پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx

M
‫سئو‬ ‫آموزش‬
(
‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
)
‫هست؟‬ ‫چی‬ Seo ‫یا‬ ‫سئو‬
‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫یعنی‬ ‫سئو‬
‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬
!
‫شما‬ ‫یعنی‬ ‫چی؟‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ ‫حاال‬
‫رتبه‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫هارو‬ ‫سایت‬
‫بهینه‬ ‫گوگل‬ ‫باالی‬ ‫نتایج‬ ‫تو‬
‫کنین‬
‫سئو‬
‫مهم‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫که‬ ‫هست‬ ‫مارکتیگ‬ ‫دیجیتال‬
‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫تو‬ ‫میشه‬ ‫باعث‬
‫برسید‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بشین‬ ‫دیده‬
‫نتایج‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫سایت‬ ‫اسم‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫گوگل‬
‫ثبت‬ ‫مخاطبان‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫شما‬
‫شکل‬ ‫شما‬ ‫برندینگ‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬
‫گیرد‬‫می‬
‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫جای‬ ‫با‬
‫و‬ ‫کلیک‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫باال‬
‫دریافت‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫ایمپرشن‬
‫خوبی‬ ‫درآمد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬
‫رسید‬‫می‬ ‫سایت‬ ‫از‬
.
‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫سئو‬ ‫استراتژی‬
‫است‬ ‫ماندگار‬
.
‫سئو‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫با‬ ‫شما‬
‫افزایش‬ ‫شاهد‬ ‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬
‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫فروش‬
.
‫به‬ ‫سئو‬ ‫فرآیند‬ ‫انجام‬ ‫با‬
‫به‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫اصولی‬ ‫صورت‬
‫پربازدید‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫رتبه‬
‫می‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫موتور‬
‫رسید‬
.
‫چیه؟‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬
‫سازی‬ ‫برند‬
‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫نتایج‬
‫ورودی‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬
‫گوگل‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬
‫داخلی‬ ‫سئو‬
‫تکنیکال‬ ‫سئو‬
‫خارجی‬ ‫سئو‬
‫محلی‬ ‫سئو‬
01 ‫سایت‬ ‫داخلی‬ ‫موارد‬ ‫ی‬ ‫همه‬
‫و‬ ‫تایتل‬ ‫تگ‬ ،‫محتوا‬ ‫مثل‬
‫لینک‬ ‫و‬ ‫دیسکریپشن‬
‫داخلی‬
...
‫شود‬ ‫می‬ ‫بررسی‬
02 ‫از‬ ‫خارج‬ ‫موارد‬ ‫بررسی‬ ‫به‬
،‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫مثل‬ ‫سایت‬
،‫آگهی‬ ‫رپورتاژ‬ ،‫تبلیغات‬
‫و‬ ‫لینک‬ ‫بک‬
...
‫می‬ ‫پرداخته‬
‫شود‬
03 ،‫سرعت‬ ‫افزایش‬ ‫مثل‬ ‫مواردی‬
‫و‬ ‫مپ‬ ‫سایت‬،‫بودن‬ ‫رسپانسیو‬
...
‫می‬ ‫انجام‬ ‫فنی‬ ‫سئو‬ ‫در‬
‫گیرد‬
04 ‫یک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫گرفتن‬ ‫رتبه‬ ‫به‬
‫کمک‬ ‫خاص‬ ‫جغرافیایی‬ ‫منطقه‬
‫کند‬ ‫می‬
.
‫در‬ ‫سایت‬ ‫ثبت‬ ‫مثل‬
‫آن‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫مپ‬ ‫گوگل‬
‫سئو‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫بخش‬
‫برین‬ ‫رنک‬ ‫الگوریتم‬
‫رقص‬ ‫الگوریتم‬
‫گوگل‬ ‫پاندا‬ ‫الگوریتم‬
‫پنگوئن‬ ‫الگوریتم‬ ‫سندباکس‬ ‫الگوریتم‬ ‫کبوتر‬ ‫الگوریتم‬
‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬
‫کاله‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫مقابله‬
‫سازی‬ ‫لینک‬ ‫در‬ ‫سیاه‬
‫رتبه‬ ‫در‬ ‫ناگهانی‬ ‫های‬ ‫جهش‬
‫هدف‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫بندی‬
‫رضایت‬ ‫میزان‬ ‫سنجش‬
‫کاربران‬
‫های‬ ‫عبارت‬ ‫مفهوم‬ ‫شناسایی‬
‫و‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬
