Pilvion Master Data Palvelut

Marko Ruusinen
Marko RuusinenEntrepreneur minded high growth professional à Several
Master Data palvelut
Strategia, Prosessit, Toteutus & Tiedon jatkuva ylläpito
© 2013 Pilvion Oy
1
Master Data = Liiketoiminnan ydintiedot
2
Toimittaja-
tiedot
Talous-
tiedot
Asiakas-
tiedot
Tuote-
tiedot
Henkilöstö-
tiedot
© 2013 Pilvion Oy
Liiketoiminnan ydintiedon haasteet
Päällekkäistä
tietosisältöä
Virheellistä tietoa
Maantieteellinen
hajanaisuus
Eri käsitteet ja kieli
Manuaalisia
tietolähteitä
Vanhentuneita
tietojärjestelmiä
Manuaalista ylläpitotyötä
Huolto
Toimitus
Asiakaspalvelu
Tuotekehitys
Tietohallinto
Markkinointi
Myynti
Logistiikka
Tuotanto
Taloushallinto
Henkilöstöhallinto Projektit
Dokumentit
Viestintä
Hankinta
Laskutus
© 2013 Pilvion Oy
3
Verkkokauppa
Alihankkijat
Toimittajat
Käyttöomaisuus
Liiketoiminta vs. IT näkökulma
© 2013 Pilvion Oy
4
Liiketoiminta
IT
Keskitetysti hoidettuAlkutekijöissä
Tiedon hallinta ja hyödyntäminen on vahvasti
osana yrityksen liiketoimintoja, hyvälaatuinen
data tukee operatiivisia prosesseja, selkeät
kanavat ja palvelutasot tiedon ylläpidolle
Tiedonhallintaan ja jakamiseen käytössä
vaadittavat prosessit, henkilöstö, teknologiat,
tietovarastot ja raportointijärjestelmät tukevat
päivittäistä työskentelyä ja päätöksentekoa
Operatiivisilla järjestelmillä on päällekkäisiä
toiminnallisuuksia, manuaalista
tiedonjakamista, yksittäisiä integraatioita ja
ad-hoc raportointia, datan laatuongelmia
Eri liiketoiminnat luovat ja ylläpitävät
itsenäisesti ja omilla säännöillään tietoja,
tiedon jakaminen on haastavaa eri
liiketoimintojen kesken, raportointi on työlästä
Tiedonhallinnan kypsyystaso
Asiakastietojen hallinta
5
Asiakas
360
Mark-
kinointi
Myynti
Tuotteet
Huolto
Itse-
palvelu
Asiakas-
palvelu
Laskutus
Perintä
Liiketoiminnan
näkökulma
Tietohallinnon
näkökulma
KeskitettyAlkutekijöissä
Kypsyystaso
© 2013 Pilvion Oy
Tuotetietojen hallinta
6
Nimikkeet
Tuotteet
Tarjoukset
Tilaukset
Toimitukset
Varaosat
Varastot
Katalogit
Hinnastot
Liiketoiminnan
näkökulma
Tietohallinnon
näkökulma
KeskitettyAlkutekijöissä
Kypsyystaso
© 2013 Pilvion Oy
Toimittajatietojen hallinta
7
Nimikkeet
Toimittajalistat
Varastosaldot
Tuotekatalogit
Tilaustiedot
Alihankkijatiedot
Hinnat
Liiketoiminnan
näkökulma
Tietohallinnon
näkökulma
KeskitettyAlkutekijöissä
Kypsyystaso
© 2013 Pilvion Oy
Ydintietojen hallinnan kypsyystasot
© 2013 Pilvion Oy
8
Alkutekijöissään
•Ei datastandardeja
•Ei selkeää omistajaa
•Ei dokumentoituja prosesseja
•Ei prosessinohjaustyökaluja
•Ei jatkuvaa laadunvalvontaa
•Ydintietoja ei oteta projekteissa
huomioon
•Ad-hoc integraatioita
Alussa
•Master Data on keskustelunaihe
•Joitain datastandardeja tehty
•Osalla ydintiedoista selkeä omistaja
•Osaan ydintiedosta tehdään
laadunvalvontaa
•Ydintiedot otetaan projekteissa
huomioon
Hallinnassa
•Valtaosa datastandardeista tehty
•Ydintiedoille on selkeä omistaja
•Osa prosesseista on dokumentoitu
•Datan laatua valvotaan
systemaattisesti
•Ydintiedot otetaan huomioon
projekteissa
•Integraatiot ovat tiedossa
Optimoitu
•Ydintiedot on standardoitu
•Tiedoille on selkeä omistaja
•Ydintiedon hallinnan prosessit on
dokumentoitu
•Tietojen luominen, päivitys, käyttö ja
