AP8-Q1-W1-KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx

TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
ARALING PANLIPUNAN 8
UNANG MARKAHAN
QTR 1 WEEK 1
AP8-Q1-W1-KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
AP8-Q1-W1-KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Pinakamahalagang Kasanayan sa
Pagkatuto (MELC)
• Nasusuri ang katangiang pisikal ng
daigdig AP8HSK-Id-4
AP8-Q1-W1-KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
AP8-Q1-W1-KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
Katuturan at
Limang Tema
ng Heograpiya
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Ipinakikita sa Diyagram 1.1 ang saklaw ng pag-aaral ng heograpiya:
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Diyagram 1.2 - Limang Tema ng Heograpiya
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
AP8-Q1-W1-KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Isa ang Daigdig sa walong planetang umiinog at
umiikot sa isang malaking bituin, ang Araw. Bumubuo sa
tinatawag na solar system ang mga ito. Ang lahat ng buhay
sa Daigdig – halaman, hayop, at tao – ay kumukuha ng
enerhiya mula sa Araw. Gayon, halos lahat sa kalikasan at
kapaligiran – mula sa hangin, alon, ulan, klima, at panahon –
ay naaapektuhan ng Araw.
AP8-Q1-W1-KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
 Kalawakan
 Kalupaan
Klima
Katubigan
Buhay-halaman at buhay-hayop
Mineral
ANG KATANGIANG PISIKALNG
DAIGDIG
Binubuo ang pisikal na katangian ng daigdig
ng:
Pag-inog ng Daigdig at Batayang Oras
Bilis ng Pag-ikot
Lumiligid and Daigdig paikot sa araw sa bilis
na 66700 milya bawat oras (mph), 107 320 km
bawat oras
Orbit sa Araw
Lumiligid and Daigdig paikot sa araw sa loob
ng 365 araw, 5 oras, 48 minuto at 46 segundo
Orbit sa Axis
Umaabot ng 24 na oras ang isang pag-inog ng
daigdig sa kanyang axis
Ang daigdig ay may apat na hating-globo o hemisphere, ito ay ang mga
sumusunod, Northern Hemisphere, Southern Hemispher,
Western Hemisphere, at Eastern Hemisphere
Longhitud
Ito ang distansiyang
angular na nasa
pagitan ng
dalawang meridian
patungo sa kanluran
ng Prime Meridian
Latitude
Tinatawag na latitude ang distansiyang
angular sa pagitan ng dalawang parallel
patungo sa hilaga o timog ng equator.
PRIME MERIDIAN
Meridian
Ito ang mga guhit patimog at pahilaga at
nagsisimula sa isang polo patungo sa isang
polo. Sa wikang Latin, tanghali ang
kahulugan ng meridian, dito rin kinuha ang
salitang ante meridian na pinaikli sa A.M.
na ang ibig sabihin ay "bago sumapit ang
tanghali." Ang post meridian naman o P.M.
ay nangangahulugang "pagkalipas ng
tanghali."
AP8-Q1-W1-KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
Parallel
Ito ang guhit na kaagapay o parallel sa
kapwa nito guhit at walang paraan para
sila magsalubong.
mahalagang parallel
May apat na
ang naiguhit sa
umiinog na daigdig sa pamamagitan ng
sinag ng araw. Ito ang Arctic Circle, Tropic
of Cancer, Tropic of Capricorn, at ang
Antarctic Circle.
AP8-Q1-W1-KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Ang ekwador ang humahati sa
globo sa hilaga at timog
hemisphere o hemispero. Ito rin
ay itinatakdang zero degree
latitude.
 Ang mga lugar na malapit sa equator ang
nakararanas ng pinakasapat na sinag ng
araw at ulan na nararanasan sa buong
daigdig.
Kapag bihira naman ang pag-ulan at
napakainit ng panahon sa isang pook, tulad
ng disyerto, kakaunti ang maaaring
mabuhay na mga halaman at hayop dito.
Ganito rin ang maaaring asahan sa mga
lugar na lubhang napakalamig ng panahon
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
http://2012books.lardbucket.org/books/regional-ge- ography-of-the-world-
globalization-people-and-plac- es/s04-01-geography-basics.html
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Ang Tropic of Cancer ang pinakadulong bahagi ng Northern Hemisphere
na direktang sinisikatan ng araw. Makikita ito sa 23.5° hilaga ng equator.
