TeleCAD-GIS 2016

Maksim Sestic
Maksim SesticManaging Director à Arkance Development - Member of the Group Arkance

INOVA GIS platforma je savremeni geografski informacioni sistem koji je specijalizovan za upravljanje telekomunikacionim objektima. Višegodišnjim prisustvom u najvećim telekomunikacionim kompanijama u regionu, konstantnim ulaganjem u razvoj i usavršavanje i direktnom saradnjom sa krajnjim korisnicima, INOVA GIS platforma je uspela da ponudi softverske alate skrojene po meri inženjera telekomunikacija u oblastima planiranja i projektovanja ili održavanja TK infrastrukture.

Geoinformatic Group
INOVA GIS PLATFORMA
INOVA TELECAD-GIS
BOSNIA AND HERZEGOVINA INOVA informatički inženjering doo
Address: 78000 Banja Luka , Vidovdanska 2
Phone: +387 (0)51 219-209
+387 (0)51 226-130Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: info@geoinova.com
Web: www.geoinova.com
SERBIA INOVA - Geoinformatika doo
Address: 11070 Beograd Jurija Gagarina 36 D
Phone: +381 (0)11 228 95 83
Fax: +381 (0)11 228 95 76
E-mail: info@geoinova.rs
Web: www.geoinova.rs
SLOVENIA GeoINOVA geoprostorske restive doo
Address: 1000 Ljubljana, Vojkova cesta 63
Phone: +386 (0)41 666 508
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: info@geoinova.si
Web: www.geoinova.si
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
2 | P a g e
Uvod 3
Opšti principi 3
Arhitektura sistema 4
TeleCAD GIS 5
OpticView 7
GIS Portal 8
Google Earth 10
INOVA GIS server 11
Map server 13
INOVA GIS Platforma – integracije 13
Dodatak 1: Ilustracija rada u TeleCAD GIS-u 14
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
3 | P a g e
Uvod
Telekomunikacione kompanije spadaju u grupu preduzeća koje poseduju i upravljaju objektima
složenog geometrijskog oblika i položaja u prostoru. Bez obzira da li su u pitanju mreže bakarnih
ili optičkih kablova, antenski stubovi, korisnički priključci ili sami korisnici, podaci koji ih opisuju
su nepotpuni bez informacije o njihovom obliku i položaju u prostoru.
Telekomunikacioni objekti se nalaze u složenim odnosima: kabl se nalazi u cevi, cevi su završene
na oknu, kabl poseduje rezervu, optička vlakna su završena na portovima optičkog razdelnika
itd. Informacioni sistem koji upravlja telekomunikacionim objektima mora biti sposoban da
efikasno objedini evidenciju geometrijskih i prostornih osobina sa klasičnim opisnim podacima
o objektu i podacima o relacijama i povezanosti sa drugim objektima.
Pored evidencije i unosa objekata informacioni sistem mora imati mogućnost prikaza podataka
različitim grupama korisnika na način koji objedinjuje tabelarni i prostorni prikaz preko interak-
tivnih mapa
INOVA GIS platforma je savremeni geografski informacioni sistem koji je specijalizovan za
upravljanje telekomunikacionim objektima na način koji zadovoljava sve navedene zahteve.
Višegodišnjim prisustvom u najvećim telekomunikacionim kompanijama u regionu, konstant-
nim ulaganjem u razvoj i usavršavanje i direktnom saradnjom sa krajnjim korisnicima INOVA GIS
platforma je uspela da ponudi softverske alate skrojene po meri inženjera telekomunikacija bez
obzira da li radi u oblasti planiranja i projektovanja ili održavanja infrastrukture.
Opšti principi
INOVA GIS platforma je zasnovana na najboljim svetskim GIS komercijalnim i open source proiz-
vodima.
CAD je nezamenljiv kada je u pitanju precizno, tehničko crtanje i izrada dokumentacije. Sa druge
strane GIS posmatra i modeluje stvaran svet kao skup objekata sa svojim osobinama i
odnosima. TeleCAD GIS je baziran na AutoCAD platformi koju proširuje bogatim objektnim
modelom telekomunikacionih objekata. Linija u TeleCAD GIS-u nije samo linija nego je optički
kabl sa svojim nizom osobina i pravila povezivanja sa drugim objektima.
INOVA GIS platforma je otvoren sistem, zasnovan na prihvaćenim GIS standardima, bez sop-
stvenog formata podataka i potreba za naknadnim konverzijama. Temelj platforme predstavlja
centralna relaciona baza podataka sa otvorenim i čitljivim modelom. Platforma podržava imple-
mentaciju sa Oracle bazom podataka i standardnim tipom SDO_GEOMETRY za smeštanje
geometrije.
Potpuno je integrisana sa sve brojnijim Internet maping servisima kao što su Google maps, Bing
maps, OpenStreet itd. Mape koje se mogu dobiti preko Internet servisa postaju sve kvalitetnije i
bogatije sa sadržajem i predstavljaju vredan dodatak platformi. Veliki broj inženjera svakodne-
vno koristi navedene servise, INOVA GIS platforma ih integriše u svoje alate, kombinuje sa
prikazom telekomunikacione infrastrukture olakšavajući njihovu upotrebu.
Podržan je prikaz infrastrukture preko Google Earth aplikacije. Iako nije deo platforme, Google
Earth je izuzetno praktičan klijent za pregled i prezentaciju infrastrukture iz centralne baze
podataka i omogućava korisnicima koji nisu inženjerske struke brz i jednostavan uvid u GIS
podatke.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
4 | P a g e
Arhitektura sistema
INOVA GIS platforma je višekorisnički, troslojni sistem sa jasno izdvojenim klijentskim, aplikati-
vnim i slojem baze podataka.
Slika 1 – Arhitektura INOVA GIS platforme
Klijentski sloj, softver sa kojim su korisnici u direktnom kontaktu se sastoji od TeleCAD GIS-a,
„editabilnog“ klijenta zasnovanog na AutoCAD-u, web klijenata koji pristupaju platformi preko
GIS Portala i Google Earth aplikacije koja prikazuje podatke o infrastrukturi dobijene u KML
formatu od strane Internet maping servera. Dodatno, web klijenti mogu biti različiti mobilni
uređaji, telefoni i tableti, tako da je pristup podacima moguć sa bilo koje lokacije na internetu.
Srednji, aplikativni sloj je implementiran u obliku INOVA GIS servera (IGS) i Internet maping
servera. IGS je zadužen za preslikavanje GIS objekata iz crteža u relacionu bazu podataka i
obrnuto. Sadrži znanje o kompletnom modelu podataka i obavlja proveru saglasnosti unetih
podataka sa modelom. Podržava duge transakcije i višestruko verzioniranje podataka. Pruža
složene GIS servise, ranije rezervisane za desktop klijente, svim tipovima klijenata i predstavlja
temelj INOVA GIS servisno orijentisane platforme.
Internet maping server je zadužen za serviranje GIS podataka iz različitih izvora (GIS baza, mape
u obliku fajlova, drugi maping servisi) GIS klijentima. Podaci se serviraju u skladu sa OGC WMS i
WFS standardima. Glavni izbor maping servera kao komponente INOVA GIS platforme je
GeoServer koji se već niz godina pokazao kao stabilan i brz proizvod sa dinamičnim razvojem i
odličnom podrškom open source zajednice.
Centralna baza podataka, kao temelj INOVA GIS platforme, provereno dobro radi sa Oracle DB
Standard Edition 11g. Pored podataka iz centralne baze, platforma je sposobna da čita podatke
iz različitih spoljnih izvora: WMS servera, popularnih Internet maping servera (Google, Bing …),
direktno iz fajlova u okviru fajl sistema itd.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
5 | P a g e
TeleCAD GIS
TeleCAD GIS je glavni klijentski alat INOVA GIS platforme. Sadrži bogat set alata za upravljanje
telekomunikacionom infrastrukturom koji je godinama razvijan i prilagođavan potrebama
telekomunikacionog inženjera.
Zasnovan je na AutoCAD platformi od koje je nasledio precizne alate za crtanje, kotiranje,
upravljanje lejerima itd. Sa druge strane TeleCAD GIS ne služi za crtanje nego za unos objekata.
Poseduje detaljan objektni model telekomunikacione infrastrukture i pri unosu vodi računa da li
su zadovoljena pravila predviđena modelom, tako da predstavlja uspešnu simbiozu CAD i GIS
softvera.
Na jedinstven način upravlja kako postojećom tako i planiranom infrastrukturom. Svaki objekat
poseduje dodani atribut o stanju tako da je u jednom crtežu moguće kombinovati postojeću i
planiranu infrastrukturu.
Slika 2 – Vezivanje optičkih vlakana na portove razdelnika
Podržava rad u offline režimu, odnosno rad nad objektima iz baze podataka bez stalne
konekcije sa bazom. Podržan je scenario učitavanja podataka u crtež i rad nad objektima bez
uspostavljene konekcije Nakon završetka posla uspostavlja se veza i obavlja se unos podataka u
bazu. INOVA GIS server je tada zadužen da detektuje eventualne konflikte nad podacima i da
obezbedi očuvanje integriteta baze podataka.
Podržane su sve relevantne tehnologije: od bakarne preko optičke do bežične. Bez obzira o
kojoj se tehnologiji radi TeleCAD GIS održava relacije povezanosti elemenata (conectivity) od
glavnog čvorišta (razdelnika, centrale, antene na stubu) pa do krajnjeg korisnika. Za svaki
elemenat mreže u modelu može se odrediti sa kojim elementima je povezan i na koji način i
koje je njegovo mesto u lancu elemenata koji obezbeđuju protok signala od čvornog uređaja do
krajnjeg korisnika.
Sadrži detaljan model mreže zaštitnih elemenata (kanalizacione mreže). Kablovsko okno je
podzemni objekat sa definisanom osnovom i visinom. Cevi se završavaju na stranicama okna na
tačno definisanim mestima. Podržava smeštanje kablova u cevi, cevi u cevi itd.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
6 | P a g e
Slika 3 – Šema razvijenog okna sa prikazanim cevima i prolazom kabla
Kompleksne operacije nad objektima su obuhvaćene posebnim čarobnjacima (wizard). Na
primer operacija sečenja kablovske kanalizacije i kreiranja okna na mestu preseka, operacija
sečenja svih vlakana na optičkom kablu, sečenja bakarnog kabla itd.
Automatski generiše tehničku dokumentaciju i šematske prikaze: blok šeme kablova, glavne i
detaljne šeme povezanosti vlakana, šeme razvijenog okna sa prolazom kablova itd. Automatski
generiše predmer materijala i nekih radova za određeni projekat nove mreže. Sadrži opcije za
detaljna podešavanja obavljenih radova na izgradnji mreže.
Slika 4 – Automatski generisana šema vezivanja vlakana
Sadrži napredne alate za automatski proračun uticaja elektroenergetskih kablova na
projektovanu telekomunikacionu mrežu. Generiše tablicu i dijagram uticaja.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
7 | P a g e
OpticView
Kontrola koja omogućava uvid u podatke u bazi u
realnom vremenu. Obogaćena je novim opcijama koje
sada omogućavaju upotrebu u poslovima planiranja i
analize, projektovanja, održavanja kao i u prodaji.
Poboljšane su opcije zumiranja i kretanja u okviru
kontrole. Poboljšana je opcija razdvajanja kablova koji
idu istom trasom.
Prikaz elemenata, u automatski generisanoj šemi, sada
omogućava tri moda: pravilo glavne grane,
geometrijski ili metro-šema.
Analiza šeme vlakana obogaćena je sa novim opcijama.
Sada je, između ostalog, moguće pronaći i prikazati
samo vlakna sa OTDR merenjima ili vlakna koja su
zaključana za izmene.Rad sa relacijama je korigovan.
Poboljšane su opcije snimanja šeme u fajl. Sada nije bitno da li radite sa bazom ili u okviru
jednog crteža, tj. ako sačuvate šemu od elemenata iz crteža i pokušate da je otvorite kroz
OpticView, aplikacija proverava da li objekti postoje u bazi i za sve koji postoje vrši se njihovo
selektovanje i prikazivanje u šemi. Ova opcija je jako korisna u slučajevima kada je potrebno
razmeniti dokumente između kolega u kompaniji.
FiberTrace je komanda koja omogućava da se na nivou baze izabere n tačaka koje je potrebno
povezati, a pri tom se definišu uslovi pod kojima je to potrebno odraditi. Rezultat je tehničko
rešenje koje sadrži šematski prikazano predloženo vlakno i sve potrebne akcije (splice, patch) da
bi se traženi kriterijum ispunio.
Slika 5 – FiberTrace
Na slici iznad je prikazan jedan primer gde su izabrane dve lokacije u okolini Beograda, a
pronađen je put na osnovu zadatih kriterijuma. Crvenim krugom su prikazane lokacije gde je
