Diagnostic test grade 2

Mary Ann Encinas
Mary Ann EncinasTeacher à MCE Academy

DT GRADE 2

Republic of the Philippines
Department of Education
Region V-Bicol
Division of Camarines Norte
Daet North District
UP TEACHERS VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL
DIAGNOSTIC TEST IN ENGLISH II
Name: ____________________________________________________ Score: ________________
Write S if it is a sentence and NS if it is a non-sentence.
___________ 1. Cindy plays a doll.
___________ 2. a brand new car
___________ 3. Mercy helps her mother.
Give the meaning ofthe following signs and symbols.
__________ 4. a. No Parking
__________ 5. b. One Way
__________ 6. c. STOP
__________ 7. d. Loading and Unloading Zone
__________ 8. e. Children Crossing
Write I if the sentence is interrogative, E ifexclamatory, and D if it is declarative.
__________ 9. Is she our new classmate? __________ 10. Oh! I love the chipmunks!
__________ 11. She helps a lot. __________ 12. Can I help you?
__________ 13. Yeah,I’m finished!
Box the two words which are antonym.
14. cold hot ugly small
15. big soft small smooth
16. dry tall wet hot
17. long good short soft
Do the following two-step directions.
18. Draw a big circle. Write your name inside it.
19. Draw a small square. Write the first letter of your teacher’s name inside it.
20. Write your best friend’s name. encircle all the vowels.
Read the poem belowthen answer the following questions.
THE GARBAGE AROUND
The dirty garbage on the ground
Bring illness to the people around
Mosquitoes eating garbage dirt all day
Bite all people who came their way
Dengue fever they give children like me
Taking away our health and glee
21. Who can become sick of dengue fever? _____________________________________________________
22. Where must we throw our garbage? ___________________________________________________________
23. When do mosquitoes eat garbage and dirt? ____________________________________________________
24. What you can do to keep your surrounding clean? ______________________________________________
25. What word rhyme with the word DAY? ____________________________________________________
Read the sentence below, arrange them according to howthey should happen. Number them 1-5
__________ 26. We also went to the dress shop.
__________ 27. In the mall, we went to the toy shop.
__________ 28. Finally, we ate a lot in my favorite restaurant.
__________ 29. It was my birthday, mother promised we would go to the mall.
__________ 30. Before we went home,Father joined us in strolling inside the mall.
Republic of the Philippines
Department of Education
Region V-Bicol
Division of Camarines Norte
Daet North District
UP TEACHERS VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL
DIAGNOSTIC TEST IN MATHEMATICS II
Name: ____________________________________________________ Score: ________________
Kulayan ang isang bahagi upang maipakita ang unit fraction na nasa gilid nito
1. ½ 2. ¼ 3. 1/8
Paghambingin ang pares ng unit fraction gamit ang =, >, at <
4. 1/7 _____ 1/9 7. 1/2 _____ 1/4
5. 1/6 _____ 1/3 8. 1/6 _____ 1/7
6. 1/5 _____ 1/2
Bilugan ang dami ng bagay na nasa set para maipakita ang fraction sa itaas nito.
9. a. 2/6 b. 3/4 c. 2/5
10. a. 3/5 b. 3/7 c. 3/8
11. a. 2/4 b. 2/6 c. 3/8
Lagyan ng tsek ang similar fraction at ekis naman anh hindi
