitkäjänteisesti – digiasioita ei voi ulkoistaa 
• Digitaalinen liiketoiminta vaatii merkittäviä 
investointeja aivan kuten mikä tahansa muukin 
liiketoiminta 
• Teknologian lisäksi on tärkeää panostaa 
toimintatapojen ja osaamisen kehittämiseen 
• Parhaat digitaaliset menestysreseptit löytyvät 
usein kokeilemalla useita eri vaihtoehtoja – 
pyörää ei kuitenkaan kannata keksiä uudestaan 
Uskon vakaasti, että digitaalisuus on yksi merkittävim-mistä 
mahdollisuuksista piristää Suomen taloutta ja 
nostaa se lamasta uuteen nousuun. Toivon, että tämä tut-kimus 
voi osaltaan auttaa suomalaisia yrityksiä kartoitta-maan 
edessä olevaa pitkää digitaalista kehityspolkuaan. 
Otto Söderlund 
Osakas
tutkimuksen tavoite ja otos 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 04 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014 
TUTKIMUKSEN TAVOITE JA OTOS 
Suomen Digimenestyjät 2014 -tutkimus keskittyi 
suurimpien suomalaisten yritysten digitaalisen kilpailukyvyn 
ja menestyksen määrittelyyn. 
Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, kuinka digitaa-lisesti 
edistyneitä suomalaiset yritykset eri toimialoil-ta 
ovat, sekä pureutua tarkemmin digitalisoitumisesta 
seuraaviin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Tutkimus kattoi 
14 niin kuluttajille kuin yrityksille myyvää toimialaa ja 
näiden toimialojen sisältä 39 suomalaista suuryritystä ja 
niiden 49 eri brändiä. Tutkimus pureutui erityisesti seu-raaviin 
kysymyksiin: 
• Kuinka menestyneitä suomalaiset yritykset ovat 
kansainvälisiin kilpailijoihinsa verrattuna? 
• Mitkä toimialat ovat ottaneet digitaalisen 
transformaation tosissaan ja seuranneet 
asiakkaitaan verkkoon? 
• Ketkä Suomen suurista yrityksistä ovat valituissa 
digitaalisissa ulottuvuuksissa menestyneimpiä? 
• Millä alueilla suomalaisten yritysten olisi 
ryhdistäydyttävä ottaakseen kansainvälisiä 
kilpailijoitaan kiinni? 
• Miksi suomalaiset yritykset häviävät 
liiketoimintaa ulkomaisille kilpailijoilleen? 
• Mitä muutoksia viime vuoteen on tapahtunut 
suomalaisten yritysten sähköisen liiketoiminnan 
hyödyntämisessä? 
TUTKIMUKSEN OTOS 
Tutkimuksessa oli mukana 11 B2C- ja 3 B2B-toimialaa. Tutkimukseen valittiin 39 suomalaisen yrityksen 49 eri brändiä. 
valinnan perusteet 28 yritystä 11:lta B2C- toimialalta 
MERKITTÄVÄ 
LIIKEVAIHTO 
PÄÄTÖKSENTEKO 
pääosin Suomessa 
ENINTÄÄN 
KOLME BRÄNDIÄ 
samalta toimialalta 
yritystä kohden 
11 yritystä 3:lta B2B-toimialalta
tutkimuksen tavoite ja otos 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 05 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014 
Arviointi 
Tutkimukseen valittujen yritysten digimenestystä arvioitiin suh-teessa 
alan parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin. Arviointi tapahtui 
175:n objektiivisen arviointikriteerin avulla. Arviointikriteerit määri-tettiin 
kuuden digitaalisuuden ulottuvuuden alueelle, jolle jokaiselle 
annettiin painoarvo perustuen sen tärkeyteen yrityksen kokonaisval-taisessa 
yritykset arvioitiin kouluarvosanoin siten, että parhaimman arvosa-nan, 
Digimenestyksen ulottuvuudet (100%) 
DIGITAALINEN 
20% 
MARKKINOINTI 
Arvioi yritysten kykyä tavoittaa potentiaa-lisia 
asiakkaita ja johdattaa heitä yrityksen 
digitaalisiin palveluihin erityisesti näyttö- ja 
hakukonemainonnan sekä omien medioiden 
käytön avulla. 
Osa-alueet: 
• Näyttömainonta 
• Hakukonemarkkinointi 
• Kumppanuusmarkkinointi 
• Oma media 
ASIAKKUUS 
15% 
Arvioi yrityksen tehokkuutta ylläpitää ja 
laajentaa asiakkuuksia sähköisissä kanavis-sa 
erityisesti asiakaspalvelun, asiakkuuden 
aikaisen ristiinmyynnin, osallistamisen ja 
personoinnin suhteen. 
Osa-alueet: 
• Asiakaspalvelu 
• Asiakkuudenhallinta ja ristiinmyynti 
• Osallistaminen 
• Personointi 
Arvostelun asteikko 
digitaalisessa menestyksessä. Jokaisessa ulottuvuudessa 
10, sai täyttämällä parhaat kansainväliset käytännöt. 
DIGITAALINEN 
20% 
TUOTEKOKEMUS 
Arvioi yrityksen verkkosivuston toiminnalli-suutta, 
designia ja sisältöä erityisesti tuote-ja 
brändikokemuksen näkökulmasta. 
Osa-alueet: 
• Toimivuus 
• Design 
• Sisältö 
VERKKOKAUPPA 
20% 
Arvioi yrityksen kykyä myydä sähköisissä 
kanavissa erityisesti tuotteiden esittelyn, 
ostoprosessin toimivuuden sekä myynnin 
tuen näkökulmista. 
Osa-alueet: 
• Tuotteiden esittely 
• Ostoprosessi 
• Myynnin tuki 
MOBIILI 
15% 
Arvioi yrityksen kykyä hyödyntää mobiileja 
kanavia liiketoimintansa tukena erityisesti 
mobiilisivujen ja sovellusten käytöllä. 
Osa-alueet: 
• Mobiilisivut 
• Sovellukset 
SOSIAALINEN MEDIA 
10% 
Arvioi yrityksen aktiivisuutta ja toiminnan 
strategisuutta relevanteissa sosiaalisissa 
medioissa sekä yrityksen omilla sivustoilla. 
Osa-alueet: 
• Facebook 
• Twitter 
• YouTube 
• Muut sosiaaliset mediat 
10 
ERINOMAINEN 
9 
KIITETTÄVÄ 
8 
HYVÄ 
7 
TYYDYTTÄVÄ 
6 
KOHTALAINEN 
5 
VÄLTTÄVÄ 
4 
HYLÄTTY 
Arviointi tehtiin objektiivisesti arvosteltavien kriteerien pohjalta pyrkien minimoimaan subjektiivinen arviointi aina kun mahdollista. Arviointikriteereistä tehtiin mahdollisimman 
hyvin toimialojen yli soveltuvia, jotta arviointia voitiin tehdä yli toimialarajojen. Tarvittaessa käytettiin kuitenkin toimialoille tai yritystyypeille räätälöityjä kriteerejä; esimerkiksi 
verkkokaupan alueella käytettiin tuote- ja palveluyrityksille sekä B2C- ja B2B-yrityksille erilaisia niille soveltuvia arviointikriteereitä. Ne kriteerit, jotka eivät soveltuneet tietyille 
toimialoille tai yrityksille, jätettiin huomioimatta arvioinneissa niin, ettei tästä koitunut haittaa näiden yritysten arvioinnille. Arviointi on tehty kesän 2014 aikana keskittyen suo-malaisiin 
sivustoihin, jolloin arviointiin ovat vaikuttaneet arvioitavien yritysten tutkimuksen aikana käynnissä olleet aktiviteetit ja kampanjat sekä sen hetkiset digitaaliset palvelut.
06 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014 
TUTKIMUKSEN TIIVISTELMÄ 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 
TUTKIMUKSEN TIIVISTELMÄ 
Suomalaiset yritykset ovat keskimäärin vielä kaukana kansainvälisistä 
parhaista käytännöistä, mutta suomalaisten yritysten digitaalinen 
kypsyysaste on selkeästi kasvanut viime vuoteen nähden. Parhaat 
suomalaiset yritykset yltävät kansainväliseen keskitasoon. 
Suomalaisilla yrityksillä on vielä runsaasti parantamisen 
varaa digimenestyksessään verrattuna kansainvälisiin 
edelläkävijöihin. B2C-toimialan keskiarvo jäi tyydyttä-välle 
tasolle (7) ja B2B-toimialojen kohtalaiselle tasolle 
(6-) viime vuoden tapaan. Vaikka suomalaisilla yrityksil-lä 
onkin vielä matkaa kansainväliselle huipulle, suoma-laisyritysten 
digitaalinen kypsyysaste viime vuodesta 
on ollut selkeästi nousujohteinen. Sekä B2C- että B2B-toimialat 
paransivat tulostaan tai vähintään säilyttivät 
viimevuotisen tasonsa miltei jokaisella mitatulla digi-taalisuuden 
ulottuvuudella. 
Teleoperaattorit olivat viime vuoden tapaan edistyksel-lisin 
toimiala vedonlyönnin ja rahapelien ollessa toisella 
sijalla. Molemmat toimialoista olivat tehneet merkittäviä 
parannuksia digitaaliseen liiketoimintaansa viime vuo-teen 
verrattuna ja onnistuneet nostamaan toimialojen 
keskiarvoa puolella arvosanalla. 
Toimialoista eniten kehitystä oli saanut aikaan energia, 
ja Helsingin Energia olikin suurimman nousun tehnyt 
yksittäinen yritys parantamalla monipuolisesti miltei 
jokaista arvioinnin eri osa-aluetta. Teleoperaattoreiden, 
vedonlyönnin ja rahapelien, median ja erityisesti energi-an 
digitaalisen edistymisen siivittämänä B2C-toimialo-jen 
keskiarvo nousi viime vuodesta. 
B2B-toimiala jäi viime vuoden tavoin selkeästi B2C-toimi-aloista 
jälkeen. Siitä huolimatta, että B2B-yritykset kehit-tyivät 
vuoden aikana B2C-yrityksiä hitaammin, niiden 
kehityksessä on samanlainen trendi kuin B2C-toimialoilla. 
B2B-yrityksillä onkin huomattavasti enemmän käyttämä-töntä 
potentiaalia sähköisen liiketoiminnan kehityksessä. 
Suomen digimenestynein B2C-yritys oli jälleen Helsin-gin 
Sanomat, mutta kilpailu kärkisijoista oli huomatta-vasti 
viime vuotta kiivaampaa. B2B-yrityksistä korkeim-malle 
sijalle nousi tänä vuonna Wärtsilä varsinkin muita 
vahvemman sosiaalisen median hyödyntämisen takia. 
Suomalaiset B2C-yritykset olivat panostaneet kulu-neen 
vuoden aikana erityisesti sähköiseen asiakkuu-denhallintaan 
parantaen toimialojen keskiarvoa yhdellä 
arvosanalla. Tämä näkyi muun muassa asiakaspalvelun 
monipuolistumisena. Yritykset olivat kehittäneet eri-tyisesti 
sähköistä asiakaspalveluaan kanavoimalla asiak-kaita 
tehokkaammin useimmin kysyttyjen kysymysten 
pariin ja lisäämällä chat-palveluja. Lisäksi myynnin tuen 
näkyvyyteen ja helppouteen oltiin panostettu runsaas-ti. 
Viime vuoteen verrattuna suomalaiset B2C-yritykset 
paransivat myös sosiaalisen median osaamistaan miltei 
yhdellä arvosanalla hyödyntämällä laajasti eri sosiaalisen 
median kanavia. Mainittavaa on myös selkeä parannus 
verkkokaupan myynnin tuessa. Yllättävää kuitenkin oli, 
etteivät suomalaisyritykset ole panostaneet enempää 
mobiilialustoihin, vaikka asiakkaat siirtyvät yhä enem-män 
niiden pariin. 
Suomalaisyritysten digitaalisissa kyvykkyyksissä on 
paljon mahdollisuuksia edelleen hyödyntämättä siitäkin 
huolimatta, että merkittävää kehitystä on tapahtunut 
monilla alueilla. Kehittämisalueissa korostuvat erityi-sesti 
yrityksen keräämän tiedon hyödyntäminen ja älyk-kyyden 
mahdollistama parempi räätälöinti. Tulevaisuu-dessa 
näiden alueiden merkitys tulee korostumaan vielä 
nykyistäkin voimakkaammin.
07 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014 
TUTKIMUKSEN TIIVISTELMÄ 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 
TOP 3 B2C YRITYKSET 
TOP 3 B2B YRITYKSET 
TOIMIALOJEN ARVOSANAT 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
B2B keskiarvo 6- 
Teleoperaattorit 
Vedonlyönti ja rahapelit 
Matkailu 
Media 
Vähittäiskauppa 
Vakuutus 
Kuluttajatuotteet 
Pankki 
Energia 
Ruoka 
Polttoainekauppa 
Metsäteollisuus 
Konepaja 
Rakennus 
8- 
(7+) 7½ 
(7) 
6 
(6) 
7+ 
(7+) 
7+ 
(7-) 
6+ 
(6) 
6½ 
(6+) 
6½ 
(5+) 
6- 
(6-) 
7 
(7) 
7 
(7-) 7- 
(7-) 
B2C keskiarvo 7 
5½ 
(5½) 
6- 
(5½) 
( ) 2013
08 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014 
AVAINLÖYDÖKSIÄ 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 
AVAINLÖYDÖKSIÄ 
Jo 28% yrityksistä käyttää reaaliaikaista 
DIGITAALINEN MARKKINOINTI DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS VERKKOKAUPPA 
78% 
ASIAKKUUS MOBIILI SOSIAALINEN MEDIA 
96% 
84% 
72% 
33% 
96% 
58% 
88% 
50% 
58% 
29% 
92% 
16% 
84% 
32% 
54% 
28% 
92% 
12% 
76% 
26% 
18% 
40% 
25% 
82% 
15% 
46% 
42% 
Relevantti haku-konemainonta 
Näyttömainonta 
päämedioissa 
Uudelleenmark-kinointi 
Kumppanuus-markkinointi 
Kanta-asiakasohjelmaan 
rekisteröityminen verkossa 
Puhelinnumero näkyy 
verkossa 
Sähköpostiohjelma 
olemassa oleville asiakkaille 
Usein kysytyt kysymykset 
Reaaliaikainen 
asiakaspalvelu chat 
Toimiva tuotehaku 
Tuotevertailu 
Tuotevideot 
Tuotearvostelut 
Mobiilioptimoidut 
sivut 
Android sovellus 
iOS sovellus 
Windows Phone 
sovellus 
Ristiinmyynti 
Yli 4 toimitus-vaihtoehtoa 
Reaaliaikainen 
myyntiä tukeva chat 
Lisämyynti 
Varastosaldon 
näyttäminen 
chattiä myynnin tuessa 28% 
29% 29% verkkokauppiaista tarjoaa 
asiakkailleen yli neljä toimitusvaihtoehtoa 
Koska kaikki kriteerit eivät ole jokaisella toimialalla olennaisia, esitetyissä kokonaisprosenteissa huomioidaan ainoastaan ne yritykset, joille kyseinen kriteeri 
määriteltiin tutkimuksessa merkitykselliseksi.
09 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014 
TUTKIMUKSEN MENESTYJÄT 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 
TUTKIMUKSEN MENESTYJÄT 
Helsingin Sanomat uusi viime vuoden voittonsa, mutta 
Digimenestyjien kärki tasoittui selvästi TeliaSoneran, 
Veikkauksen ja If:n noustua aivan voittajan kantaan. 
B2C 
Kuluttajille myyvät toimialat menestyivät yrityksille myyviä 
toimialoja paremmin erityisesti teleoperaattoreiden ja vedon-lyönti- 
ja rahapeliyritysten johdolla. 
SUOMEN PARAS B2C-YRITYS 
Kuluttajille myyvät toimialat menestyivät tutkimuksessa paremmin 
kuin yrityksille myyvät toimialat saaden keskimäärin kohtalaisen 
arvosanan (7). Viime vuoteen verrattuna keskimääräinen arvosana 
nousi puolella numerolla erityisesti parantuneen asiakkuudenhal-linnan, 
sosiaalisen median ja verkkokaupan ansiosta. B2C-toimi-aloista 
parhaiten menestyivät viime vuoden tavoin toimialat, joilla 
kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut nopeimmin tai joihin 
kansainvälinen kilpailu kohdistunut voimakkaimmin. Digitaalisesti 
menestyneitä toimialoja yhdistää myös pyrkimys ajaa myynti verk-koon. 
Teleoperaattorit olivat digitaalisen markkinoinnin ja sosiaali-sen 
median ulottuvuuksilla paras toimialoista, kun taas vedonlyönti 
ja rahapelit pärjäsivät parhaiten asiakkuudenhallinnassa ja olivat 
heti operaattoreiden jälkeen parhaita digitaalisessa markkinoinnissa. 
Keskiarvoltaan heikoin ulottuvuus B2C-toimialoille oli mobiili, jos-sa 
arvosanat jakaantuivat toimialojen kesken laajasti hyvästä (8) aina 
kohtalaisiin (6) ja välttäviin arvosanoihin (5) asti. Yksittäisistä B2C-brändeistä 
Helsingin Sanomat nousi koko tutkimuksen kärkeen vii-me 
vuoden tavoin monipuolisella digiosaamisellaan. 
B2B 
Metsäteollisuusyritykset olivat viime vuoden tapaan B2B-toimi-aloista 
digimenestyneimpiä arvosanan jäädessä silti kohtalai-selle 
tasolle (6). 
SUOMEN PARAS B2B-YRITYS 
Yrityksille myyvät B2B-toimialat menestyivät viime vuoden tavoin 
tutkimuksessa huomattavasti heikommin kuin kuluttajille myyvät 
toimialat saaden kohtalaisen arvosanan (6-). Suomalaiset B2B-yri-tykset 
ovat kuitenkin hiljalleen alkaneet herätä meneillään olevaan 
digitalisoitumiseen. Hyvänä osoituksena on se, että verkkosivujen 
taso alkaa olla hyvissä kantimissa, kun myös yritysasiakkaat etsivät 
yhä enemmän tietoa tuotteista ja palveluista verkosta. Paras B2B-toi-mialoista 
oli metsäteollisuus lähinnä muita B2B-toimialoja parem-man 
sähköisen asiakkuudenhallintansa ansiosta. B2B-yritysten kär-ki 
oli tasainen mutta valitettavan heikkotasoinen. Yksittäisistä B2B-brändeistä 
paras oli Wärtsilä erityisesti hyvän verkkokauppansa ja 
sosiaalisen median hallintansa ansiosta.
10 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014 
TUTKIMUKSEN MENESTYJÄT 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 
Viime vuoden tavoin erityisesti ne toimialat, joiden ydinliiketoiminta 
on voimakkaan muutoksen alla digitaalisen murroksen myötä, 
menestyivät tutkimuksessa parhaiten. 
DIGITAALINEN MARKKINOINTI 
Runsaasti verkkomyyntiä tekevät yrityk-set 
menestyivät digitaalisessa markki-noinnissa 
viime vuoden tavoin. 
SUOMEN PARAS DIGIMARKKINOIJ A 
Viime vuoden tavoin digitaalisessa markki-noinnissa 
kehittyneimpiä olivat toimialat, 
joille verkkomyynti on keskeinen myynti-kanava. 
Edistyneimpiä toimialoja, teleope-raattoreita 
sekä vedonlyöntiä ja rahapelejä, 
yhdistää kova kilpailu asiakkaista ja mah-dollisuus 
tehdä ostotransaktiot sähköisesti, 
jonka seurauksena toimialat ovat jatkaneet 
panostamistaan digitaaliseen markkinoin-tiin. 
Parhaimmat toimijat olivatkin vahvoja 
miltei jokaisella digitaalisen markkinoinnin 
osa-alueella. Kirkkaasti paras toimija oli tänä 
vuonna TeliaSonera, joka hyödyntää erin-omaisesti 
niin hakukone-, kumppanuus- ja 
näyttömainontaa kuin omia medioitaan 
asiakashankintaan. 
DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS 
Digitaalinen tuotekokemus oli suomalais-yritysten 
vahvin digitaalinen ulottuvuus, 
jossa yritykset pärjäsivät hyvin verrattu-na 
kansainvälisiin edelläkävijöihin. 
SUOMEN PARAS DIGITAALINEN 
TUOTEKOKE MUS 
Suomalaisyritysten verkkosivut ovat kan-sainväliseen 
tasoon nähden hyvällä tasolla. 
Suomalaiset toimijat näyttävät ymmärtäneen 
hyvän digitaalisen tuotekokemuksen tuo-misen 
asiakkaille, sillä verkkosivut toimivat 
asiakkaille tärkeänä tiedon ja inspiraation 
lähteenä sekä brändin rakentajana. Hyvän 
tuotekokemuksen merkitys tuleekin kasva-maan 
kuluttajien siirtyessä enenevissä mää-rin 
digitaalisiin kanaviin etsiessään tuotteista 
tietoa. Tänä vuonna digitaalisessa tuotekoke-muksessa 
käytiin erittäin tasaista kamppailua 
yritys- ja toimialatasoilla. Helsingin Sanomat 
nousi vertailun kärkeen toimivilla sivuillaan, 
kattavalla sisällöllään ja hyvällä designillaan. 
VERKKOKAUPPA 
Vähittäiskauppiaat menestyivät viime 
vuoden tavoin verkkokaupassa. Ruoka-alan 
yrityksillä on paljon työtä vielä 
edessä kauppansa modernisoimisessa 
verkkoaikaan. Myös pankkien uusasia-kashankinta 
verkossa on erittäin heikkoa. 
SUOMEN PARAS VERKKOKAUPPA 
Vähittäiskauppa ja vakuutusala menestyi-vät 
hyvin verkkokaupassa selkeiden osto-polkujen 
ja hyvän myynnin tuen ansios-ta. 
Useimmilla toimialoilla on kuitenkin 
reilusti parantamisen varaa verrattuna 
kansainväliseen tasoon. Erityisesti päivit-täistavarakauppa 
on ulkomaalaista kilpai-lijoistaan 
kehityksessä jäljessä. Monet B2C-ja 
B2B-toimialat ovat kuitenkin alkaneet 
vähitellen panostaa verkkokauppaan, mikä 
näkyy toimialojen keskiarvon nousuna. 
Voiton vienyt Anttila on parantanut paljon 
verkkokauppaansa ja tarjoaa asiakkailleen 
nykyään hyvin toimivan ostoprosessin, 
vahvaa myynnin tukea sekä onnistuu hyvin 
tuotteiden ristiinmyymisessä.
11 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014 
TUTKIMUKSEN MENESTYJÄT 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 
Kokonaisuutena on ilo huomata, että Suomen parhaat yritykset 
yltävät kiitettäviin arvosanoihin jo miltei jokaisella tarkastellulla 
ASIAKKUUS 
Digitaalisen asiakkuudenhallinnan hallit-sevat 
parhaiten vedonlyönti- ja rahapeli-yritykset 
sekä vähittäiskauppiaat. 
SUOMEN PARAS ASIAKKUUS 
Suomalaisyritykset ovat alkaneet ohjata 
asiakkaitaan hoitamaan asiakaspalveluun 
liittyviä asioita verkon välityksellä entistä 
enemmän. B2C-yritykset olivat panostaneet 
kuluneena vuonna asiakkuudenhallintaan 
keskimääräisesti eniten digitaalisista ulot-tuvuuksista, 
joka näkyi arvosanan nousu-na 
kohtalaiselta (6) tyydyttävälle (7) tasolle. 
Erityisesti vähittäiskauppiaat tekivät suuren 
harppauksen panostaen varsinkin digitaa-liseen 
asiakaspalveluun. Paras yritys asiak-kuudenhallinnassa 
oli Prisma, joka oli teh-nyt 
roiman parannuksen parantaen tasaisen 
vahvasti asiakkuudenhallinnan osa-alueita. 
MOBIILI 
Mediayritykset olivat parhaimpia hyödyn-tämään 
mobiilioptimoituja verkkosivuja 
ja -sovelluksia. Yleisesti ottaen suomalai-silla 
yrityksillä on kuitenkin vielä paljon 
parantamisen varaa mobiilikanavissa. 
SUOMEN PARAS MOBIILISSA 
Mediayritykset olivat paras toimiala mobii-likanavien 
hyödyntämisessä yleisen tason 
jäädessä yllättävän alas. Huolimatta mobii-liosaamisen 
korkeasta tasosta Suomessa 
suomalaisyritykset eivät vieläkään hyödyn-nä 
mobiilikanaviaan, vaikka asiakkaat ovat 
enenevissä määrin siirtyneet käyttämään 
mobiililaitteita. Etenkin vähittäiskauppi-ailla 
on runsaasti opittavaa kansainvälisistä 
edelläkävijöistä - vaikka kauppiaat liik-kuvat 
hitaasti oikeaan suuntaan, mobiili-verkkokauppaan 
tulisi panostaa runsaasti 
enemmän ja nopeammalla syklillä. Yksittäi-sistä 
toimijoista Kauppalehti oli paras sisäl-löllisesti 
vahvoilla ja kiitettävästi toimivilla 
mobiilioptimoiduilla verkkosivuillaan sekä 
mobiilisovelluksellaan. 
SOSIAALINEN MEDIA 
Suomalaisyritykset ovat panostaneet 
runsaasti sosiaalisen median kanaviin 
kuluneen vuoden aikana B2C-yritysten 
nostaessa keskimääräisen osaamistason-sa 
tyydyttävälle tasolle (7+). 
SUOMEN PARAS 
SOSIAALISESS A MEDIASSA 
Vahvat kuluttajatuotebrändit menestyivät 
sosiaalisessa mediassa parhaiten viime vuo-den 
tavoin. Hyvin menestyneet yritykset 
käyttävät sosiaalista mediaa laajasti eri tar-koituksiin, 
kuten asiakaspalveluun, mark-kinointiin 
ja tiedotukseen. B2C-yritysten 
keskiarvo jäi kuitenkin suuren hajonnan 
takia tyydyttävälle tasolle (7+), vaikka sosi-aalisessa 
mediassa saavutettiinkin eniten 
kiitettäviä arvosanoja tutkimuksessa. Kär-kisijan 
tänä vuonna sai TeliaSonera, joka 
toimii monipuolisesti ja aktiivisesti eri sosi-aalisen 
median kanavissa. 
digitaalisuuden ulottuvuudella.
Digitaalisuuden 
ulottuvuudet 
Tarkastelimme valitsemiamme yrityksiä kuuden 
ulottuvuuden kautta. Seuraavaksi käymme läpi 
käytettyjä ulottuvuuksia tarkemmin sekä esittelemme, 
mitkä yritykset menestyivät niillä parhaiten.
DIGITAALINEN MARKKINOINTI 
Teleoperaattorit uusivat voittonsa digitaalisessa 
markkinoinnissa TeliaSoneran noustessa kärkeen parhaalla 
mahdollisella arvosanalla. TeliaSonera erottui edukseen 
jokaisella digitaalisen markkinoinnin osa-alueella ja oli erityisen 
vahva hakukonemarkkinoinnissa. 
Viime vuoden tapaan digitaalisen markkinoinnin osaamisen kärkeen 
sijoittuivat toimialat, jotka hyödyntävät aktiivisesti verkkokauppaa. 
Vaikka yksittäiset yritykset menestyivätkin kiitettävästi digitaalisessa 
markkinoinnissa, yleisesti ottaen suomalaisyrityksillä on vielä paljon 
käyttämättömiä mahdollisuuksia. Osa suomalaisyrityksistä ei ole vielä 
onnistunut tehokkaasti valjastamaan digitaalista markkinointia kilpai-luedukseen 
huolimatta sen tarjoamasta mitattavuudesta ja kustannus-tehokkuudesta. 
Suomen parhaimmat yritykset digitaalisessa markkinoinnissa olivat 
vahvoja miltei jokaisella digitaalisen markkinoinnin osa-alueella – tämä 
oli myös Veikkauksen huiman nousun salaisuus kärkikastiin. Parhaiten 
menestyneitä yrityksiä yhdistää tiukka kamppailu asiakkaista sekä mah-dollisuus 
tehdä ostotransaktiot sähköisesti, jotka luovat kannusteen 
panostaa uusasiakashankintaan digitaalisissa kanavissa. 
Teleoperaattorit uusivat kirkkaasti voittonsa digitaalisessa markkinoin-nissa 
olemalla erittäin aktiivisia jokaisella digitaalisen markkinoinnin 
osa-alueella. TeliaSonera nousi tämän vuoden tutkimuksessa kärkeen 
ansaitsemalla parhaan mahdollisen arvosanan. Yritys kirkasti viime vuo-den 
hopeasijansa digitaalisessa markkinoinnissa olemalla todella vahva 
jokaisella digitaalisen markkinoinnin eri osa-alueella ja varsinkin erin-omaisen 
hakukonemarkkinointinsa ansiosta. 
B2C-yritykset olivat odotetusti edelleen B2B-yrityksiä vahvempia tällä 
ulottuvuudella. Viime vuoteen verrattuna B2B-yritysten digitaalisen 
markkinoinnin osaaminen laski keskimäärin puolella arvosanalla erityi-sesti 
heikon näyttö- ja kumppanuusmainonnan hyödyntämisen takia 
Digitaalinen markkinointi 
keskittyi arvioimaan yritysten 
kykyä tavoittaa potentiaalisia 
asiakkaita ja johdattaa 
heitä yrityksen digitaalisiin 
palveluihin erityisesti näyttö-ja 
hakukonemainonnan sekä 
omien medioiden käytön avulla. 
OSA-ALUEET: 
• Näyttömainonta 
• Hakukonemarkkinointi 
• Kumppanuusmarkkinointi 
• Oma media 
Digitaalisuuden ulottuvuudet 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 14
Digitaalisuuden ulottuvuudet 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 15 
TELIASONERA 
6½ 
TeliaSonera ansioitui erityisesti hakukonemarkkinoinnissa. 
TeliaSonera ylsi parhaaseen mahdolliseen arvosanaan (10) 
digitaalisessa markkinoinnissa hyödyntämällä kattavasti niin 
näyttömainonnan, hakukonemarkkinoinnin kuin kumppanuus-markkinoinninkin 
tarjoamia mahdollisuuksia. TeliaSonera oli 
Suomen paras hakukonemarkkinoinnissa hyödyntäen taitavasti 
sekä hakukoneoptimointia että hakukonemainontaa. Haku-konemainoksissa 
on panostettu ostokonversioon: alalinkit 
johdattavat asiakkaan suoraan mainoksen mukaisen tuotteen 
ostoprosessiin verkkokaupassa. 
DIGITAALINEN MARKKINOINTI 
TOP 10 YRITYKSET 
1 ( 2 ) TeliaSonera 10 
2 ( 1 ) If 9- 
3 ( 3 ) DNA 8½ 
4 ( 19 ) Veikkaus 8+ 
5 ( 11 ) Helsingin Sanomat 8 
6 ( 7 ) Anttila 8- 
7 ( 14 ) VR 8- 
8 ( 12 ) Verkkokauppa.com 7½ 
9 ( 5 ) Prisma 7½ 
10 ( 17 ) Etuovi.com 7+ 
DNA 
DNA hyödyntää uudelleenkohdistamista näyttömainonnassaan. 
DNA ylsi täysiin pisteisiin näyttömainonnan osa-alueella. Erityisen 
esimerkillistä Suomen mittakaavassa oli DNA:n panostaminen 
uudelleenkohdistamiseen. Uudelleenkohdistamisen avulla näyttö-mainokset 
seurasivat yrityksen nettisivuilla vierailijaa eri sivustoille, 
ohjaten potentiaaliset asiakkaat takaisin sivustolle mahdollista 
ostoa varten. DNA:n näyttömainoksissa on selkeä omalla kirkkaalla 
värillään erottuva toimintakehotus (call-to-action), joka ohjaa asiak-kaan 
suoraan ostoprosessiin laittamalla automaattisesti mainok-sen 
mukaisen tuotteen ostoskoriin. 
DIGITAALINEN MARKKINOINTI 
TOIMIALAT 
8+ 
8- 
7- 
6½ 
6½ 
6 
6 
6- 
5 
5 
4½ 
4½ 
4½ 
Teleoperaattorit 
Vedonlyönti 
Vähittäiskauppa 
Vakuutus 
Media 
Matkailu 
Pankki 
Ruoka 
Kuluttajatuotteet 
Energia 
Metsäteollisuus 
Konepaja 
Polttoainekauppa 
Rakennus 
B2C keskiarvo 
B2B keskiarvo 
DIGITAALISEN MARKKINOINNIN ONNISTUJIA 
SUOMEN PARAS 
SÄHKÖINEN 
MARKKINOIJA 
Suomen 
Digimenestyjät 2014 
 2013 
5- 
6½ 
Suomen 
Digimenestyjät 2014
DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS 
Digitaalisessa tuotekokemuksessa käytiin erittäin tasaista 
kamppailua yritys- ja toimialatasoilla viime vuoden tavoin. 
Paras yritys oli Helsingin Sanomat, jonka digitaalinen 
tuotekokemus oli kiitettävä (9) erityisesti laadukkaan sisällön ja 
hyvän designinsa ansiosta. 
Suurimmat suomalaisyritykset ovat saaneet digitaalisen liiketoiminnan 
perusasiat kuntoon tuomalla hyvän digitaalisen tuotekokemuksen asi-akkailleen. 
Kuten viime vuonna, digitaalinen tuotekokemus oli kaikista 
arvioiduista digitaalisuuden ulottuvuuksista tasaisin ja vahvin. Moni koko-naisuutena 
heikostikin pärjännyt toimiala ja yritys sai digitaalisesta tuo-tekokemuksesta 
hyvän arvosanan lähinnä hyvien verkkosivujen ansiosta. 
Viime vuoteen verrattuna erityisesti heikoiten sijoittuneet toimialat, 
energia, konepaja sekä vedonlyönti ja rahapelit, olivat tehneet huomatta-via 
parannuksia digitaalisen tuotekokemuksen jokaiselle eri osa-alueelle 
nostaen reippaasti toimialansa arvosanaa tällä alueella. Vaikka muuten 
muutokset toimialatasolla olivat melko vähäisiä suhteessa viime vuo-teen, 
yritystasolla top 10:een nousi neljä uutta yritystä: Stockmann, If, 
Citymarket ja TeliaSonera. Helsingin Sanomat nousi ulottuvuuden par-haaksi 
kiitettävällä arvosanalla (9) erottuen erityisesti verkkosivujensa 
tarjoamalla kattavalla sisällöllään. 
B2C-yritysten menestys oli arvioinnissa odotettua viime vuoden tapaan, 
koska verkkosivut ovat yksi tärkeimmistä markkinointikanavista erityi-sesti 
tuotteiden valintavaiheessa. Eniten parannettavaa yrityksillä on kui-tenkin 
sisältömarkkinoinnissa. Verkkosivut ovat elintärkeitä nykypäivän 
yrityksille, sillä ne toimivat niin asiakkaiden tiedon ja inspiraation lähtee-nä 
kuin myös brändin rakentajana. 
Digitaaliseen tuotekokemukseen panostaminen tuntuu olevan yhä 
enemmän keskiössä myös B2B-yritysten digitaalisessa strategiassa. 
B2B-yritykset ovat parantaneet viimevuotista sijoitustaan digitaali-sessa 
tuotekokemuksessa B2C-yrityksiin nähden. B2B-toimialoista 
etenkin konepajat petrasivat sijoitustaan reippaasti tuomalla parem-man 
tuotekokemuksen asiakkailleen. 
Digitaalinen tuotekokemus 
keskittyi arvioimaan 
yrityksen verkkosivuston 
toiminnallisuutta, designia 
ja sisältöä erityisesti tuote-ja 
brändikokemuksen 
näkökulmasta. 
OSA-ALUEET: 
• Toimivuus 
• Design 
• Sisältö 
Digitaalisuuden ulottuvuudet 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 16
Digitaalisuuden ulottuvuudet 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 17 
HELSINGIN SANOMAT 
8 
8 
Helsingin Sanomien panostukset digitaalisuuteen näkyvät 
hyvin heidän verkkosivujensa suunnittelussa. Verkkosivut ovat 
rakenteeltaan äärimmäisen selkeät, navigaatiossa on keskitytty 
tärkeimpien asioiden korostamiseen ja kuluttajille tuotetaan paljon 
mielenkiintoista sisältöä. Lisäksi hyvä digitaalinen tuotekokemus 
onnistutaan säilyttämään huolimatta siitä, käyttääkö kuluttaja sivujen 
selaamiseen tietokonetta, tablettia vai mobiilipäätelaitetta. Vahva 
suoriutuminen useimmilla mitatuilla digitaalisen tuotekokemuksen 
kriteereillä siivitti Helsingin Sanomat ulottuvuuden kärkitilaan. 
DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS 
TOP 10 YRITYKSET 
1 ( 2 ) Helsingin Sanomat 9 
2 - Stockmann 9- 
3 ( 12 ) If 8½ 
4 ( 6 ) Fiskars 8½ 
5 ( 17 ) Citymarket 8½ 
6 ( 9 ) Sokos 8½ 
7 ( 11 ) TeliaSonera 8½ 
8 ( 7 ) Nordea 8½ 
9 ( 10 ) Finnair 8½ 
10 ( 34 ) Helsingin Energia 8½ 
HELSINGIN ENERGIA 
Helsingin Energia houkuttelee kävijää modernilla ulkoasulla. 
Helsingin Energian verkkosivuissa on panostettu raikkauteen ja 
visuaaliseen ilmeeseen, jotka saavat kävijän pysymään sivuilla 
pidempään ja luovat positiivista mielikuvaa brändistä. Sivut on 
suunniteltu erinomaisesti myös toimivuuden näkökulmasta – verk-kosivulla 
vierailevat pääsevät tekemään tyypillisimpiä asiakkaiden 
haluamia toimintoja suoraan etusivulta, mikä säästää huomat-tavasti 
kävijän aikaa. Toimintakehotukset (calls-to-action) ovat 
ytimekkäitä ja erottuvat oranssin värin ansiosta helposti. 
DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS 
TOIMIALAT 
8+ 
8+ 
8+ 
8+ 
8+ 
8 
8 
8 
8- 
8- 
8- 
7½ 
7½ 
8- 
Pankki 
Vähittäiskauppa 
Matkailu 
Kuluttajatuotteet 
Energia 
Media 
Vakuutus 
Teleoperaattorit 
Rakennus 
Konepaja 
Polttoainekauppa 
Ruoka 
Metsäteollisuus 
Vedonlyönti 
B2C keskiarvo 
B2B keskiarvo 
DIGITAALISEN TUOTEKOKEMUKSEN ONNISTUJIA 
 2013 
SUOMEN PARAS 
SÄHKÖINEN 
TUOTEKOKEMUS 
Suomen 
Digimenestyjät 2014 
Suomen 
Digimenestyjät 2014
VERKKOKAUPPA 
Toimialoista vähittäiskauppa, vakuutus ja matkailu olivat 
parhaita verkkokaupassa. Yksittäistä toimijoista Anttila oli 
tehnyt suuria parannuksia verkkokauppaansa nousten 
Viime vuoden tapaan verkkokaupassa oli toimialojen ja yritysten välil-lä 
runsaasti hajontaa vähittäiskaupan noustessa korkeimmalle sijalle. 
Yleisesti ottaen kärkipäähän sijoittuvia toimialoja yhdistää vahva verk-kokaupan 
merkitys liiketoiminnan kannalta. Yhä useampi toimiala on 
alkanut kuitenkin aktiivisesti hyödyntämään verkkokauppaa, mistä esi-merkkinä 
muun muassa energia-, teleoperaattori- ja rakennustoimialo-jen 
parantuneet arvosanat. 
Vaikka suomalaiset yritykset olivat parantaneet verkkokauppojansa viime 
vuoteen nähden, niillä on silti reilusti parantamisen varaa verrattuna ulko-maalaisiin 
kilpailijoihinsa. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan toimijat 
ovat viime vuoden tapaan yhä selkeästi käyttötavaraa heikompia, vaikka 
kuluneen vuoden aikana päivittäistavarakauppiaat ovatkin tehneet panos-tuksia 
esimerkiksi verkkoruokakauppapilottien muodossa. Verkkokauppa 
onkin yksi suomalaisyritysten kompastuskivistä. Verkkokaupan tullessa 
yhä tärkeämmäksi ostokanavaksi fyysisten kauppapaikkojen rinnalle, 
suomalaisyritysten on panostettava enenevässä määrin verkkokauppaan. 
Yksittäinen alue, jossa uudet panostukset näkyvät kuitenkin erityisen 
selvästi, on verkkokaupan myynnin tuki. Viime vuoteen nähden useat 
toimijat olivat parantaneet varsinkin myynnin tuen näkyvyyttä ja alka-neet 
hyödyntämään chat-palvelua. Esimerkiksi Anttila tarjoaa asiakkail-leen 
sivuillaan vahvan myynnin tuen sekä toimivan ostoprosessin. 
B2B-yritykset ylsivät hieman yllättäen erittäin lähelle B2C-yritysten 
