Publicité

Bakrund-D (1) (1).docx

17 Oct 2022
Bakrund-D (1) (1).docx
Bakrund-D (1) (1).docx
Bakrund-D (1) (1).docx
Bakrund-D (1) (1).docx
Publicité
Bakrund-D (1) (1).docx
Prochain SlideShare
SKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkanSKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkan
Chargement dans ... 3
1 sur 5
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Bakrund-D (1) (1).docx

  1. Bakrund dokumentation i. äldreomsorg. Dokumentation är jätte viktigt i äldreomsorg för att det ska blir säker vård samt god kvalitet för patienten och närstående samt för vårdpersonal och det för att med hjälp av dokumentationen så kan det blir tydligare när det handlar om vad för behov och stöd patienten behöver samt även vad, hur och när och av vem ska det utföras. Syftet med dokumentation är att vård skall blir säker och ha god kvalitet. Med hjälp av dokumentation så kan enskildes behov blir tydligare det handlar om vad för hjälp personen behöver, av vem , när och hur. Dokumentationen gör att det blir lättare och säkrare för båda patienten samt vårdpersonal. Dokumentation är viktigt för att det är stöd för patienter samt för vårdpersonal som inte har tidigare information om patienten och med hjälp av dokumentationen så kan lätt vårdpersonal få information för vad för åtgärder som skall behövas. Vad innebär dokumentation ? Det är en system som varje verksamhet inom vård skall ha , i verksamhetssystemet så kan vård personal skriva , läsa om patienten. Dokumentationen beskrivet var för insatser har varje patienten och hur ska de genomföras samt av vem , när och varför , då dokumentationen är som ett arbetsredskap för vård personal så att vårdpersonal kan lätt veta vad varje patient behöver för behov. Det blir lättare för vårdpersonal att följa patient planeringen, samt även genomförandet samt uppföljningen. Det finns tre två dokumentation . SOL och HSL. SoL är förkortning för socialtjänst lag och syfte med denna lag är att alla människor skall kunna få samma rättigheter och att patienter skall kunna vara delaktiga i deras vård , det handlar även om att patienter skall kunna få det som dem har rätt till och har fått beslut på att få, då det handlar om rättssäkerhet om att få det insatser som beslutat att få detta är lag enligt SoL , att få kvalité i arbetet också genom att vård personal tillsammans med patient skall uppfölja och se till att målet med insatser är uppnått, det handlar också om framtiden att vad som borde förbättras och vad som var bra ovh kan försätta med och därför är viktigt att man jobbar med social dokumentation, Social dokumentation inom vården beskriver vad för behov en patient har, i en social dokumentation skall finnas beslut , vad för insatser samt båda händelse och åtgärder som handlar om patienten och händelse som är viktigt för fortsatta arbetet Social dokumentation handlar om allt som filmas , spelas in, skriva samt fotograferas , det handlar från utredning till genomförandeplan. Då detta är ett krav att dokumentera för att säkerställa god kvalitet till patienten. Det är mycket viktigt i äldreomsorg för båda tillsyn samt insyn. När det handlar om HSL så innebär det att med hjälp av HSL så kan vårdpersonal
  2. se vad som skall göras för att behandla skador och sjukdomar , utreda samt förbygga. Syftet med det är att patienten skall kunna få sin vård så bra som möjligt. Varför göra dokumentationen inom äldreomsorgen ? Patienten har rätt att vara delaktig i sin genomförande plan och då det är Patientenen som skall tillsammans med kontaktpersonen beskriva hur patienten vill ha insatser skall utföras, och sedan beskriver kontaktpersonen och skall övriga vårdpersonal följa det och utföra insatser under arbetet. Och alla vårdpersonal som jobbar har ansvar att dokumentera förändringar , eller om någon inte fungerar som det ska , något avviker från genomförande plan. Kontaktpersonen färsrätter följa upp genomförande planen tillsamman med patienten. Det är viktigt för patienten säkerhet , trygghet , det blir bättre vård och säkrare , de ger god kvalitet för patienter. Patienter känner sig tryggare , det är även bättre för vårdpersonal för att veta vad varje patient behöver och vad själv klarar , målet med insatser. Hur görs dokumentation inom äldreomsorg? Vårdpersonal har it behörighet där sker dokumentationen, då skall vårdpersonal skriva händelse , datum , och signera. Dessa sker i genomförandejournalen. Vårdpersonal kommer in med deras egna inloggning och sedan skall dem kunna komma in på patient journal med hjälp av personnummer och så skall man skriva och signera. När skall dokumentationen göras i äldreomsorg? Undersköterskor skall dokumentera dagligen om det tillexempel något avviker från det som vanligt inte händer , om det sker viktiga händelser , eller om undersköterska skall behöva ge hjälpen på ett annat sätt än de normala fall , det kan vara tillexempel om en undersköterska skall behöva mata brukare som i vanliga fall äter själv. Om vårdtagaren inte behöver längre insats , eller om det behöver mer hjälp , om brukaren tackar nej till vissa insatsen. Vårdpersonal i en äldreomsorg skall ge och få information av dokumentationen om den enskilde, vårdpersonal skall även dokumentera om det sker ändring av beslut eller om vårdpersonal har samtal med angöring, om vårdtagaren har besök hos en läkare , om rutiner ändras , Minnesanteckningar från möte eller samtal . Kontaktpersonen har ett ansvar att följa upp tillsammans med patienten och se till hur det har fungerat och gå genom tillsammans med patienten, om det har blivit nya förändringar , om det ör nya instanser skall behövas ändras så skall kontaktpersonen kontakta handläggare som har hand om ansökan från början så kan i så fall handläggare ändra beslutet.