______ 12. a. 2/6 b. 3/6 c. 4/6
______ 13. a. 3/6 b. ¾ c. 2/5
______ 14. a. 4/8 b. 2/8 c. 7/8
Paghambingin ang pares ng similar fraction sa ibaba. Isulat ang =, >, at < sa patlang
15. 5/9 _____ 6/9 18. 3/4 _____ 3/4
16. 2/5 _____ 4/5 19. 3/5 _____ 1/7
17. 7/8 _____ 5/8
Isulat ang halaga
20. ___________________________21. _________________________ 22. _____________________
Gumuhit ng isang linya para maipakita ang symmetry.
23. 24. 25.
Isulat sa patlang kung staright line o curved line ang sumusunod.
26. 27. 28.
Isulat kung anong oras ang ipinapakita sa orasan.
29. _______________________________ 30. ______________________________
Republic of the Philippines
Department of Education
Region V-Bicol
Division of Camarines Norte
Daet North District
UP TEACHERS VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL
DIAGNOSTIC TEST IN FILIPINO II
Name: ____________________________________________________ Score: ________________
I. Basahin at unawain. Bilugan ang tititk ng tamang sagot.
1. Ano ang daglat ng salitang Binibini? a. Bb. b. Bini c. bb
2. Alin sa mga sumusunod ang may contraction? a. Buha’y ko’y aking ibibigay sa aking pamilya.
b. Walang taong magugutom kung masipag. c. Tumunog ang bell.
3. Hiningi _____ Alma ang aking laruan. a. ni b. nina c. para sa
4. Si titser Bernard ay binatang guro. Alin ang paksa o simuno sa pangungusap?
a. binatang guro b. si titser Bernard c. Si
5. Ang kasingkahulugan ng salitang nilikha ay ________________.
a. ginawa b. ninais c. ginusto
6. Nagbakasyon kami ___________ lolo at lola noong nakaraang lingo.
a. kay b. kina c. ayon kay
7. Bumili si Tita Nelia ng pulang payong para ______ Apollo.
a. kay b. kina c. para sa
8. Ang mga sumusunod ay digital na sanggunian maliban sa isa. Alin ito?
a. Internet b. Website c. Talaarawan
9. Alin ang angkop na dahilan sa pagpili ng babasahin?
a. kapupulutan ng aral b. impluwensya ng kaibigan c. sabi sa telebisyon
10. Ano ang angkop na kaisipan sa pahayag na “Pahalagahan ninyo ang buhay dahil bigay ito ng Diyos”?
a. Ang buhay ay mahalaga b. Regalo ang buhay c. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay
II. A. Lagyan ng wastong bantas ang pangungusap.
11. Aray_ Dumugo ang sugat ko_ 12. Yehey_ Dumating na si lolo_
13. Ang Diyos ang dakila sa lahat_ 14. Hugis tatsulok ba ang mesa_
15. Saan ka magbabakasyon_
B. Isulat sa patlang ang S kung sanhi at B kung bunga ang may salaungguhit na bahagi ng pangungusap.
____________ 16. Ayaw kunin ni Mark ang laruan dahil hindi iyon kanya.
____________ 17. Pinili ang gawa ni Pina dahil maganda ito.
____________ 18. Malakas ang ulan kasi may bagyo.
____________ 19. Nahihiya si Marie kasi mababa ang kanyang marka.
____________ 20.Nag-aralmabuti si Roy kaya siya ay pumasa sa pagsusulit.
III. A. Basahin ang seleksyon at sagutin ang mga tanong sa ibaba.
Ang dating Pangulong Corazon C. Aquino ay kilala sa tawag na Tita Cory. Siya ay asawa ng dating
Senador na si Benigno “Ninoy” Aquino Jr. Siya ay isang babaeng uliran. Nakilala siya dahil sa naganap sa EDSA
Revolution noong 1986 laban sa pamamahala ng dating diktador na si Ferdinand E. Marcos. Ang kanyang naisagawa
ay nagpakita na siya ay may sapat nakakayahan at karapatan na dapat igalang. Siya ay kinilalang “Ina ng Kalayaan” sa
bansa.Siya ang ina ng ating kasalukuyang pangulo na si Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III.