‫و‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫نمایش‬
‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سایت‬ ‫بنید‬ ‫رتبه‬
‫کاربران‬ ‫رفتار‬
‫تازه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫نگهداری‬
‫کسب‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫رتبه‬
‫شدند‬ ‫ایندکس‬
‫جستجو‬ ‫های‬ ‫عبارت‬ ‫بررسی‬
‫کاربران‬ ‫شده‬
‫و‬ ‫محتوا‬ ‫کیفیت‬ ‫بررسی‬
‫از‬ ‫ها‬ ‫کاربر‬ ‫رضایت‬ ‫میزان‬
‫متن‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫و‬ ‫متن‬
‫تکراری‬
‫سئو‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫ابزار‬
• ‫سرچ‬ ‫گوگل‬
‫کنسول‬
• ‫گوگل‬
‫آنالیتیکس‬
• ‫تگ‬ ‫گوگل‬
‫منیجر‬
• ‫پلنر‬ ‫کیورد‬
• ‫اسکریمینگ‬
‫فراگ‬
• ‫تولز‬ ‫کیورد‬
• Ahref
• moz
‫گوگل‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫های‬ ‫فاکتور‬
● ‫یونیک‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬
● ‫مرتبط‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬
● ‫کاربری‬ ‫تجربه‬
● ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬
● ‫سایت‬ ‫بودن‬ ‫رسپانسیو‬
● ‫ها‬ ‫متاتگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
● ‫سایت‬ ‫بودن‬ ‫فرندلی‬ ‫موبایل‬
● ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫به‬ ‫توجه‬
● ‫تصاویر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
● ‫بودن‬ ‫کاربرپسند‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫محتوا‬
● ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫کیفیت‬
● ‫شکسته‬ ‫های‬ ‫لینک‬
● ‫دامنه‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬
‫سئو‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫روش‬
•
‫سفید‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬
:
‫با‬ ‫روش‬ ‫این‬
‫و‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫مجاز‬ ‫کامال‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬
‫نتیجه‬ ‫اما‬ ‫طوالنی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سودمند‬ ‫و‬ ‫بخش‬
.
•
‫خاکستری‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬
:
‫مابین‬ ‫روش‬ ‫یک‬
‫است‬ ‫سیاه‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬
.
‫این‬
‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫تاثیر‬ ‫روش‬
‫هم‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دارد‬
‫نیست‬ ‫شناسایی‬ ‫قابل‬
.
•
‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬
:
‫کامال‬ ‫روشی‬
‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فریبنده‬ ‫و‬ ‫غیراخالقی‬
‫های‬ ‫جریمه‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ،‫گوگل‬ ‫تشخیص‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مواجه‬ ‫زیادی‬
.
‫مثل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫سیگنال‬ ‫سوشال‬
‫و‬ ‫الیک‬ ‫مثل‬ ‫تعامل‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ،‫توییتر‬
‫و‬ ‫کامنت‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬
...
‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬
‫اشتراک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬ ‫ارتبطا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫مخاطبان‬
‫می‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫گذاری‬
‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫فهمانند‬
‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫امتیازی‬ ‫گوگل‬ ‫و‬
‫گیرد‬
.
‫می‬ ‫شکل‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫خوبی‬ ‫برندینگ‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫است‬ ‫موثر‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫گیرد‬
.
‫سئو‬ ‫و‬ ‫سیگنال‬ ‫سوشال‬
‫بودین‬ ‫من‬ ‫همراه‬ ‫که‬ ‫ممنون‬

