Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Fidesz - választási program 2010

13 767 vues

Publié le

A Fidesz 2010-es választási programja. Via http://maria.blog.hu

Publié dans : Actualités & Politique
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Fidesz - választási program 2010

 1. 1. NEMZETI ÜGYEKPOLITIKÁJA2010
 2. 2. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJATartalomAjánlások .......................................................................................................... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök ......................................................... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter ......................... 9 Kopp Mária egyetemi tanár ......................................................................10 Makovecz Imre Kossuth-díjas építész .....................................................11 Martonyi János korábbi külügyminiszter .............................................. 12 Nagy Tímea olimpiai bajnok .................................................................... 13 Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ............. 14 Schmitt Pál, az Európai Parlament alelnöke ............................................ 15 Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke ..... 16Orbán Viktor:Nemzeti ügyek politikája .......................................................................... 19Matolcsy György:Itt az idő, hogy talpra állítsuk a magyar gazdaságot! ........................ 24Lázár János:Itt az idő, hogy újra rend legyen az országban! .................................... 48Pesti Imre:Itt az idő, hogy megmentsük az egészségügyet! ................................... 60Soltész Miklós:Itt az idő, hogy megteremtsük a szociális biztonságot! ..................... 70Navracsics Tibor:Itt az idő, hogy helyreállítsuk a demokratikus normákat! ............... 86 5
 3. 3. Ajánlások 7
 4. 4. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA Járai Zsigmond Mádl Ferenc korábbi MNB-elnök, volt köztársasági elnök pénzügyminiszterAz itt mutatkozó út, a bölcs és elkötelezett politika célhoz vezethet. Elsősor- A gazdasági növekedés kulcskérdései a közeljövőben nem a további elhibá-ban azért, mert nem a puszta megmaradás, nem önmagában egy válság túl- zott megszorításokban, hanem a beruházások, a vállalkozások számára ked-élésének egyébként rendkívül fontos feladata határozza meg ezt az utat és vező gazdasági környezet megteremtésében, az új munkahelyek létrehozásá-politikát, hanem az, ami azon túl van: egy olyan Magyarország fölépítése, nak segítésében és a modern gazdaság igényeinek megfelelő oktatás kialakí-amelyikre a nemzet büszke lehet, amelyikben állam és polgára nem egymás tásában lesznek. A magyar vállalkozások versenyképességének fellendítésétellenére akar sikeres lenni. kell szolgálnia az alacsonyabb adókulcsokkal működő, sokkal egyszerűbb adó- rendszernek, a szükséges szolgáltatások nyújtását szem előtt tartó, a felesle-Mádl Ferenc ges bürokráciát megszüntető államigazgatásnak és a közélet tisztaságát javító korrupciócsökkentésnek. A stabil gazdasági növekedés elérését és fenntartá- sát célozva új alapokra kell helyezni a költségvetési és a jegybanki politikát, a bankok és a pénzintézetek működését. A szükséges változtatásokkal egy-két év alatt megteremthetők a gazdasági növekedés feltételei, 2-3 év alatt pedig elérhető a lehetséges növekedés évi 4-5 százalékra történő emelése. Járai Zsigmond8 9
 5. 5. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA Kopp Mária Makovecz Imre egyetemi tanár Kossuth-díjas építészAzt várjuk az új kormánytól, hogy a számunkra alapvető értékek megvalósí- A nemzeti ügyek számomra azt jelentik, hogy a nemzet érdekeit érvényesít-tása érdekében dolgozzon, ezzel nyerje vissza a bizalmunkat. Az ehhez vezető jük minden területen. A nemzetnek érdeke, hogy legyenek jó iparosai, akikúton alapvető a valódi jogbiztonság megteremtése, a jogszabályok áttekint- jó minőségű szolgáltatásokra képesek, ebből az következik, hogy nemzeti ér-hetőségének megvalósítása. dek az, hogy ezeknek a tevékenységeknek az adó- és járulékterheit radikáli-A magyar társadalom a leginkább családbarát az európai országok között. san csökkentse a kormányzat. Ugyanakkor az ellenőrzést nyilván szigoríta-Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a fiatalok bátran merjék vállalni a kí- ni szükséges. Nemzeti érdek, hogy a hazai cégek ne adózzanak többet, mintvánt, tervezett gyermekeiket, ne hagyjuk, hogy versenyhátrányba kerülje- a külföldiek.nek a gyermektelenekkel szemben. Alapvető a családok biztonságának meg- Nemzeti érdek az is, hogy önellátó országgá váljunk. Ehhez támogatni, ösztö-teremtése, a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolásának előse- nözni kell azokat, akik hajlandók és képesek önellátó életformára, vagyis el-gítése rugalmas munkaidő és rugalmas gyermekgondozási módszerek alkal- engedhetetlen a háztáji kertművelés, földművelés, állattartás jogi biztosítá-mazásával. sa és anyagi támogatása.Az alkotóképes idősek képességeinek hasznosítása, a generációk közöttiegyüttműködés erősítése a következő kormány egyik igen fontos feladata.A nagymamák, nagyapák, az idős szülők, általában az idős emberek segíte- Makovecz Imreni akarása, bölcsessége a társadalom nagy kincse: ne inaktívaknak tekintsükőket, hanem a családok, a következő generáció legfőbb támaszának.Kopp Mária10 11
 6. 6. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA Martonyi János Nagy Tímea korábbi külügyminiszter olimpiai bajnokA nemzeti ügyek politikája egyszerre értékvezérelt és gyakorlati: az értékek- A sport gyermekkorom óta természetes közegem. A sportnak köszönhetem,ből kiindulva életünk valóságos gondjaira, kérdéseire keresi a megoldást. Nö- hogy világot láttam, hogy tudom, hogy a legkisebb sikerért is meg kell küzde-vekedés, munkahelyteremtés, rend szülte szabadság a szabadság szülte rend- ni, és egy-egy kudarc mögött is óriási mennyiségű munka lehet. Megtapasz-ben, egészséges család és egészséges nemzet, biztonságos és félelem nélküli taltam a sport közösségépítő képességét, a csapatmunka örömét és a koope-élet, bizalom egymásban, saját magunkban és a jövőnkben. Nem könnyű ál- ráció hatékonyságát.mot és nem százalékokat ígér, hanem reményt és hitet a megújulásban. Azt gondolom, hogy a sportnak a mostaninál lényegesen nagyobb szerepet kellene játszania az egészséges életmód kialakításában, a prevencióban, a ne-Martonyi János velésben, a helyi és a kisközösségek életében is. Meg kell találnunk a közös célokat, és összefogással el kell érnünk, hogy egy prosperáló, élhető és derűs Magyarországot építsünk magunknak. Mindannyiunknak! Nagy Tímea12 13
 7. 7. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA Parragh László a Magyar Kereskedelmi Schmitt Pál és Iparkamara elnöke az Európai Parlament alelnökeErős és hiteles kormányra van szüksége a gazdaságnak. Olyanra, amely képes Életem minden napja valahogy mindig Magyarországhoz köt, az ünnepek ésmeghozni s végrehajtani a szükséges döntéseket. Olyanra, amelyben bíznak a hétköznapok is, örömükkel, bánatukkal, sikereikkel és akár a balsorssal is.a nemzetközi pénzpiacok. Olyanra, amely elég erővel bír ahhoz, hogy letörje Ahhoz, hogy ünnepeinket valódi hazaszeretetünk értékei töltsék meg, ke-a túlburjánzott bürokráciát, valamint a korrupciót. Olyanra, amely az ország ményen kell dolgoznunk, a mindennapjainkban rejlő lehetőségeket meg kellszűkös erőforrásait prioritások mentén koncentrálva képes új munkahelyek ragadnunk. Ez a hétköznapok hazaszeretete, amire egyre nagyobb szüksé-létrehozására. Olyanra, amely csökkenti a vállalkozások terheit s képes át- ge van Magyarországnak. A hétköznapok szorgalmas családjaira, amelyekbenstrukturálni az adórendszert. Olyanra, amely figyelembe veszi a közgazda- mindenki lehetősége szerint a lehető legtöbbet teszi: anyaként otthon, gyer-ságtan realitásait s érti a feladatát! mekként tanulva az iskolában, családfenntartóként munkahelyén szakmájaA leendő magyar kormány várhatóan vezető ereje partnerséget ajánlott a legjavát nyújtva. Ki fiatalos lendülettel kreatívan, ki megfontoltan, bölcsen,gazdaságnak. Partnerséget abban, hogy problémáink megoldására a leendő lépésről lépésre. Ahol mindenki számára nyitott és belátható új távlatok nyíl-kormányprogram szintjén találjunk megoldásokat. E partnerség elemi érde- nak, ahol szeretik és nagyra becsülik az anyanyelvüket, ügyelnek testi-lelkikünk! Elemi érdeke a magyar gazdaság valamennyi szereplőjének s a teljes egészségükre, ahol értékek mentén szerveződő közösségek adják egy-egy te-magyar társadalomnak. lepülés és a haza mindennapi erejét.Parragh László Schmitt Pál14 15