Ang Tropic of Capricorn ay ang pinakadulong bahagi ng Southern
Hemisphere na direkta ring sinisikatan ng araw. Matatagpuan ito sa 23.5°
timog ng equator.
ANG PINAGMULAN NG MGA KONTINENTE
AP8-Q1-W1-KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
Ang mahahalagang datos ng mga Kontinente
ng Daigdig
1. Africa
2. Antarctica
3. Asya
4. Europe
5. NorthAmerica
6. SouthAmerica
7. Australia/Oceania
AFRICA
Nagmumula dito ang malaking suplay ng
ginto at diyamante. Nandito din ang
pinakamahabang ilog sa buong mundo na
kilala sa pangalang Nile River at ang Sahara
Dessert na pinakamalaking disyerto sa
daigdig. Ito din ang kontinenteng nagtataglay
ng pinakamaraming bansa sa lahat ng
kontinente.
ANTARTICA
Ito ang tanging kontinente na natatakpan ng yelo
na may kapal na 2 km. Dahil dito walang taong
naninirahan dito maliban sa mga siyentistang
nagsasagawa ng pag-aaral tungkol dito.
Gayunpaman, sagana sa mga isda at mammal
ang karagatang nakapalibot dito.
ASYA
Pinakamalaking kontinente sa
Asya. Sinasabing ang sukat nito ay
mundo ang
mas
malaki pa sa pinagsamang lupain ng North at
South America at ang kabuuang sukat nito ay
1/3 ng kalupaan ng daigdig. Nandito ang
pinakamalaking populasyon, ang China.
Pinakamataas na bundok ang Mount Everest.
EUROPE
Samantala,ang Europa ay sangkapat ¼
na bahagi lamang ng kalupaan ng
Asya. Ito ang ikalawa sa pinakamaliit
na kontinente sa daigdig.
NORTHAMERICA
Hugis malaking tatsulok subalit mistulang
pinilasan sa dalawang bahagi ng ng Hudson
bay at Gulf of Mexico. Dalawang
mahabang kabundukan ang matatagpuan
dito ang Appalachian Mountains at Rocky
Mountains.
SOUTHAMERICA
nagiging patulis mula sa
Hugis tatsulok din na unti-unting
bahaging
ekwador hanggang sa Cape Horn sa
katimugan. Ang Andes Mountain ang
pinakamahabang kabundukan sa
kontinenteng ito.
AUSTRALIA/ OCEANIA
Ang Australia ay isang bansang kinikilala ring
kontinenteng pinakamaliit sa daigdig.Napalilibutan ito ng
Indian Ocean at Pacific Ocean at inihihiwalay ng Arafura
Sea at Timor Sea.
Dahil sa mahigit 50 milyong taong pagkakahiwalay ng
Australia bilang isang kontinente,may mga bukod
tanging species ng hayop at halaman na sa Australia
lamang matatagpuan.Kabilang dito ang
kangaroo,wombat,koala,Tasmanian Devil at platypus.
Ang Mga Kontinente sa Daigdig
Kontinente Lawak (km2) Bilang ng bansa
Asya 44 614 000 44
Africa 30 218 000 53
Europe 10 505 000 47
North America 24 230 000 23
South America 12 814 000 12
Antarctica 14 245 000 0
Australia at
Oceania 8 503 000 14
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Talahanayan 1.1: Ilang Mahahalagang Kaalaman Tungkol sa Daigdig
Tinatayang Bigat (mass) 5.9736 x 1 024 kg
Tinatayang Edad 4.6 bilyong taon
Populasyon (2021) 7.888 bilyon
Kabuuang Lawak ng Ibabaw ng
Daigdig 510 066 000 kilometro kuwadrado
(km2)
Lawak ng Kalupaan 148 258 000 km kwd (29.1%) (km2)
Lawak ng Karagatan 335 258 000 km kwd (km2)
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Talahanayan 1.1: Ilang Mahahalagang Kaalaman Tungkol sa Daigdig
Pangkalahatang Lawak ng Katubigan 361 419 00 km kwd (70.9%) (km2)
Uri ng Tubig 97% alat, 3% tabang
Circumference o Kabilugan sa Equator 40 066 km
Circumference o Kabilugan sa Poles 39 992 km
Diyametro sa Equator 12 753 km
Diyametro sa Poles 12 710 km
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Talahanayan 1.1: Ilang Mahahalagang Kaalaman Tungkol sa Daigdig
Radius sa Equator 6 376 km
Radius sa Poles 6 355 km
Bilis ng Pag-ikot Lumiligid ang Daigdig paikot sa
Araw sa bilis na 66 700 milya bawat
oras (mph), 107 320 km bawat oras
Orbit sa Araw Lumiligid ang Daigdig paikot sa
Araw sa loob ng 365 araw, limang
oras, 48 minuto at 46 segundo
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Gawain 2: Talahanayan, Punan Mo.
