SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  2
Télécharger pour lire hors ligne
Magandang

                                                      10
gustong mag-FP; mga health center, para sa     HPV na sanhi ng kanser sa cervix. Ang pagkapa
ligtas na pagpapaanak, mas mahirap na serbis­    sa suso at Pap smear ay nakakatuklas ng maa-


                                                           Dahilan na
yong RH tulad ng paglagay ng IUD, at paglunas    gang palatandaan ng kanser na kayang pagalin-
sa mga impeksyong naihahawa sa pagtatalik; at    gin kung maagang lulunasan. Lahat ng mga ito’y
mga ospital, para sa pang-emerhensyang panga­    bahagi ng RH na edukasyon at pangangalaga.
ngalaga sa buntis at kasisilang na sanggol, at FP  Hindi pinapatindi ng kontraseptibo ang panga­
na gumagamit ng operasyon. Ang malakas na
pasilidad pang-RH ay magiging gulugod ng isang
                          nib sa kanser; pinapababa nga ng combined pills
                          ang tsansa ng kanser sa obaryo at sa lining ng              Ipasa Na
sistema ng pampublikong pasilidad na malakas
at patas ang pagkakatalaga.
                          matris.
                                                               ang RH Bill
                          10
                               MAGTIPID NG PERA NA MAGAGAMIT


8                                                      N
    MAGBIGAY SA KABATAAN NG TAMA AT            SA DAGDAG NA PAGPONDO SA MGA             OONG 1998, ang RH ay matamlay na
    POSITIBONG EDUKASYON SA SEKSWALIDAD          PANGANGAILANGANG SOSYAL               prog­ ama na gustong ibuwelo ng 2
                                                            r
     Sa ngayon,                  Kung gagamit ng moder-                kalihim ng DOH sa buong sistemang pangkalu-
karamihan ng ka-                  nong paraan ang lahat ng                sugan. Ngayon, ang RH o reproductive health ay
bataan ay puma-                   na­ gangailangan nito,
                            n                          bukambibig at tumimo na sa isipan ng publiko.
pasok sa relasyon                  tataas ang gastos                   Suportado ng mayorya ang RH sa walang kata-
at maging sa                    sa FP mula P1.9 B                   pusang mga survey, habang putok ang pagde-
pag-aasawa na                    tungo sa P4.0 B, pero                 bate nito sa Kongreso at sa nakaraang eleksyon
walang napulot                   ang gastos medikal para sa               ng pangulo. Bakit okey sa mayorya ang RH?
na sistema-                     di-sinadyang pagbubuntis ay babagsak mula       Maraming malalim at praktikal na dahilan. Eto
tikong gabay                               P3.5 B tungo sa P0.6 B.      ang 10 na madaling maintindihan:
mula sa anumang institusyon ng lipunan.                    Mga P0.8 B ang lala-
Dahil lang sa isang maling sekswal na desis­                    bas na katipiran.    NAGAGAWA NG RH NA ...                                                      1
yon, maraming kabataang babae at lalaki ang                     May ebidensya
                                                        PROTEKTAHAN ANG KALUSUGAN AT
nawawalan ng kinabukasan, ng kalusugan o                       rin na mas
                                                        BUHAY NG MGA NANAY
maging ng buhay. Magiit tayo na magbigay ng                       malaki ang
voters’ education sa bagong botante para sa                       pinopondo        Ayon sa WHO (World Health
isang aktibidad na nagaganap minsan sa 3 taon,                     sa kalusugan    Organization), ang 15% ng pag-
pero hinahayaan natin na halos walang pagha-                      at edukasyon    bubuntis ay nauuwi sa kom-
handa ang kabataan na humarap sa                            ng mga       plikasyon na kayang magpaospital
malalaking yugto ng buhay gaya                            pamil­ ang
                                              y       o pumatay sa babae. Mula lang
ng pagdadalaga, pagbibinata at                           mas kaunti ang     sa higit 2 milyong pagluwal ng
sekswal na pagsibol.                               anak.          buhay na sanggol, may 300,000
                                                      komplikasyong nagaganap


