Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nehnutelnosti

316 vues

Publié le

Prezentácia produktu nehnutelnosti a jeho sieť moderných realitných webov. Nehnutelnosti.sk - Špecialisti na realitnú inzerciu.

Publié dans : Immobilier

Nehnutelnosti

  1. 1. 5HDOLWQiMHGQRWNDQDWUKX
  2. 2. 3iUĀtVHOQD~YRG ❖ 0HVDĀQiQiYåWHYQRVř58 ❖ EROERKDWìQDNDPSDQHUiGLRYpY79 ❖ 6LHřQHKQXWHĺQRVWtQDYåWtYL⅔VORYHQVNìFK SRXçtYDWHĺRYLQ]HUFLH ❖ ,Q]HUiWVD]REUD]XM~QDVLOQìFKZHERFK
  3. 3. ÔVSHFKYRUJDQLFNRPYKĺDGiYDQt PLHVWRY6(53HLKQHđSR$GZRUGVUHNODPHQD.: ÅQHKQXWHOQRVWLµ
  4. 4. ÿRYåHWNRPLSRQ~NDM~QHKQXWHOQRVWL ❖ 3UHGDM ❖ 3UHQiMRPSRGQiMRP ❖ 'UDçED ❖ 9ìPHQD ❖ 3UiYQDDILQDQĀQiYìPHQD ❖ 2QOLQHFKDW ❖ .DWDOyJEìYDQLD ❖ ,QIRUPiFLHRKSRWpNDFKDWđ
  5. 5. 6LHřQHKQXWHĺQRVWL UHDOLWQìFKLQ]HUWQìFKZHERY ❖ 1HKQXWHOQRVWLVN ❖ %WVN ❖ KDWVN ❖ 1RYRVWDYEVN ❖ %D]DUVN
  6. 6. 9ìKRGDEHQHILWLQ]HUFLH ❖ 79DUiGLRYpPDUNHWLQJRYpNDPSDQH ❖ 6NYHOiWHFKQLFNiSRGSRUD ❖ 9ìERUQiVSlWQiRGR]YD
  7. 7. 'RSOQNRYpVOXçEDPRçQRVWL ❖ ´723µRYDQLHD]YìKRGQHQLHLQ]HUiWX ❖ 3UH]HQWiFLDYDåHMUHDOLWQHMNDQFHOiULH ❖ äSHFLiOQHSURPRQDKRPHSDJH ❖ 9LGHRSUH]HQWiFLDDPQRKRLQpKR
  8. 8. .RQWDNWQD]iYHU KWWSZZZQHKQXWHOQRVWLVN 9iåQDMYlĀåtLQ]HUWQìUHDOLWQìSRUWiO 3RNLDĺPiWHDNpNRĺYHNRWi]NWDNLFKVPHUXMWHQD DGUHVXLQ]HUFLH#QHKQXWHOQRVWLVN

×