Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

โครงงานคอมพิวเตอร์

123 vues

Publié le

-1

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

โครงงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ไปเที่ยวตลาดน้าเกาะกลอย ผู้จัดทาโครงงาน 1. นาย อัครชัยเหลืองสะอาดกุลเลขที่ 2 2. นาย เอกรัฐ เอ็นดูราษฎร เลขที่ 11 3. นาย สาทรกิจ เจริญวงศ์ เลขที่ 13 4. นาย ปัณณทัต เอ้งฉ้วน เลขที่ 20 5. นาย ภานุวัฒน์ บุญเรืองยศศิริ เลขที่ 22 6. นาย รัชชานนท์ ดีหอมศิล เลขที่ 23 7. นางสาว ปรณฎา เดชรุ่ง เลขที่ 26 8. นาสาว ปุณยวีร์ จักวาฬนรสิงห์ เลขที่ 28 9. นางสาว อัญชิสา ทองคา เลขที่ 36 10. นางสาว ปิติพร มะลิวัลย์ เลขที่ 37 ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 6/3 โครงงานนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์ ประจาปี การศึกษาที่ 1/2559 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 2. 2. โครงงานเรื่อง ไปเที่ยวตลาดน้าเกาะกลอยกัน ประเภทของโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ผู้จัดทาโครงงาน 1. นาย อัครชัย เหลืองสะอาดกุล เลขที่ 2 2. นาย เอกรัฐ เอ็นดูราษฎร เลขที่ 11 3. นาย สาทรกิจ เจริญวงศ์ เลขที่ 13 4. นาย ปัณณทัต เอ้งฉ้วน เลขที่ 20 5. นาย ภานุวัฒน์ บุญเรืองยศศิริ เลขที่ 22 6. นาย รัชชานนท์ ดีหอมศิล เลขที่ 23 7. นางสาว ปรณฎา เดชรุ่ง เลขที่ 26 8. นาสาว ปุณยวีร์ จักวาฬนรสิงห์ เลขที่ 28 9. นางสาว อัญชิสา ทองคา เลขที่ 36 10. นางสาว ปิติพร มะลิวัลย์ เลขที่ 37 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา 2559
 3. 3. บทคัดย่อ การจัดทาโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับแ หล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง และผู้ที่ต้องการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ ตลาดน้าเกาะกลอย ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ blogger ในการเผยแพร่สื่อเพื่อการเรียนรู้นั้น ผลจากการจัดทาโครงงานพบว่า การพัฒนาโครงงานโดยการจัดทาสื่อและเผยแพร่ทางเว็บบล็อกเกี่ยวกับ ตลาดน้าเกาะกลอยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงเชิญชวนทั้งในและนอกจังหวัดระยอง ที่น่าสนใจ โดยคณะผู้จัดทาได้ดาเนินงานตามขั้นตอนการดาเนินงานตามที่ได้วางแผนไว้ และนาเสนองานผ่านสื่อการเรียนอินเตอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และสะดวกสบาย รวดเร็ว โดยที่บุคคลทั่วไป สามารถเข้านับชมได้ เป็นเว็บบล็อกที่มีประโยชน์ในหลากหลายด้าน
 4. 4. กิตติกรรมประกาศ โครงงานนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือ และการให้คาปรึกษาจาก มิส เขมจิรา ปลงไสว ที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการทาโครงงานนี้ ขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มทุกคนที่ให้ความร่วมมือและปฎิบัติงานตามขั้นตอนการ ดาเนินงานและตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ ตลาดน้าเกาะกลอย ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการหาข้อมูล ผลที่เกิดจากโครงงานนี้ คณะผู้จัดทาขอมอบความกตัญญูแด่ บิดา มารดา คุณครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี่ด้วย สุดท้ายนี้คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็ นประโยชน์ในก ารศึกษาและผู้ที่สนใจต่อไป คณะผู้จัดทา
 5. 5. สารบัญภาพ หน้า รูปที่ 1 ตลาดน้า เกาะกลอย.................................................................................................... .................................... 3 รูปที่ 2 แผนที่ตลาดน้าเกาะกลอย.............................................................................. ................................................ 4 รูปที่ 3 บล็อก Koh Kloy........................................................................................................... .................................... 6