arkistointi on systemaattisesti ohjattua
•Tiedon laatua valvotaan
automatisoidusti
•Projektien yhteensopivuudesta ja
master datasta vastataan keskitetysti
Ratkaisut ydintietojen haltuunottoon
Strategia
1. Master Data nykytila- ja
tavoitetila-analyysi
2. Master Data vision ja
strategian muodostaminen
3. Master Data
kehityssuunnitelman
tekeminen
Prosessit
4. Liiketoiminnan
avaintietojen
määrittäminen (Data
Standard)
5. Tiedon hallintamallin
määrittäminen (Data
Governance)
6. Master Data
arkkitehtuurin suunnittelu
(Systems & Integration)
Toteutus
7. Olemassa olevan
tietosisällön kuntotarkastus
8. Tiedon harmonisointi ja
rikastus
9. Järjestelmien
konfigurointi ja integrointi
Ylläpito
10. Tiedon laadun valvonta
(Data Quality)
11. Tiedon ylläpidon
palveluiden määritys (Data
Service Catalogue)
12. Tiedon jatkuva ylläpito
(Data Service Desk)
© 2013 Pilvion Oy
9
Data Service Desk –malli
10
Työnohjaus
Asiantuntija
Asiantuntija
Asiantuntija
Data Service Desk
Palvelukeskus Web PuhelinEmail
Palvelukatalogi
• Kyselyt
• Perustamiset
• Päivitykset
• Tiedon tarkistaminen
• Poimintapyynnöt
• Raportointipyynnöt
• Harmonisointi
• Eräajot
• Jne…
Eskalointi
Palvelukeskus
• Itsepalvelukanava
• Tehtävien lajittelu ja
normalisointi
• Kaikkien tehtävien seuranta
• Ohjeistukset
• Läpinäkyvä raportointi
• Tehokkuuden mittaaminenTietovarastot
Toimenpiteet
Myynti jne… Taloushallinto jne… Tuotanto jne... Asiakkaan sisäiset tukifunktiot
© 2013 Pilvion Oy
Automaatti, esim. Data Quality tool
Palvelukeskuksen tasot
Basic
Request
Call
Email
Self Service Channel
Automated Alert
(Instant Messaging)
Enriched
Request
Escalated
Request
Basic Request: (SPOC)
• Customer/Person
• Service (Service Catalog)
• Description
• Competence Queue
• Ticket Responsible
 1st Contact Resolution Target
Enriched Request: (Back-office)
• Categorization
• Prioritization
• Status
• Configuration Item
• SLA
 1st Tier Resolution Target
Escalated Request: (Partners)
• Escalation Path
• Remote Responsible
• Remote Status
• Linked Problem
 Overall Resolution Target
Level 1
Level 1.5
Level 2
© 2013 Pilvion Oy
11
Data Service Desk prosessimalli
© 2013 Pilvion Oy
12
Data Service
palvelupyyntö
Pyynnön tietojen
rikastaminen
Pyynnön
hyväksyntä
Pyynnön jakelu
Pyynnön suoritus
Muutosten
raportointi
Data Service Desk –osa-alueet
© 2013 Pilvion Oy
13
Tiedon
perustaminen
Tiedon
rikastaminen
Tiedon
harmonisointi
Tieto-
järjestelmien
sisällön
päivittäminen
Tiedon laadun
varmistaminen
Virhe-
tilanteiden
käsittely
Manuaalisten
tiedon
lähteiden
käsittely
Tehtävien priorisointi – esimerkki
© 2013 Pilvion Oy
14
Nimike
täydennetty
laatustandardiin
Nimike valmis
käytettäväksi
Pyyntö uudesta
nimikkeestä
Pyyntö Hyväksyntä Toimitus Rikastaminen Laatustandardi
Muutosten
raportointi
2h 2w60s
Esimerkki palvelun kuvauksesta
© 2013 Pilvion Oy
15
Palvelun omistaja: Markkinointi, CRM-tiimi, Martti Mainosmies
Palvelun asiakkaat:
• Myyntitiimi
• Markkinointitiimi
• Laskutus
• Luotonvalvonta
• Johto
Palvelun kuvaus: Myynti ja markkinointi-tiimeille tarkoitettu palvelu, jossa asiakkaat
perustetaan CRM, EPR ja laskutusjärjestelmiin. Asiakkaiden tiedot varmistetaan D&B
ja PRH:n rekistereistä ja luotonvalvonnasta pyydetään lausunto.