9
   BAWASAN ANG                                             bawat taon. Ito’y 7 ulit na
   PAGKAMATAY MULA SA                                          malaki sa nabilang ng DOH na
   KANSER                                                nagka-TB, 19 ulit sa nagkasakit
 Ang pagpaliban sa sex, pag-                                       sa puso, at 20 ulit sa nagka-malaria
iwas sa maraming katalik o                                         na babae. Resulta, higit 11 babae
pag-condom ay makakapigil                                         ang walang saysay na namamatay
                             Nasa www.rhbill.org at www.likhaan.org/rhan ang
sa kulugo sa ari o impeksyong             pinagmulan ng mga datos at dagdag na impormasyon
                                                      bawat araw.
4
 Subok nang solusyon sa mga komplikasyong      ITAGUYOD ANG MAKATUWIRANG PALAKAD        Kung lahat ng gustong mag-agwat o huminto
maternal ang sapat na dami ng bihasang taga­     PARA SA MAHIHIRAP               sa panga­ ganak ay gagamit ng modernong FP,
                                                       n
paanak, at maagap na pagdala sa ospital na may     Sa mga sukatan sa RH, matindi ang      mababawasan ng 500,000 ang aborsyon—
pang-emerhensyang pangangalaga sa buntis.    lamang ng mayayaman sa mahihirap. Halim-      halos 90% ng kabuuang dami. Sa bansa natin na
Sa mga ayaw nang manganak, family planning    bawa sa pagsilang, 94% ng pinakamayamang      matindi ang pagtratong kriminal sa aborsyon, at
(FP) ang pinakamahusay na paraan ng pag-iwas.  mga babae ang may propesyonal o bihasa na     90,000 babae ang naoospital bawat taon dahil
Lahat ng 3 solusyon na ito’y bahagi ng RH.    tagapaanak, kumpara sa 26% lang sa mahihirap.   sa komplikasyon nito, pabaya at walang pusong
                                                  patakaran kung hindi titiyakin na makaiwas ang


2
    MAGLIGTAS SA MGA SANGGOL                                   kababaihan sa pamamagitan ng FP.
     Sa tamang agwat ng panganganak,


                                                  6
    mababawasan ang                                           SUMUPORTA AT MAGTALAGA NG DAGDAG
pagkamatay ng mga                                             NA PAMPUBLIKONG KOMADRONA, NURSE AT
sanggol. Ayon sa                                              DOKTOR
WHO, dapat magpa­                                           Kailangan ng RH saanman may
lipas ng hindi bababa                                        mga tao na nag-
sa 2 taon mula sa panga­                                      bubuo ng kanilang
nganak at sa susunod na pagbubuntis. Sa bansa                            pamil­ a. Halim-
                                                      y
natin, doble ang tsansang mamatay ng sanggol                            bawa, ayon sa ulat
na kulang sa 2 taon ang agwat ng pagsilang    Nasa 3 ulit ang mayayaman na nakapagpatali     ng UN MDG Task
kaysa doon sa umabot ng 3. Mas epektibo at    (tubal ligation) kumpara sa mahihirap. Bahagi   Force, kailangan
akma ang gamit na FP, mas malaki ang tsansa na  ito ng paliwanag bakit sa mayayaman, halos     ng 1 fulltime na
mabuhay ang susunod na anak.           eksakto sa gusto ang bilang ng anak, habang    komadrona para sa
                                                  100–200 na pagpapaanak bawat taon. Kaila­


