Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS)

Prezentacja z wystąpienia na spotkaniu EBMASTERS Kraków #6.

Plan prezentacji:
- jakie jest pokolenie Y (subiektywne cechy, które wpływają na metamorfozę pracownika Y-greka)
- jak to zmienia employer branding (o czym powinien pamiętać pracodawca, chcąc rozkochać pracowników w swojej marce),
- jak zmienia to proces rekrutacji (case study osób rekrutujących i marek, które wykorzystały nowe aplikacje do szukania kandydatów).

Omówione aplikacje:
* Instagram,
* Snapchat,
* Vine,
* Periscope

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS)

 1. 1. E M P L O Y E R B R A N D I N G W D O B I E M I L L E N I A L S Ó W M A RT Y N A TA R N AW S K A
 2. 2. POKOLENIE Y jakie jest? EMPLOYER BRANDING jak to wpływa na PROCES REKRUTACJI jak zmienia to P L A N P R E Z E N TA C J I
 3. 3. MARTYNA TARNAWSKA E N T U Z J A S T K A S O C I A L M E D I A K I M J E S T E M ?
 4. 4. COMMUNITY MANAGER BRAND24 TRENER SOCJOMANIA STUDENTKA ZARZĄDZANIA MEDIAMI UJ K I M J E S T E M ? 1 2 3
 5. 5. 1 9 9 4 K I M J E S T E M ? mój rok urodzenia jestem millenialsem = patrzę na EB z perspektywy kandydata
 6. 6. 1 9 8 0 - 2 0 0 0 U R O D Z E N I W K I M J E S T P O K O L E N I E Y ?
 7. 7. • żyją online, • balans między życiem prywatnym, a zawodowym, • praca jako rozwój, • pewność siebie. J A K I E J E S T P O K O L E N I E Y ?
 8. 8. E M P L O Y E R B R A N D I N G N O W Y J A K Z M I E N I A T O E B ? • pracownik ~ klient, • zaangażowanie pracownika, • employee advocating.
 9. 9. I N S TA G R A M E K S K L U Z Y W N A M A R K A & R E K R U TA C J A
 10. 10. • zespół, • misja & wartości firmy, • backstage, • historia marki. JAK BUDOWAĆ EMPLOYER BRANDING NA INSTAGRAMIE
 11. 11. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A https://instagram.com/infoletpl P R E Z E N T O WA N I E Z E S P O Ł U
 12. 12. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A https://instagram.com/deloitte.kariera M I S J A & WA RT O Ś C I F I R M Y
 13. 13. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A https://instagram.com/eyplkariera B A C K S TA G E
 14. 14. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A https://instagram.com/marykaypolska H I S T O R I A F I R M Y
 15. 15. G L O R I Ę P O Z N A J C I E instagram.com/hiregloriazk C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 16. 16. G L O R I A Z I E N C I N A - K AW U L A https://instagram.com/hiregloriazk
 17. 17. G L O R I A Z I E N C I N A - K AW U L A
 18. 18. G L O R I A Z I E N C I N A - K AW U L A
 19. 19. P E R S O N A L B R A N D I N G W G G L O R I I Z I E N C I N Y- K A W U L I P R O F I L W Ł A S N Y I G E R S K R A K Ó W C A S E S T U D Y - I N S TA G R A M
 20. 20. S N A P C H AT A U T O D E S T R U K C Y J N A R E K R U TA C J A , T R WA Ł A M A R K A
 21. 21. • backstage, • relacje z wydarzeń, • interakcje z zespołem. JAK BUDOWAĆ EMPLOYER BRANDING NA SNAPCHACIE
 22. 22. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A D E E Z E P L B A C K S TA G E
 23. 23. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A • 8 K O N T, • 6 0 0 0 W Y Ś W I E T L E Ń , • 1 0 0 S N A P Ó W R E L A C J E Z W Y D A R Z E Ń
 24. 24. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A I M P E L W R O C Ł AW I N T E R A K C J E Z Z E S P O Ł E M
