Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nyttorealisering!

1 366 vues

Publié le

Den 16 april 2015 höll Kvadat Managment i Stockholm sitt andra seminarium kring Nyttorealiering.

Föredraget på temat inleddes av Maria Björk som är medförfattare till E-delegationens Vägledning i Nyttorealisering och har infört konceptet i praktiken på Lantmäteriet. Maria berättade om vad nyttorealisering är samt vikten att ha fokus på nyttorealisering för att uppnå de strategiska målen för verksamheten.

Tänk efter före - Sju frågor!
Genom att använda sju enkla frågor som måste kunna besvaras innan man startar en förändringsinsats och som hålls uppdaterad under hela insatsen har man tagit ett stort steg i rätt riktning.

1. Vad är nyttan?
2. Hur ska nyttan realiseras?
3. Vem ska realisera nyttan?
4. När uppkommer nyttan?
5. Hur ska nyttan följas upp?
6. Vem ansvarar för uppföljningen?
7. Vilka mätetal ska användas?

Ola Högberg som är senior projektledare och verksamhetsutvecklare och duktig inom nyttovärdering med bland annat stöd av Peng berättade mer konkret hur identifiering, kvantifiering och värdering av nyttor kan genomföras och vilka effekter man kan få en kvalitetssäkrad värdering och samsyn vilka nyttor som ska uppnås med planerad förändringsinsats.

Daniel Jafari som är huvudförfattare till E-delegationens Vägledningen och tongivande inom området berättade om vikten genomföra införandet stegvis utifrån mognaden i den egna organisationen. Vid införande kan en mognadsanalys som genomförs i enkät och workshopform med centrala personer i organisationen vara ett bra stöd. Mognadsanalysen mäter 10 fokusområden och ger en rekommendation på vilka steg man bör ta för att nå önskat läge.

Eventet var mycket välbesökt och deltagarna mycket nöjda. Många intressanta dialoger fördes både under minglet och föredraget samt många nya kontakter skapades.

Publié dans : Direction et management
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Nyttorealisering!