3
    TUMUGON SA NAKARARAMI NA GUSTO NG     sa mahihirap, sumosobra ng 2. Halos 3 ulit ang
                         pagkamatay ng mga sanggol ng maralita kumpa-    ngan ang iba pang tauhan para sa ilang milyong
    MAS MALIIT NA PAMILYA                                    serbis­ ong prenatal at postnatal, para sa mga
                                                      y
                         ra sa maykaya. Isa ito sa mga dahilan bakit nag-
     Mas gusto na ngayon                                    sanggol na dapat serbisyuhan, at para sa pagha-
                         paplano ng mas maraming anak ang mahihirap.
ng tao ang mas maliit na                                      tid ng FP. Magsisilbi sa araw-araw na panganga­
                         Itataguyod ng batas sa RH ang makatuwirang
pamilya. Nang ma-survey sa                                     ilangan ng maraming komunidad ang ganitong
                         palakad sa kalusugan. Gagawing mas malakas
gustong bilang ng anak,                                       pagpundar ng mga tauhan para sa kalusugang
                         ang pampublikong serbisyo na abot-kamay at
lampas nang kaunti                                         pampubliko.
                         abot-kaya ng mahihirap.
sa 3 ang sagot ng mga


                         5                         7
babaeng nasa 40 pataas,                IIWAS ANG KABABAIHAN SA ABORSYON          TIYAKIN ANG PONDO PARA SA MGA PASILIDAD
pero halos 2 lang ang                                           SA KALUSUGAN AT PATAS NA PAGGAMIT SA
                             Halos lahat ng aborsyon ay dumaan
gusto ng mga teenager                                           MGA ITO
                            muna sa di-sinad­ ang pag-
                                    y
at nasa bandang 20 ang edad.           bubuntis. Sa mga di-sinadyang            Dahil kailangan sa
 Higit pa, madalas mas malaki ang nabubuong   pagbubuntis, 68% ay mula sa            RH, masusuportahan
pamilya kaysa sa gusto ng mag-asawa. Halos 2   mga babaeng walang anumang             ang pagpapahu-
anak lang ang nais ng karaniwang Pinay pero   gamit na FP, at 24% ang mula            say sa iba’t
3 ang kinalalabasan. Sa lahat ng pamilya at   sa gumagamit ng tradisyonal            ibang antas
rehiyon­ mayaman man o mahirap—lampas
    —                    na paraan tulad ng withdrawal           ng pasilidad.
sa gusto ang nabubuong laki ng pamilya, pero   o de-kalendaryo na pag­              Mula ito sa mga barangay health station, para
pinakamalala ang lampas sa hanay ng maralita.  tiyempo ng pagtatalik.               sa pangangalaga sa buntis, sa sanggol at sa

Contenu connexe

En vedette

Medical and Surgical Nursing Review Bullets
Medical and Surgical Nursing Review BulletsMedical and Surgical Nursing Review Bullets
Medical and Surgical Nursing Review Bullets
MarkFredderickAbejo
 
Community Health Nursing (complete)
Community Health Nursing (complete)Community Health Nursing (complete)
Community Health Nursing (complete)
MarkFredderickAbejo
 
Urinary Catheterization Handouts
Urinary Catheterization HandoutsUrinary Catheterization Handouts
Urinary Catheterization Handouts
MarkFredderickAbejo
 
Perioperative Nursing (complete)
Perioperative Nursing (complete)Perioperative Nursing (complete)
Perioperative Nursing (complete)
MarkFredderickAbejo
 

En vedette (20)

December 2012 NLE Tips Funda
December 2012 NLE Tips FundaDecember 2012 NLE Tips Funda
December 2012 NLE Tips Funda
 
Cybercrime Prevention Act
Cybercrime Prevention ActCybercrime Prevention Act
Cybercrime Prevention Act
 
Medical and Surgical Nursing Review Bullets
Medical and Surgical Nursing Review BulletsMedical and Surgical Nursing Review Bullets
Medical and Surgical Nursing Review Bullets
 
Patient's Bill of Rights
Patient's Bill of RightsPatient's Bill of Rights
Patient's Bill of Rights
 
O2 Therapy
O2 TherapyO2 Therapy
O2 Therapy
 
July 2012 nle tips mchn
July 2012 nle tips mchnJuly 2012 nle tips mchn
July 2012 nle tips mchn
 