 6. 6. สารบัญ หน้า บทคัดย่อ...................................................................................................... ................................................ ก กิตติกรรมประกาศ....................................................................................... ............................................. ข สารบัญ........................................................................................................ ............................................... ค สารบัญภาพ................................................................................................. .............................................. จ บทที่ 1.บทนา....................................................................................................... ......................................... 1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน................................................................. .............................. 1 ขอบเขตของโครงงาน................................................................................... ................................ 1 ผลที่คาดว่าจะรับ........................................................................................... .................................. 1
 7. 7. 2.เอกสารที่เกี่ยวข้อง..................................................................................... ..................................... 2-4 3.อุปกรณ์ในการดาเนินงาน.......................................................................... ................................... 5 4.ผลการดาเนินงาน..................................................................................... ..................................... 6 5.สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ...................................................... ............................ 7 ขั้นตอนการดาเนินงาน................................................................................. .................................. 7 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล.............................................................................. ............................... 7 วัสดุ อุปกรณ์ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน.................................................... 7 บรรณานุกรม............................................................................................... ..................................... 8 บทที่ 1 บทนา 1.1 ที่มาและความสาคัญ
 8. 8. จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมีภูมศาสตร์ตั้งอยู่ติดฝั่งชายหาดทะเล ซึ่งเมื่อนึกถึงจังหวัดระยองทุกๆคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องเที่ยว ทะเล ชายหาดสวยๆอย่าง เกาะเสม็ด แต่กลุ่มของเราอยากนาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างแต่มีความน่าส นใจมาก คือ ตลาดน้าเกาะกลอย ซึ่งตลาดน้าเกาะกลอยเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพราะเป็น ตลาดน้าสไตล์ย้อนยุคในแบบไทยๆ ที่ทาให้ผู้มาเยือนรู้สึกถึงความเป็นไทยในสมัยก่อนได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากบรรยากาศที่ดีๆ และ ยังมีร้าน อาการอร่อยๆให้เลือกซื้อเลือกชิมกัน รวมไปถึงกิจกรรม สนุกๆ ที่รวมอยู่ในนี้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งนอกจังหวัดรวมไปถึงนั กท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยคณะผู้จัดทาเห็นถึงความสาคัญ จึงจัดทาสื่อเกี่ยวกับ ตลาดน้าเกาะกลอย ขึ้นมาโดยใช้ www.blogger.com เว้บบล็อกเกี่ยวกับการแนะนาตลาดน้าเกาะกลอย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจในอีกทางหนึ่ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว ตลาดน้าเกาะกลอย รวมไปถึงการเชิญชวนให้มาเที่ยวในสถานที่นี้ ขอบเขตของโครงงาน การสร้างสื่อจากเว็บบล็อก http://dkxslimpi.blogspot.com/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ที่เข้ามารับชมบล็อกได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ 2. มีจานวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดระยอง เพิ่มมากขึ้น 3. ได้นาความรู้มาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว รวมถึงการใช้สื่อสารสนเทศให้ได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น บทที่ 3
