Publicité

Aralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptx

10 Oct 2022
Publicité

Contenu connexe

Plus de MaryJoyTolentino8(20)

Publicité

Aralin 2-Konsepto ng Kakapusan at Kakulangan.pptx

 1. KAKAPUSAN AT KAKULANGAN 1
 2.  Ito ay kalagayan kung saan ang mga pinagkukunang-yaman ay hindi sapat upang tugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao.  Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng limitasyon sa mga likas na yaman. 2
 3. 1. 3 Walang konsepto ng pagtitipid. 2. Non-renewable ang ibang likas na yaman. 3. Hindi nauubos ang pangangailangan at kagustuhan ng tao.
 4. A Portrait by John Linnell of Thomas Robert Malthus 4 “Malthusian Theory of Population”
 5.  Ito ay kalagayan kung saan pansamantalang hindi kasapatan ng mga produkto upang tugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. 5
 6. 1. 6 Gawain ng tao katulad ng hoarding. 2. Pagkakaroon ng kalamidad. 3. Pagtaas ng demand sa isang produkto.
 7. HOARDING
 8. 1. Mataas na presyo ng bilihin. 2. Walang mabili o kakaunti ang mabibili sa pamilihan. 3. Dumarami ang nagugutom. 8
 9. 4. Import- dependent 5. Pagdami ng umaalis sa bansa. 6. Kakaunti ang pamimilian. 9
 10. PAGKAKAIBA NG 10 KAKAPUSAN AT KAKULANGAN
 11. KAKAPUSAN KAKULANGAN 11
 12. Paano natin mabibigyang solusyon ang kakapusan at kakulangan?
 13. 12 Subukin natin ang iyong kaalaman. Isulat ang A kung Kakapusan at B kung Kakulangan ang ipinapahayag ng bawat pangungusap.
 14. Ito ay kalagayan kung saan nauubos ang mga non- renewable resources.
 15. Ito ay kalagayan kung saan panandalian lamang ang ating mararanas sa pagkawala ng produkto.
 16. Ito ay mangyayari sa patuloy na ng natural gas.
 17. Ito ay pangmatagalang kalagayan ng pagkaubos ng pinagkukunang yaman.
 18. Ito ang kalagayan na mararanasan ng mga tao kapag nagdaan ang isang kalamidad.
 19. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN BALIK-ARAL: Fact or Bluff https://tinyurl.com/5x689zfh Sa bawat pahayag ay sabihin o isulat kung ito ay FACT o katotohanan at BLUFF naman kung hindi. 1. Mahalaga ang ekonomiks sapagkat itoy makatutulong sa pagbuo ng matalinong desisyon. 2. Bilang bahagi ng lipunan, magagamit mo ang kaalaman sa ekonomiks upang maunawaan ang mga napapanahong isyu na may kaugnayan sa mahalagang usaping ekonomiko ng bansa.
 20. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN https://tinyurl.com/5x689zfh 3. Ang trade off ay pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ang isang bagay 4. Ang ekonomiks ay walang kinalaman sa pagiging matalino, mapanuri at mapagtanong sa nangyayari sa iyong kapaligiran. 5. Ang kaalaman sa ekonomiks ay magagamit sa pag-unawa sa mga desisyon mula sa mga pamimilian na mayroon ang pamilyang iyong kinabibilangan. BALIK-ARAL: Fact or Bluff
 21. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Mga Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang naramdaman mo matapos mong mapanood ang video? 2. Ano ang ipinahihiwatig ng video? 3. Bakit nagaganap ang ganitong sitwasyon? 4. Paano malulunasan ang nakita mong kaganapan sa video?
 22. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN PINAKAMAHALAGANG KASANAYAN SA PAGKATUTO (MELC) Natataya ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan
 23. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN 1. Natutukoy ang kahulugan ng kakapusan at kakulangan; 2. Naihahambing ang kahulugan ng kakapusan at kakulangan; 3. Naiuugnay ang kahalagahan ng ekonomiks sa pagharap sa mga suliraning dulot ng kakapusan sa pang araw-araw na pamumuhay. LAYUNIN:
 24. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Ikalawang Linggo, Ika-apat na Araw Aralin 4: Kakapusan, Pagkakaiba ng Kakapusan at Kakulangan, Ang kakapusan sa pang araw-araw na pamumuhay ARALING PANLIPUNAN
 25. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN GAWAIN: IT’S TEKSTO TIME Panuto: Basahin ang teksto tungkol sa aralin. Sagutin ang mga katanungan tungo sa lalo pang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang kakapusan o scarcity ay umiiral dahil limitado ang pinagkukunang-yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao kagaya ng kakapusan sa supply ng nickel, chromite, natural gas at iba pang non-renewable resources. Ang kakapusan sa mga nabanggit na halimbawa ay itinakda ng kalikasan. Ang kondisyong ito ay nagtakda ng limitasyon sa lahat at naging isang pangunahing suliraning pang-ekonomiya.
 26. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN GAWAIN: IT’S TEKSTO TIME Ang kakulangan o shortage ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang sa suplay ng isang produkto kagaya ng kakulangan ng suplay ng bigas sa pamilihan sanhi ng bagyo, peste, El Nino,pandemya tulad ng Covid-19 at iba pang kalamidad. Ang kakapusan sa pang araw-araw na buhay ay inilarawan ni N. Gregory Mankiw (1997) bilang isang pamayanan na may limitadong pinagkukunang-yaman na hindi kayang matugunan ang lahat ng produkto at serbisyo na gusto at kailangan ng tao.
