Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Toelichting i xperium ontwikkelkringmethodiek 3 februari(20)

Publicité

Toelichting i xperium ontwikkelkringmethodiek 3 februari

 1. © 2015 Marijke van Vijfeijken iXperium/Centre of Expertise Leren met ict Kenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN HET ONTWERPEN VAN ICT-RIJK ONDERWIJS DAT RECHT DOET AAN VERSCHILLEN WERKWIJZE IXPERIUM- ONTWIKKELKRING BIJEENKOMST ICT-LEERGEMEENSCHAP MONDIAL COLLEGE 3 FEBRUARI 2015
 2. DE METHODIEK: IXPERIUM ONTWIKKELKRING Samen ict-rijke leerarrangementen ontwerpen om recht te doen aan verschillen in de klas.  samen leren  samen werken  samen ontwikkelen  samen uitproberen  samen onderzoeken
 3. ROLVERDELING • De betrokken leraren zijn vraageigenaar, brengen praktijkexpertise in, ontwikkelen ict-rijk leerarrangement en voeren (een deel van) het ontwerponderzoek uit • Studenten kunnen een deel van het onderzoek doen voor hun afstudeeronderzoek • De lerarenopleider begeleidt studenten, brengt vakexpertise in en voert de opgedane kennis terug naar de opleiding • De onderzoeker zorgt voor opbrengstgerichte en onderzoeksmatige werkwijze, bewaakt kwaliteit, zorgt voor verbinding overkoepelende kennisvragen en voortbouwen beschikbare kennis • Ict-expert kan ingeschakeld worden in de ontwerpfase • iXperium kan om expertise gevraagd worden • Per designteam wordt een projectleider aangewezen
 4. ICT-RIJK (LEER) ARRANGEMENT • Een leerarrangement is een beredeneerde opbouw van leermiddelen, leidend naar een tussendoel of einddoel. (SLO, 2010) • Maar ook beredeneerde lesopbouw/organisatie, begeleiding, werkvormen & evaluatie (Onderwijs leermodel “Van Gelder”) • Inhoud, didactiek en ict-gebruik
 5. Individualiseren - differentiëren - personaliseren Convergent – divergent Homogeen – heterogeen Intern – extern Niveau – tempo – instructie – verwerking – leerdoel – leerstof – sturing – abstractieniveau …..
 6. HOE WERKT DE IXPERIUM-ONTWIKKELKRINGMETHODIEK? Recht doen aan verschillen met ict Werk- hypothese Onderzoeks vraag Ontwerp leerarran- gement Uitvoeren en Onderzoek Ervaringen Resultaten Vraagarticulatie Ontwerpeisen - vraag - context Bestaande toepassingen (op maat maken) Nieuwe toepassingen Multidisciplinair designteam: leraren, opleiders, studenten, onderzoekers, experts. Studenten
 7. FASE 1: VRAAGARTICULATIE/VOORONDERZOEK: DE CONTEXT VAN DE PRAKTIJKVRAAG • Waar staat de school op dit moment wat betreft rechtdoen aan verschillen/het opleiden van ict-geletterde leerlingen? • Waar wil de school op termijn staan wat betreft recht doen aan verschillen met behulp van ict/het opleiden van ict geletterde leerlingen? Resultaat
 8. BESCHRIJVING VAN DE SCHOOL-TEAMONTWIKKELING • (uitgangspunt voor de vraagarticulatie en ontwerpfase) PLANNING • DE ONDERZOEKER VOERT DIT VOORONDERZOEK UIT • VRAAG: IS DEZE FASE VOLDOENDE UITGEVOERD?? • WAT SPREKEN WE AF?
 9. VRAAGARTICULATIE IN HET DESIGNTEAM: VAN PRAKTIJKVRAAG NAAR WERKHYPOTHESE (WAT, WIE, WAARTOE, HOE EN WAAROM?) • Resultaten van het vooronderzoek worden besproken en praktijkvraag aangescherpt • We gebruiken daarvoor de werkhypothese • Nodigt uit tot verder vooronderzoek (waarom denken we dat, wat weten we er eigenlijk al over?) • Dus: gesprekken voeren met elkaar over de werkhypothese (tijdens bijeenkomsten en tussentijds) • Gezamenlijk leerproces! Resultaat
 10. WERKHYPOTHESE Door het gebruik van …[(kenmerken van) een ict-toepassing]... verwacht ik voor …[onderwijskundig concept] [vakgebied]... onder …[welke leerlingen/leerlingkenmerken]... te bereiken dat …[soort opbrengst, bij wie]... omdat …[onderlinge samenhang]...
