Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?

Osa Tampereen teknillisen lukion vesopäivästä 3.10.2012. Jokainen on saamassa oman läppärin ja esitys herättelee toimintakulttuurin muutokseen tutkivan oppimisen näkökulmasta. Mukana esimerkkejä ja muutamia sosiaalisen median palveluita.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?

 1. 1. Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Tampereen teknillinen lukio 3.10.2012Matleena Laakso PAOKmatleena.laakso@tampere.fi paokhanke.ning.comwww.matleenalaakso.fi #paokhanke (Twitter)www.slideshare.net/MatleenaLaakso facebook.com/PAOK-verkosto
 2. 2. Kohti 2000-luvun oppimistaitoja (ks. esim. Opetusteknologia koulun arjessa II, toim. Kankaanranta & Vahtivuori-Hänninen 2011)Keskeistä opettajan lähestymistavassa•ymmärrys tulevaisuuden osaamiseenkohdistuvista muuttuvista vaatimuksista•valmius yhteisöllisten ja tutkimus-suuntautuneiden oppimistehtävientoteuttamiseen•avoimien ja linkittyneiden oppimis-ympäristöjen luominen•ohjaava rooli
 3. 3. Uuden ajan kansalaistaidot (ks. esim. Lankinen 2010, Koulu 3.0)• Ajattelemisen taidot – ongelmanratkaisu ja kriittinen ajattelu, analyysin osaaminen, oppimaan oppiminen, luovuus ja innovatiivisuus• Työskentelyn taidot – suullinen ja kirjallinen kommunikointi, yhteistyökyky ja verkostoissa toimiminen• Työskentelyn välineiden hallinnan taidot – informaation käyttötaito, tieto- ja viestintä- Kuva: Russel, CC0 tekniikan ja teknologian käyttötaito• Aktiivisen kansalaisuuden taidot – osallisuus yhteisön jäsenenä, muutoksiin sopeutuminen, joustavuus, itsenäinen työskentely, yrittäjyys, empaattisuus, henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuullisuus
 4. 4. Miksi tutkiva työote verkko-oppimiseen? (Lakkala 2006)• Tietomäärän saatavuus verkossa ei sinänsä tue mielekästä oppimista, vaan voi johtaa pinnalliseen tietojen selailuun ja kopiointiin tai tiedonkäsittelyn ylikuormittumiseen• Rajattujen suppeiden tehtävien suorittaminen ei tue haastavan tiedonhallinnan tai ongelmanratkaisun taitojen kehittymistä• Opiskelijoiden vapaa keskinäinen ”keskustelu” verkossa ei välttämättä johda syvempään ymmärrykseen ja oppimiseen• Kehittyneiden tietokäytäntöjen oppiminen edellyttää osallistumista asiantuntijoille tyypillisiin aitoihin ja systemaattisiin työskentelytapoihin
 5. 5. Tutkivan oppimisen periaatteita• Ymmärtäminen ja ilmiöiden selittäminen• Ongelmalähtöinen ihmettelystä lähtevä tiedonhankinta• Ennakkokäsitysten esiin nostaminen• Ideoiden työstäminen ja huomion kohdistaminen keskeisiin käsitteisiin ja suuriin ideoihin• Yhteisöllinen tiedonrakentelu ja jaettu asiantuntijuus Kuva: Matleena Laakso CC BY
 6. 6. Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) on tutkivaa oppimista ja PBL:n keskeisiä elementtejä ovat 1. Oppimisen omistajuus 2. Oppiminen käynnistyy lähtökohdista 3. Oppiaineiden integroiminen/ teemaperustaisuus 4. Yhteistoiminta on osa oppimista ja arviointia 5. Yksilö- ja ryhmätyöskentely vuorovaikutuksessa 6. Sama tehtävä  jaettu ymmärrys ja merkitysneuvottelut 5. Itse- ja vertaisarviointi osa prosessia 6. Opiskelu edistää käytäntöyhteisöjen kehittymistä 7. PBL on strategia, ei opetusmenetelmä 8. Työelämävalmiudet kehittyvät
