Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mathematics guide

من الصفحة 185 حتي 285 جميع الإجابات عن الأسئلة في الرياضيات

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Mathematics guide

 1. 1. ‫ﻋﻤﺮ ﻟﺒﺪ‬ ‫ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬
 2. 2. ‫بسم اهلل الرمحن الرحيم‬‫{ يَزْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ } صدق اهلل العظيم‬ ‫دولـــة فلــسطين‬ ‫وزارة التربية والتعليم العالي‬ ‫الرياضيات‬ ‫دليل املعلم‬ ‫الصف العاشر األساسي‬ ‫0102 – 1102م‬ ‫‌‬ ‫أ‬
 3. 3. ‫‌‬ ‫‌‬ ‫فريق‌اإلعداد‬‫ي‬‫- غسان المصر‬ ‫- رنا حسونة‬ ‫- أحمد عبد اهلل‬ ‫- محمد صيام‬ ‫- عايدة أبو حطب‬ ‫أديب األغا‬ ‫-‬ ‫- مها عبد اهلل‬ ‫- عزيز شطا‬ ‫إياد حماد‬ ‫-‬ ‫- هدى الزريعي‬ ‫- نهمة صادق‬ ‫ي‬‫ميسون حجاز‬ ‫-‬ ‫‌‬ ‫إش اف‌‬ ‫ر‬ ‫أ.‌ ائد‌فؤاد‌عبد‌العال‬ ‫ر‬ ‫‌‬ ‫المشرفون‌التربويون‌‬ ‫مشرفو‌مبحث‌الرياضيات‌‌‬ ‫- باسم المدهون‬ ‫- فالح الترك‬ ‫عمي أبو جزر‬ ‫- عدنان شعث‬ ‫- جهاد أبو جاسر‬ ‫سهيل شبير‬ ‫- وائل الحنفي‬ ‫- عارف السعافين‬ ‫أيمن األشقر‬ ‫- ابتسام اسميم‬ ‫- د. رحمة عودة‬ ‫موسى جودة‬ ‫- أرواح كرم‬ ‫- وسام موسى‬ ‫سمي ة حنيف‬ ‫ر‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫لجنة‌الم اجعة‌‬ ‫ر‬ ‫أ. أمين طه عبد الغفور‬ ‫أ. زياد ياسين المدهون‬ ‫أ. موسى محمد جودة‬ ‫د. جواد محمد الشيخ خميل‬ ‫‌‬ ‫إش اف‌عام‌‬ ‫ر‬ ‫مركز‌المناهج‌‬ ‫طباعة‌وتنسيق‌‬ ‫‌‬ ‫عايدة‌أبو‌حطب‌‬ ‫تصميم‌ومونتاج‌‬ ‫‌‬ ‫عمر إب اهيم لبد‬ ‫ر‬ ‫تيسير عمي زما ة‬ ‫ر‬ ‫‌‬ ‫ب‬
 4. 4. ‫بسم‌اهلل‌الرحمن‌الرحيم‬ ‫ا ْ ا ا ْ ا اْ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ْ ا ا ا ْ َّ ْ ا ا ا‬ ‫ْ‬ ‫‪ ‬إن أريد إل اإلصَلح ما استطعت وما توفِيقِي إل باللِ عليهِ توكلت وإليهِ أنِيب ‪(‌‬هود:88)‬ ‫ِ‬ ‫تقديــــــــم‬ ‫‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‬ ‫أخي المعلم / أختي المعلمة:‬ ‫السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,,‬ ‫ف ي ييي إط ي ييار جه ي ييود وز ة التربي ي يية والتعم ي يييم الع ي ييالي لتط ي ييوير العممي ي يية التعميمي ي يية , واس ي ييتجابة لن ي ييدا ات‬ ‫ار‬ ‫, والمي ي ييدان , والمجتمي ي ي , وكخط ي ييوة تنس ي ييجم وأه ي ييداف وز ة التربي ي يية‬ ‫ار‬ ‫كثيي ي ي ة م ي يين أه ي ييل االختص ي ييا‬ ‫ر‬ ‫والتعم ي يييم الع ي ييالي ف ي ييي تط ي ييوير المنه ي يياج وتحس ي ييينه , وتخفي ي ييف الع ي ييب ع ي يين كاه ي ييل المعم ي ييم والطال ي ييب‬ ‫وولي ييي األمي يير , تي ييم بني ييا دليي ييل المعم ي ييم لكتي يياب الرياضي يييات ( لمصي ييف العاشي يير األساسي ييي) بطبعت ي ييه‬ ‫المعي ييالم والخط ي يوات األساسي ييية التي ييي‬ ‫األولي ييى , وكي ييان القصي ييد مي يين ور ه ي ي ا الجهي ييد تحديي ييد بع ي ي‬ ‫ا‬ ‫مييين الممكي يين أن تهتيييدي في ييي ضي ييوئها , وفي ييي الوقي ييت نفسيييه تمنحي ييك الفرصي يية في ييي اإلبي ييدا والتجديي ييد‬ ‫والتجريب .‬ ‫كميي ي ييا نؤكيي ي ييد ارتبي ي ي يياط ه ي ي ي ي ا الي ي ي ييدليل بمحتي ي ي ييوى الكتي ي ي يياب المدرسي ي ي ييي , وأهدافي ي ي ييه العاميي ي يية والخاصي ي ي يية ,‬ ‫واس ي ي ييت اتيجيات الت ي ي ييدريس المالئم ي ي يية والحديث ي ي يية لتحقي ي ي ييق ال ي ي ييتعمم اإليج ي ي ييابي , تخطيطي ي ي يً , وتنفيي ي ي ي ً ,‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫وتقويما .‬ ‫ً‬ ‫ونحن إ نقدم لك ه ا الدليل نأمل أن يكون مرشدً وموردًا تستعين به في أدائك .‬ ‫ا‬ ‫د.‌خميل‌عبد‌الفتاح‌حماد‌‌‬‫نائب‌مدير‌عام‌اإلش اف‌‌والتأهيل‌التربوي‬ ‫ر‬ ‫‌‬ ‫ت‬
 5. 5. ‫†‪@îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ‬‬‫٠١٠٢-‬‫١١٠٢‬ ‫@‪p@bíìna@òàöbÓ‬‬ ‫اﻝﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ع‬‫اﻝﻤوﻀو‬ ‫٧‬ ‫.........................................................................................‬ ‫د‬ ‫٨‬ ‫م .............................................................................‬ ‫أھداف د ل ا‬ ‫٩‬ ‫ا د ل ....................................................................‬ ‫ل‬ ‫إر دات ا‬ ‫١١‬ ‫......................................................................‬ ‫ط‬ ‫ھ ا‬ ‫أھداف ا‬ ‫٣١‬ ‫ر ...........................................‬ ‫فا‬ ‫ت‬ ‫ث ار‬ ‫در س‬ ‫ا ھداف ا‬ ‫٤١‬ ‫ا ذف .....................................................................................‬ ‫٥١‬ ‫.............................................................................‬ ‫ا ثا‬ ‫٦١‬ ‫ل أول .......................................................................‬ ‫و –‬ ‫ط‬ ‫٧١‬ ‫......................................................................