 11. EN DAT ZIE IK AAN: …[zichtbare opbrengsten]... Het gaat dan vooral om opbrengsten op leerlingniveau, maar probeer ook te denken aan opbrengsten in de klas, voor jezelf en voor de organisatie van het onderwijs.
 12. EÉN OF MEER WERKHYPOTHESES ONDERBOUWING VANUIT PRAKTIJK EN THEORIE CONTOUREN VOOR EEN OPLOSSING IN TERMEN VAN EEN SET ONTWERPEISEN ONZE PLANNING • UITERLIJK 1 MAART OP GOOGLE DRIVE • REACTIES LEERGEMEENSCHAP TOT UITERLIJK 8 MAART • AANPASSINGEN TOT 15 MAART • OP 19 MAART IS DE WERKHYPOTHESE GESPREKSONDERWERP TIJDENS EG-ONDERZOEK • MAAR LET WEL: WERKHYPOTHESE KAN TUSSENTIJDS NOG ALTIJD AANGESCHERPT WORDEN Resultaat
 13. FASE 2: ONDERZOEKSVRAAG • Omzetten werkhypothese naar een onderzoeksvraag • Operationaliseren van de concepten uit de werkhypothese (meetbaar of observeerbaar maken)
 14. • EERSTE CONTOUREN VAN EEN ONDERZOEKSOPZET ONZE PLANNING • 31 MAART BIJEENKOMST THEMA: FORMULEREN VAN ONDERZOEKSVRAAG EN ONDERZOEKSOPZET • UITERLIJK 5 APRIL: OP GOOGLE DRIVE • REACTIES LEERGEMEENSCHAP TOT UITERLIJK 19 APRIL • AANPASSINGEN DOEN VÓÓR 28 APRIL • OP 16 APRIL WORDT TIJDENS REGIONALE CONFERENTIE DE STAND VAN ZAKEN GEPRESENTEERD • OP 28 APRIL (BIJEENKOMST ICT-GEMEENSCHAP) STELLEN WE GEZAMENLIJK DE ONDERZOEKSVRAGEN VAST
 15. FASE 3: ONTWERPFASE • Samenvatten van de ontwerpeisen (uit vorige fasen) • Opstellen eerste schets van een ontwerp (vakinhoud, didactiek en ict) • (Ict)-toepassingen al beschikbaar of aanpassingen nodig • Of iets nieuws? • Expertise nodig? • Uitproberen van het leerarrangement • iXperium • Plan maken voor onderzoeken van het arrangement
 16. • ONTWERP MET DAARIN VAKINHOUD, DIDACTIEK EN ICT • PLAN VOOR UITPROBEREN VAN ONTWERP • PLAN VOOR ONDERZOEK VAN HET ONTWERP (PROCES, OPBRENGSTEN, AANSLUITEND BIJ WERKHYPOTHESE EN ONDERZOEKSVRAAG) ONZE PLANNING • 28 APRIL BIJEENKOMST THEMA: ONTWERP EN PLAN VOOR ONDERZOEK • UITERLIJK 7 JUNI OP GOOGLE DRIVE • REACTIES VOOR ICT-LEERGEMEENSCHAP VOOR 14 JUNI • 11 JUNI JAARLIJKSE PRESENTATIEMIDDAG ALLIANTIE VO, RADBOUD EN ILS • 23 JUNI AANSCHERPEN EN VASTSTELLEN ONTWERP EN ONDERZOEK
 17. Fase 4: uitvoeringsfase • Het ict-rijk leerarrangement wordt in de praktijk uitgevoerd en onderzocht, conform plan • Onderscheid tussen beoogde leerarrangement (ontwerp), het feitelijk leerarrangement en het ervaren leerarrangement
 18. FASE 5: RAPPORTAGE EN PUBLICATIE • RAPPORTAGE • WWW.IXPERIUM.NL • META-ANALYSE DOOR CENTRE OF EXPERTISE LEREN MET ICT • PRESENTATIES ONZE PLANNING • SEPTEMBER-OKTOBER: TOEPASSEN LEERARRANGEMENTEN • NOVEMBER-DECEMBER: ANALYSE EN RAPPORTAGE
 19. UITWISSELING DOOR DE FASEN HEEN
 20. VANDAAG 3 FEBRUARI: THEMA-BIJEENKOMST: AANSCHERPEN WERKHYPOTHESES Opdracht • Ieder presenteert de eigen werkhypothese en formuleert een vraag aan de andere deelnemers • Het antwoord op de vraag opschrijven op een post it bij de werkhypothese • Formuleer zelf “twee tips” en “twee kritische vragen” plak het ook bij de werkhypothese • Korte plenaire bespreking van de werkhypothese en door naar de volgende
 21. VERVOLG Opdracht • Lees in tweetallen (docent plus ander lid van leergemeenschap) de reacties bij de werkhypothese • Formuleer: Wat je aan gaat passen n.a.l.v. de reacties Wat je zeker behoudt n.a.l.v. de reacties Wat je nog gaat onderzoeken/onderbouwen (vanuit praktische expertise en vanuit literatuur) • Korte plenaire bespreking
 22. EÉN OF MEER WERKHYPOTHESES ONDERBOUWING VANUIT PRAKTIJK EN THEORIE CONTOUREN VOOR EEN OPLOSSING IN TERMEN VAN EEN SET ONTWERPEISEN ONZE PLANNING • UITERLIJK 1 MAART OP GOOGLE DRIVE • REACTIES LEERGEMEENSCHAP TOT UITERLIJK 8 MAART • AANPASSINGEN TOT 15 MAART • OP 19 MAART IS DE WERKHYPOTHESE GESPREKSONDERWERP TIJDENS EG-ONDERZOEK • MAAR LET WEL: WERKHYPOTHESE KAN TUSSENTIJDS NOG ALTIJD AANGESCHERPT WORDEN Resultaat