 1. 1. M Ola Högberg @ Kvadrat Maria Björk @ MariaB Daniel Jafari @ Daniel Jafaris Consulting & Services Med passion att utveckla människor, projekt och verksamheter Nyttorealisering – till vilken nytta?
 2. 2. Agenda • Introduktion • Kvadratfakta • Vad är Nyttorealisering? • Identifiering, kvantifiering och värdering av nyttor • Att införa nyttorealisering – Mognadsanalys • Summering och avslut
 3. 3. Kvadratfakta • Grundades 1988 • Ca 250 konsulter, 55 på Kvadrat Management • Unik affärsmodell: Egen företagare men inte ensam • Kontor i Stockholm, Linköping, Malmö Göteborg, Uppsala, Jönköping, Örebro
 4. 4. M Kvadrat WoW - Way of Working Evergreen studien ”What (really) works”
 5. 5. NYTTOREALISERING Nyttorealisering är ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar vi avser genomföra. Källa e-delegationen Ramverk Nyttorealisering Identifiera, specificera, realisera och följa upp
 6. 6. NYTTA Den eller de mätbara förbättringar till följd av en förändring som uppfattas som positivt av en eller flera intressenter, vilka bidrar till ett eller flera verksamhetsmål. Källa e-delegationen Ramverk Nyttorealisering
 7. 7. FÖRÄNDRINGSLEDING Ett strukturerat tillvägagångssätt för att ledsaga individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge. ”kan vi fortsätta att göra något på samma sätt som tidigare och ändå förvänta oss att vi ska kunna uppnå ett nytt och bättre resultat än tidigare, eller måste vi börja göra saker på ett nytt sätt för att uppnå ett annat resultat?”
 8. 8. Målstyrning Portföljstyrning Uppdrag-, Projekt-/Programstyrning Nyttorealisering Förändringsledning Berörda koncept Nyttorealisering Källa e-delegationen Ramverk Nyttorealisering
 9. 9. Idé Förändringsledning Nyttorealisering Nytta Nytta Realiseringsperiod Möjliggörare Nytta
 10. 10. M
 11. 11. Ad hoc styrning ”Fluff Business Case” Avsaknad av ägandeskap Ingen vill ta ansvar Business Case för att motivera en förändring….. sen dör det ut Förväntade nyttor uteblir! Flera IT-lösningar för samma sak Självgenererande utveckling & förvaltning Prioriterings- problem! Gör vi rätt saker? M Tekniska lösningar som inte används
 12. 12. Verksamhetsmål Run the businessChange the business Business as usualPortfolio management Förändringar Uppdragsgivare Krav & Förväntningar Uppföljning Förändringsbehov Upptäckta problem Ursprunglig bild Steve Jenner, Managing Benefits 2014, APMG, Anpassad av Daniel Jafari, AF 2015 Påverkar Defineras i styrkort Ständiga förbättringar (Lean) Större förändringar Projekt/Program osv
 13. 13. Nyttor kopplas alltid till verksamhetsmålen Uppdrag Vision Strategi Strategisk nivå Förändringsbehov GenomförbarhetAngelägenhet Taktisk nivå Nytta Kvalitet KostnadTid Nytta Operativ nivå Göra rätt saker Program- och portföljstyrning Målstyrning Göra saker rätt Projektstyrning Förvaltningsstyrning Linjeverksamhet UppdragNuläge Omvärld Verksamhetsmål (Nytta) Förmågor Källa e-delegationen Ramverk Nyttorealisering
 14. 14. Sju grundläggande frågor 6. Vem ansvarar för uppföljning? 7. Vilka mätetal ska användas? 1. Vad är nyttan? 2. Hur ska nyttan realiseras? 5. Hur ska nyttan följas upp? 3. Vem ska realisera nyttan? 4. När uppkommer nyttan? Källa e-delegationen Ramverk Nyttorealisering
 15. 15. Uppdragsledare alt Projektledare SPONSOR / BESTÄLLARE Förändringsledare UTVECKLINGSPORTFÖJLJ Nyttorealiserings- ansvarig Uppdragsledare alt Projektledare SPONSOR / BESTÄLLARE FörändringsledareUppdragsledare alt Projektledare SPONSOR / BESTÄLLARE FörändringsledareUppdragsledare alt Projektledare SPONSOR / BESTÄLLARE FörändringsledareProgram-/projekt- eller Uppdragsledare Beställare/Sponsor Förändringsledare Möjliggörare VERKSAMHETSLEDNING /Portföljägare PORTFÖLJLEDNING Utvecklingskontor Controller/Uppföljnings- ansvarig LINJEN Förändringsinsats Aktörsmodell -exempel Källa e-delegationen Ramverk Nyttorealisering