Punan ng impormasyon ang sumusunod na data retrieval chart. Sa unang
kolum ng isa isahin ang estruktura ng daigdig. Samantalang sa pangalawang
kolum ilagay ang katangian ng estruktura ng daigdig. Gawin ito sa sagutang
papel sa loob ng limang minuto
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Gawain 2: Talahanayan, Punan Mo.
ESTRUKTURA NG DAIGDIG KATANGIAN
1.
2.
3.
AP8-Q1-W1-KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Gawain: GEO-line
Gumuhit ng mga bilog na sumisimbolo sa mundo upang
maipakita ang iyong kasagutan. Huwag kalimutang lagyan ng
label ang bawat guhit na iyong ilalagay upang mailahad ng
malinaw at maayos ang iyong kasagutan. Gawin ito sa isang
malinis na papel.
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
A.
1. Inner Core
2. Mantle
3. Crust
4. Outer Core
B.
1. Ekwador
2. Prime Meridian
3. Longitude
4. Latitude
5. North Pole
6. South Pole
7. Arctic Circle
8. Antarctic Circle
9. Tropic of Cancer
10. Tropic of Capricorn
C.
1. Southern Hemisphere
2. Western Hemisphere
3. Northen Hemisphere
4. Eastern Hemisphere
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
1. Ito ang pinakadulong bahagi ng Southern Hemisphere na direkta ring sinisikatan
ng araw.
2. Makikita ito sa 23.5 degree hilaga ng ekwador.
3. Ito ang humahati sa globo sa hilaga at timog hemisphere o hemispero.
4. Ito ang nagbabago ang pagtatakda ng petsa alinsunod sa pagtawid sa linyang
ito pasilangan o pakanluran.
5. Ito ay makikita sa Greenwich sa England na itinatalaga bilang 0 degree
longitude.
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
6. Ang distansyang angular sa pagitan ng dalawang parallel patungo sa hilaga o
timog ng ekwador.
7. Ito ang mga bilog na tumatahak mula sa North Pole patungong South
Pole.
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Gawain 4: Tanong ko Sagutin Mo.
Bakit mahalagang matutunan ang pagtukoy ng mga lugar sa daigdig gamit ang
latitude at longitude nito?
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Pagninilay
Naunawaan ko na __________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Punan ang mga patlang
Nabatid ko na ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Susi sa Pagwawasto
Gawain 1
1. A
2. E
3. D
4. C
5. B
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
ESTRUKTURA NG DAIGDIG KATANGIAN
1. Crust Matigas at mabatong bahagi ng daigdig. Umaabot ang
kapal nito mula 30-65 kilometro (km) palalim mula sa
mga kontinente. Subalit sa mga karaga- tan, ito ay
may kapal lamang na 5-7 km.
2. Mantle Isang patong ng mga batong na- pakainit kaya
malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito.
3. Core Kaloob-loobang bahagi ng Daigdig na binubuo ng
mga metal tulad ng iron at nickel.
Gawain 2 Talahanayan, Punan Mo
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Gawain 3 GEO-line
1. Tropic of Capricorn
2. Tropic of Cancer
3. Equator
4. International Date Line
5. Prime Meridian
6. Latitude
7. Longitude
6.
3.
7.
5.
1.
2.
3.
http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/time/InternationalDateLine.html
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Gawain 3
1. Tropic of Capricorn
2. Tropic of Cancer
3. Equator
4. International Date Line
5. Prime Meridian
6. Latitude
7. Longitude
6.
3.
7.
5.
https://www.timeanddate.com/geography/longitude-
latitude.html?fbclid=IwAR3xPLmDIig5KOXbliihd5SwTbRMoyzjhWQgVMdh9fVKSqTjv0Y1kEsmlHI
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Kasunduan
Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan
1. Ano ang klima?
2. Bakit nagkakaiba-iba ang kilma sa iba,t ibang panig ng daigdig?
3. Basahin at unawain ang mahahalagang datos ng mga kontinente ng daigdig
mula pahina 21-ng 24 sa Modyul ng Mag-aaral.