Notes de l'éditeur

 1. Definitie van leerarrangementen van SLO is erg gericht op beredeneerde opbouw van leermiddelen. We willen het gehele leermodel/de onderwijsleersituatie in zijn geheel beredeneren. Het gaat om het ontwikkelen van of het doen van aanpassingen aan een leerarrangement zodat het onderwijs effectiever wordt. Of zodat er beter omgegaan kan worden met verschillen. Hoe leren leerlingen?
 2. Wij willen weten hoe ict bijdraagt aan meer rechtdoen aan verschillen? Bij welke soorten van vormen van differentiatie wordt ict in gezet? Wat werkt en wat werkt niet?
 3. In deze fase gaat het erom dat de praktijkvraag definitief gemaakt wordt en dat op basis daarvan een ontwerp vraag geformuleerd wordt. Op basis daarvan wordt een plan voor het ontwerpen gemaakt, inclusief planning en taakverdeling zodat men aan de slag kan. Kennisdisseminatie even apart benoemen (komt niet uit Design Thinking). Dat betekent dat je in deze fase in overleg gaat met de projectgroep om de praktijkvraag en ontwerpvraag scherp te krijgen en dat je met elkaar gaat brainstormen over een plan voor het ontwerp: hoe moet het ontwerp eruit komen te zien? (hier weer link leggen met feedback geven: wat heft de projectgroep nodig om tot een goed ontwerp te komen?) Welke stappen moeten gezet worden om tot het ontwerp te komen? Wie moeten we daarbij betrekken? Etc.
Publicité