Palvelutaso:
• Palveluaika: arkisin 8-16
• Vasteaika: 1 tunti
• Toimitusaika: käytettävissä: kaksi
tuntia, täydet tiedot kaksi arkipäivää
pyynnön avaamisesta
• Prioriteetti: korkea
Toimitusprosessin omistaja: Keskitetyt palvelut, Johanna Keskikenttä
Toimitusvastuulliset: Pilvion Data-
palvelukeskus, luotonhallinta
Prosessikuvaus:
1. Asiakas on yhteydessä palvelukeskukseen (web, email, puhelin) ja antaa
perustettavan asiakkaan perustiedot
2. Data-palvelukeskuksen järjestelmään avataan palvelupyyntö
3. Asiakas perustetaan CRM-järjestelmään palvelukeskuksen toimesta rikastetuilla
tiedoilla
4. Luotonvalvontaan annetaan toimeksianto luoton tarkistamisesta
5. Asiakas perustetaan toiminnanohjausjärjestelmään
6. Asiakas perustetaan laskutusjärjestelmään
Työkalut:
• Data-palvelukeskuksen
palveluportaali
• Data-palvelukeskuksen työnohjaus
• Fonecta tietokanta
• D&B tietokanta
• ERP client
• CRM client
Tietosisällön omistaja: Markkinointi, Maarit Johtojoki
Tiedon domain ja standardit:
• Vakioidut tietomallikuvaukset
henkilö- ja yritys-datasta (D&B)
Tietolähteet:
• PRH
• D&B
• Fonecta
Tietovarastot:
• CRM
• ERP
Tietosisällön kuvaus:
• N/A
Ydintietojen haltuunoton palvelut
Tietoympäristön
kartoitus
Kartoitetaan
- Liiketoiminnan tarpeet
- Laatuvaatimukset
- Toimintatavat
(Kartoitus ennen IT tai ulkoistushanketta)
Tiedon
haltuunotto
Kunnostetaan
- Harmonisoidaan tiedot
- Kerätään puuttuvat tiedot
- Tarkistetaan oikeellisuus
(Harmonisointi osana IT-hanketta)
Tiedon
Jatkuva
ylläpito
Ylläpidetään
- Keskitetty ylläpito palveluna
- Tiedon laadun valvonta
- Toteutetaan palveluna
(Data Service Desk)
© 2013 Pilvion Oy
16
Kokonaistoimitus
© 2013 Pilvion Oy
17
Tiedon
ylläpitotyö
•Onsite
•Offsite Suomi
•Nearshore
Parhaat
käytännöt
•Kartoitus
•Määrittely
•Koulutus
Prosessi-
ohjelmisto
•Prosessin ohjaus
•Raportointi
•Laadun valvonta
Tyypillisiä työkaluja
© 2013 Pilvion Oy
18
Master Data järjestelmät
(SAP, Microsoft
MDS, Modultek, IBM
InfoSphere, Talend MDM)
Tiedon integrointi
(Talend, Winshuttle, Biztalk, Servic
e-Flow)
Prosessin ohjaus
(Efecte Service Management,
ServiceNow, Zendesk)
Asiakasrajapinta
(Efecte Self Service Channel, Verco
Forms)
Parhaat työkalut ja
menetelmät valitaan
projektikohtaisesti
Palvelunhallinta ja –ohjaus 1/2
19
© 2013 Pilvion Oy
Palvelunhallinta ja –ohjaus 2/2
20
© 2013 Pilvion Oy
Palvelun aloitusprojekti – esimerkki
© 2013 Pilvion Oy
21
Vaihe 0
Kartoitus
Vaihe 1
Suunnittelu
Vaihe 2
Järjestelmät
Vaihe 3
Koulutus
Vaihe 4
Siirtymävaihe
Vaihe 5
Tuotanto
2 viikkoa 2 kuukautta 1 kuukausi
Ydintietojen haltuunotolla saavutettava
kilpailuetu
Parempi
kannattavuus
Parempi
päätöksenteko
Riskienhallinta
Säännösten-
mukaisuus
Selkeämpi
toimintamalli
Kustannus-
tehokkuus
Parempi
muutoskyky
© 2013 Pilvion Oy
22
Liiketoiminnan ydintietojen
haltuunotto ei vaadi uusia
IT-järjestelmiä.