tasoa tutkimuksessa. Tämä näkyy B2B-puolella erityisesti palvelulii-ketoimintaansa 
kasvattaneissa konepajayrityksissä, jotka käyttävät 
verkkosivujansa tukemaan asiakkaidensa monimutkaisia ostoproses-seja 
sekä luomaan myyntiliidejä. 
yritysten kärkeen. 
Verkkokauppa keskittyi 
arvioimaan yrityksen kykyä 
myydä sähköisissä kanavissa 
erityisesti tuotteiden esittelyn, 
ostoprosessin toimivuuden sekä 
myynnin tuen näkökulmista. 
OSA-ALUEET: 
• Tuotteiden esittely 
• Ostoprosessi 
• Myynnin tuki 
Digitaalisuuden ulottuvuudet 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 18
Digitaalisuuden ulottuvuudet 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 19 
ANTTILA 
6+ 
6 
6 
Anttila hyödyntää ristiinmyyntiä aktiivisesti verkkokaupas-saan. 
Tänä vuonna verkkokaupassa voiton vei Anttila hyvin 
toimivan ostoprosessin ja vahvan myynnin tuen ansiosta. Anttila 
onnistuu varsin mainiosti erityisesti selkeässä ja toimivassa 
ristiinmyynnissä. Onnistunut ristiinmyynti lisää liikevaihtoa ker-taostosten 
loppusummaa kasvattamalla ja mahdollistaa korke-ampikatteisten 
oheistuotteiden kauppaamisen houkuttelevasti. 
Suomalaisilla yrityksillä on kuitenkin yleisesti vielä paljon opittavaa 
erityisesti tuotteiden paketoinnista ja lisämyynnistä. 
VERKKOKAUPPA 
TOP 10 YRITYKSET 
1 ( 10 ) Anttila 9+ 
2 ( 1 ) Prisma 9- 
3 ( 3 ) Sokos 8½ 
4 ( 2 ) Verkkokauppa.com 8½ 
5 ( 4 ) If 8½ 
6 ( 5 ) Alepa 8+ 
7 ( 8 ) Elisa 8 
8 ( 6 ) Veikkaus 8 
9 - Stockmann 7½ 
10 - Lähitapiola 7½ 
KONE 
Koneen sivut on integroitu hyvin asiakasportaaliin. Koneen 
verkkosivuilta pääsee kätevästi yhdellä klikkauksella sähköiseen 
asiakasportaaliin. Yleensä B2B-yrityksillä ongelmana on, että 
extranet tai myyntiportaali on täysin erillään verkkosivuilta ja 
sitä on etsittävä hakukoneen avulla. Asiakasportaali parantaa ja 
tehostaa huomattavasti ostoprosessia ja mahdollistaa asiakkaan 
henkilökohtaisen palvelun. 
VERKKOKAUPPA 
TOIMIALAT 
8 
8- 
7+ 
7+ 
7 
6½ 
6+ 
6½ 
5 
4+ 
4 
6+ 
Vähittäiskauppa 
Vakuutus 
Matkailu 
Kuluttajatuotteet 
Vedonlyönti 
Teleoperaattorit 
Konepaja 
Energia 
Media 
Rakennus 
Metsäteollisuus 
Polttoainekauppa 
Pankki 
Ruoka 
B2C keskiarvo 
B2B keskiarvo 
VERKKOKAUPAN ONNISTUJIA 
7 
 2013 
SUOMEN PARAS 
VERKKOKAUPPA 
Suomen 
Digimenestyjät 2014 
Suomen 
Digimenestyjät 2014
ASIAKKUUS 
B2C-yritykset olivat panostaneet runsaimmin asiakkuuteen 
kuluneena vuonna kaikista ulottuvuuksista, joka näkyi 
arvosanan nousuna kohtalaisesta (6) tyydyttävälle (7) tasolle. 
Kaikki asiakkuudenhallinnassa hyvin menestyneet yritykset 
ohjasivat asiakkaitaan hoitamaan asiakaspalveluun liittyviä 
asioita kustannustehokkaasti verkon välityksellä. 
Vähittäiskauppiaat tekivät suuren harppauksen digitaalisessa asiakkuu-denhallinnassa 
verrattuna viimevuotiseen tutkimukseen panostaen var-sinkin 
asiakaspalveluun. Vedonlyönti ja rahapelit onnistuivat kuitenkin 
vielä pitämään vähittäiskaupat takanaan. Vaikka suurin osa toimialoista 
paransi sähköistä asiakkuudenhallintaansa viime vuoteen nähden, suo-malaisyrityksillä 
on vielä runsaasti työnsarkaa sähköisessä asiakkuuden-hallinnassa 
erityisesti asiakkaiden osallistamisen alueella. 
Prisma nousi tämän vuoden tutkimuksessa parhaimmaksi yritykseksi 
asiakkuudenhallinnassa parantamalla tasaisen vahvasti miltei jokaista eri 
asiakkuudenhallinnan osa-aluetta. Vähittäiskaupan siirtyessä verkkoon 
onkin luonnollista, että sähköistä asiakkuudenhallintaa ja asiakaspalve-lua 
parannetaan. Tästä esimerkkinä kärkikymmenikköön sijoittui tänä 
vuonna peräti kolme uuttaa vähittäiskauppiasta: Alepa, Prisma ja Sokos. 
Kuluttajien käyttäytymisen muuttuessa yhä nopeammalla tahdilla digi-talisoituvassa 
ympäristössä B2C-yritykset joutuvat kehittämään säh-köistä 
asiakkuutta aktiivisesti. Tästä johtuen on hyvin yllättävää, etteivät 
tietyt toimialat, kuten vakuutusyhtiöt tai pankit Nordeaa lukuun otta-matta 
vieläkään hyödynnä runsaslukuisia asiakaspalvelukontaktejaan 
tehokkaammin. Asiakaskontaktien hoitaminen olisi verkon välillä kus-tannustehokkaampaa 
ja useimmille asiakkaille helpompaa. 
B2B-toimialalla samansuuntaista kehitystä ei ole vielä nähtävissä. B2B-toimialat 
sijoittuivat melko yllätyksettömästi tutkimuksen häntäpäähän 
pärjäten viimekin vuotta heikommin. B2B-yritysten sijoitusta arvioi-taessa 
tulee kuitenkin ottaa huomioon, ettei tutkimuksessa huomioida 
B2B-yritysten mahdollisia asiakasportaaleja. 
Asiakkuus arvioi yrityksen 
tehokkuutta ylläpitää ja 
laajentaa asiakkuuksia 
sähköisissä kanavissa 
erityisesti asiakaspalvelun, 
asiakkuuden aikaisen 
ristiinmyynnin, osallistamisen 
ja personoinnin suhteen. 
OSA-ALUEET: 
• Asiakaspalvelu 
• Asiakkuudenhallinta ja 
ristiinmyynti 
• Osallistaminen 
• Personointi 
Digitaalisuuden ulottuvuudet 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 20
Digitaalisuuden ulottuvuudet 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 21 
PRISMA 
7- 
7- 
Prisma tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman 
työkaluja heidän kysymyksiinsä vastaamiseksi. Prisman 
verkkokaupassa on selvästi näkyvillä pääsy puhelin- sekä 
sähköpostiyhteystietoihin, itsepalvelutoiminnallisuuksiin usein 
kysyttyjen kysymysten ja ohjeiden muodossa, ja kuluttajille 
tarjotaan myös asiakaspalvelua live-chat toiminnallisuuden 
avulla. Hyvin järjestetyn asiakaspalvelun lisäksi Prisma on 
erittäin aktiivinen sähköpostisuoramarkkinoinnissaan ja kanta-asiakasohjelman 
hyödyntämisessä. 
ASIAKKUUS 
TOP 10 YRITYKSET 
1 ( 16 ) Prisma 8½ 
2 ( 9 ) Anttila 8+ 
3 ( 11 ) Nordea 8 
4 ( 13 ) Sokos 8 
5 ( 2 ) RAY 8 
6 ( 5 ) DNA 8 
7 ( 1 ) Veikkaus 7½ 
8 ( 21 ) Alepa 7½ 
9 ( 4 ) Valio 7½ 
10 ( 24 ) Iltalehti 7+ 
DNA 
DNA hyödyntää usein kysyttyjä kysymyksiä tehokkaasti. 
DNA kanavoi asiakkaitaan tehokkaasti usein kysyttyjen kysymysten 
pariin verkkosivuillaan. Sen lisäksi, että sivustolla on oma selkeä 
linkki usein kysyttyihin kysymyksiin, sivusto tarjoaa ensimmäisenä 
vaihtoehtona sähköisen tukisivuston ennen asiakaspalvelun puhe-linnumeroa 
tai sähköistä kysymyslomaketta. Kysymysten aiheet 
on ryhmitelty selkeästi aihepiireittäin ja suosituimmat keskustelu-ketjut 
on priorisoitu näkyvimmiksi. Lisäksi asiakaspalvelu vastaa 
keskustelupalstamaisella tukisivustolla asiakkaita askarruttaviin 
kysymyksiin toimistoaikoihin. 
ASIAKKUUS 
TOIMIALAT 
8- 
7½ 
7+ 
7 
7- 
6½ 
7 
6½ 
6+ 
6 
6- 
5 
4+ 
5- 
Vedonlyönti 
Vähittäiskauppa 
Teleoperaattorit 
Energia 
Matkailu 
Vakuutus 
Ruoka 
Media 
Pankki 
Kuluttajatuotteet 
Polttoainekauppa 
Metsäteollisuus 
Rakennus 
Konepaja 
B2C keskiarvo 
B2B keskiarvo 
ASIAKKUUDENHALLINNASSA ONNISTUJIA 
 2013 
SUOMEN PARAS 
SÄHKÖINEN 
ASIAKKUUS 
Suomen 
Digimenestyjät 2014 
Suomen 
Digimenestyjät 2014
MOBIILI 
Mobiilin parhaimmistoa olivat mediayritykset yleisen tason 
jäädessä yhä huolestuttavan alas. Suomalaisilla yrityksillä 
onkin vielä hyvin paljon parantamisen varaa mobiilissa. 
Yksittäisistä toimijoista Kauppalehti oli mobiilin paras. 
Mobiilissa parhaiten pärjänneitä toimialoja yhdistää digitaalisen mur-roksen 
ensimmäiseen aaltoon kuuluminen, mikä on ajanut ne reagoi-maan 
ensimmäisten joukossa. Viime vuoden tapaan mediayritykset 
olivat odotetusti vahvoja mobiilissa hyödyntämällä onnistuneesti sekä 
mobiilisovelluksia että mobiilisivustoja. Verrattuna viime vuoteen myös 
pankin toimijat olivat parantaneet suoritustaan lisäämällä mobiiliopti-moituja 
verkkosivuja ja mobiilisovelluksia. 
Yleinen mobiiliosaaminen on kuitenkin suomalaisyritysten keskuudes-sa 
vielä melko heikkoa eikä keskimääräinen parannuskaan viime vuo-teen 
verrattuna ollut suuri. Tämä johtui osittain yritysten ja toimialojen 
suuresta hajonnasta, sillä monet yritykset hakevat vielä fokusta mobii-lioptimoitujen 
verkkosivujensa ja sovelluksiensa välillä. Huolimatta 
mobiiliteknologioiden osaamisen korkeasta tasosta Suomessa suoma-laisyritykset 
eivät vielä hyödynnä mobiilikanaviaan samassa suhteessa 
asiakkaiden kasvavan mobiililaitteiden käytön kanssa. Suomalaisyrityk-sillä 
onkin vielä runsaasti matkaa kansainvälisten kilpailijoiden tasoon 
mobiilikanavien hyödyntämisessä. 
Vähittäiskauppiaat vaikuttavat reagoineen nousevaan mobiiliverkko-kauppaan 
hitaasti ja varovaisesti. Yksi yllättävimmistä muutoksista tut-kimuksessa 
olikin vähittäiskaupan putoaminen parhaimman B2B-toimi-alan, 
metsäteollisuuden, taakse. Suomalaiset vähittäiskauppiaat eivät vielä 
hyödynnä mobiilisovelluksia kattavasti ja monen vähittäiskaupan yrityk-sellä 
on parannettavaa mobiilisivuissaan. On kuitenkin nähtävissä, että 
vähittäiskauppiaat S-ryhmän johdolla ovat alkaneet pilotoimaan mobii-lisovelluksiaan. 
Alustavat tulokset näyttävät lupaavilta, joten uskomme 
näiden yritysten mobiiliosaamisen paranevan tulevina vuosina. 
Mobiili arvioi yrityksen 
kykyä hyödyntää mobiileja 
kanavia liiketoimintansa 
tukena tarkastellen erityisesti 
mobiilisivujen ja -sovellusten 
käyttöä. 
OSA-ALUEET: 
• Mobiilisivut 
• Mobiilisovellukset 
Digitaalisuuden ulottuvuudet 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 22
Digitaalisuuden ulottuvuudet 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 23 
KAUPPALEHTI 
Kauppalehti on onnistunut mobiilisivujen suunnittelussa. 
Kauppalehti nousi tämän vuoden tutkimuksessa parhaimmaksi 
yritykseksi parantamalla merkittäväksi mobiilisivujensa toimi-vuutta. 
Kauppalehti on onnistunut erinomaisesti ratkaisemaan 
mobiilisivujen suunnittelussa eteen tulevan haasteen sisällön mää-rän 
ja käytettävyyden välillä; sivut ovat riittävän pelkistetyt mutta 
sisältörikkaat. Sen sijaan, että eri sisältöä olisi pelkästään asetettu 
allekkain pienemmälle näytölle, sivustossa on aidosti pohdittu 
mobiilikäyttäjää priorisoimalla oleellisia toimintoja ja sisältöä. 
MOBIILI 
TOP 10 YRITYKSET 
1 ( 4 ) Kauppalehti 9½ 
2 ( 1 ) Helsingin Sanomat 9+ 
3 ( 7 ) VR 9- 
4 ( 17 ) OP 8½ 
5 ( 6 ) Veikkaus 8½ 
6 ( 8 ) Ilta-Sanomat 8+ 
7 ( 9 ) Yle 8+ 
8 ( 3 ) Nordea 8- 
9 ( 27 ) DNA 7½ 
10 ( 14 ) Etuovi.com 7½ 
CITYMARKET 
Citymarketin mobiiliverkkokauppa on kätevä. Citymarke-tin 
mobiilisivujen yhteydessä on mobiiliverkkokauppa, josta 
voi ostaa tuotteita samalla tavoin kuin muualtakin verkosta. 
Tuotteet on helppo löytää toimivan tuotehaun ansiosta ja 
palvelussa on mahdollista ostaa useampia tuotteita kerralla 
ilman rekisteröitymistä. Tuotteiden selaaminen on vaivatonta ja 
nopeaa hyvän mobiilioptimoinnin johdosta, ja ostoskori seuraa 
kävijää navigointipalkissa. 
MOBIILI 
TOIMIALAT 
8 
7½ 
7½ 
7 
7 
5+ 
5+ 
6+ 
5- 
5 
5 
5 
5 
4 
Media 
Pankki 
Matkailu 
Teleoperaattorit 
Vedonlyönti 
Ruoka 
Vakuutus 
Polttoainekauppa 
Energia 
Metsäteollisuus 
Vähittäiskauppa 
Kuluttajatuotteet 
Konepaja 
Rakennus 
B2C keskiarvo 
B2B keskiarvo 
MOBIILIN ONNISTUJIA 
6 
6 7- 
 2013 
SUOMEN PARAS 
MOBIILI MEDIASSA 
Suomen 
Digimenestyjät 2014 
Suomen 
Digimenestyjät 2014
SOSIAALINEN MEDIA 
Sosiaaliseen mediaan on panostettu runsaasti kuluneen 
vuoden aikana. Suomalaisten B2C-yritysten sosiaalisen 
median osaaminen onkin keskimäärin tyydyttävällä tasolla (7+). 
Erityisesti TeliaSonera ja Yle onnistuvat sosiaalisten 
medioiden hallinnassa. 
Kuten viime vuonna, myös tänä vuonna vahvat kuluttajabrändit menes-tyivät 
sosiaalisessa mediassa parhaiten. Kuluttajabrändeille läsnäolo sosi-aalisessa 
mediassa on elinehto brändiassosiaatioiden muodostumisen ja 
kehittymisen ohjaamisen vuoksi. 
Suomalaisyritykset olivat tänä vuonna tarttuneet innokkaasti sosiaalisen 
median tarjoamiin mahdollisuuksiin lisäämällä suuresti panostuksiaan 
sosiaaliseen mediaan. Teleoperaattorit nousivat kuluttajatuotteiden ohi 
taitavimpina sosiaalisen median käyttäjinä lisäämällä sekä uusia sosiaali-sen 
median kanavia että nostamalla aktiivisuustasoansa näissä kanavissa. 
Keskiarvo jäi B2C-yritysten keskuudessa vielä tyydyttävälle tasolle (7+) 
suuren hajonnan takia, vaikka sosiaalisessa mediassa saavutettiinkin eni-ten 
kiitettäviä arvosanoja tutkimuksessa. 
Suomen parhaimmat yritykset sosiaalisissa medioissa ovat pitkälti 
samoja kuin viime vuonna, ja kaikki näistä yrityksistä ovat onnistu-neet 
parantamaan viime vuoden sijoitustaan yhä aktiivisemmalla sosi-aalisen 
median toiminnallaan. Yritykset käyttävät sosiaalista mediaa 
laajasti eri tarkoituksiin kuten asiakaspalveluun, markkinointiin ja eri 
sidosryhmille tiedottamiseen. Yritysten väliset erot kärjessä olivat pie-niä, 
joka kertoo suomalaisyritysten hyvästä sosiaalisten medioiden 
hallinnasta. Kärkisijan saavutti tänä vuonna TeliaSonera, joka toimii 
aktiivisesti ja monipuolisesti useissa eri sosiaalisen median kanavissa. 
B2C-yritykset näyttävät heränneen sosiaalisen median tärkeyteen ja 
ne ovat lisänneet aktiivisuuttaan sosiaalisissa medioissa. B2B-yritykset 
ovat jarruttaneet sosiaalisen median hyödyntämistä vedoten asiakkaiden 
kanssa tapahtuvaan vuoropuheluun pääosin perinteisemmissä kanavis-sa, 
mutta odotamme tämän muuttuvan lähivuosina. 
Sosiaalinen media keskittyi 
arvioimaan yrityksen 
aktiivisuutta ja toiminnan 
strategisuutta relevanteissa 
sosiaalisissa medioissa sekä 
yrityksen omilla sivustoilla. 
OSA-ALUEET: 
• Facebook 
• Twitter 
• YouTube 
• Muut sosiaaliset mediat 
Digitaalisuuden ulottuvuudet 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 24
Digitaalisuuden ulottuvuudet 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 25 
TELIASONERA 
TeliaSonera vakuutti äärimmäisen aktiivisella ja monipuoli-sella 
sosiaalisen median läsnäolollaan. Yritys on panostanut 
huomattavasti sosiaalisen median hyödyntämiseen niin markki-noinnissa 
kuin asiakaspalvelussa ja kuluttajien osallistamisessakin. 
TeliaSoneran sosiaalisen median aktiivisuus näkyy Facebookin ja 
Twitterin lisäksi myös useissa muissa sosiaalisen median kanavissa 
kuten YouTubessa, Instagramissa ja Pinterestissä. 
SOSIAALINEN MEDIA 
TOP 10 YRITYKSET 
1 ( 6 ) TeliaSonera 9½ 
2 ( 2 ) Yle 9+ 
3 ( 5 ) Valio 9+ 
4 ( 3 ) Fiskars 9+ 
5 ( 14 ) Elisa 9- 
6 ( 10 ) Veikkaus 9- 
7 ( 4 ) Fazer 9- 
8 ( 12 ) Verkkokauppa.com 8½ 
9 ( 7 ) Finnair 8½ 
10 ( 8 ) Helsingin Sanomat 8+ 
VALIO 
Valio toimii aktiivisesti eri sosiaalisissa medioissa. Valio ei 
tyydy pelkkään läsnäoloon lukuisissa eri sosiaalisen median 
kanavissa, vaan toimii niissä aktiivisesti tuottaen viihdyttävää ja 
ajankohtaista sisältöä. Tämä näkyy muun muassa tykkääjien ja 
seuraajien suuressa määrässä. Kanavien välinen integraatio saa 
erityisesti kiitosta, josta hyvänä esimerkkinä kuvassa näkyvä ohja-us 
Pinterestiin Valion Facebook-sivulta. 
SOSIAALINEN MEDIA 
TOIMIALAT 
9- 
8½ 
8 
8 
8 
7 
7 
7+ 
6½ 
6 
5½ 
5½ 
5½ 
6- 
Teleoperaattorit 
Kuluttajatuotteet 
Matkailu 
Ruoka 
Media 
Vedonlyönti 
Pankki 
Vakuutus 
Energia 
Vähittäiskauppa 
Metsäteollisuus 
Konepaja 
Polttoainekauppa 
Rakennus 
B2C keskiarvo 
B2B keskiarvo 
SOSIAALISEN MEDIAN ONNISTUJAT 
8- 
7+ 
 2013 
SUOMEN PARAS 
SOSIAALISESSA 
MEDIASSA 
Suomen 
Digimenestyjät 2014 
Suomen 
Digimenestyjät 2014
Toimialat 
B2C 
Seuraavaksi tarkastelemme 
digimenestystä B2C-toimialoilla.
B2C - YHTEENVETO 
B2C-yritykset olivat tänäkin vuonna selkeästi B2B-yrityksiä 
pidemmällä erityisesti teleoperaattoreiden sekä vedonlyönnin 
ja rahapelien ansiosta. Jokainen toimiala oli parantanut digitaalista 
osaamistaan erityisesti sosiaalisen median käytön osalta. 
Tekemistä silti riittää, sillä keskiarvo jäi tyydyttävälle tasolle 
parhaankin toimialan saadessa arvosanan 8-. 
B2C-yritysten asiakkaat ovat muuttaneet käyttäytymistään huo-mattavasti 
nopeammin kuin B2B-yritysasiakkaat. Tämä selittänee 
sen, että B2C-yritykset ovat kehittäneet digitaalisia kyvykkyyksiään 
B2B-yrityksiä nopeammin. B2C-toimialoista parhaiten menestyi-vätkin 
palvelutoimialat, joiden liiketoimintamallit ovat mullistuneet 
nopeimmin digitaalisen murroksen seurauksena. 
B2C-yritykset ovat vastanneet asiakkaiden käyttäytymisen muutok-seen 
kasvattamalla etenkin sosiaalisen median ja asiakkuudenhal-linnan 
kyvykkyyksiään, jotta ne pystyisivät vastaamaan asiakkaiden 
käyttäytymisessä tapahtuvaan muutokseen yhä paremmin. B2C-yri-tykset 
olivat panostaneet myös verkkokauppaan kuluneena vuonna. 
B2C-toimialoista esimerkiksi teknologisesti edistyneet teleoperaat-torit 
loistivat monipuolisen sosiaalisen median hyödyntämisensä ja 
aktiivisen digitaalisen markkinointinsa ansiosta, kun taas kuluttaja-tuotebrändit 
olivat vahvoja sosiaalisen median hyödyntämisessä ja 
digitaalisen tuotekokemuksen luomisessa. 
Digitaalisessa markkinoinnissa, verkkokaupassa sekä mobiikana-vissa 
B2C-yrityksillä riittää kuitenkin vielä reilusti tehtävää. Vaikka 
kehitystä tapahtuikin viime vuoteen verrattuna, suomalaisyritysten 
osaaminen jää näillä ulottuvuuksilla alhaiseksi. 
B2C-toimialojen hännille jäivät tänä vuonna polttoainekauppiaat, 
jotka eivät ole vielä siirtyneet hyödyntämään sähköisiä kanavia yhtä 
laajamittaisesti kuin muut toimialat. 
7 
( 6½ ) 
B2C-TOIMIALOJEN KESKIARVOT 
DIGITAALISILLA ULOTTUVUUKSILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
media 
B2C-TOIMIALAT 
6½ 
6½ 
7 
7+ 
8 
6+ 
1 ( 1 ) Teleoperaattorit 8- 
2 ( 3 ) Vedonlyönti ja rahapelit 7½ 
3 ( 2 ) Matkailu 7+ 
4 ( 6 ) Media 7+ 
5 ( 4 ) Vähittäiskauppa 7 
6 ( 7 ) Vakuutus 7 
7 ( 5 ) Kuluttajatuotteet 7- 
8 ( 8 ) Pankki 6½ 
9 ( 11 ) Energia 6½ 
10 ( 9 ) Ruoka 6+ 
11 ( 10 ) Polttoainekauppa 6- 
B2C keskiarvo 7 
 2013 
b2c toimialat 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 28 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
b2c toimialat 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 
29 HS:N ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Helsingin Sanomat oli Suomen digi-menestynein 
yritys. Arvosana ei 
kuitenkaan noussut viime vuodesta, 
minkä vuoksi B2C-yritysten kärki 
tasoittuikin viime vuoteen nähden. 
Helsingin Sanomat sai tutkimuksessamme parhaimman arvosa-nan 
kaikista suomalaisyrityksistä olemalla monipuolisesti vahva 
jokaisella digitaalisuuden ulottuvuudella. Helsingin Sanomat pär-jäsi 
erityisen hyvin digitaalisessa markkinoinnissa ja mobiilissa 
suhteessa yleiseen B2C-tasoon ja oli Suomen paras digitaalises-sa 
tuotekokemuksessa. 
Sanoma-konserni on investoinut määrätietoisesti sähköisiin kana-viin 
ja työn tulos alkaa kantaa hedelmää. Helsingin Sanomien 
menestys tämän vuoden tutkimuksessa oli odotettavissa: Hel-singin 
Sanomat on voimakkaasti kehittänyt toimintaansa pyrkien 
yhä paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Esimerkkinä 
tästä Helsingin Sanomat lanseerasi iltapainoksen, joka tarjoaa 
lukijoille syventävää journalismia ajankohtaisista aiheista. 
Helsingin Sanomille sähköinen osaaminen on aidosti strate-gista: 
yhä suurempi osa sen liikevaihdosta tulee verkkosivujen 
mainostilasta sekä digilehtitilauksista. Median kohtaamassa 
murroksessa yrityksellä on kuitenkin vielä paljon opittavaa ulko-maalaisilta 
kilpailijoilta. Hyvänä esimerkkinä toimii Washington 
Postin, Mozillan ja New York Timesin yhteistyöhanke, jolla pyri-tään 
kehittämään interaktiivisuutta lukijoiden ja journalistin välillä 
digitaalisten työkalujen avulla. 
B2C – VOITTAJA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
media 
TOP 5 B2C-YRITYSTÄ 
8 
1 ( 1 ) Helsingin Sanomat 8 
2 ( 2 ) TeliaSonera 8 
3 ( 4 ) Veikkaus 8 
4 ( 7 ) If 8 
5 ( 12 ) Anttila 8- 
9 
9+ 
8+ 
7+ 
7+ 
 2013 
SUOMEN PARAS 
B2C-YRITYS 
Suomen 
8 2Digi0men1est4yjät
ENERGIA 
Energiayhtiöt ovat parantaneet runsaasti digimenestystään 
viime vuoteen verrattuna ja paransivat suoritustaan 
jokaisella eri osa-alueella. Viime vuoden tapaan Fortum oli 
energiayhtiöistä digimenestynein. 
6½ 
Energiayhtiöt paransivat voimakkaasti suoritustaan verrattuna viime 
vuoteen hyödyntämällä yhä paremmin digitaalisia kanavia ja nousi-vat 
B2C-toimialojen häntäpaikalta sijoittuen tänä vuonna yhdeksän-neksi. 
Energiatoimiala paransi runsaasti viime vuodesta sijoitustaan 
jokaisella digitaalisella ulottuvuudella ollen tutkimuksessa eniten 
kehitystä aikaan saanut toimiala. Energiayhtiöt saavuttivatkin saman 
kokonaisarvosanan kuin pankkitoimiala. 
Energiayhtiöt ovat perinteisesti olleet melko hitaita hyödyntämään 
sähköisiä kanavia suurista kuluttaja- ja yritysasiakasmääristä huoli-matta. 
Viime vuonna vertailussamme heikosti pärjännyt toimiala vai-kuttaisi 
nyt heränneen panostamaan digitaalisuuteen. Energiayhtiöt 
olivat panostaneet etenkin verkkokauppaan, asiakkuudenhallintaan ja 
mobiilin, joissa oli tapahtunut huimaa kehitystä viime vuoteen verrat-tuna. 
Energiayhtiöt pystyvätkin hallitsemaan asiakkuuksia nyt kustan-nustehokkaammin 
verkon välityksellä verrattuna vuoden takaiseen. 
Toimiala oli vahvimmillaan digitaalisessa tuotekokemuksessa varsin-kin 
verkkosivujen toimivuuden ja ulkoasun alueilla. Heikoimmillaan 
toimiala oli digitaalisessa markkinoinnissa. Digitaalisen markkinoin-nin 
heikkous johtunee siitä, etteivät alan yritykset koe vielä tarvetta 
ohjata asiakkaita verkkosivuilleen näyttömainoksilla. Energiayhti-öillä 
olisikin parantamisen varaa verkkokaupan hyödyntämisessä ja 
brändinäkyvyyden lisäämisessä verkossa. Esimerkiksi helppokäyt-töinen 
verkkokauppa suoraviivaisilla ostoprosesseilla voisi olla teho-kas 
tapa houkutella uusia asiakkaita. 
Fortum säilyi toimialan parhaana yrityksenä, mutta Helsingin 
Energia nousi tutkimuksen suurimmalla kokonaisarvosanan 
parannuksella aivan sen kannoille. Fortum oli kuitenkin Helsingin 
Energiaa selvästi parempi tänä vuonna etenkin verkkokaupassa, 
johon se oli investoinut runsaasti. 
TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
media 
ENERGIA 
5 
6+ 
7 
7 
8+ 
5+ 
1 ( 1 ) Fortum 6½ 
2 ( 2 ) Helsingin Energia 6+ 
( 5+ ) 
 2013 
b2c toimialat 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 30 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
7- KULUTTAJATUOTTEET 
Kuluttajatuoteyritykset olivat kehittäneet etenkin 
sosiaalisen median kyvykkyyksiään, jossa ne 
olivat tutkimuksen toiseksi parhaimpia. Toimialan 
kokonaisarvosana jäi kuitenkin viime vuoden tasolle 
jättäen vielä paljon parannusmahdollisuuksia eri 
digitaalisuuden ulottuvuuksille. 
Kuluttajatuoteyritykset eivät ole tehneet merkittäviä parannuksia 
digitaalisiin kyvykkyyksiinsä viime vuoteen nähden. Kuluttajatuo-teyritysten 
sijoitus muihin B2C-toimialoihin nähden tippuikin kah-della 
sijalla viime vuoteen verrattuna. 
Kuluttajatuoteyrityksillä oli viime vuoden tapaan hyvät brändi- ja tuo-tesivut 
sekä vahva läsnäolo sosiaalisissa medioissa, joissa kävijöille tar-jottiin 
relevanttia ja mielenkiintoista sisältöä. Kuluttajatuoteyritykset 
paransivat sosiaalisen median osaamistaan viime vuodesta ja hallitsi-vatkin 
toiseksi parhaiten sosiaalisia medioita tutkimuksessamme. Vah-va 
sosiaalisen median hallinta täydentää hyvin kuluttajatuoteyritysten 
brändinrakennusta ja tuotepreferenssin vahvistamista, sillä näille yri-tyksille 
on tärkeää erityisen rakentaa ja ylläpitää brändi-identiteettiään 
niiden kilpaillessa kuluttajien lompakosta. Näin onkin luonnollista, 
että toimiala on panostanut sosiaaliseen mediaan ja digitaaliseen tuo-tekokemukseen, 
joissa brändijohtaminen korostuu. 
Toimialan monen ulottuvuuden heikkoutta voi osin selittää sillä, että 
kuluttajatuoteyritykset hyödyntävät yleisesti jälleenmyyjiä myydes-sään 
ja markkinoidessaan tuotteitaan. Alan yrityksillä olisi kuitenkin 
huomattavasti opittavaa kansainvälisiltä edelläkävijöiltä, sillä suo-malaiset 
kuluttajatuoteyritykset pystyisivät hyödyntämään suoraa 
kuluttajaverkkokauppaa nykyistä tehokkaammin. 
Fiskars oli kuluttajatuoteyrityksistä vahvin tänäkin vuonna yri-tysten 
välisten erojen säilyessä varsin vähäisinä. Fiskars menestyi 
tyydyttävästi tutkimuksemme erityisesti kiitettävän sosiaalisen 
median hallintansa ansiosta. 
TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
media 
6- 
7+ 
6+ 
5 
KULUTTAJATUOTTEET* 
8+ 
8½ 
1 ( 1 ) Fiskars 7 
2 ( 3 ) Nokian renkaat 7- 
( 7- ) 
 2013 
*Vuoteen 2013 nähden vuoden 2014 Suomen Digimenestyjät 
tutkimuksen kuluttajatuotteet -toimialasta on jätetty pois 
Nokia yrityksen siirryttyä ulkomaalaisomistukseen. 
b2c toimialat 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 31 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
MATKAILU 
Matkailu oli kolmanneksi vahvin B2C-toimiala 
teleoperaattoreiden sekä vedonlyönnin ja rahapelien 
toimialojen jälkeen. Matkailun vaisu kehitys viime vuoteen 
verrattuna on silti yllätys, kun huomioidaan digitaalisten 
kanavien tärkeys matkailuyritysten liiketoimintaan. 
7+ 
Digitaalinen murros matkailualalla alkoi jo 2000-luvun vaihteessa. 
Matkailuyritysten välinen kilpailu tapahtuukin nykypäivänä hyvin pit-kälti 
verkossa ja on erittäin kansainvälistä. Tästä johtuen onkin hieman 
yllättävää, etteivät matkailuyritykset ole tehneet merkittäviä parannuk-sia 
verrattuna viime vuoteen, vaikka digitaaliset kanavat tulevat yhä 
tärkeämmiksi kuluttajien suunnitellessa matkojaan omatoimisemmin. 
Molemmat tutkimuksessa mukana olleista matkailualan yrityksistä 
ovat kuitenkin ymmärtäneet hyvin digitaalisten kanavien tärkey-den 
- sekä Finnairilla että VR:llä oli hyvin toimivat ja sisältörikkaat 
verkkosivut. Hankala taloustilanne on saattanut vaikuttaa esimer-kiksi 
Finnairin digitaalisen markkinoinnin panostuksiin ja sitä 
kautta markkinoinnin arvioon. 
Sosiaalisen median vaikutus matkojen suunnittelussa tuntuu olevan 
huomattu alalla, mutta matkailualan yrityksille äärimmäisen tärkeän 
verkkokaupan tasoa olisi kyettävä nostamaan tyydyttävästä arvo-sanasta 
paremmaksi. On myös hieman yllättävää, etteivät matkai-luyritykset 
ole onnistuneet valjastamaan digitaalista asiakkuuden-hallintaa 
paremmin kilpailuedukseen, vaikka digitaalisten kanavien 
hyödyntäminen onkin pääsääntöisesti kehittynyttä alalla. 
VR nousi tänä vuonna toimialan parhaaksi Finnairin ohi erityisesti 
digitaalisen markkinoinnin ja mobiilikanavien heikkenemisestä joh-tuen. 
VR oli Suomen seitsemänneksi paras yritys suoriutuen hyvin 
tutkimuksen jokaisella osa-alueella ja parantaen suoritustaan miltei 
jokaisella tutkimuksen digitaalisella ulottuvuudella. 
TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
media 
MATKAILU 
6½ 
7+ 
7- 
8+ 
8 
7½ 
1 ( 2 ) VR 8- 
2 ( 1 ) Finnair 7 
( 7+ ) 
 2013 
b2c toimialat 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 32 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
b2c toimialat 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 33 
Mediayhtiöiden digitaalinen murros jatkuu liiketoiminnan 
siirtyessä entistä vahvemmin verkkoon. Mediayhtiöt 
ovatkin jatkaneet panostamistaan digitaalisiin kanaviin ja 
kehittäneet osaamistaan erityisesti sosiaalisessa mediassa. 
7+ 
Digitaalisen murroksen kanssa kamppailevat mediayhtiöt jatkavat 
panostamistaan digitaalisiin kanaviin perinteisten kanavien osuu-den 
vähentyessä entisestään. Kuluttajien halu kuluttaa mediasisältöjä 
paikasta ja laitteesta riippumatta ajaa toimialaa panostamaan laajasti 
eri digitaalisiin alustoihin kuten esimerkiksi mobiilipäätelaitteisiin. 
Alan yritykset ovatkin keskittäneet panoksiaan selvimmin ulottu-vuuksiin, 
joiden kautta ne pystyvät tuottamaan jatkuvasti sisältöä 
asiakkailleen. Tämä näkyy esimerkiksi mediatalojen kasvavana digi-taalisten 
palveluiden määränä. 
Mediayritykset sijoittuivat tutkimuksessa toimialoista neljänneksi 
päihittäen niukasti vähittäiskaupan yritykset. Mediayritysten verk-kosivut 
olivat viime vuoden tapaan selkeitä ja hyvin suunniteltuja, 
mikä näkyi hyvinä arvosanoina digitaalisessa tuotekokemuksessa. 
Toimialan yritykset olivat myös investoineet runsaasti sosiaalisen 
median kyvykkyyksiinsä kohdatakseen kuluttajia yhä monipuoli-semmin. 
Mediayritykset olivat viime vuoden tapaan tutkimuksen 
vahvimpia myös mobiilioptimoiduissa verkkosivuissa ja -sovelluk-sissa, 
joiden käyttö jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan. Suhteellisesti 
heikoiten mediayhtiöt menestyivät verkkokaupan alueella. Mediayh-tiöillä 
onkin vielä opittavaa maksullisten kuluttajasisältöjen myyn-nistä 
esimerkiksi vähittäiskauppa- ja vakuutustoimialoilta. 
Vaikka Sanoma ja Alma Media eivät ryhminä päässet tänäkään vuon-na 
kärkisijoille, molempia voi pitää erittäin vahvoina digiosaajina. 
Helsingin Sanomat sai kaikista tutkimuksen yrityksistä jälleen kor-keimmat 
pisteet olemalla jokaisella osa-alueella erittäin vahva. 
TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
MEDIA 
media 
6½ 
6+ 
6½ 
8 
8 
8 
1 ( 1 ) Helsingin Sanomat 8 
2 ( 2 ) Kauppalehti 7+ 
3 ( 4 ) Ilta-Sanomat 7 
4 ( 3 ) Yle 7 
5 ( 7 ) Etuovi.com 7 
6 ( 5 ) Iltalehti 7- 
7 ( 6 ) Nelonen 7- 
MEDIA 
 2013 
( 7- ) 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
PANKIT 
b2c toimialat 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 34 
Pankeilla on yllättävän paljon työnsarkaa digitaalisuuden 
hyödyntämisessä. Pankkien kehitys näyttäisi polkevan 
paikoillaan kokonaisarvosanan jäädessä tänäkin 
vuonna kohtalaiselle tasolle. 
6½ 
Pankkiala oli yksi ensimmäisistä toimialoista, johon digitaalinen mur-ros 
iski jo 90-luvulla kustannuspaineiden johdettua toimipisteiden 
karsimiseen ja verkkopankin syntyyn. Vaikka pankit ovat onnistuneet 
erinomaisesti pienentämään kustannuksiaan, tämän vuoden kokonais-pisteiden 
valossa toimialalla näyttäisi kuitenkin olevan paljon työtä 
edessään paremman digitaalisen asiakaskokemuksen tuomiseksi. 
Yleinen kehitys toimialalla oli niukasti positiivinen viime vuoteen 
verrattuna. Verkkosivustot verkkopankkeineen ovat toimialalle erit-täin 
tärkeitä, minkä johdosta ei ole yllätys, että pankit olivat jaetulla 
ensimmäisellä sijalla digitaalisessa tuotekokemuksessa. Sen sijaan 
sähköisen asiakkuuden heikkous yllättää – erityisesti digitaalisessa 
asiakaspalvelussa ja verkossa tapahtuvassa lisä- ja ristiinmyynnissä 
olisi paljon parannettavaa. 
Toimialan dynamiikkaan liittyvä runsas sääntely selittää jotkut rajoi-tuksista 
esimerkiksi verkkokaupan kehityksen osalta. Pankkialan 
toimijoilla on kuitenkin paljon mahdollisuuksia vielä käyttämättä, 
kuten esimerkiksi kuluttajien laadukkaammassa palvelussa säh-köisissä 
kanavissa. Pankit kohtaavat uudenlaista kilpailua varsinkin 
mobiilimaksamisen ja virtuaalivaluuttojen suunnalta, mikä korostaa 
sähköisen osaamisen tärkeyttä alan yrityksille. 
Nordea oli pankeista selvästi paras varsinkin hyvän digitaalisen asi-akkuudenhallinnan 
ja aktiivisen digitaalisen markkinoinnin ansiosta. 
Danske Bankin heikko menestyminen on puolestaan yllättävää otta-en 
huomioon yrityksen maineen yhtenä digitalisoinnin edelläkävi-jänä 
Suomessa. Kohtalainen arvosana johtuu vähäisestä verkkomai-nonnasta 
ja heikosta digitaalisesta asiakkuudenhallinnasta. 
TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
PANKIT 
1 ( 1 ) Nordea 7+ 
2 ( 3 ) OP 6½ 
3 ( 2 ) Danske Bank 6- 
 2013 
media 
4+ 
6 
7+ 
6½ 
7+ 
8+ 
7½ 
( 6+ ) 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
b2c toimialat 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 35 
POLTTOAINEKAUPPA 
Polttoainekauppa on kehittänyt hitaasti sähköisiä 
kanaviaan ottamatta digitaalisuutta vahvasti 
omakseen. Polttoainekauppa jäi heikoimmaksi B2C-toimialaksi 
pärjäten muille toimialoille vain digitaalisen 
