Qytetaria 8 portofoli Ideart

M
Mario PeleshkaAttended Androkli Kostallari
Qytetaria 8 portofoli Ideart
•Familja
•Grupet shoqërore
•Komuniteti
•Instuticionet dhe shërbimet në ndihmë të komunitetit
•Vlerat qytetare
•Përgjegjësitë qytetare
•Roli i qytetarit në shoqëri
Familja (lat. familia, nga famulus – rob shtëpie, shërbëtor) është njësia
shoqërore me e vogel e perbere nga dy ose me shume persona te cilet kane
midis tyre lidhje martesore, gjaku ose biresimi; qe jetojne ne te njejtin mjedis
per nje kohe relativisht te gjate, kane marrdhenie kulturore dhe ekonomike te
perbashketa si dhe perkujdesen per njeri-tjetrin . Sipas nenit 16(3) të
Deklaratës të Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut "Familja është njësia bazë
grupore e shoqërisë dhe i jepet mbrojtje nga shoqëria dhe shteti".
Me termin grup nënkuptojmë bashkësi njerëzish të cilat janë të ndryshme për nga natyra e tyre, të ndryshme për nga madhësia dhe të ndryshme për nga
qëllimet e tyre.
Grupet i njohim dhe distancojmë në baze te me shume kritereve :
njerezit ne ato kane marredhenie me stabile sociale te cilat i manifestojme ;
jane te orientuar kah njeri tjetri gjate kryerjes se aktiviteteve te ndryshme ;
ndajne gjera te njejta ;
te ata egziston vetedija per perkatesi ne grup.
Kur i rigrupojme njerezit ne baze te disa karakteristikave : gjinise, moshes, profesionit e te ngjajshme atehere behet fjale per grupe latente.
Per shkak te numrit te madh te grupeve te ndryshme, analistet jane orientuar per njohjen e grupeve themelore.
GRUPET THEMELORE NE SHOQERI
Me klasifikimin e grupeve, me se shumti hasim keto grupe :
grupet primare ;
grupet e vogla ;
grupet e kufizuara ;
grupet sekondare.
Një komunitet zakonisht konsiderohet si një njësi sociale (një
grup njerëzish), që kanë diçka të përbashkët, të tilla si normat,
vlerat, identitetin. Marrëdhënie të qëndrueshme që shtrihen
përtej lidhjeve të menjëhershëm gjenealogjike të përcaktojë
një ndjenjë të komunitetit. Njerëzit kanë tendencë për të
përcaktuar këto lidhje sociale aq e rëndësishme për identitetin
e tyre, praktikë, dhe role në institucionet sociale si familje,
shtëpi, punë, qeveria, shoqëria, apo njerëzimit, në përgjithësi.
Instuticionet dhe shërbimet në ndihmë të komunitetit
Institucioni (lat.: institutio = udhëzues, drejtues)
në sociologji është një mekanizëm apo strukturë sociale
bashkëpunuese e rendit shoqëror që ndikon në sjelljen e dy
apo më shumë individëve.
Institucionet kanë qëllime shoqërore dhe janë të përhershme
dhe kapërcejnë jetët dhe synimet njerëzore, dhe janë të afta
të përpilojnë dhe zbatojnë ligjet dhe normat e sjelljes
njerëzore.
Me termin "institucion" shpesh herë kuptohet një organizatë.
Fillimi i sherbimit mjeksor te organizuar eshte qe nga koha e
mbas Luftes se Dyte Boterore. Shenjat e par ate nje
sherbimi te kontrrolluar nga shteti jane dukur qe ne kohen e
mbreterise. Vecanerisht ne ate kohe iu kushtua rendesi
luftes kunder TBC dhe Malarjes.
Ne vitet 1960 dalin edhe mjeket e pare nga UT. Kjo solli
edhe mundesine e krijimit ten je berthame te mire ne Tirane.
Me vone ndryshimi I dyte cilesor eshte rreth viteve 1978-
1980, kur u shtua numuri i mjekeve mjaft, madje edhe ne
forme te sforcuar, per te plotesuar nevojat e fshatit.
Vlerat janë elemente prej të cilave përbëhet kultura. Funksioni kryesor i vlerave
kulturore është lidhja ndërmjet vete e pjesëtarëve të një bashkësie ose shoqërie.