‫راد‬ ‫مهدیه‬
1401 ‫محتوا‬ ‫باشگاه‬
|
‫فصل‬
‫نهم‬
1 sur 10

Recommandé

مزایای بهینه سازی سایت par
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 vues5 diapositives
کمی درباره سئو و آموزش سئو par
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوPouriaAriafar
28 vues5 diapositives
کتاب آموزش سئو par
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوMasoud Javaheri
82 vues55 diapositives
Seo par
SeoSeo
SeoArezouShokrdayi
85 vues12 diapositives
سئوی داخلی و فنی در سال 2021 par
سئوی داخلی و فنی در سال 2021سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021Vahid Rostamibani
8 vues67 diapositives
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ par
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟Vahid Rostamibani
8 vues41 diapositives

Contenu connexe

Similaire à پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx

seo par
seoseo
seoElham Gofranpoor
468 vues35 diapositives
طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتhttp://www.novinwebsite.com
191 vues5 diapositives
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...davood dehghan
567 vues93 diapositives
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال par
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سالVahid Rostamibani
14 vues20 diapositives
افزایش ورودی گوگل par
افزایش ورودی گوگلافزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگلclickaval1
62 vues6 diapositives
why Seo is important? par
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?Shervin Kargary
82 vues13 diapositives

Similaire à پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx(20)

نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan567 vues
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال par Vahid Rostamibani
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
افزایش ورودی گوگل par clickaval1
افزایش ورودی گوگلافزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگل
clickaval162 vues
افزایش بازدید رپورتاژ par clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 vues
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی par Hanieh Ghofrani
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Hanieh Ghofrani138 vues
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani141 vues
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی par Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 vues
خرید بازدید سایت par clickaval1
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایت
clickaval111 vues
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 vues
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت par Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 vues

پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx

  • 1. ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ( ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ )
  • 2. ‫هست؟‬ ‫چی‬ Seo ‫یا‬ ‫سئو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫یعنی‬ ‫سئو‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ! ‫شما‬ ‫یعنی‬ ‫چی؟‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ ‫حاال‬ ‫رتبه‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫هارو‬ ‫سایت‬ ‫بهینه‬ ‫گوگل‬ ‫باالی‬ ‫نتایج‬ ‫تو‬ ‫کنین‬ ‫سئو‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫مارکتیگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫تو‬ ‫میشه‬ ‫باعث‬ ‫برسید‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بشین‬ ‫دیده‬
  • 3. ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫سایت‬ ‫اسم‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫گوگل‬ ‫ثبت‬ ‫مخاطبان‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫شکل‬ ‫شما‬ ‫برندینگ‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫جای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کلیک‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫دریافت‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫ایمپرشن‬ ‫خوبی‬ ‫درآمد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫رسید‬‫می‬ ‫سایت‬ ‫از‬ . ‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫سئو‬ ‫استراتژی‬ ‫است‬ ‫ماندگار‬ . ‫سئو‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫افزایش‬ ‫شاهد‬ ‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫فروش‬ . ‫به‬ ‫سئو‬ ‫فرآیند‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫اصولی‬ ‫صورت‬ ‫پربازدید‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫موتور‬ ‫رسید‬ . ‫چیه؟‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫نتایج‬ ‫ورودی‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬
  • 4. ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫تکنیکال‬ ‫سئو‬ ‫خارجی‬ ‫سئو‬ ‫محلی‬ ‫سئو‬ 01 ‫سایت‬ ‫داخلی‬ ‫موارد‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫تایتل‬ ‫تگ‬ ،‫محتوا‬ ‫مثل‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫دیسکریپشن‬ ‫داخلی‬ ... ‫شود‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ 02 ‫از‬ ‫خارج‬ ‫موارد‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ،‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫مثل‬ ‫سایت‬ ،‫آگهی‬ ‫رپورتاژ‬ ،‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ... ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫شود‬ 03 ،‫سرعت‬ ‫افزایش‬ ‫مثل‬ ‫مواردی‬ ‫و‬ ‫مپ‬ ‫سایت‬،‫بودن‬ ‫رسپانسیو‬ ... ‫می‬ ‫انجام‬ ‫فنی‬ ‫سئو‬ ‫در‬ ‫گیرد‬ 04 ‫یک‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫گرفتن‬ ‫رتبه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫خاص‬ ‫جغرافیایی‬ ‫منطقه‬ ‫کند‬ ‫می‬ . ‫در‬ ‫سایت‬ ‫ثبت‬ ‫مثل‬ ‫آن‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫مپ‬ ‫گوگل‬ ‫سئو‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫بخش‬
  • 5. ‫برین‬ ‫رنک‬ ‫الگوریتم‬ ‫رقص‬ ‫الگوریتم‬ ‫گوگل‬ ‫پاندا‬ ‫الگوریتم‬ ‫پنگوئن‬ ‫الگوریتم‬ ‫سندباکس‬ ‫الگوریتم‬ ‫کبوتر‬ ‫الگوریتم‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫کاله‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫سازی‬ ‫لینک‬ ‫در‬ ‫سیاه‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫ناگهانی‬ ‫های‬ ‫جهش‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫بندی‬ ‫رضایت‬ ‫میزان‬ ‫سنجش‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫عبارت‬ ‫مفهوم‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫نمایش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سایت‬ ‫بنید‬ ‫رتبه‬ ‫کاربران‬ ‫رفتار‬ ‫تازه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫نگهداری‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صفحاتی‬ ‫رتبه‬ ‫شدند‬ ‫ایندکس‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫عبارت‬ ‫بررسی‬ ‫کاربران‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫کیفیت‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫کاربر‬ ‫رضایت‬ ‫میزان‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫و‬ ‫متن‬ ‫تکراری‬
  • 6. ‫سئو‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ • ‫سرچ‬ ‫گوگل‬ ‫کنسول‬ • ‫گوگل‬ ‫آنالیتیکس‬ • ‫تگ‬ ‫گوگل‬ ‫منیجر‬ • ‫پلنر‬ ‫کیورد‬ • ‫اسکریمینگ‬ ‫فراگ‬ • ‫تولز‬ ‫کیورد‬ • Ahref • moz
  • 7. ‫گوگل‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫های‬ ‫فاکتور‬ ● ‫یونیک‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ● ‫مرتبط‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ● ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ● ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬ ● ‫سایت‬ ‫بودن‬ ‫رسپانسیو‬ ● ‫ها‬ ‫متاتگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ● ‫سایت‬ ‫بودن‬ ‫فرندلی‬ ‫موبایل‬ ● ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ● ‫تصاویر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ● ‫بودن‬ ‫کاربرپسند‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫محتوا‬ ● ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫کیفیت‬ ● ‫شکسته‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ● ‫دامنه‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬
  • 8. ‫سئو‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫روش‬ • ‫سفید‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬ : ‫با‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫مجاز‬ ‫کامال‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫نتیجه‬ ‫اما‬ ‫طوالنی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سودمند‬ ‫و‬ ‫بخش‬ . • ‫خاکستری‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬ : ‫مابین‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫سیاه‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬ . ‫این‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫تاثیر‬ ‫روش‬ ‫هم‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫نیست‬ ‫شناسایی‬ ‫قابل‬ . • ‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬ : ‫کامال‬ ‫روشی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فریبنده‬ ‫و‬ ‫غیراخالقی‬ ‫های‬ ‫جریمه‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ،‫گوگل‬ ‫تشخیص‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مواجه‬ ‫زیادی‬ .
  • 9. ‫مثل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫سیگنال‬ ‫سوشال‬ ‫و‬ ‫الیک‬ ‫مثل‬ ‫تعامل‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ،‫توییتر‬ ‫و‬ ‫کامنت‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ... ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫اشتراک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬ ‫ارتبطا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫مخاطبان‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫گذاری‬ ‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫فهمانند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫امتیازی‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ . ‫می‬ ‫شکل‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫خوبی‬ ‫برندینگ‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ . ‫سئو‬ ‫و‬ ‫سیگنال‬ ‫سوشال‬
  • 10. ‫بودین‬ ‫من‬ ‫همراه‬ ‫که‬ ‫ممنون‬  ‫راد‬ ‫مهدیه‬ 1401 ‫محتوا‬ ‫باشگاه‬ | ‫فصل‬ ‫نهم‬