4. Ano ang mga katangi-tanging paglalarawan sa bawat kontinente?
TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
Sanggunian
Aklat
“Ang Katagiang Pisikal ng Daigdig”. Kasaysayan ng Daigdig. Pp. 15-20.
1 sur 60

Recommandé

Q1W1.pptx par
Q1W1.pptxQ1W1.pptx
Q1W1.pptxSarahLucena6
90 vues41 diapositives
Part 2.pptx par
Part 2.pptxPart 2.pptx
Part 2.pptxHanneGaySantueleGere
24 vues47 diapositives
Ap III - Ang Katangiang pisikal ng Daigdig par
Ap III - Ang Katangiang pisikal ng DaigdigAp III - Ang Katangiang pisikal ng Daigdig
Ap III - Ang Katangiang pisikal ng DaigdigDanz Magdaraog
184K vues18 diapositives
Aralin 2: Katanginang Pisikal ng Daigdig (3rd Yr.) par
Aralin 2: Katanginang Pisikal ng Daigdig (3rd Yr.)Aralin 2: Katanginang Pisikal ng Daigdig (3rd Yr.)
Aralin 2: Katanginang Pisikal ng Daigdig (3rd Yr.)Lavinia Lyle Bautista
13.8K vues44 diapositives
Heograpiya 5 par
Heograpiya 5Heograpiya 5
Heograpiya 5Mailyn Viodor
348 vues23 diapositives
G8 AP Q1 Week 1 Katangiang pisikal ng daigdig.pptx par
G8 AP Q1 Week 1 Katangiang pisikal ng daigdig.pptxG8 AP Q1 Week 1 Katangiang pisikal ng daigdig.pptx
G8 AP Q1 Week 1 Katangiang pisikal ng daigdig.pptxAhmadAbubakar47
172 vues42 diapositives

Contenu connexe

Similaire à AP8-Q1-W1-KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx

Katangiang Pisikal ng Daigdig par
Katangiang Pisikal ng DaigdigKatangiang Pisikal ng Daigdig
Katangiang Pisikal ng DaigdigOlhen Rence Duque
12.3K vues32 diapositives
ap8 aralin 2.pptx par
ap8 aralin 2.pptxap8 aralin 2.pptx
ap8 aralin 2.pptxDonnaTalusan
12 vues28 diapositives
Katangiang Pisikal ng Daigdig par
Katangiang Pisikal ng DaigdigKatangiang Pisikal ng Daigdig
Katangiang Pisikal ng DaigdigNeri Diaz
50.7K vues40 diapositives
MELC PIVOT 4A Grade 8 Katangian pisikal ng Daigdig par
MELC PIVOT 4A Grade 8 Katangian pisikal ng Daigdig MELC PIVOT 4A Grade 8 Katangian pisikal ng Daigdig
MELC PIVOT 4A Grade 8 Katangian pisikal ng Daigdig phil john
1.2K vues33 diapositives
DAIGDIG.pptx par
DAIGDIG.pptxDAIGDIG.pptx
DAIGDIG.pptxJacquelineAnnAmar1
84 vues107 diapositives
Heograpiya ng daigdig par
Heograpiya ng daigdigHeograpiya ng daigdig
Heograpiya ng daigdigAndreaCalderon83
455 vues217 diapositives

Similaire à AP8-Q1-W1-KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx(20)

Katangiang Pisikal ng Daigdig par Neri Diaz
Katangiang Pisikal ng DaigdigKatangiang Pisikal ng Daigdig
Katangiang Pisikal ng Daigdig
Neri Diaz50.7K vues
MELC PIVOT 4A Grade 8 Katangian pisikal ng Daigdig par phil john
MELC PIVOT 4A Grade 8 Katangian pisikal ng Daigdig MELC PIVOT 4A Grade 8 Katangian pisikal ng Daigdig
MELC PIVOT 4A Grade 8 Katangian pisikal ng Daigdig
phil john1.2K vues
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx par AceAnoya1
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptxHeograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
AceAnoya12 vues
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx par MarnelGealon2
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptxHeograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
Heograpiya ng Daigdig Q1ppt.pptx
MarnelGealon242 vues
Unang markahan par CHIKATH26
Unang markahanUnang markahan
Unang markahan
CHIKATH2659.2K vues
Araling Panlipunan Grade-8 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1 par JoeHapz
Araling Panlipunan Grade-8 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1Araling Panlipunan Grade-8 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-8 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
JoeHapz4.9K vues
AP 9 - Modyul 1, Aralin 1 - Heograpiya ng daigdig par Jared Ram Juezan
AP 9 - Modyul 1, Aralin 1 - Heograpiya ng daigdigAP 9 - Modyul 1, Aralin 1 - Heograpiya ng daigdig
AP 9 - Modyul 1, Aralin 1 - Heograpiya ng daigdig
Jared Ram Juezan421.1K vues
Heograpiya ng Daigdig par marcpocong
Heograpiya ng Daigdig Heograpiya ng Daigdig
Heograpiya ng Daigdig
marcpocong2.4K vues
ARALIN 1,online class,Sept.13-2021.pptx par LeaParcia
ARALIN 1,online class,Sept.13-2021.pptxARALIN 1,online class,Sept.13-2021.pptx
ARALIN 1,online class,Sept.13-2021.pptx
