Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Styrning & Ledning 
UPPDRAG FÖRTROENDEVALD
Styrelser med olika uppdrag 
Jämka samman olika politiska prioriteringar – Kommun 
Nå resultat och skapa vinst – Företag 
...
Bikupor 
Vilka är dina erfarenheter från styrelsearbete 
vid sidan av kyrkoråd och andra kyrkliga styrelser? 
! 
Surra om ...
Ett pastorat 
med flera församlingar 
Två eller flera församlingsråd 
I ett pastorat kan församlingar skapas och återskapa...
Organiserad som pastorat 
Medlemmarna väljer kyrkofullmäktige 
Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd 
Kyrkoråd väljer kyrkoherd...
Gemensamt ansvar 
– olika roller 
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet 
och har gemensamt med kyrkoherden ansvar f...
En styrelse som styr 
Tar ansvar för strategi och planering på lång sikt 
Prioriterar övergripande 
Formar goda förutsättn...
Ledningen som leder 
Leder all verksamhet med stöd av beslutade mål 
Gör prioriteringar inom övergripande ramar 
Stöder st...
Vilken verksamhet? 
Och hur då? 
Vision – vilken är inriktningen? 
Mål – vad är det som ska uppnås? 
Strategier – på vilke...
Bikupor 
Vilken är församlingens långsiktiga plan? 
På vilket sätt planerar kyrkoråd och församlingsråd 
med domprosten fö...
Gemensamt ansvar 
– olika roller 
För varje församling finns ett kyrkoråd eller ett 
församlingsråd som är församlingens s...
Kyrkoordningen 
ETT TEOLOGISKT OCH JURIDISKT DOKUMENT
Kyrkofullmäktiges uppgifter 
Godkänna församlingsinstruktionen 
Besluta om mål och riktlinjer 
Besluta om budget och kyrko...
Kyrkorådets uppgifter 
Församlingens grundläggande uppgift 
Församlingsinstruktionen 
Flerårsplaner 
Verksamhetsplan med b...
Mer om kyrkorådet 
Omsorg om församlingslivet och med kyrkorådet för den grundläggande 
uppgiften 
Följa de frågor som kan...
Kyrkorådet och lagarna 
Verksamhetsstyrning Lag om Svenska Kyrkan 
Kyrkoordningen 
Arbetsgivaren Arbetsrätt Arbetsmiljölag...
Församlingsråd i pastorat 
Församlingens styrelse med ansvar för lokal verksamhet 
med gudstjänstlivet och vad kyrkorådet ...
Mer om församlingsrådet 
Kyrkofullmäktige väljer 10 ledamöter med domprosten, 
som kan utse ersättare 
Nio av ledamöterna ...
Ännu mer om församlingsråd 
Utse kyrkvärdar, varav minst två ska vara med i församlingsrådet 
Besluta om former för huvudg...
Det goda mötet
Det goda mötet 
Inledning Öppna Ropa upp Föredragningslista Justering 
Aktuellt Rapporter Delegationsbeslut Uppföljning 
U...
Ett gott arbetssätt 
Alla kommer till tals 
Långsiktighet 
Kontinuitet 
Förmåga att fatta – också – svåra beslut 
Gemensam...
Den gemensamma ansvarslinjen 
VIKTIGARE ÄN TYDLIGHET ÄR TÅLAMOD 
VIKTIGARE ÄN ATT HÅLLA ISÄR ÄR ATT HÅLLA IHOP
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Styrning och Ledning i Uppsala pastorat

599 vues

Publié le

Församlingar i Svenska Kyrkan styrs av kyrkoråd och församlingsråd. Församlingarna leds av kyrkoherden. Vision och mål ger riktning. Kyrkoordningar och lagar. Goda mötesformer behövs för både styrelse och ledning.