 25. 25. M AT E U S Z A P O Z N A J C I E @matpaszkiewicz C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 26. 26. C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 27. 27. P E R S O N A L B R A N D I N G W G M AT E U S Z A PA K I E W I C Z A A RT Y K U Ł Y H I S T O R I E P R E L E K C J E Q & A G R U P Y B I Z N E S O W E C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 28. 28. Mateusz C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 29. 29. C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 30. 30. Interesuje Cię szczegółowy 
 tutorial ze Snapchata? Przyjdź na szkolenie, które prowadzę z Szymonem Lisowskim Snapchat, Instagram i aplikacje millenialsów dowiedz się więcej
 31. 31. A D M I N D S P O S Ó B N A R E K R U TA C J Ę B Y admind.pl C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A
 32. 32. A D M I N D C R E AT I V E A G E N C Y
 33. 33. F E N O M E M S P O S Ó B N A R E K R U TA C J Ę B Y fenomem.pl C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A
 34. 34. żródło zdjęć: Nowy Marketing, http://nowymarketing.pl/a/6595,przez-snapchata-do-fenomemu F E N O M E M
 35. 35. V I N E Z A P Ę T L O N A M A R K A & R E K R U TA C J A
 36. 36. • backstage, • misja & wartości marki, • relacje z eventów, • interakcje z zespołem. JAK BUDOWAĆ EMPLOYER BRANDING NA VINE
 37. 37. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A https://vine.co/u/1239905120331386880
 38. 38. C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A https://vine.co/u/908795885515837440
 39. 39. # 1 R E K R U TA C J A N A V I N E R E W O L U C J A @dawnsiff C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 40. 40. K A S I Ę P O Z N A J C I E @TwojeDIY C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 41. 41. C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT https://vine.co/TwojeDiy
 42. 42. P E R S O N A L B R A N D I N G W G K A S I O G Ó R E K T W O R Z E N I E W Ł A S N E G O K A N A Ł U W S P Ó Ł P R A C E Z M A R K A M I P O P U L A RY Z O WA N I E V I N E ’ A W P O L S C E C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 43. 43. C A S E S T U D Y - K A N D Y D AT
 44. 44. P E R I S C O P E M A R K A N A Ż Y W O
 45. 45. • oficjalne przemówienia, • dzień z życiem marki, • relacje wydarzeń. JAK BUDOWAĆ EMPLOYER BRANDING NA PERISCOPE
 46. 46. Ryan Holmes, CEO Hootsuite A S K M E A N Y T H I N G C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A
 47. 47. http://www.slideshare.net/linkhumans/how-to-use-periscope-for-social-hr #FollowTheSun • 1 1 4 1 4 S E R D U S Z E K , • 5 0 7 8 W Y Ś W I E T L E Ń , C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A
 48. 48. Radio ZET C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A
 49. 49. TurkishAirlines C A S E S T U D Y - P R A C O D AW C A • 5 1 1 8 N O W Y C H F O L L O W E R S Ó W, • 2 9 2 7 7 9 L A J K Ó W
 50. 50. INSTAGRAM L U W R SNAPCHAT K U C H N I A VINE A L B U M Z E Z D J Ę C I A M I PERISCOPE T V N A Ż Y W O PODSUMUJMY
 51. 51. Chcesz zostać ekspertem strategii na nowych aplikacjach? Przygotowaliśmy dla Ciebie szkolenie Snapchat, Instagram i aplikacje mileniallsów dowiedz się więcej
 52. 52. J E S T E M G O T O WA N A P Y TA N I A ! K I M J E S T E M ?
 53. 53. Więcej prezentacji ode mnie: T I N D E R - W Y Z WA N I E D L A M A R K E T E R Ó W J A K D Z I A Ł A S N A P C H AT ?

×