پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی سواد اطلاعاتی

Maryam Nazari
Maryam NazariEducational Informatics researcher and lecturer à University of Malaya
مریم نظری دکترای علوم اطلاع رسانی آموزشی [email_address]  پژوهش سواد اطلاعاتی : با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی سواد اطلاعاتی 22 اردیبهشت 1389 پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران
... در یک نگاه ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
سواد اطلاعاتی چيست؟ ,[object Object],[object Object],[object Object],بینش : درک اهمیت اطلاعات درک و تعیین مسئله دانش درباره سازمان اطلاعات مهارت اطلاع یابی، گزینی و استفاده
... داستان سواد اطلاعاتی و اصالت آن ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
... به شرط درک بافت سواد اطلاعاتی ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
سواد اطلاعاتی نمی تواند ! ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
روش پژوهش سواد اطلاعاتی ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
سواد اطلاعاتی برای رشته بازاریابی ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],(Webber et al., 2005) News, marketreports, company websites Electronic resources Electronic access Problem solving Confident practitioners Information Information sources Information channels Information literacy
سواد اطلاعاتی برای رشته ادبیات انگلیسی ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],(Webber et al., 2005) Text Books Library printed resources Library skills/ Bibliographical skill Information Information sources Information channels Information literacy
سواد اطلاعاتی در بافت ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],بافت سواد اطلاعاتی ( ماهیت مسئله، موضوع، فرایند حل مسئله، ...)
سواد اطلاعاتی بومی ـ کاربردی ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
سواد اطلاعاتی بومی ـ کاربردی مدلهای عام سواد اطلاعاتی ساخت کتابداران در بافتهای غیربومی طراحی مدلهای بومی سواد اطلاعاتی برای بافتها و نیازهای مشخص
پژوهش سواد اطلاعاتی در بافت
سواد اطلاعاتی برای رشته تحصیلی GIS مفهوم سواد اطلاعاتی و الزامات آن برای آموزش و یادگیری ماندگار و قابل انتقال GIS شناسایی دامنه و گستره نیاز اطلاعاتی و مهارتی، و توانمندیهای موردنیاز برای حل مسئله GIS ماهیت و ویژگیهای اطلاعات، موضوع، حل مسئله و آموزش در بافت موردنظر پژوهش مفهوم و ویژگیهای اطلاعات، موضوع و حل مسئله در یک برنامه آموزشی GIS  در محیط یادگیری از راه دور
Case study ,[object Object],[object Object],Maryam Nazari, University of Sheffield
Types of case study ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Design Purpose Orientation ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Designs of case study Maryam Nazari, University of Sheffield CONTEXT Case CONTEXT Case Embedded unit of analysis 1 (EUA1) Embedded unit of analysis 2 (EUA2) CONTEXT Case CONTEXT Case CONTEXT CONTEXT Case Case CONTEXT Case CONTEXT Case CONTEXT Case CONTEXT Case EUA1 EUA2 EUA1 EUA2 EUA1 EUA2 EUA1 EUA2 Embedded (multiple units of analysis) Holistic (single-unit of analysis) Single-case designs Multiple-case designs Basic types of designs for case studies (Yin 1994, 40 quoting COSMOS Corporation)
Models for doing case study ,[object Object],[object Object],Maryam Nazari, University of Sheffield
Yin’s model (Yin 2003, 50) Maryam Nazari, University of Sheffield
Eisenhardt’s process
1- تبیین مسئله ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Originality
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],2- انتخاب مورد / بافت Maryam Nazari, University of Sheffield
3- طراحی ابزار و چارچوب پژوهش ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Maryam Nazari, University of Sheffield
4- گردآوری داده ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Flexible and opportunistic approach
[object Object],IL in ODL GIS Interview Questionnaire Students’ reflection Document study Students Programme directors Educators Interview transcriptions Documents and field notes Data from questionnaires and students’ reflections IL in ODL GIS IL in ODL GIS Methodology triangulation Theory triangulation Data triangulation Maryam Nazari, University of Sheffield
5 تا 8- تحلیل داده ها و ساخت مدل ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
طراحی و ارائه یافته های نهایی ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],سواد اطلاعاتی در بافت این پژوهش چه مفهوم و کاربردی دارد؟
Concluding points ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Maryam Nazari, University of Sheffield
Observation and document study
Contributions ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Maryam Nazari, University of Sheffield
References ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Maryam Nazari, University of Sheffield
سواد اطلاعاتی در ایران
انگیزه ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
هدف ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
مزایا ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
مروری اجمالی بر وضعیت فعالیتهای سواد اطلاعاتی در ایران
پژوهش ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
پژوهش – ادامه ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
محصولات سواد اطلاعاتی ,[object Object],[object Object]
ارتباطات ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
آموزش ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
سازمانها ,[object Object],[object Object]
اولویتها ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],برای ارجاع دهی : نظری، مریم . 1389. پژوهش سواد اطلاعاتی : با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی سواد اطلاعاتی .  ارائه شده در گردهمایی علمی پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران ، 22 اردیبهشت، تهران .
1 sur 46