 8. 8. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA Vizi E. Szilveszter a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnökeCsak az emberi alkotóerő, a kreativitással társult szakmai felkészültség ké-pes a terméknek jelentős értéket: ún. hozzáadott értéket adni. Ezért fontosa magyar szellemi tőke, a kutatás és fejlesztés támogatása, mert ez a termék-ben hozzáadott értékben jelenik meg, és extraprofitot, magyar extraprofitoteredményez. Napjainkban ezért vált mindennél fontosabbá a nevelés,- az ok-tatás és az értéket megőrző és teremtő tevékenység, vagyis egy nemzeti kö-zösséget szolgáló értékrend megteremtése és erősítése. A nemzeti ügyek po-litikájának ez a célja, amelyet mindenki támogathat.Vizi E. Szilveszter16 17
 9. 9. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA Orbán Viktor Nemzeti ügyek politikája B izakodással tölt el az a tudat, hogy mi magyarok nagy lehetőség előtt állunk, hiszen ma jóformán mindenki egyet akar Magyarországon: válto- zást. Ez az egységes akarat teheti végre erőssé Magyarországot, és képes- sé arra, hogy egyszer s mindenkorra túllépjen az elmúlt nyolc esztendő ku- darcain. Lezárhatunk egy korszakot, amelynek csalódásai abból fakadtak, hogy a kormányzati politikát egyre inkább magáncélok és üzleti érdekek határoz- ták meg. Elég, ha csak a BKV-nál történt súlyos visszaéléseket, a sukorói földügyletet vagy a költségvetési adatok rendszeres meghamisítását említ-18 19
 10. 10. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJAjük a hasonló, szégyenteljes ügyek hosszú listájáról. Ez a politika hatalmas Ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat és el tudjuk érni céljainkat,károkat okozott az országnak, és aláásta hazánk nemzetközi tekintélyét. rendre is szükség van. A rend csak annak nem érték, akinek nem tisztes- ségesek a szándékai, a zavarosban szeret halászni vagy az ököljog híve. MiAhhoz, hogy az ország tekintélyét helyreállítsuk, mindenekelőtt a politiká- magyarok most tapasztaljuk meg, hogy a szabadság rend nélkül káoszt ésban kell gyökeres változást véghezvinnünk. A jövőben a politikának magán- félelmet szül. Ahol nincs rend, ott elszaporodnak a rácsok, lakatok, zárak, acélok és -érdekek helyett közös célokat és érdekeket kell szolgálnia. Olyan sorompók és a figyelőkamerák.kormányra és kormányzásra van szükség, amely ismét az emberek és a min-dennapi élet problémái felé fordul. A politika tehát akkor találhat vissza a mindennapi élethez és az emberek- hez, ha a mindannyiunkat összekapcsoló értékeket: a munkát, az otthont,Olyan kormány kell tehát, amely odafigyel az emberekre, meghallgatja őket, a családot, az egészséget és a rendet helyezzük a középpontjába.tiszteletben tartja a különbözőségüket, megérti a problémáikat. Ebből adó-dóan azokat az értékeket képviseli, juttatja érvényre, amelyek mindenkinek Itt az ideje, hogy Magyarországnak erős vezetése legyen, amelyben meg-fontosak, s ezáltal összekötnek minket, nem elválasztanak. bízhatnak az emberek itthon és külföldön egyaránt, és amely képes helyre- állítani Magyarország tekintélyét, hogy újra tisztelet övezze a világban. HaOlyan politika kell, amely ezeket a közös értékeket építi, fejleszti, és igyek- ilyen vezetése lesz az országnak, akkor Magyarországnak ismét lesz hiteleszik mindenki számára elérhetővé tenni. és nemzetközi befolyása.Az első és legfontosabb összekötő érték a munka. A munka az alapja min- Ennek érdekében a politikában magáncélok helyett közös célokra és ügyek-den ember létbiztonságának, önállóságának, függetlenségének. A munka re van szükségünk, amelyek alkalmasak arra, hogy a nagy többség együtttanít meg az ünnep örömére is. A munka ad tartást, büszkeséget és elis- küzdjön sikeres megoldásukért. Magyarország akkor tudja összeszedni azmerést abban a közösségben, ahová tartozunk: a családban, a lakóhelyen, a erejét, akkor tud kilábalni a válságból és megindulni egy sikeresebb jövőmunkahelyen, a baráti körben. felé, ha lesznek nemzeti ügyeink, amelyekért együtt tudunk küzdeni, ame- lyekkel mindenki, de legalábbis a nagy többség azonosulni tud.Az otthon is olyan érték, amelyre mindenki természetes módon vágyik.Mindenkinek fontos, hogy legyen egy hely, ahol biztonságban érzi magát, Ezért a politikának és a kormányzásnak a jövőben mindig azokat a nemzeti ügye-ahol mindennek tudja a helyét, ahol igazán a maga ura lehet. ket kell képviselnie, amelyek minden magyar, de legalábbis a nagy többség szá- mára fontosak. Magyarország következő kormányának tehát a nemzeti ügyekAlapvető érték minden ember számára a család. Mindenki akar tartozni va- kormányának kell lennie. Ez egyben gyakorlatias politikát és kormányzást jelent,lahová, mindenki szeretne családot, melegséget, ragaszkodást. A meghitt amely érthető és támogatható az emberek nagy többsége számára, mivel az őcsaládi életre az is vágyik, akinek éppen nincs benne része. mindennapi életük problémáira és gondjaira keres józan megoldásokat.Az eddigiek mellett az is közös bennünk, hogy a fizikai fájdalomtól és a ki- A kormányzatnak tisztában kell lennie azzal, hogy minden egyes embernekszolgáltatottságtól mindannyian félünk. Az egészség éppen ezért minden joga van ahhoz, hogy legyen lehetősége gondoskodni a családjáról. Ez tisz-embernek drága kincse. Amíg az ember egészséges, úgy érzi, hogy minden tességes munkahelyeket és tisztességes béreket jelent, olyan oktatási rend-helyzeten úrrá tud lenni. szert, amely megfelel a magas nyugati normáknak és a gazdaság elvárásai-20 21
 11. 11. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJAnak. Olyan egészségügyi ellátást, amely elérhető és hatékony. Minden em- Én hiszem, hogy képesek leszünk közös értékeinket a nemzeti ügyek poli-bernek joga van a közbiztonsághoz és a szociális biztonsághoz, ezeket az ál- tikáját megvalósító, erős kormányzással érvényesíteni, és akkor Magyaror-lamnak biztosítania kell. szágot ismét tisztelni fogja a világ.Ezek a célok megalapozottak, reálisak. Elég, ha csak az Emberi Jogok Egye-temes Nyilatkozatát vesszük alapul, amelyre ma minden demokratikus or-szág alkotmánya épül. Ebben elsők között szerepel a munkához való jog,a szociális biztonsághoz, a személyes biztonsághoz való jog, valamint azegészséges környezethez, a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghezvaló jog. Ezek az alapvető emberi jogok éppen azokat az értékeket hivatot-tak biztosítani, amelyeket a nemzeti ügyek politikája szolgál.A történelem tehát azt mutatja, hogy minden igazán fontos és mélyrehatóváltozás, amely előbbre vitte az emberiséget, azokra a közös emberi érté-kekre épült, amelyek lényegében változatlanok.A magyarok megérdemlik, hogy erős kormányuk legyen, amely képes ezt apolitikát megvalósítani és helyreállítani az ország nemzetközi tekintélyét.Ennek érdekében a nemzeti ügyek kormányának fontos feladata lesz meg-újítani szövetségét a Nyugattal, erősebb kapcsolatokat teremteni Ameri-kával és új alapokra helyezni viszonyát a keleti országokkal is, s hazánkatmeghatározó szereplővé tenni egy közép-európai együttműködésben.Olyan kormány kell, amely képes ösztönözni a nemzetközi befektetéseketazzal, hogy bebizonyítja, komolyan vesszük a munkahelyteremtést, és le-hetővé tesszük, hogy a vállalkozók befektessenek, gyarapodjanak nálunk.Nehéz feladat vár ránk. Nem kergethetünk délibábokat, a jelenlegi nehézhelyzetből kell kiindulnunk. Az emberektől és a valóságtól elforduló poli-tika következtében teljesen leállt a magyar gazdaság, sorra mennek tönk-re a magyar vállalkozások, napról napra nő a munkanélküliség, az összeom-lás szélére került az egészségügyi rendszerünk, gyakorlatilag nem beszélhe-tünk szociális biztonságról, széthullóban a közrend és a közbiztonság.Mindebből logikusan következik öt nemzeti ügy, amelyek közös megvalósí-tásával Magyarország megerősödhet és kilábalhat a válságból.22 23
 12. 12. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJAMatolcsy GyörgyItt az idő, hogy talpra állítsuka magyar gazdaságot!1.1 Tíz év alatt egymillió új munkahely ..................................................... 261.2 Egyszerűbb és teljesíthetőbb feltételek a vállalkozások számára .......... 281.3 Fizetési fegyelem helyreállítása, fizetési határidők rövidítése ........... 301.4 A magyar építőipar beindítása.............................................................. 321.5 A magyar mezőgazdaság megújítása ................................................... 331.6 Közbeszerzési fordulat végrehajtása ................................................... 351.7 A magyar termékek, áruk, termelők, fogyasztók védelme ................. 361.8 A felsőoktatás és a szakképzés célszerűsítése...................................... 391.9 Átképzés ................................................................................................ 401.10 Állami és önkormányzati beruházások ............................................... 411.11 Közmunka ............................................................................................. 441.12 Saját, meglévő erőforrásaink kiaknázása ............................................ 451.13 Az ország gazdasági kapcsolatainak megújítása, szélesítése ............. 46 25