 16. 16. Identifiera verksamhetsmål och nyttor Specificera nyttor Planera nytto- realisering Realisera nyttor Följ upp nytto- realisering Styrning av processen för nytto- realisering Behov & problem Krav Möjligheter & Risker •Fastställd och förankrad nyttorealiseringsplan •Levererade möjliggörare •Realiserade nyttor •Reviderad nyttorealiseringsplan •Verifierad nyttorealisering •Avslutad satsning •Tillvaratagna erfarenheter Uppdrag, verksamhetsmål, strategier, värderingar •Beskrivna motiv •Önskat börläge •Identifierade mål Specificera nyttor •Genomförd nyttoanalys •Verifierat beslutsunderlag (Business Case) Specificera nyttor Planera nytto- realisering Källa e-delegationen Ramverk Nyttorealisering
 17. 17. 8- Kravhantering och system- utveckling 4- Resultat- redovisning 5- Verksamhets- utvecklings- processen 7- Behovsanalys 9- Projekt-/ program- och portföljstyrning 10- Upphandling av leveantörer 3- Rapportering och prognostisering 2-Budget- och verksamhets- planering 6- Arkitektur 1- Strategisk planering Nyttorealisering kopplat mot andra processer Källa e-delegationen Ramverk Nyttorealisering
 18. 18. VÄRDERINGAR & KULTUR • VÄRDERINGAR • INSTÄLLNING/VILJA • ENGAGEMANG • BEHOV/KRAV PROCESS & STRUKTUR • METOD • ROLLER • VERKTYG • RUTINER • INTEGRATION
 19. 19. Identifiering, kvantifiering och värdering
 20. 20. Verktygslåda MetoderNyttorealiseringsplan NyttostrukturEffektkedja Nyttovärderingskalkyl+BC Värderingsprinciper/Scabloner Utbildning och stöd - facilitering
 21. 21. Effektkedja
 22. 22. Kvantifiering / värdering • Använd samma modell (PENG är ett exempel) Workshopform är viktigt. • Ensa kalkylfaktorer (timkostnader mm) • Om nyttorna uppstår externt – ta gärna med externa personer • Ta med osäkra nyttor • Bryt ner nyttorna tills de är kvantifierbara • Värdera sparad tid korrekt och enligt samma metod i olika projekt • Kvantifiering behövs för uppföljning, värdering för att jämföra olika insatser
 23. 23. För att en nytta skall klassas som säker måste den vara faktabaserad, direkt och mätbar. Endast primära nyttor (som satsningen styr mot) kan vara säkra. Annars skall den klassas som osäker nytta Satsning Samhällsnytta Intern nyttaExtern nytta Nytta 3 Strategiskt mål Nytta 1 Nytta 2 Effektmål Satsning Nyttor Värderbara Nyttoobjekt Styrkortsmål Effektmål Nyttoobjekt 1 A Nyttoobjekt 3 A Nyttoobjekt 3B Insparad arbetstid Säker Ekonomisk nytta - pengar Säker Kvalitativ nytta Säker Insparad arbetstid Osäker Ekonomisk nytta - pengar Osäker Kvalitativ nytta Nyttoobjekt 2 A Nyttostruktur
 24. 24. Process (exempel) Beställare Beställare med stöd av Projektkontor Nyttorealisering -sansvarig Vem? Workshop ”Nytta” – 2 st halvdagar (ws 1, ws 2) Färdigställande (ws 3) Beställare Nyttorealiseringsansvariga Facilitator (kontakta Projektkontoret) Arkitekt Kompetens från IT och Verksamhet Förvaltningsansvarig Beställare Nyttorealiseringsansvarig Samtliga deltagare Hur? Presentation (ws 4) Framtagning av effektkedja Identifiering av nyttor Kvantifiering av nyttor Värdering av nyttor i pengar Färdig- ställ Effektkedja Nyttor i Nyttostruktur Underlag till Nyttovärderings- kalkyl och Nyttorealiseringsplan Business Case Nyttovärderingskalkyl, Nyttorealiseringsplan Business Case Granskad och förankrad: Business Case Nyttovärderingskalkyl Nyttorealiseringsplan Effektrisk analys (Risklista) Vad? B P 0 B P 1 Idébeskrivning Källa Lantmäteriet
 25. 25. Kom-ihåg lista Workshopform Rätt bemanning Mätbart, uppföljningsbart Våga vara osäker Se utanför den egna organisationen Använd existerande metoder