potrebno uraditi neku intervenciju.
Primena ove funkcionalnosti je praktično potrebna svima koji se bave poslovima od planiranja i
analize do prodaje usluga.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
8 | P a g e
OTDR Trace je obogaćen sa novim opcijama koje pomažu u što preciznijem određivanju lokacije
problema. Moguće je na svakom vlaknu precizno definisati fizičke i optičke dužine. Uraditi
određivanje lokacije prekida preko fizičke ili preko optičke dužine. Sve parametre potrebne za
proračun je moguće korigovati da bi u potpunosti odgovarali trenutnom stanju na terenu. Ovo
povećava preciznost određivanja potencijalne lokacije tačke prekida. 3D model terena, koji je
sastavni deo proračuna za izabrano vlakno, će nam biti od koristi posebno na brdovitom terenu.
PowerBudget i FiberAttenuation su nove opcije koje omogućavaju da u bilo kom trenutku
proverite projektovane (ili stvarne) vrednosti za izabrano vlakno na željnoj talasnoj dužini. Ove
opcije su primenjive posebno u fazi planiranja i analize ili projektovanja. Međutim, veliku
primenu mogu imati u kombinaciji sa komandom FiberTrace. Kada se pronađe put između dve
ili više lokacija koje je potrebno povezati, aplikacija Vam odmah nudi da uradite proračun na
osnovu predloženog tehničkog rešenja. Ovo je jako korisno, ako imamo u vidu da lokacije mogu
biti prilično udaljene.
VlaknoInfo je moguće dobiti na bilo kom elementu, što omogućava lak i brz uvid u raspoloživost
vlakana. Ovaj izveštaj se prikazuje tabelarno i moguće ga je sačuvati u obliku xlsx fajla
GIS Portal je „prozor“ u GIS podatke za najširu publiku. Inženjeri dobijaju brz pregled
postojeće infrastrukture preko veb-a, zaposleni u prodaji pregled najbližih slobodnih kapaciteta
a menadžment set izveštaja realizovan preko tematskih mapa.
Slika 6 – GIS Portal
Predstavlja čistu veb aplikaciju za koju nije potrebna instalacija dodatnih komponenti (plugin)
kod korisnika.
GIS Portal je integrisan sa popularnim Internet servisima za mape (Google, Bing, OpenStreet …)
koje koristi kao osnovne mape za prikaz GIS sadržaja.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
9 | P a g e
GIS Portal omogućava pretragu svih elemenata infrastrukture (razdelnici, optičke relacije,
iznajmljeni kablovi itd.) po različitim kriterijumima i njihovo pozicioniranje na mapi.
Omogućava jednostavan pregled podataka o infrastrukturi „klikom“ na objekat.
Slika 7 – Pregled osnovnih podataka “na klik”
Omogućava uvoz dodatnih mapa i GIS lejera: adminstrativna podela (opštine, naseljena mesta
…), infrastruktura iz drugih domena (vodovodna mreža, elektro mreža, gasovod …), katastarske
mape itd.
Slika 8 – Prikaz predefinisanih izveštaja preko veb GIS portala u tabelarnom ili u obliku tematskih mapa
Sadrži set predefinisanih tabelarnih izveštaja kao i izveštaja u obliku tematskih mapa. Izveštaji
su konfigurabilni i za dodavanje novih izveštaja nije potrebno dodatno programiranje.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
10 | P a g e
Google Earth
INOVA GIS platforma podržava pregled podataka iz centralne baze u Google Earth aplikaciji.
Prikazuju se svi objekti iz baze podataka na način kako su definisani u okviru Internet maping
servera. Nisu potrebne dodatne aktivnosti u obliku eksporta ili pripreme podataka, podaci se u
realnom vremenu distribuiraju Google Earth klijentima u KML formatu.
Slika 9 – Prikaz kanalizacione i optičke mreže u Google Earth-u
Google Earth omogućava efektan pregled infrastrukture „presvučene“ preko 3D reljefa.
Podržan je pregled osnovnog skupa opisnih podataka o objektima.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
11 | P a g e
INOVA GIS server
INOVA GIS server (IGS) je jezgro platforme. Upravlja velikim brojem istovremenih korisnika,
proverava ispravnost podataka koji se unose, rešava konflikte i servira podatke iz centralne
baze. Predstavlja srednji, aplikativni sloj između klijenata i baze podataka. Sva komunikacija
prema bazi podataka ide preko IGS-a tako da sistem praktično ne zavisi od konkretnog vendora
DBMS-a. IGS trenutno podržava Oracle.
IGS je mnogo više od posrednika prema bazi podatka. U IGS je ugrađen veliki broj složenih alata
koji su ranije bili prisutni isključivo na desktop klijentu. Šematski prikaz zauzetosti portova na
razdelniku ili detaljni šematski plan vlakana više nisu rezervisani samo za korisnike sa TeleCAD
GIS-om. Prostim web zahtevom sa određenim parametrima bilo koji lagani klijent dobija
tražene šeme u željenom formatu.
Modularna arhitektura omogućava jednostavno proširivanje funkcionalnosti servera tako da
IGS postaje servisno orijentisana GIS platforma sa širokom ponudom GIS servisa koje mogu da
zadovolje sve potrebe kompanije.
Slika 10 – IGS kao servisna platforma
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
12 | P a g e
Glavne osobine IGS-a:
- model podataka: IGS sadrži kompletan model podataka odnosno „znanje“ o objektima i
njihovim relacijama koje mogu biti upisane u bazu podataka. Podaci koji se na neki način
ne uklapaju u model neće biti prosleđeni u bazu podataka a klijentu se šalje detaljna
poruka o grešci,
- duge transakcije i verzije: implementirana je podrška za duge transakcije, odnosno
objekti mogu da budu u fazi izmene duži vremenski period (u okviru projekta). Takođe
IGS podržava postojanje više verzija jednog objekta. Jedna od verzija je uvek važeća i
vidljiva svim korisnicima, ostale su vidljive samo autoru koji ih je kreirao. Tek nakon
prihvatanja jedne od verzija za važeću ona postaje vidljiva svim korisnicima a ostale se
brišu.
- rešavanje konflikata: IGS upravlja velikim brojem istovremenih korisnika koji mogu na
različite načine doći u konfliktne situacije (na primer kada dva korisnika pokušaju da
promene isti objekat). IGS sadrži sofisticirane metode sa rešavanje konfliktnih situacija i
održavanje konzistentnosti baze podataka.
IGS arhitektura
IGS se sastoji iz dve komponente: Login servera i App servera.
Login server predstavlja load-balancing server koji prima zahteve od strane klijenta i prosleđuje
ih jednom ili više App servera. App serveri obrađuju zahtev i vraćaju odgovor direktno klijentu.
IGS obezbeđuje pouzdanost i skalabilnost. App serveri mogu biti instalirani na različitim
serverima čime se eliminiše single point of failure.
Slika 11 – IGS arhitektura
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
13 | P a g e
Map server
Internet map server služi za definisanje i distribuciju GIS podataka u obliku mapa širokom krugu
korisnika. INOVA GIS platforma može da se integriše sa bilo kojim internet maping serverom
koji podržava OGC WMS i WFS standarde (http://www.opengeospatial.org/). Kao najbolji izbor,
u praksi se pokazao GeoServer (http://geoserver.org) koji je već niz godina standardna
komponenta INOVA GIS platforme. Upotreba Google mapa i ostalih velikih javno dostupnih
servisa (Bing maps, Open street itd.) se danas podrazumeva.
Glavne osobine Map servera su:
- podrška za veliki broj rasterskih formata: GeoTIFF, GTOPO30, ArcGrid, WorldImages,
ImageMosiacs, MrSID, ECW, JPEG2000, DTED itd.
- podrška za vektorske formate: PostGIS, Shapefile, ArcSDE, DB2, Oracle, MySQL,
MapInfo itd.
- mogućnost generisanja mapa u velikom broju izlaznih formata: GML, shapefile, KML,
GeoJSON, PNG, JPEG, TIFF, SVG, PDF, GeoRSS,
- odlična podrška za prikazivanje podataka preko GoogleEarth aplikacije,
- puna podrška za SLD (Styled layer descriptor,) standard za definisanje izgleda (način
iscrtavanja) publikovanih podataka,
- detaljan web administratorski alat …
INOVA GIS Platforma – integracije
Inova GIS platforma predstavlja specijalizovan sistem za upravljanje mrežnom infrastrukturom u
prostornom, GIS obliku. Sa druge strane u savremenim telekomunikacionim kompanijama
postoji niz poslovnih procesa koji u drugačijem obimu i kontekstu koriste iste elemente
infrastrukture. To mogu biti različiti network menadžeri, fault i trouble ticketing sistemi, servis
menadžeri, inventory sistemi, CRM itd. Svaki od tih sistema upravlja objektima iz svog domena
ali takođe koristi objekte iz drugih. Pri podizanju informacionog sistema kompanije najčešće se
nabavljaju specijalizovani proizvodi različitih proizvođača i veoma je važno obezbediti njihovu
dobru integraciju.
Inova GIS platforma je zasnovana na najboljim svetskim softverskim rešenjima i tehnologijama i
kao takva nudi mnogobrojne opcije za integraciju sa drugim sistemima. Integracije mogu biti
izvedene: na nivou baze podataka (vezne tabele, procedure, db linkovi …), na nivou srednjeg
sloja (COM, message queues …), na klijentskom sloju (web servisi …) ili kombinacijama sva tri.
Slika 12 – INOVA GIS server u društvu svetski priznatih OSS/BSS rešenja
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
14 | P a g e
DODATAK 1: ILUSTRACIJA RADA U TELECAD GIS-U
TeleCAD GIS je tokom godina razvoja izrastao u složeni proizvod sa velikim brojem alata. Ovaj
prikaz će ilustrativno prikazati glavne korake i alate za unos optičkog kabla bez zalaženja u
detalje.
Nakon startovanja TCG-a pojaviće se ekran kao na slici. Centralni deo ekrana obuhvata prostor
za unos/crtanje objekata. Iznad centralnog dela nalaze se palete alata sa komandama
razvrstanim po tipu infrastrukture.
Slika 13 – TeleCAD GIS okruženje
Projekat
Prvi korak u poslovima unosa ili izmena podatka je kreiranje projekta ili posla. Projekat može
obuhvatiti unos jedne kompletne optičke relacije u Beogradu, dodavanje privoda na postojeći
kabl ili samo prevezivanje vlakana u nekom nastavku. Projekat može trajati par sati ili par dana.
Svaki projekat ima svoj naziv, tip, datum kreiranja i vlasnika.
Slika 14 – TeleCAD GIS projekat
Svakom projektu je dodeljen jedan glavni crtež (Situacioni plan.dwg) u kome obavljamo
planirani posao. Tokom rada na projektu TCG je u offline režimu, objekti koje unosimo ili
menjamo su vidljivi samo u lokalnom crtežu. Nakon završetka kompletnog posla/projekta
obavlja se unos svih novih objekata kao i izmene nad postojećim objektima u centralnu bazu
podatka i time se projekat završava.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
15 | P a g e
Učitavanje postojećih podataka i podloga
Glavni crtež projekta je u početku prazan. Retko kada ćemo početi da unosimo objekte od
„nule“, osim možda u projektima inicijalnog unosa, tako da je sledeći korak učitavanje objekata
od interesa iz centralne baze podataka u glavni crtež projekta.
Slika 15 – Učitavanje postojeće relacije u crtež
TCG poseduje nekoliko alata za filtriranje i učitavanje dela objekata iz centralne baze u lokalni
crtež. Iskoristićemo „Optički navigator“ za učitavanje relacije „Novi Beograd - Zemun“ u lokalni
crtež. Učitavanjem relacije učitavaju se svi elementi optičke mreže: razdelnici, kablovi, nastavci i
rezerve kao i svi objekti kanalizacione mreže kroz koju prolazi kabl.
Slika 16 – Učitana relacija: kompletna trasa i detalj oko objekta od interesa
Pored učitavanja postojećih elemenata infrastrukture po pravilu su nam potrebne i rasterske
podloge sa prikazom ulične mreže, zgrada i sl. Rasterske podloge mogu biti katastarske
podloge, ortofoto snimci, planovi gradova itd. TCG omogućava jednostavno učitavanje bilo kog
tipa rasterske podloge koja je publikovana preko Internet maping servera za željeno područje.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
16 | P a g e
Trasiranje
Trasa je poseban objekat u TCG-u. Predstavlja prazan rov u slučaju podzemne infrastrukture.
Trasa je jedini objekat koji se crta. Svi ostali objekti se nanose na trasu.