21. Ang asawa ng dating Pangulong Corazon Corzon C. Aquino ay si ____________________________.
22. Si Tita Cory ay ina n gating kasalukuyang pangulo ng bansa na si ____________________________.
23. Nakilala si Tita Cory nang maganap ang EDSA Revolution noong ___________________________.
24. Nilabanan ni Tita Cory ang dating diktatdor na si ________________________________________.
25. Si _____________________________________ ay kinilalang Ina ng Kalayaan.
B. Tingnan at basahing mabuti ang sinulat ni Connie. Iwasto ito at muling isulat. (26-30)
Mahal kong Tita Beth,
Kumusta ka na Tita? Mabuti naman kami
dito sa Pilipinas sa tulong ng Diyos. Sana
nasa mabuti kang kalagayan tita. Sana
umuwi ka na mula sa Amerika. Namimiss
ka na namin.
Republic of the Philippines
Department of Education
Region V-Bicol
Division of Camarines Norte
Daet North District
UP TEACHERS VILLAGE ELEMENTARY
DIAGNOSTIC TEST IN MOTHER TONGUE II
Name: ____________________________________________________ Score: ________________
I. A. Bilugan ang letra ng tamang sagot.
1. Tumawag ang Tatay kay Glenda upang ipaalala ang baon niyang pagkain. Ano ang dapat sabihin ni Glenda?
a. Tatay, bakit po? b. Tatay,pahingi ng baon. c. Bakit?
2. Tumawag ka sa iyong tiyuhin upang batiin siya sa kanyang kaarawan. Ano ang dapat mong sabihin sa kanya?
a. Ano ang handa mo? b. Magandang umaga po, maligayang kaarawan? c. Pahingi ng handa mo
3. May tumawag sa inyo. Hindi mo kilala kung sino ang nasa kabilang linya. Paano mo siya kakausapin?
a. Magandang hapon, sino ang kailangan mo? c. Magandang hapon po, sino po sila?
b. Magandang hapon, sino ka?
4. Si Dr. Jose Rizal ay mahusay gumawa ng tula. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit?
a. masaya b. maligaya c. marunong
5. Ang isdang nahuli ng magsasaka ay sariwa. Ano ang kasalungat ng salitang nakasalungguhit?
a. berde b. bilasa c. malalim
B. Lagyan ng ang patlang kung ito ay wastong pakikipag-usap sa telepono at kung hindi.
______ 6. Bumati sa sumagot sa tawag mo.
______ 7. Magpakilala kung ang sumagot ay hindi ang taong kailangan.
______ 8. Magsalita ng mabilis at malakas sa telepono.
______ 9. Maging magaling sa pakikipag-usap.
______10.Magpasalamat bago magpaalam.
II. A. Ikahon ang mga salitang may kambal-katinig sa bawat pangungusap.
11. Ang tsuper na si Mang Bruno ang nagsauli ng bag.
12. Buksan mo ang gripo sa banyo.
13. Ang dyanitor ay naglilinis ng paligid.
14. Magkaibigan sina Brenda at Aiza.
15. Nawawala ang tsinelas ko.
B. Punan ang patlang ng salitang pautos upang mabuo ang panuto.
16. _______________________ sa tamang tawiran.
17. _______________________ sa magkabilang panig bago tumawid.
18. _______________________ ng marahan sa pagtawid.
19. _______________________ ang basura sa tamang tapunan.
20. _______________________ ang mga halaman araw-araw.
III. A. Isulat sa patlang ang salitang may diptonggo.
_____________________ 21. Anak ng manok
_____________________ 22. Tirahan ng tao
_____________________ 23. Kinukuhanan ng karne
_____________________ 24. Kapareha ng hari
_____________________ 25. Nagbibigay ng init at liwanag sa atin
B. Sumulat ng isang liham sa iyong guro na humuhingi ng paumnahin sa hi ndi mo pagpasok kahapon dahil
ikaw ay nagkasakit. (5 points)
Diagnostic test grade 2