 13. 13. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA1.1 Tíz év alatt egymillió új munkahely Egymillió új munkahelyet Az egymillió új munkahelyet a Magyarországon működő vállalkozások teremtikMunkaközpontú gazdaságot, társadalmat és államot meg. Ahhoz, hogy a vállalkozások munkahelyet teremtsenek, bizalomra és ki- számítható gazdasági/politikai környezetre van szükség. Ez erős költségvetést,Mivel minden teljesítmény csakis versenyben és csakis munkából születik, a stabil költségvetési politikát jelent és kevesebb bürokráciát. A stabil környezetgazdaságpolitika középpontjába – a verseny mellett – a munkát kell állítani. azonban nem elégséges, egyfelől ugyanis forrásokra, forgótőkére is szükség vanMa szinte teljes az országban a szakmai konszenzus, hogy a magyar gazda- ahhoz, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, másrészt az új kormányzatnak ki-ság egyensúlyi és növekedési problémái mögött meghatározó módon az Eu- emelt figyelmet kell fordítania a munkaerő-intenzív ágazatokra is.rópában kirívóan alacsony foglalkoztatási szint áll. A szakmai egyetértésnélazonban több kell: a gazdaság, a társadalom és az állam működését munka-központúvá kell alakítani. A cél olyan gazdaságpolitika bevezetése, amely elő- Kiemelt szerepet az építőiparnak, a mezőgazdaságnak és a turizmusnaksegíti, hogy Magyarországon egy évtizeden belül egymillió új, adózó munka-hely jöjjön létre. Egymillió új munkahely kell ahhoz, hogy fenntartható növekedés és egyen- súly jellemezze a magyar gazdaságot. Az új munkahelyek jelentős részét fel-A munkanélküliségi ráta 2009 végére elérte a 10%-ot Magyarországon. Becs- sőfokú végzettség nélküli emberek számára kell a vállalkozóknak létrehoz-lések szerint 2010-ben 11-12%-os munkanélküliségi rátával néz szembe az niuk, hiszen közöttük sok a munkanélküli vagy az inaktív. Az ilyen típusú újország, amely vidéken elérheti több helyütt a 15-18%-ot is. munkahelyek döntő többsége három területen jöhet létre: az építőipar, a me-A magas munkanélküliségi ráta nemcsak gazdaságpolitikai problémákat zőgazdaság és a hazai turizmus képes tömegesen felszívni a ma nem foglal-okoz, de a szegénység kiterjedését is eredményezi. koztatott munkaerőt. Ezért ezek az iparágak a vállalkozásfejlesztési politika kiemelt figyelmére számíthatnak.A szegénység kiterjedésével fennáll egyes települések, térségek végleges le-szakadásának veszélye, kisebb és nagyobb vidéki településeken jelenleg is na-gyon komoly szociális feszültséggel kell szembenéznünk. A szegénység ki- Kiemelt szerepet a kreatív iparágaknak, az innovációnak és a K+F-nekterjedése egyre több család számára jelentheti a mélyszegénységbe csúszást,amely jelentősen megnehezíti a szegénységből való kitörés lehetőségét. Az egymillió új munkahely másik részét a frissen végzett, sokszor több ide- gen nyelvet is beszélő fiatalok elhelyezkedésének megkönnyítésére kell a vál-A 45 év feletti munkanélküliek visszavezetése az elvesztett szakmába már ma lalkozásoknak megteremteniük. Ehhez a jövő a kreatív iparoké, valamint azis nehezen lehetséges. A tartósan munkanélküli emberek munkába való visz- európai és globális szolgáltató központoké. Ha ebben nyerünk, megnyerjükszavezetését szolgáló országos programok hatékonyságának és hatásosságá- a magasabb életszínvonalat és életminőséget. Nagyoknál és kicsiknél állan-nak mérését szolgáló rendszer nem alakult ki. A szociális segélyezési rendszer dó innovációra van szükség, ehhez K+F stratégia és szervezet kell. Az Euró-akadályozza a szegénységből való kitörést, hiszen alacsony a motivációs ha- pai Parlament és Tanács határozataival összhangban ki kell dolgozni a gyengetása. Az elmúlt 8 évben olyan szociális-kulturális környezet jött létre, amely kutatási kapacitással rendelkező kisvállalkozások pályázati rendszerét az in-megakadályozza a munkanélküli emberek visszatérését a munka világába. novatív kutatások és fejlesztések támogatására. Állami támogatást kell bizto- sítani a kisvállalkozások szellemi jogvédelméhez, különösen a külföldi szaba- dalomvédelmi bejelentéseket kell támogatni.26 27
 14. 14. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJARugalmas, családbarát foglalkoztatást elősegítő szabályokat Magyarország váljék a kelet-közép-európai régió egyik leginkább vállalkozás- barát országává, olyanná, ahol a vállalkozások működésének állami szabályo-A cél a foglalkoztatottak létszámának bővítése, márpedig ez csak úgy lehet- zása egyszerű és kiszámítható.séges, ha a foglalkoztatás szabályai alkalmazkodnak mind a gazdaság igénye-ihez, mind a potenciális munkaerő igényeihez. Az Európai Unió országaibanmár a 70-es években megjelentek az atipikus foglalkoztatási formák, melyek Önálló programot a felesleges gazdasági bürokrácia okozta költségek megfelezésérenapjainkra a fejlettebb országokban már a keresők 20-30%-át közvetlenülérintik. Vannak, akiket csak időszakosan érint – például a nőket a szülés után A nemzeti ügyek kormánya csökkenteni fogja az adminisztráció gerjesztet-–, vannak, akiket rendszeresen. Például azokat, akik az infokommunikációs te költségeket, az állami tevékenységekből fakadó vállalkozói kockázatokat.eszközök segítségével végrehajtható feladatok ellátását vállalják több gazdál- Programot indít a gazdasági bürokrácia és az adminisztráció csökkentésére.kodó számára, nagyobb távolságról. Vannak olyanok, akik abból élnek, hogy A program elsődleges célja a betarthatatlanul bonyolult és olykor önkénye-a szabadságon lévő dolgozót helyettesítik, és még sorolhatnánk. Ki kell alakí- sen működtetett adórendszer egyszerűsítése, másodlagos célja a vállalkozá-tani tehát a rugalmas foglalkoztatás szabályait, hiszen az atipikus foglalkoz- sok tevékenységét szabályozó előírások terheinek csökkentése. Ezzel köz-tatási formák, mint például a részmunkaidő, a távmunka, az önfoglalkoztatás vetlenül 300-500 milliárd forinttal csökkennek a vállalkozások egy évre jutóelterjedésével komoly foglalkoztatási többletet lehet elérni. Jelenleg ugyan- költségei. A program hasonlóan fontos hatása, hogy az egyszerű és betartha-akkor ha egy munkáltató egy teljes idejű foglalkoztatottat két részidejűvel tó szabályozás révén csökkennek az állam gerjesztette kockázatok, így vállal-szeretne kiváltani, akkor másfélszer-kétszer annyi adminisztrációs költséget kozásaink számára jobban megéri bővíteni, újítani.kellene felvállalnia, ami gazdaságtalanná teszi ezt az alternatívát. Életszerű, egyszerű, ügyfélbarát szabályozást1.2 Egyszerűbb és teljesíthetőbb feltételeka vállalkozások számára A nemzeti ügyek kormányának felül kell vizsgálnia minden, a vállalkozások működését korlátozó előírás indokoltságát, életszerűségét, összevetve a betar- tásukhoz szükséges vállalkozói költségekkel. Csökkenteni kell az adók számát,Egyszerűbb és teljesíthetőbb feltételeket a vállalkozások számára egyszerűsíteni az adóbevallásokat, szélesíteni az egyszerűsített adózási mó- dozatok körét. A hosszú és bonyodalmas előzetes hivatali engedélyezéseket isA magyarországi vállalkozások adminisztratív terhei európai összehasonlí- egyszerűsíteni kell vagy ki kell iktatni. Meg kell szüntetni a vállalkozások mű-tásban rendkívül magasak, egyes becslések szerint éves szinten elérik a GDP ködését felügyelő állami szervek büntetésben való érdekeltségét. Csökkenteni5-6 százalékát, vagyis több mint 1000 milliárd forintot. Ezek olyan költsé- kell a vállalkozások adatszolgáltatási kötelezettségét, megszüntetni azt a gya-gek, amiket a vállalkozások csak azért fizetnek ki, mert az állami szabályozás korlatot, hogy az államigazgatásban rendelkezésre álló információkat a vállal-bonyolult, túlbürokratizált és kiszámíthatatlan. Olyan országban, ahol a bi- kozóktól kéri be újra és újra egy állami intézmény. Az államigazgatás és a vál-zonytalan és nehézkesen működő állammal való birkózás viszi el az erő nagy lalkozók közötti kapcsolatban közvetítő nélkül használható, egyszerű, egyér-részét, a továbblépéshez szükséges vállalkozói energiákat a túlélés emészti telmű együttműködési módokat és elektronikus platformokat szükséges létre-fel. Ma Magyarország nemcsak az adóterhelés, de az állami szabályozásból fa- hozni. Az új kormánynak aktív részt kell vállalnia az Európai Unió bürokrácia-kadó terhek mértéke alapján sem versenyképes, még régiós összehasonlítás- ellenes, a szabályozás egyszerűsítését célzó törekvéseinek megvalósításában.ban sem. Ezért a nemzeti ügyek politikájának egyik fontos célkitűzése, hogy28 29