Trasa određuje geometriju svih nanetih objekata. Preciznost unosa trase određuje i preciznost
kablova koji prolaze trasom. Trasa može biti automatski kreirana na osnovu elaborata
geodetskog merenja i tako kreirana trasa ima najvišu prostornu preciznost. Sa druge strane, ako
nemamo drugih izvora podatka, trasa može biti iscrtana ručno na nivou skice. Trasa sadrži
dodatni atribut koji čuva podatak o toma kako je nastala trasa i na osnovu koga kasnije
određujemo koliko možemo „verovati“ položaju trase.
Slika 17 - Trasiranje
Crtanjem trase se određuje kategorija zemljišta, tip podloge i dubina rova što se dalje koristi u
proračunima radova i materijala kod projekata novih mreža.
Postavljanje čvornih elemenata
Nakon unosa trase pristupamo unosu čvornih elemenata, u našem slučaju optičkog nastavka i
završne optičke kutije (ZOK) u objektu banke. Svi čvorni elementi se nanose na lomne tačke
trase.
Nastavak postavljamo na glavnu relaciju na mestu gde obavljamo „operaciju“ – sečenje samo
jedne cevčice sa vlaknima i „splajsovanje“ na privod. U našem slučaju to je okno broj 16.
Nastavku možemo dodeliti broj/oznaku a ZOK-u definišemo tip, broj, tip i kapacitet modula i tip
interfejsa na modulima.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
17 | P a g e
Unos kabla
Unos kabla se obavlja izborom krajnjih čvornih elemenata (u našem slučaju nastavka i ZOK-a) a
TCG sam iscrtava kabl po trasi. Od osobina kabla unosi se tip vlakana, broj i cevčica i vlakna po
cevčici kao i strukturne karakteristike kabla.
Postavljanje rezervi
Nakon unosa kabla, može se pristupiti unosu rezervi na kablu. Rezerva predstavlja mesto gde je
ostavljen „višak“ dužine kabla zbog kasnijih poslova na održavanju kabla. Rezerva se unosi na
konkretan kabl na bilo koje mesto na kablu. Rezerva automatski povećava ukupnu dužinu kabla.
Vezivanje vlakana i dodela namene vlakna
Vezivanje vlakana u čvornim elementima se obavlja u specijalizovanom alatu za vezivanje. Prvi
korak je kreiranje šematskog prikaza situacije kablova. Šematski prikaz u našem slučaju je
jednostavan ali može biti višestruko složeniji. Nakon kreiranja šematskog prikaza prelazimo u
interfejs za vezivanje vlakana.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
18 | P a g e
Slika 18 – Šema relacije
Interfejs za vezivanje vlakana u slučaju vezivanja u nastavcima prikazuje sve kablove koje dolaze
do nastavka. Omogućava selekciju po dva kabla za vezivanje, intuitivan interfejs za izbor vlakana
za vezivanje i šematski prikaz vezanih vlakana. TCG vodi računa o različitom prikazu vlakana koji
su presečeni i spojeni od onih koji samo prolaze i nisu „dirani“. Podržani su svi slučajevi
vezivanja i sečenja vlakana koji se dešavaju u praksi.
Slika 19 – Korisnički interfejs za vezivanje vlakana u nastavku
Slika 20 – Vezivanje vlakana u nastavku
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
19 | P a g e
Slika 21 – Prikaz vezanih vlakana u nastavku
Interfejs za prikaz vezivanja vlakana na optičkom razdelniku / ZOK-u je složeniji. Grafički
prikazuje strukturu razdelnika po modulima koji mogu biti proizvoljnog kapaciteta i rasporeda
sa različitim vrstama konektora. Moduli mogu biti organizovani po vertikalama, horizontalama,
policama itd.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
20 | P a g e
Slika 22 – Vezivanje vlakana u optičkom razdelniku
Vezivanje vlakana kabla na portove razdelnika može se obaviti na više načina: prevlačenjem
celog kabla na prvi port (vlakna se automatski vezuju na naredne portove), prevlačenjem
vlakana jedne cevčice na prvi port ili pojedinačnim prevlačenjem vlakana.
Slika 23 – Vezana vlakna na razdelniku
TCG podržava „pečovanje“ portova na istom razdelniku. Prespajanje vlakana može biti u okviru
istog ili između različitih kablova.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
21 | P a g e
Slika 24 – “Prepečovani” portovi na razdelniku
Nakon vezivanja vlakana na svim čvornim elementima, vlaknima je moguće dodeliti namenu.
Namena predstavlja naziv osnovnog servisa na vlaknu. Namena se definiše samo na jednom
kraju. TCG automatski propagira namenu po svim segmentima vlakana u skladu sa definisanim
vezivanjem u nastavcima/razdelnicima.
Slika 25 – Dodela namene vlaknu i propagacija “sa kraja na kraj”
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
22 | P a g e
Kreiranje relacije
Relacija predstavlja logičku grupu optičkih kablova. Relacije su organizovane hijerarhijski:
postoje glavne relacije, privodi na glavnoj relaciji, privodi privoda itd. Relacije mogu imati
kategoriju: međunarodna, mesna, metro pristupna, metro transportna itd. Kategorije se
kreiraju u obliku šifarnika i prilagođavaju se potrebama korisnika. Moguće je kreirati različite
dodatne tipove kategorija relacija: privodi do baznih stanica, FTTx relacija itd.
Kreiranje relacije se obavlja u intuitivnom alatu gde se prvo kreira određena relacija a zatim joj
se dodele kablovi.
Slika 26 – Kreiranje relacije
Provlačenje kabla kroz cevi
TeleCAD GIS poseduje set alata za detaljno opisivanje elemenata kablovske kanalizacije i
njihovih međusobnih odnosa. Okno se modeluje kao prizma proizvoljne osnove i visine. Cevi
kablovske kanalizacije se postavljaju na stranice okna sa preciznim definisanjem položaja. Cevi
mogu sadržati druge cevi itd.
Slika 27 – Prikaz okna u razvijenom obliku
Interfejs za provlačenje kablova kroz cevi u oknu je veoma jednostavan. U centralnom delu se
prikazuje okno u „razvijenom“ obliku. U gornjem levom delu su kablovi koji nisu raspoređeni po
cevima a u donjem levom su prikazane stranice okna sa raspoređenim elementima. Kabl
uvlačimo u cev jednostavnim prevlačenjem kabla na odgovarajuću cev.
Ukoliko je kabl potrebno uvući u cev koja je slobodna u zemlji, odnosno ne kreće od okna, onda
se koristi poseban alat koji prikazuje poprečni presek rova u proizvoljnoj tački.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
23 | P a g e
Kreiranje šematskih prikaza
TeleCAD GIS poseduje bogat set alata za kreiranje različitih šematskih prikaza i štampanje
situacija u određenoj razmeri. Kada je optička mreža u pitanju najzanimljivije su: glavni šematski
plan i detaljna šema vezivanja vlakana. Glavni šematski plan prikazuje trasu kabla sa čvornim
elementima, oknima i dužini između čvornih elemenata i kao i kompletne trase. Detaljni plan
vezivanja vlakana prikazuje sva vlakna kabla sa vezivanjem u nastavcima, na razdelnicima i
dodeljenom namenom. Vlakna u detaljnom šematskom planu mogu biti organizovana po
parovima ili pojedinačnim vlaknima.
Slika 28 – Šema vezivanja vlakana – detalj
Šema vlakana je obogaćena novim opcijama kao što je pronalaženje puta (Fiber Trace) kroz
vlakana između dve ili više tačaka. Ova opcija za rezultat ima generisanje tehničkog rešenja sa
šematskim prikazom operacija koje je potrebno uraditi.
Slika 29 – Detaljna šema sa tehničkim rešenjem
Analiza šeme vlakana obogaćena je sa novim opcijama. Sada je moguće prikazati samo vlakna
sa OTDR merenjima ili vlakna koja su zaključana za izmene.
Omogućeno je podešavanje veličine i tip fonta koji se koristi za prikaz naziva elemenata i
vlakana na šemi.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
24 | P a g e
OTDR Trace
Slika 30 – OTDR Trace
OTDR Trace je obogaćen sa novim opcijama koje pomažu u što preciznijem određivanju lokacije
problema.
Moguće je na svakom vlaknu precizno definisati fizičke i optičke dužine. Uraditi određivanje
lokacije prekida preko fizičke ili preko optičke dužine. Omogućeno je dodavanje rezervi, koje
nisu ucrtane na standardan način kroz TCG, direktno u ovoj kontroli.
Opcije Generisanje slabljenja i PowerBudget izabranog vlakna upotpunjuju opciju FiberTrace.
Informacije koje mogu da se sačuvaju na nivou vlakna sada su proširene, pa je tako moguće
dodati ime zakupca i vreme od kad do kad traje zakup vlakna.
Slika 31 – Pregled informacija zapisanih na vlaknu
Informacije sa vlakana su sada još transparentnije i moguće ih je izvesti u excel fajl.
Napomena: Korišćenje šeme vlakana je ograničeno na podatke koji se nalaze u crtežu u
trenutku pokretanja komande. Važno je napomenuti da je u bilo kom trenutku moguće dodati
nove elemete ili segmente kabla i to direktno crtanjem u TeleCAD-GIS-u ili preuzimanjem iz
baze podataka. Ovo je osnovna razlika u odnosu na kontrolu OpticView koja prikazuje podatke
direktno iz baze. Više o korišćenju ovih opcija će biti u delu opisa kontole OpticView.
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
25 | P a g e
Snimanje u bazu podataka
Nakon završetka posla obavlja se snimanje izmena u bazu podataka. Snimanje se obavlja na klik
mišem međutim u pozadini se startuje niz složenih procesa. Najveći deo posla pri snimanju
obavlja INOVA GIS server.
Prvo se obavlja automatska provera ispravnosti unetih objekata i relacija u crtežu: proverava se
ispravnost trase, međusobnih odnosa unetih objekata, povezanosti optičkih elemenata itd.
TeleCAD GIS neće dozvoliti unos objekta koji nisu uneti po definisanim pravilima. Zatim se pro-
veravaju odnosi unetih objekata sa postojećim objektima u bazi podataka: detektuju se konflikti
na portovima razdelnika, proverava se povezanost optičkih elemenata i da li je pravilno propa-
girana namena vlakana sa kraja na kraj bez obzira da li su oba kraja u lokalnom crtežu ili ne.
Tokom unosa podatka obavlja se kreiranje svih novounetih objekta, izmena svih menjanih
objekata i demontaža svih demontiranih objekata u crtežu. Detektuju se konflikti sa drugim
korisnicima. Moguć je scenario da dva korisnika istovremeno menjaju isti objekat. U tom slučaju
prikazuje se poruka sa opisom konflikta: naziv objekta na kom je konflikt, naziv korisnika i
projekta kojim se kreirao konflikt. Jedan korisnik mora prvi da završi izmene nad objektom,
drugi mora da sinhronizuje taj objekat u crtežu sa objektom u bazi i nakon toga nastavi sa
upisom u bazu.
Nakon uspešnog snimanja podataka u bazu, projekat je završen. Za neke nove izmene ili unose
potrebno je kreirati novi projekat i postupak kreće iz početka.
Pregledna mapa
TeleCAD GIS crteži barataju sa manjim broj objekata učitanih iz baze podataka. Učitani objekti
su filtrirani po različitim kriterijumima: pripadnost kablovskom pravcu, relaciji, optičkom vlaknu,
pripadnost određenoj oblasti itd. Ukoliko želimo da pregledamo sve podatke iz baze sa
pripadajućim podacima, relacijama i istorijama izmena onda koristimo komponentu TeleCAD
GIS-a preglednu mapu.
Slika 32 – Pregledna mapa
Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016
26 | P a g e
Pregledna mapa prikazuje sve objekte iz baze podataka raspodeljene po lejerima zajedno sa
pomoćnim slojevima podloga: ortofoto snimcima, katastarskim podlogama, planovima gradova
itd. Nova verzija pregledne mape ima mogućnost prikaza podloga sa raznih Internet servera:
Google maps, Bing maps, Open street itd.
Pregledna mapa sadrži dodatne module za: prikaz šeme izabranog okna sa svim kablovima,
prikaz poprečnog preseka rova, prikaz osobina selektovanih objekata sa istorijom izmena itd.
Slika 33 – Šematski prikaz okna sa prolaskom kablova
Pored pregleda podataka pregledna mapa omogućava izmene svih atributskih podataka i
međusobnih relacija koje ne podrazumevaju izmenu geometrije direktno kroz preglednu mapu.
Omogućeno je provlačenje kabla kroz cevi okna direktno preko šeme okna pregledne mape.
Omogućeno je vezivanje optičkih vlakana u nastavku ili na razdelniku. Selekcijom optičkog
nastavka ili razdelnika iz pregledne mape otvara se identičan interfejs za vezivanje vlakana kao
iz TeleCAD-GIS-a. Time se znatno ubrzavaju i pojednostavljuju najčešći poslovi održavanja
podataka.