‬ ‫ل‬ ‫و –‬ ‫ط‬ ‫٨١‬ ‫/ ا طق ..................................................................‬ ‫ا و دة ا و‬ ‫٠٢‬ ‫) ١-١ ( ا ـــــــــــ رات .......................................................................‬ ‫٢٢‬ ‫)١- ٢ ( أدوات ا ر ـــــط .......................................................................‬ ‫٦٢‬ ‫ؤ ا ــــ رات ......................................................................‬ ‫)١-٣ (‬ ‫٨٢‬ ‫ض.....................................................‬ ‫ل وا‬ ‫لا‬ ‫رات‬ ‫)١-٤(‬ ‫٩٢‬ ‫.....................................................................‬ ‫و‬ ‫لا‬ ‫)١-٥ ( ا‬ ‫٠٣‬ ‫ورة ........................................................................‬ ‫رات ا‬ ‫)١-٦( ا‬ ‫٢٣‬ ‫ورة ....................................................................‬ ‫رات ا‬ ‫ا‬ ‫)١-٧(‬ ‫٣٣‬ ‫)١-٨(طرق ا رھ ن ...............................................................................‬ ‫................................. ذوف.......................‬ ‫جا ط‬ ‫)١- ٩ ( ا‬ ‫٦٣‬ ‫ا‬ ‫را ت ور و‬ ‫/ا‬ ‫ا و دة ا‬ ‫٨٣‬ ‫ران ا ردي.........................................................‬ ‫وا‬ ‫ران ا زو‬ ‫)٢-١( ا‬ ‫٠٤‬ ‫.............................................‬ ‫دام ا و ت ا د‬ ‫ت‬ ‫)٢-٢( ر م ا‬ ‫٥٤‬ ‫ران...............................................................................‬ ‫)٢-٣( ا رة ا‬ ‫٨٤‬ ‫دة.......................................................................‬ ‫دد‬ ‫ران‬ ‫)٢-٤( ا‬ ‫٤٥‬ ‫وا و ر‬ ‫را ت ا‬ ‫/ا‬ ‫ا و دة ا‬ ‫٥٥‬ ‫........................................................‬ ‫ران ا‬ ‫لا‬ ‫)٣-١( ا‬ ‫٧٥‬ ‫................................................‬ ‫ران ا و ر‬ ‫لا‬ ‫)٣-٢( ا‬ ‫٩٥‬ ‫.................................................‬ ‫وا و ر‬ ‫د تا‬ ‫)٣-٣( ل ا‬ ‫†‪RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ‬‬‫٤‬
 6. 6. ‫†‪@îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ‬‬‫٠١٠٢-‬‫١١٠٢‬ ‫١٦‬ ‫ت‬ ‫د ت وا‬ ‫/ا‬ ‫ا و دة ا را‬ ‫٢٦‬ ‫ران ط ......................................‬ ‫ا ط‬ ‫لا‬ ‫د ت‬ ‫)٤-١( ل‬ ‫٤٦‬ ‫....................................‬ ‫ران ر‬ ‫ا ط‬ ‫لا‬ ‫د ت‬ ‫)٤-٢( ل‬ ‫٥٦‬ ‫(.......‬ ‫................................) ث‬ ‫د ت ط‬ ‫ث‬ ‫)٤-٣( ل ظ م ن‬ ‫٧٦‬ ‫....................‬ ‫د ن ر‬ ‫ر ن وا دى ا‬ ‫د ت‬ ‫)٤-٤( ل ظ م ن ا‬ ‫٨٦‬ ‫ن ......................................................‬ ‫د ن ر‬ ‫)٤-٥( ل ظ م ن‬ ‫٩٦‬ ‫.......................................................................‬ ‫تو‬ ‫)٤-٦( ا‬ ‫ا ط ......................) ذوف.(......‬ ‫ت وا ر‬ ‫لا‬ ‫)٤-٧( ا‬ ‫١٧‬ ‫را ت ا‬ ‫/ا‬ ‫ا و دة ا‬ ‫٢٧‬ ‫.......................................................‬ ‫)٥-١( ا زوا و‬ ‫٤٧‬ ‫.....................................................................‬ ‫)٥-٢( ا زوا ا‬ ‫٥٧‬ ‫.....................................................................‬ ‫را ت ا‬ ‫)٥-٣(ا‬ ‫٨٧‬ ‫.......................................................‬ ‫د وا ب ا‬ ‫)٥-٤( زاو ا‬ ‫٠٨‬ ‫...................................................................‬ ‫)٥-٥( ا ط ت ا‬ ‫١٨‬ ‫....................................................................‬ ‫د تا‬ ‫)٥-٦( ا‬ ‫( .....................‬ ‫ث‬ ‫................................)‬ ‫)٥-٧( ط ت‬ ‫٢٨‬ ‫....................................................‬ ‫را ت ا‬ ‫لا‬ ‫)٥-٨( ا‬ ‫٣٨‬ ‫..............................‬ ‫دام ا و ت ا د‬ ‫را ت ا‬ ‫)٥-٩(ر م ا‬ ‫٨٨‬ ‫ا دا ر ....................................................‬ ‫)٥-٠١(ا ط ع ا دا ري وا ط‬ ‫٠٩‬ ‫ار‬ ‫وا‬ ‫تا‬ ‫/ا‬ ‫د‬ ‫ا و دة ا‬ ‫١٩‬ ‫.................................................‬ ‫ار‬ ‫وا ظ‬ ‫تا‬ ‫)٦-١( ا‬ ‫٨٩‬ ‫)٦-٢(ا ز رة ..................................................................................‬ ‫٠١١‬ ‫ء‬ ‫/ا‬ ‫ا و دة ا‬ ‫١١١‬ ‫)٧-١( ا ر ط .........................................................................‬ ‫٢١١‬ ‫ط ........................................................‬ ‫دار ا ط ا‬ ‫)٧-٢( ا‬ ‫٨١١‬ ‫.............................................................‬ ‫تا‬ ‫)٧-٣( ا‬ ‫٩٩‬ ‫ا را‬ ‫/ا د‬ ‫ا و دة ا‬ ‫٠٠١‬ ‫................................................‬ ‫ا را‬ ‫ا د‬ ‫ت‬ ‫ھمو‬ ‫)٨-١(‬ ‫٢٠١‬ ‫ا راغ............................................‬ ‫و ت‬ ‫ت وا‬ ‫عا‬ ‫)٨-٢( أو‬ ‫٣٠١‬ ‫وى ..... ........................................................‬ ‫م‬ ‫)٨-٣( وازي‬ ‫٤٠١‬ ‫و ن واز ن ...................................................‬ ‫وى‬ ‫)٨-٤( ط‬ ‫†‪RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ‬‬‫٥‬
