Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Crowdsourcing-‫חכם‬ ‫המון‬
‫ינואר‬2013
‫לשאול‬ ‫והתביישתם‬ ‫המונים‬ ‫חכמת‬ ‫על‬ ‫לדעת‬ ‫שרציתם‬ ‫מה‬ ‫כל‬
‫אנחנו‬ ‫מי‬?
‫מחלקת‬‫מחקר‬‫אסטרטגי‬‫הוקמה‬‫ביוני‬2011.
‫המחלקה‬‫הנה‬‫זרוע‬‫המחקר‬‫והייעוץ‬‫האסטרטגי‬‫של‬‫מקאן‬‫אריקסון‬‫י...
‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬?
‫הופכים‬‫ידע‬‫קיים‬‫לתובנות‬‫אופרטיביות‬
‫הובלה‬‫וביצוע‬‫מחקרי‬‫עומק‬,‫לסיוע‬‫בהתמודדות‬‫עם‬‫האתגרים...
‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬?
.
.
.
Collecting
Connecting
Creating
‫ראשוניים‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬
‫דעה‬ ‫ומובילי‬ ‫מומחים‬
...
‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬?
‫זה‬ ‫מה‬Crowdsourcing?
‫התופעה‬ ‫להתפשטות‬ ‫הגורמים‬
‫פלטפורמות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬Crowdsourci...
‫זה‬ ‫מה‬Crowdsourcing?
‫תפיסה‬‫שמקורה‬‫בהבנה‬‫כי‬‫חכמת‬‫רבים‬‫עדיפה‬‫על‬
‫חכמתם‬‫של‬‫בודדים‬‫ושההמונים‬‫יכולים‬‫לספק‬‫רעי...
‫מדובר‬‫ברעיון‬‫לא‬‫חדש‬,‫ששורשיו‬‫טבועים‬‫עוד‬‫מתקופת‬
‫הדמוקרטיה‬‫האתונאית‬‫ובאסיפות‬‫העם‬‫בכיכר‬‫העיר‬
‫למעשה‬,‫ממשלות‬‫וארגונים‬‫החלו‬‫למנף‬‫את‬‫חכמת‬‫ההמונים‬
‫כבר‬‫בתחילת‬‫המאה‬‫ה‬-18
‫המצאת‬
‫הימי‬ ‫הכיס‬ ‫שעון‬
‫הראשון‬
...
‫אולם‬‫התרחבות‬‫התופעה‬‫והתגבשותה‬‫בתצורתה‬‫כיום‬,
‫נובעת‬‫מצירוף‬‫של‬‫מספר‬‫גורמים‬‫מרכזיים‬:
‫מחקרים‬'‫אקדמיים‬'
‫מואצת‬...
‫מחקרים‬'‫אקדמיים‬'
‫האנשים‬‫שטבעו‬‫את‬‫המונח‬‫והעלו‬‫את‬‫המודעות‬
(Gartner, 2012)
‫ה‬ ‫עקומת‬-Hype‫של‬Gartner-2012
‫מואצת‬ ‫טכנולוגית‬ ‫התפתחות‬
‫מותגים‬ ‫של‬ ‫הצריכה‬ ‫לחוויית‬ ‫חדשה‬ ‫מש...
‫גלובליזציה‬
‫חדשות‬ ‫חשיבה‬ ‫ודרכי‬ ‫לתרבויות‬ ‫הצרכנים‬ ‫את‬ ‫חשף‬ ‫האינטרנט‬
‫מגורים‬ ‫ומקום‬ ‫ללאום‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫אינט...
‫השתנו‬ ‫הכוחות‬ ‫יחסי‬
‫קונים‬ ‫הם‬ ‫אותם‬ ‫והמותגים‬ ‫החברות‬ ‫את‬ ‫ולהבין‬ ‫להכיר‬ ‫מעוניינים‬ ‫הצרכנים‬
‫השיווקי‬ ‫התו...
‫מיתון‬,‫התגברות‬‫התחרות‬,‫גידול‬‫בעלויות‬‫פיתוח‬‫והתקצרות‬
‫מחזור‬‫חיי‬‫המוצר‬‫הובילו‬‫את‬‫התאגידים‬‫הגדולים‬‫לאתגר‬‫את‬
...