Recommandé

Software Package INOVA TeleCAD-GIS par
Software Package INOVA TeleCAD-GISSoftware Package INOVA TeleCAD-GIS
Software Package INOVA TeleCAD-GISMaksim Sestic
851 vues5 diapositives
TeleCAD-GIS Enterprise Implementation Case par
TeleCAD-GIS Enterprise Implementation CaseTeleCAD-GIS Enterprise Implementation Case
TeleCAD-GIS Enterprise Implementation CaseMaksim Sestic
291 vues62 diapositives
Meter en blog ultima sesion par
Meter en blog ultima sesionMeter en blog ultima sesion
Meter en blog ultima sesionmesamesa
462 vues11 diapositives
MUDRA INSTITUTE AHMEDABAD par
MUDRA INSTITUTE AHMEDABADMUDRA INSTITUTE AHMEDABAD
MUDRA INSTITUTE AHMEDABADjitharadharmesh
1.3K vues33 diapositives
Sage par
SageSage
Sageafiblal
1.4K vues12 diapositives

Contenu connexe

En vedette

NACADA Region 1: The Dustless Training Manual: Using Wikis to Get Everyone on... par
NACADA Region 1: The Dustless Training Manual: Using Wikis to Get Everyone on...NACADA Region 1: The Dustless Training Manual: Using Wikis to Get Everyone on...
NACADA Region 1: The Dustless Training Manual: Using Wikis to Get Everyone on...BrandeisAcServ
540 vues23 diapositives
La mentira en la mujer par
La mentira en la mujerLa mentira en la mujer
La mentira en la mujerPUCE SD
607 vues1 diapositive
Portfolio Javier Persia par
Portfolio Javier PersiaPortfolio Javier Persia
Portfolio Javier PersiaJavier Persia
1.2K vues22 diapositives
ICT in Education Conference: Equipped to be unsettled par
ICT in Education Conference: Equipped to be unsettledICT in Education Conference: Equipped to be unsettled
ICT in Education Conference: Equipped to be unsettledCatherine Cronin
1.6K vues26 diapositives
Genero narrativo par
Genero narrativoGenero narrativo
Genero narrativoIya Rg
923 vues58 diapositives
Aranberri emulsion par
Aranberri emulsionAranberri emulsion
Aranberri emulsionManuel Soto
747 vues21 diapositives

En vedette(18)

NACADA Region 1: The Dustless Training Manual: Using Wikis to Get Everyone on... par BrandeisAcServ
NACADA Region 1: The Dustless Training Manual: Using Wikis to Get Everyone on...NACADA Region 1: The Dustless Training Manual: Using Wikis to Get Everyone on...
NACADA Region 1: The Dustless Training Manual: Using Wikis to Get Everyone on...
BrandeisAcServ540 vues
La mentira en la mujer par PUCE SD
La mentira en la mujerLa mentira en la mujer
La mentira en la mujer
PUCE SD607 vues
ICT in Education Conference: Equipped to be unsettled par Catherine Cronin
ICT in Education Conference: Equipped to be unsettledICT in Education Conference: Equipped to be unsettled
ICT in Education Conference: Equipped to be unsettled
Catherine Cronin1.6K vues
Genero narrativo par Iya Rg
Genero narrativoGenero narrativo
Genero narrativo
Iya Rg923 vues
[Fr] 7 exemples de technologie en point de vente par Yann Gourvennec
[Fr] 7 exemples de technologie en point de vente[Fr] 7 exemples de technologie en point de vente
[Fr] 7 exemples de technologie en point de vente
Yann Gourvennec10K vues
Rechtliche Aspekte der Finanzierung von Jungunternehmen / Start-ups par Alain Friedrich
Rechtliche Aspekte der Finanzierung von Jungunternehmen / Start-ups Rechtliche Aspekte der Finanzierung von Jungunternehmen / Start-ups
Rechtliche Aspekte der Finanzierung von Jungunternehmen / Start-ups
Alain Friedrich715 vues
E governance service delivery an assessment of community information centre p... par Sudesh Sood
E governance service delivery an assessment of community information centre p...E governance service delivery an assessment of community information centre p...
E governance service delivery an assessment of community information centre p...
Sudesh Sood4.9K vues
Altair HTC 2012 Optistruct Training par Altair
Altair HTC 2012 Optistruct TrainingAltair HTC 2012 Optistruct Training
Altair HTC 2012 Optistruct Training
Altair2.5K vues
Historia barrio las guacamayas par lberneth
Historia barrio las guacamayasHistoria barrio las guacamayas
Historia barrio las guacamayas
lberneth10.1K vues

Similaire à TeleCAD-GIS 2016

VET4SBO Level 2 module 6 - unit 3 - v0.9 srb par
VET4SBO Level 2  module 6 - unit 3 - v0.9 srbVET4SBO Level 2  module 6 - unit 3 - v0.9 srb
VET4SBO Level 2 module 6 - unit 3 - v0.9 srbKarel Van Isacker
47 vues51 diapositives
City of Banja Luka - CAD/GIS implementation par
City of Banja Luka - CAD/GIS implementationCity of Banja Luka - CAD/GIS implementation
City of Banja Luka - CAD/GIS implementationMaksim Sestic
508 vues20 diapositives
Racunarstvo u-oblaku par
Racunarstvo u-oblakuRacunarstvo u-oblaku
Racunarstvo u-oblakuZvonko Djakonocevic
1K vues15 diapositives
VET4SBO Level 1 module 3 - unit 1 - v0.9 srb par
VET4SBO Level 1  module 3 - unit 1 - v0.9 srbVET4SBO Level 1  module 3 - unit 1 - v0.9 srb
VET4SBO Level 1 module 3 - unit 1 - v0.9 srbKarel Van Isacker
58 vues47 diapositives
Poslovanje u oblaku Bojan Vujić par
Poslovanje u oblaku Bojan VujićPoslovanje u oblaku Bojan Vujić
Poslovanje u oblaku Bojan VujićIgor Pandzic
627 vues30 diapositives
Informatika par
InformatikaInformatika
InformatikaИгор М.П.
315 vues13 diapositives

Similaire à TeleCAD-GIS 2016(20)