LeaParcia43 vues

Plus de MaryJoyTolentino8

mga pamanangsinaunangkabihasnan.pptx par
mga pamanangsinaunangkabihasnan.pptxmga pamanangsinaunangkabihasnan.pptx
mga pamanangsinaunangkabihasnan.pptxMaryJoyTolentino8
3 vues36 diapositives
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx par
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptxMaryJoyTolentino8
2 vues8 diapositives
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx par
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptxMaryJoyTolentino8
9 vues7 diapositives
UNANG MARKAHAN Aralin 11-Climate Change.pptx par
UNANG MARKAHAN Aralin 11-Climate Change.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 11-Climate Change.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 11-Climate Change.pptxMaryJoyTolentino8
13 vues14 diapositives
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx par
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptxYugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptxMaryJoyTolentino8
153 vues28 diapositives
Mga Yugto ng kabihasnan.pptx par
Mga Yugto ng kabihasnan.pptxMga Yugto ng kabihasnan.pptx
Mga Yugto ng kabihasnan.pptxMaryJoyTolentino8
90 vues51 diapositives

Plus de MaryJoyTolentino8(20)

UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx par MaryJoyTolentino8
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 28_Estratehiya at Polisisya _SD.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx par MaryJoyTolentino8
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptxUNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx
UNANG MARKAHAN Aralin 14 Suliraning Pangkapaligiran.pptx
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx par MaryJoyTolentino8
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptxYugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx
Yugto ng Pagbabago sa Panahon ng Pre-historiko.pptx
Bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto sa Silangan at Timog-... par MaryJoyTolentino8
Bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto sa Silangan at Timog-...Bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto sa Silangan at Timog-...
Bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto sa Silangan at Timog-...
Aralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptx par MaryJoyTolentino8
Aralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptxAralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptx
Aralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptx
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx par MaryJoyTolentino8
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptxAralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx
Aralin 1- Konsepto at Katuturan ng Pagkamamamayan-Citizenship.pptx
MaryJoyTolentino82.4K vues
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt par MaryJoyTolentino8
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.pptAralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt par MaryJoyTolentino8
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.pptAralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt
Aralin 1- Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.ppt
tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383... par MaryJoyTolentino8
tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383...tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383...
tugonngpamahalaanatmamamayansamgaisyungkarahasanatdiskriminasyon1-21051500383...
ARALIN 10 III-IBAT-IBANG-MANIPESTASYON-NG-NASYONLISMO-SA-TIMOG-AT-KANLURANG-A... par MaryJoyTolentino8
ARALIN 10 III-IBAT-IBANG-MANIPESTASYON-NG-NASYONLISMO-SA-TIMOG-AT-KANLURANG-A...ARALIN 10 III-IBAT-IBANG-MANIPESTASYON-NG-NASYONLISMO-SA-TIMOG-AT-KANLURANG-A...
ARALIN 10 III-IBAT-IBANG-MANIPESTASYON-NG-NASYONLISMO-SA-TIMOG-AT-KANLURANG-A...
ARALIN 18 III-Balangkas ng mga Pamahalaan sa mga bansa sa Timog at kanlurang ... par MaryJoyTolentino8
ARALIN 18 III-Balangkas ng mga Pamahalaan sa mga bansa sa Timog at kanlurang ...ARALIN 18 III-Balangkas ng mga Pamahalaan sa mga bansa sa Timog at kanlurang ...