‫כפועל‬‫יוצא‬‫מכך‬,‫כיום‬‫התופעה‬‫אינה‬‫רק‬‫בגדר‬‫תפיסה‬‫או‬‫גימיק‬
‫שיווקי‬‫אלא‬‫כלי‬‫עזר‬‫ואמצעי‬‫חשוב‬‫לקבלת‬‫החלטות‬
‫...
‫למעשה‬,‫מנקודת‬‫מבטם‬‫של‬‫מקבלי‬‫ההחלטות‬‫מדובר‬‫ב‬-
‫במותגים‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫האמון‬ ‫השבת‬-‫ואותנטיות‬ ‫שקיפות‬ ‫משדר‬
...
‫קמעונאות‬
‫לראיה‬,‫התופעה‬‫רחבה‬‫וקיימת‬‫כמעט‬‫בכל‬‫הענפים‬‫הקיימים‬
Walmart- Get on the Shelf
‫חדשניים‬ ‫מוצרים‬ ‫ליצירת...
‫ופיננסים‬ ‫בנקאות‬
BarclyCard Ring
‫של‬ ‫הערך‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫המעצבים‬ ‫לקוחות‬ ‫קהילת‬
‫המוצר‬-‫עמלות‬,‫ושירותים‬ ‫הטבות‬
...
Open Innovation-"‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬"
Distributed Knowledge-"‫ההמונים‬ ‫חכמת‬"
Crowd Creativity-"‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬"
Cloud ...
WIIFH?
What’s In It For Him ?
‫הצרכן‬ ‫את‬ ‫פוגש‬ ‫זה‬ ‫ואיפה‬?
‫מתוגמל‬ ‫להיות‬ ‫הרצון‬"‫על‬
‫הדרך‬"‫להערכה‬ ‫כאות‬
‫מקהילה‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫הרצון‬
‫בינאישיים‬ ‫קשרים‬ ‫ולפתח‬
‫ואמיתיים‬...
‫הכרה‬
‫הנאה‬
‫השפעה‬
‫קשר‬
‫כך‬‫לדוגמא‬:
Wikipedia BarclayCard Ring
‫הכרה‬
‫השפעה‬
‫קשר‬
‫תמריץ‬
(‫כסף‬)
‫דוגמאות‬ ‫מספר‬ ‫נראה‬ ‫בואו‬
‫ההמונים‬ ‫עבודת‬‫ההמונים‬ ‫מימון‬‫ההמונים‬ ‫חכמת‬
‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬
“My...
‫ההמונים‬ ‫עבודת‬
(Cloud Labor)
‫עובדים‬ ‫של‬ ‫הרחב‬ ‫ההיצע‬ ‫מינוף‬,‫קבלנים‬
‫מזדמנות‬ ‫עבודה‬ ‫הצעות‬ ‫לצורכי‬ ‫ופרילנסר...
‫למעסיקים‬ ‫שירותים‬ ‫נותני‬ ‫בין‬ ‫שמפגישה‬ ‫פלטפורמה‬
‫העבודה‬ ‫נותן‬ ‫רצון‬ ‫לשביעות‬ ‫התבצעה‬ ‫העבודה‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫ניתן...
‫ההמונים‬ ‫מימון‬
(Crowdfunding)
‫שקופה‬ ‫אלטרנטיבה‬,‫יותר‬ ‫ופשוטה‬ ‫חברתית‬
‫ועמותות‬ ‫יזמים‬ ‫בקרב‬ ‫כספים‬ ‫לגיוס‬
‫להשקיע‬ ‫שמעוניינים‬ ‫אנשים‬ ‫לבין‬ ‫לכסף‬ ‫שזקוקים‬ ‫יזמים‬ ‫של‬ ‫מפגש‬ ‫פלטפורמת‬
‫מספרים‬ ‫קצת‬
80,833‫הושקו‬ ‫פרויקטי...
‫ההמונים‬ ‫חכמת‬
(Distributed Knowledge)
‫ידע‬ ‫לייצר‬ ‫היכולת‬,‫תהליכי‬ ‫וייעול‬ ‫פתרונות‬
‫ההמון‬ ‫חכמת‬ ‫מינוף‬ ‫באמצעו...