Recommandé

طراحی آموزشی و آموزش جی.آی.اس. با رویکرد سواد اطلاعاتی par
طراحی آموزشی و آموزش جی.آی.اس. با رویکرد سواد اطلاعاتیطراحی آموزشی و آموزش جی.آی.اس. با رویکرد سواد اطلاعاتی
طراحی آموزشی و آموزش جی.آی.اس. با رویکرد سواد اطلاعاتیMaryam Nazari
1.4K vues60 diapositives
سواد اطلاعاتی در ایران: مروری اجمالی بر وضعیت فعالیتهای سواد اطلاعاتی در ایران par
سواد اطلاعاتی در ایران: مروری اجمالی بر وضعیت فعالیتهای سواد اطلاعاتی در ایرانسواد اطلاعاتی در ایران: مروری اجمالی بر وضعیت فعالیتهای سواد اطلاعاتی در ایران
سواد اطلاعاتی در ایران: مروری اجمالی بر وضعیت فعالیتهای سواد اطلاعاتی در ایرانMaryam Nazari
2K vues13 diapositives
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
678 vues53 diapositives
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری par
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریروانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریPEDAGOGY.IR
445 vues30 diapositives
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع... par
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...PEDAGOGY.IR
369 vues42 diapositives
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
216 vues25 diapositives

Contenu connexe

Similaire à پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی سواد اطلاعاتی

یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 vues22 diapositives
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی) par
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)Lampesht
652 vues13 diapositives
روش تحقیق و تحقیقات فاوا par
روش تحقیق و تحقیقات فاواروش تحقیق و تحقیقات فاوا
روش تحقیق و تحقیقات فاواAli Reza Hashemi Nekoo
81 vues26 diapositives
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی par
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژیPEDAGOGY.IR
17 vues51 diapositives
 درآمدی بر نظریه داده‌ها par
 درآمدی بر نظریه داده‌ها درآمدی بر نظریه داده‌ها
 درآمدی بر نظریه داده‌هاHosseinieh Ershad Public Library
54 vues43 diapositives
 درآمدی بر نظریه داده‌ها par
 درآمدی بر نظریه داده‌ها درآمدی بر نظریه داده‌ها
 درآمدی بر نظریه داده‌هاHosseinieh Ershad Public Library
274 vues43 diapositives

Similaire à پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی سواد اطلاعاتی(20)

زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی) par Lampesht
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
Lampesht652 vues
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی par PEDAGOGY.IR
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
PEDAGOGY.IR 17 vues
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع par Siamak H. Mehrabani
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par Dr. Farideh Mashayekh
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری par PEDAGOGY.IR
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
PEDAGOGY.IR 218 vues
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par Dr. Farideh Mashayekh
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال par PEDAGOGY.IR
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
PEDAGOGY.IR 1.9K vues
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr... par Eisa Rezaei
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Eisa Rezaei98 vues
بررسی ارزش واستراتزی قیمت گذاری1 (1) par leila9533
بررسی ارزش واستراتزی قیمت گذاری1 (1)بررسی ارزش واستراتزی قیمت گذاری1 (1)
بررسی ارزش واستراتزی قیمت گذاری1 (1)
leila953326 vues
بررسی ارزش واستراتزی قیمت گذاری par mary mohammadi
بررسی ارزش واستراتزی قیمت گذاریبررسی ارزش واستراتزی قیمت گذاری
بررسی ارزش واستراتزی قیمت گذاری
mary mohammadi118 vues
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش par Babak Sorkhpour
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
Babak Sorkhpour1.1K vues

پژوهش سواد اطلاعاتی: با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی سواد اطلاعاتی

 • 1. مریم نظری دکترای علوم اطلاع رسانی آموزشی [email_address] پژوهش سواد اطلاعاتی : با معرفی رویکردی انقلابی برای تبیین، طراحی و اجرای عملی سواد اطلاعاتی 22 اردیبهشت 1389 پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12. سواد اطلاعاتی بومی ـ کاربردی مدلهای عام سواد اطلاعاتی ساخت کتابداران در بافتهای غیربومی طراحی مدلهای بومی سواد اطلاعاتی برای بافتها و نیازهای مشخص
 • 14. سواد اطلاعاتی برای رشته تحصیلی GIS مفهوم سواد اطلاعاتی و الزامات آن برای آموزش و یادگیری ماندگار و قابل انتقال GIS شناسایی دامنه و گستره نیاز اطلاعاتی و مهارتی، و توانمندیهای موردنیاز برای حل مسئله GIS ماهیت و ویژگیهای اطلاعات، موضوع، حل مسئله و آموزش در بافت موردنظر پژوهش مفهوم و ویژگیهای اطلاعات، موضوع و حل مسئله در یک برنامه آموزشی GIS در محیط یادگیری از راه دور
 • 15.
 • 16.
 • 17. Designs of case study Maryam Nazari, University of Sheffield CONTEXT Case CONTEXT Case Embedded unit of analysis 1 (EUA1) Embedded unit of analysis 2 (EUA2) CONTEXT Case CONTEXT Case CONTEXT CONTEXT Case Case CONTEXT Case CONTEXT Case CONTEXT Case CONTEXT Case EUA1 EUA2 EUA1 EUA2 EUA1 EUA2 EUA1 EUA2 Embedded (multiple units of analysis) Holistic (single-unit of analysis) Single-case designs Multiple-case designs Basic types of designs for case studies (Yin 1994, 40 quoting COSMOS Corporation)
 • 18.
 • 19. Yin’s model (Yin 2003, 50) Maryam Nazari, University of Sheffield
 • 21.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 32.
 • 33.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38. مروری اجمالی بر وضعیت فعالیتهای سواد اطلاعاتی در ایران
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.