  3. Journal anteckningar skall innehålla om något inte fungerar som det ska , om något har förändrat , något som händer som kan påverka patienten vardag, om patienten börja klara mindre eller klara mer , om instanser inte ens blir utförd det kan handla om delvis eller helvis, det kan handla om att personen tackar nej hela tiden till stödet, eller delvis att hon tack ibland nej till att gå ut och promenera, då skall vårdpersonen som skulle ut med patienten dokumentera att detta har inte blivit utförd då patienten hat tackat nej. När en vårdpersonal skall skriva en journal anteckning så får personalen tänkta på att det ska innehålla vad som har hänt, när har det hänt, vad för åtgärder gjorde personalen, av vem har åtgärder utförs , vad för konsekvenser har för patienten. Hur ska dokumentationen skrivas ? När vårdpersonal skall dokumentera något om en patient så skall det vara på respekt sätt , det ska även vara väsentlig och tillräckligt samt också ändamålsenlig. Man ska dokumentera endast saker man har hört och sett , inte vad själva vårdpersonalen tycker, det man skriver skall inte vara nedsättande , det ska vara enkel och tydligt , vårdpersonal ska tänka på att patienten kan själv läsa om det som står och har rätt till det. Vem är skyldig att läsa och skriva dokumentation? Alla vårdpersonal som jobbar är skyldig båda att läsa och skriva om patienter enligt socialtjänstlagen. Detta är en av arbetsuppgifter som en undersköterskas har i en äldreboende, undersköterskor skall läsa vad som har hänt med patienter när dem kommer till jobbet samt skriva vad som har hänt med patienter under arbetspasset innan man slutar. Vad är genomförandeplan? En genomförande plan innehåller vad för insatser patienten har fått , hur dessa insatser skall utföras , av vem skall dessa instader utföras , vad målet med dessa insatser, när dessa instanser skall utföras.
  4. En genomförande plan skall även innehålla vad patienten själv klarar och vad som patienten behöver hjälp med. Dessa insatser kan handla om omvårdnad som tillexempel att patienten behöver stöd vid dusch, på/av kläd , hygienrutiner, förflyttningar , städ , handla, aktiviter. Genomförande planen skall följas upp av alla vårdpersonal som jobbar med patienten regelbunden och därför skall man göra journal anteckningar dessa skall vara som en underlag. Kontaktpersonen har ett ansvar att följa upp tillsammans med patienten och se till hur det har fungerat och gå genom tillsammans med patienten, om det har blivit nya förändringar , om det ör nya instanser skall behövas ändras så skall kontaktpersonen kontakta handläggare som har hand om ansökan från början så kan i så fall handläggare ändra beslutet. Patientjournalen innehåller flera olika funktioner och det ska innehålla det viktigaste delar i vården som tillexempel bedömning som patienten har fått , vad för planering finns det, genomförande plan , resultat samt utvärdering. När det handlar om patientjournal så är det även en källa för forskning , själva patienten , Rättsliga krav samt tillsyn, utveckling av verksamheten och på vilket sätt det uppfölja, uppgiftsskyldighet enligt lag. Därför är det viktigt att varje patientjournal skall innehålla följande punkter. * Vem personen är det ska vara en tydligt identitet. * Kontaktuppgifter för patienten. * Det ska stå tidpunkten för var och en vårdkontakt som patienten har tidigare haft eller det som planeras. * Hälsotillstånd samt medicinska bedömningar. * Åtgärder som behandlade och utredande och vad finns det för bakrund till dessa åtgärder. * Det ska stå om ordinationsorsak samt ordinationer. * Resultat av behandlade samt utredande åtgärder. * Anteckningar av vård som genomförd. * Om personen har överkänslighet för vissa ämne eller vissa läkemedel. * Komplikationer av behandlingar samt av vård. * Infektioner som är vårdrelaterade. * Samtycken. * Vad har patienten för önskemål om behandling eller om vård. * Vårdplanering. * Intrig
  5. * Remisser. Patientjournalen skall även innehålla båda bedömningar som är aktuell och tidigare bedömningar som kan bygga på exempelvis närstående, själva patienten, intervjuer , undersökningar , observationer samt även av tidigare journaler. Dessa bedömningar skall däremot i behålla tidigare information samt aktuella information. Åtgärdsplan : Vårdplanen skall innehålla risker som finns , problem , diagnoser samt även mål som patienten har , ordinationer som åtföljt samt åtgärder. Det är viktigt med vårdplanen så att alla personal som jobbar med patientens vård skall kunna jobba för målet och för tillsammans skall dem kunna genomföra dessa åtgärder. Vårdplan skall ordnas så fort en patient var kommit på en vårdinrättning det handlar om timmar efter patienten har kommit till en akuten och genom några dagar efter att Patientenen har kommit till en äldreboende då ska man planera vad som ska göras. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/juridiskt-stod- for-dokumentation/patientjournal-vad-ar-en-patientjournal/ https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och- regelverk/dokumentation/patientjournal/ https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och- regelverk/dokumentation/ https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/juridiskt-stod- for-dokumentation/dokumentation-vad-ska-dokumenteras-i-socialtjansten/ https://www.hb.se/globalassets/global/hb---externt/fous/forskning-och- utveckling/aldre/genomforda-projekt/social-dokumentation/rapport-social-dokumentation- inom-aldreomsorgen.pdf
Publicité