 15. 15. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJAIntézményi garanciákat a szabályok egyszerűségének megőrzésére A magyar vállalkozások másik súlyos finanszírozási gondja a vállalati körbe- tartozás és lánctartozás. A körbetartozás nemcsak az üzleti bizalmat, a fize-A nemzeti ügyek kormánya az adminisztráció csökkentése mellett kialakít- tési fegyelmet és a gazdasági környezet kiszámíthatóságát rombolja szét, deja a szabályozás újbóli túlburjánzását megakadályozó intézményi garanciákat gyakran igazságtalanul nehéz likviditási helyzetbe hozza a vállalkozásokat,is. A jogalkotás átláthatóságának, előkészítettségének növelésével és az előze- különösen a kisvállalkozásokat. A körbetartozás sajátossága, hogy mindig ates hatásvizsgálatok általánossá tételével javítja a gazdasági szabályozás minő- végén csattan az ostor: a legerősebben a tartozási lánc végén álló kisvállalko-ségét, felszámolja a szabályok gyakori módosításának gyakorlatát. A vállalko- zásokat sújtja. Számukra egy-egy késedelmes számlakiegyenlítés vagy ki nemzásokat érintő előírások módosításának feltételeit megszigorítja: egy előírás fizetett munka akár a vállalkozás végét is jelentheti.megváltoztatását a több évre előre megtervezett felülvizsgálatot megelőzőencsak kivételes esetben teszi lehetővé. Megerősíti a vállalkozók képviselőinek Az okok sokrétűek. A vállalatok egy részénél szerepet játszik ebben az elő-szerepét a szabályozás kialakításában, erős jogosítványokat biztosítva nekik a relátó üzleti magatartásnak, a vevők leinformálásának vagy a várható üz-jogalkotás folyamatában. Általánossá teszi a jogszabályok módosításaihoz való leti kockázatok piaci alapú biztosításának hiánya. Ugyancsak szerepe vanalkalmazkodás türelmi idejét. Az új kormány a vállalkozók által megbecsült annak a ténynek is, hogy a fővállalkozók – az erős verseny miatt – gyak-emberekből álló testületet állít fel, amely évente nyilvános jelentést készít a ran irreálisan alacsony árért vállalják el a munkát, és a végén a legkisebbparlament számára az állami előírások vállalkozásokra gyakorolt hatásáról. és leggyengébb alvállalkozóknak csak késve, vagy egyáltalán nem fizetnek. Ám Magyarországon a körbetartozás nagyobb része az egyik legnagyobbA változások eredményeképpen kevesebb előírásnak kell majd megfelelni: az megrendelőtől, az államtól és az önkormányzati szektortól indul ki. Mi-új kormány felülvizsgálja az engedélyeket, hogy csak a tényleg szükségesek vel a körbetartozás javarészt az államtól indul ki, a megoldás kulcsa is nálakapjanak szerepet, illetve csökkenti az adó- és statisztikai adminisztrációt. van. Az első és legfontosabb lépés, hogy a vétlen kisvállalkozásokat ne sújt- sa áfateherrel olyan munkavégzés után, amire a vevő nem teljesítette fizeté- si kötelezettségét.1.3 A fizetési fegyelem helyreállítása, Hasonlóképpen fontos garancia, hogy az állam minden esetben és azonnala fizetési határidők rövidítése teljesítse a kifizetéseket. Az EU-pályázatok nyerteseinél a kisvállalkozások számára a 25 százalékos előlegfizetési arány 50 százalékra emelkedjen fel. Az erőfölényre épülő vállalatközi kapcsolatoknál állami szabályozás védje aAlacsony kamatokat és gyors pénzforgást a gazdaságban gyenge pozícióban levő kisvállalkozó érdekeit.A magyar vállalkozások hosszú idő óta kénytelenek együtt élni a kiugróan Az új kormány jogszabály-módosítással, illetve a jelenleg érvényes jogsza-magas kamatokkal, melyek a megtermelt jövedelem jelentős részét elszívják, bályok betartatásával érje el a mai 90 napos fizetési határidők 30 napra valóamennyiben a vállalkozás hitellel rendelkezik. A nagyvállalatokat a hazai ka- csökkentését, tehát az egy hónapos fizetési gyakorlat érvényesítését. A tarto-mathelyzet kevésbé érinti, mivel ők jellemzően alacsony kamatozású külföldi zások kezelésébe az államnak be kell vonnia a piaci szereplőket és a vállalko-forrásokból finanszírozzák működésüket. Emiatt fontos, hogy az új kormány zói-szakmai érdekképviseleteket is.minél gyorsabban levigye a nyugat-európai szintre a forintkamatokat. A vállalkozók minősítése, közbeszerzési ajánlati normák bevezetése, minősí- tett alvállalkozói láncok szervezése, valamint a kisvállalkozások számára ked-30 31
 16. 16. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJAvezményesen elérhető piaci alapú kockázatkezelő eszközök segíthetik a prob- építőipar mintegy 300 ezer embert foglalkoztat, így jelentősége ilyen szem-léma tartós megoldását. pontból kiemelkedő.Fontos feladat emellett a bírósági eljárások felgyorsítása gazdasági ügyekben. A magyar építőipar jelenlegi helyzetének kialakulásában három alapvető té- nyező emelhető ki: a hitelforrások szűkülése, a megrendelések (állami és ma- gán) visszaesése és a lánctartozások – minden erőfeszítés ellenére – bővülőFellépést az erőfölénnyel való visszaélés és a monopóliumok ellen köre.A piaci versenyben csak akkor győz a jobb, ha valóban van verseny: ha ezt si- Ebből következően a növekedési pályára állítást is ezen problémák megoldá-kerül korlátozni vagy kizárni, akkor nem a jobb, hanem az erősebb győz. A je- sával kell kezdeni. Fontos hozzájárulást jelenthet az ágazat helyzetének javí-lenlegi magyar gazdaságban sajnos nemcsak a kereskedelemben, hanem más tásához az eddigi közbeszerzési gyakorlat felülvizsgálata. Mindez nemcsakiparágakban is túl sok monopol vagy kartell jellegű és erőfölényen alapuló pi- gazdasági, hanem politikai érdeksérelmeket is jelenthet, felvállalása azonbanaci helyzet alakult ki, ami torzítja a versenyt, rontja a többi vállalkozás és a fo- elkerülhetetlen.gyasztók helyzetét. Ezt erősítette a hibás privatizációs politika, amely az ál-lami monopóliumokból magánmonopóliumokat hozott létre. Emiatt példá- Az építőipari kis- és középvállalkozásoknak jóval nagyobb gazdálkodási biz-ul az energiaárak érezhetően meghaladják a környező országokban levő ára- tonságot, jogbiztonságot kell adni, életben kell tartani a hazai építőanyag-kat, ami rontja a hazai vállalkozások versenyképességét. Vagy érdemes meg- gyártói, tervezői, kivitelezői, ingatlanforgalmazói kapacitásokat, építőanyag-vizsgálni a hazai bankrendszer jellemzőit: az Európában kiugróan magas kereskedéseket. A közbeszerzési rendszert, a fedezetkezelő intézményt alkal-kamatmarzsok és egyéb díjak a verseny látszata ellenére erőfölényen alapu- massá kell tenni a feladata betöltésére.ló helyzetre utalnak. Az államnak fontos feladata fellépnie ezek ellen a hely-zetek ellen. Ahol lehet, fel kell törni a kartellszerű működést akár új verseny- Magyarországnak elő kell segítenie az építőiparban az „energiahatékony épü-társak belépésének elősegítésével. Ahol pedig természetes monopóliumokról letekre irányuló európai kezdeményezés” megvalósulását, amely a zöldtechno-van szó, ott erősebb szabályozással, esetleg a tulajdonviszonyok átrendezésé- lógiák támogatására, valamint új és felújított épületekben az energiahatékonyvel szükséges fellépni. rendszerek és anyagok fejlesztésére irányul. Egy országos energiahatékonysági program fellendítené az építőipart, évente a lakásállomány 10%-ának felújítása 80 000 építőipari munkahelyet teremte-1.4 A magyar építőipar beindítása ne és ez a befektetés az országnak kevesebb, mint 10 év alatt megtérülne, to- vábbá környezetvédelmi vállalásainkat is megoldaná.A válság által leginkább sújtott ágazatok között kiemelt helyen szerepel azépítőipar. Ugyanakkor jelentős az élőmunkaigénye, ezért fontos ágazata le-het a gazdasági válságból való kilábalásnak. 1.5 A magyar mezőgazdaság megújításaÉpíteni csak a bizalom légkörében lehet és az már sok éve hiányzik. A keresle- A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac.tet ösztönző különböző pénzügyi eszközök – akár az állam, akár a bankszfé- Olyan fejlesztések és beruházások szükségesek, amelyek lehetővé teszik,ra oldaláról – már a válság előtt is évről évre csökkentették a mozgásteret. Az hogy jó minőségű, egészséges magyar élelmiszer lássa el a hazai piacot. Fon-32 33