ARALIN 18 III-Balangkas ng mga Pamahalaan sa mga bansa sa Timog at kanlurang ...

AP8-Q1-W1-KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG.pptx

 • 1. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN ARALING PANLIPUNAN 8 UNANG MARKAHAN QTR 1 WEEK 1
 • 5. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Pinakamahalagang Kasanayan sa Pagkatuto (MELC) • Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig AP8HSK-Id-4
 • 9. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Ipinakikita sa Diyagram 1.1 ang saklaw ng pag-aaral ng heograpiya:
 • 10. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Diyagram 1.2 - Limang Tema ng Heograpiya
 • 15. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Isa ang Daigdig sa walong planetang umiinog at umiikot sa isang malaking bituin, ang Araw. Bumubuo sa tinatawag na solar system ang mga ito. Ang lahat ng buhay sa Daigdig – halaman, hayop, at tao – ay kumukuha ng enerhiya mula sa Araw. Gayon, halos lahat sa kalikasan at kapaligiran – mula sa hangin, alon, ulan, klima, at panahon – ay naaapektuhan ng Araw.
 • 18.  Kalawakan  Kalupaan Klima Katubigan Buhay-halaman at buhay-hayop Mineral ANG KATANGIANG PISIKALNG DAIGDIG Binubuo ang pisikal na katangian ng daigdig ng:
 • 19. Pag-inog ng Daigdig at Batayang Oras Bilis ng Pag-ikot Lumiligid and Daigdig paikot sa araw sa bilis na 66700 milya bawat oras (mph), 107 320 km bawat oras Orbit sa Araw Lumiligid and Daigdig paikot sa araw sa loob ng 365 araw, 5 oras, 48 minuto at 46 segundo Orbit sa Axis Umaabot ng 24 na oras ang isang pag-inog ng daigdig sa kanyang axis
 • 20. Ang daigdig ay may apat na hating-globo o hemisphere, ito ay ang mga sumusunod, Northern Hemisphere, Southern Hemispher, Western Hemisphere, at Eastern Hemisphere
 • 21. Longhitud Ito ang distansiyang angular na nasa pagitan ng dalawang meridian patungo sa kanluran ng Prime Meridian
 • 22. Latitude Tinatawag na latitude ang distansiyang angular sa pagitan ng dalawang parallel patungo sa hilaga o timog ng equator.
 • 24. Meridian Ito ang mga guhit patimog at pahilaga at nagsisimula sa isang polo patungo sa isang polo. Sa wikang Latin, tanghali ang kahulugan ng meridian, dito rin kinuha ang salitang ante meridian na pinaikli sa A.M. na ang ibig sabihin ay "bago sumapit ang tanghali." Ang post meridian naman o P.M. ay nangangahulugang "pagkalipas ng tanghali."
 • 26. Parallel Ito ang guhit na kaagapay o parallel sa kapwa nito guhit at walang paraan para sila magsalubong. mahalagang parallel May apat na ang naiguhit sa umiinog na daigdig sa pamamagitan ng sinag ng araw. Ito ang Arctic Circle, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, at ang Antarctic Circle.
 • 28. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Ang ekwador ang humahati sa globo sa hilaga at timog hemisphere o hemispero. Ito rin ay itinatakdang zero degree latitude.
 • 29.  Ang mga lugar na malapit sa equator ang nakararanas ng pinakasapat na sinag ng araw at ulan na nararanasan sa buong daigdig. Kapag bihira naman ang pag-ulan at napakainit ng panahon sa isang pook, tulad ng disyerto, kakaunti ang maaaring mabuhay na mga halaman at hayop dito. Ganito rin ang maaaring asahan sa mga lugar na lubhang napakalamig ng panahon
 • 30. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN http://2012books.lardbucket.org/books/regional-ge- ography-of-the-world- globalization-people-and-plac- es/s04-01-geography-basics.html
 • 31. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Ang Tropic of Cancer ang pinakadulong bahagi ng Northern Hemisphere na direktang sinisikatan ng araw. Makikita ito sa 23.5° hilaga ng equator. Ang Tropic of Capricorn ay ang pinakadulong bahagi ng Southern Hemisphere na direkta ring sinisikatan ng araw. Matatagpuan ito sa 23.5° timog ng equator.