 7. 7. Esimerkki1. Video/Twitterfontana kurssin keskeisestä teemasta2. Pienryhmä (esim. Tieken muistio, Moodlen wiki) – mitä aiheesta valmiiksi tiedetään – yhteinen oppimistehtävä sekä tiedonhankintasuunnitelma1. Kukin etsii vastausta oppimistehtävään – hyvät lähteet ja hakusanat jaetaan verkossa – yksilöt/parit tuottavat itsenäisen vastauksen ja lukevat toistensa tehtävät ennen uutta tapaamista1. Pienryhmä (esim. bubbl.us, sumopaint.com, fläppi  digikuva) – opitun jakaminen ja visuaalinen synteesi – arviointi
 8. 8. Yhteisöllinen oppiminen(collaborative learning; Järvinen & Häkkinen 2002; Dillenbourg 1999)Oppimismuoto, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinentehtävä ja tavoite ja jossa pyritään jaettujen merkitysten jayhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessatoisten ihmisten kanssa.Tunnuspiirteet•yhteiset tavoitteet•työskentelyprosessin korostaminen•ongelmalähtöisyys•jaettu asiantuntijuus•tiedonrakentaminen•ajattelun näkyväksi tekeminen•oppijoiden kognitiivisten (tiedon käsittelyn) ja meta-kognitiivisten (oppimaan oppimisen) taitojen kehittäminen•oppijoiden vastuu opiskelun organisoinnista ja oppimisesta Kuva: Netalloy, CC0
 9. 9. Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteet (co-operative learning)• Positiivinen riippuvuus• Avoin ja monipuolinen vuorovaikutus• Vastuu omasta ja toisten oppimisesta• Yhteistyötaidot• Ryhmän ja oman toiminnan arviointi KUVA: Netalloy, CC0
 10. 10. Tehtäväkortit• Kukin pienryhmä saa yhden artikkelin/linkin ja siihen liittyvän tehtäväkortin• Kotitehtävänä on lukea/katsoa se ja käydä verkkokeskustelua tehtäväkortin kysymyksistä• Oppitunnilla kukin ryhmä kokoaa vastauksensa 5 min. esitykseksi• Esitykset katsotaan ja niistä keskustellaan yhteisesti, livekommentointi voi olla käytössä
 11. 11. Verkkokeskustelu Otsikoi hyvin & yksi asia/viestiKäytä monenlaisia puheenvuoroja: kysy, kannusta, tiivistä, provosoiDIALOGI MONOLOGI- Yhdessä ajattelemista - Yksin ajattelemista- Monisuuntaista - Yksisuuntaista- Lyhyitä puheenvuoroja - Pitkiä puheenvuoroja- Keskeneräistä - Valmiita vastauksia ajatuksenkulkua - Epäselvissä tilanteissa ollaan- Epäselvissä tilanteissa hiljaa tiedustellaan - Asioita yritetään paketoida- Asioita pidetään avoimina valmiiksi mahdollisimman pian riittävän pitkään tarpeen mukaan
 12. 12. LumipallotarinatOpiskelijoiden tehtävä on • Kirjallisuus: erilaisten kirjallisuuden lajien kirjoittaminen,..kirjoittaa tunnilla pätkiä eri • Vieraat kielet: vinkkejä Lontoontarinoihin (esim. wikiin). turisteille, kokemuksia laivaristeilyiltäTarinaa vaihdetaan på svenska, luokan leirikoulu..opettajan merkistä. • Reaaliaineet: miten valitsemasi henkilö suhtautuisi kyseiseen historianTarinaa kirjoitetaan esim. tapahtumaan,..– annetusta roolista käsin • Kertaaminen: kukin kirjoittaa yhden kysymyksen  muut vastaavat siihen– sovitun tapahtuman mukaan • Ryhmätyöt ja tutkielmat : kukin– mielenkiinnon mukaan ryhmä kertoo suunnittelemansa työn– osaamisen mukaan teeman, muut ryhmät kommentoivat niitä ja esittävät kysymyksiä (sopii myös yksilötehtäviin, tutkielmiin,..)