 26. 26. Införande - Mognadsanalys
 27. 27. Proportionalitetsprincipen M
 28. 28. Målstyrning Portföljstyrning Uppdrag-, Projekt- /Programstyrning Nyttorealisering Förändringsledning Tools setSkill set Mind set • Kostnads-/nyttokalkyl • Målmodell • Business Case • Prioriteringsmodell • Projektmallar • Verksamhetsplan • Budgetmallar • osv • Vad • När • Hur • Av vem • osv Produkt Teknikdriven Nytta Investeringsdriven Transformation
 29. 29. Modellens källa: Steve Jenner Identifiera & Kvantifiera Kopplanyttornatillmåloch strategier Börjamedmåletiåtanke Nyttjaframgångsrika leveransmetoder Integreranyttoperspektiveti verksamhetsstyrningen Utvecklaenvärdekultur Styrningochledningav nyttorealiseringskonceptet Hanteranyttorurett portföljperspektiv Nyttorealiseringsmodell Realisera Planera Uppskatta & Värdera Granska
 30. 30. Mognadstrappa INITIAL UPPREPAD DEFINIERAD STYRD OPTIMERAD NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5Mognadsmodellen för nyttorealisering tillhandahåller en struktur för att beskriva de fem mognadsnivåer som en organisation kan gå igenom i processen att implementera och optimera sin förmåga till nyttorealisering
 31. 31. Styrning Process Integration Roll och ansvar Medarbetare, kompetens och utbildning Beslutsunderlag Nyttovärderingskalkyl Mätning och prognostisering Uppföljning och Granskning Verktyg och IT-stöd Fokusområden - mognadsanalys
 32. 32. Enkelt frågeformulär • 10 områden • 1 fråga per område • 5 svarsalternativ per fråga (Nuläge och Nyläge) • 1 kommentarfält per fråga
 33. 33. 0 1 2 3 4 5 1. Ledning & Styrning 2. Processer & rutiner 3. Integration 4. Roller & ansvar 5. Kompetens & Utbildning 6. Beslutsunderlag 7. K/N-kalkyl 8. Mätning 9. Uppföljning & granskning 10. Verktyg & IT-stöd Spridning av gruppens bedömning varje område Börläge Nuläge 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Enheter 1.Ledning & Styrning 2.P rocesser& rutiner 3.Integration 4.R oller& ansvar 5.K om petens & U tbildning 6.B eslutsunderlag7.K /N -kalkyl8.M ätning 9.U ppföljning & granskning 10.V erktyg & IT-stöd Område Gapet mellan nuläge och önskat börläge Område Aktivitet 1 Ta fram en nyttorealiseringsstrategi för att säkerställa en gemensam begreppsapparat och samsyn kring hur nyttorealisering ska tillämpas specifikt på Kemikalieinspektionen. 1 Kommunicera ut ledningens intresse för och syn på nyttorealisering samt vad man vill att arbetet med nyttorealisering på lite längre sikt ska leda till på Kemikalieinspektionen. 1 Etablera rutiner för chefernas delaktighet i framtagning/verifiering av nyttor (detta kräver grundläggande kompetens om nyttorealisering, se aktiviteter under område 6). 1 Se till att nyttouppföljning blir en återkommande punkt på ledningsmötenas dagordning. + rekommendation
 34. 34. Tillvägagångssätt för mognadsanalys Planeringsmöte Ca. 1 timme Presentation /genomgång Ca. 2 timmar Svara på enkäten 10-15 minuter (svar inom 1 vecka) Avrapportering Workshop Ca. 3 timmar Analys 3-5 veckor Svara på enkäten Totalt ca. 6-8 veckor kalendertid
 35. 35. Likartad värdering Avbryta felsatsningar Det som mäts blir gjort Samsyn Bättre styrning Det händer i praktiken! M
 36. 36. Erbjudanden • Föreläsningar • Seminarier (interaktiva) • Utbildningar (1-2-3-dagar) • Mognadsanalys • Anpassade insatser • Ramavtal Kvadrat Management M
 37. 37. Källor Egna erfarenheter
 38. 38. Kontaktinformation Maria Björk @ MariaB maria@mariab.nu www.mariab.nu Ola Högberg @ Kvadrat ola.hogberg@kvadrat.se www.kvadrat.se Daniel Jafari @ Daniel Jafaris Consulting & Services daniel@daniel-jafari.com www.daniel-jafari.com

×