Vlerat e përbashkëta ndihmojnë lidhjen dhe bashkëpunimin ndërmjet popujve të
ndryshëm.
Si janë krijuar vlerat ?
Vlerat kulturore janë krijuar dhe vazhdojnë të krijohen gjatë tërë procesit të zhvillimit
të shoqërisë njerëzore. Krijimin e vlerave kulturore e kanë mundësuar shumë
faktorë. Vlerat janë orientim për sjelljet tona.
Fuqia e mendjes, imagjinata, por edhe fuqia e ndjenjave si dashuria, gëzimi, frika,
dhembja, pikëllimi, etj., kanë qenë, po ashtu, faktorë të krijimit të vlerave.
Faktor tjetër i krijimit të vlerave është ndërveprimi i njeriut me natyrën.
Vlerat dhe llojet e tyre
Ka lloje të ndryshme të vlerave, të cilat janë vlerat materiale dhe vlerat shpirtërore.
Të dy këto lloje vlerash përmbushen në mënyrë reciproke.
Vlerat që kanë mbetur nga e kaluara janë edhe të natyrës shpirtërore, edhe të asaj
materiale. Dinjiteti njerëzor, mikpritja, besnikëria, janë vlera morale që janë krijuar
në epokat e mëparshme dhe ato mbesin edhe sot aktuale.
Përgjegjësitë janë rrjedhojë logjike e të drejtave të njeriut. Për
t’u mbrojtur, çdo e drejtë bart përgjegjësitë përkatëse, edhe
për qytetarët edhe për shtetin. Çdo individ ka detyrim moral që
të mos cenojë dinjitetin personal të tjetrit. Qeveritë, me
nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, dhe të detyruar
me kushtetutat e tyre, nuk kanë vetëm obligim moral, por edhe
detyrim ligjor.
■Puna vullnetare është mjaft e rëndësishme si për ju ashtu edhe për të tjerët
rreth jush. Për ju sepse ju ndihmon të ndiheni më mirë shpirtërisht dhe për të
tjerët pasi ju po i ndihmoni me diçka. Në fakt personat që bëjnë punë vullnetare
në vendin tonë janë pak por më poshtë do të gjeni 5 arsye që ndoshta di t’ju
bëjnë ta shikoni punën vullnetare me tjetër sy e t’i shtoheni edhe ju listës së
personave që bëjnë punë vullnetare për komunitetin apo për njerëzit në nevojë.
■Lidheni me komunitetin
■Ndërtoni ndjekjen tuaj në rrjetet sociale
■Ndërtoni ndjekjen tuaj në rrjetet sociale
■Rrisni ekspozimin dhe avanconi në karrierën tuaj
■Ju bën qytetar më të mirë
■Pse të bëni punë vullnetare?
■ Po, ka përfitime të taksave, përfitime të mëdha biznese dhe përfitime edhe
. më të mëdha shpirtërore. Vullnetarizmi ju bën ta shihni botën me tjetër sy .
. dhe ju ndihmon të jeni më optimist për të ardhmen, t’i shihni gjërat me . .
. pozitivitet si deh të jeni me këmbë në tokë.
■Puna vullnetare është mjaft e rëndësishme si për ju ashtu edhe për të tjerët
rreth jush. Për ju sepse ju ndihmon të ndiheni më mirë shpirtërisht dhe për të
tjerët pasi ju po i ndihmoni me diçka. Në fakt personat që bëjnë punë vullnetare
në vendin tonë janë pak por më poshtë do të gjeni 5 arsye që ndoshta di t’ju
bëjnë ta shikoni punën vullnetare me tjetër sy e t’i shtoheni edhe ju listës së
personave që bëjnë punë vullnetare për komunitetin apo për njerëzit në nevojë.
■Lidheni me komunitetin
■Ndërtoni ndjekjen tuaj në rrjetet sociale
■Ndërtoni ndjekjen tuaj në rrjetet sociale
■Rrisni ekspozimin dhe avanconi në karrierën tuaj
■Ju bën qytetar më të mirë
■Pse të bëni punë vullnetare?
■ Po, ka përfitime të taksave, përfitime të mëdha biznese dhe përfitime edhe
. më të mëdha shpirtërore. Vullnetarizmi ju bën ta shihni botën me tjetër sy .
. dhe ju ndihmon të jeni më optimist për të ardhmen, t’i shihni gjërat me . .
. pozitivitet si deh të jeni me këmbë në tokë.