tuotekokemuksen saralla. 
6- 
Polttoainekauppa tippui tänä vuonna B2C-toimialojen viimeiseksi 
kokonaisarvosanan polkiessa paikallaan. Näyttää siltä, etteivät toimi-alan 
yritykset ole vielä ottaneet digitaalisuutta vahvasti omakseen. 
Merkittävä syy tähän on, että kauppa on hyvin sidonnaista fyysisiin 
toimipisteisiin, minkä takia kattava asemaverkosto on yhä erittäin 
tärkeä. Siitä huolimatta polttoainekauppiaat voisivat hyötyä runsaas-ti 
digitaalisista kanavista hyödyntämisestä esimerkiksi digitaalisen 
markkinoinnin, sosiaalisen median ja mobiilin alueilla. 
Polttoainekauppa on toimialana erittäin heikko digitaalisessa mark-kinoinnissa. 
Polttoaineyritykset voisivat hyödyntää digitaalista 
markkinointia huomattavasti nykyistä paremmin ja lisätä kuluttajien 
tietoisuutta yrityksistä esimerkiksi näyttömainonnan avulla. Lisäk-si 
mobiiliosaamisen kehittäminen tarjoaisi paljon mahdollisuuksia 
toimialan yrityksille ja samalla tuottaisi asiakkaille huomattavaa lisä-arvoa. 
Vahvimmillaan toimialan yritykset olivat digitaalisessa tuote-kokemuksessa, 
jossa on panostettu varsinkin relevanttiin sisältöön 
kuten asemiin liittyvän informaation tarjoamiseen. 
Neste Oil kiilasi tänä vuonna polttoainekauppiaiden kärkeen erot-tuen 
varsinkin sosiaalisen median tehokkaassa hyödyntämisessä 
liiketoiminnan tukena. Lisäksi se pärjäsi kilpailijoitaan paremmin 
sähköisessä asiakaspalvelussa. 
TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
POLTTOAINEKAUPPA 
1 ( 2 ) Neste Oil 6 
2 ( 1 ) ST1 6- 
3 ( 3 ) ABC 5½ 
 2013 
media 
4½ 
5 
6 
5½ 
8- 
5+ 
( 6- ) 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
b2c toimialat 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 36 
RUOKATEOLLISUUS 
Ruokateollisuusyhtiöt jäivät viime vuoden tapaan 
arvioinnissa verrattain heikoksi ollen vahvoja brändi- ja 
tuoteviestinnässä mutta heikkoja verkkokaupassa ja 
digitaalisessa markkinoinnissa. 
6+ 
Ruokateollisuus on vastannut digitaaliseen murrokseen panostamalla 
etenkin brändi- ja tuotesivujen kehitykseen ja osallistumalla aktiivises-ti 
sosiaalisen median kanaviin. Vaikka kokonaisarvosana hieman nou-sikin 
viime vuoteen verrattuna, ruokateollisuus tippui tänä vuonna 
tutkimuksessa toiseksi heikoimmaksi B2C-toimialaksi. Ruokateolli-suusyritysten 
tuleekin panostaa digitaaliseen kehitykseen entistä voi-makkaammin, 
jotta ne pysyvät muiden toimialojen kehitysvauhdissa. 
Ruokateollisuudessa toimiville yrityksille on kuluttajatuoteyri-tysten 
tavoin tärkeää johtaa brändiä digitaalisissa medioissa ja luo-da 
viihdyttävää sisältöä, mikä näkyy panostamisena inspiroiviin 
brändi- ja tuotesivuihin sekä aktiivisuutena sosiaalisissa medioissa. 
Tavoitteena on syvempien asiakaskohtaamisten luominen brändin 
ja yrityksen tuotteiden parissa. 
Ruokateollisuudella riittää kuitenkin työnsarkaa erityisesti verkkokau-pan 
ja digitaalisen mainonnan roolin kehittämisessä. Alan yritysten 
tulisikin huomioida kuluttajien mediakulutustottumusten muuttu-minen 
entistä paremmin ja miettiä eri markkinointikanavien roolia 
kuluttajatarpeiden huomioon ottamiseksi. Verkkokaupan heikkoutta 
selittänee jälleenmyyjien käyttö tuotteiden myynnissä sekä kuluttajien 
tottumus ostaa elintarviketuotteet keskitetysti viime vuoden tapaan. 
Kuten viime vuonna suoraa verkkokauppaa kuluttajille ruokateollisuu-den 
toimijat eivät Fazeria lukuun ottamatta tee lainkaan. 
Fazer kiilasi tänä vuonna Valion ohi alan parhaana yrityksenä inves-toimalla 
runsaasti mobiilikanavaansa. Fazerilla on myös laaja läsnä-olo 
eri sosiaalisen median kanavissa, joita se käyttää tehokkaasti brän-dikuvan 
rakentamisessa. 
TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
RUOKATEOLLISUUS 
8- 
1 ( 2 ) Fazer 7- 
2 ( 1 ) Valio 6½ 
3 ( 3 ) HKScan 5+ 
 2013 
media 
4 
6 
7+ 
7- 
8 
6 
( 6 ) 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
b2c toimialat 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 37 
Teleoperaattorit olivat tutkimuksen paras toimiala. 
Kaikki toimialan yritykset kuuluivat kymmenen parhaiten 
menestyneen yrityksen joukkoon tutkimuksessa. 
Yritykset olivat erityisen vahvoja digitaalisessa 
markkinoinnissa ja sosiaalisissa medioissa. 
8- 
Suomen teleoperaattorimarkkinat ovat yksi maailman kilpailluim-mista, 
mikä näkyy selvästi kilpailuedun tavoitteluna digitaalisten 
kanavien hyödyntämisen avulla. Teleoperaattorit ovatkin vastanneet 
hyvin tämän päivän monikanavaisen kuluttajan tarpeisiin ja nosta-neet 
digitaalisen liiketoiminnan tärkeäksi strategiseksi kehitysalu-eekseen. 
Tämä nousee esiin teleoperaattoreiden hyvässä menestyk-sessä 
toimialojen välisessä vertailussa. Teleoperaattorit paransivat 
suoritustaan entisestään ja ottivat tänä vuonna tutkimuksen toimi-alojen 
ykköspaikan. Operaattorit menestyivät tutkimuksessa hyvin 
kaikilla osa-alueilla lukuun ottamatta verkkokauppaa, jossa on vielä 
parantamista suhteessa muihin digitaalisuuden ulottuvuuksiin. 
Toimiala loisti erityisesti digitaalisessa markkinoinnissa ja sosiaali-sessa 
mediassa saaden sosiaalisessa mediassa saman arvosanan kuin 
ulottuvuuden voittanut kuluttajatuotteet. Teleoperaattorit hallitsevat 
kiitettävästi digitaalista markkinointia, josta erityisen onnistunutta oli 
näyttömainonta ja hakukonemarkkinointi. Tästä esimerkkinä alan yri-tykset 
ohjaavat kävijöitä onnistuneesti verkkokauppaansa eri kanavien 
kautta. Muutkin ulottuvuudet olivat tasaisen hyviä kansallisella tasolla 
verkkokaupan ja mobiilin jäädessä jälkeen muista osa-alueista. 
TeliaSonera oli viime vuoden tapaan toimialan paras erottuen kilpai-lijoistaan 
erinomaisella digitaalisella markkinoinnilla ja muita parem-malla 
sosiaalisen median hyödyntämisellä. TeliaSonera onkin nosta-nut 
suoritustaan erityisesti erinomaisilla digitaalisen markkinoinnin 
kyvykkyyksillä, joista se sai miltei täydet pisteet tutkimuksessa. 
TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
TELEOPERAATTORIT 
7+ 
1 ( 1 ) TeliaSonera 8 
2 ( 3 ) DNA 7½ 
3 ( 2 ) Elisa 7½ 
 2013 
media 
7 
7 
9- 
8+ 
8 
TELEOPERAATTORIT 
( 7+ ) 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
b2c toimialat 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 38 
VAKUUTUS 
Suomalaiset vakuutusyhtiöt jäivät myös tänä 
vuonna toimialavertailussa keskikastiin. 
Vakuutusyhtiöillä on vielä reilusti parantamisen varaa 
sähköisten kanavien hyödyntämisessä erityisesti 
asiakkuudenhallinnan ulottuvuudella. 
Viime vuoden tapaan suomalaiset vakuutusyhtiöt jäivät toimialaver-tailussa 
keskikastiin, vaikka kehitystä tapahtuikin erityisesti sosiaa-lisen 
median hyödyntämisessä ja asiakkuudenhallinnassa. Suomalai-set 
vakuutusyhtiöt tarjoavat laadukasta sisältöä kuluttajille ja niillä 
on keskimäärin hyvät verkkosivut. Vakuutusala onkin onnistunut 
siirtämään tarjontaansa verkkoon huomattavasti paremmin kuin 
esimerkiksi pankit ja energiayritykset. 
Vakuutusyhtiöille keskeinen haaste on suuren asiakasmassan palve-leminen 
ja hallinnointi tehokkaasti sekä laadukkaasti. Panostamalla 
monikanavaiseen asiakaspalveluun alan yritykset voisivat saavuttaa 
merkittävää kilpailuetua ja samalla kasvattaa myyntiään ristiin- ja 
lisämyymällä asiakkailleen entistä tehokkaammin. Tämä tarkoittaisi 
verkkosivun, mobiilin ja sosiaalisen median parempaa valjastamista 
asiakaspalvelun tarkoituksiin. 
Erityisen ilahduttavaa oli vakuutusyhtiöiden hyvä menestys verk-kokaupassa. 
Verkkokaupan vahvuus johtunee siitä, että uusasiakas-hankinta 
ja myynti tapahtuu toimialalla suureksi osaksi verkossa. 
Verkkokaupan tueksi alan yritysten tulisi panostaa digitaaliseen 
markkinointiin – varsinkin näyttömainonnassa ja hakukonemark-kinoinnissa 
olisi runsaasti kehitettävää. 
If hyödynsi alan yrityksistä sähköisiä kanavia tehokkaimmin ollen 
erityisen hyvä digitaalisessa markkinoinnissa vastoin yleistä linjaa. 
Lisäksi If tarjoaa kuluttajille hyvät mobiilioptimoidut verkkosivut, 
joiden avulla se erottui positiivisesti muista yhtiöistä. Kokonaisuu-tena 
If menestyikin erittäin hyvin sijoittuen Suomen neljänneksi 
digimenestyneimmäksi yritykseksi. 
TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
VAKUUTUS 
1 ( 1 ) If 8 
2 - Lähitapiola 7- 
3 ( 2 ) Pohjola 6½ 
 2013 
media 
6½ 
7- 
7 
8 
8- 
6 
7 
( 7- ) 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
b2c toimialat 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 39 
VEDONLYÖNTI JA RAHAPELIT 
Vedonlyönti ja rahapelit oli tasaisen hyvä 
digitaalisuuden eri ulottuvuuksilla. Toimiala paransi 
kokonaisarvosanaansa puolella numerolla ja sai 
tutkimuksen parhaan arvosanan asiakkuudenhallinnassa. 
7½ 
Vedonlyönti- ja rahapeliyritykset jatkoivat panostamistaan digitaa-liseen 
liiketoimintaan sijoittuen toiseksi parhaimmaksi toimialaksi 
tämän vuoden tutkimuksessa. Toimiala kehitti selkeästi digiosaamis-taan 
viime vuodesta parantamalla miltei jokaista digitaalisuuden ulot-tuvuutta. 
Yritysten suhteelliseen digitaaliseen menestykseen vaikut-taa 
luonnollisesti se, että alan tuotteet soveltuvat hyvin verkkoon. 
Vedonlyönti- ja rahapeliyritykset ovat suomalaisyrityksistä parhaim-pia 
sähköisten asiakkuuksien hallinnassa. Sen lisäksi, että ne lähesty-vät 
näissä kanavissa asiakkaita käyttäen useita eri kanavia, ne tarjoavat 
myös asiakaspalvelua näissä kanavissa. Lisäksi vedonlyönti- ja rahape-liyritykset 
ovat hyviä digitaalisia markkinoijia ja ovat selvästi aktivoitu-neet 
sosiaalisessa mediassa viime vuoteen verrattuna. Jatkossa kehittä-misen 
varaa toimialan yrityksille olisi varsinkin mobiilissa. 
Vedonlyönti- ja rahapeliyritysten menestys ei kuitenkaan yllätä; yri-tykset 
joutuvat kilpailemaan uhkapelaajien rahoista erittäin kansain-välisillä 
markkinoilla eri vedonlyöntitoimistojen, nettikasinojen ja 
pokerisivustojen kanssa. Tähän kilpailuun yritykset ovat vastanneet 
kehittämällä omia verkkopalveluitaan ja nostaneet digitaaliset palve-lut 
ja tuotteet tärkeiksi strategisiksi kehityskohteiksi. 
Veikkaus oli tänäkin vuonna yrityksistä parempi, mutta molemmat 
yritykset paransivat selvästi suoriutumistaan viime vuodesta. Yri-tysten 
ero selittyy pitkälti RAY:n mobiilisovelluksen puutteella ja 
Veikkaukseen nähden vähäisemmällä digitaalisella mainonnalla. 
TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
8- 
7½ 
VEDONLYÖNTI JA RAHAPELIT 
1 ( 1 ) Veikkaus 8 
2 ( 2 ) RAY 7 
 2013 
media 
7 
7 
8- 
8- 
( 7 ) 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
VÄHITTÄISKAUPPA 
Digitaalinen murros vaikuttaa yhä voimakkaammin 
vähittäiskaupan yrityksiin. Vaikka vähittäiskauppiaat 
pärjäsivätkin hyvin digitaalisessa tuotekokemuksessa 
ja verkkokaupassa, kokonaisarvosana pysyi 
tyydyttävänä viime vuoden tavoin. 
Vähittäiskauppa on voimakkaassa digitaalisessa murroksessa kulut-tajien 
ostokäyttäytymisen monikanavaistumisen ja alati kansain-välistyvän 
kilpailun myötä. Suomalaiset vähittäiskauppiaat ovat 
hiljalleen heränneet muuttuvaan kilpailutilanteeseen ja alkaneet 
kehittämään digitaalisia kyvykkyyksiään. 
Päivittäistavarakauppiaat eivät kuitenkaan kohtaa vielä samassa määrin 
ulkomaista kilpailua kuin kulutustavarakauppiaat ja ovatkin kehitykses-sä 
kulutustavarakauppaan verrattuna jäljessä. Päivittäistavarakauppiaat 
ovat kuitenkin aloittaneet varovaisin askelin kehittää digitaalisia palve-luita, 
josta esimerkkinä toimivat S-ryhmän mobiilisovelluspilotit. 
Toimiala oli odotetusti paras verkkokaupassa. Vähittäiskauppi-aat 
ovat onnistuneet tuomaan ostoprosessin verkkoon ja tarjoavat 
hyvää myynnin tukea asiakkailleen. Suurin osa vähittäiskaupan 
toimijoista myös erottautui muiden toimialojen yrityksistä sisältö-rikkailla 
brändi- ja tuotesivuillaan. Viime vuoteen verrattuna vähit-täiskauppiaat 
olivat panostaneet myös entistä parempaan asiakkuu-denhallintaan 
digitaalisissa kanavissa. 
Mobiilin notkahdus oli puolestaan selkeä pettymys. Verkkokaupan 
ollessa jo vähitellen melko hyvällä tasolla seuraava haaste olisikin 
panostaa mobiiliin, jotta asiakastarpeet saataisiin yhä paremmin 
tyydytettyä. Vähittäiskauppa on myös jäljessä sosiaalisten medioi-den 
hyödyntämisessä liiketoiminnassaan. 
Anttila nousi tänä vuonna parhaaksi vähittäiskauppiaaksi varsinkin 
kiitettävän verkkokauppansa ansiosta. Vaikka verkkokaupan toteutus 
oli tehty hyvin, Anttilan yksi tulevaisuuden haaste tulee olemaan 
tuotevalikoiman kilpailukyky kansainvälisiin kilpailijoihin nähden. 
TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
media 
7- 
7½ 
6½ 
8+ 
8 
5 
7 
( 7 ) 
VÄHITTÄISKAUPPA 
1 ( 3 ) Anttila 8- 
2 ( 1 ) Prisma 7½ 
3 ( 5 ) Verkkokauppa.com 7+ 
4 - Stockmann 7+ 
5 ( 4 ) Citymarket 7+ 
6 ( 2 ) Sokos 7 
7 ( 6 ) Alepa 7- 
8 ( 7 ) K-Market 6+ 
 2013 
b2c toimialat 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 40 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
Toimialat 
B2B 
Seuraavaksi tarkastelemme 
digimenestystä B2B-toimialoilla.
6- 
Suomalaiset B2B-yritykset pärjäsivät viime vuoden tapaan tutki-muksessa 
selkeästi heikommin kuin B2C-yritykset kokonaisarvosa-nan 
noustessa vain neljänneksen. Suomaisten B2B-yritysten keskiar-vo 
jääkin kohtalaiseen arvosanaan (6-). 
Digitaalinen murros vaikuttaa väistämättömästi myös B2B-toimialo-jen 
liiketoimintaan. Suomalaiset B2B-yritykset ovatkin alkaneet herä-tä 
meneillään olevaan digitalisoitumiseen. Hyvänä osoituksena on se, 
että verkkosivujen taso alkaa olla hyvissä kantimissa, kun myös yritys-asiakkaat 
etsivät yhä enemmän tietoa tuotteista ja palveluista verkosta. 
Metsäteollisuus oli B2B-toimialoista vahvin olemalla tasaisesti hie-man 
muita parempi useimmilla eri ulottuvuuksilla. Metsäteollisuus-yrityksetkin 
tosin ylsivät vain kohtalaiseen arvosanaan (6). Suoma-laisilla 
B2B-yrityksillä onkin paljon tehtävää, jotta ne saisivat kiinni 
B2C-yritysten digitaaliset kyvykkyydet. 
B2B-yritysten kärki oli tasainen mutta valitettavan heikkotasoinen. 
Parhaina B2B-yrityksinä nousivat esiin Wärtsilä, Kone, Stora Enso, 
YIT ja Konecranes, joista Wärtsilä oli tänä vuonna digitaalisesti edis-tynein 
yritys erityisesti hyvän verkkokauppansa ja sosiaalisen medi-an 
hallintansa ansiosta. 
B2B - YHTEENVETO 
B2B-yritykset olivat myös tänä vuonna selvästi B2C-yrityksiä 
jäljessä digitaalisessa osaamisessa. Yritysten arvioiden keskiarvo jäi 
kohtalaiseen kouluarvosanaan 6-. B2B-toimialoista metsäteollisuus 
erottui viime vuoden tapaan lähinnä muita B2B-toimialoja 
paremmalla sähköisellä asiakkuudenhallinnalla. 
( 5½ ) 
B2B-TOIMIALOJEN KESKIARVOT 
DIGITAALISILLA ULOTTUVUUKSILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
media 
5- 
5- 
5- 
B2B-TOIMIALAT 
6+ 
6- 
8- 
1 ( 1 ) Metsäteollisuus 6 
2 ( 3 ) Konepaja 6- 
3 ( 2 ) Rakennus 5½ 
B2B keskiarvo 6- 
 2013 
B2B TOIMIALAT 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 42 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
b2c toimialat 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 43 
WÄRTSILÄ:N ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Wärtsilä oli B2B-yrityksistä tutki-muksen 
paras. Wärtsilä pärjäsi hyvin 
varsinkin verkkokauppansa ja sosiaa-lisen 
median johtamisensa ansiosta 
muihin B2B-yrityksiin verrattuna. 
Wärtsilä nousi tänä vuonna B2B-yrityksistä voittoon niukalla 
marginaalilla päihittäen Koneen. Yritys oli erityisen vahva muihin 
verrattuna varsinkin sosiaalisessa mediassa ja pärjäsi muillakin 
ulottuvuuksilla tasaisen varmasti. Wärtsilä on onnistunut ylläpitä-mään 
vahvan ja laadukkaan brändin myös sähköisissä kanavissa. 
Voitostaan huolimatta Wärtsilä on digitaalisessa liiketoiminnas-sa 
vielä alkutaipaleella ja sillä on runsaasti kehitettävää digitaa-lisuuden 
ulottuvuuksilla. Yritys ei ole esimerkiksi optimoinut 
verkkosivuaan mobiililaitteille lainkaan, vaikka mobiilin käyttö on 
yleistymässä B2B-asiakkaidenkin parissa jatkuvasti. 
B2B – VOITTAJA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
media 
6+ 
5- 
5+ 
5 
TOP 5 B2B-YRITYSTÄ 
8- 
7½ 
7 
1 ( 5 ) Wärtsilä Konepaja 6+ 
2 ( 2 ) Kone Konepaja 6+ 
3 ( 1 ) Stora Enso Metsäteollisuus 6 
4 ( 4 ) YIT Rakennus 6 
5 ( - ) Konecranes Konepaja 6 
 2013 
SUOMEN PARAS 
B2B-YRITYS 
Suomen 
Digimenestyjät 2014
KONEPAJA 
Konepajat paransivat hieman digitaalisen 
tuotekokemuksen vetämänä. Toimialan voittajaksi selviytyi 
tällä kertaa Wärtsilä, jonka sosiaalisen median hallinta 
erottui selvästi edukseen. 
6- 
Konepajat olivat B2B-toimialojen keskikastia parantaen hieman 
kokonaisarvosanaansa viime vuodesta. Konepajat kuitenkin vielä 
hyödyntävät melko suppeasti vielä digitaalisia tuotteita ja palveluita. 
Tutkituista yrityksistä esimerkiksi ainoastaan Metso hyödynsi sähkö-postimarkkinointia 
asiakkaiden houkuttelemiseksi. 
Toimialan yritysten sähköisen asiakkuudenhallinnan heikkous oli 
yllätys varsinkin huoltopalveluiden tärkeyden näkökulmasta. Monille 
konepajayrityksille huoltopalveluiden osuus liiketoiminnasta kasvaa 
jatkuvasti ja on keino luoda jatkuvuutta asiakassuhteisiin. Tästä näkö-kulmasta 
onkin yllättävää, etteivät alan yritykset ole panostaneet säh-köiseen 
asiakkuuteen voimakkaammin. 
Toimialan paras osa-alue muiden B2B-toimialojen tavoin oli digi-taalinen 
tuotekokemus, johon oltiin selkeästi panostettu kuluneen 
vuoden aikana. Konepajat nousivat parhaimmaksi B2B-toimialaksi 
verkkokaupassa, pääosin hieman paremmilla ostoprosesseilla mui-hin 
toimialoihin nähden. 
Wärtsilä nousi niukasti toimialan parhaimmaksi olemalla ylivoimai-sesti 
paras sosiaalisessa mediassa ja tasaisen varma muilla ulottuvuuk-silla. 
Kone seurasi tiukasti Wärtsilää useimmilla osa-alueilla, mutta 
sillä on vielä paljon tehtävää sähköisessä asiakkuudenhallinnassa. 
TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
media 
8- 
6½ 
5 
( 5½ ) 
4½ 
4+ 
5½ 
KONEPAJAT 
1 ( 2 ) Wärtsilä 6+ 
2 ( 1 ) Kone 6+ 
3 - Konecranes 6 
4 - Valmet 5½ 
5 ( 3 ) Metso 5+ 
6 - Cargotec 5 
 2013 
B2B TOIMIALAT 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 44 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
B2B TOIMIALAT 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 45 
Metsäteollisuus oli paras B2B-toimiala jääden kuitenkin 
selkeästi jälkeen B2C-toimialojen kehityksestä. 
Metsäteollisuus menestyi viime vuoden tapaan muita 
B2B-aloja paremmin digitaalisessa asiakkuudenhallinnassa 
ja sosiaalisessa mediassa. Stora Enso oli jälleen toimialan 
paras yritys hyvän mobiiliosaamisen myötä. 
6 
Metsäteollisuus oli niukasti paras B2B-toimiala arvosanan säilyessä 
samana viime vuoteen verrattuna. Paperin kysynnän vähentyessä 
metsäteollisuusyhtiöt ovat jatkaneet investointejaan digitaaliseen lii-ketoimintaan, 
mutta muut toimialat ovat alkaneet ottaa kiinni metsä-teollisuusyhtiöitä 
digitaalisessa kehityksessä kuluneena vuonna. 
Metsäteollisuus pärjäsi parhaiten muiden B2B-yritysten tavoin digi-taalisessa 
tuotekokemuksessa. Metsäteollisuusyritykset olivat myös 
muita B2B-yrityksiä keskimääräisesti parempia digitaalisessa asiak-kuudenhallinnassa 
erityisesti viestinnän personoinnin ansiosta sekä 
sosiaalisessa mediassa. Erot muihin B2B-toimialoihin olivat kuitenkin 
suhteellisen pieniä ja arvosanat jäivät vaatimattomiksi. Viime vuoteen 
verrattuna toimiala oli kuitenkin herännyt mobiilin hyödyntämiseen 
varsinkin mobiilisovelluksien kautta. 
Stora Enso oli viime vuoden tapaan toimialan paras yritys lähinnä 
muita vahvemman mobiilioptimoidun verkkosivunsa ansiosta. UPM 
puolestaan erottui joukosta hyvän sosiaalisen median aktiivisuutensa 
ansiosta verrattuna muihin toimialan yrityksiin. 
TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
5 
METSÄTEOLLISUUS 
1 ( 1 ) Stora Enso 6 
2 ( 2 ) UPM 6 
3 ( - ) Metsä Group 6- 
 2013 
media 
6 
6 
6- 
5 
7½ 
METSÄTEOLLISUUS 
( 6 ) 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
RAKENNUS 
Rakennusyhtiöt pärjäsivät tutkimuksessa odotettua 
heikommin. Huolimatta yritysten hyvästä menestyksestä 
digitaalisessa tuotekokemuksessa, yritysten digitaalinen 
menestys muilla mittareilla oli heikko. Toimiala sijoittuikin 
tutkimuksen häntäpäähän heikoimpana toimialana. 
5½ 
Rakennustoimiala pärjäsi tänä vuonna B2B- ja B2C-toimialoista hei-koiten 
saaden saman kokonaisarvosanan kuin viime vuonna. Toivot-tua 
kehitystä ei tapahtunut kuluneena vuonna juurikaan, joka johti 
odotettua heikompaan suoritukseen tutkimuksessa. 
Digitaalisuutta hyödynnetään alalla toistaiseksi melko suppeasti 
monien ulottuvuuksien ollessa todella heikoissa kantimissa. Tämä on 
hyvin yllättävää verkon tullessa yhä tärkeämmäksi myynti- ja markki-nointikanavaksi 
rakennusyhtiöille. Yritykset voisivat kehittää myös 
sähköistä asiakkuudenhallintaansa huomattavasti. 
Toimiala oli vahvimmillaan digitaalisessa tuotekokemuksessa, jossa 
se oli samalla B2B-toimialoista paras. Rakennusyritykset olivatkin 
hyvin onnistuneita verkkosivujen ulkoasussa. Tähän vaikuttanee 
osaltaan se, että yritysten sivut on tarkoitettu myös kuluttajille. 
Samasta syystä on hieman kummallista, että alan osaaminen mobii-lissa 
on lähestulkoon olematonta ja B2B-toimialoista heikointa. 
Selkein kehittämiskohde rakennusyrityksille olisikin mobiili, jota 
esimerkiksi asuntoa etsivät kuluttajat yhä enemmän hyödyntävät. 
Molemmilla tutkimuksen rakennusyhtiöillä oli toimivat ja tyylik-käät 
verkkosivut, jotka edustivat B2B-toimialayritysten kärkeä. YIT 
oli kuitenkin Lemminkäistä digimenestyneempi vahvemman säh-köisen 
asiakkuuden ja sosiaalisen median hallintansa ansiosta. 
TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA 
Digitaalinen 
markkinointi 
Digitaalinen 
tuotekokemus 
Verkkokauppa 
Asiakkuus 
Mobiili 
Sosiaalinen 
media 
8 
6 
( 5½ ) 
4½ 
5 
4 
5½ 
RAKENNUS 
1 ( 1 ) YIT 6 
2 ( 2 ) Lemminkäinen 5 
 2013 
B2B TOIMIALAT 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 46 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
Yhteenveto 
Lopuksi käydään läpi, mitä tutkimuksen tuloksista 
voidaan oppia, sekä tarkastellaan kansainvälisiä 
parhaita käytäntöjä alueilla, joilla suomalaisyrityksillä on 
vielä paljon kehitettävää.
MITÄ SUOMALAISTEN 
YRITYSTEN PITÄISI 
OPPIA KANSAINVÄLISILTÄ 
EDELLÄKÄVIJÖILTÄ? 
Yleisesti ottaen Suomessa ollaan menty eteenpäin digitaalisessa 
menestyksessä, mikä näkyy keskiarvon nousuna. Verrattuna kansainvälisiin 
edelläkävijöihin suomalaisyrityksillä on kuitenkin vielä matkaa. 
Digitaalinen murros ja sen tuoma kansainvälinen kilpailu on vaikuttanut 
useimpiin suomalaisiin yrityksiin. Suomalaiset B2C-yritykset ovatkin herän-neet 
muutokseen ja keskimäärin parantaneet digitaalisia kyvykkyyksiään. 
Silti suomalaisyritysten digitaalisissa kyvykkyyksissä on vielä paljon mah-dollisuuksia 
edelleen hyödyntämättä keskimääräisen arvosanan jäädessä tyy-dyttävälle 
tasolle (7). Suomalaiset B2B-yritykset eivät vielä ole ymmärtäneet 
digitaalisen murroksen laajuutta samalla tavalla kuin B2C-yritykset. Vain harva 
B2B-yritys menestyy edes kohtalaisesti digitaalisessa liiketoiminnassa. 
Suomalaisyritysten suurimmat kehitysalueet verrattuna kansainvälisiin 
edelläkävijöihin liittyvät yrityksen keräämän datan tehokkaampaan hyö-dyntämiseen 
ja digitaalisen älykkyyden mahdollistamaan entistä parempaan 
tuotteiden ja palveluiden yksilölliseen räätälöintiin. Olemmekin koonneet 
alle esimerkkejä kansainvälisistä edelläkävijöistä, joista suomalaisyritysten 
olisi hyvä ottaa soveltuvin osin mallia. 
NETFLIX 
Netflix oli yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka toi videoiden suoratois-ton 
valtavirtaan ja haastaa nykypäivänä toden teolla alan perinteisiä 
toimijoita tarjoamalla suuren määrän elokuvia ja sarjoja kuluttajille 
kuukausimaksua vastaan. 
Netflix on omaa luokkaansa mitä tulee sen keräämän sähköisen 
asiakastiedon hyödyntämiseen lisäarvon tuottamiseksi asiakkaalle. 
Palvelu hyödyntää niin asiakasprofiilitietoa, katseluhistoriaa kuin kol-mansien 
osapuolien tarjoamaa tietoa (esimerkiksi Facebook) tarjotak-seen 
asiakkaille relevantteja suosituksia ja priorisoidakseen palvelun 
ulkoasua sekä sisältöä. Yritys jopa valitsee ja suunnittelee tuotantoon 
menevät ohjelmansa asiakasdatan perusteella. 
Suomalaisyritykset voisivat ottaa oppia Netflixistä erityisesti 
käyttäjätiedon sekä kolmansien osapuolten tiedon hyödyntämisessä 
digitaalisten tuote- ja palvelukokemusten personoinnissa. 
48 
Personoidun ja relevantin sisällön 
tarjoaminen asiakkaalle 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014 
YHTEENVETO 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus
ZALANDO 
Zalando on yksi Euroopan verkkokaupan suurimpia menestystarinoi-ta 
nousemalla alle viidessä vuodessa miltei kahden miljardin euron 
liikevaihtoon. 
Zalando on edelläkävijä näyttömainonnan älykkäässä hyödyntä-misessä. 
Zalando hyödyntää verkkokaupassa keräämäänsä kulut-tajatietoa 
näyttömainosten uudelleenkohdistamiseen. Yrityksen 
näyttömainokset seuraavat kävijää muille verkkosivuille tarjoten mai-noksissa 
samoja tuotteita, joita asiakas on katsellut verkkokaupassa 
ollessaan. Tämä mahdollistaa kohdistettujen mainosten tarjoamisen 
asiakkaille parantaen oston todennäköisyyttä. 
THOMANN 
Saksalainen Thomann on Euroopan suurin musiikkiliike, jolla on ollut 
jo yli kymmenen vuotta erittäin edistyksellinen verkkokauppa. Yritys 
onnistuu erityisen hyvin ristiin- ja lisämyynnissä. Sen lisäksi että tuo-tetta 
katsellessa sivusto tarjoaa siihen liittyviä muita tuotteita, se myös 
ehdottaa tuotteiden yhdistämismahdollisuuksia korostaen asiakkaalle 
tarjottavia alennuksia. Thomann myös informoi muista samankaltai-sista 
tuotteista ja käyttää asiakasdataa perustellakseen kalliimman 
tuotteen oston. 
Verkkokauppa tarjoaa myös monia muita parhaita käytäntöjä, 
kuten 30 päivän rahat takaisin –takuun ja peräti kolmen vuoden tuote-takuun 
suurimmalle osalle tuotteista. 
COCA-COLA 
Coca-Cola käyttää taitavasti ja monipuolisesti sosiaalista medi-aa 
rakentaen kuluttajan suhdetta brändiin ja ylläpitämällä 
brändiassosiaatioita. 
Coca-Cola on rakentanut omille Facebook-sivuilleen menestyk-sellisesti 
kaupan, josta voi ostaa Coca-Cola aiheisia tuotteita helposti 
ja vaivattomasti. Facebook-kauppa ei pelkästään ohjaa asiakkaita 
varsinaiseen verkkokauppaan, vaan ohjaus yltää ostoprosessin 
loppuun asti, mikä mahdollistaa impulsiivisen ostamisen. Yrityksen 
Facebook-kauppa sijoittuu korkealle erinomaisen digitaalisen tuoteko-kemuksensa 
ansiosta ja päihittää designillaan ja toiminnallisuudellaan 
suurimman osan suomalaisyritysten varsinaisista verkkokaupoista. 
YHTEENVETO 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 49 
Näyttömainonnan älykkäämpi 
hyödyntäminen 
Ristiin- ja lisämyynnin hyödyntäminen 
verkkokaupassa 
Sosiaalisen median valjastaminen 
tuotteiden ja palveluiden myymiseksi 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
KAIKKI ARVOSANAT 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 50 
KAIKKI ARVOSANAT 
Seuraavaan osaan olemme keränneet kaikkien tutkimuksessa 
mukana olleiden yritysten kokonaisarvosanat 
sekä arvosanat eri ulottuvuuksilla. 
2014 2013 
Helsingin Sanomat 8 8 
TeliaSonera 8 8- 
Veikkaus 8 7½ 
If 8 7+ 
Anttila 8- 7 
VR 8- 7 
DNA 7½ 7- 
Prisma 7½ 7+ 
Elisa 7½ 7½ 
Kauppalehti 7+ 7- 
Verkkokauppa.com 7+ 7- 
Stockmann 7+ 
Nordea 7+ 7- 
Citymarket 7+ 7- 
Ilta-Sanomat 7 6½ 
Finnair 7 8- 
Yle 7 7- 
Etuovi.com 7 6+ 
Sokos 7 7+ 
RAY 7 6+ 
Fiskars 7 7+ 
Fazer 7- 6+ 
Lähitapiola 7- 
Iltalehti 7- 6½ 
Alepa 7- 6+ 
Nelonen 7- 6+ 
Nokian Renkaat 7- 6+ 
OP 6½ 6 
Pohjola 6½ 6 
Fortum 6½ 6- 
Valio 6½ 6½ 
K-Market 6+ 6 
Helsingin Energia 6+ 5 
Wärtsilä 6+ 6- 
Kone 6+ 6- 
Stora Enso 6 6+ 
YIT 6 6- 
Neste Oil 6 6- 
Konecranes 6 
UPM 6 6- 
Danske Bank 6- 6 
ST1 6- 6½ 
Metsä Group 6- 
Valmet 5½ 
ABC 5½ 5+ 
HKScan 5+ 5+ 
Metso 5+ 5- 
Lemminkäinen 5 5+ 
Cargotec 5 
Arvosanat - Yritykset 
YHTEISPISTEET 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
DIGITAALINEN MARKKINOINTI 
2014 2013 
TeliaSonera 10 8½ 
If 9- 9 
DNA 8½ 8 
Veikkaus 8+ 6½ 
Helsingin Sanomat 8 7 
Anttila 8- 7½ 
VR 8- 7 
Verkkokauppa.com 7½ 7 
Prisma 7½ 8 
Etuovi.com 7+ 7- 
Nordea 7+ 6½ 
Kauppalehti 7 5 
Ilta-Sanomat 7 5½ 
RAY 7 7+ 
Stockmann 7 
Citymarket 7- 6+ 
Valio 6½ 7 
Sokos 6+ 7+ 
Lähitapiola 6+ 
Elisa 6+ 7½ 
Nokian Renkaat 6- 5 
Fiskars 6- 7- 
Iltalehti 6- 5 
Fazer 6- 6 
HKScan 6- 4½ 
OP 6- 6½ 
Fortum 5½ 5- 
Alepa 5+ 5 
K-Market 5+ 4½ 
YIT 5+ 6+ 
Metsä Group 5+ 
Finnair 5+ 8 
Nelonen 5+ 7 
Konecranes 5+ 
Danske Bank 5+ 6 
Yle 5+ 5+ 
UPM 5 5 
ABC 5 5½ 
Kone 5 4 
Neste Oil 5- 6- 
Pohjola 5- 5 
Wärtsilä 5- 5 
Stora Enso 4½ 7½ 
Helsingin Energia 4½ 4½ 
Metso 4+ 5 
Valmet 4 
Cargotec 4 
ST1 4 5+ 
Lemminkäinen 4 4+ 
DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS 
2014 2013 
Helsingin Sanomat 9 9 
Stockmann 9- 
If 8½ 8+ 
Fiskars 8½ 8½ 
Citymarket 8½ 8 
Sokos 8½ 8+ 
TeliaSonera 8½ 8+ 
Nordea 8½ 8½ 
Finnair 8½ 8+ 
Helsingin Energia 8½ 7+ 
Danske Bank 8+ 8½ 
Yle 8+ 7½ 
Alepa 8+ 8- 
Nelonen 8+ 8+ 
Lähitapiola 8+ 
ST1 8+ 8½ 
Konecranes 8+ 
Verkkokauppa.com 8 8- 
Anttila 8 8- 
Elisa 8 9- 
Kone 8 7 
ABC 8 8 
Lemminkäinen 8 8+ 
Cargotec 8 
VR 8 7+ 
YIT 8- 8 
Valio 8- 8 
OP 8- 7½ 
Kauppalehti 8- 8 
Fortum 8- 7 
Metsä Group 8- 
Nokian Renkaat 8- 7 
Iltalehti 8- 8 
Prisma 8- 8- 
Fazer 8- 8 
Wärtsilä 8- 6½ 
Ilta-Sanomat 8- 8+ 
K-Market 7½ 7 
Etuovi.com 7½ 8½ 
RAY 7½ 7+ 
Stora Enso 7½ 7 
Valmet 7½ 
HKScan 7½ 8 
DNA 7½ 8- 
Veikkaus 7½ 7 
UPM 7+ 7½ 
Pohjola 7 7- 
Neste Oil 7- 6½ 
Metso 7- 6- 
KAIKKI ARVOSANAT 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 51 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
VERKKOKAUPPA 
2014 2013 
Anttila 9+ 7½ 
Prisma 9- 8½ 
Sokos 8½ 8½ 
Verkkokauppa.com 8½ 8½ 
If 8½ 8+ 
Alepa 8+ 8 
Elisa 8 8- 
Veikkaus 8 8 
Stockmann 7½ 
Lähitapiola 7½ 
Pohjola 7½ 7½ 
VR 7+ 7 
Finnair 7+ 7 
Kone 7+ 8- 
Citymarket 7+ 7 
Nokian Renkaat 7+ 7½ 
Helsingin Sanomat 7+ 7+ 
Fiskars 7+ 7½ 
Wärtsilä 7 7- 
Konecranes 7 
Fortum 7 5- 
ST1 7- 8 
TeliaSonera 7- 6+ 
Yle 7- 6+ 
K-Market 6½ 6+ 
YIT 6½ 6 
Kauppalehti 6½ 6½ 
DNA 6½ 5 
UPM 6½ 6- 
Valmet 6½ 
RAY 6+ 5½ 
Nelonen 6+ 5½ 
Fazer 6+ 5½ 
Metsä Group 6 
Etuovi.com 6- 4½ 
Cargotec 6- 
Helsingin Energia 6- 5 
Neste Oil 6- 5 
Stora Enso 5½ 6- 
Metso 5½ 4+ 
Lemminkäinen 5½ 5 
Ilta-Sanomat 5+ 5 
Iltalehti 5+ 5+ 
Nordea 5- 4 
OP 4½ 4+ 
Danske Bank 4 4 
Valio 4 4 
ABC 4 4 
HKScan 4 4 
ASIAKKUUS 
2014 2013 
Prisma 8½ 6½ 
Anttila 8+ 7 
Nordea 8 7 
Sokos 8 7- 
RAY 8 8- 
DNA 8 7½ 
Veikkaus 7½ 8- 
Alepa 7½ 6+ 
Valio 7½ 7½ 
Iltalehti 7+ 6 
Helsingin Energia 7+ 5- 
Helsingin Sanomat 7+ 8- 
Finnair 7+ 7 
If 7+ 6+ 
Citymarket 7+ 7- 
Elisa 7 6½ 
TeliaSonera 7 7+ 
Verkkokauppa.com 7 6+ 
Lähitapiola 7 
Stockmann 7- 
Neste Oil 7- 5+ 
Fortum 7- 6+ 
Ilta-Sanomat 7- 5+ 
Fiskars 7- 7+ 
Nelonen 6½ 5 
UPM 6½ 7- 
Fazer 6½ 6- 
ABC 6½ 5+ 
Etuovi.com 6½ 5 
VR 6½ 6- 
Pohjola 6+ 5- 
Kauppalehti 6+ 6 
K-Market 6+ 6- 
Stora Enso 6 6 
YIT 6 5- 
Nokian Renkaat 6 6 
OP 6 5½ 
HKScan 6 6+ 
Yle 5½ 5½ 
Danske Bank 5½ 6 
Wärtsilä 5+ 4½ 
Valmet 5 
ST1 5- 5- 
Metsä Group 5- 
Metso 4½ 4½ 
Kone 4+ 5 
Lemminkäinen 4 5- 
Konecranes 4 
Cargotec 4 
KAIKKI ARVOSANAT 
Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 52 
Suomen 
Digimenestyjät 
2014
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory

Contenu connexe

Tendances

CDO-barometri 2017
CDO-barometri 2017CDO-barometri 2017
CDO-barometri 2017Bilot
 
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitTommi Rissanen
 
Online video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalle
Online video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalleOnline video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalle
Online video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalleTommi Rissanen
 
Digitaalisten kanavien hyödyntäminen b2b-markkinoinnissa
Digitaalisten kanavien hyödyntäminen b2b-markkinoinnissaDigitaalisten kanavien hyödyntäminen b2b-markkinoinnissa
Digitaalisten kanavien hyödyntäminen b2b-markkinoinnissaTommi Rissanen
 
Tehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksille
Tehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksilleTehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksille
Tehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksilleHarri Lakkala
 
Sosiaalinen media asiakaskokemuksessa
Sosiaalinen media asiakaskokemuksessaSosiaalinen media asiakaskokemuksessa
Sosiaalinen media asiakaskokemuksessaAli Consulting
 
Asiakkaat ja käyttäjät B2B yritysten innovaattoreina sosiaalisessa mediassa
Asiakkaat ja käyttäjät B2B yritysten innovaattoreina sosiaalisessa mediassaAsiakkaat ja käyttäjät B2B yritysten innovaattoreina sosiaalisessa mediassa
Asiakkaat ja käyttäjät B2B yritysten innovaattoreina sosiaalisessa mediassaJari Jussila
 
Sosiaalisen median optimointi - Sisällöntuotanto
Sosiaalisen median optimointi - SisällöntuotantoSosiaalisen median optimointi - Sisällöntuotanto
Sosiaalisen median optimointi - SisällöntuotantoSanna Veijanen
 
Lisää kauppaa verkosta – pk-yrityksen moderni markkinointi
Lisää kauppaa verkosta – pk-yrityksen moderni markkinointiLisää kauppaa verkosta – pk-yrityksen moderni markkinointi
Lisää kauppaa verkosta – pk-yrityksen moderni markkinointiMikael Alatalo
 
Sosiaalinen media B-to-B liiketoiminnassa
Sosiaalinen media B-to-B liiketoiminnassaSosiaalinen media B-to-B liiketoiminnassa
Sosiaalinen media B-to-B liiketoiminnassaJari Jussila
 
CDO selvitys - Digitalisaatio johtoryhmissä
CDO selvitys - Digitalisaatio johtoryhmissäCDO selvitys - Digitalisaatio johtoryhmissä
CDO selvitys - Digitalisaatio johtoryhmissäSalesforce Finland
 
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014Timo Argillander
 
Uudet digitaaliset työtavat
Uudet digitaaliset työtavatUudet digitaaliset työtavat
Uudet digitaaliset työtavatTommi Rissanen
 
Katsaus Alma Median vuoteen 2014
Katsaus Alma Median vuoteen 2014Katsaus Alma Median vuoteen 2014
Katsaus Alma Median vuoteen 2014Alma Media
 
Asiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystä
Asiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystäAsiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystä
Asiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystäHanna Isohanni-Nikula
 
Asiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystä: hands on -caseja Fonectalta
Asiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystä: hands on -caseja FonectaltaAsiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystä: hands on -caseja Fonectalta
Asiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystä: hands on -caseja FonectaltaFonecta
 
Digitaalisuus muuttaa kansantaloutta_-_impact_brief_7_2017
Digitaalisuus muuttaa kansantaloutta_-_impact_brief_7_2017Digitaalisuus muuttaa kansantaloutta_-_impact_brief_7_2017
Digitaalisuus muuttaa kansantaloutta_-_impact_brief_7_2017Vapaa_Jakelu
 
Analyytikkoesitys Q4 2015
Analyytikkoesitys Q4 2015Analyytikkoesitys Q4 2015
Analyytikkoesitys Q4 2015Alma Media
 

Tendances (20)

CDO-barometri 2017
CDO-barometri 2017CDO-barometri 2017
CDO-barometri 2017
 
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
 
Online video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalle
Online video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalleOnline video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalle
Online video muuttaa television - mitä tapahtuu mainonnalle
 
Mobiilimaksaminen
MobiilimaksaminenMobiilimaksaminen
Mobiilimaksaminen
 
Digitaalisten kanavien hyödyntäminen b2b-markkinoinnissa
Digitaalisten kanavien hyödyntäminen b2b-markkinoinnissaDigitaalisten kanavien hyödyntäminen b2b-markkinoinnissa
Digitaalisten kanavien hyödyntäminen b2b-markkinoinnissa
 
Hill & Knowlton: Digitaalinen Viestintä 2008
Hill & Knowlton: Digitaalinen Viestintä 2008Hill & Knowlton: Digitaalinen Viestintä 2008
Hill & Knowlton: Digitaalinen Viestintä 2008
 
Tehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksille
Tehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksilleTehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksille
Tehoa digitalisaatiosta – Tietoisku digitalisaatiosta pk-yrityksille
 
Sosiaalinen media asiakaskokemuksessa
Sosiaalinen media asiakaskokemuksessaSosiaalinen media asiakaskokemuksessa
Sosiaalinen media asiakaskokemuksessa
 
Asiakkaat ja käyttäjät B2B yritysten innovaattoreina sosiaalisessa mediassa
Asiakkaat ja käyttäjät B2B yritysten innovaattoreina sosiaalisessa mediassaAsiakkaat ja käyttäjät B2B yritysten innovaattoreina sosiaalisessa mediassa
Asiakkaat ja käyttäjät B2B yritysten innovaattoreina sosiaalisessa mediassa
 
Sosiaalisen median optimointi - Sisällöntuotanto
Sosiaalisen median optimointi - SisällöntuotantoSosiaalisen median optimointi - Sisällöntuotanto
Sosiaalisen median optimointi - Sisällöntuotanto
 
Lisää kauppaa verkosta – pk-yrityksen moderni markkinointi
Lisää kauppaa verkosta – pk-yrityksen moderni markkinointiLisää kauppaa verkosta – pk-yrityksen moderni markkinointi
Lisää kauppaa verkosta – pk-yrityksen moderni markkinointi
 
Sosiaalinen media B-to-B liiketoiminnassa
Sosiaalinen media B-to-B liiketoiminnassaSosiaalinen media B-to-B liiketoiminnassa
Sosiaalinen media B-to-B liiketoiminnassa
 
CDO selvitys - Digitalisaatio johtoryhmissä
CDO selvitys - Digitalisaatio johtoryhmissäCDO selvitys - Digitalisaatio johtoryhmissä
CDO selvitys - Digitalisaatio johtoryhmissä
 
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
 
Uudet digitaaliset työtavat
Uudet digitaaliset työtavatUudet digitaaliset työtavat
Uudet digitaaliset työtavat
 
Katsaus Alma Median vuoteen 2014
Katsaus Alma Median vuoteen 2014Katsaus Alma Median vuoteen 2014
Katsaus Alma Median vuoteen 2014
 
Asiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystä
Asiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystäAsiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystä
Asiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystä
 
Asiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystä: hands on -caseja Fonectalta
Asiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystä: hands on -caseja FonectaltaAsiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystä: hands on -caseja Fonectalta
Asiakaskuuntelu osana digitaalista palvelukehitystä: hands on -caseja Fonectalta
 
Digitaalisuus muuttaa kansantaloutta_-_impact_brief_7_2017
Digitaalisuus muuttaa kansantaloutta_-_impact_brief_7_2017Digitaalisuus muuttaa kansantaloutta_-_impact_brief_7_2017
Digitaalisuus muuttaa kansantaloutta_-_impact_brief_7_2017
 
Analyytikkoesitys Q4 2015
Analyytikkoesitys Q4 2015Analyytikkoesitys Q4 2015
Analyytikkoesitys Q4 2015
 

Similaire à Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory

Ison toimijan vastaus haasteeseen
Ison toimijan vastaus haasteeseenIson toimijan vastaus haasteeseen
Ison toimijan vastaus haasteeseenFinanssivalvonta
 
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014Virpi Martikainen
 
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?Timo Argillander
 
Millainen on hyvä mainosansainnan kehityshanke?
Millainen on hyvä mainosansainnan kehityshanke?Millainen on hyvä mainosansainnan kehityshanke?
Millainen on hyvä mainosansainnan kehityshanke?Timo Argillander
 
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaVerkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaTuomo Luoma
 
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuusLiiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuusTommi Rissanen
 
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?Suomen Ekonomit
 
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020Kari Klossner
 
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvotKaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvotProof Advisory
 
ICT-alan myynnin esteet 2016
ICT-alan myynnin esteet 2016ICT-alan myynnin esteet 2016
ICT-alan myynnin esteet 2016TIVIA ry
 
Globaali B2B-Markkinointi Suomessa
Globaali B2B-Markkinointi SuomessaGlobaali B2B-Markkinointi Suomessa
Globaali B2B-Markkinointi SuomessaOMD_Finland
 
Digitaalisuus ja johtaminen
Digitaalisuus ja johtaminenDigitaalisuus ja johtaminen
Digitaalisuus ja johtaminenNordic Morning
 
Kehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusTimo Rainio
 
Uuden ICT-teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasrajapinnassa
Uuden ICT-teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasrajapinnassaUuden ICT-teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasrajapinnassa
Uuden ICT-teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasrajapinnassaJari Jussila
 
Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024
Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024
Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024Kari Klossner
 
Project-IT Oy vuosikertomus 2014
Project-IT Oy vuosikertomus 2014Project-IT Oy vuosikertomus 2014
Project-IT Oy vuosikertomus 2014Project-IT
 

Similaire à Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory (20)

Ison toimijan vastaus haasteeseen
Ison toimijan vastaus haasteeseenIson toimijan vastaus haasteeseen
Ison toimijan vastaus haasteeseen
 
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2014
 
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
 
Millainen on hyvä mainosansainnan kehityshanke?
Millainen on hyvä mainosansainnan kehityshanke?Millainen on hyvä mainosansainnan kehityshanke?
Millainen on hyvä mainosansainnan kehityshanke?
 