 • 32. ANG PINAGMULAN NG MGA KONTINENTE
 • 34. Ang mahahalagang datos ng mga Kontinente ng Daigdig 1. Africa 2. Antarctica 3. Asya 4. Europe 5. NorthAmerica 6. SouthAmerica 7. Australia/Oceania
 • 35. AFRICA Nagmumula dito ang malaking suplay ng ginto at diyamante. Nandito din ang pinakamahabang ilog sa buong mundo na kilala sa pangalang Nile River at ang Sahara Dessert na pinakamalaking disyerto sa daigdig. Ito din ang kontinenteng nagtataglay ng pinakamaraming bansa sa lahat ng kontinente.
 • 36. ANTARTICA Ito ang tanging kontinente na natatakpan ng yelo na may kapal na 2 km. Dahil dito walang taong naninirahan dito maliban sa mga siyentistang nagsasagawa ng pag-aaral tungkol dito. Gayunpaman, sagana sa mga isda at mammal ang karagatang nakapalibot dito.
 • 37. ASYA Pinakamalaking kontinente sa Asya. Sinasabing ang sukat nito ay mundo ang mas malaki pa sa pinagsamang lupain ng North at South America at ang kabuuang sukat nito ay 1/3 ng kalupaan ng daigdig. Nandito ang pinakamalaking populasyon, ang China. Pinakamataas na bundok ang Mount Everest.
 • 38. EUROPE Samantala,ang Europa ay sangkapat ¼ na bahagi lamang ng kalupaan ng Asya. Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente sa daigdig.
 • 39. NORTHAMERICA Hugis malaking tatsulok subalit mistulang pinilasan sa dalawang bahagi ng ng Hudson bay at Gulf of Mexico. Dalawang mahabang kabundukan ang matatagpuan dito ang Appalachian Mountains at Rocky Mountains.
 • 40. SOUTHAMERICA nagiging patulis mula sa Hugis tatsulok din na unti-unting bahaging ekwador hanggang sa Cape Horn sa katimugan. Ang Andes Mountain ang pinakamahabang kabundukan sa kontinenteng ito.
 • 41. AUSTRALIA/ OCEANIA Ang Australia ay isang bansang kinikilala ring kontinenteng pinakamaliit sa daigdig.Napalilibutan ito ng Indian Ocean at Pacific Ocean at inihihiwalay ng Arafura Sea at Timor Sea. Dahil sa mahigit 50 milyong taong pagkakahiwalay ng Australia bilang isang kontinente,may mga bukod tanging species ng hayop at halaman na sa Australia lamang matatagpuan.Kabilang dito ang kangaroo,wombat,koala,Tasmanian Devil at platypus.
 • 42. Ang Mga Kontinente sa Daigdig Kontinente Lawak (km2) Bilang ng bansa Asya 44 614 000 44 Africa 30 218 000 53 Europe 10 505 000 47 North America 24 230 000 23 South America 12 814 000 12 Antarctica 14 245 000 0 Australia at Oceania 8 503 000 14
 • 43. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Talahanayan 1.1: Ilang Mahahalagang Kaalaman Tungkol sa Daigdig Tinatayang Bigat (mass) 5.9736 x 1 024 kg Tinatayang Edad 4.6 bilyong taon Populasyon (2021) 7.888 bilyon Kabuuang Lawak ng Ibabaw ng Daigdig 510 066 000 kilometro kuwadrado (km2) Lawak ng Kalupaan 148 258 000 km kwd (29.1%) (km2) Lawak ng Karagatan 335 258 000 km kwd (km2)
 • 44. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Talahanayan 1.1: Ilang Mahahalagang Kaalaman Tungkol sa Daigdig Pangkalahatang Lawak ng Katubigan 361 419 00 km kwd (70.9%) (km2) Uri ng Tubig 97% alat, 3% tabang Circumference o Kabilugan sa Equator 40 066 km Circumference o Kabilugan sa Poles 39 992 km Diyametro sa Equator 12 753 km Diyametro sa Poles 12 710 km
 • 45. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Talahanayan 1.1: Ilang Mahahalagang Kaalaman Tungkol sa Daigdig Radius sa Equator 6 376 km Radius sa Poles 6 355 km Bilis ng Pag-ikot Lumiligid ang Daigdig paikot sa Araw sa bilis na 66 700 milya bawat oras (mph), 107 320 km bawat oras Orbit sa Araw Lumiligid ang Daigdig paikot sa Araw sa loob ng 365 araw, limang oras, 48 minuto at 46 segundo
 • 46. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Gawain 2: Talahanayan, Punan Mo. Punan ng impormasyon ang sumusunod na data retrieval chart. Sa unang kolum ng isa isahin ang estruktura ng daigdig. Samantalang sa pangalawang kolum ilagay ang katangian ng estruktura ng daigdig. Gawin ito sa sagutang papel sa loob ng limang minuto
 • 47. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Gawain 2: Talahanayan, Punan Mo. ESTRUKTURA NG DAIGDIG KATANGIAN 1. 2. 3.