Qytetaria 8 portofoli Ideart
Në Shqipëri njihen dy grupime të mëdha etnografike, të konsiderara që
nga mesi i shek.XVIII, që janë: Gegëria në veri të lumit Shkumbin dhe
Toskëria në jug të tij. Gegëria përbëhej nga Gegëria e mirëfilltë,
Dukagjini apo Leknia, Malësia dhe Fushat Bregdetare të Veriut, kurse
në Toskëri bënin pjesë: Toskëria e mirëfilltë, Myzeqeja, Labëria e
Çamëria. Natyrisht, përbrenda këtyre krahinave etnografike ekzistonin
edhe ndarje të tjera më të vogla.
Në kuzhinat shqiptare zakonisht përdoreshin enë balte, prej druri dhe prej bakri për gatimin e ushqimit, pjekjen
e bukës dhe ruajtjen e bylmeteve. Përdorimi më shumë i njërit grup apo tjetrit varej nga forca ekonomike e
familjes dhe nga mjedisi gjeografik i vendosjes së objektit. Në familjet e varfëra fshatare mbizotëronin enët prej
druri dhe ato prej balte. Raporti i tyre ndryshonte varësisht nga vendodhja e fshatrave. Në zonat malore
mbizotëronin enët prej druri si në ato të ngrenies, të bylmetit apo ato të ruajtjes së zahireve (ushqimet e
konservuara). Në zonat fushore mbizotëronin ënët prej balte si ato që përdoreshin për ngrënie dhe për ruajtjen
e ushqimit, ato për mbajtjen e bulmetit dhe enët e ujit. Rrallë ndonjë enë mund të ishte prej druri apo prej bakri.
Në familjet me të ardhura mesatare dhe për më shumë në familjet e pasura, mbizotëronin enët prej bakri dhe
ato prej porcelani. Edhe mobilimi i mjediseve të përdorura për fjetje ndryshonte sipas pozicionit gjeografik dhe
forcës ekonomike të familjes. Zakonisht këto mjedise ishin mjaft të thjeshta. Në zonat malore me klimë të ftohtë
antarët e familjes flinin në shtretër prej druri mjaft të thjeshte të shtruar me fier të thatë ose me kashtë, të
mbuluara me plafe prej leshi. Në zonat fushore të Shqipërisë së mesme dhe sidomos në Myzeqe flinin në
shtroje të vendosura mbi dysheme. Në qytete këtyre mjediseve u kushtohej më shumë vëmendje, duke i paisur
me shtretër, me dyshek dhe çarçafë të endur në avlëmend shtëpish. Njëkohësisht me këto mjedise zinin vend
dhe baule të madhësive të ndryshme, ku ruheshin rrobat e çiftit dhe të fëmijve të tyre. Kujdes më i veçantë u
kushtohej dhomave të caktuara për pritjen e miqve. Në disa raste ato ambjente u ngjanin ekspozitave të vogla
etnografike në të cilat mund të admiroje llojet e shtrojeve më të mira, si qilima, sexhade, velenca, jastekë etj;
gdhendje të ndryshme në dru si tavanet, kapakët e dollapeve, trapazanët etj, etj. Perveç këtyre në këto dhoma
gjithnjë ishin të pranishme enë të ndryshme prej bakri apo prej balte e porcelani, takëmi i kafesë, instrumentet
popullor të krahinës, armë të varura në mur etj. Veçanërisht në qytete dhomat e miqve shquheshin për paisjet e
shumta e të punuara me mjeshtri, sidomos në familjet e pasura, mund të shiheshin mobilje e paisje të ardhura
nga qendrat e zhvilluara të vendeve evropiane si dhe nga vendet e Lindjes. Të gjitha këto mjedise dhe paisje të
tjera ishin pjesë e mënyrës së jetesës të krahinave të ndryshme shqiptare. Ndërkohë edhe veglat e punës të
përdorura nga bujqit, blegëtorët apo zanatçinjtë e ndryshëm, pasqyrojnë mënyrën e jetesës.