Keskitetyn palvelun avulla
saadaan nykyisestä IT-
ympäristöstä parempi hyöty.
Kustannukset ovat murto-
osa uuden Master Data IT-
hankeen kustannuksista.
Data Service Desk –palvelulla
saavutettava kilpailuetu
Parempi
asiakaspalvelu
Keskitetty palvelu, josta saa kattavasti tukea liiketoiminnan ydintietoihin ja
järjestelmiin
Selkeät palvelut ja palveluajat
Parempi
tehokkuus
Selkeät prosessit, toimintatavat ja mittarit
Annamme palvelutasolupauksen
Matalammat
kiinteät
kustannukset
Ulkoistettu Data Service Desk hoitaa tiedon luomisen ja harmonisoinnin tehtävät
Organisaation omat asiantuntijaresurssit saadaan korkean jalostusasteen töihin
© 2013 Pilvion Oy
23
Data Service Desk tukena
järjestelmäprojekteissa
24
Vanhat
tietojärjestelmät
1. Tiedon
Transformaation
suunnittelu
2. Tiedon Migraatio
© 2013 Pilvion Oy
Master Data palvelut yhteistyössä
© 2013 Pilvion Oy
25
4 4 palvelukeskusta: Joensuussa, Lappeenrannassa,
Kuusamossa ja Puolassa (Katowice)
400 400 IT ja asiakaspalvelun ammattilaista
palvelukeskuksissa
50 % 50 % kaikesta Suomen Service Desk henkilöstöstä
on työllistetty Baronan kautta
10000 10000 henkilöä työllistetään vuosittain
3500 3500 palkansaajaa kuukausitasolla
160 160 miljoonan euron liikevaihto vuonna
Master Data -ratkaisut
Palvelukeskusratkaisut
Barona Solutions – palvelukokonaisuus
© 2013 Pilvion Oy
26
Single Point of Contact - Self Service Channel
1st level specialists
Data Service
Desk
(Master Data
Management)
Application
Support
(Application
problem solving)
Super User
Service
(Administration
tasks)
IT Service Desk
(Infrastructure &
Workstation
support)
24/7 Dispatch
(Catch, Dispatch
& Follow-up)
Baronan palvelukokonaisuus sisältää
• Asiakaspalvelutyön
• Järjestelmät
• Ohjauksen ja raportoinnin
• Tilat ja laitteet
Baronan palvelun avainedut
• Kolme kustannustehokasta palvelukeskusta
• Monikielinen
(suomi, ruotsi, englanti, puola, venäjä & Baltian
kielet)
• Laajennetut palveluajat (16/7, 24/5, 24/7)
2nd level specialists and partners
Menestyksen resepti
© 2013 Pilvion Oy
27
 Laaja kokemus tehokkaasta palvelukeskustoiminnasta
 Laaja kokemus IT palveluiden ohjaamisesta ja
transitioprojekteista
 Käytössä on kolme palvelukeskusta
 Lappeenranta
 Joensuu
 Katowice (Puola)
 Palvelukokonaisuuden optiot*
 Suunnittelu
 Transformaatio
 Asiakaspalvelutyö
 Järjestelmät
 Ohjaus ja raportointi
 Tilat ja laitteet Monipuolinen tiimi
ja laaja osaaminen
Vahvat referenssit ja
organisaatio
Parempi tuottavuus
prosessit/työkalut
Kokonaispalvelu,
jossa SLA-takuu
Kustannussäästöjä
jopa 70%
1 sur 27

Recommandé

Asiakastietojen hallinta ja ylläpito par
Asiakastietojen hallinta ja ylläpitoAsiakastietojen hallinta ja ylläpito
Asiakastietojen hallinta ja ylläpitoMarko Ruusinen
1.6K vues22 diapositives
Excel 2013 Power BI -seminaari par
Excel 2013 Power BI -seminaariExcel 2013 Power BI -seminaari
Excel 2013 Power BI -seminaariSovelto
973 vues29 diapositives
Master datan hallinta osana modernia tietovarastoa - muutosmatka par
Master datan hallinta osana modernia tietovarastoa - muutosmatkaMaster datan hallinta osana modernia tietovarastoa - muutosmatka
Master datan hallinta osana modernia tietovarastoa - muutosmatkaSolita Oy
235 vues8 diapositives
ICT PK-Yrityksessä par
ICT PK-YrityksessäICT PK-Yrityksessä
ICT PK-YrityksessäJanne Kivinen
91 vues24 diapositives
Visualisointi ja tiedon jakamisen käytännöt par
Visualisointi ja tiedon jakamisen käytännötVisualisointi ja tiedon jakamisen käytännöt
Visualisointi ja tiedon jakamisen käytännötMika Aho
14.6K vues72 diapositives
SQL Server 2012 aamiaisseminaari par
SQL Server 2012 aamiaisseminaariSQL Server 2012 aamiaisseminaari