City of Banja Luka - CAD/GIS implementation par Maksim Sestic
City of Banja Luka - CAD/GIS implementationCity of Banja Luka - CAD/GIS implementation
City of Banja Luka - CAD/GIS implementation
Maksim Sestic508 vues
Poslovanje u oblaku Bojan Vujić par Igor Pandzic
Poslovanje u oblaku Bojan VujićPoslovanje u oblaku Bojan Vujić
Poslovanje u oblaku Bojan Vujić
Igor Pandzic627 vues
Us internet programiranje pomoću programskog jezika java par Marija Starcevic
Us  internet programiranje pomoću programskog jezika javaUs  internet programiranje pomoću programskog jezika java
Us internet programiranje pomoću programskog jezika java
Marija Starcevic1.1K vues
Napredna softverska arhitektura par ZZFTN
Napredna softverska arhitekturaNapredna softverska arhitektura
Napredna softverska arhitektura
ZZFTN255 vues
Mobilni sistemi-naredne-generacije-4 g par Anida Hodzic
Mobilni sistemi-naredne-generacije-4 gMobilni sistemi-naredne-generacije-4 g
Mobilni sistemi-naredne-generacije-4 g
Anida Hodzic229 vues
Osnovi Interneta 08 2 par oldrin
Osnovi Interneta 08 2Osnovi Interneta 08 2
Osnovi Interneta 08 2
oldrin1K vues

Plus de Maksim Sestic

INOVA GIS Platform - TeleCAD-GIS & IGS (2018) par
INOVA GIS Platform - TeleCAD-GIS & IGS (2018)INOVA GIS Platform - TeleCAD-GIS & IGS (2018)
INOVA GIS Platform - TeleCAD-GIS & IGS (2018)Maksim Sestic
496 vues32 diapositives
Future Development of NSDI Based on the European INSPIRE Directive – a Case S... par
Future Development of NSDI Based on the European INSPIRE Directive – a Case S...Future Development of NSDI Based on the European INSPIRE Directive – a Case S...
Future Development of NSDI Based on the European INSPIRE Directive – a Case S...Maksim Sestic
112 vues24 diapositives
Methods, Systems, and Products for Surveying Facilities (Pat: US 8,484,059 B2) par
Methods, Systems, and Products for Surveying Facilities (Pat: US 8,484,059 B2)Methods, Systems, and Products for Surveying Facilities (Pat: US 8,484,059 B2)
Methods, Systems, and Products for Surveying Facilities (Pat: US 8,484,059 B2)Maksim Sestic
360 vues31 diapositives
Development of Spatial Data Infrastructure Based on INSPIRE Directive – Case ... par
Development of Spatial Data Infrastructure Based on INSPIRE Directive – Case ...Development of Spatial Data Infrastructure Based on INSPIRE Directive – Case ...
Development of Spatial Data Infrastructure Based on INSPIRE Directive – Case ...Maksim Sestic
223 vues12 diapositives
Advantages of Practical Application of TeleCAD-GIS in Calculating Influence o... par
Advantages of Practical Application of TeleCAD-GIS in Calculating Influence o...Advantages of Practical Application of TeleCAD-GIS in Calculating Influence o...
Advantages of Practical Application of TeleCAD-GIS in Calculating Influence o...Maksim Sestic
169 vues13 diapositives
Strategic Development Of Infrastructure For Spatial Information Based On Euro... par
Strategic Development Of Infrastructure For Spatial Information Based On Euro...Strategic Development Of Infrastructure For Spatial Information Based On Euro...
Strategic Development Of Infrastructure For Spatial Information Based On Euro...Maksim Sestic
190 vues12 diapositives

Plus de Maksim Sestic(20)

INOVA GIS Platform - TeleCAD-GIS & IGS (2018) par Maksim Sestic
INOVA GIS Platform - TeleCAD-GIS & IGS (2018)INOVA GIS Platform - TeleCAD-GIS & IGS (2018)
INOVA GIS Platform - TeleCAD-GIS & IGS (2018)
Maksim Sestic496 vues
Future Development of NSDI Based on the European INSPIRE Directive – a Case S... par Maksim Sestic
Future Development of NSDI Based on the European INSPIRE Directive – a Case S...Future Development of NSDI Based on the European INSPIRE Directive – a Case S...
Future Development of NSDI Based on the European INSPIRE Directive – a Case S...
Maksim Sestic112 vues
Methods, Systems, and Products for Surveying Facilities (Pat: US 8,484,059 B2) par Maksim Sestic
Methods, Systems, and Products for Surveying Facilities (Pat: US 8,484,059 B2)Methods, Systems, and Products for Surveying Facilities (Pat: US 8,484,059 B2)
Methods, Systems, and Products for Surveying Facilities (Pat: US 8,484,059 B2)
Maksim Sestic360 vues
Development of Spatial Data Infrastructure Based on INSPIRE Directive – Case ... par Maksim Sestic
Development of Spatial Data Infrastructure Based on INSPIRE Directive – Case ...Development of Spatial Data Infrastructure Based on INSPIRE Directive – Case ...
Development of Spatial Data Infrastructure Based on INSPIRE Directive – Case ...
Maksim Sestic223 vues
Advantages of Practical Application of TeleCAD-GIS in Calculating Influence o... par Maksim Sestic
Advantages of Practical Application of TeleCAD-GIS in Calculating Influence o...Advantages of Practical Application of TeleCAD-GIS in Calculating Influence o...
Advantages of Practical Application of TeleCAD-GIS in Calculating Influence o...
Maksim Sestic169 vues
Strategic Development Of Infrastructure For Spatial Information Based On Euro... par Maksim Sestic
Strategic Development Of Infrastructure For Spatial Information Based On Euro...Strategic Development Of Infrastructure For Spatial Information Based On Euro...
Strategic Development Of Infrastructure For Spatial Information Based On Euro...
Maksim Sestic190 vues
TeleCAD-GIS & IGS Platform par Maksim Sestic
TeleCAD-GIS & IGS Platform TeleCAD-GIS & IGS Platform
TeleCAD-GIS & IGS Platform
Maksim Sestic804 vues
BrownInfo Handbook - Scientific Methodology and Software Tools for Establishi... par Maksim Sestic
BrownInfo Handbook - Scientific Methodology and Software Tools for Establishi...BrownInfo Handbook - Scientific Methodology and Software Tools for Establishi...
BrownInfo Handbook - Scientific Methodology and Software Tools for Establishi...
Maksim Sestic778 vues
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAID par Maksim Sestic
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAIDGovernance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAID
Governance Accountability Project (GAP) / INOVA / ASGBL / USAID
Maksim Sestic353 vues
Architectural Procedural Modeling par Maksim Sestic
Architectural Procedural ModelingArchitectural Procedural Modeling
Architectural Procedural Modeling
Maksim Sestic1.7K vues
Inova Unites Nations with Autodesk par Maksim Sestic
Inova Unites Nations with AutodeskInova Unites Nations with Autodesk
Inova Unites Nations with Autodesk
Maksim Sestic768 vues
6DE THEMA ANNEX III "NUTSDIENSTEN EN OVERHEIDSDIENSTEN" par Maksim Sestic
6DE THEMA ANNEX III "NUTSDIENSTEN EN OVERHEIDSDIENSTEN"6DE THEMA ANNEX III "NUTSDIENSTEN EN OVERHEIDSDIENSTEN"
6DE THEMA ANNEX III "NUTSDIENSTEN EN OVERHEIDSDIENSTEN"
Maksim Sestic601 vues
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications par Maksim Sestic
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) SpecificationsINOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
Maksim Sestic457 vues
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) par Maksim Sestic
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
Maksim Sestic466 vues
Advantages of Practical Application of TeleCAD-GIS in Calculating Influence o... par Maksim Sestic
Advantages of Practical Application of TeleCAD-GIS in Calculating Influence o...Advantages of Practical Application of TeleCAD-GIS in Calculating Influence o...
Advantages of Practical Application of TeleCAD-GIS in Calculating Influence o...
Maksim Sestic501 vues