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaVerkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
 
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuusLiiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
 
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
 
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020
 
Luovimo digital
Luovimo digitalLuovimo digital
Luovimo digital
 
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvotKaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
 
ICT-alan myynnin esteet 2016
ICT-alan myynnin esteet 2016ICT-alan myynnin esteet 2016
ICT-alan myynnin esteet 2016
 
Globaali B2B-Markkinointi Suomessa
Globaali B2B-Markkinointi SuomessaGlobaali B2B-Markkinointi Suomessa
Globaali B2B-Markkinointi Suomessa
 
Digitaalisuus ja johtaminen
Digitaalisuus ja johtaminenDigitaalisuus ja johtaminen
Digitaalisuus ja johtaminen
 
Kehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitusKehittämistoiminnan rahoitus
Kehittämistoiminnan rahoitus
 
M313 vt
M313 vtM313 vt
M313 vt
 
Uuden ICT-teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasrajapinnassa
Uuden ICT-teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasrajapinnassaUuden ICT-teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasrajapinnassa
Uuden ICT-teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuudet asiakasrajapinnassa
 
Digitaalisuuden vaikutus ostamisen, myynnin ja markkinoinnin prosesseihin
Digitaalisuuden vaikutus ostamisen, myynnin ja markkinoinnin prosesseihinDigitaalisuuden vaikutus ostamisen, myynnin ja markkinoinnin prosesseihin
Digitaalisuuden vaikutus ostamisen, myynnin ja markkinoinnin prosesseihin
 
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomennaDigiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
 
Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024
Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024
Kilpailukykyä datasta tapahtuman esitelmä Tampereella helmikuussa 2024
 
Project-IT Oy vuosikertomus 2014
Project-IT Oy vuosikertomus 2014Project-IT Oy vuosikertomus 2014
Project-IT Oy vuosikertomus 2014
 

Plus de BearingPoint Finland

Digital leaders in finland 2019 overview in english
Digital leaders in finland 2019  overview in englishDigital leaders in finland 2019  overview in english
Digital leaders in finland 2019 overview in englishBearingPoint Finland
 
Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...
Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...
Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...BearingPoint Finland
 
Magenta advisory: Data Driven Decision Making –Is Your Organization Ready Fo...
Magenta advisory: Data Driven Decision Making –Is Your Organization Ready Fo...Magenta advisory: Data Driven Decision Making –Is Your Organization Ready Fo...
Magenta advisory: Data Driven Decision Making –Is Your Organization Ready Fo...BearingPoint Finland
 
Magenta Advisory partner Otto Söderlund's presentation on big data in Magenta...
Magenta Advisory partner Otto Söderlund's presentation on big data in Magenta...Magenta Advisory partner Otto Söderlund's presentation on big data in Magenta...
Magenta Advisory partner Otto Söderlund's presentation on big data in Magenta...BearingPoint Finland
 
Digitally Outsmart the Competition During the Recession
Digitally Outsmart the Competition During the RecessionDigitally Outsmart the Competition During the Recession
Digitally Outsmart the Competition During the RecessionBearingPoint Finland
 
Sanoma ja median murros - Magenta Advisory aamiaisseminaari 28.11.2012
Sanoma ja median murros - Magenta Advisory aamiaisseminaari 28.11.2012Sanoma ja median murros - Magenta Advisory aamiaisseminaari 28.11.2012
Sanoma ja median murros - Magenta Advisory aamiaisseminaari 28.11.2012BearingPoint Finland
 
Kari Neilimo Magentan aamiaisseminaarissa 28.11.2012
Kari Neilimo Magentan aamiaisseminaarissa 28.11.2012Kari Neilimo Magentan aamiaisseminaarissa 28.11.2012
Kari Neilimo Magentan aamiaisseminaarissa 28.11.2012BearingPoint Finland
 
Magenta Advisory - Miten digitaalisuus muuttaa asiakkuudenhallintaa käytännössä?
Magenta Advisory - Miten digitaalisuus muuttaa asiakkuudenhallintaa käytännössä?Magenta Advisory - Miten digitaalisuus muuttaa asiakkuudenhallintaa käytännössä?
Magenta Advisory - Miten digitaalisuus muuttaa asiakkuudenhallintaa käytännössä?BearingPoint Finland
 
OP-Pohjola: monikanavaisuus tänään
OP-Pohjola: monikanavaisuus tänäänOP-Pohjola: monikanavaisuus tänään
OP-Pohjola: monikanavaisuus tänäänBearingPoint Finland
 
Schibsted in a multichannel context
Schibsted in a multichannel contextSchibsted in a multichannel context
Schibsted in a multichannel contextBearingPoint Finland
 
Sonja Wilson / Nokia presenting at Magenta Advisory multichannel event, May 1...
Sonja Wilson / Nokia presenting at Magenta Advisory multichannel event, May 1...Sonja Wilson / Nokia presenting at Magenta Advisory multichannel event, May 1...
Sonja Wilson / Nokia presenting at Magenta Advisory multichannel event, May 1...BearingPoint Finland
 
Magenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisesti
Magenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisestiMagenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisesti
Magenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisestiBearingPoint Finland
 
Magenta Advisory - Onnistuneen verkkomyynnin resepti
Magenta Advisory - Onnistuneen verkkomyynnin reseptiMagenta Advisory - Onnistuneen verkkomyynnin resepti
Magenta Advisory - Onnistuneen verkkomyynnin reseptiBearingPoint Finland
 
Magenta Advisory - Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppala...
Magenta Advisory - Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppala...Magenta Advisory - Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppala...
Magenta Advisory - Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppala...BearingPoint Finland
 
Magenta Advisory - voittoon verkossa jatkuvalla liiketoiminnan kehityksellä
Magenta Advisory - voittoon verkossa jatkuvalla liiketoiminnan kehitykselläMagenta Advisory - voittoon verkossa jatkuvalla liiketoiminnan kehityksellä
Magenta Advisory - voittoon verkossa jatkuvalla liiketoiminnan kehitykselläBearingPoint Finland
 
Magenta Advisory - Establishing successful direct-to-consumer online sales o...
Magenta Advisory - Establishing successful direct-to-consumer online sales o...Magenta Advisory - Establishing successful direct-to-consumer online sales o...
Magenta Advisory - Establishing successful direct-to-consumer online sales o...BearingPoint Finland
 

Plus de BearingPoint Finland (16)

Digital leaders in finland 2019 overview in english
Digital leaders in finland 2019  overview in englishDigital leaders in finland 2019  overview in english
Digital leaders in finland 2019 overview in english
 
Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...
Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...
Magenta advisory: Tietopohjainen päätöksenteko - onko organisaatiosi valmis b...
 
Magenta advisory: Data Driven Decision Making –Is Your Organization Ready Fo...
Magenta advisory: Data Driven Decision Making –Is Your Organization Ready Fo...Magenta advisory: Data Driven Decision Making –Is Your Organization Ready Fo...
Magenta advisory: Data Driven Decision Making –Is Your Organization Ready Fo...
 
Magenta Advisory partner Otto Söderlund's presentation on big data in Magenta...
Magenta Advisory partner Otto Söderlund's presentation on big data in Magenta...Magenta Advisory partner Otto Söderlund's presentation on big data in Magenta...
Magenta Advisory partner Otto Söderlund's presentation on big data in Magenta...
 
Digitally Outsmart the Competition During the Recession
Digitally Outsmart the Competition During the RecessionDigitally Outsmart the Competition During the Recession
Digitally Outsmart the Competition During the Recession
 
Sanoma ja median murros - Magenta Advisory aamiaisseminaari 28.11.2012
Sanoma ja median murros - Magenta Advisory aamiaisseminaari 28.11.2012Sanoma ja median murros - Magenta Advisory aamiaisseminaari 28.11.2012
Sanoma ja median murros - Magenta Advisory aamiaisseminaari 28.11.2012
 
Kari Neilimo Magentan aamiaisseminaarissa 28.11.2012
Kari Neilimo Magentan aamiaisseminaarissa 28.11.2012Kari Neilimo Magentan aamiaisseminaarissa 28.11.2012
Kari Neilimo Magentan aamiaisseminaarissa 28.11.2012
 
Magenta Advisory - Miten digitaalisuus muuttaa asiakkuudenhallintaa käytännössä?
Magenta Advisory - Miten digitaalisuus muuttaa asiakkuudenhallintaa käytännössä?Magenta Advisory - Miten digitaalisuus muuttaa asiakkuudenhallintaa käytännössä?
Magenta Advisory - Miten digitaalisuus muuttaa asiakkuudenhallintaa käytännössä?
 
OP-Pohjola: monikanavaisuus tänään
OP-Pohjola: monikanavaisuus tänäänOP-Pohjola: monikanavaisuus tänään
OP-Pohjola: monikanavaisuus tänään
 
Schibsted in a multichannel context
Schibsted in a multichannel contextSchibsted in a multichannel context
Schibsted in a multichannel context
 
Sonja Wilson / Nokia presenting at Magenta Advisory multichannel event, May 1...
Sonja Wilson / Nokia presenting at Magenta Advisory multichannel event, May 1...Sonja Wilson / Nokia presenting at Magenta Advisory multichannel event, May 1...
Sonja Wilson / Nokia presenting at Magenta Advisory multichannel event, May 1...
 
Magenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisesti
Magenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisestiMagenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisesti
Magenta Advisory - Kilpailukykyä monikanavaisesti
 
Magenta Advisory - Onnistuneen verkkomyynnin resepti
Magenta Advisory - Onnistuneen verkkomyynnin reseptiMagenta Advisory - Onnistuneen verkkomyynnin resepti
Magenta Advisory - Onnistuneen verkkomyynnin resepti
 
Magenta Advisory - Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppala...
Magenta Advisory - Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppala...Magenta Advisory - Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppala...
Magenta Advisory - Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppala...
 
Magenta Advisory - voittoon verkossa jatkuvalla liiketoiminnan kehityksellä
Magenta Advisory - voittoon verkossa jatkuvalla liiketoiminnan kehitykselläMagenta Advisory - voittoon verkossa jatkuvalla liiketoiminnan kehityksellä
Magenta Advisory - voittoon verkossa jatkuvalla liiketoiminnan kehityksellä
 
Magenta Advisory - Establishing successful direct-to-consumer online sales o...
Magenta Advisory - Establishing successful direct-to-consumer online sales o...Magenta Advisory - Establishing successful direct-to-consumer online sales o...
Magenta Advisory - Establishing successful direct-to-consumer online sales o...
 

Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory

 • 1. 111122001134 Magenta Advisoryn julkaisu 11 / 2014 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 2. Kumppanisi sähköisen liiketoiminnan muutoksessa Magenta Advisory luo kilpailuetua sähköisessä maailmassa. Ainutlaatuinen toimintamallimme yhdistää perinteisen liikkeenjohdon konsultoinnin analyyttisen ongelmanratkaisun vahvaan sähköisen liiketoiminnan ymmärrykseen.Autamme niin Suomen johtavia yrityksiä kuin maailman suurimpia kansainvälisiä toimijoita kasvamaan sähköisiksi markkinajohtajiksi.
 • 3. pääkirjoitus Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 03 Suomen Digimenestyjät 2014 Digitaalisesta osaamisesta Suomen uusi kansainvälisen kilpailu-kyvyn menestystekijä Suomen talouden heikosta tilanteesta puhutaan medi-oissa paljon. Erityisesti Nokia-vetoisen mobiiliklusterin sekä metsäteollisuuden kilpailukyvyn rapautumista pidetään merkittävinä tekijöinä koko maamme talous-huolille. Näitä molempia tapauksia yhdistää sama kaava: uusien digitaalisten teknologioiden luomiin mahdol-lisuuksiin ja uhkiin ei osattu reagoida oikealla tavalla. Vaikka Nokialla ymmärrettiinkin uusien älypuhelinten ja digitaalisten ekosysteemien aiheuttama uhka, siihen ei reagoitu riittävällä nopeudella ja voimalla. Myös met-säteollisuus ymmärsi digitaalisuuden aiheuttaman uhan, mutta tuoteportfoliota ei kyetty uudistamaan tarpeeksi nopeasti. Digitaalisen murroksen nopeasti muuttamas-sa toimintaympäristössä voittajia yhdistää kolme tekijää: • Kyky nähdä digitaalisuuden aiheuttamat uhat mahdollisuuksina • Uskallus oman perinteisen liiketoiminnan kriittiseen tarkasteluun ja sen radikaaliin muuttamiseen • Kyky nopeaan ja kokonaisvaltaiseen digitaalisen muutoksen toimeenpanoon Suomen Digimenestyjät 2014 tutkimuksemme valos-sa voidaan todeta, että suurten suomalaisten yritysten digiosaaminen on kehittynyt oikeaan suuntaan, mutta paljon työtä on vielä jäljellä. Hienoa on, että yksikään tutkimistamme toimialoista ei ollut ottanut takapakkia digitaalisessa kehityksessään ja usealla toimialalla edistys on ollut huomattavaa. Toisaalta edelleen parhaatkin suo-malaiset yritykset ovat vielä reilusti jäljessä kansainvälisiä edelläkävijöitä. Onneksi tietyillä osa-alueilla suomalai-sista suuryrityksistä löytyy myös kansainvälisen tason huippuosaamista. Syrjäinen sijaintimme on historiassa aiheuttanut yri-tystemme kansainväliselle kilpailukyvylle haasteita. Vuosien saatossa kekseliäät suomalaisyritykset eri toi-mialoilla ovat löytäneet tapoja ratkaista nämä haasteet ja luoda kansainvälistä menestystä. Digitaalisessa liike-toiminnassa vastaavia haasteita ei kuitenkaan samassa mittakaavassa ole – digitaalisia tuotteita sekä palveluita voidaan jakaa silmänräpäyksessä minne tahansa päin maailmaa ja sähköisten kanavien avulla voidaan saavut-taa maantieteellisesti kaukaisia uusia kohderyhmiä. Kaik-ki tämä voidaan tehdä kustannustehokkaasti samaan aikaan erottautuen kilpailijoista. Suomen digitaalinen infrastruktuuri on itse asiassa maailman huippuluokkaa, joten digitaalisuuden alueella Suomella on jopa etulyön-tiasema moniin perinteisiin kilpailijoihimme verrattuna. Miten digitaalisuudesta saataisiin rakennettua Suomelle kansainvälisen kilpailukyvyn lähde? Tukiessamme kansainvälisiä suuryrityksiä digitaalisten strategioiden määrittelyssä ja digitaalisten transformaa-tioiden läpivienneissä olemme tunnistaneet seuraavat menestystekijät, jotka suomalaisten yritysten tulisi pitää mielessään: • Digitaalisuus kuuluu ylimmän johdon agendalle kaikissa yrityksissä • Digitaalista teknistä ja liiketoiminnallista osaamista täytyy rakentaa järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti – digiasioita ei voi ulkoistaa • Digitaalinen liiketoiminta vaatii merkittäviä investointeja aivan kuten mikä tahansa muukin liiketoiminta • Teknologian lisäksi on tärkeää panostaa toimintatapojen ja osaamisen kehittämiseen • Parhaat digitaaliset menestysreseptit löytyvät usein kokeilemalla useita eri vaihtoehtoja – pyörää ei kuitenkaan kannata keksiä uudestaan Uskon vakaasti, että digitaalisuus on yksi merkittävim-mistä mahdollisuuksista piristää Suomen taloutta ja nostaa se lamasta uuteen nousuun. Toivon, että tämä tut-kimus voi osaltaan auttaa suomalaisia yrityksiä kartoitta-maan edessä olevaa pitkää digitaalista kehityspolkuaan. Otto Söderlund Osakas
 • 4. tutkimuksen tavoite ja otos Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 04 Suomen Digimenestyjät 2014 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA OTOS Suomen Digimenestyjät 2014 -tutkimus keskittyi suurimpien suomalaisten yritysten digitaalisen kilpailukyvyn ja menestyksen määrittelyyn. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, kuinka digitaa-lisesti edistyneitä suomalaiset yritykset eri toimialoil-ta ovat, sekä pureutua tarkemmin digitalisoitumisesta seuraaviin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Tutkimus kattoi 14 niin kuluttajille kuin yrityksille myyvää toimialaa ja näiden toimialojen sisältä 39 suomalaista suuryritystä ja niiden 49 eri brändiä. Tutkimus pureutui erityisesti seu-raaviin kysymyksiin: • Kuinka menestyneitä suomalaiset yritykset ovat kansainvälisiin kilpailijoihinsa verrattuna? • Mitkä toimialat ovat ottaneet digitaalisen transformaation tosissaan ja seuranneet asiakkaitaan verkkoon? • Ketkä Suomen suurista yrityksistä ovat valituissa digitaalisissa ulottuvuuksissa menestyneimpiä? • Millä alueilla suomalaisten yritysten olisi ryhdistäydyttävä ottaakseen kansainvälisiä kilpailijoitaan kiinni? • Miksi suomalaiset yritykset häviävät liiketoimintaa ulkomaisille kilpailijoilleen? • Mitä muutoksia viime vuoteen on tapahtunut suomalaisten yritysten sähköisen liiketoiminnan hyödyntämisessä? TUTKIMUKSEN OTOS Tutkimuksessa oli mukana 11 B2C- ja 3 B2B-toimialaa. Tutkimukseen valittiin 39 suomalaisen yrityksen 49 eri brändiä. valinnan perusteet 28 yritystä 11:lta B2C- toimialalta MERKITTÄVÄ LIIKEVAIHTO PÄÄTÖKSENTEKO pääosin Suomessa ENINTÄÄN KOLME BRÄNDIÄ samalta toimialalta yritystä kohden 11 yritystä 3:lta B2B-toimialalta
 • 5. tutkimuksen tavoite ja otos Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 05 Suomen Digimenestyjät 2014 Arviointi Tutkimukseen valittujen yritysten digimenestystä arvioitiin suh-teessa alan parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin. Arviointi tapahtui 175:n objektiivisen arviointikriteerin avulla. Arviointikriteerit määri-tettiin kuuden digitaalisuuden ulottuvuuden alueelle, jolle jokaiselle annettiin painoarvo perustuen sen tärkeyteen yrityksen kokonaisval-taisessa yritykset arvioitiin kouluarvosanoin siten, että parhaimman arvosa-nan, Digimenestyksen ulottuvuudet (100%) DIGITAALINEN 20% MARKKINOINTI Arvioi yritysten kykyä tavoittaa potentiaa-lisia asiakkaita ja johdattaa heitä yrityksen digitaalisiin palveluihin erityisesti näyttö- ja hakukonemainonnan sekä omien medioiden käytön avulla. Osa-alueet: • Näyttömainonta • Hakukonemarkkinointi • Kumppanuusmarkkinointi • Oma media ASIAKKUUS 15% Arvioi yrityksen tehokkuutta ylläpitää ja laajentaa asiakkuuksia sähköisissä kanavis-sa erityisesti asiakaspalvelun, asiakkuuden aikaisen ristiinmyynnin, osallistamisen ja personoinnin suhteen. Osa-alueet: • Asiakaspalvelu • Asiakkuudenhallinta ja ristiinmyynti • Osallistaminen • Personointi Arvostelun asteikko digitaalisessa menestyksessä. Jokaisessa ulottuvuudessa 10, sai täyttämällä parhaat kansainväliset käytännöt. DIGITAALINEN 20% TUOTEKOKEMUS Arvioi yrityksen verkkosivuston toiminnalli-suutta, designia ja sisältöä erityisesti tuote-ja brändikokemuksen näkökulmasta. Osa-alueet: • Toimivuus • Design • Sisältö VERKKOKAUPPA 20% Arvioi yrityksen kykyä myydä sähköisissä kanavissa erityisesti tuotteiden esittelyn, ostoprosessin toimivuuden sekä myynnin tuen näkökulmista. Osa-alueet: • Tuotteiden esittely • Ostoprosessi • Myynnin tuki MOBIILI 15% Arvioi yrityksen kykyä hyödyntää mobiileja kanavia liiketoimintansa tukena erityisesti mobiilisivujen ja sovellusten käytöllä. Osa-alueet: • Mobiilisivut • Sovellukset SOSIAALINEN MEDIA 10% Arvioi yrityksen aktiivisuutta ja toiminnan strategisuutta relevanteissa sosiaalisissa medioissa sekä yrityksen omilla sivustoilla. Osa-alueet: • Facebook • Twitter • YouTube • Muut sosiaaliset mediat 10 ERINOMAINEN 9 KIITETTÄVÄ 8 HYVÄ 7 TYYDYTTÄVÄ 6 KOHTALAINEN 5 VÄLTTÄVÄ 4 HYLÄTTY Arviointi tehtiin objektiivisesti arvosteltavien kriteerien pohjalta pyrkien minimoimaan subjektiivinen arviointi aina kun mahdollista. Arviointikriteereistä tehtiin mahdollisimman hyvin toimialojen yli soveltuvia, jotta arviointia voitiin tehdä yli toimialarajojen. Tarvittaessa käytettiin kuitenkin toimialoille tai yritystyypeille räätälöityjä kriteerejä; esimerkiksi verkkokaupan alueella käytettiin tuote- ja palveluyrityksille sekä B2C- ja B2B-yrityksille erilaisia niille soveltuvia arviointikriteereitä. Ne kriteerit, jotka eivät soveltuneet tietyille toimialoille tai yrityksille, jätettiin huomioimatta arvioinneissa niin, ettei tästä koitunut haittaa näiden yritysten arvioinnille. Arviointi on tehty kesän 2014 aikana keskittyen suo-malaisiin sivustoihin, jolloin arviointiin ovat vaikuttaneet arvioitavien yritysten tutkimuksen aikana käynnissä olleet aktiviteetit ja kampanjat sekä sen hetkiset digitaaliset palvelut.
 • 6. 06 Suomen Digimenestyjät 2014 TUTKIMUKSEN TIIVISTELMÄ Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus TUTKIMUKSEN TIIVISTELMÄ Suomalaiset yritykset ovat keskimäärin vielä kaukana kansainvälisistä parhaista käytännöistä, mutta suomalaisten yritysten digitaalinen kypsyysaste on selkeästi kasvanut viime vuoteen nähden. Parhaat suomalaiset yritykset yltävät kansainväliseen keskitasoon. Suomalaisilla yrityksillä on vielä runsaasti parantamisen varaa digimenestyksessään verrattuna kansainvälisiin edelläkävijöihin. B2C-toimialan keskiarvo jäi tyydyttä-välle tasolle (7) ja B2B-toimialojen kohtalaiselle tasolle (6-) viime vuoden tapaan. Vaikka suomalaisilla yrityksil-lä onkin vielä matkaa kansainväliselle huipulle, suoma-laisyritysten digitaalinen kypsyysaste viime vuodesta on ollut selkeästi nousujohteinen. Sekä B2C- että B2B-toimialat paransivat tulostaan tai vähintään säilyttivät viimevuotisen tasonsa miltei jokaisella mitatulla digi-taalisuuden ulottuvuudella. Teleoperaattorit olivat viime vuoden tapaan edistyksel-lisin toimiala vedonlyönnin ja rahapelien ollessa toisella sijalla. Molemmat toimialoista olivat tehneet merkittäviä parannuksia digitaaliseen liiketoimintaansa viime vuo-teen verrattuna ja onnistuneet nostamaan toimialojen keskiarvoa puolella arvosanalla. Toimialoista eniten kehitystä oli saanut aikaan energia, ja Helsingin Energia olikin suurimman nousun tehnyt yksittäinen yritys parantamalla monipuolisesti miltei jokaista arvioinnin eri osa-aluetta. Teleoperaattoreiden, vedonlyönnin ja rahapelien, median ja erityisesti energi-an digitaalisen edistymisen siivittämänä B2C-toimialo-jen keskiarvo nousi viime vuodesta. B2B-toimiala jäi viime vuoden tavoin selkeästi B2C-toimi-aloista jälkeen. Siitä huolimatta, että B2B-yritykset kehit-tyivät vuoden aikana B2C-yrityksiä hitaammin, niiden kehityksessä on samanlainen trendi kuin B2C-toimialoilla. B2B-yrityksillä onkin huomattavasti enemmän käyttämä-töntä potentiaalia sähköisen liiketoiminnan kehityksessä. Suomen digimenestynein B2C-yritys oli jälleen Helsin-gin Sanomat, mutta kilpailu kärkisijoista oli huomatta-vasti viime vuotta kiivaampaa. B2B-yrityksistä korkeim-malle sijalle nousi tänä vuonna Wärtsilä varsinkin muita vahvemman sosiaalisen median hyödyntämisen takia. Suomalaiset B2C-yritykset olivat panostaneet kulu-neen vuoden aikana erityisesti sähköiseen asiakkuu-denhallintaan parantaen toimialojen keskiarvoa yhdellä arvosanalla. Tämä näkyi muun muassa asiakaspalvelun monipuolistumisena. Yritykset olivat kehittäneet eri-tyisesti sähköistä asiakaspalveluaan kanavoimalla asiak-kaita tehokkaammin useimmin kysyttyjen kysymysten pariin ja lisäämällä chat-palveluja. Lisäksi myynnin tuen näkyvyyteen ja helppouteen oltiin panostettu runsaas-ti. Viime vuoteen verrattuna suomalaiset B2C-yritykset paransivat myös sosiaalisen median osaamistaan miltei yhdellä arvosanalla hyödyntämällä laajasti eri sosiaalisen median kanavia. Mainittavaa on myös selkeä parannus verkkokaupan myynnin tuessa. Yllättävää kuitenkin oli, etteivät suomalaisyritykset ole panostaneet enempää mobiilialustoihin, vaikka asiakkaat siirtyvät yhä enem-män niiden pariin. Suomalaisyritysten digitaalisissa kyvykkyyksissä on paljon mahdollisuuksia edelleen hyödyntämättä siitäkin huolimatta, että merkittävää kehitystä on tapahtunut monilla alueilla. Kehittämisalueissa korostuvat erityi-sesti yrityksen keräämän tiedon hyödyntäminen ja älyk-kyyden mahdollistama parempi räätälöinti. Tulevaisuu-dessa näiden alueiden merkitys tulee korostumaan vielä nykyistäkin voimakkaammin.
 • 7. 07 Suomen Digimenestyjät 2014 TUTKIMUKSEN TIIVISTELMÄ Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus TOP 3 B2C YRITYKSET TOP 3 B2B YRITYKSET TOIMIALOJEN ARVOSANAT 1 1 2 2 3 3 B2B keskiarvo 6- Teleoperaattorit Vedonlyönti ja rahapelit Matkailu Media Vähittäiskauppa Vakuutus Kuluttajatuotteet Pankki Energia Ruoka Polttoainekauppa Metsäteollisuus Konepaja Rakennus 8- (7+) 7½ (7) 6 (6) 7+ (7+) 7+ (7-) 6+ (6) 6½ (6+) 6½ (5+) 6- (6-) 7 (7) 7 (7-) 7- (7-) B2C keskiarvo 7 5½ (5½) 6- (5½) ( ) 2013
 • 8. 08 Suomen Digimenestyjät 2014 AVAINLÖYDÖKSIÄ Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus AVAINLÖYDÖKSIÄ Jo 28% yrityksistä käyttää reaaliaikaista DIGITAALINEN MARKKINOINTI DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS VERKKOKAUPPA 78% ASIAKKUUS MOBIILI SOSIAALINEN MEDIA 96% 84% 72% 33% 96% 58% 88% 50% 58% 29% 92% 16% 84% 32% 54% 28% 92% 12% 76% 26% 18% 40% 25% 82% 15% 46% 42% Relevantti haku-konemainonta Näyttömainonta päämedioissa Uudelleenmark-kinointi Kumppanuus-markkinointi Kanta-asiakasohjelmaan rekisteröityminen verkossa Puhelinnumero näkyy verkossa Sähköpostiohjelma olemassa oleville asiakkaille Usein kysytyt kysymykset Reaaliaikainen asiakaspalvelu chat Toimiva tuotehaku Tuotevertailu Tuotevideot Tuotearvostelut Mobiilioptimoidut sivut Android sovellus iOS sovellus Windows Phone sovellus Ristiinmyynti Yli 4 toimitus-vaihtoehtoa Reaaliaikainen myyntiä tukeva chat Lisämyynti Varastosaldon näyttäminen chattiä myynnin tuessa 28% 29% 29% verkkokauppiaista tarjoaa asiakkailleen yli neljä toimitusvaihtoehtoa Koska kaikki kriteerit eivät ole jokaisella toimialalla olennaisia, esitetyissä kokonaisprosenteissa huomioidaan ainoastaan ne yritykset, joille kyseinen kriteeri määriteltiin tutkimuksessa merkitykselliseksi.
 • 9. 09 Suomen Digimenestyjät 2014 TUTKIMUKSEN MENESTYJÄT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus TUTKIMUKSEN MENESTYJÄT Helsingin Sanomat uusi viime vuoden voittonsa, mutta Digimenestyjien kärki tasoittui selvästi TeliaSoneran, Veikkauksen ja If:n noustua aivan voittajan kantaan. B2C Kuluttajille myyvät toimialat menestyivät yrityksille myyviä toimialoja paremmin erityisesti teleoperaattoreiden ja vedon-lyönti- ja rahapeliyritysten johdolla. SUOMEN PARAS B2C-YRITYS Kuluttajille myyvät toimialat menestyivät tutkimuksessa paremmin kuin yrityksille myyvät toimialat saaden keskimäärin kohtalaisen arvosanan (7). Viime vuoteen verrattuna keskimääräinen arvosana nousi puolella numerolla erityisesti parantuneen asiakkuudenhal-linnan, sosiaalisen median ja verkkokaupan ansiosta. B2C-toimi-aloista parhaiten menestyivät viime vuoden tavoin toimialat, joilla kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut nopeimmin tai joihin kansainvälinen kilpailu kohdistunut voimakkaimmin. Digitaalisesti menestyneitä toimialoja yhdistää myös pyrkimys ajaa myynti verk-koon. Teleoperaattorit olivat digitaalisen markkinoinnin ja sosiaali-sen median ulottuvuuksilla paras toimialoista, kun taas vedonlyönti ja rahapelit pärjäsivät parhaiten asiakkuudenhallinnassa ja olivat heti operaattoreiden jälkeen parhaita digitaalisessa markkinoinnissa. Keskiarvoltaan heikoin ulottuvuus B2C-toimialoille oli mobiili, jos-sa arvosanat jakaantuivat toimialojen kesken laajasti hyvästä (8) aina kohtalaisiin (6) ja välttäviin arvosanoihin (5) asti. Yksittäisistä B2C-brändeistä Helsingin Sanomat nousi koko tutkimuksen kärkeen vii-me vuoden tavoin monipuolisella digiosaamisellaan. B2B Metsäteollisuusyritykset olivat viime vuoden tapaan B2B-toimi-aloista digimenestyneimpiä arvosanan jäädessä silti kohtalai-selle tasolle (6). SUOMEN PARAS B2B-YRITYS Yrityksille myyvät B2B-toimialat menestyivät viime vuoden tavoin tutkimuksessa huomattavasti heikommin kuin kuluttajille myyvät toimialat saaden kohtalaisen arvosanan (6-). Suomalaiset B2B-yri-tykset ovat kuitenkin hiljalleen alkaneet herätä meneillään olevaan digitalisoitumiseen. Hyvänä osoituksena on se, että verkkosivujen taso alkaa olla hyvissä kantimissa, kun myös yritysasiakkaat etsivät yhä enemmän tietoa tuotteista ja palveluista verkosta. Paras B2B-toi-mialoista oli metsäteollisuus lähinnä muita B2B-toimialoja parem-man sähköisen asiakkuudenhallintansa ansiosta. B2B-yritysten kär-ki oli tasainen mutta valitettavan heikkotasoinen. Yksittäisistä B2B-brändeistä paras oli Wärtsilä erityisesti hyvän verkkokauppansa ja sosiaalisen median hallintansa ansiosta.
 • 10. 10 Suomen Digimenestyjät 2014 TUTKIMUKSEN MENESTYJÄT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus Viime vuoden tavoin erityisesti ne toimialat, joiden ydinliiketoiminta on voimakkaan muutoksen alla digitaalisen murroksen myötä, menestyivät tutkimuksessa parhaiten. DIGITAALINEN MARKKINOINTI Runsaasti verkkomyyntiä tekevät yrityk-set menestyivät digitaalisessa markki-noinnissa viime vuoden tavoin. SUOMEN PARAS DIGIMARKKINOIJ A Viime vuoden tavoin digitaalisessa markki-noinnissa kehittyneimpiä olivat toimialat, joille verkkomyynti on keskeinen myynti-kanava. Edistyneimpiä toimialoja, teleope-raattoreita sekä vedonlyöntiä ja rahapelejä, yhdistää kova kilpailu asiakkaista ja mah-dollisuus tehdä ostotransaktiot sähköisesti, jonka seurauksena toimialat ovat jatkaneet panostamistaan digitaaliseen markkinoin-tiin. Parhaimmat toimijat olivatkin vahvoja miltei jokaisella digitaalisen markkinoinnin osa-alueella. Kirkkaasti paras toimija oli tänä vuonna TeliaSonera, joka hyödyntää erin-omaisesti niin hakukone-, kumppanuus- ja näyttömainontaa kuin omia medioitaan asiakashankintaan. DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS Digitaalinen tuotekokemus oli suomalais-yritysten vahvin digitaalinen ulottuvuus, jossa yritykset pärjäsivät hyvin verrattu-na kansainvälisiin edelläkävijöihin. SUOMEN PARAS DIGITAALINEN TUOTEKOKE MUS Suomalaisyritysten verkkosivut ovat kan-sainväliseen tasoon nähden hyvällä tasolla. Suomalaiset toimijat näyttävät ymmärtäneen hyvän digitaalisen tuotekokemuksen tuo-misen asiakkaille, sillä verkkosivut toimivat asiakkaille tärkeänä tiedon ja inspiraation lähteenä sekä brändin rakentajana. Hyvän tuotekokemuksen merkitys tuleekin kasva-maan kuluttajien siirtyessä enenevissä mää-rin digitaalisiin kanaviin etsiessään tuotteista tietoa. Tänä vuonna digitaalisessa tuotekoke-muksessa käytiin erittäin tasaista kamppailua yritys- ja toimialatasoilla. Helsingin Sanomat nousi vertailun kärkeen toimivilla sivuillaan, kattavalla sisällöllään ja hyvällä designillaan. VERKKOKAUPPA Vähittäiskauppiaat menestyivät viime vuoden tavoin verkkokaupassa. Ruoka-alan yrityksillä on paljon työtä vielä edessä kauppansa modernisoimisessa verkkoaikaan. Myös pankkien uusasia-kashankinta verkossa on erittäin heikkoa. SUOMEN PARAS VERKKOKAUPPA Vähittäiskauppa ja vakuutusala menestyi-vät hyvin verkkokaupassa selkeiden osto-polkujen ja hyvän myynnin tuen ansios-ta. Useimmilla toimialoilla on kuitenkin reilusti parantamisen varaa verrattuna kansainväliseen tasoon. Erityisesti päivit-täistavarakauppa on ulkomaalaista kilpai-lijoistaan kehityksessä jäljessä. Monet B2C-ja B2B-toimialat ovat kuitenkin alkaneet vähitellen panostaa verkkokauppaan, mikä näkyy toimialojen keskiarvon nousuna. Voiton vienyt Anttila on parantanut paljon verkkokauppaansa ja tarjoaa asiakkailleen nykyään hyvin toimivan ostoprosessin, vahvaa myynnin tukea sekä onnistuu hyvin tuotteiden ristiinmyymisessä.
 • 11. 11 Suomen Digimenestyjät 2014 TUTKIMUKSEN MENESTYJÄT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus Kokonaisuutena on ilo huomata, että Suomen parhaat yritykset yltävät kiitettäviin arvosanoihin jo miltei jokaisella tarkastellulla ASIAKKUUS Digitaalisen asiakkuudenhallinnan hallit-sevat parhaiten vedonlyönti- ja rahapeli-yritykset sekä vähittäiskauppiaat. SUOMEN PARAS ASIAKKUUS Suomalaisyritykset ovat alkaneet ohjata asiakkaitaan hoitamaan asiakaspalveluun liittyviä asioita verkon välityksellä entistä enemmän. B2C-yritykset olivat panostaneet kuluneena vuonna asiakkuudenhallintaan keskimääräisesti eniten digitaalisista ulot-tuvuuksista, joka näkyi arvosanan nousu-na kohtalaiselta (6) tyydyttävälle (7) tasolle. Erityisesti vähittäiskauppiaat tekivät suuren harppauksen panostaen varsinkin digitaa-liseen asiakaspalveluun. Paras yritys asiak-kuudenhallinnassa oli Prisma, joka oli teh-nyt roiman parannuksen parantaen tasaisen vahvasti asiakkuudenhallinnan osa-alueita. MOBIILI Mediayritykset olivat parhaimpia hyödyn-tämään mobiilioptimoituja verkkosivuja ja -sovelluksia. Yleisesti ottaen suomalai-silla yrityksillä on kuitenkin vielä paljon parantamisen varaa mobiilikanavissa. SUOMEN PARAS MOBIILISSA Mediayritykset olivat paras toimiala mobii-likanavien hyödyntämisessä yleisen tason jäädessä yllättävän alas. Huolimatta mobii-liosaamisen korkeasta tasosta Suomessa suomalaisyritykset eivät vieläkään hyödyn-nä mobiilikanaviaan, vaikka asiakkaat ovat enenevissä määrin siirtyneet käyttämään mobiililaitteita. Etenkin vähittäiskauppi-ailla on runsaasti opittavaa kansainvälisistä edelläkävijöistä - vaikka kauppiaat liik-kuvat hitaasti oikeaan suuntaan, mobiili-verkkokauppaan tulisi panostaa runsaasti enemmän ja nopeammalla syklillä. Yksittäi-sistä toimijoista Kauppalehti oli paras sisäl-löllisesti vahvoilla ja kiitettävästi toimivilla mobiilioptimoiduilla verkkosivuillaan sekä mobiilisovelluksellaan. SOSIAALINEN MEDIA Suomalaisyritykset ovat panostaneet runsaasti sosiaalisen median kanaviin kuluneen vuoden aikana B2C-yritysten nostaessa keskimääräisen osaamistason-sa tyydyttävälle tasolle (7+). SUOMEN PARAS SOSIAALISESS A MEDIASSA Vahvat kuluttajatuotebrändit menestyivät sosiaalisessa mediassa parhaiten viime vuo-den tavoin. Hyvin menestyneet yritykset käyttävät sosiaalista mediaa laajasti eri tar-koituksiin, kuten asiakaspalveluun, mark-kinointiin ja tiedotukseen. B2C-yritysten keskiarvo jäi kuitenkin suuren hajonnan takia tyydyttävälle tasolle (7+), vaikka sosi-aalisessa mediassa saavutettiinkin eniten kiitettäviä arvosanoja tutkimuksessa. Kär-kisijan tänä vuonna sai TeliaSonera, joka toimii monipuolisesti ja aktiivisesti eri sosi-aalisen median kanavissa. digitaalisuuden ulottuvuudella.
 • 12. Digitaalisuuden ulottuvuudet Tarkastelimme valitsemiamme yrityksiä kuuden ulottuvuuden kautta. Seuraavaksi käymme läpi käytettyjä ulottuvuuksia tarkemmin sekä esittelemme, mitkä yritykset menestyivät niillä parhaiten.
 • 13. DIGITAALINEN MARKKINOINTI Teleoperaattorit uusivat voittonsa digitaalisessa markkinoinnissa TeliaSoneran noustessa kärkeen parhaalla mahdollisella arvosanalla. TeliaSonera erottui edukseen jokaisella digitaalisen markkinoinnin osa-alueella ja oli erityisen vahva hakukonemarkkinoinnissa. Viime vuoden tapaan digitaalisen markkinoinnin osaamisen kärkeen sijoittuivat toimialat, jotka hyödyntävät aktiivisesti verkkokauppaa. Vaikka yksittäiset yritykset menestyivätkin kiitettävästi digitaalisessa markkinoinnissa, yleisesti ottaen suomalaisyrityksillä on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Osa suomalaisyrityksistä ei ole vielä onnistunut tehokkaasti valjastamaan digitaalista markkinointia kilpai-luedukseen huolimatta sen tarjoamasta mitattavuudesta ja kustannus-tehokkuudesta. Suomen parhaimmat yritykset digitaalisessa markkinoinnissa olivat vahvoja miltei jokaisella digitaalisen markkinoinnin osa-alueella – tämä oli myös Veikkauksen huiman nousun salaisuus kärkikastiin. Parhaiten menestyneitä yrityksiä yhdistää tiukka kamppailu asiakkaista sekä mah-dollisuus tehdä ostotransaktiot sähköisesti, jotka luovat kannusteen panostaa uusasiakashankintaan digitaalisissa kanavissa. Teleoperaattorit uusivat kirkkaasti voittonsa digitaalisessa markkinoin-nissa olemalla erittäin aktiivisia jokaisella digitaalisen markkinoinnin osa-alueella. TeliaSonera nousi tämän vuoden tutkimuksessa kärkeen ansaitsemalla parhaan mahdollisen arvosanan. Yritys kirkasti viime vuo-den hopeasijansa digitaalisessa markkinoinnissa olemalla todella vahva jokaisella digitaalisen markkinoinnin eri osa-alueella ja varsinkin erin-omaisen hakukonemarkkinointinsa ansiosta. B2C-yritykset olivat odotetusti edelleen B2B-yrityksiä vahvempia tällä ulottuvuudella. Viime vuoteen verrattuna B2B-yritysten digitaalisen markkinoinnin osaaminen laski keskimäärin puolella arvosanalla erityi-sesti heikon näyttö- ja kumppanuusmainonnan hyödyntämisen takia Digitaalinen markkinointi keskittyi arvioimaan yritysten kykyä tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja johdattaa heitä yrityksen digitaalisiin palveluihin erityisesti näyttö-ja hakukonemainonnan sekä omien medioiden käytön avulla. OSA-ALUEET: • Näyttömainonta • Hakukonemarkkinointi • Kumppanuusmarkkinointi • Oma media Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 14
 • 14. Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 15 TELIASONERA 6½ TeliaSonera ansioitui erityisesti hakukonemarkkinoinnissa. TeliaSonera ylsi parhaaseen mahdolliseen arvosanaan (10) digitaalisessa markkinoinnissa hyödyntämällä kattavasti niin näyttömainonnan, hakukonemarkkinoinnin kuin kumppanuus-markkinoinninkin tarjoamia mahdollisuuksia. TeliaSonera oli Suomen paras hakukonemarkkinoinnissa hyödyntäen taitavasti sekä hakukoneoptimointia että hakukonemainontaa. Haku-konemainoksissa on panostettu ostokonversioon: alalinkit johdattavat asiakkaan suoraan mainoksen mukaisen tuotteen ostoprosessiin verkkokaupassa. DIGITAALINEN MARKKINOINTI TOP 10 YRITYKSET 1 ( 2 ) TeliaSonera 10 2 ( 1 ) If 9- 3 ( 3 ) DNA 8½ 4 ( 19 ) Veikkaus 8+ 5 ( 11 ) Helsingin Sanomat 8 6 ( 7 ) Anttila 8- 7 ( 14 ) VR 8- 8 ( 12 ) Verkkokauppa.com 7½ 9 ( 5 ) Prisma 7½ 10 ( 17 ) Etuovi.com 7+ DNA DNA hyödyntää uudelleenkohdistamista näyttömainonnassaan. DNA ylsi täysiin pisteisiin näyttömainonnan osa-alueella. Erityisen esimerkillistä Suomen mittakaavassa oli DNA:n panostaminen uudelleenkohdistamiseen. Uudelleenkohdistamisen avulla näyttö-mainokset seurasivat yrityksen nettisivuilla vierailijaa eri sivustoille, ohjaten potentiaaliset asiakkaat takaisin sivustolle mahdollista ostoa varten. DNA:n näyttömainoksissa on selkeä omalla kirkkaalla värillään erottuva toimintakehotus (call-to-action), joka ohjaa asiak-kaan suoraan ostoprosessiin laittamalla automaattisesti mainok-sen mukaisen tuotteen ostoskoriin. DIGITAALINEN MARKKINOINTI TOIMIALAT 8+ 8- 7- 6½ 6½ 6 6 6- 5 5 4½ 4½ 4½ Teleoperaattorit Vedonlyönti Vähittäiskauppa Vakuutus Media Matkailu Pankki Ruoka Kuluttajatuotteet Energia Metsäteollisuus Konepaja Polttoainekauppa Rakennus B2C keskiarvo B2B keskiarvo DIGITAALISEN MARKKINOINNIN ONNISTUJIA SUOMEN PARAS SÄHKÖINEN MARKKINOIJA Suomen Digimenestyjät 2014 2013 5- 6½ Suomen Digimenestyjät 2014
 • 15. DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS Digitaalisessa tuotekokemuksessa käytiin erittäin tasaista kamppailua yritys- ja toimialatasoilla viime vuoden tavoin. Paras yritys oli Helsingin Sanomat, jonka digitaalinen tuotekokemus oli kiitettävä (9) erityisesti laadukkaan sisällön ja hyvän designinsa ansiosta. Suurimmat suomalaisyritykset ovat saaneet digitaalisen liiketoiminnan perusasiat kuntoon tuomalla hyvän digitaalisen tuotekokemuksen asi-akkailleen. Kuten viime vuonna, digitaalinen tuotekokemus oli kaikista arvioiduista digitaalisuuden ulottuvuuksista tasaisin ja vahvin. Moni koko-naisuutena heikostikin pärjännyt toimiala ja yritys sai digitaalisesta tuo-tekokemuksesta hyvän arvosanan lähinnä hyvien verkkosivujen ansiosta. Viime vuoteen verrattuna erityisesti heikoiten sijoittuneet toimialat, energia, konepaja sekä vedonlyönti ja rahapelit, olivat tehneet huomatta-via parannuksia digitaalisen tuotekokemuksen jokaiselle eri osa-alueelle nostaen reippaasti toimialansa arvosanaa tällä alueella. Vaikka muuten muutokset toimialatasolla olivat melko vähäisiä suhteessa viime vuo-teen, yritystasolla top 10:een nousi neljä uutta yritystä: Stockmann, If, Citymarket ja TeliaSonera. Helsingin Sanomat nousi ulottuvuuden par-haaksi kiitettävällä arvosanalla (9) erottuen erityisesti verkkosivujensa tarjoamalla kattavalla sisällöllään. B2C-yritysten menestys oli arvioinnissa odotettua viime vuoden tapaan, koska verkkosivut ovat yksi tärkeimmistä markkinointikanavista erityi-sesti tuotteiden valintavaiheessa. Eniten parannettavaa yrityksillä on kui-tenkin sisältömarkkinoinnissa. Verkkosivut ovat elintärkeitä nykypäivän yrityksille, sillä ne toimivat niin asiakkaiden tiedon ja inspiraation lähtee-nä kuin myös brändin rakentajana. Digitaaliseen tuotekokemukseen panostaminen tuntuu olevan yhä enemmän keskiössä myös B2B-yritysten digitaalisessa strategiassa. B2B-yritykset ovat parantaneet viimevuotista sijoitustaan digitaali-sessa tuotekokemuksessa B2C-yrityksiin nähden. B2B-toimialoista etenkin konepajat petrasivat sijoitustaan reippaasti tuomalla parem-man tuotekokemuksen asiakkailleen. Digitaalinen tuotekokemus keskittyi arvioimaan yrityksen verkkosivuston toiminnallisuutta, designia ja sisältöä erityisesti tuote-ja brändikokemuksen näkökulmasta. OSA-ALUEET: • Toimivuus • Design • Sisältö Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 16