SQL Server 2012 aamiaisseminaariSalcom Group
572 vues37 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Pilvion Master Data Palvelut

Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori par
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriLeila Kaunisharju
24 vues17 diapositives
Kunnossapitoforum 2015-03-25 par
Kunnossapitoforum 2015-03-25Kunnossapitoforum 2015-03-25
Kunnossapitoforum 2015-03-25Pirkka Paronen
382 vues15 diapositives
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut par
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTilastokeskus
243 vues19 diapositives
E L Va 24022010 E Dev par
E L Va 24022010 E DevE L Va 24022010 E Dev
E L Va 24022010 E DevMirva Tapaninen
975 vues56 diapositives
Pilvion Data Care par
Pilvion Data CarePilvion Data Care
Pilvion Data CareMarko Ruusinen
435 vues10 diapositives
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu par
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnitteluSpartaConsulting
1.3K vues19 diapositives

Similaire à Pilvion Master Data Palvelut(20)

Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori par Leila Kaunisharju
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut par Tilastokeskus
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tilastokeskus243 vues
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu par SpartaConsulting
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu
SpartaConsulting1.3K vues
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseen par Mika Aho
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseenEväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseen
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseen
Mika Aho13.1K vues
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas par Tilastokeskus
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Tilastokeskus927 vues
Analytiikka toiminnan kehittämisessä par Jari Jussila
Analytiikka toiminnan kehittämisessäAnalytiikka toiminnan kehittämisessä
Analytiikka toiminnan kehittämisessä
Jari Jussila2.6K vues
Gofore, tiedolla johtaminen par Gofore
Gofore, tiedolla johtaminenGofore, tiedolla johtaminen
Gofore, tiedolla johtaminen
Gofore729 vues

Pilvion Master Data Palvelut

 • 1. Master Data palvelut Strategia, Prosessit, Toteutus & Tiedon jatkuva ylläpito © 2013 Pilvion Oy 1
 • 2. Master Data = Liiketoiminnan ydintiedot 2 Toimittaja- tiedot Talous- tiedot Asiakas- tiedot Tuote- tiedot Henkilöstö- tiedot © 2013 Pilvion Oy
 • 3. Liiketoiminnan ydintiedon haasteet Päällekkäistä tietosisältöä Virheellistä tietoa Maantieteellinen hajanaisuus Eri käsitteet ja kieli Manuaalisia tietolähteitä Vanhentuneita tietojärjestelmiä Manuaalista ylläpitotyötä Huolto Toimitus Asiakaspalvelu Tuotekehitys Tietohallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Tuotanto Taloushallinto Henkilöstöhallinto Projektit Dokumentit Viestintä Hankinta Laskutus © 2013 Pilvion Oy 3 Verkkokauppa Alihankkijat Toimittajat Käyttöomaisuus
 • 4. Liiketoiminta vs. IT näkökulma © 2013 Pilvion Oy 4 Liiketoiminta IT Keskitetysti hoidettuAlkutekijöissä Tiedon hallinta ja hyödyntäminen on vahvasti osana yrityksen liiketoimintoja, hyvälaatuinen data tukee operatiivisia prosesseja, selkeät kanavat ja palvelutasot tiedon ylläpidolle Tiedonhallintaan ja jakamiseen käytössä vaadittavat prosessit, henkilöstö, teknologiat, tietovarastot ja raportointijärjestelmät tukevat päivittäistä työskentelyä ja päätöksentekoa Operatiivisilla järjestelmillä on päällekkäisiä toiminnallisuuksia, manuaalista tiedonjakamista, yksittäisiä integraatioita ja ad-hoc raportointia, datan laatuongelmia Eri liiketoiminnat luovat ja ylläpitävät itsenäisesti ja omilla säännöillään tietoja, tiedon jakaminen on haastavaa eri liiketoimintojen kesken, raportointi on työlästä Tiedonhallinnan kypsyystaso