Recommandé

K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit par
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
51.3K vues25 diapositives
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit par
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
109.6K vues33 diapositives
Diagnostic test grade 2 par
Diagnostic test grade 2Diagnostic test grade 2
Diagnostic test grade 2Mary Ann Encinas
16.1K vues7 diapositives
Periodical Test in Filipino 2 par
Periodical Test in Filipino 2Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2JHenApinado
5.3K vues4 diapositives
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
32.2K vues55 diapositives
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
27.1K vues61 diapositives

Contenu connexe

Tendances

K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
36.1K vues88 diapositives
K to 12 Mother Tongue Base Grade 2 (4RTH Quarter Summative Test) par
K to 12 Mother Tongue Base Grade 2 (4RTH Quarter Summative Test)K to 12 Mother Tongue Base Grade 2 (4RTH Quarter Summative Test)
K to 12 Mother Tongue Base Grade 2 (4RTH Quarter Summative Test)LiGhT ArOhL
12.5K vues2 diapositives
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam) par
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)LiGhT ArOhL
96.4K vues4 diapositives
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
27.5K vues26 diapositives
Periodical Test English 2 par
Periodical Test English 2Periodical Test English 2
Periodical Test English 2JHenApinado
3.3K vues5 diapositives
Summative test no 1 math 2 q2 par
Summative test no 1 math 2 q2Summative test no 1 math 2 q2
Summative test no 1 math 2 q2Marites Niza
897 vues4 diapositives

Tendances(20)

K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL36.1K vues
K to 12 Mother Tongue Base Grade 2 (4RTH Quarter Summative Test) par LiGhT ArOhL
K to 12 Mother Tongue Base Grade 2 (4RTH Quarter Summative Test)K to 12 Mother Tongue Base Grade 2 (4RTH Quarter Summative Test)
K to 12 Mother Tongue Base Grade 2 (4RTH Quarter Summative Test)
LiGhT ArOhL12.5K vues
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam) par LiGhT ArOhL
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
LiGhT ArOhL96.4K vues
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL27.5K vues
Periodical Test English 2 par JHenApinado
Periodical Test English 2Periodical Test English 2
Periodical Test English 2
JHenApinado3.3K vues
Summative test no 1 math 2 q2 par Marites Niza
Summative test no 1 math 2 q2Summative test no 1 math 2 q2
Summative test no 1 math 2 q2
Marites Niza897 vues
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL24K vues
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikatlong Lagumang Pagsusulit
LiGhT ArOhL18.5K vues
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
LiGhT ArOhL77.3K vues
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit
LiGhT ArOhL35.5K vues
Periodical Test in English 2 par JHenApinado
Periodical Test in English 2Periodical Test in English 2
Periodical Test in English 2
JHenApinado4.7K vues
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL60.8K vues
Third summative test (2nd quarter) par Kate Castaños
Third summative test (2nd quarter)Third summative test (2nd quarter)
Third summative test (2nd quarter)
Kate Castaños40.2K vues
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL44.6K vues
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ... par EDITHA HONRADEZ
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
EDITHA HONRADEZ15.5K vues
English 3 week 4 writing a diary par erwin tusi
English 3 week 4 writing a diaryEnglish 3 week 4 writing a diary
English 3 week 4 writing a diary
erwin tusi3.8K vues

Similaire à Diagnostic test grade 2

First summative-test par
First summative-testFirst summative-test
First summative-testRard Lozano
925 vues7 diapositives
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx par
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docxFIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docxclairecabato
129 vues6 diapositives
First Quarter 1st summative test par
First Quarter 1st summative testFirst Quarter 1st summative test
First Quarter 1st summative testSalome Lucas
10.5K vues7 diapositives
First Quarter 2nd summative test par
First Quarter 2nd summative testFirst Quarter 2nd summative test
First Quarter 2nd summative testSalome Lucas
641 vues8 diapositives
1st grading 2nd sum par
1st grading 2nd sum1st grading 2nd sum
1st grading 2nd sumCANDYDELCASTILLO
114 vues16 diapositives
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx par
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docxSUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docxjaniceguerzon1
223 vues31 diapositives

Similaire à Diagnostic test grade 2(20)

FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx par clairecabato
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docxFIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
clairecabato129 vues
First Quarter 1st summative test par Salome Lucas
First Quarter 1st summative testFirst Quarter 1st summative test
First Quarter 1st summative test
Salome Lucas10.5K vues
First Quarter 2nd summative test par Salome Lucas
First Quarter 2nd summative testFirst Quarter 2nd summative test
First Quarter 2nd summative test
Salome Lucas641 vues
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx par janiceguerzon1
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docxSUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
janiceguerzon1223 vues
First Quarter 3rd summative test par Salome Lucas
First Quarter 3rd summative testFirst Quarter 3rd summative test
First Quarter 3rd summative test
Salome Lucas1.7K vues
Q4 summative test #2 in all subjects par JERRYCAURELLO
Q4 summative test #2 in all subjectsQ4 summative test #2 in all subjects
Q4 summative test #2 in all subjects
JERRYCAURELLO395 vues
Attchments para sa filipino iv par Ivy Joy Fiel
Attchments para sa filipino ivAttchments para sa filipino iv
Attchments para sa filipino iv
Ivy Joy Fiel21.6K vues
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docx par lhye park
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docxSUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docx
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docx
lhye park184 vues
Sum. pretest print.docx pre test grade 3.docx final par Nets Dagle Rivera
Sum. pretest print.docx pre test grade 3.docx finalSum. pretest print.docx pre test grade 3.docx final
Sum. pretest print.docx pre test grade 3.docx final
Nets Dagle Rivera1.2K vues
4TH-MT-Filipino-3.docx par RozelJusto
4TH-MT-Filipino-3.docx4TH-MT-Filipino-3.docx
4TH-MT-Filipino-3.docx
RozelJusto28 vues
K TO 12 GRADE 1 Ikalawang Markahang Pagsusulit par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 1 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 1 Ikalawang Markahang Pagsusulit
LiGhT ArOhL32K vues
Ikalawangmarkahangpagsusulit 141015042404-conversion-gate01 par Daffodil Abuke
Ikalawangmarkahangpagsusulit 141015042404-conversion-gate01Ikalawangmarkahangpagsusulit 141015042404-conversion-gate01
Ikalawangmarkahangpagsusulit 141015042404-conversion-gate01
Daffodil Abuke893 vues
SCIENCE5, esp5, filipino5-FIRST SUMMATIVE-quarter 1.docx par shanedeeantonio
SCIENCE5, esp5, filipino5-FIRST SUMMATIVE-quarter 1.docxSCIENCE5, esp5, filipino5-FIRST SUMMATIVE-quarter 1.docx
SCIENCE5, esp5, filipino5-FIRST SUMMATIVE-quarter 1.docx
shanedeeantonio40 vues

Plus de Mary Ann Encinas

Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan par
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanIct lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanMary Ann Encinas
22.5K vues15 diapositives
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict par
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictMary Ann Encinas
10.6K vues13 diapositives
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte... par
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Mary Ann Encinas
11.1K vues23 diapositives
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship par
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurshipIct lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurshipMary Ann Encinas
29.9K vues18 diapositives
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa par
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansaIct lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansaMary Ann Encinas
12.4K vues35 diapositives
Ict lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virus par
Ict lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virusIct lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virus
Ict lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virusMary Ann Encinas
53.1K vues17 diapositives

Plus de Mary Ann Encinas(20)

Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanIct lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Mary Ann Encinas22.5K vues
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Mary Ann Encinas10.6K vues
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte... par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Mary Ann Encinas11.1K vues
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurshipIct lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Mary Ann Encinas29.9K vues
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansaIct lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Mary Ann Encinas12.4K vues
Ict lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virus par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virusIct lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virus
Ict lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virus
Mary Ann Encinas53.1K vues
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanIct lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Mary Ann Encinas29.5K vues
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Mary Ann Encinas68.3K vues
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte... par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Mary Ann Encinas128.3K vues
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurshipIct lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Mary Ann Encinas20.4K vues
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansaIct lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Mary Ann Encinas107.4K vues

Dernier

EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P... par
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...TiollyPeaflor
9 vues18 diapositives
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptx par
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxSinaunang kabihasnan sa asya.pptx
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxJERAMEEL LEGALIG
67 vues40 diapositives
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx par
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxJanetteSJTemplo
42 vues101 diapositives
Araling Panlipunan 6.docx par
Araling Panlipunan 6.docxAraling Panlipunan 6.docx
Araling Panlipunan 6.docxGemmaAbrogarTeraza
14 vues7 diapositives
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf par
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfEliseoFerolino
9 vues19 diapositives
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN par
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN JowelCastro
36 vues29 diapositives