TeleCAD-GIS 2016

 • 1. Geoinformatic Group INOVA GIS PLATFORMA INOVA TELECAD-GIS BOSNIA AND HERZEGOVINA INOVA informatički inženjering doo Address: 78000 Banja Luka , Vidovdanska 2 Phone: +387 (0)51 219-209 +387 (0)51 226-130Fax: +387 (0)51 226-131 E-mail: info@geoinova.com Web: www.geoinova.com SERBIA INOVA - Geoinformatika doo Address: 11070 Beograd Jurija Gagarina 36 D Phone: +381 (0)11 228 95 83 Fax: +381 (0)11 228 95 76 E-mail: info@geoinova.rs Web: www.geoinova.rs SLOVENIA GeoINOVA geoprostorske restive doo Address: 1000 Ljubljana, Vojkova cesta 63 Phone: +386 (0)41 666 508 Fax: +387 (0)51 226-131 E-mail: info@geoinova.si Web: www.geoinova.si
 • 2. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 2 | P a g e Uvod 3 Opšti principi 3 Arhitektura sistema 4 TeleCAD GIS 5 OpticView 7 GIS Portal 8 Google Earth 10 INOVA GIS server 11 Map server 13 INOVA GIS Platforma – integracije 13 Dodatak 1: Ilustracija rada u TeleCAD GIS-u 14
 • 3. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 3 | P a g e Uvod Telekomunikacione kompanije spadaju u grupu preduzeća koje poseduju i upravljaju objektima složenog geometrijskog oblika i položaja u prostoru. Bez obzira da li su u pitanju mreže bakarnih ili optičkih kablova, antenski stubovi, korisnički priključci ili sami korisnici, podaci koji ih opisuju su nepotpuni bez informacije o njihovom obliku i položaju u prostoru. Telekomunikacioni objekti se nalaze u složenim odnosima: kabl se nalazi u cevi, cevi su završene na oknu, kabl poseduje rezervu, optička vlakna su završena na portovima optičkog razdelnika itd. Informacioni sistem koji upravlja telekomunikacionim objektima mora biti sposoban da efikasno objedini evidenciju geometrijskih i prostornih osobina sa klasičnim opisnim podacima o objektu i podacima o relacijama i povezanosti sa drugim objektima. Pored evidencije i unosa objekata informacioni sistem mora imati mogućnost prikaza podataka različitim grupama korisnika na način koji objedinjuje tabelarni i prostorni prikaz preko interak- tivnih mapa INOVA GIS platforma je savremeni geografski informacioni sistem koji je specijalizovan za upravljanje telekomunikacionim objektima na način koji zadovoljava sve navedene zahteve. Višegodišnjim prisustvom u najvećim telekomunikacionim kompanijama u regionu, konstant- nim ulaganjem u razvoj i usavršavanje i direktnom saradnjom sa krajnjim korisnicima INOVA GIS platforma je uspela da ponudi softverske alate skrojene po meri inženjera telekomunikacija bez obzira da li radi u oblasti planiranja i projektovanja ili održavanja infrastrukture. Opšti principi INOVA GIS platforma je zasnovana na najboljim svetskim GIS komercijalnim i open source proiz- vodima. CAD je nezamenljiv kada je u pitanju precizno, tehničko crtanje i izrada dokumentacije. Sa druge strane GIS posmatra i modeluje stvaran svet kao skup objekata sa svojim osobinama i odnosima. TeleCAD GIS je baziran na AutoCAD platformi koju proširuje bogatim objektnim modelom telekomunikacionih objekata. Linija u TeleCAD GIS-u nije samo linija nego je optički kabl sa svojim nizom osobina i pravila povezivanja sa drugim objektima. INOVA GIS platforma je otvoren sistem, zasnovan na prihvaćenim GIS standardima, bez sop- stvenog formata podataka i potreba za naknadnim konverzijama. Temelj platforme predstavlja centralna relaciona baza podataka sa otvorenim i čitljivim modelom. Platforma podržava imple- mentaciju sa Oracle bazom podataka i standardnim tipom SDO_GEOMETRY za smeštanje geometrije. Potpuno je integrisana sa sve brojnijim Internet maping servisima kao što su Google maps, Bing maps, OpenStreet itd. Mape koje se mogu dobiti preko Internet servisa postaju sve kvalitetnije i bogatije sa sadržajem i predstavljaju vredan dodatak platformi. Veliki broj inženjera svakodne- vno koristi navedene servise, INOVA GIS platforma ih integriše u svoje alate, kombinuje sa prikazom telekomunikacione infrastrukture olakšavajući njihovu upotrebu. Podržan je prikaz infrastrukture preko Google Earth aplikacije. Iako nije deo platforme, Google Earth je izuzetno praktičan klijent za pregled i prezentaciju infrastrukture iz centralne baze podataka i omogućava korisnicima koji nisu inženjerske struke brz i jednostavan uvid u GIS podatke.
 • 4. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 4 | P a g e Arhitektura sistema INOVA GIS platforma je višekorisnički, troslojni sistem sa jasno izdvojenim klijentskim, aplikati- vnim i slojem baze podataka. Slika 1 – Arhitektura INOVA GIS platforme Klijentski sloj, softver sa kojim su korisnici u direktnom kontaktu se sastoji od TeleCAD GIS-a, „editabilnog“ klijenta zasnovanog na AutoCAD-u, web klijenata koji pristupaju platformi preko GIS Portala i Google Earth aplikacije koja prikazuje podatke o infrastrukturi dobijene u KML formatu od strane Internet maping servera. Dodatno, web klijenti mogu biti različiti mobilni uređaji, telefoni i tableti, tako da je pristup podacima moguć sa bilo koje lokacije na internetu. Srednji, aplikativni sloj je implementiran u obliku INOVA GIS servera (IGS) i Internet maping servera. IGS je zadužen za preslikavanje GIS objekata iz crteža u relacionu bazu podataka i obrnuto. Sadrži znanje o kompletnom modelu podataka i obavlja proveru saglasnosti unetih podataka sa modelom. Podržava duge transakcije i višestruko verzioniranje podataka. Pruža složene GIS servise, ranije rezervisane za desktop klijente, svim tipovima klijenata i predstavlja temelj INOVA GIS servisno orijentisane platforme. Internet maping server je zadužen za serviranje GIS podataka iz različitih izvora (GIS baza, mape u obliku fajlova, drugi maping servisi) GIS klijentima. Podaci se serviraju u skladu sa OGC WMS i WFS standardima. Glavni izbor maping servera kao komponente INOVA GIS platforme je GeoServer koji se već niz godina pokazao kao stabilan i brz proizvod sa dinamičnim razvojem i odličnom podrškom open source zajednice. Centralna baza podataka, kao temelj INOVA GIS platforme, provereno dobro radi sa Oracle DB Standard Edition 11g. Pored podataka iz centralne baze, platforma je sposobna da čita podatke iz različitih spoljnih izvora: WMS servera, popularnih Internet maping servera (Google, Bing …), direktno iz fajlova u okviru fajl sistema itd.
 • 5. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 5 | P a g e TeleCAD GIS TeleCAD GIS je glavni klijentski alat INOVA GIS platforme. Sadrži bogat set alata za upravljanje telekomunikacionom infrastrukturom koji je godinama razvijan i prilagođavan potrebama telekomunikacionog inženjera. Zasnovan je na AutoCAD platformi od koje je nasledio precizne alate za crtanje, kotiranje, upravljanje lejerima itd. Sa druge strane TeleCAD GIS ne služi za crtanje nego za unos objekata. Poseduje detaljan objektni model telekomunikacione infrastrukture i pri unosu vodi računa da li su zadovoljena pravila predviđena modelom, tako da predstavlja uspešnu simbiozu CAD i GIS softvera. Na jedinstven način upravlja kako postojećom tako i planiranom infrastrukturom. Svaki objekat poseduje dodani atribut o stanju tako da je u jednom crtežu moguće kombinovati postojeću i planiranu infrastrukturu. Slika 2 – Vezivanje optičkih vlakana na portove razdelnika Podržava rad u offline režimu, odnosno rad nad objektima iz baze podataka bez stalne konekcije sa bazom. Podržan je scenario učitavanja podataka u crtež i rad nad objektima bez uspostavljene konekcije Nakon završetka posla uspostavlja se veza i obavlja se unos podataka u bazu. INOVA GIS server je tada zadužen da detektuje eventualne konflikte nad podacima i da obezbedi očuvanje integriteta baze podataka. Podržane su sve relevantne tehnologije: od bakarne preko optičke do bežične. Bez obzira o kojoj se tehnologiji radi TeleCAD GIS održava relacije povezanosti elemenata (conectivity) od glavnog čvorišta (razdelnika, centrale, antene na stubu) pa do krajnjeg korisnika. Za svaki elemenat mreže u modelu može se odrediti sa kojim elementima je povezan i na koji način i koje je njegovo mesto u lancu elemenata koji obezbeđuju protok signala od čvornog uređaja do krajnjeg korisnika. Sadrži detaljan model mreže zaštitnih elemenata (kanalizacione mreže). Kablovsko okno je podzemni objekat sa definisanom osnovom i visinom. Cevi se završavaju na stranicama okna na tačno definisanim mestima. Podržava smeštanje kablova u cevi, cevi u cevi itd.
 • 6. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 6 | P a g e Slika 3 – Šema razvijenog okna sa prikazanim cevima i prolazom kabla Kompleksne operacije nad objektima su obuhvaćene posebnim čarobnjacima (wizard). Na primer operacija sečenja kablovske kanalizacije i kreiranja okna na mestu preseka, operacija sečenja svih vlakana na optičkom kablu, sečenja bakarnog kabla itd. Automatski generiše tehničku dokumentaciju i šematske prikaze: blok šeme kablova, glavne i detaljne šeme povezanosti vlakana, šeme razvijenog okna sa prolazom kablova itd. Automatski generiše predmer materijala i nekih radova za određeni projekat nove mreže. Sadrži opcije za detaljna podešavanja obavljenih radova na izgradnji mreže. Slika 4 – Automatski generisana šema vezivanja vlakana Sadrži napredne alate za automatski proračun uticaja elektroenergetskih kablova na projektovanu telekomunikacionu mrežu. Generiše tablicu i dijagram uticaja.
 • 7. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 7 | P a g e OpticView Kontrola koja omogućava uvid u podatke u bazi u realnom vremenu. Obogaćena je novim opcijama koje sada omogućavaju upotrebu u poslovima planiranja i analize, projektovanja, održavanja kao i u prodaji. Poboljšane su opcije zumiranja i kretanja u okviru kontrole. Poboljšana je opcija razdvajanja kablova koji idu istom trasom. Prikaz elemenata, u automatski generisanoj šemi, sada omogućava tri moda: pravilo glavne grane, geometrijski ili metro-šema. Analiza šeme vlakana obogaćena je sa novim opcijama. Sada je, između ostalog, moguće pronaći i prikazati samo vlakna sa OTDR merenjima ili vlakna koja su zaključana za izmene.Rad sa relacijama je korigovan. Poboljšane su opcije snimanja šeme u fajl. Sada nije bitno da li radite sa bazom ili u okviru jednog crteža, tj. ako sačuvate šemu od elemenata iz crteža i pokušate da je otvorite kroz OpticView, aplikacija proverava da li objekti postoje u bazi i za sve koji postoje vrši se njihovo selektovanje i prikazivanje u šemi. Ova opcija je jako korisna u slučajevima kada je potrebno razmeniti dokumente između kolega u kompaniji. FiberTrace je komanda koja omogućava da se na nivou baze izabere n tačaka koje je potrebno povezati, a pri tom se definišu uslovi pod kojima je to potrebno odraditi. Rezultat je tehničko rešenje koje sadrži šematski prikazano predloženo vlakno i sve potrebne akcije (splice, patch) da bi se traženi kriterijum ispunio. Slika 5 – FiberTrace Na slici iznad je prikazan jedan primer gde su izabrane dve lokacije u okolini Beograda, a pronađen je put na osnovu zadatih kriterijuma. Crvenim krugom su prikazane lokacije gde je potrebno uraditi neku intervenciju. Primena ove funkcionalnosti je praktično potrebna svima koji se bave poslovima od planiranja i analize do prodaje usluga.