Oncology Nursing
Oncology NursingOncology Nursing
Oncology Nursing
 
Community Health Nursing (complete)
Community Health Nursing (complete)Community Health Nursing (complete)
Community Health Nursing (complete)
 
Project entrepre nurse
Project entrepre nurseProject entrepre nurse
Project entrepre nurse
 
Philippine nursing board exam review notes
Philippine nursing board exam review notesPhilippine nursing board exam review notes
Philippine nursing board exam review notes
 
Fluids and Electrolytes
Fluids and ElectrolytesFluids and Electrolytes
Fluids and Electrolytes
 
Nursing Process Handouts
Nursing Process HandoutsNursing Process Handouts
Nursing Process Handouts
 
Hematology Handouts
Hematology HandoutsHematology Handouts
Hematology Handouts
 
July 2012 nle tips ms
July 2012 nle tips msJuly 2012 nle tips ms
July 2012 nle tips ms
 
Genito Urinary Nursing
Genito Urinary NursingGenito Urinary Nursing
Genito Urinary Nursing
 
Musculoskeletal Nursing
Musculoskeletal NursingMusculoskeletal Nursing
Musculoskeletal Nursing
 
OB Nursing Bullets
OB Nursing BulletsOB Nursing Bullets
OB Nursing Bullets
 
Urinary Catheterization Handouts
Urinary Catheterization HandoutsUrinary Catheterization Handouts
Urinary Catheterization Handouts
 
Perioperative Nursing (complete)
Perioperative Nursing (complete)Perioperative Nursing (complete)
Perioperative Nursing (complete)
 
Gastrointestinal Nursing
Gastrointestinal NursingGastrointestinal Nursing
Gastrointestinal Nursing
 

Similaire à 10 Good Reason to Pass RH Bill (Tag)

reproductivehealthlaw-190103140217 (2).pdf
reproductivehealthlaw-190103140217 (2).pdfreproductivehealthlaw-190103140217 (2).pdf
reproductivehealthlaw-190103140217 (2).pdf
Angelle Pantig
 
Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year
Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd yearSuliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year
Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year
ApHUB2013
 

Similaire à 10 Good Reason to Pass RH Bill (Tag) (15)

RH_Bill filipinos_for_life
RH_Bill filipinos_for_lifeRH_Bill filipinos_for_life
RH_Bill filipinos_for_life
 
RH_Bill filipinos_for_life
RH_Bill filipinos_for_lifeRH_Bill filipinos_for_life
RH_Bill filipinos_for_life
 
Group 3 orchid suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
Group 3 orchid suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusuganGroup 3 orchid suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
Group 3 orchid suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
 
Apan Reportdocx.docx
Apan Reportdocx.docxApan Reportdocx.docx
Apan Reportdocx.docx
 
Apan Reportdocx.docx
Apan Reportdocx.docxApan Reportdocx.docx
Apan Reportdocx.docx
 
reproductivehealthlaw-190103140217 (2).pdf
reproductivehealthlaw-190103140217 (2).pdfreproductivehealthlaw-190103140217 (2).pdf
reproductivehealthlaw-190103140217 (2).pdf
 
Reproductive Health Law
Reproductive Health LawReproductive Health Law
Reproductive Health Law
 
646870340-RH-LAW .pptx
646870340-RH-LAW          .pptx646870340-RH-LAW          .pptx
646870340-RH-LAW .pptx
 
Maagang Pagbubuntis -- Teenage Pregnancy
Maagang Pagbubuntis -- Teenage PregnancyMaagang Pagbubuntis -- Teenage Pregnancy
Maagang Pagbubuntis -- Teenage Pregnancy
 
(Jerome Generoso) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larangan
(Jerome Generoso) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larangan(Jerome Generoso) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larangan
(Jerome Generoso) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larangan
 
Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year
Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd yearSuliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year
Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year
 
Aralin 8 yunit 3:Mga Programang Pangkalusugan
Aralin 8 yunit 3:Mga Programang PangkalusuganAralin 8 yunit 3:Mga Programang Pangkalusugan
Aralin 8 yunit 3:Mga Programang Pangkalusugan
 