 9. 9. อุปกรณ์ และวิธีการดาเนินงาน การทาโครงงานคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ travel.kapook คณะผู้จัดทาโครงงานมีวิธีการดาเนินโครงงาน ตามขั้นตอน ดังนี้ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน 3.1.1 เลือกหัวข้อโครงงานจากคุณครูที่ปรึกษา และวางแผนงาน 3.1.2 เดินทางไปตลาดน้าเกาะกลอย 3.1.3 สร้างเว็บบล็อกโดยนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ตลาดน้าเกาะกลอย ผ่านทาง http://dkxslimpi.blogspot.com/ 3.1.4 จัดทารูปเล่ม 3.2 วีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3.2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับท่องเที่ยว 3.2.2 ศึกษาการทาเว็บบล็อก 3.3 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 3.3.1 คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3.3 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 3.3.1 คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 10. 10. ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เว็บไซต์ Travel.kapook ให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานที่ตั้งและร้านค้าขายของทั้งเสื้อผ้าและร้านอาหาร คณะผู้จัดทาได้ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่ ร้านอาหาร 2.2 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ผ่านทางเว็บบล็อก 2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ตลาดน้าเกาะกลอย 2.1.1 ใครว่าจังหวัดที่มีคาขวัญว่า “ผลไม้รสล้า อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้าปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทราภู่กวีเอก” อย่าง “ระยอง” จะมีแต่น้าทะเลใสๆ หาดทรายสวยๆ ผลไม้เลิศรสเท่านั้น เพราะที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวนักเดินทางได้ไปเก็บเกี่ยวความสุขมากมาย แต่วันนี้กระปุกดอทคอมขอนาเสนอ “ตลาดน้าเกาะกลอย” ตลาดน้าเปิดใหม่ขนาดกะทัดรัด แต่อัดแน่นด้วยความเพลิดเพลิน เอ้า!อย่ารอช้า ใครอยากพักกายพักใจไปเดินลั้นลา ก็ตามเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่า... ตลาดน้าเกาะกลอย ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหลังปั๊มน้ามัน ปตท. บนถนนสาย 36 ตรงข้าม Big C ระยอง เป็นตลาดน้าเปิดใหม่ ในคอนเซ็ป “เพลิดเพลินเดินเล่น ตลาดน้าเกาะกลอย อุ่นไอร่องรอย ความทรงจาครั้งเยาว์วัย” ซึ่งทันที่มราเดินเข้าไปทางประตู คุณจะได้เห็นสะพานไม้ทอดตัวยาวไปสู่ตลาด เพื่อเดินไปสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคชวนให้รื้อฟื้นถึงกลิ่นอายของตลาดเก่าแก่ ในวันวาน โดยตลอดเส้นทางจะมีร้านค้าที่ตกแต่งตกแต่งด้วยคอนเซ็ปยุคเก่าโบราณ ซึ่งมีสินค้าให้เลือกช้อป เช่น เสื้อผ้า ของที่ระลึก ของแต่งบ้าน เครื่องประดับอัญมนี ผ้าบาติกรวดลายเก๋ๆ เป็นต้น และยังมี ร้านอาหารตามสั่ง หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมหวาน ขนม เครื่องดื่มกาแฟโบราณ โดยที่นี่จะเปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 – 21.00 น. ซึ่งตลาดน้าจะตั้งอยู่ ด้านหลังปั้ม ปตท. สี่แยกเกาะกลอย
 11. 11. รูปที่ 1 ตลาดน้ าเกาะกลอย
 12. 12. รูปที่ 2 แผนที่ตลาดน้าเกาะกลอย
 13. 13. บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน 4.1 ผลการพัฒนาโครงงาน ผู้จัดทาทาตามแผนการดาเนินงานที่ได้วางแผนไว้และนาเสนอสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้และเชิญนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจผ่านทางอินเตอร์เน็ตในโลกอ อนไลน์ คือ เว็บบล็อก ที่ทางคณะผู้จัดทาทาขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลทีถูกต้อง 4.2 ตัวอย่างผลงาน รูปที่ 3 บล็อก Koh Kloy
 14. 14. บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินการ การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ Koh Kloy สามารถสรุปผลการดาเนินงานและ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน 5.1.1 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้ถูกต้อง 2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ระยอง 5.2.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้พัฒนาโครงงาน 1. คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 5.2 สรุปผลการดาเนินงาน หลังจากผู้จัดทาด้าเสนอสื่อเพื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจผ่านทาง เว็บบล็อก โดยผู้ที่จัดทา ทาขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามความต้องการมากที่สุด 5.3 ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดทาแผ่นพับ และทาวิดิโอโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นการรีวิวสถานที่เที่ยวให้นักท่องเที่ยวดูเป็นแผนการหรือใช้ในการตัดสิ นใจวางแผนการท่องเที่ยว
 15. 15. บรรณานุกรม ตลาดน้าเกาะกลอย จังหวัด ระยอง แหล่งที่มา – สถานที่จริง ตลาดน้าเกาะกลอย - http://travel.kapook.com/view38788.html วันที่ 17 กันยายน 2559 บล็อก (blogger or wedlogs) แหล่งที่มา - http://dkxslimpi.blogspot.com/

×