 • 8. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 8 | P a g e OTDR Trace je obogaćen sa novim opcijama koje pomažu u što preciznijem određivanju lokacije problema. Moguće je na svakom vlaknu precizno definisati fizičke i optičke dužine. Uraditi određivanje lokacije prekida preko fizičke ili preko optičke dužine. Sve parametre potrebne za proračun je moguće korigovati da bi u potpunosti odgovarali trenutnom stanju na terenu. Ovo povećava preciznost određivanja potencijalne lokacije tačke prekida. 3D model terena, koji je sastavni deo proračuna za izabrano vlakno, će nam biti od koristi posebno na brdovitom terenu. PowerBudget i FiberAttenuation su nove opcije koje omogućavaju da u bilo kom trenutku proverite projektovane (ili stvarne) vrednosti za izabrano vlakno na željnoj talasnoj dužini. Ove opcije su primenjive posebno u fazi planiranja i analize ili projektovanja. Međutim, veliku primenu mogu imati u kombinaciji sa komandom FiberTrace. Kada se pronađe put između dve ili više lokacija koje je potrebno povezati, aplikacija Vam odmah nudi da uradite proračun na osnovu predloženog tehničkog rešenja. Ovo je jako korisno, ako imamo u vidu da lokacije mogu biti prilično udaljene. VlaknoInfo je moguće dobiti na bilo kom elementu, što omogućava lak i brz uvid u raspoloživost vlakana. Ovaj izveštaj se prikazuje tabelarno i moguće ga je sačuvati u obliku xlsx fajla GIS Portal je „prozor“ u GIS podatke za najširu publiku. Inženjeri dobijaju brz pregled postojeće infrastrukture preko veb-a, zaposleni u prodaji pregled najbližih slobodnih kapaciteta a menadžment set izveštaja realizovan preko tematskih mapa. Slika 6 – GIS Portal Predstavlja čistu veb aplikaciju za koju nije potrebna instalacija dodatnih komponenti (plugin) kod korisnika. GIS Portal je integrisan sa popularnim Internet servisima za mape (Google, Bing, OpenStreet …) koje koristi kao osnovne mape za prikaz GIS sadržaja.
 • 9. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 9 | P a g e GIS Portal omogućava pretragu svih elemenata infrastrukture (razdelnici, optičke relacije, iznajmljeni kablovi itd.) po različitim kriterijumima i njihovo pozicioniranje na mapi. Omogućava jednostavan pregled podataka o infrastrukturi „klikom“ na objekat. Slika 7 – Pregled osnovnih podataka “na klik” Omogućava uvoz dodatnih mapa i GIS lejera: adminstrativna podela (opštine, naseljena mesta …), infrastruktura iz drugih domena (vodovodna mreža, elektro mreža, gasovod …), katastarske mape itd. Slika 8 – Prikaz predefinisanih izveštaja preko veb GIS portala u tabelarnom ili u obliku tematskih mapa Sadrži set predefinisanih tabelarnih izveštaja kao i izveštaja u obliku tematskih mapa. Izveštaji su konfigurabilni i za dodavanje novih izveštaja nije potrebno dodatno programiranje.
 • 10. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 10 | P a g e Google Earth INOVA GIS platforma podržava pregled podataka iz centralne baze u Google Earth aplikaciji. Prikazuju se svi objekti iz baze podataka na način kako su definisani u okviru Internet maping servera. Nisu potrebne dodatne aktivnosti u obliku eksporta ili pripreme podataka, podaci se u realnom vremenu distribuiraju Google Earth klijentima u KML formatu. Slika 9 – Prikaz kanalizacione i optičke mreže u Google Earth-u Google Earth omogućava efektan pregled infrastrukture „presvučene“ preko 3D reljefa. Podržan je pregled osnovnog skupa opisnih podataka o objektima.
 • 11. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 11 | P a g e INOVA GIS server INOVA GIS server (IGS) je jezgro platforme. Upravlja velikim brojem istovremenih korisnika, proverava ispravnost podataka koji se unose, rešava konflikte i servira podatke iz centralne baze. Predstavlja srednji, aplikativni sloj između klijenata i baze podataka. Sva komunikacija prema bazi podataka ide preko IGS-a tako da sistem praktično ne zavisi od konkretnog vendora DBMS-a. IGS trenutno podržava Oracle. IGS je mnogo više od posrednika prema bazi podatka. U IGS je ugrađen veliki broj složenih alata koji su ranije bili prisutni isključivo na desktop klijentu. Šematski prikaz zauzetosti portova na razdelniku ili detaljni šematski plan vlakana više nisu rezervisani samo za korisnike sa TeleCAD GIS-om. Prostim web zahtevom sa određenim parametrima bilo koji lagani klijent dobija tražene šeme u željenom formatu. Modularna arhitektura omogućava jednostavno proširivanje funkcionalnosti servera tako da IGS postaje servisno orijentisana GIS platforma sa širokom ponudom GIS servisa koje mogu da zadovolje sve potrebe kompanije. Slika 10 – IGS kao servisna platforma
 • 12. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 12 | P a g e Glavne osobine IGS-a: - model podataka: IGS sadrži kompletan model podataka odnosno „znanje“ o objektima i njihovim relacijama koje mogu biti upisane u bazu podataka. Podaci koji se na neki način ne uklapaju u model neće biti prosleđeni u bazu podataka a klijentu se šalje detaljna poruka o grešci, - duge transakcije i verzije: implementirana je podrška za duge transakcije, odnosno objekti mogu da budu u fazi izmene duži vremenski period (u okviru projekta). Takođe IGS podržava postojanje više verzija jednog objekta. Jedna od verzija je uvek važeća i vidljiva svim korisnicima, ostale su vidljive samo autoru koji ih je kreirao. Tek nakon prihvatanja jedne od verzija za važeću ona postaje vidljiva svim korisnicima a ostale se brišu. - rešavanje konflikata: IGS upravlja velikim brojem istovremenih korisnika koji mogu na različite načine doći u konfliktne situacije (na primer kada dva korisnika pokušaju da promene isti objekat). IGS sadrži sofisticirane metode sa rešavanje konfliktnih situacija i održavanje konzistentnosti baze podataka. IGS arhitektura IGS se sastoji iz dve komponente: Login servera i App servera. Login server predstavlja load-balancing server koji prima zahteve od strane klijenta i prosleđuje ih jednom ili više App servera. App serveri obrađuju zahtev i vraćaju odgovor direktno klijentu. IGS obezbeđuje pouzdanost i skalabilnost. App serveri mogu biti instalirani na različitim serverima čime se eliminiše single point of failure. Slika 11 – IGS arhitektura
 • 13. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 13 | P a g e Map server Internet map server služi za definisanje i distribuciju GIS podataka u obliku mapa širokom krugu korisnika. INOVA GIS platforma može da se integriše sa bilo kojim internet maping serverom koji podržava OGC WMS i WFS standarde (http://www.opengeospatial.org/). Kao najbolji izbor, u praksi se pokazao GeoServer (http://geoserver.org) koji je već niz godina standardna komponenta INOVA GIS platforme. Upotreba Google mapa i ostalih velikih javno dostupnih servisa (Bing maps, Open street itd.) se danas podrazumeva. Glavne osobine Map servera su: - podrška za veliki broj rasterskih formata: GeoTIFF, GTOPO30, ArcGrid, WorldImages, ImageMosiacs, MrSID, ECW, JPEG2000, DTED itd. - podrška za vektorske formate: PostGIS, Shapefile, ArcSDE, DB2, Oracle, MySQL, MapInfo itd. - mogućnost generisanja mapa u velikom broju izlaznih formata: GML, shapefile, KML, GeoJSON, PNG, JPEG, TIFF, SVG, PDF, GeoRSS, - odlična podrška za prikazivanje podataka preko GoogleEarth aplikacije, - puna podrška za SLD (Styled layer descriptor,) standard za definisanje izgleda (način iscrtavanja) publikovanih podataka, - detaljan web administratorski alat … INOVA GIS Platforma – integracije Inova GIS platforma predstavlja specijalizovan sistem za upravljanje mrežnom infrastrukturom u prostornom, GIS obliku. Sa druge strane u savremenim telekomunikacionim kompanijama postoji niz poslovnih procesa koji u drugačijem obimu i kontekstu koriste iste elemente infrastrukture. To mogu biti različiti network menadžeri, fault i trouble ticketing sistemi, servis menadžeri, inventory sistemi, CRM itd. Svaki od tih sistema upravlja objektima iz svog domena ali takođe koristi objekte iz drugih. Pri podizanju informacionog sistema kompanije najčešće se nabavljaju specijalizovani proizvodi različitih proizvođača i veoma je važno obezbediti njihovu dobru integraciju. Inova GIS platforma je zasnovana na najboljim svetskim softverskim rešenjima i tehnologijama i kao takva nudi mnogobrojne opcije za integraciju sa drugim sistemima. Integracije mogu biti izvedene: na nivou baze podataka (vezne tabele, procedure, db linkovi …), na nivou srednjeg sloja (COM, message queues …), na klijentskom sloju (web servisi …) ili kombinacijama sva tri. Slika 12 – INOVA GIS server u društvu svetski priznatih OSS/BSS rešenja
 • 14. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 14 | P a g e DODATAK 1: ILUSTRACIJA RADA U TELECAD GIS-U TeleCAD GIS je tokom godina razvoja izrastao u složeni proizvod sa velikim brojem alata. Ovaj prikaz će ilustrativno prikazati glavne korake i alate za unos optičkog kabla bez zalaženja u detalje. Nakon startovanja TCG-a pojaviće se ekran kao na slici. Centralni deo ekrana obuhvata prostor za unos/crtanje objekata. Iznad centralnog dela nalaze se palete alata sa komandama razvrstanim po tipu infrastrukture. Slika 13 – TeleCAD GIS okruženje Projekat Prvi korak u poslovima unosa ili izmena podatka je kreiranje projekta ili posla. Projekat može obuhvatiti unos jedne kompletne optičke relacije u Beogradu, dodavanje privoda na postojeći kabl ili samo prevezivanje vlakana u nekom nastavku. Projekat može trajati par sati ili par dana. Svaki projekat ima svoj naziv, tip, datum kreiranja i vlasnika. Slika 14 – TeleCAD GIS projekat Svakom projektu je dodeljen jedan glavni crtež (Situacioni plan.dwg) u kome obavljamo planirani posao. Tokom rada na projektu TCG je u offline režimu, objekti koje unosimo ili menjamo su vidljivi samo u lokalnom crtežu. Nakon završetka kompletnog posla/projekta obavlja se unos svih novih objekata kao i izmene nad postojećim objektima u centralnu bazu podatka i time se projekat završava.
 • 15. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 15 | P a g e Učitavanje postojećih podataka i podloga Glavni crtež projekta je u početku prazan. Retko kada ćemo početi da unosimo objekte od „nule“, osim možda u projektima inicijalnog unosa, tako da je sledeći korak učitavanje objekata od interesa iz centralne baze podataka u glavni crtež projekta. Slika 15 – Učitavanje postojeće relacije u crtež TCG poseduje nekoliko alata za filtriranje i učitavanje dela objekata iz centralne baze u lokalni crtež. Iskoristićemo „Optički navigator“ za učitavanje relacije „Novi Beograd - Zemun“ u lokalni crtež. Učitavanjem relacije učitavaju se svi elementi optičke mreže: razdelnici, kablovi, nastavci i rezerve kao i svi objekti kanalizacione mreže kroz koju prolazi kabl. Slika 16 – Učitana relacija: kompletna trasa i detalj oko objekta od interesa Pored učitavanja postojećih elemenata infrastrukture po pravilu su nam potrebne i rasterske podloge sa prikazom ulične mreže, zgrada i sl. Rasterske podloge mogu biti katastarske podloge, ortofoto snimci, planovi gradova itd. TCG omogućava jednostavno učitavanje bilo kog tipa rasterske podloge koja je publikovana preko Internet maping servera za željeno područje.