 13. 13. 1:1 pedagogiikan tavoitteita(One-to-one computing literature review 2009, the NSW Department of Education and Training)• Kaikille laitteiden käyttömahdollisuus• Tukee jokaisen tvt-taitoja – erityisesti heidän joita se ei kiinnosta tai joilla ei ole käytössä omia laitteita• Auttaa opiskelijoita ymmärtämään monimutkaista tietoa• Tarjoaa pääsyn oppimisen tietolähteiden ja -mahdollisuuksien luo• Tarjoaa laajat ja ajankohtaiset tietolähteet luokkaan• Parantaa oppimista ja akateemista osaamista• Valmistaa opiskelijoita pärjäämään tulevaisuuden työmarkkinoilla, joilla teknologiaa hyödynnetään entistä enemmän• Lisää alueen taloudellista kilpailukykyä• Koulutuksen muutos – eriytettyä ja ongelmistä lähtevää oppimista, – joka vaatii korkeatasoisia ajattelun taitoja oppijakeskeisessä luokassa, – jossa jokaisella oma läppäri, – joka puolestaa toimii apuna kohti konstruktivista ja tutkivaa oppimista (inquiry- based learning)
 14. 14. Mobiilioppiminen, mPedagogiikka (ks. esim. sites.google.com/site/avomobiiliopas/)• Mobiilioppimisessa oppija on mobiili.• Mobiililaitteet ovat vain työkalu, jolla pedagogisesti mielekäs oppimisprosessi ja pedagoginen strukturointi saadaan myös autenttiseen ympäristöön ja autenttisiin oppimistilanteisiin.• Luokkahuonepedagogiikka – didaktisesti perustunut opettajan toiminnan ja opetusprosessin suunnitteluun• Verkko- ja m-pedagogiikka – lähtökohta on oppijan oppimisprosessin suunnittelu
 15. 15. Kokemuksia mobiilioppimisesta Lius & Jansson, InnoOmnia (OEB-konferenssi) Käytössä tabletteja ja älypuhelimia •Mobiililaite osa identiteettiä – laite edes kurssin ajaksi omaksi & latausoikeus  motivoi ja halutaan kantaa mukana •Huomattava ero vuoro-vaikutuksessa – tutustutaan nopeammin ja laajemmin •Vertaisoppiminen lisääntynyt
 16. 16. Kokemuksia mobiilioppimisesta Setälä, OTE-hanke: Mobiilioppiminen tänään (kuvaa Meriläisen opinnäytetyötä miniläppäreiden käytöstä)Pääosa opettajista näki kannettavat keinonalisääntyneelle ja tehostuneelle tiedonhaulle jajoustavuudelleOsa näki muutoksia myös opetus- ja ohjausprosessissa•opiskelijakeskeisyyden lisääntyminen•opiskelijat pääsevät heti tekemään,luennointi vähentynyt•mahdollisuus oikea-aikaiseen,välittömään ohjaukseen•aidon työelämän tyyppisettoimintatavat
 17. 17. Mikä luokassa muuttuu?(One-to-one computing literature review 2009, the NSW Department of Education and Training)Tavallinen luokka•Opettajan aika kuluu ohjeiden antamiseen, opettajajohtoiseenkeskusteluun ja työskentelyn ohjaamiseen•Opiskelijat kysyvät ja vastaavat opettajan kysymyksiin, myösitsenäistä ja luokan yhteistä työskentelyäTeknologialuokka•Opettaja käyttää aikaa havainnollistamiseen, toiminnan ohjaamiseenja keskusteluun•Opiskelijat käyttävät aikaa projektitöihin, pienryhmätyöskentelyyn,keskenään keskusteluun Mahdollistaa oppijakeskeisemmän työympäristön,tutkivan oppimisen ja pienryhmätyöskentelyn
 18. 18. Onnistunut käyttöönotto (One-to-one computing literature review 2009, the NSW Department of Education and Training)Monet tekijät vaikuttavat siihenmiten opettaja ottaa teknologiankäyttöön ja miten se integroituuopettamiseen ja oppimiseen Koulun johtaminen Opettajan asenteet ja uskomukset Opetus-tilanteenTekninen tuki järjestelyt
 19. 19. Ehdotuksia työskentelyn sujumiseksi (One-to-one computing literature review 2009, the NSW Department of Education and Training)• Säännöt läppäreiden käyttöön• Kun läppäriä ei käytetä, lasketaan näyttö alas  huomion suuntaaminen• Opiskelijoiden oltava tietoisia suunnitelmista/opsista, jotta voivat valmistautua seuraavalle tunnille.• Kiertele nähdäksesi opiskelijoiden näytöt. Tavaksi, että esillä vain käytetyt palvelut/sivustot.• Laita monivaiheisten tehtävien ohjeet kurssin verkkosivulle, jotta aikaa ei tunnilla mene ohjeiden toistamiseen.
 20. 20. Askel kerrallaan• Mitä ja miten pitäisi oppia? – Vaiheet, välineet, arviointi, roolit, ohjaus? Valitse yksi sosiaalisen Kuva: Matleena Laakso CC BY median palvelu, jonka näet pedagogisesti mielekkääksi välineeksi oppimiseen.• Kokeile! Kerää palautetta ja arvioi onnistumista sekä yksin, opiskelijoiden kanssa että kollegoiden kanssa• Kehitä opetusta – Siirrä vastuuta enemmän opiskelijoille – Lisää somen välineiden määrää vähitellen – Yksi osoite, mistä kurssin asiat löytyvät
 21. 21. Suomen suosituimmat Top Tools for Learning sivut (9/2012) 2012 Listwww.alexa.com/topsites/countries/FI c4lpt.co.uk/top-100-tools-2012/1. Facebook 1. Twitter2. Google.fi 2. YouTube3. Google.com 3. Google Docs/Drive4. YouTube 4. Google Search5. Iltalehti 5. Wordpress6. Wikipedia 6. Dropbox7. Ilta-Sanomat 7. Skype8. Helsingin Sanomat 8. Power Point9. Yahoo! 9. Facebook10. YLE – Yleisradio 10. Wikipedia11. Blogspot.com 11. Moodle12. Windows Live 12. Evernote13. LinkedIn 13. SlideShare14. MTV3 14. Prezi15. Twitter 15. Blogger/Blogspot
 22. 22. Chat ja livekommentointiTWITTER• Yleensä julkista• Kaikilla oltava tunnus• #kuntavaalit #paokhankeTODAYSMEET• todaysmeet.com• Kerro nimesi ja kirjoita viesti• Ei tarvitse kirjautua.