 17. 17. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJAtos a helyi kis- és közepes méretű mezőgazdasági vállalkozások, feldolgozó leginél hatékonyabb agrármarketing, összehangolt piacpolitika fontos eszközüzemek belső és uniós forrásokra támaszkodó fejlesztése. Meg kell terem- lehet a gazdák jövedelmének növelésében éppúgy, mint elvesztett külső ésteni a helyben termelt, illetve ott előállított élelmiszerek közvetlen értéke- belső piacaink visszahódításában.sítésének biztonságos és gazdaságos feltételeit. El kell érni, hogy a nemze-ti kiutat jelentő hungarikumaink kiemelt védelemben és támogatásban ré-szesüljenek. A hungarikumok megtartása, leltározása és méltó támogatása 1.6 Közbeszerzési fordulat végrehajtásanemzeti ügy, elsőrendű kormányzati, állami és társadalmi feladat kell hogylegyen. Az Európai Unió országaiban a hazai és külföldi cégek aránya az elnyert köz- beszerzési pályázatoknál éppen fordítottja a magyar arányoknak: míg az EUErősebbé és hatékonyabbá kell tenni az élelmiszer-biztonság és élelmezés- tagállamaiban legalább 70 százalékos a hazai cégek nyerési aránya, addig Ma-egészségügy intézményrendszerét. A megbízhatatlan eredetű, egészségkáro- gyarországon legfeljebb 40 százalékos.sító „élelmiszerek”, élelmiszer-utánzatok nem engedhetők be a hazai keres-kedelembe. Az Európai Uniótól érkező pénzek európai normák szerinti elosztása aztTovábbra is fontos, hogy hazánk GMO-mentes állapotát fenntartsuk, gon- igényli, hogy a magyar közbeszerzési eljárásoknál legalább 70 százalékos le-dolva a jövő nemzedékére, a környezet biztonságára. gyen a hazai cégek aránya. Az állami intézkedési programnak ezt közvetlen és közvetett – például beszállítói arányok előírása – eszközökkel egyaránt se-Olyan sokrétű mezőgazdaság, környezet- és tájgazdálkodás megteremtése gítenie kell.a cél, amely úgy állít elő értékes, a természetet a lehető legkevésbé terhelő,egészséges és biztonságos élelmiszereket, valamint helyi energiákat és külön- A közbeszerzések az egyik legnagyobb piacot jelentik Magyarországon, ésféle nyersanyagokat, hogy közben megőrzi talajainkat, ivóvízkészleteinket, még inkább az EU-ban.az élővilágot, természeti értékeinket.Fenn kell tartani kultúrtájainkat, a települések közösségeit, egyediségükben A közbeszerzések rendszerének társadalmi-vállalkozói megítélése Magyaror-megnyilvánuló termelési hagyományainkat. szágon meglehetősen kedvezőtlen. A közvéleményt irritálja a részben a sajtó- ból, részben a vállalkozók saját tapasztalatai alapján kibontakozó negatív képCsak egy összetettebb, sok kis- és közepes méretű birtokra épülő, változa- a visszaélésekről, a politikai szempontok érvényesüléséről, a korrupció mi-tos termékszerkezetű mezőgazdaság tud nagyszámú, megélhetést biztosító att kialakuló túl magas árakról. Ugyanakkor maga a pályáztatás igen nehéz-munkahelyet teremteni, és ezáltal kellő távlatot nyújtani a gazdatársadalom, kes, bonyolult, s ez önmagában is visszarettent számos, a részvételt mérlege-és utánpótlást a fiatal gazdák számára. lő vállalkozást.E kisebb építőelemekből szerveződő gazdasági szerkezet a piaci versenyben A problémák egyik gyökere abban rejlik, hogy a politika és a bürokrácia ed-akkor indul jobb eséllyel, ha államilag is támogatott, önkéntes beszerzési, ter- dig a vállalkozói szférától jórészt függetlenül próbálta szabályozni a kérdés-melési, feldolgozási, illetve értékesítési társulásokat hozunk létre. kört. A vállalkozói gondolkodásmódtól esetenként idegen elvárások épültek, ill. épülnek bele a rendszerbe. A legnagyobb befolyással bíró és a pályázatokatA helyi és regionális szinten elismert termékek, az értékesítésre is lehetősé- sokszor elnyerő nagy cégeknek ugyanakkor nem érdeke egy jól áttekinthető,get adó piacok fejlesztése elősegíti a helyi identitás erősítését éppúgy, mint a a versenyt valóban gerjesztő és a tartós működtetés próbáját is kiállni képeslakossági ellátás mellett a turizmus, falusi turizmus kibontakozását. A jelen- közbeszerzési rendszer létrehozása.34 35
 18. 18. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJAA hazai vállalkozási közösségnek ezért a mainál nagyobb szerepet kell bizto- termékként kizárólag eladási ár alapján versenyeznek a sokszor sokkal maga-sítani a rendszer kialakításakor és működtetésekor. sabb minőséget képviselő hazai mezőgazdasági termékek a külföldről beszál- lított versenytársaikkal.Zöld közbeszerzést Szintén kiemelt feladattá vált a magyar vállalkozások, termékek védelme. A kis- és középvállalkozások sorra mennek tönkre. A nagy áruházláncoknak pe-A hazai átfogó válság magában foglalja az irányítási válságot, mely az érték- dig továbbra is nagyobb lehetőségei vannak a piacon. A rosszabb minőségűrendek elcsúszását, a gazdasági magatartás szabadosságát, közte a közbeszer- külföldi termékek beáramlása mellett sem lehet elmenni. Ezért a termékel-zéssel kapcsolatos komplex problémarendszert eredményezi – drága, drágít, lenőrzés, a termékbiztonság, a veszélyes termékek figyelemmel kísérése mel-lassú, korrupt, túlszabályozott, a szakmai kérdéseket háttérbe szorítja, s pót- lett is fontos tényező lenne a fogyasztóvédelmi célok között a magyar gazda-cselekvéseket szervez a működésbe, mely szétveri a szakmai munkát. ság fokozottabb figyelemmel kísérése, hiszen a vállalkozók, vállalkozások is fogyasztókként élnek az élet más területein.Zöld közbeszerzés alatt a termékek, szolgáltatások és építési beruházásokbeszerzése során figyelembe vett környezetvédelmi szempontokat értjük. Az itthon eladott élelmiszerek magas százaléka magyarországi termelésbőlOlyan zöld közbeszerzési rendszert, amely a hazai vállalkozásokat részesíti származik. Összevetve más országokkal ez igen jó aránynak számít. Az em-előnyben, és olyan állami, közösségi intézkedéssorozatot, amely a társadal- berek ragaszkodnak a megszokott ízekhez. A vásárlók nem azért vesznek ma-mat és a gazdaságot fenntartható fejlesztési pályára állítja, valamint a kör- gyar árut, mert ezzel magyar munkahelyet teremtenek, hanem azért, mertnyezeti szempontokat is integrálja a nemzeti fejlesztéspolitikába. megbízható a minőség. Az a tendencia is világosan látható, hogy az EU-n kívüli államok olcsó ter-1.7 A magyar termékek, áruk, mékeinek beáramlása a piacokra egyre szűkíti a magyar gazdaság lehetősé-termelők, fogyasztók védelme geit a minőség rovására is. Mivel az élelmiszeriparban az előállítás a helyi ter- ményekre épít, szorosabb marad a kötődés az ország – az adott térség – és a termék között, mint más ágazatokban. Ezért szükséges egyrészt a hazai fo-Növekvő hazai piacot gyasztóvédelem ilyen jellegű hatáskörének kiszélesítése, illetve szükséges na- gyobb beleszólása a nemzeti termékek értékállóságának, ezzel együtt eladha-A kisvállalkozásoknak a belföldi és a globális piacon új résekre van szüksé- tóságának biztosítása érdekében, végső soron pedig a hazai gazdaság megszi-gük a növekedéshez, a résekben való nagyra növéshez. Táguló belföldi piac lárdítása céljából.nélkül a globális ugrás is nehezebb, ezért itthon kell kezdeni a piacbővítést.A belföldi piacok védelménél fontos eszköz a versenyfelügyelet és a fogyasz- A magyar vállalkozások presztízsét, ezáltal versenyképességét növelné a „Ki-tóvédelem kiterjedt alkalmazása. Állami feladat a fogyasztók megóvása a ha- váló termék” embléma bevezetése. A védjegy célja az élelmiszer-előállítók vé-zai piacot jelenleg szinte akadálytalanul elárasztó silány, sokszor az egészség- delme, a fogyasztók tájékoztatásán keresztül a fogyasztói döntések befolyá-re, biztonságra is veszélyes vagy hamisított termékektől, melyek tisztességte- solása, az általános élelmiszer-fogyasztási kultúra fejlesztése, az élelmiszer-len eszközökkel szorítják ki a hazai kisvállalkozókat a piacról. Szintén állami gyártók ösztönzése a minőségfejlesztésre. A védjegyet szintén pályázat útjánfeladat a fogyasztókat az áron kívüli fontos információkkal ellátó tájékozta- lehet elnyerni. A „Kiváló termék – Kiváló vállalkozás” védjegy jól láthatóantási rendszernek a kialakítása, hiszen napjainkban például homogén tömeg- jelzi, hogy az adott termék nemcsak kiváló minőséggel bír, hanem ahol forgal-36 37
 19. 19. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJAmazásra kerül, az a vállalkozás is jogkövető magatartást tanúsít. A megvalósí- Ha pedig kell, akkor új szabályozási eszközökkel is érvényesítheti, hogy a be-tásra azok a magyar, nem csak élelmiszer-ipari termelést folytató cégek, kis- vásárlóközpontok betartsák a szerződéses fizetési határidőket. Segítheti azés középvállalatok jelentkezhetnének, melyeknek termékei legalább egy tu- állam a hazai beszállítók jog- és érdekvédelmi intézményrendszerének kiépí-lajdonságukban kiemelkedők, megfelelnek a védjegy kritériumrendszerének. tését is. Szabályozási eszközeit alkalmazhatja annak érdekében is, hogy a ha-Ezáltal létrejöhetne egy minőségbiztosítási lánc, ahol a gyártó és a forgalma- zai termékek ne tűnjenek el végleg a nagy bevásárlóközpontok polcairól. Esz-zó érdekei is összehangoltan, a fogyasztói érdekek védelmében kerülnek elő- közei közül természetesen nem hagyhatja ki a verseny erősítését sem, példáultérbe. alternatív, versengő kereskedelmi láncok létrejöttének elősegítésével.Hasonlóképp meghatározandók a gasztronómiai, kulturális, természeti érté-kek kritériumai. 