‫שונות‬ ‫מדיסציפלינות‬ ‫מומחים‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬ ‫במטרה‬ ‫שהוקמה‬ ‫פלטפורמה‬,‫וארגונים‬ ‫שלהם‬ ‫הידע‬
‫עמותות‬,‫ממשלות‬,‫פתרון...
‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬
‫ההמונים‬ ‫חכמת‬
‫של‬ ‫תחרות‬Netflix‫האתר‬ ‫של‬ ‫ההמלצות‬ ‫למנוע‬ ‫יותר‬ ‫יעיל‬ ‫אלגוריתם‬ ‫למציאת‬
‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫נמשכה‬ ‫התחרות‬
‫ע‬ ‫למנ...
‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬
(Open Innovation)
‫או‬ ‫לארגון‬ ‫שמחוץ‬ ‫במקורות‬ ‫שימוש‬
‫ליצירה‬ ‫לקבוצה‬,‫רעיונות‬ ‫של‬ ‫ויישום‬ ‫פיתו...
‫פלטפורמת‬Open Innovation‫של‬P&G
‫מגמה‬ ‫לאחר‬ ‫שנבנתה‬ ‫פלטפורמה‬‫סטגנצית‬‫בעולם‬ ‫החברה‬ ‫במכירות‬(2000)
‫צרכנים‬/‫ספקים...
‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬
‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬
Pringles Stix
‫מקלות‬ ‫בצורת‬ ‫פרינגלס‬ ‫חטיף‬
Swiffer Duster
‫חד‬ ‫אבק‬ ‫מנקי‬-‫פעמיים‬
Oral B Pulsonic
...
‫של‬ ‫תחרות‬Google‫ב‬ ‫שהושקה‬-2008
‫המטרה‬-‫גלובליים‬ ‫סביבתיים‬ ‫לאתגרים‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬
‫לאתגרים‬ ‫מענה‬ ‫שיתנו‬ ‫חב...
‫פרויקט‬‫שאפתני‬‫חסר‬‫תקדים‬‫בשם‬“Pepsi Refresh Project”(-112010)
‫ההשקה‬‫לוותה‬‫בסיקור‬‫תקשורתי‬‫נרחב‬
‫לראשונה‬-‫תקציב‬‫...
‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬
‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬
‫תוצאות‬-'‫החברתי‬ ‫ההחזר‬'‫ההשקעה‬ ‫על‬
‫למותג‬ ‫המודעות‬ ‫וברמת‬:
2.8‫מדיה‬ ‫חשיפות‬ ‫מיליארד‬
77‫הפרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫הצב...
‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬
‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬
‫מותג‬ ‫של‬ ‫תחרות‬Vitamin Water‫של‬ ‫החדש‬ ‫הטעם‬ ‫למציאת‬
‫המשקה‬
‫ה‬ ‫בדף‬ ‫התנהלה‬ ‫התחרות‬-Facebook‫המותג‬ ‫של‬
‫צרכנ...
‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬
(Crowd Creativity)
‫של‬ ‫הקריאטיביות‬ ‫ביכולות‬ ‫לשימוש‬ ‫קריאה‬
‫מקורי‬ ‫תוכן‬ ‫ופיתוח‬ ‫לעיצוב‬ ‫צר...
‫המותג‬ ‫של‬ ‫מוגבלת‬ ‫במהדורה‬ ‫קפה‬ ‫מכונת‬ ‫לעיצוב‬ ‫תחרות‬Dolce Gusto
‫המותג‬ ‫למעריצי‬ ‫נועדה‬ ‫התחרות‬(‫בלבד‬)‫בדף‬‫...
‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬
‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬
‫הזוכים‬
‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬
‫של‬ ‫החדשה‬ ‫האריזה‬ ‫לעיצוב‬ ‫תחרות‬Pampers(2012)
‫את‬ ‫לעצב‬ ‫התבקשו‬ ‫צרכנים‬‫האריזה‬-‫לאחיזה‬ ‫ועד‬ ‫והצורה‬ ‫מהחומר‬...