 23. 23. Twitterin hyödyntäminen opetuksessa Ihmiset miettii miksi seuraa, vaikka ovat jo äänestäneet. Minä tiedän miksi seuraan, vaikka en saa edes äänestää. #vaalit2012 @TuuliaLaakso
 24. 24. "... kun voisi tehdä kollektiivisesti muistiinpanoja ja nettikeskustella luennolla.… kahden hengen joukkoäly, kirjoitetaan yhteismuistiinpanoja, toinen osaa enemmän psykologiaa ja toinen enemmän informaatiotieteitä.” - Anne Rongas
 25. 25. Vertaisoppiminen on tärkeää! "Haluaisin opiskella juuri tällä tavalla. … on mielenkiintoista käydä lukemassa muiden blogeja ja nähdä mihin he ovat kiinnittäneet huomioita. Ja minkälaisia kysymyksiä heille on tullut aiheesta..." Erään opiskelijanKuva: Mikrosoft, ClipArt lukupäiväkirja
 26. 26. Satoja miljoonia• Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit (kuvat, diat, videot,..) ovat helposti löydettävissä - yleensä sivun yläreunassa - ja vanhat tallessa. Usein kirjoitusoikeus on yksilöllä/ryhmällä, mutta kommentointioikeus kaikilla. (Wikipedia)• paokhanke.ning.com/profiles/blog/list - PAOK-verkoston blogi• paokhanke.blogspot.com - blogi-koulutusten harjoitusalusta - linkkejä opetusalan blogeihin
 27. 27. Blogeja julkaisevat- oppijat- opettajat, rehtorit, erilaiset asiantuntijat- kurssit- luokat- oppilaitokset tai sen tietyn alan kurssit- verkostot ja hankkeet- ym.
 28. 28. Wikit yhteisöllisen tiedontuottamisessa ja ryhmätöissä • Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat helposti muokata • Wikiin voidaan liittää tai linkittää kuvia, videoita, liitteitä, dioja jne. • PAOK: Wikit opetuksessa paok.wikispaces.com – Tutustuminen-sivulla voit kokeilla wikikirjoittamistaKuva: Luigi Chiesa, CC-BY-SA 3.0 • Yhteisöllisesti rakentuva kurssi somenlukiokurssi.wikispaces.com
 29. 29. muistio.tieke.fi• Yhteisöllisen kirjoittamisen työväline verkossa• Helppo! Luo muistio ja aloitta kirjoittaminen. Jaa linkki niille joiden haluat osallistuvan.• Video-opaste osoitteessa: openvinkki.posterous.com
 30. 30. www.wordle.net• Luo oma tekstitapettisi: Create your own• Kirjoita sanat  go  randomize (kunnes miellyttää)• Kuvan voi tulostaa tai tallentaa (”Save to public gallery”)• Kuvan voi myös ottaa talteen Print screen -toiminnon avulla (näppäimet: Alt Gr & Prt Scr)
 31. 31. bubbl.us (kuvassa) taiwww.ilmaisohjelmat.fi/kasite-ja-miellekartat
 32. 32. Doodle-äänestys• Valitse päivämäärien sijasta eri vaihtoehtoja.• Vastaa kyselyyn koulutuslinkkien luona.
 33. 33. linkkiapaja.edu.fiValikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja
 34. 34. toki.verkkokirjasto.fi
 35. 35. slideshare.net
 36. 36. … kollegat tutoroivat toisiaan
 37. 37. opeverkostot.wikispaces.com Missä te pohditte opetusta? Jaatte kokemuksia? Listaatte palveluita? Positiiviset esimerkit kannustavat muitakin uuden kokeiluun! (AVOmobiiliopas)
 38. 38. edu.fi/tvt_opetuksessa
 39. 39. Tämä diasarja on lisensoitu CreativeSinä saat Commons -lisenssillä CC BY-SA• Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittuKahdella ehdolla• Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso• Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä  Lisätietoja• CC-lisenssit: creativecommons.fi• CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/fi• Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle

×