Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Yhteisollinen oppiminen 131011
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

6

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Yhteisöllinen ja tutkiva verkko oppiminen

Télécharger pour lire hors ligne

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Yhteisöllinen ja tutkiva verkko oppiminen

 1. 1. Yhteisöllinen ja tutkiva verkko-oppiminen TerveTie, jakso III 11.3. Jyväskylä ja 25.3.2013 TampereMatleena Laaksomatleena.laakso@live.fiwww.matleenalaakso.fiwww.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 2. 2. Sisällys• Katse lähivuosiin• Sulautuva opetus• Tutkiva oppiminen• Yhteisöllinen ja yhteistoiminnallinen oppiminen• Opettajan rooli
 3. 3. ”Sosiaalinen media tukeetoimintaympäristönä hyvinnykyistäoppimis-käsitystä...” ”Tvt:n hallitseminen ja taito toimia digitaalisessa maailmassa… KUVA: Alexandre Duret-Lutz, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
 4. 4. Lähivuosien Vuoden sisällä tai aiemmin • Pilvipalvelut horisontteja • Yhteisölliset työskentelyalustat(The Horizon Report 2012, • Mobiilioppiminen K-12 Edition) 2-3 vuoden kuluessa • Digitaalinen identiteetti • Pelioppiminen • Oppimisanalyysit • PLE 4-5 vuoden kuluessa • Laajennettu todellisuus • Kosketus, liike, ilmeet, kieli yms. ohjaamassa tietokonetta • Semanttiset sovellukset • Uudenlaisia välineitä arvioida oppimisprosessia ja taitojen kehittymistä
 5. 5. Sulautuva opetus (blended learning) (ks. esim. Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2009)”Kuvaa pyrkimystä rakentaa moninaisistaelementeistä koostuva oppimisympäristö,jonka tavoitteena on tarkoituksenmukaisestiintegroida sekä opetuksenelementtejä ja prosessejaettä tvt:n tarjoamiaympäristöjä javuorovaikutusvälineitäsoveltuvin menetelmin jasoveltuvissa tilanteissa.” Kuva: Ale Okada, CC BY-SA 3.0
 6. 6. Sulautuva opetus (ks. esim. Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2009)Integrointi:– Verkko- ja kasvokkainen opetus– Sykroninen ja asykroninen opetus– Opetuksen metodit– Tiedon ja toiminnan muodot– Yhdessä oppiminen ja itseohjautuva opiskelu– Koulutus ja työssäoppiminen Kuva: mjmontu, CC BY 2.0
 7. 7. Sulautuva opetus(Cook 2005; Eastman ym. 2002; Godwin-Jones 2003; Joutsenvirta & Vehkalahti 2005; Hilz ym. 2004; Newlin ym. 2002; Oblender 2002)Tutkimustuloksia• ainakin yhtä tehokasta kuin luokkaopetus• keskeyttämisprosentit alentuneet• tavoittaa syrjäytymässä olevia nuoria• lisää oppilaiden kiinnostusta myös koulutyön ulkopuolella• antaa tietyt ajalliset puitteet• opiskelun kontrolloitavuus• tietoteknisten ja teknologisten taitojen kehittäminen• lisää vertaisvuorovaikutusta Kuva: aloshbennett, CC BY 2.0
 8. 8. Miksi tutkiva työote verkko-oppimiseen? (Lakkala 2006)• Tietomäärän saatavuus verkossa ei sinänsä tue mielekästä oppimista, vaan voi johtaa pinnalliseen tietojen selailuun ja kopiointiin tai tiedonkäsittelyn ylikuormittumiseen• Rajattujen suppeiden tehtävien suorittaminen ei tue haastavan tiedonhallinnan tai ongelmanratkaisun taitojen kehittymistä• Opiskelijoiden vapaa keskinäinen ”keskustelu” verkossa ei välttämättä johda syvempään ymmärrykseen ja oppimiseen• Kehittyneiden tietokäytäntöjen oppiminen edellyttää osallistumista asiantuntijoille tyypillisiin aitoihin ja systemaattisiin työskentelytapoihin