 7. 7. ‫†‪@îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ‬‬‫٠١٠٢-‬‫١١٠٢‬ ‫٥٠١‬ ‫وى ...............................................................‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫)٨-٥(‬ ‫٧٠١‬ ‫ط ا ودي........................................................................‬ ‫)٨-٦(ا‬ ‫٩٠١‬ ‫( ............................................‬ ‫و ن )ا زاو ا زو‬ ‫ن‬ ‫)٨-٧( ا زاو‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫٢٢١‬ ‫ر دروس‬ ‫ذج‬ ‫ق)١(:‬ ‫٦٣١‬ ‫ل‬ ‫ق ) ٢ ( : أوراق‬ ‫٩٤١‬ ‫ق ) ٣ ( : ا دة ا را‬ ‫٠٨١‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫رات وا‬ ‫ق)٤(:ا‬ ‫٤٨١‬ ‫ت‬ ‫ق)٥(:ا‬ ‫†‪RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ‬‬‫٦‬
 8. 8. @îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ†-٢٠١٠٢٠١١ ‫א‬ ‫ذ‬ RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ†٧
 9. 9. ‫†‪@îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫٠١٠٢-‬ ‫١١٠٢‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫/أ‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫أ يز‬ ‫م‬ ‫أن‬ ‫ر‬ ‫دة‬ ‫ا ھ اف ا‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫ھ اا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ءت‬ ‫ر‬ ‫وأ‬ ‫مأ‬ ‫ا‬ ‫أن د‬ ‫ھ‬ ‫و‬‫ع‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ة،وا‬ ‫ا‬ ‫،و‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ود‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫تا‬ ‫و ً‬ ‫ر‬ ‫و م‬ ‫درس‬ ‫با‬ ‫ا روس‬ ‫ًو‬ ‫ءد ا‬ ‫و‬ ‫در ً د ا‬ ‫با‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ھ اا‬ ‫ض ا رات ا‬ ‫و‬ ‫ز ا‬ ‫م‬ ‫درس‬ ‫ز‬ ‫تا ر‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫ا روس‬ ‫ذ‬ ‫ذج دروس‬ ‫اد إ ا‬ ‫ت‬ ‫تا‬ ‫إ‬ ‫و ة‬ ‫رات‬ ‫ذج ا‬ ‫رات‬ ‫ذج ا‬ ‫وﷲ اﻟﻬﺎدي واﳌﻮﻓﻖ ٕاﱃ ﺳﻮاء اﻟﺴ ﻞ .‬ ‫†‪RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫٨‬
 10. 10. ‫†‪@îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫٠١٠٢-‬ ‫١١٠٢‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫إر دات ا‬ ‫:‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أ ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ھ اا‬ ‫يا‬ ‫• ا ھ اف ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫،و‬ ‫ا‬ ‫ا ھ اف ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫و ء أدوات ا‬ ‫تا ر‬ ‫ا‬ ‫رإ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ھ وا‬ ‫• ا‬‫ارز ت‬ ‫رات ،‬ ‫ت،‬ ‫ھ ،‬ ‫)‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ھ‬ ‫ا‬ ‫و دئ( ، و‬ ‫تو ا‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫فا‬ ‫،‬ ‫با ر‬ ‫ا‬ ‫وردت‬ ‫ا‬ ‫تا‬ ‫ھ وا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫تا ر‬ ‫ا‬ ‫• إ‬ ‫، وھ أ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وط‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫اءات ا‬ ‫ات وا‬ ‫ا‬‫ا ة‬ ‫،‬ ‫تا ر‬ ‫وإ‬ ‫ءم وظ وف ا‬ ‫ھ‬ ‫ھ أو‬ ‫ات‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ت ‪ICT‬‬ ‫ت وا‬ ‫ا‬ ‫ظ‬ ‫• إدارة ا‬ ‫:‬ ‫أ‬ ‫ءة ، و‬ ‫ا رس‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫فإ‬ ‫اءات‬ ‫إ‬ ‫ا .‬ ‫ات ا رس ا‬ ‫ة‬ ‫ز‬ ‫١-‬ ‫ف ‪.(.... ، U‬‬ ‫،‬ ‫دا‬ ‫ت،‬ ‫)‬ ‫سا‬ ‫٢-‬ ‫و.... ( .‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫) إ رة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫٣-‬ ‫ا رس.‬ ‫اد ا ز‬ ‫ا دوات وا‬ ‫٤-‬ ‫ّ.‬ ‫ا‬ ‫٥- إ رة دا‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫وأدوات ا‬ ‫ام أوراق ا‬ ‫٦- ا‬ ‫ا ة ا وق ا د‬ ‫•‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫إ ادھ‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫وإ‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫†‪RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫٩‬
 11. 11. ‫†‪@îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫٠١٠٢-‬ ‫١١٠٢‬ ‫در ا‬ ‫•‬‫ة‬ ‫ا ھ اف ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ف ز دة‬ ‫؛‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫در ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫ءا‬ ‫• ا‬ ‫ء.‬ ‫ها‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ب،و‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ءا‬ ‫ا‬ ‫/ا‬ ‫تإ‬ ‫•‬ ‫دة.‬ ‫وودد أن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫ھ‬ ‫و‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫• ا‬ ‫وھ :‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫دروس .‬ ‫ذج‬ ‫)١(‬ ‫.‬ ‫)٢( أوراق‬ ‫و ة.‬ ‫دة إ ا‬ ‫) ٣(‬ ‫رات .‬ ‫)٤( ا‬ ‫ت.‬ ‫)٥(ا‬ ‫†‪RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫٠١‬
