DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q4_W5.docx

GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: TAGAYTAY CITY INTEGRATED SCHOOL Grade Level: I
Teacher: MARJORIE JEN I. CREDO Learning Area: ARALING PANLIPUNAN
Teaching Dates and
Time: MAY 29 – JUNE 2, 2023 (WEEK 5) Quarter: 4TH QUARTER
I. LAYUNIN LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
A. PAMANTAYANG
PANGNILALAMAN
Ang mga mag-aaral ay
naipamamalas ang pag- unawa at
pagpapahalaga sa konsepto ng
distansya sa paglalarawan ng
sariling kapaligirang ginagalawan
tulad ng tahanan at paaralan at
ng kahalagahan ng pagpapanatili
at pangangalaga nito.
Ang mga mag-aaral ay
naipamamalas ang pag- unawa at
pagpapahalaga sa konsepto ng
distansya sa paglalarawan ng
sariling kapaligirang ginagalawan
tulad ng tahanan at paaralan at ng
kahalagahan ng pagpapanatili at
pangangalaga nito.
Ang mga mag-aaral ay
naipamamalas ang pag- unawa at
pagpapahalaga sa konsepto ng
distansya sa paglalarawan ng
sariling kapaligirang ginagalawan
tulad ng tahanan at paaralan at ng
kahalagahan ng pagpapanatili at
pangangalaga nito.
Ang mga mag-aaral ay
naipamamalas ang pag- unawa at
pagpapahalaga sa konsepto ng
distansya sa paglalarawan ng
sariling kapaligirang ginagalawan
tulad ng tahanan at paaralan at ng
kahalagahan ng pagpapanatili at
pangangalaga nito.
Ang mga mag-aaral ay
naipamamalas ang pag- unawa at
pagpapahalaga sa konsepto ng
distansya sa paglalarawan ng
sariling kapaligirang ginagalawan
tulad ng tahanan at paaralan at ng
kahalagahan ng pagpapanatili at
pangangalaga nito.
B. PAMANTAYAN SA
PAGGANAP
Ang mga mag-aaral ay
nakagagamit ng konsepto ng
distansya sa paglalarawan ng
pisikal na kapaligirang
ginagalawan.
Ang mga mag-aaral ay
nakapagpapakita ng payak na
Gawain sa pagpapanatili at
pangangalaga ng kapaligirang
ginagalawan.
Ang mga mag-aaral ay nakagagamit
ng konsepto ng distansya sa
paglalarawan ng pisikal na
kapaligirang ginagalawan.
Ang mga mag-aaral ay
nakapagpapakita ng payak na
Gawain sa pagpapanatili at
pangangalaga ng kapaligirang
ginagalawan.
Ang mga mag-aaral ay nakagagamit
ng konsepto ng distansya sa
paglalarawan ng pisikal na
kapaligirang ginagalawan.
Ang mga mag-aaral ay
nakapagpapakita ng payak na
Gawain sa pagpapanatili at
pangangalaga ng kapaligirang
ginagalawan.
Ang mga mag-aaral ay
nakagagamit ng konsepto ng
distansya sa paglalarawan ng
pisikal na kapaligirang
ginagalawan.
Ang mga mag-aaral ay
nakapagpapakita ng payak na
Gawain sa pagpapanatili at
pangangalaga ng kapaligirang
ginagalawan.
Ang mga mag-aaral ay nakagagamit
ng konsepto ng distansya sa
paglalarawan ng pisikal na
kapaligirang ginagalawan.
Ang mga mag-aaral ay
nakapagpapakita ng payak na
Gawain sa pagpapanatili at
pangangalaga ng kapaligirang
ginagalawan.
C. MGA KASANAYAN SA
PAGKATUTO (Isulat ang code
ng bawat kasanayan)
AP1 KAP-IVf-10
Nakakagawa ng payak na mapa
ng silid-aralan.
AP1 KAP-IVg-11
Naipaliliwanag ang konsepto ng
distansya sa pamamagitan ng
nabuong mapa ng silid-aralan.
AP1 KAP-IVg-11
Naipaliliwanag ang distansya ng
mga bagay sa isa’t isa sa loob ng
silid-aralan.