 • 49. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Gawain: GEO-line Gumuhit ng mga bilog na sumisimbolo sa mundo upang maipakita ang iyong kasagutan. Huwag kalimutang lagyan ng label ang bawat guhit na iyong ilalagay upang mailahad ng malinaw at maayos ang iyong kasagutan. Gawin ito sa isang malinis na papel.
 • 50. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN A. 1. Inner Core 2. Mantle 3. Crust 4. Outer Core B. 1. Ekwador 2. Prime Meridian 3. Longitude 4. Latitude 5. North Pole 6. South Pole 7. Arctic Circle 8. Antarctic Circle 9. Tropic of Cancer 10. Tropic of Capricorn C. 1. Southern Hemisphere 2. Western Hemisphere 3. Northen Hemisphere 4. Eastern Hemisphere
 • 51. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN 1. Ito ang pinakadulong bahagi ng Southern Hemisphere na direkta ring sinisikatan ng araw. 2. Makikita ito sa 23.5 degree hilaga ng ekwador. 3. Ito ang humahati sa globo sa hilaga at timog hemisphere o hemispero. 4. Ito ang nagbabago ang pagtatakda ng petsa alinsunod sa pagtawid sa linyang ito pasilangan o pakanluran. 5. Ito ay makikita sa Greenwich sa England na itinatalaga bilang 0 degree longitude.
 • 52. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN 6. Ang distansyang angular sa pagitan ng dalawang parallel patungo sa hilaga o timog ng ekwador. 7. Ito ang mga bilog na tumatahak mula sa North Pole patungong South Pole.
 • 53. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Gawain 4: Tanong ko Sagutin Mo. Bakit mahalagang matutunan ang pagtukoy ng mga lugar sa daigdig gamit ang latitude at longitude nito?
 • 54. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Pagninilay Naunawaan ko na __________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________. Punan ang mga patlang Nabatid ko na ______________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________.
 • 55. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Susi sa Pagwawasto Gawain 1 1. A 2. E 3. D 4. C 5. B
 • 56. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN ESTRUKTURA NG DAIGDIG KATANGIAN 1. Crust Matigas at mabatong bahagi ng daigdig. Umaabot ang kapal nito mula 30-65 kilometro (km) palalim mula sa mga kontinente. Subalit sa mga karaga- tan, ito ay may kapal lamang na 5-7 km. 2. Mantle Isang patong ng mga batong na- pakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. 3. Core Kaloob-loobang bahagi ng Daigdig na binubuo ng mga metal tulad ng iron at nickel. Gawain 2 Talahanayan, Punan Mo
 • 57. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Gawain 3 GEO-line 1. Tropic of Capricorn 2. Tropic of Cancer 3. Equator 4. International Date Line 5. Prime Meridian 6. Latitude 7. Longitude 6. 3. 7. 5. 1. 2. 3. http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/time/InternationalDateLine.html
 • 58. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Gawain 3 1. Tropic of Capricorn 2. Tropic of Cancer 3. Equator 4. International Date Line 5. Prime Meridian 6. Latitude 7. Longitude 6. 3. 7. 5. https://www.timeanddate.com/geography/longitude- latitude.html?fbclid=IwAR3xPLmDIig5KOXbliihd5SwTbRMoyzjhWQgVMdh9fVKSqTjv0Y1kEsmlHI
 • 59. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Kasunduan Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan 1. Ano ang klima? 2. Bakit nagkakaiba-iba ang kilma sa iba,t ibang panig ng daigdig? 3. Basahin at unawain ang mahahalagang datos ng mga kontinente ng daigdig mula pahina 21-ng 24 sa Modyul ng Mag-aaral. 4. Ano ang mga katangi-tanging paglalarawan sa bawat kontinente?
 • 60. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Sanggunian Aklat “Ang Katagiang Pisikal ng Daigdig”. Kasaysayan ng Daigdig. Pp. 15-20.