‫חברת‬ ‫של‬ ‫היקף‬ ‫רחב‬ ‫קמפיין‬HP‫בסין‬(2010)‫ומחשוב‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫התנסות‬ ‫לעודד‬ ‫שנועד‬
‫מלא‬ ‫באורך‬ ‫קולנועי‬ ‫סרט...
‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬
‫הקמפיין‬ ‫אתר‬-‫הסרט‬ ‫בהכנת‬ ‫השלבים‬
“My Computer. My Stage”
‫חיינו‬ ‫על‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫השפעת‬ ‫על‬ ‫דוקומנטריים‬ ‫סרטים‬ ‫ליצירת‬ ‫תחרות‬
‫בין‬ ‫סרט‬ ‫הכין‬ ‫משתתף‬ ‫כל‬2-5‫על‬ ‫דקות...
‫בארץ‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?
‫לשינוי‬ ‫להוביל‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫אחריות‬ ‫מוטלת‬ ‫עליהם‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫הצרכנים‬
‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫השפעה‬ ‫ויכולת‬ ‫כוח‬ ‫...
‫המשאל‬ ‫אתר‬-‫החברתיים‬ ‫התקציבים‬ ‫ניהול‬ ‫על‬ ‫עם‬ ‫במשאל‬ ‫להשתתף‬ ‫הרחב‬ ‫לציבור‬ ‫שמאפשר‬ ‫אתר‬-‫כלכליים‬
‫המצב‬ ‫חד...
‫ה‬ ‫פלטפורמת‬-Open Innovation‫שטראוס‬ ‫חברת‬ ‫של‬
‫אחרים‬ ‫של‬ ‫לרעיונות‬ ‫ולהצביע‬ ‫למוצרים‬ ‫רעיונות‬ ‫להציע‬ ‫האפשרות‬...
‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬
‫ה‬ ‫לעמוד‬ ‫מוזמנים‬ ‫צרכנים‬-Facebook‫החדש‬ ‫לטעם‬ ‫שם‬ ‫ולהציע‬ ‫המותג‬ ‫של‬
‫אסם‬-‫חדש‬ ‫לביסלי‬ ‫שם‬
‫התמונה‬ ‫על‬ ‫ל...
‫פלטפורמת‬Open Innovation‫האשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫לשימוש‬ ‫חדשים‬ ‫רעיונות‬ ‫למציאת‬
‫אחרים‬ ‫של‬ ‫לרעיונות‬ ‫ולהצביע‬ ‫שירותים‬...
‫עיריית‬ ‫של‬ ‫המידע‬ ‫מאגרי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫אפליקציות‬ ‫פיתוח‬ ‫תחרות‬
‫ישראל‬ ‫וממשלת‬ ‫אביב‬ ‫תל‬
‫המטרה‬-‫המידע‬ ‫הנגשת‬...
‫בפועל‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫איך‬?
‫שלושה‬‫שלבים‬‫לבניית‬‫פלטפורמת‬Crowdsourcing
‫מטרה‬ ‫קבעו‬
•‫פלטפורמה‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫לכל‬ ‫מתאימה‬ ‫מטרה‬ ‫כל‬ ‫לא‬
•‫מהפלט...
‫הכרה‬
‫הנאה‬
(‫כיף‬)
‫השפעה‬
‫קשר‬
(‫קהילה‬)
‫תמריץ‬
(‫כסף‬)
‫להיות‬ ‫להם‬ ‫עזרו‬"‫מפורסמים‬"
.1‫דאגו‬‫ואפשרו‬ ‫הרעיונות‬...
‫רבה‬ ‫תודה‬!
‫נוספים‬ ‫לפרטים‬...
‫אחרינו‬ ‫עקבו‬
‫פוגל‬ ‫דודו‬
‫אסטרטגי‬ ‫מחקר‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהל‬
DavidF@mccann.co.il
052-5551832
Join me...