YUNIT III ARALIN 8:Mga Programang Pangkalusugan
YUNIT III ARALIN 8:Mga Programang PangkalusuganYUNIT III ARALIN 8:Mga Programang Pangkalusugan
YUNIT III ARALIN 8:Mga Programang Pangkalusugan
 
Group 3 lily suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
Group 3 lily suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusuganGroup 3 lily suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
Group 3 lily suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
 
Group 3 lily suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
Group 3 lily suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusuganGroup 3 lily suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
Group 3 lily suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
 

Plus de MarkFredderickAbejo

Plus de MarkFredderickAbejo (13)

Female Reproductive System
Female Reproductive SystemFemale Reproductive System
Female Reproductive System
 
Stay healthy during london olympics 2012
Stay healthy during london olympics 2012Stay healthy during london olympics 2012
Stay healthy during london olympics 2012
 
IMCI 2008 Edition by WHO
IMCI 2008 Edition by WHOIMCI 2008 Edition by WHO
IMCI 2008 Edition by WHO
 
July 2012 nle tips funda
July 2012 nle tips fundaJuly 2012 nle tips funda
July 2012 nle tips funda
 
July 2012 nle tips psych
July 2012 nle tips psychJuly 2012 nle tips psych
July 2012 nle tips psych
 
July 2012 nle tips palmer
July 2012 nle tips palmerJuly 2012 nle tips palmer
July 2012 nle tips palmer
 
July 2012 nle tips chn and cd
July 2012 nle tips chn and cdJuly 2012 nle tips chn and cd
July 2012 nle tips chn and cd
 
Prc bon memorandum-order-no-2 b-odc form-series-of-2009
Prc bon memorandum-order-no-2 b-odc form-series-of-2009Prc bon memorandum-order-no-2 b-odc form-series-of-2009
Prc bon memorandum-order-no-2 b-odc form-series-of-2009
 
Prc bon memorandum-order-no-2-series-of-2009
Prc bon memorandum-order-no-2-series-of-2009Prc bon memorandum-order-no-2-series-of-2009
Prc bon memorandum-order-no-2-series-of-2009
 
Prc office order no. 2012 142
Prc office order no. 2012 142Prc office order no. 2012 142
Prc office order no. 2012 142
 
General Psychology: Chapter 4
General Psychology: Chapter 4General Psychology: Chapter 4
General Psychology: Chapter 4
 
General Psychology: Chapter 1
General Psychology: Chapter 1General Psychology: Chapter 1
General Psychology: Chapter 1
 
General Psychology: Chapter 1
General Psychology: Chapter 1General Psychology: Chapter 1
General Psychology: Chapter 1
 

