Publicité

Contenu connexe

Similaire à Presentation_EUConsult_BG_2016(20)

Publicité

Presentation_EUConsult_BG_2016

  1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА 2016 г.
  2. КОИ СМЕ НИЕ? 2 Кои сме ние  Независима консултантска компания, специализирана в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране;  Квалифицирани специалисти с над 15 годишен опит и повече от 200 успешно подготвени и реализирани проекти;  Сред учредителите на Българска асоциация на консултантите европейски проекти;  Препоръчван консултант от българските банки, браншови организации и компании.
  3. УСЛУГИ Подпомагане изпълнението на проекти o Комуникация с финансиращата институция , промени в договор и др. o Подготовка на отчети по проекта o Организиране процедури за избор на изпълнители и доставчици Подготовка на проекти за безвъзмездно финансиране o Дефиниране обхват на проекта o Подготовка на документация за участие o Окомплектоване на проектното предложение, съгласно изискванията Информация относно възможности за финансиране • Проучване потребностите за финансиране • Подготовка на систематизирана информация за конкретни програми в определена насока • Препоръки за бъдещи действия с оглед участие в процедури за финансиране Техническа помощ във връзка с усвояване средствата от СФ • Участие при планиране и програмиране на програмите за финансиране в България • Оценка на проекти • Обучения за разработване и управление на проекти
  4. ПОДХОД Качество, основано на: • Висок професионализъм на екипа от консултанти; • Комплексни решения, основани на систематичен и персонализиран подход; • Подготовка на цялостна стратегия за използване на средства от структурни фондове и други възможности за безвъзмездно финансиране; • Богат опит с пред-присъединителни финансови инструменти на ЕС (ФАР, САПАРД), централизирани програми на общността и Структурните фондове; • Изградена мрежа от партньори и външни висококвалифицирани експерти в различни области за изпълнението на определени проекти. Идентифициране на потребностите Администриране иАдминистриране и координация Разработване на проектни предложения Мониторинг и оценка, съдействие за постигане заложените по проект индикатори
  5. ЕТАПИ Етап I Етап II Етап III Съдействие при изпълнението Разработване на проектно предложение Избор на подходяща програма Идентифициране на потребности от привличане на финансов ресурс Проучване, подбор и осъществява- Не на контакт с международни организации за изграждане на партньорски групи и консорциуми за реализиране на съвместни проекти Проучване и анализ на актуални възможности за финансиране Стратегически варианти Оценка на стратегическите варианти Избор на подходяща програма Регулярно информиране относно актуални и предстоящи възможности за финансиране и промени в условията при финансиране и/или администриране на помощта Развитие на концепция Разработване на проектно предложение и бизнес план Подготовка на проектна документация Подготовка на обосновки и Пояснения по оценката Проучване и анализ Подготовка на документи За подписване на договор За БФП Комуникация с финанси- ращата институция, промени в договор и др. Организиране процедури за избор на изпълнители и доставчици Етап IV Подготовка на отчети и Искания за плащане
  6. • 7 Оперативни програми: o Транспорт и транспортна инфраструктура o Околна среда o Региони в растеж o Конкурентоспособност и Иновации o Инициатива за малки и средни предприятия o Наука и образование за интелигентен растеж o Развитие на човешките ресурси o Добро управление • Програма за развитие на селските райони • Програма за морско дело и рибарство • Програми за Европейско териториално сътрудничество 6 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ 2014-2020
  7. ДРУГИ ПРОГРАМИ ЕРАЗЪМ + Възможности за финансиране от държавния бюджет (Фонд "Условия на труд“, Национален иновационен фонд, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, Фонд Научни изследвания и др.) Норвежка програма и финансов механизъм на ЕИП ХОРИЗОНТ 2020 - Инструмент за финансиране на МСП
  8. НАС ИЗБРАХА ПОВЕЧЕ ОТ 200 КОМПАНИИ, СРЕД КОИТО:
  9. ПАРТНЬОРИ
  10. София 1113, Ул. “Николай Хайтов” 3 А Tел.: 0700 45 808, 02/439 8000 Факс: 02/439 8019 Е-mail: office@euconsult.bg
Publicité