Crowdsourcing- המון חכם. כל מה שרציתם לדעת על חוכמת המונים והתביישתם לשאול
Crowdsourcing- המון חכם. כל מה שרציתם לדעת על חוכמת המונים והתביישתם לשאול
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Crowdsourcing- המון חכם. כל מה שרציתם לדעת על חוכמת המונים והתביישתם לשאול

התבקשנו על ידי אחד מלקוחותינו להכין מצגת העשרה על התופעה. אומנם מדובר בבאזז ותיק בברנז'ה אבל הופתענו לגלות כמה אנחנו עדיין לא יודעים. במצגת אנו פורטים לפרטים את המונח, מתחקים אחר הגורמים להתפשטות התופעה, מתייחסים לסוגים שונים של פלטפורמות קיימות, מציגים דוגמאות למהלכים מהארץ ומהעולם ולבסוף גם מספקים כלי מעשי לבניית פלטפורמת Crowdsourcing, המבוסס על חמש מוטיבציות צרכניות.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Crowdsourcing- המון חכם. כל מה שרציתם לדעת על חוכמת המונים והתביישתם לשאול

 1. 1. Crowdsourcing-‫חכם‬ ‫המון‬ ‫ינואר‬2013 ‫לשאול‬ ‫והתביישתם‬ ‫המונים‬ ‫חכמת‬ ‫על‬ ‫לדעת‬ ‫שרציתם‬ ‫מה‬ ‫כל‬
 2. 2. ‫אנחנו‬ ‫מי‬? ‫מחלקת‬‫מחקר‬‫אסטרטגי‬‫הוקמה‬‫ביוני‬2011. ‫המחלקה‬‫הנה‬‫זרוע‬‫המחקר‬‫והייעוץ‬‫האסטרטגי‬‫של‬‫מקאן‬‫אריקסון‬‫ישראל‬,‫המספקת‬‫ערך‬ ‫מוסף‬‫ומשלים‬‫ללקוחות‬‫המשרד‬‫ומלווה‬‫אותם‬‫בתהליכים‬‫אסטרטגיים‬‫רוחביים‬,‫לקראת‬ ‫צמתי‬‫קבלת‬‫החלטות‬‫משמעותיים‬. ‫המחלקה‬‫משמשת‬‫בין‬‫השאר‬‫גם‬‫כמרכז‬‫ידע‬‫ותובנות‬,‫שנועד‬‫להעצים‬‫ולהעשיר‬‫את‬‫הארגון‬ ‫במידע‬,‫מקורות‬‫השראה‬‫ופתרונות‬‫יצירתיים‬‫שמהווים‬‫תשתית‬‫למהלכים‬‫חדשניים‬‫פורצי‬ ‫דרך‬.‫המחלקה‬‫מורכבת‬‫ממערך‬‫קבוע‬‫של‬‫אנליסטים‬‫המתמחים‬‫במחקר‬‫מעמיק‬‫של‬‫תעשיות‬ ‫ושווקים‬‫לטובת‬‫זיהוי‬‫של‬‫מגמות‬‫שיווקיות‬,‫עסקיות‬‫ותובנות‬‫צרכן‬.