AP1 KAP-IVg-11
Naipapaliwanag ang distansya ng
mga mag-aaral sa ibang mga bagay
sa silid-aralan.
Performance Task
-Gawaing Pang-Sining/Reporting
II. NILALAMAN
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
Pahina 77-79 Pahina 72-74 Pahina 72-74 Pahina 72-74
2. Mga Pahina sa Kagamitang
Pangmag-aaral Pahina 50 LM Pahina 39 LM Pahina 40-41 LM Pahina 42 LM
B. Kagamitan
Mga larawan , tsart,plaskard ng
mga salita,video tungkol sa mapa
Mga larawan , tsart,plaskard ng mga
pananda ng direksyon
Mga larawan ng mga bagay na
makikita sa loob ng silid-aralan,
plaskard ng mga salita
Mga larawan ng mga bagay na
makikita sa loob ng silid-aralan,
plaskard ng mga salita
III.
A. Balik-aral at/o pagsisimula
ng bagong aralin
Ano-ano ang mga gamit sa loob
ng silid-aralan?
Ipakita sa klase ang kanilang mga
nagawang mapa ng silid-aralan.
Ano-ano ang mga bagay o
kagamitan ang madalas na
ginagamit sa silid-aralan?
Mula sa pisara,alin ang mga gamit
na nagpapakita ng distansiyang
malapit/malayo?
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin
Ipasuri sa mga mag-aaral ang
mga larawan. Itanong kung alin
sa mga larawan kanilang nakikita
sa silid-aralan.
Hikayatin ang bawat mag-aaral na
magbigay ng kanilang paglalarawan
sa ginawang mapa ng silid-aralan.
Magpakita ng mga larawan ng mga
kagamitan na makikita sa loob ng
silid-aralan.
Tukuyin ang mga ito.
Ipaayos ang mga salita upang
mabuo ang pangungusap:
Ang distansiya ay nagpapakita ng
lapit o layo.
Anong kaalaman ang inyong
nabuo?
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin
Ipakulay ang mga larawan na
nakikita nila sa loob ng silid-
aralan.
Ano ang distansya?
Tumawag ng mga mag-aaral na
sagutin ang katanungan.
Ano ang kaugnayan ng mga
kagamitan na ito sa ating mga
gawain sa loob ng silid-aralan?
Magpakita ng larawan ng isang
mag-aaral na malapit o malayo sa
bagay na nasa loob ng silid-aralan.
Itanong: Ano ang inyong napansin
sa larawan?
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
Pagtalakay ng Teksto:
Magdaos ng isang talakayan ukol
sa mga larawan na nasa pisara.
Pagtalakay ng Teksto:
Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang
konsepto ng distansya base sa mapa
na kanilang ginawa.
Tumawag ng piling mag-aaral.
Pangkatin ang mga larawan na
madalas gamitin at mga bagay na
madalang na gamitin.
Paano mo malalaman kung malayo
o malapit ang isang bagay ?
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Hikayatin ang mga bata na
magsalita sa harapan ng klase.
Ipakita sa mga mag-aaral ang
distansya sa pamamagitan ng
nabuong mapa ng silid-aralan.
Ipaliwanag ang mga bagay sa loob
ng silid-aralan ukol sa distansya.
Tumawag ng ilang mag-aaral
upang ipaliwanag ang distansya ng
mga mag-aaral sa ibang mga bagay
sa silid-aralan. Maaaring gumamit
ng mga pansukat.
F. Paglinang sa kabihasnan
(Tungo sa Formative
Assessment)
Ipakuha ang larawan ng mapa sa
pisara at ipaliwanag sa mag-aaral
ito.
Oral na Partisipasyon Presentasyon ng Awtput Oral na Partisipasyon
G. Paglalapat ng aralin sa
pang-araw-araw na buhay
Bilang isang mag-aaral sa baiting
1, bakit kailangan mong malaman
ang mapa ng isang lugar ?
Kapag ikaw ay pumunta sa isang
lugar mula sa inyong tahanan paano
mo malalaman ang distansya nito?
Sa iyong palagay bakit mas madalas
nating gamitin ang mga bagay na
ito kaysa sa mga ibang kagamitan
sa loob ng silid-aralan?
Pagsagot sa mga katanungan na
may kinalaman sa distansiya.