 • 16. Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 17 HELSINGIN SANOMAT 8 8 Helsingin Sanomien panostukset digitaalisuuteen näkyvät hyvin heidän verkkosivujensa suunnittelussa. Verkkosivut ovat rakenteeltaan äärimmäisen selkeät, navigaatiossa on keskitytty tärkeimpien asioiden korostamiseen ja kuluttajille tuotetaan paljon mielenkiintoista sisältöä. Lisäksi hyvä digitaalinen tuotekokemus onnistutaan säilyttämään huolimatta siitä, käyttääkö kuluttaja sivujen selaamiseen tietokonetta, tablettia vai mobiilipäätelaitetta. Vahva suoriutuminen useimmilla mitatuilla digitaalisen tuotekokemuksen kriteereillä siivitti Helsingin Sanomat ulottuvuuden kärkitilaan. DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS TOP 10 YRITYKSET 1 ( 2 ) Helsingin Sanomat 9 2 - Stockmann 9- 3 ( 12 ) If 8½ 4 ( 6 ) Fiskars 8½ 5 ( 17 ) Citymarket 8½ 6 ( 9 ) Sokos 8½ 7 ( 11 ) TeliaSonera 8½ 8 ( 7 ) Nordea 8½ 9 ( 10 ) Finnair 8½ 10 ( 34 ) Helsingin Energia 8½ HELSINGIN ENERGIA Helsingin Energia houkuttelee kävijää modernilla ulkoasulla. Helsingin Energian verkkosivuissa on panostettu raikkauteen ja visuaaliseen ilmeeseen, jotka saavat kävijän pysymään sivuilla pidempään ja luovat positiivista mielikuvaa brändistä. Sivut on suunniteltu erinomaisesti myös toimivuuden näkökulmasta – verk-kosivulla vierailevat pääsevät tekemään tyypillisimpiä asiakkaiden haluamia toimintoja suoraan etusivulta, mikä säästää huomat-tavasti kävijän aikaa. Toimintakehotukset (calls-to-action) ovat ytimekkäitä ja erottuvat oranssin värin ansiosta helposti. DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS TOIMIALAT 8+ 8+ 8+ 8+ 8+ 8 8 8 8- 8- 8- 7½ 7½ 8- Pankki Vähittäiskauppa Matkailu Kuluttajatuotteet Energia Media Vakuutus Teleoperaattorit Rakennus Konepaja Polttoainekauppa Ruoka Metsäteollisuus Vedonlyönti B2C keskiarvo B2B keskiarvo DIGITAALISEN TUOTEKOKEMUKSEN ONNISTUJIA 2013 SUOMEN PARAS SÄHKÖINEN TUOTEKOKEMUS Suomen Digimenestyjät 2014 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 17. VERKKOKAUPPA Toimialoista vähittäiskauppa, vakuutus ja matkailu olivat parhaita verkkokaupassa. Yksittäistä toimijoista Anttila oli tehnyt suuria parannuksia verkkokauppaansa nousten Viime vuoden tapaan verkkokaupassa oli toimialojen ja yritysten välil-lä runsaasti hajontaa vähittäiskaupan noustessa korkeimmalle sijalle. Yleisesti ottaen kärkipäähän sijoittuvia toimialoja yhdistää vahva verk-kokaupan merkitys liiketoiminnan kannalta. Yhä useampi toimiala on alkanut kuitenkin aktiivisesti hyödyntämään verkkokauppaa, mistä esi-merkkinä muun muassa energia-, teleoperaattori- ja rakennustoimialo-jen parantuneet arvosanat. Vaikka suomalaiset yritykset olivat parantaneet verkkokauppojansa viime vuoteen nähden, niillä on silti reilusti parantamisen varaa verrattuna ulko-maalaisiin kilpailijoihinsa. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan toimijat ovat viime vuoden tapaan yhä selkeästi käyttötavaraa heikompia, vaikka kuluneen vuoden aikana päivittäistavarakauppiaat ovatkin tehneet panos-tuksia esimerkiksi verkkoruokakauppapilottien muodossa. Verkkokauppa onkin yksi suomalaisyritysten kompastuskivistä. Verkkokaupan tullessa yhä tärkeämmäksi ostokanavaksi fyysisten kauppapaikkojen rinnalle, suomalaisyritysten on panostettava enenevässä määrin verkkokauppaan. Yksittäinen alue, jossa uudet panostukset näkyvät kuitenkin erityisen selvästi, on verkkokaupan myynnin tuki. Viime vuoteen nähden useat toimijat olivat parantaneet varsinkin myynnin tuen näkyvyyttä ja alka-neet hyödyntämään chat-palvelua. Esimerkiksi Anttila tarjoaa asiakkail-leen sivuillaan vahvan myynnin tuen sekä toimivan ostoprosessin. B2B-yritykset ylsivät hieman yllättäen erittäin lähelle B2C-yritysten tasoa tutkimuksessa. Tämä näkyy B2B-puolella erityisesti palvelulii-ketoimintaansa kasvattaneissa konepajayrityksissä, jotka käyttävät verkkosivujansa tukemaan asiakkaidensa monimutkaisia ostoproses-seja sekä luomaan myyntiliidejä. yritysten kärkeen. Verkkokauppa keskittyi arvioimaan yrityksen kykyä myydä sähköisissä kanavissa erityisesti tuotteiden esittelyn, ostoprosessin toimivuuden sekä myynnin tuen näkökulmista. OSA-ALUEET: • Tuotteiden esittely • Ostoprosessi • Myynnin tuki Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 18
 • 18. Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 19 ANTTILA 6+ 6 6 Anttila hyödyntää ristiinmyyntiä aktiivisesti verkkokaupas-saan. Tänä vuonna verkkokaupassa voiton vei Anttila hyvin toimivan ostoprosessin ja vahvan myynnin tuen ansiosta. Anttila onnistuu varsin mainiosti erityisesti selkeässä ja toimivassa ristiinmyynnissä. Onnistunut ristiinmyynti lisää liikevaihtoa ker-taostosten loppusummaa kasvattamalla ja mahdollistaa korke-ampikatteisten oheistuotteiden kauppaamisen houkuttelevasti. Suomalaisilla yrityksillä on kuitenkin yleisesti vielä paljon opittavaa erityisesti tuotteiden paketoinnista ja lisämyynnistä. VERKKOKAUPPA TOP 10 YRITYKSET 1 ( 10 ) Anttila 9+ 2 ( 1 ) Prisma 9- 3 ( 3 ) Sokos 8½ 4 ( 2 ) Verkkokauppa.com 8½ 5 ( 4 ) If 8½ 6 ( 5 ) Alepa 8+ 7 ( 8 ) Elisa 8 8 ( 6 ) Veikkaus 8 9 - Stockmann 7½ 10 - Lähitapiola 7½ KONE Koneen sivut on integroitu hyvin asiakasportaaliin. Koneen verkkosivuilta pääsee kätevästi yhdellä klikkauksella sähköiseen asiakasportaaliin. Yleensä B2B-yrityksillä ongelmana on, että extranet tai myyntiportaali on täysin erillään verkkosivuilta ja sitä on etsittävä hakukoneen avulla. Asiakasportaali parantaa ja tehostaa huomattavasti ostoprosessia ja mahdollistaa asiakkaan henkilökohtaisen palvelun. VERKKOKAUPPA TOIMIALAT 8 8- 7+ 7+ 7 6½ 6+ 6½ 5 4+ 4 6+ Vähittäiskauppa Vakuutus Matkailu Kuluttajatuotteet Vedonlyönti Teleoperaattorit Konepaja Energia Media Rakennus Metsäteollisuus Polttoainekauppa Pankki Ruoka B2C keskiarvo B2B keskiarvo VERKKOKAUPAN ONNISTUJIA 7 2013 SUOMEN PARAS VERKKOKAUPPA Suomen Digimenestyjät 2014 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 19. ASIAKKUUS B2C-yritykset olivat panostaneet runsaimmin asiakkuuteen kuluneena vuonna kaikista ulottuvuuksista, joka näkyi arvosanan nousuna kohtalaisesta (6) tyydyttävälle (7) tasolle. Kaikki asiakkuudenhallinnassa hyvin menestyneet yritykset ohjasivat asiakkaitaan hoitamaan asiakaspalveluun liittyviä asioita kustannustehokkaasti verkon välityksellä. Vähittäiskauppiaat tekivät suuren harppauksen digitaalisessa asiakkuu-denhallinnassa verrattuna viimevuotiseen tutkimukseen panostaen var-sinkin asiakaspalveluun. Vedonlyönti ja rahapelit onnistuivat kuitenkin vielä pitämään vähittäiskaupat takanaan. Vaikka suurin osa toimialoista paransi sähköistä asiakkuudenhallintaansa viime vuoteen nähden, suo-malaisyrityksillä on vielä runsaasti työnsarkaa sähköisessä asiakkuuden-hallinnassa erityisesti asiakkaiden osallistamisen alueella. Prisma nousi tämän vuoden tutkimuksessa parhaimmaksi yritykseksi asiakkuudenhallinnassa parantamalla tasaisen vahvasti miltei jokaista eri asiakkuudenhallinnan osa-aluetta. Vähittäiskaupan siirtyessä verkkoon onkin luonnollista, että sähköistä asiakkuudenhallintaa ja asiakaspalve-lua parannetaan. Tästä esimerkkinä kärkikymmenikköön sijoittui tänä vuonna peräti kolme uuttaa vähittäiskauppiasta: Alepa, Prisma ja Sokos. Kuluttajien käyttäytymisen muuttuessa yhä nopeammalla tahdilla digi-talisoituvassa ympäristössä B2C-yritykset joutuvat kehittämään säh-köistä asiakkuutta aktiivisesti. Tästä johtuen on hyvin yllättävää, etteivät tietyt toimialat, kuten vakuutusyhtiöt tai pankit Nordeaa lukuun otta-matta vieläkään hyödynnä runsaslukuisia asiakaspalvelukontaktejaan tehokkaammin. Asiakaskontaktien hoitaminen olisi verkon välillä kus-tannustehokkaampaa ja useimmille asiakkaille helpompaa. B2B-toimialalla samansuuntaista kehitystä ei ole vielä nähtävissä. B2B-toimialat sijoittuivat melko yllätyksettömästi tutkimuksen häntäpäähän pärjäten viimekin vuotta heikommin. B2B-yritysten sijoitusta arvioi-taessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, ettei tutkimuksessa huomioida B2B-yritysten mahdollisia asiakasportaaleja. Asiakkuus arvioi yrityksen tehokkuutta ylläpitää ja laajentaa asiakkuuksia sähköisissä kanavissa erityisesti asiakaspalvelun, asiakkuuden aikaisen ristiinmyynnin, osallistamisen ja personoinnin suhteen. OSA-ALUEET: • Asiakaspalvelu • Asiakkuudenhallinta ja ristiinmyynti • Osallistaminen • Personointi Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 20
 • 20. Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 21 PRISMA 7- 7- Prisma tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman työkaluja heidän kysymyksiinsä vastaamiseksi. Prisman verkkokaupassa on selvästi näkyvillä pääsy puhelin- sekä sähköpostiyhteystietoihin, itsepalvelutoiminnallisuuksiin usein kysyttyjen kysymysten ja ohjeiden muodossa, ja kuluttajille tarjotaan myös asiakaspalvelua live-chat toiminnallisuuden avulla. Hyvin järjestetyn asiakaspalvelun lisäksi Prisma on erittäin aktiivinen sähköpostisuoramarkkinoinnissaan ja kanta-asiakasohjelman hyödyntämisessä. ASIAKKUUS TOP 10 YRITYKSET 1 ( 16 ) Prisma 8½ 2 ( 9 ) Anttila 8+ 3 ( 11 ) Nordea 8 4 ( 13 ) Sokos 8 5 ( 2 ) RAY 8 6 ( 5 ) DNA 8 7 ( 1 ) Veikkaus 7½ 8 ( 21 ) Alepa 7½ 9 ( 4 ) Valio 7½ 10 ( 24 ) Iltalehti 7+ DNA DNA hyödyntää usein kysyttyjä kysymyksiä tehokkaasti. DNA kanavoi asiakkaitaan tehokkaasti usein kysyttyjen kysymysten pariin verkkosivuillaan. Sen lisäksi, että sivustolla on oma selkeä linkki usein kysyttyihin kysymyksiin, sivusto tarjoaa ensimmäisenä vaihtoehtona sähköisen tukisivuston ennen asiakaspalvelun puhe-linnumeroa tai sähköistä kysymyslomaketta. Kysymysten aiheet on ryhmitelty selkeästi aihepiireittäin ja suosituimmat keskustelu-ketjut on priorisoitu näkyvimmiksi. Lisäksi asiakaspalvelu vastaa keskustelupalstamaisella tukisivustolla asiakkaita askarruttaviin kysymyksiin toimistoaikoihin. ASIAKKUUS TOIMIALAT 8- 7½ 7+ 7 7- 6½ 7 6½ 6+ 6 6- 5 4+ 5- Vedonlyönti Vähittäiskauppa Teleoperaattorit Energia Matkailu Vakuutus Ruoka Media Pankki Kuluttajatuotteet Polttoainekauppa Metsäteollisuus Rakennus Konepaja B2C keskiarvo B2B keskiarvo ASIAKKUUDENHALLINNASSA ONNISTUJIA 2013 SUOMEN PARAS SÄHKÖINEN ASIAKKUUS Suomen Digimenestyjät 2014 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 21. MOBIILI Mobiilin parhaimmistoa olivat mediayritykset yleisen tason jäädessä yhä huolestuttavan alas. Suomalaisilla yrityksillä onkin vielä hyvin paljon parantamisen varaa mobiilissa. Yksittäisistä toimijoista Kauppalehti oli mobiilin paras. Mobiilissa parhaiten pärjänneitä toimialoja yhdistää digitaalisen mur-roksen ensimmäiseen aaltoon kuuluminen, mikä on ajanut ne reagoi-maan ensimmäisten joukossa. Viime vuoden tapaan mediayritykset olivat odotetusti vahvoja mobiilissa hyödyntämällä onnistuneesti sekä mobiilisovelluksia että mobiilisivustoja. Verrattuna viime vuoteen myös pankin toimijat olivat parantaneet suoritustaan lisäämällä mobiiliopti-moituja verkkosivuja ja mobiilisovelluksia. Yleinen mobiiliosaaminen on kuitenkin suomalaisyritysten keskuudes-sa vielä melko heikkoa eikä keskimääräinen parannuskaan viime vuo-teen verrattuna ollut suuri. Tämä johtui osittain yritysten ja toimialojen suuresta hajonnasta, sillä monet yritykset hakevat vielä fokusta mobii-lioptimoitujen verkkosivujensa ja sovelluksiensa välillä. Huolimatta mobiiliteknologioiden osaamisen korkeasta tasosta Suomessa suoma-laisyritykset eivät vielä hyödynnä mobiilikanaviaan samassa suhteessa asiakkaiden kasvavan mobiililaitteiden käytön kanssa. Suomalaisyrityk-sillä onkin vielä runsaasti matkaa kansainvälisten kilpailijoiden tasoon mobiilikanavien hyödyntämisessä. Vähittäiskauppiaat vaikuttavat reagoineen nousevaan mobiiliverkko-kauppaan hitaasti ja varovaisesti. Yksi yllättävimmistä muutoksista tut-kimuksessa olikin vähittäiskaupan putoaminen parhaimman B2B-toimi-alan, metsäteollisuuden, taakse. Suomalaiset vähittäiskauppiaat eivät vielä hyödynnä mobiilisovelluksia kattavasti ja monen vähittäiskaupan yrityk-sellä on parannettavaa mobiilisivuissaan. On kuitenkin nähtävissä, että vähittäiskauppiaat S-ryhmän johdolla ovat alkaneet pilotoimaan mobii-lisovelluksiaan. Alustavat tulokset näyttävät lupaavilta, joten uskomme näiden yritysten mobiiliosaamisen paranevan tulevina vuosina. Mobiili arvioi yrityksen kykyä hyödyntää mobiileja kanavia liiketoimintansa tukena tarkastellen erityisesti mobiilisivujen ja -sovellusten käyttöä. OSA-ALUEET: • Mobiilisivut • Mobiilisovellukset Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 22
 • 22. Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 23 KAUPPALEHTI Kauppalehti on onnistunut mobiilisivujen suunnittelussa. Kauppalehti nousi tämän vuoden tutkimuksessa parhaimmaksi yritykseksi parantamalla merkittäväksi mobiilisivujensa toimi-vuutta. Kauppalehti on onnistunut erinomaisesti ratkaisemaan mobiilisivujen suunnittelussa eteen tulevan haasteen sisällön mää-rän ja käytettävyyden välillä; sivut ovat riittävän pelkistetyt mutta sisältörikkaat. Sen sijaan, että eri sisältöä olisi pelkästään asetettu allekkain pienemmälle näytölle, sivustossa on aidosti pohdittu mobiilikäyttäjää priorisoimalla oleellisia toimintoja ja sisältöä. MOBIILI TOP 10 YRITYKSET 1 ( 4 ) Kauppalehti 9½ 2 ( 1 ) Helsingin Sanomat 9+ 3 ( 7 ) VR 9- 4 ( 17 ) OP 8½ 5 ( 6 ) Veikkaus 8½ 6 ( 8 ) Ilta-Sanomat 8+ 7 ( 9 ) Yle 8+ 8 ( 3 ) Nordea 8- 9 ( 27 ) DNA 7½ 10 ( 14 ) Etuovi.com 7½ CITYMARKET Citymarketin mobiiliverkkokauppa on kätevä. Citymarke-tin mobiilisivujen yhteydessä on mobiiliverkkokauppa, josta voi ostaa tuotteita samalla tavoin kuin muualtakin verkosta. Tuotteet on helppo löytää toimivan tuotehaun ansiosta ja palvelussa on mahdollista ostaa useampia tuotteita kerralla ilman rekisteröitymistä. Tuotteiden selaaminen on vaivatonta ja nopeaa hyvän mobiilioptimoinnin johdosta, ja ostoskori seuraa kävijää navigointipalkissa. MOBIILI TOIMIALAT 8 7½ 7½ 7 7 5+ 5+ 6+ 5- 5 5 5 5 4 Media Pankki Matkailu Teleoperaattorit Vedonlyönti Ruoka Vakuutus Polttoainekauppa Energia Metsäteollisuus Vähittäiskauppa Kuluttajatuotteet Konepaja Rakennus B2C keskiarvo B2B keskiarvo MOBIILIN ONNISTUJIA 6 6 7- 2013 SUOMEN PARAS MOBIILI MEDIASSA Suomen Digimenestyjät 2014 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 23. SOSIAALINEN MEDIA Sosiaaliseen mediaan on panostettu runsaasti kuluneen vuoden aikana. Suomalaisten B2C-yritysten sosiaalisen median osaaminen onkin keskimäärin tyydyttävällä tasolla (7+). Erityisesti TeliaSonera ja Yle onnistuvat sosiaalisten medioiden hallinnassa. Kuten viime vuonna, myös tänä vuonna vahvat kuluttajabrändit menes-tyivät sosiaalisessa mediassa parhaiten. Kuluttajabrändeille läsnäolo sosi-aalisessa mediassa on elinehto brändiassosiaatioiden muodostumisen ja kehittymisen ohjaamisen vuoksi. Suomalaisyritykset olivat tänä vuonna tarttuneet innokkaasti sosiaalisen median tarjoamiin mahdollisuuksiin lisäämällä suuresti panostuksiaan sosiaaliseen mediaan. Teleoperaattorit nousivat kuluttajatuotteiden ohi taitavimpina sosiaalisen median käyttäjinä lisäämällä sekä uusia sosiaali-sen median kanavia että nostamalla aktiivisuustasoansa näissä kanavissa. Keskiarvo jäi B2C-yritysten keskuudessa vielä tyydyttävälle tasolle (7+) suuren hajonnan takia, vaikka sosiaalisessa mediassa saavutettiinkin eni-ten kiitettäviä arvosanoja tutkimuksessa. Suomen parhaimmat yritykset sosiaalisissa medioissa ovat pitkälti samoja kuin viime vuonna, ja kaikki näistä yrityksistä ovat onnistu-neet parantamaan viime vuoden sijoitustaan yhä aktiivisemmalla sosi-aalisen median toiminnallaan. Yritykset käyttävät sosiaalista mediaa laajasti eri tarkoituksiin kuten asiakaspalveluun, markkinointiin ja eri sidosryhmille tiedottamiseen. Yritysten väliset erot kärjessä olivat pie-niä, joka kertoo suomalaisyritysten hyvästä sosiaalisten medioiden hallinnasta. Kärkisijan saavutti tänä vuonna TeliaSonera, joka toimii aktiivisesti ja monipuolisesti useissa eri sosiaalisen median kanavissa. B2C-yritykset näyttävät heränneen sosiaalisen median tärkeyteen ja ne ovat lisänneet aktiivisuuttaan sosiaalisissa medioissa. B2B-yritykset ovat jarruttaneet sosiaalisen median hyödyntämistä vedoten asiakkaiden kanssa tapahtuvaan vuoropuheluun pääosin perinteisemmissä kanavis-sa, mutta odotamme tämän muuttuvan lähivuosina. Sosiaalinen media keskittyi arvioimaan yrityksen aktiivisuutta ja toiminnan strategisuutta relevanteissa sosiaalisissa medioissa sekä yrityksen omilla sivustoilla. OSA-ALUEET: • Facebook • Twitter • YouTube • Muut sosiaaliset mediat Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 24
 • 24. Digitaalisuuden ulottuvuudet Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 25 TELIASONERA TeliaSonera vakuutti äärimmäisen aktiivisella ja monipuoli-sella sosiaalisen median läsnäolollaan. Yritys on panostanut huomattavasti sosiaalisen median hyödyntämiseen niin markki-noinnissa kuin asiakaspalvelussa ja kuluttajien osallistamisessakin. TeliaSoneran sosiaalisen median aktiivisuus näkyy Facebookin ja Twitterin lisäksi myös useissa muissa sosiaalisen median kanavissa kuten YouTubessa, Instagramissa ja Pinterestissä. SOSIAALINEN MEDIA TOP 10 YRITYKSET 1 ( 6 ) TeliaSonera 9½ 2 ( 2 ) Yle 9+ 3 ( 5 ) Valio 9+ 4 ( 3 ) Fiskars 9+ 5 ( 14 ) Elisa 9- 6 ( 10 ) Veikkaus 9- 7 ( 4 ) Fazer 9- 8 ( 12 ) Verkkokauppa.com 8½ 9 ( 7 ) Finnair 8½ 10 ( 8 ) Helsingin Sanomat 8+ VALIO Valio toimii aktiivisesti eri sosiaalisissa medioissa. Valio ei tyydy pelkkään läsnäoloon lukuisissa eri sosiaalisen median kanavissa, vaan toimii niissä aktiivisesti tuottaen viihdyttävää ja ajankohtaista sisältöä. Tämä näkyy muun muassa tykkääjien ja seuraajien suuressa määrässä. Kanavien välinen integraatio saa erityisesti kiitosta, josta hyvänä esimerkkinä kuvassa näkyvä ohja-us Pinterestiin Valion Facebook-sivulta. SOSIAALINEN MEDIA TOIMIALAT 9- 8½ 8 8 8 7 7 7+ 6½ 6 5½ 5½ 5½ 6- Teleoperaattorit Kuluttajatuotteet Matkailu Ruoka Media Vedonlyönti Pankki Vakuutus Energia Vähittäiskauppa Metsäteollisuus Konepaja Polttoainekauppa Rakennus B2C keskiarvo B2B keskiarvo SOSIAALISEN MEDIAN ONNISTUJAT 8- 7+ 2013 SUOMEN PARAS SOSIAALISESSA MEDIASSA Suomen Digimenestyjät 2014 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 25. Toimialat B2C Seuraavaksi tarkastelemme digimenestystä B2C-toimialoilla.
 • 26. B2C - YHTEENVETO B2C-yritykset olivat tänäkin vuonna selkeästi B2B-yrityksiä pidemmällä erityisesti teleoperaattoreiden sekä vedonlyönnin ja rahapelien ansiosta. Jokainen toimiala oli parantanut digitaalista osaamistaan erityisesti sosiaalisen median käytön osalta. Tekemistä silti riittää, sillä keskiarvo jäi tyydyttävälle tasolle parhaankin toimialan saadessa arvosanan 8-. B2C-yritysten asiakkaat ovat muuttaneet käyttäytymistään huo-mattavasti nopeammin kuin B2B-yritysasiakkaat. Tämä selittänee sen, että B2C-yritykset ovat kehittäneet digitaalisia kyvykkyyksiään B2B-yrityksiä nopeammin. B2C-toimialoista parhaiten menestyi-vätkin palvelutoimialat, joiden liiketoimintamallit ovat mullistuneet nopeimmin digitaalisen murroksen seurauksena. B2C-yritykset ovat vastanneet asiakkaiden käyttäytymisen muutok-seen kasvattamalla etenkin sosiaalisen median ja asiakkuudenhal-linnan kyvykkyyksiään, jotta ne pystyisivät vastaamaan asiakkaiden käyttäytymisessä tapahtuvaan muutokseen yhä paremmin. B2C-yri-tykset olivat panostaneet myös verkkokauppaan kuluneena vuonna. B2C-toimialoista esimerkiksi teknologisesti edistyneet teleoperaat-torit loistivat monipuolisen sosiaalisen median hyödyntämisensä ja aktiivisen digitaalisen markkinointinsa ansiosta, kun taas kuluttaja-tuotebrändit olivat vahvoja sosiaalisen median hyödyntämisessä ja digitaalisen tuotekokemuksen luomisessa. Digitaalisessa markkinoinnissa, verkkokaupassa sekä mobiikana-vissa B2C-yrityksillä riittää kuitenkin vielä reilusti tehtävää. Vaikka kehitystä tapahtuikin viime vuoteen verrattuna, suomalaisyritysten osaaminen jää näillä ulottuvuuksilla alhaiseksi. B2C-toimialojen hännille jäivät tänä vuonna polttoainekauppiaat, jotka eivät ole vielä siirtyneet hyödyntämään sähköisiä kanavia yhtä laajamittaisesti kuin muut toimialat. 7 ( 6½ ) B2C-TOIMIALOJEN KESKIARVOT DIGITAALISILLA ULOTTUVUUKSILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media B2C-TOIMIALAT 6½ 6½ 7 7+ 8 6+ 1 ( 1 ) Teleoperaattorit 8- 2 ( 3 ) Vedonlyönti ja rahapelit 7½ 3 ( 2 ) Matkailu 7+ 4 ( 6 ) Media 7+ 5 ( 4 ) Vähittäiskauppa 7 6 ( 7 ) Vakuutus 7 7 ( 5 ) Kuluttajatuotteet 7- 8 ( 8 ) Pankki 6½ 9 ( 11 ) Energia 6½ 10 ( 9 ) Ruoka 6+ 11 ( 10 ) Polttoainekauppa 6- B2C keskiarvo 7 2013 b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 28 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 27. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 29 HS:N ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Helsingin Sanomat oli Suomen digi-menestynein yritys. Arvosana ei kuitenkaan noussut viime vuodesta, minkä vuoksi B2C-yritysten kärki tasoittuikin viime vuoteen nähden. Helsingin Sanomat sai tutkimuksessamme parhaimman arvosa-nan kaikista suomalaisyrityksistä olemalla monipuolisesti vahva jokaisella digitaalisuuden ulottuvuudella. Helsingin Sanomat pär-jäsi erityisen hyvin digitaalisessa markkinoinnissa ja mobiilissa suhteessa yleiseen B2C-tasoon ja oli Suomen paras digitaalises-sa tuotekokemuksessa. Sanoma-konserni on investoinut määrätietoisesti sähköisiin kana-viin ja työn tulos alkaa kantaa hedelmää. Helsingin Sanomien menestys tämän vuoden tutkimuksessa oli odotettavissa: Hel-singin Sanomat on voimakkaasti kehittänyt toimintaansa pyrkien yhä paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Esimerkkinä tästä Helsingin Sanomat lanseerasi iltapainoksen, joka tarjoaa lukijoille syventävää journalismia ajankohtaisista aiheista. Helsingin Sanomille sähköinen osaaminen on aidosti strate-gista: yhä suurempi osa sen liikevaihdosta tulee verkkosivujen mainostilasta sekä digilehtitilauksista. Median kohtaamassa murroksessa yrityksellä on kuitenkin vielä paljon opittavaa ulko-maalaisilta kilpailijoilta. Hyvänä esimerkkinä toimii Washington Postin, Mozillan ja New York Timesin yhteistyöhanke, jolla pyri-tään kehittämään interaktiivisuutta lukijoiden ja journalistin välillä digitaalisten työkalujen avulla. B2C – VOITTAJA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media TOP 5 B2C-YRITYSTÄ 8 1 ( 1 ) Helsingin Sanomat 8 2 ( 2 ) TeliaSonera 8 3 ( 4 ) Veikkaus 8 4 ( 7 ) If 8 5 ( 12 ) Anttila 8- 9 9+ 8+ 7+ 7+ 2013 SUOMEN PARAS B2C-YRITYS Suomen 8 2Digi0men1est4yjät
 • 28. ENERGIA Energiayhtiöt ovat parantaneet runsaasti digimenestystään viime vuoteen verrattuna ja paransivat suoritustaan jokaisella eri osa-alueella. Viime vuoden tapaan Fortum oli energiayhtiöistä digimenestynein. 6½ Energiayhtiöt paransivat voimakkaasti suoritustaan verrattuna viime vuoteen hyödyntämällä yhä paremmin digitaalisia kanavia ja nousi-vat B2C-toimialojen häntäpaikalta sijoittuen tänä vuonna yhdeksän-neksi. Energiatoimiala paransi runsaasti viime vuodesta sijoitustaan jokaisella digitaalisella ulottuvuudella ollen tutkimuksessa eniten kehitystä aikaan saanut toimiala. Energiayhtiöt saavuttivatkin saman kokonaisarvosanan kuin pankkitoimiala. Energiayhtiöt ovat perinteisesti olleet melko hitaita hyödyntämään sähköisiä kanavia suurista kuluttaja- ja yritysasiakasmääristä huoli-matta. Viime vuonna vertailussamme heikosti pärjännyt toimiala vai-kuttaisi nyt heränneen panostamaan digitaalisuuteen. Energiayhtiöt olivat panostaneet etenkin verkkokauppaan, asiakkuudenhallintaan ja mobiilin, joissa oli tapahtunut huimaa kehitystä viime vuoteen verrat-tuna. Energiayhtiöt pystyvätkin hallitsemaan asiakkuuksia nyt kustan-nustehokkaammin verkon välityksellä verrattuna vuoden takaiseen. Toimiala oli vahvimmillaan digitaalisessa tuotekokemuksessa varsin-kin verkkosivujen toimivuuden ja ulkoasun alueilla. Heikoimmillaan toimiala oli digitaalisessa markkinoinnissa. Digitaalisen markkinoin-nin heikkous johtunee siitä, etteivät alan yritykset koe vielä tarvetta ohjata asiakkaita verkkosivuilleen näyttömainoksilla. Energiayhti-öillä olisikin parantamisen varaa verkkokaupan hyödyntämisessä ja brändinäkyvyyden lisäämisessä verkossa. Esimerkiksi helppokäyt-töinen verkkokauppa suoraviivaisilla ostoprosesseilla voisi olla teho-kas tapa houkutella uusia asiakkaita. Fortum säilyi toimialan parhaana yrityksenä, mutta Helsingin Energia nousi tutkimuksen suurimmalla kokonaisarvosanan parannuksella aivan sen kannoille. Fortum oli kuitenkin Helsingin Energiaa selvästi parempi tänä vuonna etenkin verkkokaupassa, johon se oli investoinut runsaasti. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media ENERGIA 5 6+ 7 7 8+ 5+ 1 ( 1 ) Fortum 6½ 2 ( 2 ) Helsingin Energia 6+ ( 5+ ) 2013 b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 30 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 29. 7- KULUTTAJATUOTTEET Kuluttajatuoteyritykset olivat kehittäneet etenkin sosiaalisen median kyvykkyyksiään, jossa ne olivat tutkimuksen toiseksi parhaimpia. Toimialan kokonaisarvosana jäi kuitenkin viime vuoden tasolle jättäen vielä paljon parannusmahdollisuuksia eri digitaalisuuden ulottuvuuksille. Kuluttajatuoteyritykset eivät ole tehneet merkittäviä parannuksia digitaalisiin kyvykkyyksiinsä viime vuoteen nähden. Kuluttajatuo-teyritysten sijoitus muihin B2C-toimialoihin nähden tippuikin kah-della sijalla viime vuoteen verrattuna. Kuluttajatuoteyrityksillä oli viime vuoden tapaan hyvät brändi- ja tuo-tesivut sekä vahva läsnäolo sosiaalisissa medioissa, joissa kävijöille tar-jottiin relevanttia ja mielenkiintoista sisältöä. Kuluttajatuoteyritykset paransivat sosiaalisen median osaamistaan viime vuodesta ja hallitsi-vatkin toiseksi parhaiten sosiaalisia medioita tutkimuksessamme. Vah-va sosiaalisen median hallinta täydentää hyvin kuluttajatuoteyritysten brändinrakennusta ja tuotepreferenssin vahvistamista, sillä näille yri-tyksille on tärkeää erityisen rakentaa ja ylläpitää brändi-identiteettiään niiden kilpaillessa kuluttajien lompakosta. Näin onkin luonnollista, että toimiala on panostanut sosiaaliseen mediaan ja digitaaliseen tuo-tekokemukseen, joissa brändijohtaminen korostuu. Toimialan monen ulottuvuuden heikkoutta voi osin selittää sillä, että kuluttajatuoteyritykset hyödyntävät yleisesti jälleenmyyjiä myydes-sään ja markkinoidessaan tuotteitaan. Alan yrityksillä olisi kuitenkin huomattavasti opittavaa kansainvälisiltä edelläkävijöiltä, sillä suo-malaiset kuluttajatuoteyritykset pystyisivät hyödyntämään suoraa kuluttajaverkkokauppaa nykyistä tehokkaammin. Fiskars oli kuluttajatuoteyrityksistä vahvin tänäkin vuonna yri-tysten välisten erojen säilyessä varsin vähäisinä. Fiskars menestyi tyydyttävästi tutkimuksemme erityisesti kiitettävän sosiaalisen median hallintansa ansiosta. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media 6- 7+ 6+ 5 KULUTTAJATUOTTEET* 8+ 8½ 1 ( 1 ) Fiskars 7 2 ( 3 ) Nokian renkaat 7- ( 7- ) 2013 *Vuoteen 2013 nähden vuoden 2014 Suomen Digimenestyjät tutkimuksen kuluttajatuotteet -toimialasta on jätetty pois Nokia yrityksen siirryttyä ulkomaalaisomistukseen. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 31 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 30. MATKAILU Matkailu oli kolmanneksi vahvin B2C-toimiala teleoperaattoreiden sekä vedonlyönnin ja rahapelien toimialojen jälkeen. Matkailun vaisu kehitys viime vuoteen verrattuna on silti yllätys, kun huomioidaan digitaalisten kanavien tärkeys matkailuyritysten liiketoimintaan. 7+ Digitaalinen murros matkailualalla alkoi jo 2000-luvun vaihteessa. Matkailuyritysten välinen kilpailu tapahtuukin nykypäivänä hyvin pit-kälti verkossa ja on erittäin kansainvälistä. Tästä johtuen onkin hieman yllättävää, etteivät matkailuyritykset ole tehneet merkittäviä parannuk-sia verrattuna viime vuoteen, vaikka digitaaliset kanavat tulevat yhä tärkeämmiksi kuluttajien suunnitellessa matkojaan omatoimisemmin. Molemmat tutkimuksessa mukana olleista matkailualan yrityksistä ovat kuitenkin ymmärtäneet hyvin digitaalisten kanavien tärkey-den - sekä Finnairilla että VR:llä oli hyvin toimivat ja sisältörikkaat verkkosivut. Hankala taloustilanne on saattanut vaikuttaa esimer-kiksi Finnairin digitaalisen markkinoinnin panostuksiin ja sitä kautta markkinoinnin arvioon. Sosiaalisen median vaikutus matkojen suunnittelussa tuntuu olevan huomattu alalla, mutta matkailualan yrityksille äärimmäisen tärkeän verkkokaupan tasoa olisi kyettävä nostamaan tyydyttävästä arvo-sanasta paremmaksi. On myös hieman yllättävää, etteivät matkai-luyritykset ole onnistuneet valjastamaan digitaalista asiakkuuden-hallintaa paremmin kilpailuedukseen, vaikka digitaalisten kanavien hyödyntäminen onkin pääsääntöisesti kehittynyttä alalla. VR nousi tänä vuonna toimialan parhaaksi Finnairin ohi erityisesti digitaalisen markkinoinnin ja mobiilikanavien heikkenemisestä joh-tuen. VR oli Suomen seitsemänneksi paras yritys suoriutuen hyvin tutkimuksen jokaisella osa-alueella ja parantaen suoritustaan miltei jokaisella tutkimuksen digitaalisella ulottuvuudella. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media MATKAILU 6½ 7+ 7- 8+ 8 7½ 1 ( 2 ) VR 8- 2 ( 1 ) Finnair 7 ( 7+ ) 2013 b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 32 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 31. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 33 Mediayhtiöiden digitaalinen murros jatkuu liiketoiminnan siirtyessä entistä vahvemmin verkkoon. Mediayhtiöt ovatkin jatkaneet panostamistaan digitaalisiin kanaviin ja kehittäneet osaamistaan erityisesti sosiaalisessa mediassa. 7+ Digitaalisen murroksen kanssa kamppailevat mediayhtiöt jatkavat panostamistaan digitaalisiin kanaviin perinteisten kanavien osuu-den vähentyessä entisestään. Kuluttajien halu kuluttaa mediasisältöjä paikasta ja laitteesta riippumatta ajaa toimialaa panostamaan laajasti eri digitaalisiin alustoihin kuten esimerkiksi mobiilipäätelaitteisiin. Alan yritykset ovatkin keskittäneet panoksiaan selvimmin ulottu-vuuksiin, joiden kautta ne pystyvät tuottamaan jatkuvasti sisältöä asiakkailleen. Tämä näkyy esimerkiksi mediatalojen kasvavana digi-taalisten palveluiden määränä. Mediayritykset sijoittuivat tutkimuksessa toimialoista neljänneksi päihittäen niukasti vähittäiskaupan yritykset. Mediayritysten verk-kosivut olivat viime vuoden tapaan selkeitä ja hyvin suunniteltuja, mikä näkyi hyvinä arvosanoina digitaalisessa tuotekokemuksessa. Toimialan yritykset olivat myös investoineet runsaasti sosiaalisen median kyvykkyyksiinsä kohdatakseen kuluttajia yhä monipuoli-semmin. Mediayritykset olivat viime vuoden tapaan tutkimuksen vahvimpia myös mobiilioptimoiduissa verkkosivuissa ja -sovelluk-sissa, joiden käyttö jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan. Suhteellisesti heikoiten mediayhtiöt menestyivät verkkokaupan alueella. Mediayh-tiöillä onkin vielä opittavaa maksullisten kuluttajasisältöjen myyn-nistä esimerkiksi vähittäiskauppa- ja vakuutustoimialoilta. Vaikka Sanoma ja Alma Media eivät ryhminä päässet tänäkään vuon-na kärkisijoille, molempia voi pitää erittäin vahvoina digiosaajina. Helsingin Sanomat sai kaikista tutkimuksen yrityksistä jälleen kor-keimmat pisteet olemalla jokaisella osa-alueella erittäin vahva. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen MEDIA media 6½ 6+ 6½ 8 8 8 1 ( 1 ) Helsingin Sanomat 8 2 ( 2 ) Kauppalehti 7+ 3 ( 4 ) Ilta-Sanomat 7 4 ( 3 ) Yle 7 5 ( 7 ) Etuovi.com 7 6 ( 5 ) Iltalehti 7- 7 ( 6 ) Nelonen 7- MEDIA 2013 ( 7- ) Suomen Digimenestyjät 2014
 • 32. PANKIT b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 34 Pankeilla on yllättävän paljon työnsarkaa digitaalisuuden hyödyntämisessä. Pankkien kehitys näyttäisi polkevan paikoillaan kokonaisarvosanan jäädessä tänäkin vuonna kohtalaiselle tasolle. 6½ Pankkiala oli yksi ensimmäisistä toimialoista, johon digitaalinen mur-ros iski jo 90-luvulla kustannuspaineiden johdettua toimipisteiden karsimiseen ja verkkopankin syntyyn. Vaikka pankit ovat onnistuneet erinomaisesti pienentämään kustannuksiaan, tämän vuoden kokonais-pisteiden valossa toimialalla näyttäisi kuitenkin olevan paljon työtä edessään paremman digitaalisen asiakaskokemuksen tuomiseksi. Yleinen kehitys toimialalla oli niukasti positiivinen viime vuoteen verrattuna. Verkkosivustot verkkopankkeineen ovat toimialalle erit-täin tärkeitä, minkä johdosta ei ole yllätys, että pankit olivat jaetulla ensimmäisellä sijalla digitaalisessa tuotekokemuksessa. Sen sijaan sähköisen asiakkuuden heikkous yllättää – erityisesti digitaalisessa asiakaspalvelussa ja verkossa tapahtuvassa lisä- ja ristiinmyynnissä olisi paljon parannettavaa. Toimialan dynamiikkaan liittyvä runsas sääntely selittää jotkut rajoi-tuksista esimerkiksi verkkokaupan kehityksen osalta. Pankkialan toimijoilla on kuitenkin paljon mahdollisuuksia vielä käyttämättä, kuten esimerkiksi kuluttajien laadukkaammassa palvelussa säh-köisissä kanavissa. Pankit kohtaavat uudenlaista kilpailua varsinkin mobiilimaksamisen ja virtuaalivaluuttojen suunnalta, mikä korostaa sähköisen osaamisen tärkeyttä alan yrityksille. Nordea oli pankeista selvästi paras varsinkin hyvän digitaalisen asi-akkuudenhallinnan ja aktiivisen digitaalisen markkinoinnin ansiosta. Danske Bankin heikko menestyminen on puolestaan yllättävää otta-en huomioon yrityksen maineen yhtenä digitalisoinnin edelläkävi-jänä Suomessa. Kohtalainen arvosana johtuu vähäisestä verkkomai-nonnasta ja heikosta digitaalisesta asiakkuudenhallinnasta. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen PANKIT 1 ( 1 ) Nordea 7+ 2 ( 3 ) OP 6½ 3 ( 2 ) Danske Bank 6- 2013 media 4+ 6 7+ 6½ 7+ 8+ 7½ ( 6+ ) Suomen Digimenestyjät 2014