 9. 9. Tutkivan oppimisen periaatteita• Ymmärtäminen ja ilmiöiden selittäminen• Ongelmalähtöinen ihmettelystä lähtevä tiedonhankinta• Ennakkokäsitysten esiin nostaminen• Ideoiden työstäminen ja huomion kohdistaminen keskeisiin käsitteisiin ja suuriin ideoihin• Yhteisöllinen tiedonrakentelu ja jaettu asiantuntijuus Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 10. 10. Ongelmaperustainen tehtävä1. Video/Twitterfontana kurssin keskeisestä teemasta2. Pienryhmätyöskentely - Mitä aiheesta valmiiksi tiedetään?  Sovitaan ryhmän yhteinen oppimistehtävä sekä tiedonhankintasuunnitelma - esim. Kirjoitusalusta, Moodlen wiki, GoogleDrive1. Kukin etsii vastausta oppimistehtävään –Hyvät lähteet ja hakusanat jaetaan verkossa –Yksilöt/parit tuottavat itsenäisen vastauksen ja lukevat toistensa tehtävät ennen uutta tapaamista1. Pienryhmä (esim. bubbl.us) –Opitun jakaminen –Visuaalinen synteesi –Arviointi
 11. 11. Yhteisöllinen oppiminen(collaborative learning; Järvinen & Häkkinen 2002; Dillenbourg 1999) Oppimismuoto, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä (työyhteisö, koululuokka,..) on yhteinen tehtävä ja tavoite ja jossa pyritään jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Tunnuspiirteet •yhteiset tavoitteet •työskentelyprosessin korostaminen •ongelmalähtöisyys •jaettu asiantuntijuus •tiedonrakentaminen •ajattelun näkyväksi tekeminen •oppijoiden kognitiivisten (tiedon käsittelyn) ja metakognitiivisten (oppimaan oppimisen) taitojen kehittäminen •oppijoiden vastuu opiskelun organisoinnista ja oppimisesta Kuva: Netalloy, CC0
 12. 12. Yhteisöllinen oppiminen (Dillenbourg 1999)OPETTAJA: OPISKELIJAT:• antaa opiskelijoille resursseja • ovat sitoutuneet niin yhteiseen oppijayhteisön luomiseen oppimisprosessiinsa kuin• järjestää aikaa, energiaa ja toistensa tukemiseenkin tahtoa me-hengen • luovat yhdessä oppijayhteisön syntymiselle sekä toisiin • rakentavat tietoa sosiaalisessa opiskelijoihin kohdistuvan vuorovaikutuksessa kiinnostuksen heräämiselle • jakavat asiantuntijuuttaan• tiedostaa, ettei yhteisöllinen toisilleen oppiminen ole vain metodi, • ovat vuorovaikutuksessaan vaan se enemmän eräänlainen opiskelijoiden ja opettajan avoimia ja reflektiivisiä välinen sosiaalinen sopimus • pyrkivät vastavuoroiseen ymmärrykseen
 13. 13. Millaista on laadukas yhteisöllinen oppiminen verkossa? (Pöysä, Hurme, Launonen, Hämäläinen, Järvelä ja Häkkinen 2007)1. Millaista oppimista halutaan, onko tavoitteena oppiminen yksin vai yhdessä?2. Tvt:n tulisi linkittyä siihen, millaista oppimista halutaan syntyvän.1. Opettajan läsnäolo ja näkyvyys tärkeää2. Yhteisöllisyyden utopia syntyy helposti3. Verkkotyöskentelyssä muodostuu monenlaisia rooleja vapaamatkustajista tiedonrakentajiin4. Verkostoituminen on mahdollistanut 2. opetus- ja tutkimusyhteistyöhön liittyvien asiantuntija- verkostojen muodostumisen 3. opetuksen järjestämisen laajempana ja uusin muodoin
 14. 14. Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä (Lakkala 2008) Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissäEi yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö toimii materiaalin välityskanavana– pääpaino oppisisällöissä
 15. 15. Yhteistoiminnallisen oppimisen tavoitteena (yto, co-operative learning)• Sitouttaa osallistumaan aktiivisesti oppimisprosessiin• Ohjata kantamaan vastuuta omasta ja toisten oppimisesta• Kannustaa opiskelijoita yhdessä oppimisen toiminta- kulttuuriin ja tiedon jakamiseen yksinoppimisen, tiedon panttaamisen ja kilpailun sijaa• Yhteistyön, sosiaalisten-, vuoro- vaikutus- ja ongelmanratkaisu- taitojen ja asenteiden kehittäminen• Itsetunnon ja opiskelumotivaation kohottaminen• Laadullisesti ja määrällisesti parempi oppiminen Kuva: Mikrosoft Clipart
 16. 16. Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteet1. Positiivinen riippuvuus2. Avoin ja monipuolinen vuorovaikutus3. Vastuu omasta ja toisten oppimisesta4. Yhteistyötaidot5. Ryhmän ja oman toiminnan arviointi KUVA: Netalloy, CC0