Trashëgimia kulturore është trashëgimi fizike e artefakteve dhe objekteve (atributeve) të një grupi ose të shoqërisë të cilat
janë të trashëguara nga gjeneratat e kaluara, tek gjeneratat e tashme me qëllim të kujdesit për të mirën e brezave të
ardhshëm. Trashëgimia kulturore përfshin pronën kulturore e njohur edhe si kultura materiale (të tillë si ndërtesat,
monumentet, peizazhet, librat, veprat e artit dhe objektet e ndryshme), kulturën shpirtërore, (të tilla si folklori, traditat, gjuha
dhe njohurit tradicionale), si dhe trashëgiminë natyrore (duke përfshirë peisazhet e rëndësishme kulturore dhe biodiversitetin).
Akti i qëllimshëm i ruajtjes së trashëgimisë kulturore për të ardhmen është i njohur si konservim (Anglishtja
amerikane:preservation).
Llojet e trashëgimisë
1. Kultura materjale
Muzeologjia
Shkenca arkivore
Konservimi (i trashëgimisë kulturore)
Konservimi artistik
Konservimi arkeologjik
Konservimi arkitektonik
Arkiva filmike
Konservimi i regjistrimeve fonografike
Konservimi digjital
2. Kultura shpirtërore
folklori
historia orale
ruajtja e gjuhës
3. Trashëgimia natyrore
Konservimi i trashëgimisë natyrore përfshin:
Konservimi i varieteteve të rralla
Bimët e rrala nacionale
Qytetaria 8 portofoli Ideart
1 sur 14

Recommandé

Edukatë qytetare - SlideShare par
Edukatë qytetare - SlideShare Edukatë qytetare - SlideShare
Edukatë qytetare - SlideShare Doniza Maliqi
6.1K vues18 diapositives
Psikologji Sociale par
Psikologji SocialePsikologji Sociale
Psikologji SocialeAnida Ago
2.6K vues2 diapositives
Qytetari (familja ) par
Qytetari (familja )Qytetari (familja )
Qytetari (familja )jona jona
8.4K vues28 diapositives
Social par
SocialSocial
Socialelvakastrati
1.2K vues14 diapositives
Roli i Kultures ne formimin e individit par
Roli i Kultures ne formimin e individitRoli i Kultures ne formimin e individit
Roli i Kultures ne formimin e individitKejti Cela
14.3K vues10 diapositives
Punim Seminarik par
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim SeminarikAstrit Agaj
3.6K vues16 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Qytetaria 8 portofoli Ideart

Familja rendesia e saj ne jeten tone par
Familja rendesia e saj ne jeten toneFamilja rendesia e saj ne jeten tone
Familja rendesia e saj ne jeten toneInternet VloraAlb
7.1K vues3 diapositives
Ora edukative Te drejtat e femijeve par
Ora edukative    Te drejtat e femijeve Ora edukative    Te drejtat e femijeve
Ora edukative Te drejtat e femijeve Adriana Skenderi (Tafani)
34.4K vues25 diapositives
A e keni zbuluar bukurinë par
A e keni zbuluar bukurinëA e keni zbuluar bukurinë
A e keni zbuluar bukurinëRregullatIslame
507 vues97 diapositives
A e keni zbuluar bukurinë par
A e keni zbuluar bukurinëA e keni zbuluar bukurinë
A e keni zbuluar bukurinëLexo dhe Mëso
4 vues97 diapositives
A e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetë par
A e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetëA e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetë
A e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetëLexo dhe Mëso
6 vues97 diapositives
Leksion 1 (Psikologji Sociale) 2.ppt par
Leksion 1 (Psikologji Sociale) 2.pptLeksion 1 (Psikologji Sociale) 2.ppt
Leksion 1 (Psikologji Sociale) 2.pptElona Hasmujaj
3 vues31 diapositives

Similaire à Qytetaria 8 portofoli Ideart(10)

A e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetë par Lexo dhe Mëso
A e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetëA e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetë
A e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetë
Misioni i-paqes-per-shqiptaret par ali lacej
Misioni i-paqes-per-shqiptaretMisioni i-paqes-per-shqiptaret
Misioni i-paqes-per-shqiptaret
ali lacej306 vues
3.5-3.6 TE DREJTAT NE KONFLIKT DHE KUFIZIMET DHE DOKUMENTET THEMELORE.pptx par brajanosmani