10 Good Reason to Pass RH Bill (Tag)

 • 1. Magandang 10 gustong mag-FP; mga health center, para sa HPV na sanhi ng kanser sa cervix. Ang pagkapa ligtas na pagpapaanak, mas mahirap na serbis­ sa suso at Pap smear ay nakakatuklas ng maa- Dahilan na yong RH tulad ng paglagay ng IUD, at paglunas gang palatandaan ng kanser na kayang pagalin- sa mga impeksyong naihahawa sa pagtatalik; at gin kung maagang lulunasan. Lahat ng mga ito’y mga ospital, para sa pang-emerhensyang panga­ bahagi ng RH na edukasyon at pangangalaga. ngalaga sa buntis at kasisilang na sanggol, at FP Hindi pinapatindi ng kontraseptibo ang panga­ na gumagamit ng operasyon. Ang malakas na pasilidad pang-RH ay magiging gulugod ng isang nib sa kanser; pinapababa nga ng combined pills ang tsansa ng kanser sa obaryo at sa lining ng Ipasa Na sistema ng pampublikong pasilidad na malakas at patas ang pagkakatalaga. matris. ang RH Bill 10 MAGTIPID NG PERA NA MAGAGAMIT 8 N MAGBIGAY SA KABATAAN NG TAMA AT SA DAGDAG NA PAGPONDO SA MGA OONG 1998, ang RH ay matamlay na POSITIBONG EDUKASYON SA SEKSWALIDAD PANGANGAILANGANG SOSYAL prog­ ama na gustong ibuwelo ng 2 r Sa ngayon, Kung gagamit ng moder- kalihim ng DOH sa buong sistemang pangkalu- karamihan ng ka- nong paraan ang lahat ng sugan. Ngayon, ang RH o reproductive health ay bataan ay puma- na­ gangailangan nito, n bukambibig at tumimo na sa isipan ng publiko. pasok sa relasyon tataas ang gastos Suportado ng mayorya ang RH sa walang kata- at maging sa sa FP mula P1.9 B pusang mga survey, habang putok ang pagde- pag-aasawa na tungo sa P4.0 B, pero bate nito sa Kongreso at sa nakaraang eleksyon walang napulot ang gastos medikal para sa ng pangulo. Bakit okey sa mayorya ang RH? na sistema- di-sinadyang pagbubuntis ay babagsak mula Maraming malalim at praktikal na dahilan. Eto tikong gabay P3.5 B tungo sa P0.6 B. ang 10 na madaling maintindihan: mula sa anumang institusyon ng lipunan. Mga P0.8 B ang lala- Dahil lang sa isang maling sekswal na desis­ bas na katipiran. NAGAGAWA NG RH NA ... 1 yon, maraming kabataang babae at lalaki ang May ebidensya PROTEKTAHAN ANG KALUSUGAN AT nawawalan ng kinabukasan, ng kalusugan o rin na mas BUHAY NG MGA NANAY maging ng buhay. Magiit tayo na magbigay ng malaki ang voters’ education sa bagong botante para sa pinopondo Ayon sa WHO (World Health isang aktibidad na nagaganap minsan sa 3 taon, sa kalusugan Organization), ang 15% ng pag- pero hinahayaan natin na halos walang pagha- at edukasyon bubuntis ay nauuwi sa kom- handa ang kabataan na humarap sa ng mga plikasyon na kayang magpaospital malalaking yugto ng buhay gaya pamil­ ang y o pumatay sa babae. Mula lang ng pagdadalaga, pagbibinata at mas kaunti ang sa higit 2 milyong pagluwal ng sekswal na pagsibol. anak. buhay na sanggol, may 300,000 komplikasyong nagaganap 9 BAWASAN ANG bawat taon. Ito’y 7 ulit na PAGKAMATAY MULA SA malaki sa nabilang ng DOH na KANSER nagka-TB, 19 ulit sa nagkasakit Ang pagpaliban sa sex, pag- sa puso, at 20 ulit sa nagka-malaria iwas sa maraming katalik o na babae. Resulta, higit 11 babae pag-condom ay makakapigil ang walang saysay na namamatay Nasa www.rhbill.org at www.likhaan.org/rhan ang sa kulugo sa ari o impeksyong pinagmulan ng mga datos at dagdag na impormasyon bawat araw.