Dernier(10)

EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P... par TiollyPeaflor
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...
EPP 4 PPT Q3 - Agri Aralin 5 - Pagtukoy sa Disenyo o Plano ng Pagtatanim ng P...
TiollyPeaflor9 vues
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx par JanetteSJTemplo
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
JanetteSJTemplo42 vues
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf par EliseoFerolino
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN par JowelCastro
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
JowelCastro36 vues
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini... par CarmenTTamac
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
Ang asignaturang Filipino ay lumilinang sa mga kasanayan na Pakikini...
CarmenTTamac25 vues
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx par JanetteSJTemplo
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
JanetteSJTemplo43 vues

Diagnostic test grade 2

 • 1. Republic of the Philippines Department of Education Region V-Bicol Division of Camarines Norte Daet North District UP TEACHERS VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL DIAGNOSTIC TEST IN ENGLISH II Name: ____________________________________________________ Score: ________________ Write S if it is a sentence and NS if it is a non-sentence. ___________ 1. Cindy plays a doll. ___________ 2. a brand new car ___________ 3. Mercy helps her mother. Give the meaning ofthe following signs and symbols. __________ 4. a. No Parking __________ 5. b. One Way __________ 6. c. STOP __________ 7. d. Loading and Unloading Zone __________ 8. e. Children Crossing Write I if the sentence is interrogative, E ifexclamatory, and D if it is declarative. __________ 9. Is she our new classmate? __________ 10. Oh! I love the chipmunks! __________ 11. She helps a lot. __________ 12. Can I help you? __________ 13. Yeah,I’m finished! Box the two words which are antonym. 14. cold hot ugly small 15. big soft small smooth 16. dry tall wet hot 17. long good short soft Do the following two-step directions. 18. Draw a big circle. Write your name inside it. 19. Draw a small square. Write the first letter of your teacher’s name inside it. 20. Write your best friend’s name. encircle all the vowels. Read the poem belowthen answer the following questions. THE GARBAGE AROUND The dirty garbage on the ground Bring illness to the people around Mosquitoes eating garbage dirt all day Bite all people who came their way Dengue fever they give children like me Taking away our health and glee 21. Who can become sick of dengue fever? _____________________________________________________ 22. Where must we throw our garbage? ___________________________________________________________ 23. When do mosquitoes eat garbage and dirt? ____________________________________________________ 24. What you can do to keep your surrounding clean? ______________________________________________ 25. What word rhyme with the word DAY? ____________________________________________________ Read the sentence below, arrange them according to howthey should happen. Number them 1-5 __________ 26. We also went to the dress shop. __________ 27. In the mall, we went to the toy shop. __________ 28. Finally, we ate a lot in my favorite restaurant. __________ 29. It was my birthday, mother promised we would go to the mall.