 12. 12. ‫†‪@îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫٠١٠٢-‬ ‫١١٠٢‬ ‫و‬ ‫ا د دة ا‬ ‫ط‬ ‫ھ ا‬ ‫أھداف ا‬ ‫:‬ ‫ق ا ھداف ا‬ ‫ھ ا ط ا د دة إ‬ ‫ا‬ ‫و ززا‬ ‫وا د ن ا‬ ‫قا ن‬ ‫١.‬ ‫،ور ط‬ ‫لا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫،و‬ ‫و زم‬ ‫ز و ا وط و رو وإ‬ ‫٢.‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫م وا‬ ‫إ ا واط ‬ ‫طنو‬ ‫ز وط‬ ‫٣.‬ ‫رن.‬ ‫ل‬ ‫ا ر ن ذا وا‬ ‫ا ر و زم‬ ‫ز‬ ‫٤.‬ ‫ا ط وإ ا‬ ‫إ ء ا راث ا‬ ‫و ل‬ ‫را ا وط و ز و ظ‬ ‫٥.‬ ‫.‬ ‫دا ط‬ ‫م وا دات وا‬ ‫زم‬ ‫٦.‬ ‫دار تا ث‬ ‫وھ‬ ‫و را‬ ‫ر ود و‬ ‫و‬ ‫ن طن‬ ‫٧.‬ ‫ؤ ن د راط .‬ ‫٨.‬ ‫ا م وا ل‬ ‫ا لو ض‬ ‫ن ، و زز‬ ‫رم ا‬ ‫ا‬ ‫م وا دئ ا‬ ‫ؤ ن‬ ‫٩.‬ ‫م.‬ ‫وق ا ر ن و‬ ‫و ظ‬ ‫ق وا ل ا‬ ‫وا‬ ‫ن.‬ ‫م ا دل وا واة وا ر وا را و وق ا‬ ‫ؤ ن‬ ‫٠١.‬ ‫ن وق و‬ ‫، و رف‬ ‫دة ا ون وا رام ا ر ت ا رد وا‬ ‫ل‬ ‫١١.‬ ‫.‬ ‫ك وق ا واط و ل ا ؤو ت ا ر‬ ‫ن وا ت و‬ ‫ً و د ً ورو ً‬ ‫وا‬ ‫: ر ً‬ ‫نا ط ا‬ ‫و د وا ب ا‬ ‫ؤ ن ھ‬ ‫٢١.‬ ‫ً.‬ ‫و ط ً ون واط ً‬ ‫ب‬ ‫،و‬ ‫ا ط ، وھو أداة ا‬ ‫ن ا ط ھو ا روة ا‬ ‫ؤ ن نا‬ ‫٣١.‬ ‫وق ا ل .‬ ‫ط ور ط ا در‬ ‫وا‬ ‫وا ھ ل ا‬ ‫و قا‬ ‫ل‬ ‫ً إط ر ا وطن ا ر ا‬ ‫د ً وا‬ ‫ا‬ ‫طو ر ا‬ ‫ؤ ن ن ر دور م‬ ‫٤١.‬ ‫.‬ ‫، وا م‬ ‫ً.‬ ‫ًو‬ ‫ا ؤد إ ا و ا وي د ً وا‬ ‫زم وا د ا‬ ‫٥١.‬ ‫.‬ ‫و نر‬ ‫ا رة و‬ ‫ظ‬ ‫م‬ ‫٦١.‬‫ل‬ ‫رھ‬ ‫وا‬ ‫د و ل‬ ‫و واردھ ا‬ ‫وا ط‬ ‫اط‬ ‫ا‬ ‫ظ‬ ‫٧١.‬ ‫د ًو و ً.‬ ‫وازن‬ ‫ا ل.‬ ‫وا دة‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫٨١.‬‫رھ‬ ‫ر ا ظواھر ا و و‬ ‫د‬ ‫ق وا ھ م وا ظر ت و‬ ‫و ب ا دئ وا‬ ‫٩١.‬ ‫ن.‬ ‫د ا‬ ‫ل‬ ‫ءو‬ ‫ف وا‬ ‫ا ھدة وا ث وا‬ ‫ا وب ا‬ ‫دم ا ر ا د و‬ ‫٠٢.‬ ‫ت.‬ ‫ا‬ ‫راً و ً وأداء و و ً ل ن .‬ ‫ل ا وو‬ ‫١٢.‬ ‫تو كو وو و م‬ ‫ور‬ ‫ر و وم ط‬ ‫ل ن وو‬ ‫م وم ا‬ ‫٢٢.‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ھ‬ ‫وب و ھم‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ؤ ن و دة ا وط و‬ ‫٣٢.‬ ‫.‬ ‫و دا‬ ‫ا ط‬ ‫ؤ ن دا‬ ‫٤٢.‬ ‫ك .‬ ‫ل و و‬ ‫ؤ ن ق ا ودة ده و‬ ‫٥٢.‬ ‫†‪RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫١١‬
 13. 13. ‫†‪@îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫٠١٠٢-‬ ‫١١٠٢‬ ‫اﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘدرﻴس ﻤﺒﺤث اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت‬ ‫١(اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻔﻬم اﻝﺠواﻨب اﻝﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫٢(إﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴذ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ طرق اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻜﺎﻝﺘﻔﻜﻴر اﻻﺴﺘﻘ اﺌﻲ واﻻﺴﺘﻨﺒﺎطﻲ واﻝﺘﺄﻤﻠﻲ.‬ ‫ر‬ ‫ي.‬‫٣( اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ أﻫﻤﻴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ اﻝﻌﺎﻤﺔ وآ ﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺘطور اﻝﺤﻀﺎر‬ ‫ﺜﺎر‬ ‫٤( ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻠﻰ ﺘﻜوﻴن ﻤﻴول واﺘﺠﺎﻫﺎت ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻨﺤو اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت وﻋﻠﻰ ﺘذوﻗﻬﺎ.‬ ‫٥( ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻬﺎ ات اﻝذﻫﻨﻴﺔ واﻻﺒﺘﻜﺎ ات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ .‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫٦( ﺘﻘدﻴر دور اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻨﺸﺄة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت.‬ ‫٧( اﺴﺘﺨدام ﻝﻐﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻨﻔس واﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻵﺨرﻴن.‬ ‫ى.‬‫٨( أد اك دور اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﻘدم اﻝﻌﻠﻤﻲ وﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝد اﺴﻴﺔ اﻷﺨر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫٩( اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ اﻝﻼ زﻤﺔ ﻝﻔﻬم اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .‬ ‫٠١( اﺒﺘﻜﺎر أﺴﺎﻝﻴب ﺠدﻴدة ﻝﺤل اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ.‬ ‫١١( اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻬﺎ ات أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت.‬ ‫ر‬ ‫ة واﺤﺘ ام اء اﻵﺨرﻴن.‬ ‫ر آر‬ ‫٢١( ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌض اﻝﻘﻴم اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﺜل اﻝدﻗﺔ واﻝﻨظﺎم واﻝﺘرﺘﻴب واﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ واﻝﻤﺜﺎﺒر‬ ‫٣١( اﻜﺘﺴﺎب ﺒﻌض اﻝﻤﻬﺎ ات اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺜل اﺴﺘﺨدام اﻷدوات اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ وﻤﻬﺎ ات اﻝﻘﻴﺎس واﻹﻨﺸﺎءات اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ وﺘﺸﻐﻴل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ة واﻵﻻت.‬ ‫ﺒﻌض اﻷﺠﻬز‬ ‫†‪RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ‬‬‫٢١‬