 • 33. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 35 POLTTOAINEKAUPPA Polttoainekauppa on kehittänyt hitaasti sähköisiä kanaviaan ottamatta digitaalisuutta vahvasti omakseen. Polttoainekauppa jäi heikoimmaksi B2C-toimialaksi pärjäten muille toimialoille vain digitaalisen tuotekokemuksen saralla. 6- Polttoainekauppa tippui tänä vuonna B2C-toimialojen viimeiseksi kokonaisarvosanan polkiessa paikallaan. Näyttää siltä, etteivät toimi-alan yritykset ole vielä ottaneet digitaalisuutta vahvasti omakseen. Merkittävä syy tähän on, että kauppa on hyvin sidonnaista fyysisiin toimipisteisiin, minkä takia kattava asemaverkosto on yhä erittäin tärkeä. Siitä huolimatta polttoainekauppiaat voisivat hyötyä runsaas-ti digitaalisista kanavista hyödyntämisestä esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin, sosiaalisen median ja mobiilin alueilla. Polttoainekauppa on toimialana erittäin heikko digitaalisessa mark-kinoinnissa. Polttoaineyritykset voisivat hyödyntää digitaalista markkinointia huomattavasti nykyistä paremmin ja lisätä kuluttajien tietoisuutta yrityksistä esimerkiksi näyttömainonnan avulla. Lisäk-si mobiiliosaamisen kehittäminen tarjoaisi paljon mahdollisuuksia toimialan yrityksille ja samalla tuottaisi asiakkaille huomattavaa lisä-arvoa. Vahvimmillaan toimialan yritykset olivat digitaalisessa tuote-kokemuksessa, jossa on panostettu varsinkin relevanttiin sisältöön kuten asemiin liittyvän informaation tarjoamiseen. Neste Oil kiilasi tänä vuonna polttoainekauppiaiden kärkeen erot-tuen varsinkin sosiaalisen median tehokkaassa hyödyntämisessä liiketoiminnan tukena. Lisäksi se pärjäsi kilpailijoitaan paremmin sähköisessä asiakaspalvelussa. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen POLTTOAINEKAUPPA 1 ( 2 ) Neste Oil 6 2 ( 1 ) ST1 6- 3 ( 3 ) ABC 5½ 2013 media 4½ 5 6 5½ 8- 5+ ( 6- ) Suomen Digimenestyjät 2014
 • 34. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 36 RUOKATEOLLISUUS Ruokateollisuusyhtiöt jäivät viime vuoden tapaan arvioinnissa verrattain heikoksi ollen vahvoja brändi- ja tuoteviestinnässä mutta heikkoja verkkokaupassa ja digitaalisessa markkinoinnissa. 6+ Ruokateollisuus on vastannut digitaaliseen murrokseen panostamalla etenkin brändi- ja tuotesivujen kehitykseen ja osallistumalla aktiivises-ti sosiaalisen median kanaviin. Vaikka kokonaisarvosana hieman nou-sikin viime vuoteen verrattuna, ruokateollisuus tippui tänä vuonna tutkimuksessa toiseksi heikoimmaksi B2C-toimialaksi. Ruokateolli-suusyritysten tuleekin panostaa digitaaliseen kehitykseen entistä voi-makkaammin, jotta ne pysyvät muiden toimialojen kehitysvauhdissa. Ruokateollisuudessa toimiville yrityksille on kuluttajatuoteyri-tysten tavoin tärkeää johtaa brändiä digitaalisissa medioissa ja luo-da viihdyttävää sisältöä, mikä näkyy panostamisena inspiroiviin brändi- ja tuotesivuihin sekä aktiivisuutena sosiaalisissa medioissa. Tavoitteena on syvempien asiakaskohtaamisten luominen brändin ja yrityksen tuotteiden parissa. Ruokateollisuudella riittää kuitenkin työnsarkaa erityisesti verkkokau-pan ja digitaalisen mainonnan roolin kehittämisessä. Alan yritysten tulisikin huomioida kuluttajien mediakulutustottumusten muuttu-minen entistä paremmin ja miettiä eri markkinointikanavien roolia kuluttajatarpeiden huomioon ottamiseksi. Verkkokaupan heikkoutta selittänee jälleenmyyjien käyttö tuotteiden myynnissä sekä kuluttajien tottumus ostaa elintarviketuotteet keskitetysti viime vuoden tapaan. Kuten viime vuonna suoraa verkkokauppaa kuluttajille ruokateollisuu-den toimijat eivät Fazeria lukuun ottamatta tee lainkaan. Fazer kiilasi tänä vuonna Valion ohi alan parhaana yrityksenä inves-toimalla runsaasti mobiilikanavaansa. Fazerilla on myös laaja läsnä-olo eri sosiaalisen median kanavissa, joita se käyttää tehokkaasti brän-dikuvan rakentamisessa. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen RUOKATEOLLISUUS 8- 1 ( 2 ) Fazer 7- 2 ( 1 ) Valio 6½ 3 ( 3 ) HKScan 5+ 2013 media 4 6 7+ 7- 8 6 ( 6 ) Suomen Digimenestyjät 2014
 • 35. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 37 Teleoperaattorit olivat tutkimuksen paras toimiala. Kaikki toimialan yritykset kuuluivat kymmenen parhaiten menestyneen yrityksen joukkoon tutkimuksessa. Yritykset olivat erityisen vahvoja digitaalisessa markkinoinnissa ja sosiaalisissa medioissa. 8- Suomen teleoperaattorimarkkinat ovat yksi maailman kilpailluim-mista, mikä näkyy selvästi kilpailuedun tavoitteluna digitaalisten kanavien hyödyntämisen avulla. Teleoperaattorit ovatkin vastanneet hyvin tämän päivän monikanavaisen kuluttajan tarpeisiin ja nosta-neet digitaalisen liiketoiminnan tärkeäksi strategiseksi kehitysalu-eekseen. Tämä nousee esiin teleoperaattoreiden hyvässä menestyk-sessä toimialojen välisessä vertailussa. Teleoperaattorit paransivat suoritustaan entisestään ja ottivat tänä vuonna tutkimuksen toimi-alojen ykköspaikan. Operaattorit menestyivät tutkimuksessa hyvin kaikilla osa-alueilla lukuun ottamatta verkkokauppaa, jossa on vielä parantamista suhteessa muihin digitaalisuuden ulottuvuuksiin. Toimiala loisti erityisesti digitaalisessa markkinoinnissa ja sosiaali-sessa mediassa saaden sosiaalisessa mediassa saman arvosanan kuin ulottuvuuden voittanut kuluttajatuotteet. Teleoperaattorit hallitsevat kiitettävästi digitaalista markkinointia, josta erityisen onnistunutta oli näyttömainonta ja hakukonemarkkinointi. Tästä esimerkkinä alan yri-tykset ohjaavat kävijöitä onnistuneesti verkkokauppaansa eri kanavien kautta. Muutkin ulottuvuudet olivat tasaisen hyviä kansallisella tasolla verkkokaupan ja mobiilin jäädessä jälkeen muista osa-alueista. TeliaSonera oli viime vuoden tapaan toimialan paras erottuen kilpai-lijoistaan erinomaisella digitaalisella markkinoinnilla ja muita parem-malla sosiaalisen median hyödyntämisellä. TeliaSonera onkin nosta-nut suoritustaan erityisesti erinomaisilla digitaalisen markkinoinnin kyvykkyyksillä, joista se sai miltei täydet pisteet tutkimuksessa. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen TELEOPERAATTORIT 7+ 1 ( 1 ) TeliaSonera 8 2 ( 3 ) DNA 7½ 3 ( 2 ) Elisa 7½ 2013 media 7 7 9- 8+ 8 TELEOPERAATTORIT ( 7+ ) Suomen Digimenestyjät 2014
 • 36. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 38 VAKUUTUS Suomalaiset vakuutusyhtiöt jäivät myös tänä vuonna toimialavertailussa keskikastiin. Vakuutusyhtiöillä on vielä reilusti parantamisen varaa sähköisten kanavien hyödyntämisessä erityisesti asiakkuudenhallinnan ulottuvuudella. Viime vuoden tapaan suomalaiset vakuutusyhtiöt jäivät toimialaver-tailussa keskikastiin, vaikka kehitystä tapahtuikin erityisesti sosiaa-lisen median hyödyntämisessä ja asiakkuudenhallinnassa. Suomalai-set vakuutusyhtiöt tarjoavat laadukasta sisältöä kuluttajille ja niillä on keskimäärin hyvät verkkosivut. Vakuutusala onkin onnistunut siirtämään tarjontaansa verkkoon huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi pankit ja energiayritykset. Vakuutusyhtiöille keskeinen haaste on suuren asiakasmassan palve-leminen ja hallinnointi tehokkaasti sekä laadukkaasti. Panostamalla monikanavaiseen asiakaspalveluun alan yritykset voisivat saavuttaa merkittävää kilpailuetua ja samalla kasvattaa myyntiään ristiin- ja lisämyymällä asiakkailleen entistä tehokkaammin. Tämä tarkoittaisi verkkosivun, mobiilin ja sosiaalisen median parempaa valjastamista asiakaspalvelun tarkoituksiin. Erityisen ilahduttavaa oli vakuutusyhtiöiden hyvä menestys verk-kokaupassa. Verkkokaupan vahvuus johtunee siitä, että uusasiakas-hankinta ja myynti tapahtuu toimialalla suureksi osaksi verkossa. Verkkokaupan tueksi alan yritysten tulisi panostaa digitaaliseen markkinointiin – varsinkin näyttömainonnassa ja hakukonemark-kinoinnissa olisi runsaasti kehitettävää. If hyödynsi alan yrityksistä sähköisiä kanavia tehokkaimmin ollen erityisen hyvä digitaalisessa markkinoinnissa vastoin yleistä linjaa. Lisäksi If tarjoaa kuluttajille hyvät mobiilioptimoidut verkkosivut, joiden avulla se erottui positiivisesti muista yhtiöistä. Kokonaisuu-tena If menestyikin erittäin hyvin sijoittuen Suomen neljänneksi digimenestyneimmäksi yritykseksi. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen VAKUUTUS 1 ( 1 ) If 8 2 - Lähitapiola 7- 3 ( 2 ) Pohjola 6½ 2013 media 6½ 7- 7 8 8- 6 7 ( 7- ) Suomen Digimenestyjät 2014
 • 37. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 39 VEDONLYÖNTI JA RAHAPELIT Vedonlyönti ja rahapelit oli tasaisen hyvä digitaalisuuden eri ulottuvuuksilla. Toimiala paransi kokonaisarvosanaansa puolella numerolla ja sai tutkimuksen parhaan arvosanan asiakkuudenhallinnassa. 7½ Vedonlyönti- ja rahapeliyritykset jatkoivat panostamistaan digitaa-liseen liiketoimintaan sijoittuen toiseksi parhaimmaksi toimialaksi tämän vuoden tutkimuksessa. Toimiala kehitti selkeästi digiosaamis-taan viime vuodesta parantamalla miltei jokaista digitaalisuuden ulot-tuvuutta. Yritysten suhteelliseen digitaaliseen menestykseen vaikut-taa luonnollisesti se, että alan tuotteet soveltuvat hyvin verkkoon. Vedonlyönti- ja rahapeliyritykset ovat suomalaisyrityksistä parhaim-pia sähköisten asiakkuuksien hallinnassa. Sen lisäksi, että ne lähesty-vät näissä kanavissa asiakkaita käyttäen useita eri kanavia, ne tarjoavat myös asiakaspalvelua näissä kanavissa. Lisäksi vedonlyönti- ja rahape-liyritykset ovat hyviä digitaalisia markkinoijia ja ovat selvästi aktivoitu-neet sosiaalisessa mediassa viime vuoteen verrattuna. Jatkossa kehittä-misen varaa toimialan yrityksille olisi varsinkin mobiilissa. Vedonlyönti- ja rahapeliyritysten menestys ei kuitenkaan yllätä; yri-tykset joutuvat kilpailemaan uhkapelaajien rahoista erittäin kansain-välisillä markkinoilla eri vedonlyöntitoimistojen, nettikasinojen ja pokerisivustojen kanssa. Tähän kilpailuun yritykset ovat vastanneet kehittämällä omia verkkopalveluitaan ja nostaneet digitaaliset palve-lut ja tuotteet tärkeiksi strategisiksi kehityskohteiksi. Veikkaus oli tänäkin vuonna yrityksistä parempi, mutta molemmat yritykset paransivat selvästi suoriutumistaan viime vuodesta. Yri-tysten ero selittyy pitkälti RAY:n mobiilisovelluksen puutteella ja Veikkaukseen nähden vähäisemmällä digitaalisella mainonnalla. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen 8- 7½ VEDONLYÖNTI JA RAHAPELIT 1 ( 1 ) Veikkaus 8 2 ( 2 ) RAY 7 2013 media 7 7 8- 8- ( 7 ) Suomen Digimenestyjät 2014
 • 38. VÄHITTÄISKAUPPA Digitaalinen murros vaikuttaa yhä voimakkaammin vähittäiskaupan yrityksiin. Vaikka vähittäiskauppiaat pärjäsivätkin hyvin digitaalisessa tuotekokemuksessa ja verkkokaupassa, kokonaisarvosana pysyi tyydyttävänä viime vuoden tavoin. Vähittäiskauppa on voimakkaassa digitaalisessa murroksessa kulut-tajien ostokäyttäytymisen monikanavaistumisen ja alati kansain-välistyvän kilpailun myötä. Suomalaiset vähittäiskauppiaat ovat hiljalleen heränneet muuttuvaan kilpailutilanteeseen ja alkaneet kehittämään digitaalisia kyvykkyyksiään. Päivittäistavarakauppiaat eivät kuitenkaan kohtaa vielä samassa määrin ulkomaista kilpailua kuin kulutustavarakauppiaat ja ovatkin kehitykses-sä kulutustavarakauppaan verrattuna jäljessä. Päivittäistavarakauppiaat ovat kuitenkin aloittaneet varovaisin askelin kehittää digitaalisia palve-luita, josta esimerkkinä toimivat S-ryhmän mobiilisovelluspilotit. Toimiala oli odotetusti paras verkkokaupassa. Vähittäiskauppi-aat ovat onnistuneet tuomaan ostoprosessin verkkoon ja tarjoavat hyvää myynnin tukea asiakkailleen. Suurin osa vähittäiskaupan toimijoista myös erottautui muiden toimialojen yrityksistä sisältö-rikkailla brändi- ja tuotesivuillaan. Viime vuoteen verrattuna vähit-täiskauppiaat olivat panostaneet myös entistä parempaan asiakkuu-denhallintaan digitaalisissa kanavissa. Mobiilin notkahdus oli puolestaan selkeä pettymys. Verkkokaupan ollessa jo vähitellen melko hyvällä tasolla seuraava haaste olisikin panostaa mobiiliin, jotta asiakastarpeet saataisiin yhä paremmin tyydytettyä. Vähittäiskauppa on myös jäljessä sosiaalisten medioi-den hyödyntämisessä liiketoiminnassaan. Anttila nousi tänä vuonna parhaaksi vähittäiskauppiaaksi varsinkin kiitettävän verkkokauppansa ansiosta. Vaikka verkkokaupan toteutus oli tehty hyvin, Anttilan yksi tulevaisuuden haaste tulee olemaan tuotevalikoiman kilpailukyky kansainvälisiin kilpailijoihin nähden. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media 7- 7½ 6½ 8+ 8 5 7 ( 7 ) VÄHITTÄISKAUPPA 1 ( 3 ) Anttila 8- 2 ( 1 ) Prisma 7½ 3 ( 5 ) Verkkokauppa.com 7+ 4 - Stockmann 7+ 5 ( 4 ) Citymarket 7+ 6 ( 2 ) Sokos 7 7 ( 6 ) Alepa 7- 8 ( 7 ) K-Market 6+ 2013 b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 40 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 39. Toimialat B2B Seuraavaksi tarkastelemme digimenestystä B2B-toimialoilla.
 • 40. 6- Suomalaiset B2B-yritykset pärjäsivät viime vuoden tapaan tutki-muksessa selkeästi heikommin kuin B2C-yritykset kokonaisarvosa-nan noustessa vain neljänneksen. Suomaisten B2B-yritysten keskiar-vo jääkin kohtalaiseen arvosanaan (6-). Digitaalinen murros vaikuttaa väistämättömästi myös B2B-toimialo-jen liiketoimintaan. Suomalaiset B2B-yritykset ovatkin alkaneet herä-tä meneillään olevaan digitalisoitumiseen. Hyvänä osoituksena on se, että verkkosivujen taso alkaa olla hyvissä kantimissa, kun myös yritys-asiakkaat etsivät yhä enemmän tietoa tuotteista ja palveluista verkosta. Metsäteollisuus oli B2B-toimialoista vahvin olemalla tasaisesti hie-man muita parempi useimmilla eri ulottuvuuksilla. Metsäteollisuus-yrityksetkin tosin ylsivät vain kohtalaiseen arvosanaan (6). Suoma-laisilla B2B-yrityksillä onkin paljon tehtävää, jotta ne saisivat kiinni B2C-yritysten digitaaliset kyvykkyydet. B2B-yritysten kärki oli tasainen mutta valitettavan heikkotasoinen. Parhaina B2B-yrityksinä nousivat esiin Wärtsilä, Kone, Stora Enso, YIT ja Konecranes, joista Wärtsilä oli tänä vuonna digitaalisesti edis-tynein yritys erityisesti hyvän verkkokauppansa ja sosiaalisen medi-an hallintansa ansiosta. B2B - YHTEENVETO B2B-yritykset olivat myös tänä vuonna selvästi B2C-yrityksiä jäljessä digitaalisessa osaamisessa. Yritysten arvioiden keskiarvo jäi kohtalaiseen kouluarvosanaan 6-. B2B-toimialoista metsäteollisuus erottui viime vuoden tapaan lähinnä muita B2B-toimialoja paremmalla sähköisellä asiakkuudenhallinnalla. ( 5½ ) B2B-TOIMIALOJEN KESKIARVOT DIGITAALISILLA ULOTTUVUUKSILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media 5- 5- 5- B2B-TOIMIALAT 6+ 6- 8- 1 ( 1 ) Metsäteollisuus 6 2 ( 3 ) Konepaja 6- 3 ( 2 ) Rakennus 5½ B2B keskiarvo 6- 2013 B2B TOIMIALAT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 42 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 41. b2c toimialat Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 43 WÄRTSILÄ:N ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Wärtsilä oli B2B-yrityksistä tutki-muksen paras. Wärtsilä pärjäsi hyvin varsinkin verkkokauppansa ja sosiaa-lisen median johtamisensa ansiosta muihin B2B-yrityksiin verrattuna. Wärtsilä nousi tänä vuonna B2B-yrityksistä voittoon niukalla marginaalilla päihittäen Koneen. Yritys oli erityisen vahva muihin verrattuna varsinkin sosiaalisessa mediassa ja pärjäsi muillakin ulottuvuuksilla tasaisen varmasti. Wärtsilä on onnistunut ylläpitä-mään vahvan ja laadukkaan brändin myös sähköisissä kanavissa. Voitostaan huolimatta Wärtsilä on digitaalisessa liiketoiminnas-sa vielä alkutaipaleella ja sillä on runsaasti kehitettävää digitaa-lisuuden ulottuvuuksilla. Yritys ei ole esimerkiksi optimoinut verkkosivuaan mobiililaitteille lainkaan, vaikka mobiilin käyttö on yleistymässä B2B-asiakkaidenkin parissa jatkuvasti. B2B – VOITTAJA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media 6+ 5- 5+ 5 TOP 5 B2B-YRITYSTÄ 8- 7½ 7 1 ( 5 ) Wärtsilä Konepaja 6+ 2 ( 2 ) Kone Konepaja 6+ 3 ( 1 ) Stora Enso Metsäteollisuus 6 4 ( 4 ) YIT Rakennus 6 5 ( - ) Konecranes Konepaja 6 2013 SUOMEN PARAS B2B-YRITYS Suomen Digimenestyjät 2014
 • 42. KONEPAJA Konepajat paransivat hieman digitaalisen tuotekokemuksen vetämänä. Toimialan voittajaksi selviytyi tällä kertaa Wärtsilä, jonka sosiaalisen median hallinta erottui selvästi edukseen. 6- Konepajat olivat B2B-toimialojen keskikastia parantaen hieman kokonaisarvosanaansa viime vuodesta. Konepajat kuitenkin vielä hyödyntävät melko suppeasti vielä digitaalisia tuotteita ja palveluita. Tutkituista yrityksistä esimerkiksi ainoastaan Metso hyödynsi sähkö-postimarkkinointia asiakkaiden houkuttelemiseksi. Toimialan yritysten sähköisen asiakkuudenhallinnan heikkous oli yllätys varsinkin huoltopalveluiden tärkeyden näkökulmasta. Monille konepajayrityksille huoltopalveluiden osuus liiketoiminnasta kasvaa jatkuvasti ja on keino luoda jatkuvuutta asiakassuhteisiin. Tästä näkö-kulmasta onkin yllättävää, etteivät alan yritykset ole panostaneet säh-köiseen asiakkuuteen voimakkaammin. Toimialan paras osa-alue muiden B2B-toimialojen tavoin oli digi-taalinen tuotekokemus, johon oltiin selkeästi panostettu kuluneen vuoden aikana. Konepajat nousivat parhaimmaksi B2B-toimialaksi verkkokaupassa, pääosin hieman paremmilla ostoprosesseilla mui-hin toimialoihin nähden. Wärtsilä nousi niukasti toimialan parhaimmaksi olemalla ylivoimai-sesti paras sosiaalisessa mediassa ja tasaisen varma muilla ulottuvuuk-silla. Kone seurasi tiukasti Wärtsilää useimmilla osa-alueilla, mutta sillä on vielä paljon tehtävää sähköisessä asiakkuudenhallinnassa. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media 8- 6½ 5 ( 5½ ) 4½ 4+ 5½ KONEPAJAT 1 ( 2 ) Wärtsilä 6+ 2 ( 1 ) Kone 6+ 3 - Konecranes 6 4 - Valmet 5½ 5 ( 3 ) Metso 5+ 6 - Cargotec 5 2013 B2B TOIMIALAT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 44 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 43. B2B TOIMIALAT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 45 Metsäteollisuus oli paras B2B-toimiala jääden kuitenkin selkeästi jälkeen B2C-toimialojen kehityksestä. Metsäteollisuus menestyi viime vuoden tapaan muita B2B-aloja paremmin digitaalisessa asiakkuudenhallinnassa ja sosiaalisessa mediassa. Stora Enso oli jälleen toimialan paras yritys hyvän mobiiliosaamisen myötä. 6 Metsäteollisuus oli niukasti paras B2B-toimiala arvosanan säilyessä samana viime vuoteen verrattuna. Paperin kysynnän vähentyessä metsäteollisuusyhtiöt ovat jatkaneet investointejaan digitaaliseen lii-ketoimintaan, mutta muut toimialat ovat alkaneet ottaa kiinni metsä-teollisuusyhtiöitä digitaalisessa kehityksessä kuluneena vuonna. Metsäteollisuus pärjäsi parhaiten muiden B2B-yritysten tavoin digi-taalisessa tuotekokemuksessa. Metsäteollisuusyritykset olivat myös muita B2B-yrityksiä keskimääräisesti parempia digitaalisessa asiak-kuudenhallinnassa erityisesti viestinnän personoinnin ansiosta sekä sosiaalisessa mediassa. Erot muihin B2B-toimialoihin olivat kuitenkin suhteellisen pieniä ja arvosanat jäivät vaatimattomiksi. Viime vuoteen verrattuna toimiala oli kuitenkin herännyt mobiilin hyödyntämiseen varsinkin mobiilisovelluksien kautta. Stora Enso oli viime vuoden tapaan toimialan paras yritys lähinnä muita vahvemman mobiilioptimoidun verkkosivunsa ansiosta. UPM puolestaan erottui joukosta hyvän sosiaalisen median aktiivisuutensa ansiosta verrattuna muihin toimialan yrityksiin. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen 5 METSÄTEOLLISUUS 1 ( 1 ) Stora Enso 6 2 ( 2 ) UPM 6 3 ( - ) Metsä Group 6- 2013 media 6 6 6- 5 7½ METSÄTEOLLISUUS ( 6 ) Suomen Digimenestyjät 2014
 • 44. RAKENNUS Rakennusyhtiöt pärjäsivät tutkimuksessa odotettua heikommin. Huolimatta yritysten hyvästä menestyksestä digitaalisessa tuotekokemuksessa, yritysten digitaalinen menestys muilla mittareilla oli heikko. Toimiala sijoittuikin tutkimuksen häntäpäähän heikoimpana toimialana. 5½ Rakennustoimiala pärjäsi tänä vuonna B2B- ja B2C-toimialoista hei-koiten saaden saman kokonaisarvosanan kuin viime vuonna. Toivot-tua kehitystä ei tapahtunut kuluneena vuonna juurikaan, joka johti odotettua heikompaan suoritukseen tutkimuksessa. Digitaalisuutta hyödynnetään alalla toistaiseksi melko suppeasti monien ulottuvuuksien ollessa todella heikoissa kantimissa. Tämä on hyvin yllättävää verkon tullessa yhä tärkeämmäksi myynti- ja markki-nointikanavaksi rakennusyhtiöille. Yritykset voisivat kehittää myös sähköistä asiakkuudenhallintaansa huomattavasti. Toimiala oli vahvimmillaan digitaalisessa tuotekokemuksessa, jossa se oli samalla B2B-toimialoista paras. Rakennusyritykset olivatkin hyvin onnistuneita verkkosivujen ulkoasussa. Tähän vaikuttanee osaltaan se, että yritysten sivut on tarkoitettu myös kuluttajille. Samasta syystä on hieman kummallista, että alan osaaminen mobii-lissa on lähestulkoon olematonta ja B2B-toimialoista heikointa. Selkein kehittämiskohde rakennusyrityksille olisikin mobiili, jota esimerkiksi asuntoa etsivät kuluttajat yhä enemmän hyödyntävät. Molemmilla tutkimuksen rakennusyhtiöillä oli toimivat ja tyylik-käät verkkosivut, jotka edustivat B2B-toimialayritysten kärkeä. YIT oli kuitenkin Lemminkäistä digimenestyneempi vahvemman säh-köisen asiakkuuden ja sosiaalisen median hallintansa ansiosta. TOIMIALAN ARVIO ERI OSA-ALUEILLA Digitaalinen markkinointi Digitaalinen tuotekokemus Verkkokauppa Asiakkuus Mobiili Sosiaalinen media 8 6 ( 5½ ) 4½ 5 4 5½ RAKENNUS 1 ( 1 ) YIT 6 2 ( 2 ) Lemminkäinen 5 2013 B2B TOIMIALAT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 46 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 45. Yhteenveto Lopuksi käydään läpi, mitä tutkimuksen tuloksista voidaan oppia, sekä tarkastellaan kansainvälisiä parhaita käytäntöjä alueilla, joilla suomalaisyrityksillä on vielä paljon kehitettävää.
 • 46. MITÄ SUOMALAISTEN YRITYSTEN PITÄISI OPPIA KANSAINVÄLISILTÄ EDELLÄKÄVIJÖILTÄ? Yleisesti ottaen Suomessa ollaan menty eteenpäin digitaalisessa menestyksessä, mikä näkyy keskiarvon nousuna. Verrattuna kansainvälisiin edelläkävijöihin suomalaisyrityksillä on kuitenkin vielä matkaa. Digitaalinen murros ja sen tuoma kansainvälinen kilpailu on vaikuttanut useimpiin suomalaisiin yrityksiin. Suomalaiset B2C-yritykset ovatkin herän-neet muutokseen ja keskimäärin parantaneet digitaalisia kyvykkyyksiään. Silti suomalaisyritysten digitaalisissa kyvykkyyksissä on vielä paljon mah-dollisuuksia edelleen hyödyntämättä keskimääräisen arvosanan jäädessä tyy-dyttävälle tasolle (7). Suomalaiset B2B-yritykset eivät vielä ole ymmärtäneet digitaalisen murroksen laajuutta samalla tavalla kuin B2C-yritykset. Vain harva B2B-yritys menestyy edes kohtalaisesti digitaalisessa liiketoiminnassa. Suomalaisyritysten suurimmat kehitysalueet verrattuna kansainvälisiin edelläkävijöihin liittyvät yrityksen keräämän datan tehokkaampaan hyö-dyntämiseen ja digitaalisen älykkyyden mahdollistamaan entistä parempaan tuotteiden ja palveluiden yksilölliseen räätälöintiin. Olemmekin koonneet alle esimerkkejä kansainvälisistä edelläkävijöistä, joista suomalaisyritysten olisi hyvä ottaa soveltuvin osin mallia. NETFLIX Netflix oli yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka toi videoiden suoratois-ton valtavirtaan ja haastaa nykypäivänä toden teolla alan perinteisiä toimijoita tarjoamalla suuren määrän elokuvia ja sarjoja kuluttajille kuukausimaksua vastaan. Netflix on omaa luokkaansa mitä tulee sen keräämän sähköisen asiakastiedon hyödyntämiseen lisäarvon tuottamiseksi asiakkaalle. Palvelu hyödyntää niin asiakasprofiilitietoa, katseluhistoriaa kuin kol-mansien osapuolien tarjoamaa tietoa (esimerkiksi Facebook) tarjotak-seen asiakkaille relevantteja suosituksia ja priorisoidakseen palvelun ulkoasua sekä sisältöä. Yritys jopa valitsee ja suunnittelee tuotantoon menevät ohjelmansa asiakasdatan perusteella. Suomalaisyritykset voisivat ottaa oppia Netflixistä erityisesti käyttäjätiedon sekä kolmansien osapuolten tiedon hyödyntämisessä digitaalisten tuote- ja palvelukokemusten personoinnissa. 48 Personoidun ja relevantin sisällön tarjoaminen asiakkaalle Suomen Digimenestyjät 2014 YHTEENVETO Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus
 • 47. ZALANDO Zalando on yksi Euroopan verkkokaupan suurimpia menestystarinoi-ta nousemalla alle viidessä vuodessa miltei kahden miljardin euron liikevaihtoon. Zalando on edelläkävijä näyttömainonnan älykkäässä hyödyntä-misessä. Zalando hyödyntää verkkokaupassa keräämäänsä kulut-tajatietoa näyttömainosten uudelleenkohdistamiseen. Yrityksen näyttömainokset seuraavat kävijää muille verkkosivuille tarjoten mai-noksissa samoja tuotteita, joita asiakas on katsellut verkkokaupassa ollessaan. Tämä mahdollistaa kohdistettujen mainosten tarjoamisen asiakkaille parantaen oston todennäköisyyttä. THOMANN Saksalainen Thomann on Euroopan suurin musiikkiliike, jolla on ollut jo yli kymmenen vuotta erittäin edistyksellinen verkkokauppa. Yritys onnistuu erityisen hyvin ristiin- ja lisämyynnissä. Sen lisäksi että tuo-tetta katsellessa sivusto tarjoaa siihen liittyviä muita tuotteita, se myös ehdottaa tuotteiden yhdistämismahdollisuuksia korostaen asiakkaalle tarjottavia alennuksia. Thomann myös informoi muista samankaltai-sista tuotteista ja käyttää asiakasdataa perustellakseen kalliimman tuotteen oston. Verkkokauppa tarjoaa myös monia muita parhaita käytäntöjä, kuten 30 päivän rahat takaisin –takuun ja peräti kolmen vuoden tuote-takuun suurimmalle osalle tuotteista. COCA-COLA Coca-Cola käyttää taitavasti ja monipuolisesti sosiaalista medi-aa rakentaen kuluttajan suhdetta brändiin ja ylläpitämällä brändiassosiaatioita. Coca-Cola on rakentanut omille Facebook-sivuilleen menestyk-sellisesti kaupan, josta voi ostaa Coca-Cola aiheisia tuotteita helposti ja vaivattomasti. Facebook-kauppa ei pelkästään ohjaa asiakkaita varsinaiseen verkkokauppaan, vaan ohjaus yltää ostoprosessin loppuun asti, mikä mahdollistaa impulsiivisen ostamisen. Yrityksen Facebook-kauppa sijoittuu korkealle erinomaisen digitaalisen tuoteko-kemuksensa ansiosta ja päihittää designillaan ja toiminnallisuudellaan suurimman osan suomalaisyritysten varsinaisista verkkokaupoista. YHTEENVETO Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 49 Näyttömainonnan älykkäämpi hyödyntäminen Ristiin- ja lisämyynnin hyödyntäminen verkkokaupassa Sosiaalisen median valjastaminen tuotteiden ja palveluiden myymiseksi Suomen Digimenestyjät 2014
 • 48. KAIKKI ARVOSANAT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 50 KAIKKI ARVOSANAT Seuraavaan osaan olemme keränneet kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden yritysten kokonaisarvosanat sekä arvosanat eri ulottuvuuksilla. 2014 2013 Helsingin Sanomat 8 8 TeliaSonera 8 8- Veikkaus 8 7½ If 8 7+ Anttila 8- 7 VR 8- 7 DNA 7½ 7- Prisma 7½ 7+ Elisa 7½ 7½ Kauppalehti 7+ 7- Verkkokauppa.com 7+ 7- Stockmann 7+ Nordea 7+ 7- Citymarket 7+ 7- Ilta-Sanomat 7 6½ Finnair 7 8- Yle 7 7- Etuovi.com 7 6+ Sokos 7 7+ RAY 7 6+ Fiskars 7 7+ Fazer 7- 6+ Lähitapiola 7- Iltalehti 7- 6½ Alepa 7- 6+ Nelonen 7- 6+ Nokian Renkaat 7- 6+ OP 6½ 6 Pohjola 6½ 6 Fortum 6½ 6- Valio 6½ 6½ K-Market 6+ 6 Helsingin Energia 6+ 5 Wärtsilä 6+ 6- Kone 6+ 6- Stora Enso 6 6+ YIT 6 6- Neste Oil 6 6- Konecranes 6 UPM 6 6- Danske Bank 6- 6 ST1 6- 6½ Metsä Group 6- Valmet 5½ ABC 5½ 5+ HKScan 5+ 5+ Metso 5+ 5- Lemminkäinen 5 5+ Cargotec 5 Arvosanat - Yritykset YHTEISPISTEET Suomen Digimenestyjät 2014
 • 49. DIGITAALINEN MARKKINOINTI 2014 2013 TeliaSonera 10 8½ If 9- 9 DNA 8½ 8 Veikkaus 8+ 6½ Helsingin Sanomat 8 7 Anttila 8- 7½ VR 8- 7 Verkkokauppa.com 7½ 7 Prisma 7½ 8 Etuovi.com 7+ 7- Nordea 7+ 6½ Kauppalehti 7 5 Ilta-Sanomat 7 5½ RAY 7 7+ Stockmann 7 Citymarket 7- 6+ Valio 6½ 7 Sokos 6+ 7+ Lähitapiola 6+ Elisa 6+ 7½ Nokian Renkaat 6- 5 Fiskars 6- 7- Iltalehti 6- 5 Fazer 6- 6 HKScan 6- 4½ OP 6- 6½ Fortum 5½ 5- Alepa 5+ 5 K-Market 5+ 4½ YIT 5+ 6+ Metsä Group 5+ Finnair 5+ 8 Nelonen 5+ 7 Konecranes 5+ Danske Bank 5+ 6 Yle 5+ 5+ UPM 5 5 ABC 5 5½ Kone 5 4 Neste Oil 5- 6- Pohjola 5- 5 Wärtsilä 5- 5 Stora Enso 4½ 7½ Helsingin Energia 4½ 4½ Metso 4+ 5 Valmet 4 Cargotec 4 ST1 4 5+ Lemminkäinen 4 4+ DIGITAALINEN TUOTEKOKEMUS 2014 2013 Helsingin Sanomat 9 9 Stockmann 9- If 8½ 8+ Fiskars 8½ 8½ Citymarket 8½ 8 Sokos 8½ 8+ TeliaSonera 8½ 8+ Nordea 8½ 8½ Finnair 8½ 8+ Helsingin Energia 8½ 7+ Danske Bank 8+ 8½ Yle 8+ 7½ Alepa 8+ 8- Nelonen 8+ 8+ Lähitapiola 8+ ST1 8+ 8½ Konecranes 8+ Verkkokauppa.com 8 8- Anttila 8 8- Elisa 8 9- Kone 8 7 ABC 8 8 Lemminkäinen 8 8+ Cargotec 8 VR 8 7+ YIT 8- 8 Valio 8- 8 OP 8- 7½ Kauppalehti 8- 8 Fortum 8- 7 Metsä Group 8- Nokian Renkaat 8- 7 Iltalehti 8- 8 Prisma 8- 8- Fazer 8- 8 Wärtsilä 8- 6½ Ilta-Sanomat 8- 8+ K-Market 7½ 7 Etuovi.com 7½ 8½ RAY 7½ 7+ Stora Enso 7½ 7 Valmet 7½ HKScan 7½ 8 DNA 7½ 8- Veikkaus 7½ 7 UPM 7+ 7½ Pohjola 7 7- Neste Oil 7- 6½ Metso 7- 6- KAIKKI ARVOSANAT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 51 Suomen Digimenestyjät 2014
 • 50. VERKKOKAUPPA 2014 2013 Anttila 9+ 7½ Prisma 9- 8½ Sokos 8½ 8½ Verkkokauppa.com 8½ 8½ If 8½ 8+ Alepa 8+ 8 Elisa 8 8- Veikkaus 8 8 Stockmann 7½ Lähitapiola 7½ Pohjola 7½ 7½ VR 7+ 7 Finnair 7+ 7 Kone 7+ 8- Citymarket 7+ 7 Nokian Renkaat 7+ 7½ Helsingin Sanomat 7+ 7+ Fiskars 7+ 7½ Wärtsilä 7 7- Konecranes 7 Fortum 7 5- ST1 7- 8 TeliaSonera 7- 6+ Yle 7- 6+ K-Market 6½ 6+ YIT 6½ 6 Kauppalehti 6½ 6½ DNA 6½ 5 UPM 6½ 6- Valmet 6½ RAY 6+ 5½ Nelonen 6+ 5½ Fazer 6+ 5½ Metsä Group 6 Etuovi.com 6- 4½ Cargotec 6- Helsingin Energia 6- 5 Neste Oil 6- 5 Stora Enso 5½ 6- Metso 5½ 4+ Lemminkäinen 5½ 5 Ilta-Sanomat 5+ 5 Iltalehti 5+ 5+ Nordea 5- 4 OP 4½ 4+ Danske Bank 4 4 Valio 4 4 ABC 4 4 HKScan 4 4 ASIAKKUUS 2014 2013 Prisma 8½ 6½ Anttila 8+ 7 Nordea 8 7 Sokos 8 7- RAY 8 8- DNA 8 7½ Veikkaus 7½ 8- Alepa 7½ 6+ Valio 7½ 7½ Iltalehti 7+ 6 Helsingin Energia 7+ 5- Helsingin Sanomat 7+ 8- Finnair 7+ 7 If 7+ 6+ Citymarket 7+ 7- Elisa 7 6½ TeliaSonera 7 7+ Verkkokauppa.com 7 6+ Lähitapiola 7 Stockmann 7- Neste Oil 7- 5+ Fortum 7- 6+ Ilta-Sanomat 7- 5+ Fiskars 7- 7+ Nelonen 6½ 5 UPM 6½ 7- Fazer 6½ 6- ABC 6½ 5+ Etuovi.com 6½ 5 VR 6½ 6- Pohjola 6+ 5- Kauppalehti 6+ 6 K-Market 6+ 6- Stora Enso 6 6 YIT 6 5- Nokian Renkaat 6 6 OP 6 5½ HKScan 6 6+ Yle 5½ 5½ Danske Bank 5½ 6 Wärtsilä 5+ 4½ Valmet 5 ST1 5- 5- Metsä Group 5- Metso 4½ 4½ Kone 4+ 5 Lemminkäinen 4 5- Konecranes 4 Cargotec 4 KAIKKI ARVOSANAT Suomen Digimenestyjät 2014 | Magenta Advisoryn tutkimus 52 Suomen Digimenestyjät 2014