 • 2. __________ 30. Before we went home,Father joined us in strolling inside the mall. Republic of the Philippines Department of Education Region V-Bicol Division of Camarines Norte Daet North District UP TEACHERS VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL DIAGNOSTIC TEST IN MATHEMATICS II Name: ____________________________________________________ Score: ________________ Kulayan ang isang bahagi upang maipakita ang unit fraction na nasa gilid nito 1. ½ 2. ¼ 3. 1/8 Paghambingin ang pares ng unit fraction gamit ang =, >, at < 4. 1/7 _____ 1/9 7. 1/2 _____ 1/4 5. 1/6 _____ 1/3 8. 1/6 _____ 1/7 6. 1/5 _____ 1/2 Bilugan ang dami ng bagay na nasa set para maipakita ang fraction sa itaas nito. 9. a. 2/6 b. 3/4 c. 2/5 10. a. 3/5 b. 3/7 c. 3/8 11. a. 2/4 b. 2/6 c. 3/8 Lagyan ng tsek ang similar fraction at ekis naman anh hindi ______ 12. a. 2/6 b. 3/6 c. 4/6 ______ 13. a. 3/6 b. ¾ c. 2/5 ______ 14. a. 4/8 b. 2/8 c. 7/8 Paghambingin ang pares ng similar fraction sa ibaba. Isulat ang =, >, at < sa patlang 15. 5/9 _____ 6/9 18. 3/4 _____ 3/4 16. 2/5 _____ 4/5 19. 3/5 _____ 1/7 17. 7/8 _____ 5/8 Isulat ang halaga 20. ___________________________21. _________________________ 22. _____________________ Gumuhit ng isang linya para maipakita ang symmetry. 23. 24. 25. Isulat sa patlang kung staright line o curved line ang sumusunod. 26. 27. 28. Isulat kung anong oras ang ipinapakita sa orasan. 29. _______________________________ 30. ______________________________
 • 3. Republic of the Philippines Department of Education Region V-Bicol Division of Camarines Norte Daet North District UP TEACHERS VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL DIAGNOSTIC TEST IN FILIPINO II Name: ____________________________________________________ Score: ________________ I. Basahin at unawain. Bilugan ang tititk ng tamang sagot. 1. Ano ang daglat ng salitang Binibini? a. Bb. b. Bini c. bb 2. Alin sa mga sumusunod ang may contraction? a. Buha’y ko’y aking ibibigay sa aking pamilya. b. Walang taong magugutom kung masipag. c. Tumunog ang bell. 3. Hiningi _____ Alma ang aking laruan. a. ni b. nina c. para sa 4. Si titser Bernard ay binatang guro. Alin ang paksa o simuno sa pangungusap? a. binatang guro b. si titser Bernard c. Si 5. Ang kasingkahulugan ng salitang nilikha ay ________________. a. ginawa b. ninais c. ginusto 6. Nagbakasyon kami ___________ lolo at lola noong nakaraang lingo. a. kay b. kina c. ayon kay 7. Bumili si Tita Nelia ng pulang payong para ______ Apollo. a. kay b. kina c. para sa 8. Ang mga sumusunod ay digital na sanggunian maliban sa isa. Alin ito? a. Internet b. Website c. Talaarawan 9. Alin ang angkop na dahilan sa pagpili ng babasahin? a. kapupulutan ng aral b. impluwensya ng kaibigan c. sabi sa telebisyon 10. Ano ang angkop na kaisipan sa pahayag na “Pahalagahan ninyo ang buhay dahil bigay ito ng Diyos”? a. Ang buhay ay mahalaga b. Regalo ang buhay c. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay II. A. Lagyan ng wastong bantas ang pangungusap. 11. Aray_ Dumugo ang sugat ko_ 12. Yehey_ Dumating na si lolo_ 13. Ang Diyos ang dakila sa lahat_ 14. Hugis tatsulok ba ang mesa_ 15. Saan ka magbabakasyon_ B. Isulat sa patlang ang S kung sanhi at B kung bunga ang may salaungguhit na bahagi ng pangungusap. ____________ 16. Ayaw kunin ni Mark ang laruan dahil hindi iyon kanya. ____________ 17. Pinili ang gawa ni Pina dahil maganda ito. ____________ 18. Malakas ang ulan kasi may bagyo. ____________ 19. Nahihiya si Marie kasi mababa ang kanyang marka. ____________ 20.Nag-aralmabuti si Roy kaya siya ay pumasa sa pagsusulit. III. A. Basahin ang seleksyon at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang dating Pangulong Corazon C. Aquino ay kilala sa tawag na Tita Cory. Siya ay asawa ng dating Senador na si Benigno “Ninoy” Aquino Jr. Siya ay isang babaeng uliran. Nakilala siya dahil sa naganap sa EDSA Revolution noong 1986 laban sa pamamahala ng dating diktador na si Ferdinand E. Marcos. Ang kanyang naisagawa ay nagpakita na siya ay may sapat nakakayahan at karapatan na dapat igalang. Siya ay kinilalang “Ina ng Kalayaan” sa bansa.Siya ang ina ng ating kasalukuyang pangulo na si Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III. 21. Ang asawa ng dating Pangulong Corazon Corzon C. Aquino ay si ____________________________. 