 3. 3. ‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬? ‫הופכים‬‫ידע‬‫קיים‬‫לתובנות‬‫אופרטיביות‬ ‫הובלה‬‫וביצוע‬‫מחקרי‬‫עומק‬,‫לסיוע‬‫בהתמודדות‬‫עם‬‫האתגרים‬"‫החמים‬"‫של‬‫תעשיית‬‫השיווק‬‫והפרסום‬ ‫ביצוע‬‫מחקרי‬‫צרכנים‬‫בינלאומיים‬,‫בשיתוף‬‫עם‬‫מרכז‬‫התובנות‬‫של‬‫מקאן‬‫העולמית‬ ‫מלווים‬‫פרויקטים‬‫ותהליכים‬‫אסטרטגיים‬ ‫פיתוח‬‫עסקי‬‫ו‬-New Business ‫זיהוי‬‫מאיצים‬‫ואפיקי‬‫חדשנות‬ ‫זיהוי‬‫מנועי‬‫צמיחה‬‫עסקיים‬‫ופיתוח‬‫פלטפורמות‬‫דיגיטליות‬ ‫מייצרים‬‫הזדמנויות‬‫עסקיות‬‫ושיווקיות‬ ‫זיהוי‬‫טרנדים‬‫ומגמות‬‫צרכניות‬‫ותרגומן‬‫למודלים‬‫עסקיים‬‫מעשיים‬ ‫גיבוש‬‫תובנות‬‫מעולמות‬‫תוכן‬‫שונים‬‫והשלכתן‬‫על‬‫תעשיות‬‫מקבילות‬ ‫מחכימים‬‫ומשתפים‬ ‫פיתוח‬‫מומחיות‬‫מקצועית‬‫והתמחות‬‫בתעשיות‬ ‫ניהול‬‫מערך‬‫המידע‬‫ושיתוף‬‫הידע‬
 4. 4. ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬? . . . Collecting Connecting Creating ‫ראשוניים‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ ‫דעה‬ ‫ומובילי‬ ‫מומחים‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬/‫מקצועיות‬ ‫קשרים‬ ‫רשת‬-‫העולמית‬ ‫מקאן‬ ‫משניים‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ ‫בתשלום‬ ‫מידע‬ ‫מאגרי‬ ‫מקצועיים‬ ‫תחום‬ ‫תיקי‬ ‫באינטרנט‬ ‫מידע‬ ‫כריית‬ Thinking Consumer ‫צרכנים‬ ‫מחקרי‬ ‫תרבותיים‬ ‫מאפיינים‬ ‫והתנהגות‬ ‫צריכה‬ ‫דפוסי‬ ‫התנהגותיים‬ ‫מודלים‬ Thinking Business ‫שוק‬ ‫פוטנציאל‬ ‫ניתוח‬ ‫ועסקי‬ ‫תחרותי‬ ‫מודיעין‬ ‫דו‬"‫כספיים‬ ‫ונתונים‬ ‫חות‬ ‫סקירות‬‫בנצ‬'‫מרק‬‫עולמי‬ ‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫רעיונות‬ ‫חשיבה‬ ‫עיצוב‬ ‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫מודלים‬ ‫הזדמנויות‬ ‫זיהוי‬ ‫מקומית‬ ‫התאמה‬
 5. 5. ‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬? ‫זה‬ ‫מה‬Crowdsourcing? ‫התופעה‬ ‫להתפשטות‬ ‫הגורמים‬ ‫פלטפורמות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬Crowdsourcing ‫הצרכן‬ ‫את‬ ‫פוגש‬ ‫זה‬ ‫איפה‬? ‫דוגמאות‬ ‫בארץ‬ ‫קורה‬ ‫מה‬? ‫בפועל‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫איך‬?
 6. 6. ‫זה‬ ‫מה‬Crowdsourcing? ‫תפיסה‬‫שמקורה‬‫בהבנה‬‫כי‬‫חכמת‬‫רבים‬‫עדיפה‬‫על‬ ‫חכמתם‬‫של‬‫בודדים‬‫ושההמונים‬‫יכולים‬‫לספק‬‫רעיונות‬ ‫ופתרונות‬‫טובים‬‫יותר‬‫מהמומחים‬‫המוכרים‬
 7. 7. ‫מדובר‬‫ברעיון‬‫לא‬‫חדש‬,‫ששורשיו‬‫טבועים‬‫עוד‬‫מתקופת‬ ‫הדמוקרטיה‬‫האתונאית‬‫ובאסיפות‬‫העם‬‫בכיכר‬‫העיר‬