 • 8. Ydintietojen hallinnan kypsyystasot © 2013 Pilvion Oy 8 Alkutekijöissään •Ei datastandardeja •Ei selkeää omistajaa •Ei dokumentoituja prosesseja •Ei prosessinohjaustyökaluja •Ei jatkuvaa laadunvalvontaa •Ydintietoja ei oteta projekteissa huomioon •Ad-hoc integraatioita Alussa •Master Data on keskustelunaihe •Joitain datastandardeja tehty •Osalla ydintiedoista selkeä omistaja •Osaan ydintiedosta tehdään laadunvalvontaa •Ydintiedot otetaan projekteissa huomioon Hallinnassa •Valtaosa datastandardeista tehty •Ydintiedoille on selkeä omistaja •Osa prosesseista on dokumentoitu •Datan laatua valvotaan systemaattisesti •Ydintiedot otetaan huomioon projekteissa •Integraatiot ovat tiedossa Optimoitu •Ydintiedot on standardoitu •Tiedoille on selkeä omistaja •Ydintiedon hallinnan prosessit on dokumentoitu •Tietojen luominen, päivitys, käyttö ja arkistointi on systemaattisesti ohjattua •Tiedon laatua valvotaan automatisoidusti •Projektien yhteensopivuudesta ja master datasta vastataan keskitetysti
 • 9. Ratkaisut ydintietojen haltuunottoon Strategia 1. Master Data nykytila- ja tavoitetila-analyysi 2. Master Data vision ja strategian muodostaminen 3. Master Data kehityssuunnitelman tekeminen Prosessit 4. Liiketoiminnan avaintietojen määrittäminen (Data Standard) 5. Tiedon hallintamallin määrittäminen (Data Governance) 6. Master Data arkkitehtuurin suunnittelu (Systems & Integration) Toteutus 7. Olemassa olevan tietosisällön kuntotarkastus 8. Tiedon harmonisointi ja rikastus 9. Järjestelmien konfigurointi ja integrointi Ylläpito 10. Tiedon laadun valvonta (Data Quality) 11. Tiedon ylläpidon palveluiden määritys (Data Service Catalogue) 12. Tiedon jatkuva ylläpito (Data Service Desk) © 2013 Pilvion Oy 9
 • 10. Data Service Desk –malli 10 Työnohjaus Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija Data Service Desk Palvelukeskus Web PuhelinEmail Palvelukatalogi • Kyselyt • Perustamiset • Päivitykset • Tiedon tarkistaminen • Poimintapyynnöt • Raportointipyynnöt • Harmonisointi • Eräajot • Jne… Eskalointi Palvelukeskus • Itsepalvelukanava • Tehtävien lajittelu ja normalisointi • Kaikkien tehtävien seuranta • Ohjeistukset • Läpinäkyvä raportointi • Tehokkuuden mittaaminenTietovarastot Toimenpiteet Myynti jne… Taloushallinto jne… Tuotanto jne... Asiakkaan sisäiset tukifunktiot © 2013 Pilvion Oy Automaatti, esim. Data Quality tool
 • 11. Palvelukeskuksen tasot Basic Request Call Email Self Service Channel Automated Alert (Instant Messaging) Enriched Request Escalated Request Basic Request: (SPOC) • Customer/Person • Service (Service Catalog) • Description • Competence Queue • Ticket Responsible  1st Contact Resolution Target Enriched Request: (Back-office) • Categorization • Prioritization • Status • Configuration Item • SLA  1st Tier Resolution Target Escalated Request: (Partners) • Escalation Path • Remote Responsible • Remote Status • Linked Problem  Overall Resolution Target Level 1 Level 1.5 Level 2 © 2013 Pilvion Oy 11
 • 12. Data Service Desk prosessimalli © 2013 Pilvion Oy 12 Data Service palvelupyyntö Pyynnön tietojen rikastaminen Pyynnön hyväksyntä Pyynnön jakelu Pyynnön suoritus Muutosten raportointi
 • 13. Data Service Desk –osa-alueet © 2013 Pilvion Oy 13 Tiedon perustaminen Tiedon rikastaminen Tiedon harmonisointi Tieto- järjestelmien sisällön päivittäminen Tiedon laadun varmistaminen Virhe- tilanteiden käsittely Manuaalisten tiedon lähteiden käsittely