1.8 A felsőoktatás és a szakképzés célszerűsítéseTisztességes viszonyok kialakítását a kereskedelemben Versenyképes oktatást és képzéstMagyarországon az elmúlt másfél évtizedben alapvetően átalakult a keres-kedelem. A nagy bevásárlóközpontok megjelenésével szélesebb lett a kíná- Közvetlenül a rendszerváltás után a külföldi tőkebefektetések egyik legfőbblat, és nagyobb a verseny. A bevásárlóközpontok azonban – noha közöttük is motiváló tényezője a hazai munkaerő – árához képest – jó szakképzettségeerősödik a verseny – a hazai beszállítókkal szemben olykor nyomasztó erőfö- volt. A betelepülő nagyvállalatok többnyire ki is használták ezt a lehetősé-lénnyel rendelkeznek. Ezt az erőfölényt kihasználva pedig a nagy bevásárló- get, sőt az ezredforduló óta egyre inkább magasabb szakképzettséget igény-központok meglehetősen kiszolgáltatott helyzetbe hozzák a hazai beszállító lő munkafolyamatokat telepítenek az országba, és ehhez egyre kevésbé talál-kis- és középvállalkozásokat és a gazdákat. Ma már szinte általános gyakor- nak jól képzett szakmunkásokat. Olyannyira, hogy mára a külföldi nagyválla-lat a hosszúra nyúlt fizetési határidő, így valójában a beszállító kis- és közép- latok letelepedésének, de a hazai kis- és középvállalatok fejlődésének is egyikvállalatok hiteleznek a nagy bevásárlóközpontoknak. Gyakorta a bevásárló- legfőbb gátjává a jól képzett szakemberek hiánya vált. Az elmúlt másfél évti-központok nyomott áron, a beszerzési ár alatt értékesítik a hazai termelők zedben az oktatás területén is megbomlottak az egyensúlyok. A mérleg egyiktermékeit. Szintén elterjedt gyakorlat, hogy a sok esetben jobb minőségű ha- serpenyőjét nézve a fiatal korosztályok mind nagyobb hányada vesz részt azai terméket a bevásárlólánc valamely saját termelőjének termékére cseréli le felsőfokú oktatásban. A mérleg másik serpenyőjében viszont azt látni, hogymég akkor is, ha az gyengébb minőségű. Természetesen a piac a kereskedelem a szakképzés nagyot veszített presztízséből, és ma már egyes szakmákbanterületén is saját törvényeit követi, és abban az államnak nem lehet korlátozó szinte minimálisra csökkent a képzésben részt vevők száma.szerepe. A verseny korlátozása csak a fogyasztókat hozná hátrányba. Ugyan-akkor nyilvánvaló: a piaci erőfölényből származó diktátumok gyakorlata sem Ezeknek az arányoknak a módosulása nélkül aligha képzelhető el gazdaságiegyenlő a szabad kereskedelemmel. Nem véletlen, hogy Európa fejlett piac- felzárkózás Magyarországon.gazdasággal rendelkező országaiban is a szabályozás finom hálójával védikmind a beszállítók, mind a kis üzletek érdekeit a nagy bevásárlóközpontokkal A hazai szakképző intézményekben ugyanis továbbra is az elméleti ismere-szemben. Hasonlóképpen, Magyarországon is az állam a mainál jóval aktí- tek oktatása dominál, miközben a vállalatoknál, tanműhelyekben folyó szak-vabban használhatná a tisztességes kereskedelem érdekében és a hazai be- mai gyakorlatok erősen háttérbe szorulnak. Annak ellenére is, hogy a válla-szállítók védelmében a jelenleg is rendelkezésre álló szabályozási eszközeit. latok igénye éppen fordított: több gyakorlati képzés, kevesebb elméleti ok-38 39
 20. 20. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJAtatás. Németországban sikerrel működik egy ilyen rendszer, az úgynevezett sokból kénytelenek megélni. Az új gazdaságpolitika abból indul ki, hogy azduális szakképzés, amely alapvetően a vállalatoknál zajló gyakorlati képzés- emberek nem azért dolgozhatnak, mert a munkahelyek eleve adottak, hanemre épül, amit csak kiegészít a szakképzési intézményekben folyó elméleti ok- azért, mert a vállalkozók munkahelyeket teremtenek. Ebből logikusan követ-tatás. Noha a rendszer adaptálását már elkezdték a hazai szakmai érdekkép- kezik: az államnak a vállalkozókat kell olyan helyzetbe hoznia, hogy egyreviseletek, napjainkra mégis egyre nyilvánvalóbb: a magyarországi vállalatok több embernek tudjanak és akarjanak munkát adni.versenyképessége – a betelepült külföldi nagyoké éppúgy, mint a hazai ki-csiké – már csak a szakképzés rendszerének teljes átalakításával biztosítha-tó. Szükséges továbbá a vállalkozói utánpótlást biztosító fiatalok vállalkozói A munkaerőpiac „hozzáférhetővé” tételét – átképzéstképességeinek, tudásának növelése, a pozitív vállalkozói szemlélet és kultú-ra formálása már az általános iskolától kezdve. A gyakorlatorientált vállalko- A munkaügyi központokban a 2005-ös csúcsot követően egyre kevesebbenzásoktatást el kell terjeszteni a szakközépiskolákban és a felsőoktatásban is, tudtak támogatással elhelyezkedni. Emelkedett viszont az önállóan elhelyez-hogy a fiatalok akár az iskola elvégzését követően, akár néhány év rutin meg- kedni tudók száma. A képzés és az átképzés, amely elvileg a foglalkoztatási re-szerzése után képesek legyenek saját vállalkozást indítani. Jelenleg ezen a té- habilitáció egyik legfontosabb eszköze, hazánkban marginálissá vált. Fontosren nagyon gyengén állnak a hazai oktatási intézmények, így egy központi lenne minél több sikeres kísérleti programot standardizáltatni, hogy a későb-program kell a hazai vállalkozásoktatás fejlesztése érdekében. biekben jogszabályok lehessenek ezekből és a későbbi hasonló pályázatok ki- írásánál mint feltétel szerepelhessen.A magas hozzáadott értékű iparágak fejlesztéséhez (egészségipar, high-tech,innováció, K+F, zöld gazdaság) szükség van a hazai természettudományos és A védett foglalkoztatók (rehabilitációs foglalkoztatók, védett szervezeti szer-mérnökképzés megerősítésére. ződéssel rendelkező munkáltatók, szociális foglalkoztatást szervező intéz- mények) támogatási rendszerét célszerű kiegészíteni olyan elemekkel, ame-Jelenleg a felsőoktatásban szerezhető diplomák felére nincs piaci kereslet, lyek ösztönzik fogyatékos munkavállalóik integrált foglalkoztatásának előse-ezért a felvételizőknek több információt kell adni a szakok piaci értékéről. gítését. 1.10 Állami és önkormányzati beruházások1.9 Átképzés Az önkormányzati szektorban a bevételkiesés mellett, a kiadási oldalon nagymértékű növekedés várható. Mivel a felsorolt jelenségek koncentráltanHa munka van – minden van jelentkeznek, felmerül a helyi önkormányzatok tömeges csődbemenetelének kérdése is.Mindennapos élettapasztalat: ha munka van, minden van – ha munka nincs,semmi sincs. Magyarországon szinte minden társadalmi probléma – az elsze- A helyi szintű fejlesztések motorja a helyi önkormányzat. Kérdésessé válik,gényedés, az inaktívak demográfiailag is növekvő magas aránya, a falvak el- hogy a közeljövőben be tudják-e ezt a szerepüket tölteni? Egyrészt a rossznéptelenedése vagy a közszolgáltatások finanszírozása – egyetlen okra vezet- gazdasági helyzetben kényszerpályára kerülő önkormányzatoknak nehéz-hető vissza: kirívóan alacsony a foglalkoztatás szintje. Ma Magyarországon séget jelenthet a helyi közfeladatok és közszolgáltatások fenntartása, más-sokan várnak munkára, de munka hiányában segélyből és szociális juttatá- részt nagyon alacsony az önkormányzatok közötti együttműködési képesség.40 41
 21. 21. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJAA kistérségi együttműködések is inkább a törvényi kötelezettség miatt indul- szer, amely közvetlen kapcsolatot teremtene a települések gazdaságfejlesztésitak el, mintsem a közfeladatok és közszolgáltatások hatékonyabb fenntartá- tevékenysége és a települések bevételei, a települések gazdasága és gazdagságasának igénye miatt. között, addig a vállalkozásokra kivetett helyi adók és illetékek csak a helyi sarc formái maradnak. Olyan helyi sarc ez, aminek bevételeivel az önkormányzat- ok más közfeladataik elégtelen állami finanszírozását fedezik.Vállalkozásbarát önkormányzatokatNapjainkban a vállalkozók és szervezeteik egyre élesebb kritikát fogalmaznak Az uniós források hasznos, gyors és egyszerű felhasználásátmeg a települési önkormányzatokkal szemben. Magasak a helyi adók és az il-letékek, versenyképességet csorbító sarcnak érzik az iparűzési adót, miközben Ma az uniós források hatása azért csekély, mert az öntözőkanna-elvet követi,a településektől cserébe csak elégtelen gazdasági infrastruktúrát és bürokra- vagyis sok helyre jut sok kicsi támogatás, miközben a források jelentős részetikus ügyintézést kapnak. Az okok azonban, és így a megoldások is, csak ki- közvetlen gazdaságfejlesztési cél nélkül kerül elköltésre. Ezért az Új Széche-sebb részben az önkormányzatoknál, nagyobb részben az államnál találhatók. nyi-terv keretében az uniós forrásokat át kell csoportosítani a növekedéspár-Az állam a helyben keletkezett adóbevételek zömét, a személyi jövedelemadó ti, munkaközpontú gazdaságpolitikát szolgáló területekre, és a források fel-esetében több mint kilencven százalékát elvonja, majd különböző közfelada- használásánál olyan rendszert kell kialakítani, amely képes gyorsan felhasz-tokra, oktatásra, egészségügyre vagy szociális ellátásra fejkvóták alapján visz- nálni az uniós forrást. A gazdasági válság és a hitelezés-visszafogás hatásáraszaosztja. Sőt, ebben a rendszerben az állam úgy írhat elő törvényileg köz- hatalmas finanszírozási forrás és piaci kereslet hiányzik a gazdaságból. Meg-feladatokat a települések számára, hogy a feladatok ellátásához szükséges fi- döbbentő, hogy eközben bürokratikus akadályok miatt nem kerülnek bele ananszírozást nem, vagy nem elegendő mértékben biztosítja. Így a települé- magyar gazdaságba az önmagukban is jelentős keresleti tételt jelentő unióssek előtt gyakorlatilag két út áll: vagy saját bevételeikből, a helyi vállalkozá- források. Fontos