H. Paglalahat ng aralin
Ano ang nauunawaan ninyo
patungkol sa mapa?
Bigyang diin ang kaisipan sa
Tandaan , pah. 42 ng LM
Bigyang diin ang kaisipan sa
Tandaan , pah. 42 ng LM
Tandaan :
Ang distansya ay nagpapakita ng
lapit o layo sa pagitan ng dalawang
bagay.
I. Pagtataya ng aralin
Pangkatang Gawain:
Gawain 3 sa pahina 50 ng LM:
Pag-aralan ang itsura ng inyong
silid-aralan at gumuhit ng mapa
nito.
Pangkatang Gawain:
Ipagawa ang Gawain 1 sa pahina 39
ng LM
Gawain 2 sa pahina 40-41 ng LM:
Tingnan at suriin mo ang mga
larawan na nagpapakita ng
distansiyang malapit o malayo.
Gawain 3 sa pahina 42 ng LM:
Subukin mong sukatin ang
distansiya ng mga bagay na
nakatala sa ibaba. Isulat kung ilang
hakbang ang layo sa pagitan ng
dalawang bagay.
J.Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at remediation
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
___ bilang ng Mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa Pagtataya
___ bilang ng Mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa Pagtataya
___ bilang ng Mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa Pagtataya
___ bilang ng Mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa Pagtataya
___ bilang ng Mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa Pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng gawain para
sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng gawain para sa
remediation
___ bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng gawain para sa
remediation
___ bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng gawain para
sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mga mag-
aaral na naka-unawa sa aralin
___Oo ___Hindi
____ bilang ng mag-aaral na
naka-unawa sa aralin
___Oo ___Hindi
____ bilang ng mag-aaral na naka-
unawa sa aralin
___Oo ___Hindi
____ bilang ng mag-aaral na naka-
unawa sa aralin
___Oo ___Hindi
____ bilang ng mag-aaral na naka-
unawa sa aralin
___Oo ___Hindi
____ bilang ng mag-aaral na naka-
unawa sa aralin
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiya sa
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos?
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation
in
doing their tasks
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation
in
doing their tasks
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation
in
doing their tasks
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan
sa tulong ng aking
punongguro?
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
__ Bullying among pupils
__ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs
__ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/
Internet Lab
Prepared by: Noted by:
MARJORIE JEN I. CREDO MARISSA E. CAPISTRANO, EdD
Class Adviser Principal I
__ Additional Clerical works
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be
used as Instructional Materials
__ local poetical composition
__ Additional Clerical works
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be used
as Instructional Materials
__ local poetical composition
__ Additional Clerical works
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be used
as Instructional Materials
__ local poetical composition
__ Additional Clerical works
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be used
as Instructional Materials
__ local poetical composition
__ Additional Clerical works
Planned Innovations:
__ Localized Videos
__ Making big books from
views of the locality
__ Recycling of plastics to be used
as Instructional Materials
__ local poetical composition
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko
guro?
The lesson have successfully
delivered due to:
___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson
___ worksheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
Cooperation in
doing their tasks
The lesson have successfully
delivered due to:
___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson
___ worksheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks
The lesson have successfully
delivered due to:
___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson
___ worksheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation
in
doing their tasks
The lesson have successfully
delivered due to:
___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson
___ worksheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation
in
doing their tasks
The lesson have successfully
delivered due to:
___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson
___ worksheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well:
___ Group collaboration
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation
in
doing their tasks
1 sur 4

Recommandé

DLL_MTB 2_Q2_W8.docx par