 17. 17. 1. Positiivinen riippuvuus • Me-henki • Jäsenet toimivat sekä oppijoina että toistensa opettajina ja asiantuntijoina • Oman osaamisen antaminen ryhmän käyttöön • Kenen tahansa pitää osata esitellä ryhmän oppimistuotosKuva: Matleena Laakso, CC BY
 18. 18. 2. Avoin ja monipuolinen vuorovaikutus • Edellytys YTO:n toteutumiselle • Tasa-arvoista keskustelemista ja kuuntelemista • Hyvä ilmapiiri ja luottamus • Yhteisesti sovitut oppimiskulttuurin säännöt ja toimintatavat • Opettaja itse toimii esimerkkinä (arvot, asenteet, roolit) • Muutosvastarinnan käsitteleminenKuva: Matleena Laakso, CC BY
 19. 19. 3. Vastuu omasta ja toisten oppimisesta Jokaisella on vastuu • etsiä ja tuottaa tietoa ryhmälle • auttaa toisia ja pyytää tarvittaessa apua • selvittää toisten mielipiteet oppimisen edistämiseksi • toisten oppimisestaKuva: Matleena Laakso, CC BY
 20. 20. 4. Yhteistyötaidot Yhteistyötaitojen tulee olla keskeinen oppimisen tavoite ja niitä pitää kehittää koko ajan •vuorovaikutustaidot •päätöksenteko •luottamus •johtaminen •ongelmanratkaisu •viestintä •ryhmän toiminnan reflektointiKuva: Matleena Laakso, CC BY
 21. 21. 5. Ryhmän ja oman toiminnan arviointi • Koska arviointi ohjaa voimakkaasti oppimista, niin sen kriteerit, kohteet, menetelmät jne. – tehdään tiettäväksi opiskelijoille jo ennen oppimisprosessin alkua – tai sovitaan silloin yhdessä • Arvioinnin kohteena mm. – tietojen, taitojen, asenteiden, oppimaan oppimisen ja yhteistyötaitojen kehittyminen • Jatkuvan arvioinnin periaate • Yksilö-, vertais- ja ulkopuolinen arviointiKuva: Matleena Laakso, CC BY
 22. 22. Tehtäväkortit• Kukin pienryhmä saa yhden artikkelin tai linkin esim. verkkosivulle tai videoon ja siihen liittyvän tehtäväkortin.• Kotitehtävänä on lukea/katsoa annettu materiaali ja keskustella tehtäväkortin kysymyksistä verkossa (esim. todaysmeet.com tai Moodle)• Oppitunnilla kukin ryhmä kokoaa vastauksensa 10 min. esitykseksi.• Esitykset katsotaan ja niistä keskustellaan yhteisesti, livekommentointi voi olla käytössä.
 23. 23. VerkkokeskusteluDIALOGI MONOLOGI- Yhdessä ajattelemista - Yksin ajattelemista- Monisuuntaista - Yksisuuntaista- Lyhyitä puheenvuoroja - Pitkiä puheenvuoroja- Keskeneräistä - Valmiita vastauksia ajatuksenkulkua - Epäselvissä tilanteissa ollaan- Epäselvissä tilanteissa hiljaa tiedustellaan - Asioita yritetään paketoida- Asioita pidetään avoimina valmiiksi mahdollisimman pian riittävän pitkään tarpeen mukaanOtsikoi hyvin & yksi asia/viestiKäytä monenlaisia puheenvuoroja:kysy, kannusta, tiivistä, provosoi Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 24. 24. LumipallotarinatOpiskelijoiden tehtävä on • Pohdintatehtävät: Mitä onni on? Miten puuttua toisenkirjoittaa tunnilla pätkiä eri käytökseen tai miten sanoa ei?tarinoihin. Kirjoittajaa Esimerkki hyvästä vapaa päivästävaihdetaan opettajan (henkinen hyvinvointi, liikunta,merkistä. Kirjoitusalustana ruokailu jne.) • Kertaaminen:esim. Kirjoitusalusta, wiki Kukin kirjoittaa yhden kysymyksentai GoogleDrive.  muut vastaavat siihenTarinaa kirjoitetaan esim. • Ryhmätyöt ja tutkielmat : Kukin ryhmä kertoo– annetusta roolista käsin suunnittelemansa työn teeman,– sovitun tapahtuman mukaan muut ryhmät kommentoivat niitä ja– mielenkiinnon mukaan esittävät kysymyksiä (sopii myös yksilötehtäviin, tutkielmiin,..)– osaamisen mukaan
 25. 25. Miten TVT:n käyttö onnistuu? (TVT koulun arjessa, väliraportti 2010)- Onnistuu parhaiten työtavoilla, jossa opiskelija on aktiivinen uuden tiedon luoja- Olennaista todenmukaiset, yhteisöllisten tiedon- tuottamisen prosessit , jotka kiinnittyvät opiskelijoiden omaan elämään ja ympäröivään yhteisöön- Hyvään työilmapiiriin ja henkeen panostaminen, yhteisöllinen ja osaamista jakava toimintakulttuuri- Tvt:tä monipuolisesti hyödyntävät ovat avoimia myös yhteiskuntaan ja globaalista, sekä vanhempien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden suhteen- Johdon tuki