3.5-3.6 TE DREJTAT NE KONFLIKT DHE KUFIZIMET DHE DOKUMENTET THEMELORE.pptx3.5-3.6 TE DREJTAT NE KONFLIKT DHE KUFIZIMET DHE DOKUMENTET THEMELORE.pptx
3.5-3.6 TE DREJTAT NE KONFLIKT DHE KUFIZIMET DHE DOKUMENTET THEMELORE.pptx
brajanosmani357 vues
Identiteti i çamërisë në fokusin e integrimit par ali lacej
Identiteti i çamërisë në fokusin e integrimitIdentiteti i çamërisë në fokusin e integrimit
Identiteti i çamërisë në fokusin e integrimit
ali lacej367 vues

Plus de Mario Peleshka

Bima, Fotosinteza , Pjeset e bimes, funksionet par
Bima, Fotosinteza , Pjeset e bimes, funksionetBima, Fotosinteza , Pjeset e bimes, funksionet
Bima, Fotosinteza , Pjeset e bimes, funksionetMario Peleshka
2.5K vues10 diapositives
Një jetë e shëndetshme par
Një jetë e shëndetshmeNjë jetë e shëndetshme
Një jetë e shëndetshmeMario Peleshka
2.7K vues12 diapositives
Akustika par
AkustikaAkustika
AkustikaMario Peleshka
470 vues1 diapositive
Powerpoint Theme par
Powerpoint ThemePowerpoint Theme
Powerpoint ThemeMario Peleshka
1.2K vues30 diapositives
Kultura, traditat dhe veshjet popullore par
Kultura, traditat dhe veshjet populloreKultura, traditat dhe veshjet popullore
Kultura, traditat dhe veshjet populloreMario Peleshka
7.5K vues132 diapositives
Dëgjimi par
DëgjimiDëgjimi
DëgjimiMario Peleshka
2.1K vues7 diapositives

Plus de Mario Peleshka(16)

Bima, Fotosinteza , Pjeset e bimes, funksionet par Mario Peleshka
Bima, Fotosinteza , Pjeset e bimes, funksionetBima, Fotosinteza , Pjeset e bimes, funksionet
Bima, Fotosinteza , Pjeset e bimes, funksionet
Mario Peleshka2.5K vues
Kultura, traditat dhe veshjet popullore par Mario Peleshka
Kultura, traditat dhe veshjet populloreKultura, traditat dhe veshjet popullore
Kultura, traditat dhe veshjet popullore
Mario Peleshka7.5K vues
Shpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe Galileo par Mario Peleshka
Shpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe GalileoShpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe Galileo
Shpejtësia, nxitimi, Njutoni dhe Galileo
Mario Peleshka11.8K vues
The history of technology in people's homes par Mario Peleshka
The history of technology in people's homesThe history of technology in people's homes
The history of technology in people's homes
Mario Peleshka1.4K vues
Gjetja e përqindjes në një biznes par Mario Peleshka
Gjetja e përqindjes në një biznesGjetja e përqindjes në një biznes
Gjetja e përqindjes në një biznes
Mario Peleshka21.6K vues
Permbledhje e Gramatikave të gjuhës par Mario Peleshka
Permbledhje e Gramatikave të gjuhësPermbledhje e Gramatikave të gjuhës
Permbledhje e Gramatikave të gjuhës
Mario Peleshka8.7K vues
Përshtatja lokale dhe stinore par Mario Peleshka
Përshtatja lokale dhe stinorePërshtatja lokale dhe stinore
Përshtatja lokale dhe stinore
Mario Peleshka4.5K vues
Nje sistem i ri me Nikola Kopernikun par Mario Peleshka
Nje sistem i ri me Nikola KopernikunNje sistem i ri me Nikola Kopernikun
Nje sistem i ri me Nikola Kopernikun
Mario Peleshka1K vues

Qytetaria 8 portofoli Ideart

 • 2. •Familja •Grupet shoqërore •Komuniteti •Instuticionet dhe shërbimet në ndihmë të komunitetit •Vlerat qytetare •Përgjegjësitë qytetare •Roli i qytetarit në shoqëri
 • 3. Familja (lat. familia, nga famulus – rob shtëpie, shërbëtor) është njësia shoqërore me e vogel e perbere nga dy ose me shume persona te cilet kane midis tyre lidhje martesore, gjaku ose biresimi; qe jetojne ne te njejtin mjedis per nje kohe relativisht te gjate, kane marrdhenie kulturore dhe ekonomike te perbashketa si dhe perkujdesen per njeri-tjetrin . Sipas nenit 16(3) të Deklaratës të Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut "Familja është njësia bazë grupore e shoqërisë dhe i jepet mbrojtje nga shoqëria dhe shteti".