 • 14. Tehtävien priorisointi – esimerkki © 2013 Pilvion Oy 14 Nimike täydennetty laatustandardiin Nimike valmis käytettäväksi Pyyntö uudesta nimikkeestä Pyyntö Hyväksyntä Toimitus Rikastaminen Laatustandardi Muutosten raportointi 2h 2w60s
 • 15. Esimerkki palvelun kuvauksesta © 2013 Pilvion Oy 15 Palvelun omistaja: Markkinointi, CRM-tiimi, Martti Mainosmies Palvelun asiakkaat: • Myyntitiimi • Markkinointitiimi • Laskutus • Luotonvalvonta • Johto Palvelun kuvaus: Myynti ja markkinointi-tiimeille tarkoitettu palvelu, jossa asiakkaat perustetaan CRM, EPR ja laskutusjärjestelmiin. Asiakkaiden tiedot varmistetaan D&B ja PRH:n rekistereistä ja luotonvalvonnasta pyydetään lausunto. Palvelutaso: • Palveluaika: arkisin 8-16 • Vasteaika: 1 tunti • Toimitusaika: käytettävissä: kaksi tuntia, täydet tiedot kaksi arkipäivää pyynnön avaamisesta • Prioriteetti: korkea Toimitusprosessin omistaja: Keskitetyt palvelut, Johanna Keskikenttä Toimitusvastuulliset: Pilvion Data- palvelukeskus, luotonhallinta Prosessikuvaus: 1. Asiakas on yhteydessä palvelukeskukseen (web, email, puhelin) ja antaa perustettavan asiakkaan perustiedot 2. Data-palvelukeskuksen järjestelmään avataan palvelupyyntö 3. Asiakas perustetaan CRM-järjestelmään palvelukeskuksen toimesta rikastetuilla tiedoilla 4. Luotonvalvontaan annetaan toimeksianto luoton tarkistamisesta 5. Asiakas perustetaan toiminnanohjausjärjestelmään 6. Asiakas perustetaan laskutusjärjestelmään Työkalut: • Data-palvelukeskuksen palveluportaali • Data-palvelukeskuksen työnohjaus • Fonecta tietokanta • D&B tietokanta • ERP client • CRM client Tietosisällön omistaja: Markkinointi, Maarit Johtojoki Tiedon domain ja standardit: • Vakioidut tietomallikuvaukset henkilö- ja yritys-datasta (D&B) Tietolähteet: • PRH • D&B • Fonecta Tietovarastot: • CRM • ERP Tietosisällön kuvaus: • N/A
 • 16. Ydintietojen haltuunoton palvelut Tietoympäristön kartoitus Kartoitetaan - Liiketoiminnan tarpeet - Laatuvaatimukset - Toimintatavat (Kartoitus ennen IT tai ulkoistushanketta) Tiedon haltuunotto Kunnostetaan - Harmonisoidaan tiedot - Kerätään puuttuvat tiedot - Tarkistetaan oikeellisuus (Harmonisointi osana IT-hanketta) Tiedon Jatkuva ylläpito Ylläpidetään - Keskitetty ylläpito palveluna - Tiedon laadun valvonta - Toteutetaan palveluna (Data Service Desk) © 2013 Pilvion Oy 16
 • 17. Kokonaistoimitus © 2013 Pilvion Oy 17 Tiedon ylläpitotyö •Onsite •Offsite Suomi •Nearshore Parhaat käytännöt •Kartoitus •Määrittely •Koulutus Prosessi- ohjelmisto •Prosessin ohjaus •Raportointi •Laadun valvonta
 • 18. Tyypillisiä työkaluja © 2013 Pilvion Oy 18 Master Data järjestelmät (SAP, Microsoft MDS, Modultek, IBM InfoSphere, Talend MDM) Tiedon integrointi (Talend, Winshuttle, Biztalk, Servic e-Flow) Prosessin ohjaus (Efecte Service Management, ServiceNow, Zendesk) Asiakasrajapinta (Efecte Self Service Channel, Verco Forms) Parhaat työkalut ja menetelmät valitaan projektikohtaisesti
 • 19. Palvelunhallinta ja –ohjaus 1/2 19 © 2013 Pilvion Oy
 • 20. Palvelunhallinta ja –ohjaus 2/2 20 © 2013 Pilvion Oy
 • 21. Palvelun aloitusprojekti – esimerkki © 2013 Pilvion Oy 21 Vaihe 0 Kartoitus Vaihe 1 Suunnittelu Vaihe 2 Järjestelmät Vaihe 3 Koulutus Vaihe 4 Siirtymävaihe Vaihe 5 Tuotanto 2 viikkoa 2 kuukautta 1 kuukausi
 • 22. Ydintietojen haltuunotolla saavutettava kilpailuetu Parempi kannattavuus Parempi päätöksenteko Riskienhallinta Säännösten- mukaisuus Selkeämpi toimintamalli Kustannus- tehokkuus Parempi muutoskyky © 2013 Pilvion Oy 22 Liiketoiminnan ydintietojen haltuunotto ei vaadi uusia IT-järjestelmiä. Keskitetyn palvelun avulla saadaan nykyisestä IT- ympäristöstä parempi hyöty. Kustannukset ovat murto- osa uuden Master Data IT- hankeen kustannuksista.