 14. 14. ‫†‪@îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫٠١٠٢-‬ ‫١١٠٢‬ ‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫وأ ا‬ ‫رات وأدوات ر‬ ‫م ا‬ ‫فإ‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ط قا ھنا‬ ‫و ظ‬ ‫.‬ ‫تا‬ ‫ام ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫را ت.‬ ‫د د إ رة ض أ اع ا‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫دة وأ وا‬ ‫دد ا‬ ‫ران‬ ‫وم ا‬ ‫ا رف إ‬ ‫د ت.‬ ‫ا‬ ‫،و ظ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫وا‬ ‫ان ا‬ ‫ما‬ ‫فإ‬ ‫ا‬ ‫ت.‬ ‫د ت ،و ا‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫.‬ ‫تا‬ ‫ام ا‬ ‫و‬ ‫ا تا‬ ‫ما‬ ‫فإ‬ ‫ا‬ ‫ا ا ي.‬ ‫ام ا‬ ‫ا ا‬ ‫ع ا ا ي وا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫إ‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ا ر ط وط ق‬ ‫م‬ ‫فإ‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫وأ ا‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫فإ‬ ‫ا‬ ‫ا اغ.‬ ‫ت‬ ‫توا‬ ‫ا‬ ‫تا‬ ‫إدراك ا‬ ‫/ا‬ ‫ا‬ ‫/ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ءا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫†‪RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ‬‬‫٣١‬
 15. 15. ‫†‪@îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫٠١٠٢-‬ ‫١١٠٢‬ ‫ا ذف‬ ‫ررات ا ذف‬ ‫ا زء ا ذوف‬ ‫ر م ا درس‬ ‫ا و دة‬ ‫–‬ ‫رات ق درا‬ ‫(‬ ‫جا ط )‬ ‫ج ا‬ ‫)١-٩( ا‬ ‫ا و‬ ‫ف ن اط ب‬ ‫ا ط‬ ‫ف ن اط ب‬ ‫ا ج إ رة ا ران‬ ‫)٢-٣( إ رة‬ ‫ا‬ ‫٥٦ ن ب‬ ‫ا ر‬ ‫ا ران ا ر‬ ‫اط ب‬ ‫ذه ا و‬ ‫ب اط‬ ‫و ا‬ ‫٥٩،٦٩‬ ‫ل ٥ ،٦‬ ‫)٣-٣( ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫نا‬ ‫٧٩‬ ‫رن ٢، ٤‬ ‫ا د تا‬ ‫نا رنا‬ ‫رر‬ ‫ً‬ ‫ف ن اط ب‬ ‫ت‬ ‫ا لا‬ ‫)٤-٧( ا ر‬ ‫ا را‬ ‫ف‬ ‫جا‬ ‫ن‬ ‫ا ظ‬ ‫ا ط‬ ‫وا ر‬ ‫ا ط‬ ‫ا ول ا وي وم إ‬ ‫ر‬ ‫ت دى ا ط ب‬ ‫دد ا‬ ‫ط‬ ‫د‬ ‫لا‬ ‫ا‬ ‫دار‬ ‫)٧-٢( ا‬ ‫ا‬ ‫ا ك د‬ ‫دار ) ا ر م(‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫ا ط ا‬ ‫رر‬ ‫ف ن اط ب‬ ‫ا‬ ‫در ا ط‬ ‫ت‬ ‫)٧-٣( ا‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫جا‬ ‫ن‬ ‫ا ظ‬ ‫ا‬ ‫ا ول ا وي وم إ‬ ‫ا‬ ‫ر ن وا‬ ‫/ ل د م ذ‬ ‫†‪RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ‬‬‫٤١‬
 16. 16. ‫†‪@îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫٠١٠٢-‬ ‫١١٠٢‬ ‫ثا‬ ‫و و تا‬ ‫ﻋدد اﻝﺤﺼص ﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺒﺤث‬ ‫اﻝﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ع‬‫اﻝﻤوﻀو‬ ‫اﻝوﺤدة‬ ‫ء‬ ‫اﻝﺠز‬‫ﺤل ﺜﻼث ﻤﻌﺎدﻻت ﺨطﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼث‬ ‫)٤-٣( ل ظ م‬ ‫٢‬ ‫ص٦٠١‬ ‫ث د ت ط‬ ‫ﻤﺠﺎﻫﻴل‬ ‫اﻝ اﺒﻌﺔ‬ ‫ر‬ ‫اﻷول‬ ‫ث ھل‬ ‫اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺜﻠﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻴﺠﺎد‬‫زواﻴﺎ اﻻرﺘﻔﺎع واﻻﻨﺨﻔﺎض ﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت‬ ‫٢‬ ‫ص٤٢‬ ‫)٥-٧( ط ت‬ ‫اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ‬ ‫اﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫آﻝﻴﺔ اﻝﺒﺤث :‬‫ع اﻝﻤﻌﻠم اﻝﺒﺤوث ﻋﻠﻰ اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻜﺘب اﻝطﺎﻝب ﺘﻘرﻴر أو ﺒﺤﺜﺎً واﺤداً ﻓﻲ أﺤد اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻤطروﺤﺔ‬ ‫اً‬ ‫• ﻴوز‬ ‫• ﻴﻜﻠف اﻝﻤﻌﻠم اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺈﺠ اء اﻝﺒﺤث ﻗﺒل ﻤوﻋد اﻝدرس ﺒﻤدة ﻜﺎﻓﻴﺔ .‬ ‫ر‬ ‫• ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻤﻌﻠم اﻝطﻼب ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺤﺎور اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ اﻝﺒﺤث .‬ ‫ع إﻝﻴﻬﺎ .‬‫• ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻤﻌﻠم اﻝطﻼب ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺒﻌض اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝطﻼب اﻝرﺠو‬ ‫• ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﻌﻠم أن ﻴﻜﻠف طﺎﻝب أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﻌﻤل اﻝﺒﺤث .‬ ‫• ﻴﺘﺎﺒﻊ اﻝﻤﻌﻠم ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ اﻝطﺎﻝب أو اﻝطﻠﺒﺔ ﻋن ﻤوﻀوﻋﻪ و ﻴﻨﻘﺤﻪ ﺜم ﻴطﻠب ﻤﻨﻪ طﺒﺎﻋﺘﻪ إن أﻤﻜن .