továbbá, hogy az új rendszerben a vállalkozások és az önkor-sok megadóztatásából, vagy a fejlesztési és beruházási kiadások lefaragásából mányzatok számára minimálisra csökkenjen a pályázatokkal kapcsolatos ad-pótolják a hiányzó forrásokat. A végeredmény: a magas helyi adók és a gyenge minisztráció.helyi gazdasági infrastruktúra kettőssége. Versenyképes vállalkozások azon- Az önkormányzatok részvételével energiahatékonysági program indítha-ban csak versenyképes településeken működhetnek. Ezért a megoldás sokkal tó a zöld bankon keresztül (panelfelújítás 80% megtakarítással, lakások szi-inkább a településeken keletkezett források állami elvonásának csökkentése, getelése, Smart Grid, középületek korszerűsítése), szükség van a megújulómintsem a települési önkormányzatok elsorvasztása. Ahhoz pedig, hogy a te- energiabefektetések elősegítésére (geotermikus hőenergia és szélenergia) éslepülések – a vállalkozók által joggal elvártan – a helyi gazdasági környezet fej- a bürokráciahelyettesítő informatikai rendszerek bevezetésének felgyorsítá-lesztésére több forrást fordítsanak, helyre kell állítani a települések finanszíro- sára (e-kormányzás, állami adatbázisok összekötése, adminisztrációs felada-zásában a piac ösztönző szerepét. Az aktív telephelyi politika ugyanis – példá- tok automatizálása).ul infrastruktúra előkészítése a befektetők és a helyi vállalkozók számára – ko-moly kiadásokat jelent a településeknek. Ha ezek a kiadások, mint napjaink-ban a helyben keletkezett források állami elvonása miatt, nem térülnek meg atelepülések számára a vállalatok adójának, valamint a vállalatoknál dolgozókszemélyi jövedelemadójának növekedésében, akkor ez nem motiválja a telepü-léseket a helyi gazdasági környezet fejlesztésére. Amíg a települések finanszí-rozásában, a helyi és a központi adók megosztásában nem születik olyan rend-42 43
 22. 22. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA1.11 Közmunka 1.12 Saját, meglévő erőforrásaink kiaknázásaEgymillió munkahely megteremtéséhez olyan változásokat (intézményrend- A 21. században a világ visszatér az emberiség alapjaihoz: újból a termőföld,szerek, társadalom) kell elindítani, amelyek szinergiát képeznek és képesek a víz, az élelem, az energia lesz a fontos. Furcsa dolog, de mi magyarok éppenaz egyes programok erejét megtartani és felerősíteni. Együtt kell kezelni a annak vagyunk bővében, ami a 21. században a világ sok helyén szűk kereszt-társadalmi-gazdasági defektusokat, miközben olyan változásokat kell eszkö- metszetté válik. Magyarország gazdag víz alatti és víz feletti vizekben, ivó-zölni, amely az alapjait teremti meg a vidék felemelkedésének. vízben és termálvízben. A jó termőföld és a kedvező éghajlat is nagy kincs az élelmiszerár-robbanás idején. Az alacsony népsűrűség és a tágasság is előnyA vidéken élőket – különösen a vállalkozásokat – segíteni kell, hogy munka- az életminőségre építő európai stratégiában. Az alternatív energiaforrások,helyeket tudjanak teremteni. Nagyon fontos, hogy olyan módon fektessék különösen a nap-, a geotermikus energia és a bioenergiák terén is bőségbenbe a tőkét, hogy a tőkebefektetés termőre fordulhasson, képes legyen az ön- vagyunk, és lehetnek még földgázkészletek a mélyebben fekvő rétegekben. Afenntartásra, ez hosszú távon is munkahelyeket generál. A beavatkozás során sikerhez azonban az anyagi erőforrásokon túl szellemi és lelki forrásokra ishasznosítani kell a meglévő támogatási csatornákat azzal, hogy a forráskom- szükség van.binálással szinergiát lehet elérni, mint például az EU-forrásokat kombinálni Ezért válaszként és előretekintésként egy olyan Magyarország jövőképét ér-a közmunkaprogrammal (közcélú munka is), valamint azzal, hogy önfenntar- demes felrajzolni, amely az élet meghatározó területein már a nyugat-európaitó projektekbe kell fektetni a rendelkezésre álló forrást. működés jeleit mutatja. A társadalmi szerkezet a tulajdonon és tudáson ala-A forráskombináláshoz nem nélkülözhető az integrált gondolkodás, a befek- puló középosztály legalább kétharmados túlsúlya esetén veszi át a nyugat-eu-tetési döntések egymásra építése, a térség adottságainak kihasználása. rópai működés jellemzőit. Ez stabilizálja a gazdaságot és a politikát, teremti meg, tartja fenn a szociális és jóléti államot, egyben ez garantálja a jogállamiA mezőgazdaság területén segíteni kell a vállalkozásokat abban, hogy az értéke- normák betartását. Nemzeti cél a népesedési és egészségügyi fordulat végre-sítési láncba bekapcsolódjanak, valamint a feldolgozóipar is rájuk épülhessen. hajtása. A nyugat-európai társadalmaknál a lelki és fizikai egészség, valamintAz iparfejlesztés alapja a megfelelő infrastruktúra kialakítása: alapvetően az a folyamatosan növekvő várható életkor természetes, ezt kell itthon is elérni.adott térség erőforrásaira, versenyelőnyeire építkezve lehet fejleszteni az adotttérségben található vállalkozásokat (pl. a mezőgazdaságra épített feldolgozóiparvagy borút: turizmus és mezőgazdaság összekapcsolása). A turizmusban olyan Adottságokból előnythorizontális szolgáltatási láncokat kell kialakítani, amely segítségével több ven-dégéjszakát töltenek el a turisták az adott településen, illetve térségben. Természeti, kulturális, gazdasági-társadalmi és geopolitikai helyzetünk- re építve adottságainkból előnyt kell kovácsolnunk: földrajzi helyzetünk ki-Közmunka keretében lehetőségeket kell biztosítani a romáknak valamint használásával működő tranzitgazdaság kiépítése a cél. A gyógyvízkincs hasz-a szakképzetlen munkavállalóknak az építőiparban, a mezőgazdaságban. A nosításával Magyarország legyen az EU gyógyturizmusközpontja. A magyarközmunkák révén széles tömegek megmozgatása lehetséges olyan célok érde- nyelv, gondolkodás és kultúra az innováció és a vállalkozás sokszínűségénekkében, ami által új érték keletkezik (pl. gátépítés, erdőtelepítés, önkormány- az alapja. Az energiafüggőség leküzdésével és az alternatív energia hasznosí-zati bérlakásépítés). tásával energiafüggetlenséget kell elérnünk. Meg kell találnunk azokat a kitörési pontokat, azokat a jövő-iparokat, ame- lyek képesek a gazdaság egészének dinamizálására. Meg kell találni azokat az44 45
 23. 23. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJAeszközöket, amelyek a kitörési pontokat összekötik, és ezek révén a kitörési Újfajta regionális együttműködéseket építünk ki vezető külgazdasági és be-pontok szövetét kell megszőnünk, melyek a legfontosabb gazdasági mozgás- fektető partnereinkkel, így a Duna menti országokkal és gazdaságokkal. Atér mozgatórugói: a helyi adottságokra és magas munkaigényes vállalkozá- legígéretesebb regionális együttműködés a Kárpát-medencei Gazdasági Térsokra építő egészségipar, turizmus, zöld gazdaság, megújuló energia, víz ala- újjáépítése, ennek érdekében fejlesztjük a logisztikai tereket és a tranzitfolyo-pú gazdaságfejlesztés, járműipar, tudásipar, tranzitgazdaság, élelmiszeripar, sókat, feloldjuk a határövezetekben még meglévő szűk közlekedési kereszt-üzleti szolgáltatások, K+F. metszeteket: sok esetben néhány kilométer vasút vagy közút, egy-egy gyalo- gos-, kerékpáros- vagy autóshíd hiánya jelenti ma a szűk közlekedési kereszt- metszetet határainkon (pl. Ipoly-hidak megépítése, az északi és déli vasúti1.13 Az ország gazdasági kapcsolatainak megújítása, szárnyvonalak összekapcsolása).szélesítése Nyitott gazdaságként építünk a kreatív iparokra, a high-tech, magas hozzá-Mi magyarok egyszerre vagyunk Európa részei és a Kelet határa, érdemes adott értékű iparágakra. Ezek fejlesztését nem tudjuk önerőből megvalósí-ezért élnünk mindkét gazdasági övezet, kultúra előnyeivel. Új világgazdasá- tani, de erre nincs is szükség, mert a magyar gazdaságba befektető globálisgi nyitásra van szükségünk, ami a Kelet felé való nyitást is jelenti, megtart- és európai cégekkel való szövetségben kihasználhatjuk a magyar kreativitást.va az Európai Unió tagjaiként élvezett előnyeinket. Kína, Oroszország, Indiaés a többi kelet-ázsiai gazdaság gyors fejlődésére is rá kell kapcsolni a magyarexportgazdaságot. Ez új piacokat nyithat a magyar mezőgazdasági termékek-nek, a feldolgozóiparnak és a turizmusnak.Az új 21. századi vasúti selyemút nyugati kapuja lehet Magyarország, ehhezki kell építeni a kínai-orosz közlekedési folyosóhoz szükséges magyar közle-kedési utakat. Ki kell használnunk azt a lehetőséget, hogy az Európai Unióázsiai külkereskedelmének jó logisztikai bázisa lehet Magyarország, mert ittalkothatnak európai közlekedési csomópontot a vasúti, közúti, vízi és légiközlekedési csatornák.A magyar innovációk, szakértelem a globális piacokon (egészségipar, víz ala-pú gazdaságfejlesztés, hungarikumok) jól értékesíthetők lennének, ha az el-méleti és gyakorlati tudás vállalkozási láncok keretében egyesülne. Ennek ér-dekében fejlesztjük a kockázati tőketársaságokat, valamint a horizontális ésvertikális üzleti láncokat, a klasztereket és a szövetkezéseket.A hazai cégek globális résekbe való betörése és a globális résekben való felnö-vekedése is része ennek az új külgazdasági stratégiának, ez teremthet erős,magyar tulajdonban álló középvállalatokat, és ezek az erős középvállalatok le-hetnek a munkahelyteremtés hatékony eszközei.46 47