22. Si Tita Cory ay ina n gating kasalukuyang pangulo ng bansa na si ____________________________. 23. Nakilala si Tita Cory nang maganap ang EDSA Revolution noong ___________________________. 24. Nilabanan ni Tita Cory ang dating diktatdor na si ________________________________________. 25. Si _____________________________________ ay kinilalang Ina ng Kalayaan. B. Tingnan at basahing mabuti ang sinulat ni Connie. Iwasto ito at muling isulat. (26-30) Mahal kong Tita Beth, Kumusta ka na Tita? Mabuti naman kami dito sa Pilipinas sa tulong ng Diyos. Sana nasa mabuti kang kalagayan tita. Sana umuwi ka na mula sa Amerika. Namimiss ka na namin.
 • 4. Republic of the Philippines Department of Education Region V-Bicol Division of Camarines Norte Daet North District UP TEACHERS VILLAGE ELEMENTARY DIAGNOSTIC TEST IN MOTHER TONGUE II Name: ____________________________________________________ Score: ________________ I. A. Bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Tumawag ang Tatay kay Glenda upang ipaalala ang baon niyang pagkain. Ano ang dapat sabihin ni Glenda? a. Tatay, bakit po? b. Tatay,pahingi ng baon. c. Bakit? 2. Tumawag ka sa iyong tiyuhin upang batiin siya sa kanyang kaarawan. Ano ang dapat mong sabihin sa kanya? a. Ano ang handa mo? b. Magandang umaga po, maligayang kaarawan? c. Pahingi ng handa mo 3. May tumawag sa inyo. Hindi mo kilala kung sino ang nasa kabilang linya. Paano mo siya kakausapin? a. Magandang hapon, sino ang kailangan mo? c. Magandang hapon po, sino po sila? b. Magandang hapon, sino ka? 4. Si Dr. Jose Rizal ay mahusay gumawa ng tula. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? a. masaya b. maligaya c. marunong 5. Ang isdang nahuli ng magsasaka ay sariwa. Ano ang kasalungat ng salitang nakasalungguhit? a. berde b. bilasa c. malalim B. Lagyan ng ang patlang kung ito ay wastong pakikipag-usap sa telepono at kung hindi. ______ 6. Bumati sa sumagot sa tawag mo. ______ 7. Magpakilala kung ang sumagot ay hindi ang taong kailangan. ______ 8. Magsalita ng mabilis at malakas sa telepono. ______ 9. Maging magaling sa pakikipag-usap. ______10.Magpasalamat bago magpaalam. II. A. Ikahon ang mga salitang may kambal-katinig sa bawat pangungusap. 11. Ang tsuper na si Mang Bruno ang nagsauli ng bag. 12. Buksan mo ang gripo sa banyo. 13. Ang dyanitor ay naglilinis ng paligid. 14. Magkaibigan sina Brenda at Aiza. 15. Nawawala ang tsinelas ko. B. Punan ang patlang ng salitang pautos upang mabuo ang panuto. 16. _______________________ sa tamang tawiran. 17. _______________________ sa magkabilang panig bago tumawid. 18. _______________________ ng marahan sa pagtawid. 19. _______________________ ang basura sa tamang tapunan. 20. _______________________ ang mga halaman araw-araw. III. A. Isulat sa patlang ang salitang may diptonggo. _____________________ 21. Anak ng manok _____________________ 22. Tirahan ng tao _____________________ 23. Kinukuhanan ng karne _____________________ 24. Kapareha ng hari _____________________ 25. Nagbibigay ng init at liwanag sa atin B. Sumulat ng isang liham sa iyong guro na humuhingi ng paumnahin sa hi ndi mo pagpasok kahapon dahil ikaw ay nagkasakit. (5 points)