 • 4. Me termin grup nënkuptojmë bashkësi njerëzish të cilat janë të ndryshme për nga natyra e tyre, të ndryshme për nga madhësia dhe të ndryshme për nga qëllimet e tyre. Grupet i njohim dhe distancojmë në baze te me shume kritereve : njerezit ne ato kane marredhenie me stabile sociale te cilat i manifestojme ; jane te orientuar kah njeri tjetri gjate kryerjes se aktiviteteve te ndryshme ; ndajne gjera te njejta ; te ata egziston vetedija per perkatesi ne grup. Kur i rigrupojme njerezit ne baze te disa karakteristikave : gjinise, moshes, profesionit e te ngjajshme atehere behet fjale per grupe latente. Per shkak te numrit te madh te grupeve te ndryshme, analistet jane orientuar per njohjen e grupeve themelore. GRUPET THEMELORE NE SHOQERI Me klasifikimin e grupeve, me se shumti hasim keto grupe : grupet primare ; grupet e vogla ; grupet e kufizuara ; grupet sekondare.
 • 5. Një komunitet zakonisht konsiderohet si një njësi sociale (një grup njerëzish), që kanë diçka të përbashkët, të tilla si normat, vlerat, identitetin. Marrëdhënie të qëndrueshme që shtrihen përtej lidhjeve të menjëhershëm gjenealogjike të përcaktojë një ndjenjë të komunitetit. Njerëzit kanë tendencë për të përcaktuar këto lidhje sociale aq e rëndësishme për identitetin e tyre, praktikë, dhe role në institucionet sociale si familje, shtëpi, punë, qeveria, shoqëria, apo njerëzimit, në përgjithësi.
 • 6. Instuticionet dhe shërbimet në ndihmë të komunitetit Institucioni (lat.: institutio = udhëzues, drejtues) në sociologji është një mekanizëm apo strukturë sociale bashkëpunuese e rendit shoqëror që ndikon në sjelljen e dy apo më shumë individëve. Institucionet kanë qëllime shoqërore dhe janë të përhershme dhe kapërcejnë jetët dhe synimet njerëzore, dhe janë të afta të përpilojnë dhe zbatojnë ligjet dhe normat e sjelljes njerëzore. Me termin "institucion" shpesh herë kuptohet një organizatë. Fillimi i sherbimit mjeksor te organizuar eshte qe nga koha e mbas Luftes se Dyte Boterore. Shenjat e par ate nje sherbimi te kontrrolluar nga shteti jane dukur qe ne kohen e mbreterise. Vecanerisht ne ate kohe iu kushtua rendesi luftes kunder TBC dhe Malarjes. Ne vitet 1960 dalin edhe mjeket e pare nga UT. Kjo solli edhe mundesine e krijimit ten je berthame te mire ne Tirane. Me vone ndryshimi I dyte cilesor eshte rreth viteve 1978- 1980, kur u shtua numuri i mjekeve mjaft, madje edhe ne forme te sforcuar, per te plotesuar nevojat e fshatit.
 • 7. Vlerat janë elemente prej të cilave përbëhet kultura. Funksioni kryesor i vlerave kulturore është lidhja ndërmjet vete e pjesëtarëve të një bashkësie ose shoqërie. Vlerat e përbashkëta ndihmojnë lidhjen dhe bashkëpunimin ndërmjet popujve të ndryshëm. Si janë krijuar vlerat ? Vlerat kulturore janë krijuar dhe vazhdojnë të krijohen gjatë tërë procesit të zhvillimit të shoqërisë njerëzore. Krijimin e vlerave kulturore e kanë mundësuar shumë faktorë. Vlerat janë orientim për sjelljet tona. Fuqia e mendjes, imagjinata, por edhe fuqia e ndjenjave si dashuria, gëzimi, frika, dhembja, pikëllimi, etj., kanë qenë, po ashtu, faktorë të krijimit të vlerave. Faktor tjetër i krijimit të vlerave është ndërveprimi i njeriut me natyrën. Vlerat dhe llojet e tyre Ka lloje të ndryshme të vlerave, të cilat janë vlerat materiale dhe vlerat shpirtërore. Të dy këto lloje vlerash përmbushen në mënyrë reciproke. Vlerat që kanë mbetur nga e kaluara janë edhe të natyrës shpirtërore, edhe të asaj materiale. Dinjiteti njerëzor, mikpritja, besnikëria, janë vlera morale që janë krijuar në epokat e mëparshme dhe ato mbesin edhe sot aktuale.