 24. 24. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJALázár JánosItt az idő, hogy újra rendlegyen az országban!2.1 Elszámoltatás ....................................................................................... 512.2 Törvény előtti egyenlőség ..................................................................... 522.3 Erős, tiszteletre méltó törvények ........................................................ 532.4 Az állam kizárólagos joga és lehetősége a rend helyreállítására ......... 552.5 Erős, szolgáló és nem uralkodó rendőrség .......................................... 542.6 Több rendőr, több fizetéssel és több eszközzel ................................... 552.7 Állandó, erős rendőri jelenlét minden magyar településen ............... 562.8 A védelem joga mindenkinek................................................................ 572.9 A törvény az áldozatokat védje, ne az elkövetőket .............................. 582.10 Gyors bírósági eljárások ........................................................................ 59 49
 25. 25. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJAAz elmúlt 8 év, különösen a Gyurcsány-kormány időszaka, veszélyesen megren- Ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy Magyarországon rend legyen:dítette az állammal, az állam intézményeivel és a közszereplőkkel szembeni köz-bizalmat. Különös súlyt ad mindennek a korábban soha nem látott mértékű kor-mányzati korrupció, a hatalommal való visszaélés tömeges jelenléte az állami vál- 2.1 Elszámoltatáslalatokban és intézményekben, vagy az államháztartási adatok kormányzati meg-hamisítása. A rend megteremtéséhez mindenekelőtt fel kell tárnunk az igazságot az el-Ugyancsak a szocialista ciklus velejárója az állampolgárok mindennapi biztonság- múlt évek kormányzati visszaéléseivel kapcsolatban. Csak a felelősség meg-érzetének drasztikus romlása, a szélsőségek megerősödése, az új bűnelkövetési for- állapítása és a felelősök jogállami elszámoltatása állíthatja helyre a törvény-mák elszaporodása. be vetett bizalmat. Az elmúlt nyolc évben a szocialisták csődbe kormányoz- ták az országot. Magyarország társadalmi, gazdasági és szociális összeomlá-Egy társadalom életében a legfontosabb közös érték az a rend, amely megadja a sa nem maradhat következmények nélkül. A bukott kormánynak el kell szá-hétköznapok biztonságát, a boldogulás alapfeltételét. Különösen így van ez egy molnia minden egyes közös forintunkkal. A magyar emberek jövője elszámo-gazdaságában legyengült, nehéz helyzetben lévő ország esetében. Rend és rende- lás nélkül nem lehet sikeres.zettség hiányában lehetetlen egy ország, egy közösség újjászervezése. Nemzeti ügyés nemzeti érdek, hogy Magyarországon rend legyen, olyan rend, amely igazságot Sokan érzik úgy, ma a kormány egy bűnszervezethez hasonlít, amely foszto-szolgáltat, szigorú törvényeket alkot, mindenkinek védelmet garantál, új politikai gat és szétesik a korrupciótól. Állami és kormányzati szervezetek maffiasze-értékrendet alakít ki és ezzel megteremti a nemzet felemelkedését. rű működését halljuk és tapasztaljuk.A nemzeti ügyek politikája éppen ezért kiemelt feladatként kezeli a rend helyreál-lítását, az állampolgárok biztonságérzetének javítását. Nemzeti ügynek tekintjük, hogy a kormány számoljon el az adófizetők rá- bízott forintjaival, számoljon el az Európai Unióból érkező támogatásokkal, számoljon el az állami gazdasági társaságok működésével és pénzügyi támo- gatásaival. A szocialisták elszámoltatásának fontos eszköze a társadalmi nyilvánosság. Az elmúlt nyolc év egyetlenegy kormányzati döntése sem maradhat titok- ban, ezért minden adatot, információt, szerződést nyilvánosságra kell hozni. Meggyőződésünk, hogy a mai magyar törvények következetes, szigorú betar- tása és betartatása is alkalmas a jogszerű elszámoltatásra. Mindenkinek tudnia kell: a szocialisták kormányzásának lezárása nem me- het elszámolás nélkül. A múlt lezárásának feltétele a pontos, precíz és felelős- ségteljes elszámolás, ami nem jelenthet politikai leszámolást – hiszen a célja a törvényes rend helyreállítása és a törvények betartatása.50 51
 26. 26. NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA NEMZETI ÜGYEK POLITIKÁJA2.2 Törvény előtti egyenlőség 2.3 Erős, tiszteletre méltó törvényekA közrend és a közbiztonság alapja: senki sem állhat a törvények fölött. A ma- Ahhoz, hogy Magyarországon rend legyen, szigorú, következetes törvények-gyar emberek elveszítették bizalmukat saját államukban, saját kormányuk- re van szükség. A beteg állam legfőbb tünete, a gyenge, következmények nél-ban, mert úgy érzik, vannak, akik következmények nélkül, a törvényeken küli törvény. Az emberek a szocialisták idején úgy érezték, a törvények nemfelül vagy a törvényeken kívül helyezhetik magukat. Az új kormány legfon- védik meg a jogkövető állampolgárokat, nem tartják vissza a bűnök elköve-tosabb feladata lesz a társadalmi bizalom helyreállítása, amely csak akkor le- tésétől a bűnösöket, nem az áldozatok, hanem az elkövetők pártján állnak.hetséges, ha a törvény előtt mindenki egyforma, legyen akár politikus, pol- A szocialisták törvényei miatt 2002 után egyre kevesebben kerültek börtön-gármester vagy szociálisan hátrányos helyzetű választó. Az új politika lénye- be és egyre többen garázdálkodhattak következmények nélkül. Joggal hábo-ge, hogy a politikusoknak, közéleti szereplőknek, választott tisztségviselők- rítja fel a magyar társadalmat, hogy milliárdos bűncselekmények elkövetésé-nek viselniük kell a felelősséget tetteikért. Csődbe vinni, meglopni, becsapni ért csupán pénzbüntetés jár, mint ahogy az is, ha a bűnt elkövetők rendszere-egy országot, egy várost, egy falut vagy akármilyen közösséget következmé- sen elkerülhetik a büntetéseket és megismételhetik bűneiket. Magyarorszá-nyek nélkül ne lehessen. A magyar társadalom joggal követeli a politikai ki- gon az elmúlt években robbanásszerűen nőtt a tulajdon elleni szabálysérté-váltságok felszámolását, a mentességek megszüntetését. Számunkra nemze- sek és a tisztességes emberek vagyona elleni bűncselekmények száma. A be-ti ügy, hogy a politikusok, választott tisztségviselők az emberek védelmét, az csülettel megszerzett, szerény munkajövedelemből származó tulajdont sen-ország szolgálatát tartsák legfontosabbnak és ne a mentelmi jog és a törvény ki sem védi. A Gyurcsány-korszak törvényei nem visszatartják a bűncselek-feletti kiváltságok legyenek a közéleti szerepvállalás mozgatórugói. Az új po- mények elkövetőit, hanem sokkal inkább bátorítják őket. A választások utá-litika számára a parlament nem cél, hanem eszköz a társadalom szolgálatára. ni első lépések egyikeként szigorítani fogjuk a büntető törvénykönyvet. A maAz erős Magyarország megszületésének feltétele, hogy akik a közösség bizal- Magyarországon tomboló erőszak tűrhetetlen és elfogadhatatlan. Az emberimával visszaélnek, bűncselekményeket követnek el, a jelenleginél jóval súlyo- élet és a tulajdon elleni bűncselekmények ismételt elkövetőit szigorúan fog-sabb büntetést kapjanak. juk büntetni. Sokkal több esetben kell alkalmazni a tényleges életfogytiglanig tartó börtönbüntetés intézményét. Különös gonddal kell védeni a gyermeke-Sokan vannak, akik úgy érzik, a szociális helyzet felmentést adhat a törvé- ket és az időskorúakat, akiket a szocialista kormány idején egyre több táma-nyek tisztelete alól. Mi ezt soha nem fogadjuk el. Meggyőződésünk, hogy dás ért. Magyarország nem tűrheti el, hogy rendőrökre vagy pedagógusok-nem létezhet megélhetési bűnözés, anyagi helyzete miatt senki nem helyez- ra következmények nélkül lehessen támadni. A több országban már beveze-heti magát a törvényeken kívül. Számunkra a törvény előtti egyenlőség azt tett „Három csapás” törvény maga lesz a visszatartó erő. A jogszabály szigo-is jelenti, nem tűrhetjük tovább, hogy legyenek, akik a szociális segélyt rend- ra, a büntetési tételek növelése, az életfogytig tartó szabadságvesztés több-szeresen bűncselekményekkel egészítik ki. A magyar társadalom szolidaritá- szöri alkalmazása, az áldozatok védelme meg fogja fékezni a bűnök elkövető-sa csak azoknak jár, akik tiszteletben tartják a törvényeket, nehézségeikre az it és világossá teszi a társadalom minden tagja számára, hogy Magyarországorvosságot nem a bűn, hanem a munka világában keresik. nem a bűnelkövetők paradicsoma. Erős Magyarország csak akkor születhet, ha az ország házában olyan törvények születnek, amelyek garanciát jelente- nek a törvénytisztelők biztonsága számára.52 53

×