 • Soyez le premier à commenter

Styrning och Ledning i Uppsala pastorat

 1. 1. Styrning & Ledning UPPDRAG FÖRTROENDEVALD
 2. 2. Styrelser med olika uppdrag Jämka samman olika politiska prioriteringar – Kommun Nå resultat och skapa vinst – Företag Hålla engagemanget kring idén levande – Förening Forma gemenskap omkring givet uppdrag – Församling
 3. 3. Bikupor Vilka är dina erfarenheter från styrelsearbete vid sidan av kyrkoråd och andra kyrkliga styrelser? ! Surra om saken i några minuter.
 4. 4. Ett pastorat med flera församlingar Två eller flera församlingsråd I ett pastorat kan församlingar skapas och återskapas
 5. 5. Organiserad som pastorat Medlemmarna väljer kyrkofullmäktige Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd Kyrkoråd väljer kyrkoherde Kyrkoherde väljer medarbetare
 6. 6. Gemensamt ansvar – olika roller Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkoordningen 2 avdelningen 4 kapitlet 2 paragrafen
 7. 7. En styrelse som styr Tar ansvar för strategi och planering på lång sikt Prioriterar övergripande Formar goda förutsättningar för ledarskap och medarbetarskap Delegerar uppgifter till ledare och andra medarbetare Följer upp genom verksamhetsberättelse och -analys
 8. 8. Ledningen som leder Leder all verksamhet med stöd av beslutade mål Gör prioriteringar inom övergripande ramar Stöder styrelsens ansvar och arbete Tar emot och ger delegation. Inspirerar och stöder Beslutar om verksamhet och rutiner Följer upp och återrapporterar till styrelsen
 9. 9. Vilken verksamhet? Och hur då? Vision – vilken är inriktningen? Mål – vad är det som ska uppnås? Strategier – på vilket sätt ska det bli som tänkt? Prioriteringar – vilka är ramarna? Uppföljning – hur gick det och varför gick det så?
 10. 10. Bikupor Vilken är församlingens långsiktiga plan? På vilket sätt planerar kyrkoråd och församlingsråd med domprosten för församlingens framtid? ! Surra om saken i några minuter.
 11. 11. Gemensamt ansvar – olika roller För varje församling finns ett kyrkoråd eller ett församlingsråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn. Kyrkoordningen 2 avdelningens inledning Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingar och pastorat. Kyrkoordningen 2 avd 2 kap 9 paragrafen
 12. 12. Kyrkoordningen ETT TEOLOGISKT OCH JURIDISKT DOKUMENT
 13. 13. Kyrkofullmäktiges uppgifter Godkänna församlingsinstruktionen Besluta om mål och riktlinjer Besluta om budget och kyrkoavgift Välja kyrkoråd, församlingsråd, valnämnd och revisorer Besluta om ersättning till förtroendevalda Fastställa årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet
 14. 14. Kyrkorådets uppgifter Församlingens grundläggande uppgift Församlingsinstruktionen Flerårsplaner Verksamhetsplan med budget Vision * Församlingsidé * Vad vi vill och hur vi arbetar Vart är vi på väg – och vill vi dit?
 15. 15. Mer om kyrkorådet Omsorg om församlingslivet och med kyrkorådet för den grundläggande uppgiften Följa de frågor som kan ha inverkan på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning Göra och besluta om en arbetsordning Bereda ärenden till kyrkofullmäktige och verkställa beslut Förvalta församlingens eller pastoratets ekonomi och egendom Sköta andra uppgifter enligt kyrkoordningen Kyrkoordningen 2 avdelningen 4 kapitlet
 16. 16. Kyrkorådet och lagarna Verksamhetsstyrning Lag om Svenska Kyrkan Kyrkoordningen Arbetsgivaren Arbetsrätt Arbetsmiljölagen Diskrimineringslagen Begravningsverksamheten Begravningslagen Ekonomi & Förvaltning Förvaltningslagen Offentlighets-och sekretesslagen Personuppgiftslagen Miljöbalken Kulturminneslagen
 17. 17. Församlingsråd i pastorat Församlingens styrelse med ansvar för lokal verksamhet med gudstjänstlivet och vad kyrkorådet delegerar Samråd mellan församlingsråd och kyrkoråd Beslut om kollekter och upplåtelse av kyrka NÄRHET & SAMVERKAN
 18. 18. Mer om församlingsrådet Kyrkofullmäktige väljer 10 ledamöter med domprosten, som kan utse ersättare Nio av ledamöterna väljs på 2 år, minst en ska sitta i kyrkorådet och ordförande ska vara lekman Mötena ska protokollföras Minst 2 gånger om året ska hållas kyrkstämma GÄLLER I UPPSALA PASTORAT
 19. 19. Ännu mer om församlingsråd Utse kyrkvärdar, varav minst två ska vara med i församlingsrådet Besluta om former för huvudgudstjänsten Utse inventarieansvarig kyrkvärd Godkänna ändring av kyrka Beslut om församlingskollekt och ändrad kollektdag Rätt att föreslå ändring i församlingsinstruktionen Yttranderätt om församlingindelning och begära ändring av stifts beslut GÄLLER I UPPSALA PASTORAT
 20. 20. Det goda mötet
 21. 21. Det goda mötet Inledning Öppna Ropa upp Föredragningslista Justering Aktuellt Rapporter Delegationsbeslut Uppföljning Utveckling Förändringar Utredningar Beslut Verksamhetsplan, Budget, Kyrkoavgift Tema Kyrkohandbok Fastigheter Barnkonsekvensanalys Avslutning
 22. 22. Ett gott arbetssätt Alla kommer till tals Långsiktighet Kontinuitet Förmåga att fatta – också – svåra beslut Gemensamt ansvar och gemensamt arbete – på dopets grund
 23. 23. Den gemensamma ansvarslinjen VIKTIGARE ÄN TYDLIGHET ÄR TÅLAMOD VIKTIGARE ÄN ATT HÅLLA ISÄR ÄR ATT HÅLLA IHOP

×