 • 8. Përgjegjësitë janë rrjedhojë logjike e të drejtave të njeriut. Për t’u mbrojtur, çdo e drejtë bart përgjegjësitë përkatëse, edhe për qytetarët edhe për shtetin. Çdo individ ka detyrim moral që të mos cenojë dinjitetin personal të tjetrit. Qeveritë, me nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, dhe të detyruar me kushtetutat e tyre, nuk kanë vetëm obligim moral, por edhe detyrim ligjor.
 • 9. ■Puna vullnetare është mjaft e rëndësishme si për ju ashtu edhe për të tjerët rreth jush. Për ju sepse ju ndihmon të ndiheni më mirë shpirtërisht dhe për të tjerët pasi ju po i ndihmoni me diçka. Në fakt personat që bëjnë punë vullnetare në vendin tonë janë pak por më poshtë do të gjeni 5 arsye që ndoshta di t’ju bëjnë ta shikoni punën vullnetare me tjetër sy e t’i shtoheni edhe ju listës së personave që bëjnë punë vullnetare për komunitetin apo për njerëzit në nevojë. ■Lidheni me komunitetin ■Ndërtoni ndjekjen tuaj në rrjetet sociale ■Ndërtoni ndjekjen tuaj në rrjetet sociale ■Rrisni ekspozimin dhe avanconi në karrierën tuaj ■Ju bën qytetar më të mirë ■Pse të bëni punë vullnetare? ■ Po, ka përfitime të taksave, përfitime të mëdha biznese dhe përfitime edhe . më të mëdha shpirtërore. Vullnetarizmi ju bën ta shihni botën me tjetër sy . . dhe ju ndihmon të jeni më optimist për të ardhmen, t’i shihni gjërat me . . . pozitivitet si deh të jeni me këmbë në tokë. ■Puna vullnetare është mjaft e rëndësishme si për ju ashtu edhe për të tjerët rreth jush. Për ju sepse ju ndihmon të ndiheni më mirë shpirtërisht dhe për të tjerët pasi ju po i ndihmoni me diçka. Në fakt personat që bëjnë punë vullnetare në vendin tonë janë pak por më poshtë do të gjeni 5 arsye që ndoshta di t’ju bëjnë ta shikoni punën vullnetare me tjetër sy e t’i shtoheni edhe ju listës së personave që bëjnë punë vullnetare për komunitetin apo për njerëzit në nevojë. ■Lidheni me komunitetin ■Ndërtoni ndjekjen tuaj në rrjetet sociale ■Ndërtoni ndjekjen tuaj në rrjetet sociale ■Rrisni ekspozimin dhe avanconi në karrierën tuaj ■Ju bën qytetar më të mirë ■Pse të bëni punë vullnetare? ■ Po, ka përfitime të taksave, përfitime të mëdha biznese dhe përfitime edhe . më të mëdha shpirtërore. Vullnetarizmi ju bën ta shihni botën me tjetër sy . . dhe ju ndihmon të jeni më optimist për të ardhmen, t’i shihni gjërat me . . . pozitivitet si deh të jeni me këmbë në tokë.
 • 11. Në Shqipëri njihen dy grupime të mëdha etnografike, të konsiderara që nga mesi i shek.XVIII, që janë: Gegëria në veri të lumit Shkumbin dhe Toskëria në jug të tij. Gegëria përbëhej nga Gegëria e mirëfilltë, Dukagjini apo Leknia, Malësia dhe Fushat Bregdetare të Veriut, kurse në Toskëri bënin pjesë: Toskëria e mirëfilltë, Myzeqeja, Labëria e Çamëria. Natyrisht, përbrenda këtyre krahinave etnografike ekzistonin edhe ndarje të tjera më të vogla.