 • 2. 4 Subok nang solusyon sa mga komplikasyong ITAGUYOD ANG MAKATUWIRANG PALAKAD Kung lahat ng gustong mag-agwat o huminto maternal ang sapat na dami ng bihasang taga­ PARA SA MAHIHIRAP sa panga­ ganak ay gagamit ng modernong FP, n paanak, at maagap na pagdala sa ospital na may Sa mga sukatan sa RH, matindi ang mababawasan ng 500,000 ang aborsyon— pang-emerhensyang pangangalaga sa buntis. lamang ng mayayaman sa mahihirap. Halim- halos 90% ng kabuuang dami. Sa bansa natin na Sa mga ayaw nang manganak, family planning bawa sa pagsilang, 94% ng pinakamayamang matindi ang pagtratong kriminal sa aborsyon, at (FP) ang pinakamahusay na paraan ng pag-iwas. mga babae ang may propesyonal o bihasa na 90,000 babae ang naoospital bawat taon dahil Lahat ng 3 solusyon na ito’y bahagi ng RH. tagapaanak, kumpara sa 26% lang sa mahihirap. sa komplikasyon nito, pabaya at walang pusong patakaran kung hindi titiyakin na makaiwas ang 2 MAGLIGTAS SA MGA SANGGOL kababaihan sa pamamagitan ng FP. Sa tamang agwat ng panganganak, 6 mababawasan ang SUMUPORTA AT MAGTALAGA NG DAGDAG pagkamatay ng mga NA PAMPUBLIKONG KOMADRONA, NURSE AT sanggol. Ayon sa DOKTOR WHO, dapat magpa­ Kailangan ng RH saanman may lipas ng hindi bababa mga tao na nag- sa 2 taon mula sa panga­ bubuo ng kanilang nganak at sa susunod na pagbubuntis. Sa bansa pamil­ a. Halim- y natin, doble ang tsansang mamatay ng sanggol bawa, ayon sa ulat na kulang sa 2 taon ang agwat ng pagsilang Nasa 3 ulit ang mayayaman na nakapagpatali ng UN MDG Task kaysa doon sa umabot ng 3. Mas epektibo at (tubal ligation) kumpara sa mahihirap. Bahagi Force, kailangan akma ang gamit na FP, mas malaki ang tsansa na ito ng paliwanag bakit sa mayayaman, halos ng 1 fulltime na mabuhay ang susunod na anak. eksakto sa gusto ang bilang ng anak, habang komadrona para sa 100–200 na pagpapaanak bawat taon. Kaila­ 3 TUMUGON SA NAKARARAMI NA GUSTO NG sa mahihirap, sumosobra ng 2. Halos 3 ulit ang pagkamatay ng mga sanggol ng maralita kumpa- ngan ang iba pang tauhan para sa ilang milyong MAS MALIIT NA PAMILYA serbis­ ong prenatal at postnatal, para sa mga y ra sa maykaya. Isa ito sa mga dahilan bakit nag- Mas gusto na ngayon sanggol na dapat serbisyuhan, at para sa pagha- paplano ng mas maraming anak ang mahihirap. ng tao ang mas maliit na tid ng FP. Magsisilbi sa araw-araw na panganga­ Itataguyod ng batas sa RH ang makatuwirang pamilya. Nang ma-survey sa ilangan ng maraming komunidad ang ganitong palakad sa kalusugan. Gagawing mas malakas gustong bilang ng anak, pagpundar ng mga tauhan para sa kalusugang ang pampublikong serbisyo na abot-kamay at lampas nang kaunti pampubliko. abot-kaya ng mahihirap. sa 3 ang sagot ng mga 5 7 babaeng nasa 40 pataas, IIWAS ANG KABABAIHAN SA ABORSYON TIYAKIN ANG PONDO PARA SA MGA PASILIDAD pero halos 2 lang ang SA KALUSUGAN AT PATAS NA PAGGAMIT SA Halos lahat ng aborsyon ay dumaan gusto ng mga teenager MGA ITO muna sa di-sinad­ ang pag- y at nasa bandang 20 ang edad. bubuntis. Sa mga di-sinadyang Dahil kailangan sa Higit pa, madalas mas malaki ang nabubuong pagbubuntis, 68% ay mula sa RH, masusuportahan pamilya kaysa sa gusto ng mag-asawa. Halos 2 mga babaeng walang anumang ang pagpapahu- anak lang ang nais ng karaniwang Pinay pero gamit na FP, at 24% ang mula say sa iba’t 3 ang kinalalabasan. Sa lahat ng pamilya at sa gumagamit ng tradisyonal ibang antas rehiyon­ mayaman man o mahirap—lampas — na paraan tulad ng withdrawal ng pasilidad. sa gusto ang nabubuong laki ng pamilya, pero o de-kalendaryo na pag­ Mula ito sa mga barangay health station, para pinakamalala ang lampas sa hanay ng maralita. tiyempo ng pagtatalik. sa pangangalaga sa buntis, sa sanggol at sa