DLL_MTB 2_Q2_W8.docxDLL_MTB 2_Q2_W8.docx
DLL_MTB 2_Q2_W8.docxMylaOcaa1
42 vues5 diapositives
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu july 31 to august 4 par
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu   july 31 to august 4AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu   july 31 to august 4
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu july 31 to august 4DIEGO Pomarca
12.7K vues4 diapositives
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx par
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxDLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxJEANELLEVELASCO
44 vues4 diapositives
Q4-MELC BASED DLL-AP-WK.5.docx par
Q4-MELC BASED DLL-AP-WK.5.docxQ4-MELC BASED DLL-AP-WK.5.docx
Q4-MELC BASED DLL-AP-WK.5.docxMaritessDalesErguiza
35 vues4 diapositives
Arts3 q1 mod2_ilusyonngespasyo_final07182020 par
Arts3 q1 mod2_ilusyonngespasyo_final07182020Arts3 q1 mod2_ilusyonngespasyo_final07182020
Arts3 q1 mod2_ilusyonngespasyo_final07182020LLOYDSTALKER
253 vues19 diapositives
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx par
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxPaulineErikaCagampan
28 vues3 diapositives

Contenu connexe

Similaire à DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q4_W5.docx

week 1.docx par
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docxmalaybation
4 vues5 diapositives
Day 5 week 1.docx par
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDixieRamos2
89 vues7 diapositives
DLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (1).docx par
DLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (1).docxDLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (1).docx
DLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (1).docxJaineVieLiquiganFern
6 vues6 diapositives
Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docx par
Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docxFilipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docx
Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docxDCISGradeTen
345 vues6 diapositives
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx par
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docxGinaBarol1
18 vues8 diapositives
dll-esp-10-2nd-quarter.docx par
dll-esp-10-2nd-quarter.docxdll-esp-10-2nd-quarter.docx
dll-esp-10-2nd-quarter.docxHonneylouCortesiano
86 vues6 diapositives

Similaire à DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q4_W5.docx(20)

Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docx par DCISGradeTen
Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docxFilipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docx
Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docx
DCISGradeTen345 vues
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx par GinaBarol1
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx
GinaBarol118 vues
4 FLYERS AND LEAFLETS at PROMO MAT..docx par SuShisunIigo
4 FLYERS AND LEAFLETS at PROMO MAT..docx4 FLYERS AND LEAFLETS at PROMO MAT..docx
4 FLYERS AND LEAFLETS at PROMO MAT..docx
SuShisunIigo45 vues
Teaching Strategies World history par Zarren Gaddi
Teaching Strategies World historyTeaching Strategies World history
Teaching Strategies World history
Zarren Gaddi3.5K vues
week 1.docx par glaisa3
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docx
glaisa347 vues
week 1.docx par glaisa3
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docx
glaisa344 vues

DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q4_W5.docx

  • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: TAGAYTAY CITY INTEGRATED SCHOOL Grade Level: I Teacher: MARJORIE JEN I. CREDO Learning Area: ARALING PANLIPUNAN Teaching Dates and Time: MAY 29 – JUNE 2, 2023 (WEEK 5) Quarter: 4TH QUARTER I. LAYUNIN LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES A. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag- unawa at pagpapahalaga sa konsepto ng distansya sa paglalarawan ng sariling kapaligirang ginagalawan tulad ng tahanan at paaralan at ng kahalagahan ng pagpapanatili at pangangalaga nito. Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag- unawa at pagpapahalaga sa konsepto ng distansya sa paglalarawan ng sariling kapaligirang ginagalawan tulad ng tahanan at paaralan at ng kahalagahan ng pagpapanatili at pangangalaga nito. Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag- unawa at pagpapahalaga sa konsepto ng distansya sa paglalarawan ng sariling kapaligirang ginagalawan tulad ng tahanan at paaralan at ng kahalagahan ng pagpapanatili at pangangalaga nito. Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag- unawa at pagpapahalaga sa konsepto ng distansya sa paglalarawan ng sariling kapaligirang ginagalawan tulad ng tahanan at paaralan at ng kahalagahan ng pagpapanatili at pangangalaga nito. Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag- unawa at pagpapahalaga sa konsepto ng distansya sa paglalarawan ng sariling kapaligirang ginagalawan tulad ng tahanan at paaralan at ng kahalagahan ng pagpapanatili at pangangalaga nito. B. PAMANTAYAN SA PAGGANAP Ang mga mag-aaral ay nakagagamit ng konsepto ng distansya sa paglalarawan ng pisikal na kapaligirang ginagalawan. Ang mga mag-aaral ay nakapagpapakita ng payak na Gawain sa pagpapanatili at pangangalaga ng kapaligirang ginagalawan. Ang mga mag-aaral ay nakagagamit ng konsepto ng distansya sa paglalarawan ng pisikal na kapaligirang ginagalawan. Ang mga mag-aaral ay nakapagpapakita ng payak na Gawain sa pagpapanatili at pangangalaga ng kapaligirang ginagalawan. Ang mga mag-aaral ay nakagagamit ng konsepto ng distansya sa paglalarawan ng pisikal na kapaligirang ginagalawan. Ang mga mag-aaral ay nakapagpapakita ng payak na Gawain sa pagpapanatili at pangangalaga ng kapaligirang ginagalawan. Ang mga mag-aaral ay nakagagamit ng konsepto ng distansya sa paglalarawan ng pisikal na kapaligirang ginagalawan. Ang mga mag-aaral ay nakapagpapakita ng payak na Gawain sa pagpapanatili at pangangalaga ng kapaligirang ginagalawan. Ang mga mag-aaral ay nakagagamit ng konsepto ng distansya sa paglalarawan ng pisikal na kapaligirang ginagalawan. Ang mga mag-aaral ay nakapagpapakita ng payak na Gawain sa pagpapanatili at pangangalaga ng kapaligirang ginagalawan. C. MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO (Isulat ang code ng bawat kasanayan) AP1 KAP-IVf-10 Nakakagawa ng payak na mapa ng silid-aralan. AP1 KAP-IVg-11 Naipaliliwanag ang konsepto ng distansya sa pamamagitan ng nabuong mapa ng silid-aralan. AP1 KAP-IVg-11 Naipaliliwanag ang distansya ng mga bagay sa isa’t isa sa loob ng silid-aralan. AP1 KAP-IVg-11 Naipapaliwanag ang distansya ng mga mag-aaral sa ibang mga bagay sa silid-aralan. Performance Task -Gawaing Pang-Sining/Reporting II. NILALAMAN A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Pahina 77-79 Pahina 72-74 Pahina 72-74 Pahina 72-74 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmag-aaral Pahina 50 LM Pahina 39 LM Pahina 40-41 LM Pahina 42 LM B. Kagamitan Mga larawan , tsart,plaskard ng mga salita,video tungkol sa mapa Mga larawan , tsart,plaskard ng mga pananda ng direksyon Mga larawan ng mga bagay na makikita sa loob ng silid-aralan, plaskard ng mga salita Mga larawan ng mga bagay na makikita sa loob ng silid-aralan, plaskard ng mga salita
  • 2. III. A. Balik-aral at/o pagsisimula ng bagong aralin Ano-ano ang mga gamit sa loob ng silid-aralan? Ipakita sa klase ang kanilang mga nagawang mapa ng silid-aralan. Ano-ano ang mga bagay o kagamitan ang madalas na ginagamit sa silid-aralan? Mula sa pisara,alin ang mga gamit na nagpapakita ng distansiyang malapit/malayo? B. Paghahabi sa layunin ng aralin Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga larawan. Itanong kung alin sa mga larawan kanilang nakikita sa silid-aralan. Hikayatin ang bawat mag-aaral na magbigay ng kanilang paglalarawan sa ginawang mapa ng silid-aralan. Magpakita ng mga larawan ng mga kagamitan na makikita sa loob ng silid-aralan. Tukuyin ang mga ito. Ipaayos ang mga salita upang mabuo ang pangungusap: Ang distansiya ay nagpapakita ng lapit o layo. Anong kaalaman ang inyong nabuo? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Ipakulay ang mga larawan na nakikita nila sa loob ng silid- aralan. Ano ang distansya? Tumawag ng mga mag-aaral na sagutin ang katanungan. Ano ang kaugnayan ng mga kagamitan na ito sa ating mga gawain sa loob ng silid-aralan? Magpakita ng larawan ng isang mag-aaral na malapit o malayo sa bagay na nasa loob ng silid-aralan. Itanong: Ano ang inyong napansin sa larawan? D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Pagtalakay ng Teksto: Magdaos ng isang talakayan ukol sa mga larawan na nasa pisara. Pagtalakay ng Teksto: Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang konsepto ng distansya base sa mapa na kanilang ginawa. Tumawag ng piling mag-aaral. Pangkatin ang mga larawan na madalas gamitin at mga bagay na madalang na gamitin. Paano mo malalaman kung malayo o malapit ang isang bagay ? E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Hikayatin ang mga bata na magsalita sa harapan ng klase. Ipakita sa mga mag-aaral ang distansya sa pamamagitan ng nabuong mapa ng silid-aralan. Ipaliwanag ang mga bagay sa loob ng silid-aralan ukol sa distansya. Tumawag ng ilang mag-aaral upang ipaliwanag ang distansya ng mga mag-aaral sa ibang mga bagay sa silid-aralan. Maaaring gumamit ng mga