 • 12. Në kuzhinat shqiptare zakonisht përdoreshin enë balte, prej druri dhe prej bakri për gatimin e ushqimit, pjekjen e bukës dhe ruajtjen e bylmeteve. Përdorimi më shumë i njërit grup apo tjetrit varej nga forca ekonomike e familjes dhe nga mjedisi gjeografik i vendosjes së objektit. Në familjet e varfëra fshatare mbizotëronin enët prej druri dhe ato prej balte. Raporti i tyre ndryshonte varësisht nga vendodhja e fshatrave. Në zonat malore mbizotëronin enët prej druri si në ato të ngrenies, të bylmetit apo ato të ruajtjes së zahireve (ushqimet e konservuara). Në zonat fushore mbizotëronin ënët prej balte si ato që përdoreshin për ngrënie dhe për ruajtjen e ushqimit, ato për mbajtjen e bulmetit dhe enët e ujit. Rrallë ndonjë enë mund të ishte prej druri apo prej bakri. Në familjet me të ardhura mesatare dhe për më shumë në familjet e pasura, mbizotëronin enët prej bakri dhe ato prej porcelani. Edhe mobilimi i mjediseve të përdorura për fjetje ndryshonte sipas pozicionit gjeografik dhe forcës ekonomike të familjes. Zakonisht këto mjedise ishin mjaft të thjeshta. Në zonat malore me klimë të ftohtë antarët e familjes flinin në shtretër prej druri mjaft të thjeshte të shtruar me fier të thatë ose me kashtë, të mbuluara me plafe prej leshi. Në zonat fushore të Shqipërisë së mesme dhe sidomos në Myzeqe flinin në shtroje të vendosura mbi dysheme. Në qytete këtyre mjediseve u kushtohej më shumë vëmendje, duke i paisur me shtretër, me dyshek dhe çarçafë të endur në avlëmend shtëpish. Njëkohësisht me këto mjedise zinin vend dhe baule të madhësive të ndryshme, ku ruheshin rrobat e çiftit dhe të fëmijve të tyre. Kujdes më i veçantë u kushtohej dhomave të caktuara për pritjen e miqve. Në disa raste ato ambjente u ngjanin ekspozitave të vogla etnografike në të cilat mund të admiroje llojet e shtrojeve më të mira, si qilima, sexhade, velenca, jastekë etj; gdhendje të ndryshme në dru si tavanet, kapakët e dollapeve, trapazanët etj, etj. Perveç këtyre në këto dhoma gjithnjë ishin të pranishme enë të ndryshme prej bakri apo prej balte e porcelani, takëmi i kafesë, instrumentet popullor të krahinës, armë të varura në mur etj. Veçanërisht në qytete dhomat e miqve shquheshin për paisjet e shumta e të punuara me mjeshtri, sidomos në familjet e pasura, mund të shiheshin mobilje e paisje të ardhura nga qendrat e zhvilluara të vendeve evropiane si dhe nga vendet e Lindjes. Të gjitha këto mjedise dhe paisje të tjera ishin pjesë e mënyrës së jetesës të krahinave të ndryshme shqiptare. Ndërkohë edhe veglat e punës të përdorura nga bujqit, blegëtorët apo zanatçinjtë e ndryshëm, pasqyrojnë mënyrën e jetesës.
 • 13. Trashëgimia kulturore është trashëgimi fizike e artefakteve dhe objekteve (atributeve) të një grupi ose të shoqërisë të cilat janë të trashëguara nga gjeneratat e kaluara, tek gjeneratat e tashme me qëllim të kujdesit për të mirën e brezave të ardhshëm. Trashëgimia kulturore përfshin pronën kulturore e njohur edhe si kultura materiale (të tillë si ndërtesat, monumentet, peizazhet, librat, veprat e artit dhe objektet e ndryshme), kulturën shpirtërore, (të tilla si folklori, traditat, gjuha dhe njohurit tradicionale), si dhe trashëgiminë natyrore (duke përfshirë peisazhet e rëndësishme kulturore dhe biodiversitetin). Akti i qëllimshëm i ruajtjes së trashëgimisë kulturore për të ardhmen është i njohur si konservim (Anglishtja amerikane:preservation). Llojet e trashëgimisë 1. Kultura materjale Muzeologjia Shkenca arkivore Konservimi (i trashëgimisë kulturore) Konservimi artistik Konservimi arkeologjik Konservimi arkitektonik Arkiva filmike Konservimi i regjistrimeve fonografike Konservimi digjital 2. Kultura shpirtërore folklori historia orale ruajtja e gjuhës 3. Trashëgimia natyrore Konservimi i trashëgimisë natyrore përfshin: Konservimi i varieteteve të rralla Bimët e rrala nacionale