 • 16. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 16 | P a g e Trasiranje Trasa je poseban objekat u TCG-u. Predstavlja prazan rov u slučaju podzemne infrastrukture. Trasa je jedini objekat koji se crta. Svi ostali objekti se nanose na trasu. Trasa određuje geometriju svih nanetih objekata. Preciznost unosa trase određuje i preciznost kablova koji prolaze trasom. Trasa može biti automatski kreirana na osnovu elaborata geodetskog merenja i tako kreirana trasa ima najvišu prostornu preciznost. Sa druge strane, ako nemamo drugih izvora podatka, trasa može biti iscrtana ručno na nivou skice. Trasa sadrži dodatni atribut koji čuva podatak o toma kako je nastala trasa i na osnovu koga kasnije određujemo koliko možemo „verovati“ položaju trase. Slika 17 - Trasiranje Crtanjem trase se određuje kategorija zemljišta, tip podloge i dubina rova što se dalje koristi u proračunima radova i materijala kod projekata novih mreža. Postavljanje čvornih elemenata Nakon unosa trase pristupamo unosu čvornih elemenata, u našem slučaju optičkog nastavka i završne optičke kutije (ZOK) u objektu banke. Svi čvorni elementi se nanose na lomne tačke trase. Nastavak postavljamo na glavnu relaciju na mestu gde obavljamo „operaciju“ – sečenje samo jedne cevčice sa vlaknima i „splajsovanje“ na privod. U našem slučaju to je okno broj 16. Nastavku možemo dodeliti broj/oznaku a ZOK-u definišemo tip, broj, tip i kapacitet modula i tip interfejsa na modulima.
 • 17. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 17 | P a g e Unos kabla Unos kabla se obavlja izborom krajnjih čvornih elemenata (u našem slučaju nastavka i ZOK-a) a TCG sam iscrtava kabl po trasi. Od osobina kabla unosi se tip vlakana, broj i cevčica i vlakna po cevčici kao i strukturne karakteristike kabla. Postavljanje rezervi Nakon unosa kabla, može se pristupiti unosu rezervi na kablu. Rezerva predstavlja mesto gde je ostavljen „višak“ dužine kabla zbog kasnijih poslova na održavanju kabla. Rezerva se unosi na konkretan kabl na bilo koje mesto na kablu. Rezerva automatski povećava ukupnu dužinu kabla. Vezivanje vlakana i dodela namene vlakna Vezivanje vlakana u čvornim elementima se obavlja u specijalizovanom alatu za vezivanje. Prvi korak je kreiranje šematskog prikaza situacije kablova. Šematski prikaz u našem slučaju je jednostavan ali može biti višestruko složeniji. Nakon kreiranja šematskog prikaza prelazimo u interfejs za vezivanje vlakana.
 • 18. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 18 | P a g e Slika 18 – Šema relacije Interfejs za vezivanje vlakana u slučaju vezivanja u nastavcima prikazuje sve kablove koje dolaze do nastavka. Omogućava selekciju po dva kabla za vezivanje, intuitivan interfejs za izbor vlakana za vezivanje i šematski prikaz vezanih vlakana. TCG vodi računa o različitom prikazu vlakana koji su presečeni i spojeni od onih koji samo prolaze i nisu „dirani“. Podržani su svi slučajevi vezivanja i sečenja vlakana koji se dešavaju u praksi. Slika 19 – Korisnički interfejs za vezivanje vlakana u nastavku Slika 20 – Vezivanje vlakana u nastavku
 • 19. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 19 | P a g e Slika 21 – Prikaz vezanih vlakana u nastavku Interfejs za prikaz vezivanja vlakana na optičkom razdelniku / ZOK-u je složeniji. Grafički prikazuje strukturu razdelnika po modulima koji mogu biti proizvoljnog kapaciteta i rasporeda sa različitim vrstama konektora. Moduli mogu biti organizovani po vertikalama, horizontalama, policama itd.
 • 20. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 20 | P a g e Slika 22 – Vezivanje vlakana u optičkom razdelniku Vezivanje vlakana kabla na portove razdelnika može se obaviti na više načina: prevlačenjem celog kabla na prvi port (vlakna se automatski vezuju na naredne portove), prevlačenjem vlakana jedne cevčice na prvi port ili pojedinačnim prevlačenjem vlakana. Slika 23 – Vezana vlakna na razdelniku TCG podržava „pečovanje“ portova na istom razdelniku. Prespajanje vlakana može biti u okviru istog ili između različitih kablova.
 • 21. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 21 | P a g e Slika 24 – “Prepečovani” portovi na razdelniku Nakon vezivanja vlakana na svim čvornim elementima, vlaknima je moguće dodeliti namenu. Namena predstavlja naziv osnovnog servisa na vlaknu. Namena se definiše samo na jednom kraju. TCG automatski propagira namenu po svim segmentima vlakana u skladu sa definisanim vezivanjem u nastavcima/razdelnicima. Slika 25 – Dodela namene vlaknu i propagacija “sa kraja na kraj”
 • 22. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 22 | P a g e Kreiranje relacije Relacija predstavlja logičku grupu optičkih kablova. Relacije su organizovane hijerarhijski: postoje glavne relacije, privodi na glavnoj relaciji, privodi privoda itd. Relacije mogu imati kategoriju: međunarodna, mesna, metro pristupna, metro transportna itd. Kategorije se kreiraju u obliku šifarnika i prilagođavaju se potrebama korisnika. Moguće je kreirati različite dodatne tipove kategorija relacija: privodi do baznih stanica, FTTx relacija itd. Kreiranje relacije se obavlja u intuitivnom alatu gde se prvo kreira određena relacija a zatim joj se dodele kablovi. Slika 26 – Kreiranje relacije Provlačenje kabla kroz cevi TeleCAD GIS poseduje set alata za detaljno opisivanje elemenata kablovske kanalizacije i njihovih međusobnih odnosa. Okno se modeluje kao prizma proizvoljne osnove i visine. Cevi kablovske kanalizacije se postavljaju na stranice okna sa preciznim definisanjem položaja. Cevi mogu sadržati druge cevi itd. Slika 27 – Prikaz okna u razvijenom obliku Interfejs za provlačenje kablova kroz cevi u oknu je veoma jednostavan. U centralnom delu se prikazuje okno u „razvijenom“ obliku. U gornjem levom delu su kablovi koji nisu raspoređeni po cevima a u donjem levom su prikazane stranice okna sa raspoređenim elementima. Kabl uvlačimo u cev jednostavnim prevlačenjem kabla na odgovarajuću cev. Ukoliko je kabl potrebno uvući u cev koja je slobodna u zemlji, odnosno ne kreće od okna, onda se koristi poseban alat koji prikazuje poprečni presek rova u proizvoljnoj tački.
 • 23. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 23 | P a g e Kreiranje šematskih prikaza TeleCAD GIS poseduje bogat set alata za kreiranje različitih šematskih prikaza i štampanje situacija u određenoj razmeri. Kada je optička mreža u pitanju najzanimljivije su: glavni šematski plan i detaljna šema vezivanja vlakana. Glavni šematski plan prikazuje trasu kabla sa čvornim elementima, oknima i dužini između čvornih elemenata i kao i kompletne trase. Detaljni plan vezivanja vlakana prikazuje sva vlakna kabla sa vezivanjem u nastavcima, na razdelnicima i dodeljenom namenom. Vlakna u detaljnom šematskom planu mogu biti organizovana po parovima ili pojedinačnim vlaknima. Slika 28 – Šema vezivanja vlakana – detalj Šema vlakana je obogaćena novim opcijama kao što je pronalaženje puta (Fiber Trace) kroz vlakana između dve ili više tačaka. Ova opcija za rezultat ima generisanje tehničkog rešenja sa šematskim prikazom operacija koje je potrebno uraditi. Slika 29 – Detaljna šema sa tehničkim rešenjem Analiza šeme vlakana obogaćena je sa novim opcijama. Sada je moguće prikazati samo vlakna sa OTDR merenjima ili vlakna koja su zaključana za izmene. Omogućeno je podešavanje veličine i tip fonta koji se koristi za prikaz naziva elemenata i vlakana na šemi.
 • 24. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 24 | P a g e OTDR Trace Slika 30 – OTDR Trace OTDR Trace je obogaćen sa novim opcijama koje pomažu u što preciznijem određivanju lokacije problema. Moguće je na svakom vlaknu precizno definisati fizičke i optičke dužine. Uraditi određivanje lokacije prekida preko fizičke ili preko optičke dužine. Omogućeno je dodavanje rezervi, koje nisu ucrtane na standardan način kroz TCG, direktno u ovoj kontroli. Opcije Generisanje slabljenja i PowerBudget izabranog vlakna upotpunjuju opciju FiberTrace. Informacije koje mogu da se sačuvaju na nivou vlakna sada su proširene, pa je tako moguće dodati ime zakupca i vreme od kad do kad traje zakup vlakna. Slika 31 – Pregled informacija zapisanih na vlaknu Informacije sa vlakana su sada još transparentnije i moguće ih je izvesti u excel fajl. Napomena: Korišćenje šeme vlakana je ograničeno na podatke koji se nalaze u crtežu u trenutku pokretanja komande. Važno je napomenuti da je u bilo kom trenutku moguće dodati nove elemete ili segmente kabla i to direktno crtanjem u TeleCAD-GIS-u ili preuzimanjem iz baze podataka. Ovo je osnovna razlika u odnosu na kontrolu OpticView koja prikazuje podatke direktno iz baze. Više o korišćenju ovih opcija će biti u delu opisa kontole OpticView.
 • 25. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 25 | P a g e Snimanje u bazu podataka Nakon završetka posla obavlja se snimanje izmena u bazu podataka. Snimanje se obavlja na klik mišem međutim u pozadini se startuje niz složenih procesa. Najveći deo posla pri snimanju obavlja INOVA GIS server. Prvo se obavlja automatska provera ispravnosti unetih objekata i relacija u crtežu: proverava se ispravnost trase, međusobnih odnosa unetih objekata, povezanosti optičkih elemenata itd. TeleCAD GIS neće dozvoliti unos objekta koji nisu uneti po definisanim pravilima. Zatim se pro- veravaju odnosi unetih objekata sa postojećim objektima u bazi podataka: detektuju se konflikti na portovima razdelnika, proverava se povezanost optičkih elemenata i da li je pravilno propa- girana namena vlakana sa kraja na kraj bez obzira da li su oba kraja u lokalnom crtežu ili ne. Tokom unosa podatka obavlja se kreiranje svih novounetih objekta, izmena svih menjanih objekata i demontaža svih demontiranih objekata u crtežu. Detektuju se konflikti sa drugim korisnicima. Moguć je scenario da dva korisnika istovremeno menjaju isti objekat. U tom slučaju prikazuje se poruka sa opisom konflikta: naziv objekta na kom je konflikt, naziv korisnika i projekta kojim se kreirao konflikt. Jedan korisnik mora prvi da završi izmene nad objektom, drugi mora da sinhronizuje taj objekat u crtežu sa objektom u bazi i nakon toga nastavi sa upisom u bazu. Nakon uspešnog snimanja podataka u bazu, projekat je završen. Za neke nove izmene ili unose potrebno je kreirati novi projekat i postupak kreće iz početka. Pregledna mapa TeleCAD GIS crteži barataju sa manjim broj objekata učitanih iz baze podataka. Učitani objekti su filtrirani po različitim kriterijumima: pripadnost kablovskom pravcu, relaciji, optičkom vlaknu, pripadnost određenoj oblasti itd. Ukoliko želimo da pregledamo sve podatke iz baze sa pripadajućim podacima, relacijama i istorijama izmena onda koristimo komponentu TeleCAD GIS-a preglednu mapu. Slika 32 – Pregledna mapa
 • 26. Inova GIS PLATFORMA&TeleCAD-GIS 2016 26 | P a g e Pregledna mapa prikazuje sve objekte iz baze podataka raspodeljene po lejerima zajedno sa pomoćnim slojevima podloga: ortofoto snimcima, katastarskim podlogama, planovima gradova itd. Nova verzija pregledne mape ima mogućnost prikaza podloga sa raznih Internet servera: Google maps, Bing maps, Open street itd. Pregledna mapa sadrži dodatne module za: prikaz šeme izabranog okna sa svim kablovima, prikaz poprečnog preseka rova, prikaz osobina selektovanih objekata sa istorijom izmena itd. Slika 33 – Šematski prikaz okna sa prolaskom kablova Pored pregleda podataka pregledna mapa omogućava izmene svih atributskih podataka i međusobnih relacija koje ne podrazumevaju izmenu geometrije direktno kroz preglednu mapu. Omogućeno je provlačenje kabla kroz cevi okna direktno preko šeme okna pregledne mape. Omogućeno je vezivanje optičkih vlakana u nastavku ili na razdelniku. Selekcijom optičkog nastavka ili razdelnika iz pregledne mape otvara se identičan interfejs za vezivanje vlakana kao iz TeleCAD-GIS-a. Time se znatno ubrzavaju i pojednostavljuju najčešći poslovi održavanja podataka.