 27. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN GAWAIN: IT’S TEKSTO TIME Sa pagharap sa suliraning pang-ekonomiya, mahalagang pag-isipan ang opportunity cost ng gagawing desisyon. 1. Alin sa mga pamimiliang produkto ang gustong likhain? 2. Para kanino ang mga ito? 3. Alin ang higit na kailangan? 4. Paano ito lilikhain? 5. Ano ang kabutihang maidudulot sa pagpili? 6. Gaano kalaki ang halaga ng pakinabang? Ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon.
 28. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN GAWAIN: IT’S TEKSTO TIME Sa paggawa ng desisyon, makatutulong ang pagkakaroon ng plano ng produksiyon at masusing pag-aaral kung saan higit na makikinabang. Pagtuunan ng pansin ang alternatibong produkto o serbisyo at timbangin ang kahalagahan nito sa pang araw-araw na pamumuhay. Ang Production Possibilities Frontier (PPF) ay isang modelo na nagpapakita ng mga estratehiya sa paggamit ng mga salik upang makalikha ng mga produkto.
 29. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Batay sa binasang teksto,sagutin ang mga katanungan. 1. Ano ang kahulugan ng kakapusan at kakulangan? 2. Ano ang pagkakaiba ng kakapusan at kakulangan? Magbigay ng halimbawa. 3. Kung ikaw ay nakaranas na ng kakulangan at kakapusan sa loob ng inyong pamilya dulot ng Covid-19, paano ninyo ito sinolusyunan?
 30. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN GAWAIN 3: TALAHANAYAN Panuto: Ihanay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng kakapusan at kakulangan. Pagkakaiba Pagkakatulad Kakapusan Kakulangan
 31. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN GAWAIN 4: TALENT MO, SHOW MO! Pumili ng isa sa mga gawaing nabanggit at isulat ito sa iyong sagutang papel. Bawat pangkat ay magbibigay ng tatlong (3) sitwasyon o suliraning may kinalaman sa kakapusan na kinakaharap ng lipunan na kanilang kinabibilangan at kung paano ito isinasaayos o nabigyang solusyon ng kanilang pinuno sa tulong ng konsepto ng ekonomiks na natutuhan sa mga nakaraang aralin. Maaring ilahad ang presentasyon sa mga sumusunod na paraan; tula, awit, newscasting, roleplay, advertisement o patalastas at iba pa sa loob ng limang (5) minuto. Mamarkahan ang pagtatanghal batay sa inihandang rubrik.
 32. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN
 33. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Panuto: Tunghayan ang sitwasyong halaw sa balita ng Rappler Newsbreak Podcasts and Videos. Basahin at unawaing mabuti at pagkatapos ay sagutin ang tanong. GAWAIN 5: PULSO NG MAG-AARAL Ang epekto ng corona virus pandemic ay hindi nagtatapos sa mga pasyenteng napupunta sa mga ospital. Ito ay makikita rin sa kabuhayan ng mga Pilipino. Abot 5 milyong Pilipino ang mawawalan ng trabaho dahil sa coronavirus pandemic, ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE). Ang bilang na ito ay maaaring tumaas, depende kung gaano kalakas ang impact ng pandemic sa ekonomiya ng Pilipinas sa mga susunod na buwan. (Pinagkunan: Rappler Newsbreak Podcast:Pagdurusa ng Manggagawang Pilipino sa gitna ng Pandemya, Rappler.com, May 30, 2020, rappler.com/newsbreak/262129-beyond-stories-labor-jobs-lossescoronavirus-pandemic-philippines/)
 34. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Pamprosesong Tanong: Kung ikaw ay magiging isang pinuno ng ating bansa, paano mo pamamahalaan ang suliranin sa kakapusan at kakulangan dulot ng kawalan ng hanapbuhay bunsod ng pandemya? Pangatwiranan.
 35. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN Pagtataya ng Aralin Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. 1. Ito ay umiiral dahil limitado ang pinagkukunang – yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. A. kakulangan C. opportunity cost B. trade off D. kakapusan 2. Ang shortage ay nagaganap kung may pansamantalang ________ sa supply ng mga produkto. A. kakapusan C. trade off B. opportunity cost D. kakulangan
 36. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN 3. Ayon sa kanya, ang kakapusan ay tulad ng isang pamilya na di kayang ibigay ang pangangailangan ng miyembro nito. A. Adam Smith C. Jose Basco B. Gregorio Joson D. Gregory Mankiw 4. Ito ay tumutukoy sa halaga ng isang bagay o ng best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. A. opportunity cost C. Production Possibilities Frontier B. trade off D. kakapusan 5. Ito ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay at halagang ipinagpaliban. A. kakapusan C. trade off B. opportunity cost D. kakulangan
 37. TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN KOMPLETUHIN MO! Naunawaan ko na ang ekonomiks ay mahalaga sa pamamahala ng kakapusan dahil ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. Nabatid ko sa aralin na ito na ang kakapusan ay ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
 38. SANGGUNIAN: I. Mga Larawan Rappler Newsbreak Podcast:Pagdurusa ng Manggagawang Pilipino sa gitna ng Pandemya, Rappler.com, May 30, 2020, rappler.com/newsbreak/262129- beyond- stories-labor-jobs-lossescoronavirus-pandemic-philippines/) https://tinyurl.com/5x689zfh https://tinyurl.com/yc43wav8 TAGAPAGTAGUYOD NG KASAYSAYAN “The New Humanitarian”, Poor squeezed by high prices, food shortages, IRIN News, 6 May 2008, https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/241421.
Publicité