pansukat. F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) Ipakuha ang larawan ng mapa sa pisara at ipaliwanag sa mag-aaral ito. Oral na Partisipasyon Presentasyon ng Awtput Oral na Partisipasyon G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay Bilang isang mag-aaral sa baiting 1, bakit kailangan mong malaman ang mapa ng isang lugar ? Kapag ikaw ay pumunta sa isang lugar mula sa inyong tahanan paano mo malalaman ang distansya nito? Sa iyong palagay bakit mas madalas nating gamitin ang mga bagay na ito kaysa sa mga ibang kagamitan sa loob ng silid-aralan? Pagsagot sa mga katanungan na may kinalaman sa distansiya. H. Paglalahat ng aralin Ano ang nauunawaan ninyo patungkol sa mapa? Bigyang diin ang kaisipan sa Tandaan , pah. 42 ng LM Bigyang diin ang kaisipan sa Tandaan , pah. 42 ng LM Tandaan : Ang distansya ay nagpapakita ng lapit o layo sa pagitan ng dalawang bagay. I. Pagtataya ng aralin Pangkatang Gawain: Gawain 3 sa pahina 50 ng LM: Pag-aralan ang itsura ng inyong silid-aralan at gumuhit ng mapa nito. Pangkatang Gawain: Ipagawa ang Gawain 1 sa pahina 39 ng LM Gawain 2 sa pahina 40-41 ng LM: Tingnan at suriin mo ang mga larawan na nagpapakita ng distansiyang malapit o malayo. Gawain 3 sa pahina 42 ng LM: Subukin mong sukatin ang distansiya ng mga bagay na nakatala sa ibaba. Isulat kung ilang hakbang ang layo sa pagitan ng dalawang bagay.
  • 3. J.Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation IV. MGA TALA V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya ___ bilang ng Mag-aaral na nakakuha ng 80% sa Pagtataya ___ bilang ng Mag-aaral na nakakuha ng 80% sa Pagtataya ___ bilang ng Mag-aaral na nakakuha ng 80% sa Pagtataya ___ bilang ng Mag-aaral na nakakuha ng 80% sa Pagtataya ___ bilang ng Mag-aaral na nakakuha ng 80% sa Pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng gawain para sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng gawain para sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng gawain para sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng gawain para sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mga mag- aaral na naka-unawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ bilang ng mag-aaral na naka-unawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ bilang ng mag-aaral na naka- unawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ bilang ng mag-aaral na naka- unawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ bilang ng mag-aaral na naka- unawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ bilang ng mag-aaral na naka- unawa sa aralin D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiya sa pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks F. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyunan sa tulong ng aking punongguro? __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab
  • 4. Prepared by: Noted by: MARJORIE JEN I. CREDO MARISSA E. CAPISTRANO, EdD Class Adviser Principal I __ Additional Clerical works Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __ Additional Clerical works Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __ Additional Clerical works Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __ Additional Clerical works Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __ Additional Clerical works Planned Innovations: __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? The lesson have successfully delivered due to: ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs ___ uncomplicated lesson ___ worksheets ___ varied activity sheets Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks The lesson have successfully delivered due to: ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs ___ uncomplicated lesson ___ worksheets ___ varied activity sheets Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks The lesson have successfully delivered due to: ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs ___ uncomplicated lesson ___ worksheets ___ varied activity sheets Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks The lesson have successfully delivered due to: ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs ___ uncomplicated lesson ___ worksheets ___ varied activity sheets Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks The lesson have successfully delivered due to: ___ pupils’ eagerness to learn ___ complete/varied IMs ___ uncomplicated lesson ___ worksheets ___ varied activity sheets Strategies used that work well: ___ Group collaboration ___ Games ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Rereading of Paragraphs/ Poems/Stories ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s Cooperation in doing their tasks