 26. 26. Opettajan rooli pedagogisen infrastruktuurin mallissa (Kenguru: http://www10.edu.fi/kenguru/?sivu=tvt_opetuksessa)”Teknologian tukemissa innovatiivisissa työtavoissaopettaja ei toimi niinkään tiedonjakajana tai tehtävienlaatijana, vaan ikään kuin projektin johtajana jaorganisaattorina, joka•luo edellytykset ja olosuhteet oppilaiden työskentelylle•ohjaa asiantuntijamaisiin ja tuloksellisiin työtapoihin•antaa oppilaille vastuuta ja tilaa omaehtoiseentoimintaan.”
 27. 27. Pedagogisen infrastrukstuurin malli (Kenguru: http://www10.edu.fi/kenguru/?sivu=tvt_opetuksessa)Oppimisympäristönneljä keskeistätoiminnallistaelementtiä,joita pedagogisillakäytännöillä pitäisitasapainoisesti jasystemaattisesti tukea.
 28. 28. Opettajan rooli avoimen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisessa (mukaellen Lipponen & Kumpulainen 2010)• Opettajien osaamisella ja asenteilla keskeinen rooli teknologian integroinnissa opetukseen.• Tvt:tä käytettäessä on pohdittava, mikä pysyy ennallaan, mitä muutettava ja mihin teknologiaa yleensäkin käytetään.• Tämän päivän verkko-oppimisista edistäviä työtapoja ovat projektimuotoiset, oppiaineita integroivat, oppijoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja ongelmaratkaisuun perustuvat menetelmät.• Tulevaisuuden pedagogiikan keskeinen haaste on laajenevien oppimisprosessien ja oppimisympäristöjen tarkoituksen- mukainen hyödyntäminen opiskelussa ja opetuksessa.
 29. 29. Sosiaalinen media, kenen tila? (Rongas 2008, Kalliala 2003, Pöysä ym. 2007)• Opettajajohtoisuus on lisääntynyt verkkotyöskentelyn myötä.• Ilman selkeitä kehyksiä oppija eksyy avoimeen verkkoon.• Opettajien yhteistyö materiaalien valmistelussa ja kurssien suunnittelussa.• Opettajan läsnäololla ja näkyvyydellä verkkokurssin aikana on yhteys laadukkaaseen yhteisölliseen oppimiseen!
 30. 30. Askel kerrallaan• Mitä ja miten pitäisi oppia? – Vaiheet, välineet, arviointi, roolit, ohjaus? – Valitse yksi sosiaalisen median palvelu, jonka näet pedagogisesti mielekkääksi välineeksi oppimiseen.• Kokeile! Kerää palautetta ja arvioi onnistumista sekä yksin, opiskelijoiden kanssa että kollegoiden kanssa• Kehitä opetusta – Siirrä vastuuta opiskelijoille – Lisää somea vähitellen – Yksi osoite, missä kurssin asiat Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 31. 31. KOKEMUKSIA JA NÄKEMYKSIÄTERVEYSTIEDON OPETUKSESTA YLÄKOULUISSAToim. Lasse Kannas, Heidi Peltonen ja Tuula Aira, Terveystiedon kehittämis- tutkimus osa I, 2009
 32. 32. Oppimiskahvila oman työn kehittämisestäKirjatkaa pienryhmissä Google Driveen pieniäkonkreettisia tapoja, miten voitte oppimannepohjalta kehittää omaa työtänne ryhmälleannetusta näkökulmasta käsin.Painottakaa tvt/some-näkökulmaa.GoogleDrive:bit.ly/14gxJoa
 33. 33. Tämä diasarja on lisensoitu CreativeSinä saat Commons -lisenssillä CC BY-SA• Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittuKahdella ehdolla• Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso• Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä  Lisätietoja• CC-lisenssit: http://creativecommons.fi• CC BY-SA -lisenssi: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi
 • PiviRautiainen

  Mar. 24, 2018
 • teemuope

  Jan. 5, 2015
 • irjar

  Apr. 27, 2014
 • hponka

  Nov. 3, 2013
 • vainikaisenvesa

  Mar. 17, 2013
 • arongas

  Mar. 16, 2013

Vues

Nombre de vues

4 766

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2 049

Actions

Téléchargements

28

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

6

×