‬ ‫• ﻴﻨﺎﻗش اﻝﻤﻌﻠم اﻝﺒﺤث ﻤﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝذﻝك .‬ ‫• ﻴﻘوم أﺤد أﻓ اد ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﺤث أو اﻝﺒﺎﺤث ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻘ اءة اﻝﺒﺤث أﻤﺎم زﻤﻼﺌﻪ و ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺒﺎﺤث و ح اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤن أﺠل اﻝﻔﺎﺌدة ، وﻴرد اﻝﺒﺎﺤث أو أﺤد أﻓ اد ﻤﺠﻤوﻋﺘﻪ .‬ ‫ر‬ ‫طر‬ ‫• ﻴﺸﺎرك اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻲ اﻝرد واﻝﻨﻘﺎش ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم ﻤﻘد ة اﻝﺒﺎﺤث أو ﻝﻺﺸﺎ ة ﻝﻔﻜ ة ﻤﻬﻤﺔ .‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫• اﻝﺒﺤث ﻴﺠب أﻻ ﻴزﻴد ﻋن ٤ ﺼﻔﺤﺎت ﻤطﺒوﻋﺔ ﺒﺤﺠم ‪ ، ٤ A‬وﺨط ﺤﺠﻤﻪ ٤١ .‬ ‫• ﻤن ﺨﻼل إﺠ اء اﻝﺒﺤوث ﻴﻌود اﻝﻤﻌﻠم طﻠﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻌﻠم ، اﻝﻤﻼﺤظﺔ و اﻝﺘﻨﺒؤ ، واﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،‬ ‫ر‬ ‫وﺘوﺜﻴق اﻝﻤ اﺠﻊ و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت .‬ ‫ر‬ ‫†‪RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ‬‬‫٥١‬
 17. 17. ‫†‪@îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫٠١٠٢-‬ ‫١١٠٢‬ ‫ا ط ا و‬ ‫ط ا ل ا ول‬ ‫دא‬ ‫ز א‬ ‫א س‬ ‫א‬ ‫א‪ª‬‬ ‫א‬ ‫دوא‪ ª‬א‬ ‫א‪ª‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫وא‬ ‫א‬ ‫א‪ª‬‬ ‫א‬ ‫א و‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‪ ª‬א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫قא× ن‬ ‫وא ‪Ø‬אن א د‬ ‫א ‪Ø‬אن א و‬ ‫א ‪Ø‬א ‪ ª‬و‬ ‫א‬ ‫‪ ª‬א‬ ‫אم א‬ ‫‪ª‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א ‪Ø‬אن‬ ‫د‬ ‫א ‪Ø‬אن‬ ‫‪Ø‬אن א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪Ø‬אن א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א ‪Ø‬א ‪ ª‬א‬ ‫وא‬ ‫א د ‪ ª‬א‬ ‫وא‬ ‫‪Ø‬אن‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫د ‪ª‬‬ ‫‪Ø‬אن‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫د ‪ª‬‬ ‫א د ‪ ª‬وא‬ ‫د ‪ª‬‬ ‫م‬ ‫א‬ ‫א د‬ ‫‪ Ù‬وא‬ ‫א د ‪ ª‬‬ ‫م‬ ‫א א‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫‪ª‬‬ ‫‪ª‬و‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫†‪RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ‬‬‫٦١‬
 18. 18. ‫†‪@îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫٠١٠٢-‬ ‫١١٠٢‬ ‫لا‬ ‫ط ا‬ ‫دא‬ ‫ز א‬ ‫א س‬ ‫א‬ ‫א وא و‬ ‫א وא א‬ ‫א ‪Ø‬א ‪ ª‬א‬ ‫א‬ ‫د وא‬ ‫زאو א‬ ‫א ‪Ø‬א ‪ ª‬א‬ ‫א‬ ‫‪ ª‬א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א د ‪ ª‬א‬ ‫‪ª‬‬ ‫‪Ø‬א ‪ ª‬א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪ ª‬א‬ ‫אم א‬ ‫א ‪Ø‬א ‪ ª‬א‬ ‫א א‬ ‫وא‬ ‫عא א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫وא‬ ‫‪ª‬א‬ ‫א‬ ‫א د‬ ‫א‬ ‫‪ª‬א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫وא‬ ‫א א‬ ‫‪ ª‬א‬ ‫و‬ ‫‪ ª‬א אغ‬ ‫‪ ª‬وא‬ ‫و ع א‬ ‫א‬ ‫و‬ ‫אز‬ ‫א‬ ‫אز‬ ‫א א‬ ‫א‬ ‫د‬ ‫طא‬ ‫א‬ ‫(‬ ‫)א و‬ ‫א אو‬ ‫ط‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א א א‬ ‫א‬ ‫‪ª‬א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫†‪RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ‬‬‫٧١‬
 19. 19. @îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ† -٢٠١٠ ٢٠١١ @@Ñ—Ûa@ñŠa†gë@÷튇nÛa@pbîvîmaŽg RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ†١٨
 20. 20. ‫†‪@îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ‬‬ ‫٠١٠٢-‬ ‫١١٠٢‬ ‫:‬ ‫‪^ S‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻏم أن اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻔطور ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴر، وﺒﻪ ﻴﺘﻤﻴز ﻋن ﻏﻴ ﻩ ﻤن اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت، إﻻ أﻨﻪ ﻤن أﺠل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺘﻔﻜﻴ ﻩ ﻤن ﺤﻴث اﻷﺴﻠوب واﻝﺼو ة وﻜذﻝك ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺤﺘوى واﻝﻤﺎدة، ﻴﺤﺘﺎج اﻝﻰ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻌرﻓﺔ ﻗواﻋد اﻝﻤﻨطق وﻗواﻨﻴﻨﻪ، واﻻ ﺴوف ﻻ ﻴﺘﻤﻜن ﻤن أن ﻴﻔﻜر ﺘﻔﻜﻴر ﺼﺤﻴﺤﺎً، ﻴﻤﻴز ﺒﻪ‬ ‫اً‬ ‫ٕ‬ ‫ي ﻤن ﻏﻴر أن ﻴﻌرف ﺴﺒب ذﻝك.‬‫اﻝﺤق ﻤن اﻝﺒﺎطل ﻓﻴﺘورط ﻓﻲ اﻝﺨطﺄ واﻻﻨﺤ اف اﻝﻔﻜر‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬ ‫ى، ﻓﻤن ﻝم‬‫وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﺘﺨدم ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻠوم اﻷﺨر‬ ‫ً‬ ‫ﺘﻜن ﻝدﻴﻪ أﻴﺔ ﻤﺨزوﻨﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ اﺴﺘﺨدام ﻗواﻋد اﻝﻤﻨطق أﺼﻼ، ﻓﻬو ﻜﺎﻝﻐواص ﻤن‬ ‫ً‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻏﻴر ﺒﺤر أو ﻜﺎﻝﻨﺠﺎر ﻤن ﻏﻴر أﺨﺸﺎب، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻝو ﻜﺎن ﺒﺤر ﻤن اﻝﻌﻠوم -وﻫو ﻏﻴر ﻤطﻠﻊ‬ ‫اً‬ ‫ُ‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗواﻨﻴن اﻝﻤﻨطق أو ﻻ ﻴ اﻋﻴﻬﺎ- ﻓﻼ ﻀﻤﺎن ﻝﺼﺤﺔ أﻓﻜﺎ ﻩ أﺼﻼً.‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫و اﻝﺤﺎﺼل: أن ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻴﺒرﻤﺞ وﻴرﺘب اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝذﻫﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻝﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔً‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬ ‫ي( ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺼو ة‬‫ﺼﺤﻴﺤﺔً ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠواﻗﻊ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﺴﻤﻲ ﺒ ـ)اﻝﻤﻨطق اﻝﺼور‬ ‫‪‬‬ ‫اﻝﺘﻔﻜﻴر وأﺴﻠوﺒﻪ، وأﻤﺎ ﻤﺤﺘوى اﻝﺘﻔﻜﻴر وﻤوادﻩ ﻓﺎﻝﻤﻨطق ﻴﻌﺎﻝﺠﻬﺎ ﺒﻨﺤو ﻋﺎم ﻓﺤﺴب ﻓﻲ ﻤﺒﺤث‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ )اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺨﻤﺴﺔ(.‬ ‫‪‬‬ ‫†‪RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ‬‬‫٩١‬
 21. 21. @îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ† -٢٠١٠ ٢٠١١ @òí…ŠÐÛa@ÖëŠÐÛa@ñbÇaŠß ÕĐä½a µëþa@@@Z@ñ†yìÛa ò–y@Z@åߌÛa @Z @pa‰bjÈÛa H@Q–@Q@I@Z@÷‰†Ûa @@Z@xýÇ @Z@ïÜí@b¾@ñ‰bjÈÛa@…†y @òî×ì܎Ûa@Òa†çþa @Šöb@‰ìЖÈÛa HQ ‫ّ ف ا رة‬ ‫أن‬ @Ýîº@Šöb@õbÌjjÛa HR ‫ا‬ ‫ّ ا رة‬ ‫أن‬ @@òîÜyb@òäí†ß@ãìí@æb HS ‫رات‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أن‬ @Z@õaŠqg émaë…cë@áîÜÈnÛa@‰…b–ß @æbØß⁄bi@xýÇë@õaŠqg@òÔÏŠß@ñ…bß@†uìí QTY@òzЕ@@bèi@òãbÈnüa - ‫و ا تا‬ – ‫رة ا‬ ‫–ا‬ ‫ا با ر‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ورق‬ ñ‰bjÈÛa pbzÜĐ–ßë@áîçbÐß @ôìna@¿@ñ…‰aìÛa@òÜ÷þa@pbibug ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ : ‫فا‬ ‫–ا‬ ‫ا ار وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ × - ×- × -× -√ ‫ا طا‬ ،‫)ط‬ ‫رو‬ ‫و ت ا داد ا‬ ‫اط‬ ‫را‬ ١٨٤ ( ‫ص ، ح ... ا‬ ‫دد ا زو وا دد‬ ‫ا‬ ‫اط‬ ‫را‬ ‫ا ردي‬ ‫و ، وزع‬ ‫ل‬ ‫و ت ,و‬ ‫وز ا ط‬ Ñ–Ûa@ñ‰a…gë@í‰†nÛa@òîvîmag ‫ل واط ب ن ا ط‬ ‫ل‬ ‫م أوراق ل‬ ‫ث ا واب وا ط‬ ‫ا م‬ @Z@bèuýÇ@òîÛeë@òÈöb’Ûa@õbЁþa ‫ا ط ا رات‬ ‫م‬ ‫إ‬ ‫اط‬ @òàîÓ@†í†¤@¿@lýĐÛa@œÈi@øб ‫ورق رو ول‬ ‫نا ل و ا م‬ ‫رة‬ ‫رف‬ ‫اطب ناط‬ @¿@ÉíìänÛa@xýÈÛaë@pa‰bjÈÜÛ@laì–Ûa ‫روط‬ ‫ا ورة وأ‬ ‫ا با رف‬ (... ‫ا رة ر وز ) ف ، ن‬ ‫و‬ @†äÇ@áèj½a@|î™ìm@ñbÇaŠß@Éß@òÜ÷þa ٤ ١‫ل‬ ‫٦ ن ب‬ ‫ل أ ،ب، ھـ ، و‬ ‫ّف ا ط‬ @@òjÜĐÛa ‫اط ب‬ :‫ط‬ ‫ب وأي‬ ‫: أي‬ ‫ط‬ ‫واب او‬ ‫نا م‬ ‫ر‬ ‫ ا رة‬o ( ) ‫ا ط‬ @@òîÏb™g@pbßìÜÈß ( ) ‫ل رة‬ ‫ ٥١ دد زو‬o ( ) ‫ ٢+ ٣ ل رة‬o @@÷‰†ÜÛ@@HQ@MQ@MQ@I@ÝàÇ@òÓ‰ë@Õyý½a@¿@ ( ) ‫ل وا د ط‬ ‫ ا دد ا و ھو ا دد ا ذي‬o ( ) ‫ ١٩ دد أو‬o QSX@òzЕ ‫: س١ ص ٦ ـ ، د ، ز ،ح‬ ‫ط‬ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @òjìª@ñ…bß @òîöaŠqa@@òÜ÷c@M@pbibu⁄a@ÕzÜß Õ yý½a RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ†٢٠
 22. 22. @îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ† -٢٠١٠ ٢٠١١ @òí…ŠÐÛa@ÖëŠÐÛa@ñbÇaŠß ÕĐä½a µëþa@@@Z@ñ†yìÛa @@Z@xýÇ ò–y@Z@åߌÛa @Z ñ‰bjÈÛa@ïÐã HQ–@Q@I@Z@÷‰†Ûa @Z@òîÛbnÛa@pa‰bjÈÛa@åß@Ý×@Ñãa @òî×ì܎Ûa@Òa†çþa @@òu‰…@ŠÐ•@õb½a@æbîÜË@òu‰… HQ @ïuë‹@…†Ç@R HR ‫رة‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫فا‬ ‫أن‬ ‫رة‬ ‫أن‬ @ @Z@õaŠqg @æbØß⁄bi@xýÇë@õaŠqg@òÔÏŠß@ñ…bß@†uìí émaë…cë@áîÜÈnÛa@‰…b–ß @QTX@òzЕ@@bèi@òãbÈnüa - ‫و ا تا‬ – ‫رة ا‬ ‫–ا‬ ‫ا با ر‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ورق‬ @ôìna@¿@ñ…‰aìÛa@òÜ÷þa@pbibug ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ñ‰bjÈÛa@ïÐã pbzÜĐ–ßë@áîçbÐß : ‫ا طا‬ ‫ا‬ ٣ ≤٧ ‫ط‬ ‫–٥ د‬ : ‫ا ار وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫- ا د ٤١ د او‬ ‫ھ‬ ‫ا رة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ٦‫ا ا د‬ ٣ - ‫ا ا‬ ‫ّم ا‬ ‫ا طا‬ ‫ا ض‬ ‫ما‬ ‫ا‬ Ñ–Ûa@ñ‰a…gë@í‰†nÛa@òîvîmag ‫ا‬ ‫ورق و ل و‬ ‫ا رات‬ @Z@bèuýÇ@òîÛeë@òÈöb’Ûa@õbЁþa ‫رة أم‬ ‫ا‬ ‫إذا‬ ‫ا‬ @ ‫د‬ ‫وري‬ ‫اب أ‬ ‫ا‬ ‫ا رة‬ @æa@òÜà¦a@Œîî·@@¿@ïÐäÛa@†äÇ@lýĐÛa@œÈi@øб@†Ó @¿ ‫رة‬ ‫ا‬ ‫رة‬ ‫ا‬ ‫ول ا‬ ‫اب‬ @lýĐÛa@óÜÇ@bàöa…@éîjänÛa@xýÈÛaë@ü@âa@ñ‰bjÇ@oãb× ‫ا‬ ‫و‬ @åß@‰br×üaë@ïÐäÛa@áq@üëa@ñ‰bjÈÛa@†í†¤@ñ‰ëŠši ٥ ٣‫ل‬ ‫ا‬ ٦ ٢ ‫ال‬ ‫ا‬ åí‰bànÛa : ‫: ا ا رات‬ ‫ط‬ ٣ ٧o ‫ ٥ دط‬o @òîÏb™g@pbßìÜÈß ‫أو‬ ‫ ا د ٤١ د‬o ٦‫ا ا د‬ ٣o ‫با‬ ٦ ‫: س٣ ص‬ ‫ط‬ @òjìª@ñ…bß @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @òîöaŠqg@@òÜ÷c@M@pbibu⁄a@ÕzÜß Õyý½a RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ†٢١