 • 23. Data Service Desk –palvelulla saavutettava kilpailuetu Parempi asiakaspalvelu Keskitetty palvelu, josta saa kattavasti tukea liiketoiminnan ydintietoihin ja järjestelmiin Selkeät palvelut ja palveluajat Parempi tehokkuus Selkeät prosessit, toimintatavat ja mittarit Annamme palvelutasolupauksen Matalammat kiinteät kustannukset Ulkoistettu Data Service Desk hoitaa tiedon luomisen ja harmonisoinnin tehtävät Organisaation omat asiantuntijaresurssit saadaan korkean jalostusasteen töihin © 2013 Pilvion Oy 23
 • 24. Data Service Desk tukena järjestelmäprojekteissa 24 Vanhat tietojärjestelmät 1. Tiedon Transformaation suunnittelu 2. Tiedon Migraatio © 2013 Pilvion Oy
 • 25. Master Data palvelut yhteistyössä © 2013 Pilvion Oy 25 4 4 palvelukeskusta: Joensuussa, Lappeenrannassa, Kuusamossa ja Puolassa (Katowice) 400 400 IT ja asiakaspalvelun ammattilaista palvelukeskuksissa 50 % 50 % kaikesta Suomen Service Desk henkilöstöstä on työllistetty Baronan kautta 10000 10000 henkilöä työllistetään vuosittain 3500 3500 palkansaajaa kuukausitasolla 160 160 miljoonan euron liikevaihto vuonna Master Data -ratkaisut Palvelukeskusratkaisut
 • 26. Barona Solutions – palvelukokonaisuus © 2013 Pilvion Oy 26 Single Point of Contact - Self Service Channel 1st level specialists Data Service Desk (Master Data Management) Application Support (Application problem solving) Super User Service (Administration tasks) IT Service Desk (Infrastructure & Workstation support) 24/7 Dispatch (Catch, Dispatch & Follow-up) Baronan palvelukokonaisuus sisältää • Asiakaspalvelutyön • Järjestelmät • Ohjauksen ja raportoinnin • Tilat ja laitteet Baronan palvelun avainedut • Kolme kustannustehokasta palvelukeskusta • Monikielinen (suomi, ruotsi, englanti, puola, venäjä & Baltian kielet) • Laajennetut palveluajat (16/7, 24/5, 24/7) 2nd level specialists and partners
 • 27. Menestyksen resepti © 2013 Pilvion Oy 27  Laaja kokemus tehokkaasta palvelukeskustoiminnasta  Laaja kokemus IT palveluiden ohjaamisesta ja transitioprojekteista  Käytössä on kolme palvelukeskusta  Lappeenranta  Joensuu  Katowice (Puola)  Palvelukokonaisuuden optiot*  Suunnittelu  Transformaatio  Asiakaspalvelutyö  Järjestelmät  Ohjaus ja raportointi  Tilat ja laitteet Monipuolinen tiimi ja laaja osaaminen Vahvat referenssit ja organisaatio Parempi tuottavuus prosessit/työkalut Kokonaispalvelu, jossa SLA-takuu Kustannussäästöjä jopa 70%