 23. 23. @îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ† -٢٠١٠ ٢٠١١ @òí…ŠÐÛa@ÖëŠÐÛa@ñbÇaŠß ÕĐä½a µëþa@@@Z@ñ†yìÛa @@Z@xýÇ ò–y@Z@åߌÛa (‫)و‬ ‫دא א‬ ‫ א‬ª‫دوא‬ HR@–@Q@I@Z@÷‰†Ûa @ZòîÛbnÛa@@ñ‰bjÈÜÛ@laì–Ûa@òàîÓ@…†y @òî×ì܎Ûa@Òa†çþa @Šöb@‰ìЖÈÛa@ë@ïuë‹@…†Ç@R @ ‫رات‬ ‫ف ا أ اع ا‬ ‫أن‬ ( ‫)و‬ ‫داة ا‬ ‫ر‬ ‫ا اب‬ ‫د‬ ‫أن‬ @Z@õaŠqg @ @æbØß⁄bi@xýÇë@õaŠqg@òÔÏŠß@ñ…bß@†uìí émaë…cë@áîÜÈnÛa@‰…b–ß QTY@òzЕ@bèi@òãbÈnüa ‫و ا تا‬ – ‫رة ا‬ ‫–ا‬ ‫با ر‬ ‫ا‬ @ôìna@¿@ñ…‰aìÛa@òÜ÷þa@pbibug ‫رة‬ ‫ا‬ ‫رة ا‬ ‫ا‬ pbzÜĐ–ß@áîçbÐß ١٨٤ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا طا‬ ‫ا‬ (‫) و‬ ‫– أداة ا‬ ‫ا‬ ‫رة‬ - ‫رة‬ : ‫ار وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ّم ا‬ ‫طا‬ ‫ا‬ ‫ا رة ا‬ ‫و د‬ ّ ‫ر‬ ‫و رة أ ى‬ ‫رة‬ Ñ–Ûa@ñ‰a…gë@í‰†nÛa@òîvîmag ‫ان ا رة ا‬ ‫أداة ر وو‬ ‫د ر‬ ‫رة‬ @Z@bèuýÇ@òîÛeë@òÈöb’Ûa@õbЁþa ‫داة ر‬ ‫ان‬ ‫رة وو‬ ‫ا‬ ‫أدوات ا‬ @laì–Ûa@òàîÓ@†í†¤@¿@òjÜĐÛa@œÈi@øб (‫)و‬ ‫أداة ا‬ ‫نا‬ @Éß@òÜ÷þa@¿@ÉíìänÛa@xýÈÛaë@pa‰bjÈÜÛ ‫رات‬ ‫د ا اب‬ ‫أ‬ ‫ض‬ ‫رة‬ ‫ا‬ ‫)و ( ودون‬ ّ ‫داة ا‬ @òjÜĐÛa@†äÇ@áèj½a@|î™ìm@ñbÇaŠß ‫داة ا‬ ‫رة‬ ‫ول ا اب وا‬ (‫) و‬ ‫٨ ا با ر‬ ‫ا ط‬ ‫٨ ا با ر‬ ١‫ل‬ ‫با‬ ١٠ ‫ر س١أ،د‬ @òîÏb™g@pbßìÜÈß ‫ر‬ ‫ا اب‬ ‫: د‬ ‫ط‬ : ‫ا‬ ‫٧ ٣ و ٥ د ط‬o ‫و ٧ د أو‬ ‫∏ د‬o @òjìª@ñ…bß @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @òîöaŠqa@@òÜ÷c@M@pbibu⁄a@ÕzÜß Õ yý½a RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ†٢٢
 24. 24. @îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ† -٢٠١٠ ٢٠١١ @òí…ŠÐÛa@ÖëŠÐÛa@ñbÇaŠß ÕĐä½a µëþa@@@Z@ñ†yìÛa @@Z@xýÇ ò–y@Z@åߌÛa (‫) و‬ ‫دא א‬ ‫ א‬ª‫دوא‬ H@R@–@Q@I@Z@÷‰†Ûa @Z@ñ‰bjÈÜÛ@laì–Ûa@òàîÓ@…†y @òî×ì܎Ûa@Òa†çþa @å톑aŠÛa@õbÐܨa@sÛbq@lbШa@åi@ŠàÇ @ÖŠ’Ûa@åß@ÖŠ’m@à’Ûa@ëc ( ‫) أو‬ ‫داة ا‬ ‫ا اب ر‬ ‫د‬ ‫أن‬ ‫رة‬ ‫ت‬ ّ ‫أن‬ @Z@õaŠqg @ @æbØß⁄bi@xýÇë@õaŠqg@òÔÏŠß@ñ…bß@†uìí émaë…cë@áîÜÈnÛa@‰…b–ß QTY@òzЕ@bèi@òãbÈnüa ‫و ا تا‬ – ‫رة ا‬ ‫–ا‬ ‫با ر‬ ‫ا‬ @ôìna@¿@ñ…‰aìÛa@òÜ÷þa@pbibug ‫– ا رة‬ ‫رة ا‬ ‫ا‬ @áîçbÐß ١٨٤ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫: ا رة‬ ‫ا طا‬ ( ‫) أو‬ ‫– اداة ا‬ ‫ا‬ pbzÜĐ–ßë ‫ح وا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا رة‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫ّم ا‬ ‫و‬ ‫ا طا‬ (‫)و‬ ‫اداة ا‬ ‫ا‬ ‫رات‬ ‫د ا اب‬ ‫ا‬ ‫ا ض‬ Ñ–Ûa@ñ‰a…gë@í‰†nÛa@òîvîmag ‫رة‬ ‫ا‬ ‫)أو ( ودون‬ ّ ‫داة ا‬ ( ‫) ا اب وا‬ ‫ول ا‬ ‫٠١ ا ب ا ر‬ ‫ا ط‬ @Z@bèuýÇ@òîÛeë@òÈöb’Ûa@õbЁþa ‫٩ ا با ر‬ ٣‫ل‬ @paë…c@´i@ŒîîànÛa@¿@kÛbĐÛa@øб@†Ó ‫با‬ ١٠ ‫ر س١ب، ـ‬ ‫: اذا‬ ‫ا لا‬ @ôìn¤@åí‰b·@åß@‰br×⁄a@k¯@bäçë@ÁiŠÛa ٢١ ٧ :‫ف‬ ١٠ = ٣+٧ :‫ن‬ @@ña…c@åß@Šr×c@óÜÇ ‫ل: ٥ د‬ @ ‫ا رات ا‬ ‫ت‬ ‫١( ف ∨ ن ٢ ( ف ∧ ل‬ ‫٣( ) ف ∨ ن( ∧ ~ ل‬ @òîÏb™g@pbßìÜÈß ‫رة‬ ‫ا اب‬ ‫: د‬ ‫ط‬ ‫ ٧ ٣ أو ٥ د ط‬o ‫ط‬ ١٠ ٢ ‫ال‬ @òjìª@ñ…bß @òîöaŠqa@@òÜ÷c@M@pbibu⁄a@ÕzÜß Õyý½a @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ†٢٣
 25. 25. @îЏÜÐÛa@áÜȾa@ÝîÛ† -٢٠١٠ ٢٠١١ @òí…ŠÐÛa@ÖëŠÐÛa@ñbÇaŠß ÕĐä½a µëþa@@@Z@ñ†yìÛa @@Z@xýÇ ò–y@Z@åߌÛa (‫) إذا ن ... ن‬ ‫ א‬ª‫دوא‬ H@Q@–@Q@I@Z@÷‰†Ûa @Z@ñ‰bjÈÜÛ@laì–Ûa@òàîÓ@…†y @òî×ì܎Ûa@Òa†çþa @åß@ÁÔÛa@æbÏ@Šöb@‰ìЖÈÛa@æb×@a‡g ‫ط )اذا‬ ‫ا‬ ‫داة ا‬ ‫ر‬ ‫أن‬ @@pbí†rÛa (.... ‫ن.... ن‬ ‫ط‬ ‫رة ا‬ ‫اب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫أن‬ @Z@õaŠqg ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ّ ‫أن‬ @ émaë…cë@áîÜÈnÛa@‰…b–ß @xýÇë@õaŠqg@òÔÏŠß@ñ…bß@†uìí QTY QTY@òzЕ@@bèi@òãbÈnüa@æbØß⁄bi ‫- ورق‬ ‫و ا تا‬ – ‫رة ا‬ ‫–ا‬ ‫ا با ر‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫– ا رة ا‬ ‫ا رة ا‬ @ôìna@¿@ñ…‰aìÛa@òÜ÷þa@pbibug pbzÜĐ–ßë@áîçbÐß (....‫) إذا ن ... ن‬ ‫أداة ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ١٨٧ ‫ا وار وا‬ ‫ا‬ ‫ا اب وأدوات ا‬ ‫ا‬ : ‫ا رة ا ط‬ ‫ا‬ ‫ا ش‬ ‫أ‬ :‫ن ، ن‬ ‫ف: رس أ‬ ‫ن‬ ‫ن : إذا درس ا‬ ‫ف‬ Ñ–Ûa@ñ‰a…gë@í‰†nÛa@òîvîmag ‫ط و‬ ‫رات‬ ‫اب‬ ‫ا‬ ‫ا ول‬ @Z@bèuýÇ@òîÛeë@òÈöb’Ûa@õbЁþa ‫ورق و ل‬ ‫ض ول ا اب‬ @laì–Ûa@òàîÓ@…b¯g@¿@òjÜĐÛa@øб@†Ó ‫ا‬ ‫ا ول‬ ‫ا‬ ‫و‬ . ‫ا رة ا‬ @paë…þa@´ië@bèäîi@Áܨaë@òÛa@òÜàvÜÛ ‫٢١ ا ب ا ر‬ ١‫ل‬ ‫ا ر ا‬ ‫ا‬ @@åí‰b·@õbĐÇg@xýÈÛaë@òÔibŽÛa : ‫رات ا‬ ‫ا اب‬ ‫د‬ @ = ٢ ×٥‫ن‬ ‫• إذا ن ٥٢ د‬ ٢٠ ‫٢ د زو‬ ‫اذا‬ ‫د‬ ∏ • @áÜÈàÜÛ@òîÏb™g@pbßìÜÈß ‫٢١ ا‬ ٢‫ل‬ ١٥ ‫س ٤ أ، ب ، ـ ص‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫رة‬ ‫ا‬ ‫: ا‬ ‫با‬ ‫ه‬ @ ١١ ‫ط‬ ‫ا‬ @òîöaŠqa@@òÜ÷c@M@pbibu⁄a@ÕzÜß @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @òjìª@ñ…bß yý½a Õ RPQQ@ORPQP@ïŽbŽþa@‹’bÈÛa@Ñ—ÜÛ@pbîšbí‹Ûa@szj¾@áÜȾa@ÝîÛ†٢٤

×