 8. 8. ‫למעשה‬,‫ממשלות‬‫וארגונים‬‫החלו‬‫למנף‬‫את‬‫חכמת‬‫ההמונים‬ ‫כבר‬‫בתחילת‬‫המאה‬‫ה‬-18 ‫המצאת‬ ‫הימי‬ ‫הכיס‬ ‫שעון‬ ‫הראשון‬ ‫מילון‬ ‫כתיבת‬ ‫אוקספורד‬ ‫מדריך‬ ‫עריכת‬ ‫הטיולים‬ ‫השקת‬ Wikipedia 1714 1884 1981 2001 2005 2006 ‫השקת‬ You Tube ‫הביטוי‬ ‫הטבעת‬ Crowdsourcing
 9. 9. ‫אולם‬‫התרחבות‬‫התופעה‬‫והתגבשותה‬‫בתצורתה‬‫כיום‬, ‫נובעת‬‫מצירוף‬‫של‬‫מספר‬‫גורמים‬‫מרכזיים‬: ‫מחקרים‬'‫אקדמיים‬' ‫מואצת‬ ‫טכנולוגית‬ ‫התפתחות‬ ‫גלובליזציה‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫הכוח‬ ‫חדשים‬ ‫צמיחה‬ ‫במנועי‬ ‫צורך‬
 10. 10. ‫מחקרים‬'‫אקדמיים‬' ‫האנשים‬‫שטבעו‬‫את‬‫המונח‬‫והעלו‬‫את‬‫המודעות‬
 11. 11. (Gartner, 2012) ‫ה‬ ‫עקומת‬-Hype‫של‬Gartner-2012 ‫מואצת‬ ‫טכנולוגית‬ ‫התפתחות‬ ‫מותגים‬ ‫של‬ ‫הצריכה‬ ‫לחוויית‬ ‫חדשה‬ ‫משמעות‬ ‫מספקת‬ ‫קהילות‬ ‫ובניית‬ ‫לצרכנים‬ ‫המותגים‬ ‫בין‬ ‫חדשים‬ ‫תקשורת‬ ‫אפיקי‬ ‫יוצרת‬ 78%‫אחרים‬ ‫עם‬ ‫ומידע‬ ‫רעיונות‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫לרעיון‬ ‫אותם‬ ‫פתח‬ ‫שהאינטרנט‬ ‫טוענים‬ ‫מהצרכנים‬ (Crowdsourcing.org)
 12. 12. ‫גלובליזציה‬ ‫חדשות‬ ‫חשיבה‬ ‫ודרכי‬ ‫לתרבויות‬ ‫הצרכנים‬ ‫את‬ ‫חשף‬ ‫האינטרנט‬ ‫מגורים‬ ‫ומקום‬ ‫ללאום‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫אינטרנטיות‬ ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫יצירתן‬ ‫אחת‬ ‫תרבות‬ ‫של‬ ‫התפתחותה‬(‫התנהגות‬ ‫דפוסי‬,‫ערכים‬,‫שפה‬, ‫חיים‬ ‫סגנון‬)‫העולם‬ ‫על‬ ‫שמשתלטת‬
 13. 13. ‫השתנו‬ ‫הכוחות‬ ‫יחסי‬ ‫קונים‬ ‫הם‬ ‫אותם‬ ‫והמותגים‬ ‫החברות‬ ‫את‬ ‫ולהבין‬ ‫להכיר‬ ‫מעוניינים‬ ‫הצרכנים‬ ‫השיווקי‬ ‫התוכן‬ ‫של‬ ‫והן‬ ‫המוצר‬ ‫של‬ ‫הן‬ ‫היצירה‬ ‫לתהליך‬ ‫שותפים‬ ‫להיות‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫הציעו‬ ‫צרכנים‬-100,000‫ל‬ ‫ומוצרים‬ ‫לשירותים‬ ‫רעיונות‬-Starbucks 25%‫הצרכנים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנוצרו‬ ‫תוכן‬ ‫פרטי‬ ‫הן‬ ‫המובילים‬ ‫המותגים‬ ‫של‬ ‫החיפוש‬ ‫מתוצאות‬ ‫בעיות‬ ‫לפתור‬ ‫לחברות‬ ‫לחכות‬ ‫במקום‬,‫מחפשים‬ ‫צרכנים‬ ‫פתרונות‬ ‫לעצמם‬ ‫ויוצרים‬ ‫לצרכנים‬ ‫עבר‬ ‫הכוח‬
 14. 14. ‫מיתון‬,‫התגברות‬‫התחרות‬,‫גידול‬‫בעלויות‬‫פיתוח‬‫והתקצרות‬ ‫מחזור‬‫חיי‬‫המוצר‬‫הובילו‬‫את‬‫התאגידים‬‫הגדולים‬‫לאתגר‬‫את‬ ‫המודלים‬‫המסורתיים‬ ‫צמיחה‬ ‫במנועי‬ ‫הצורך‬ ‫תקדים‬ ‫חסרת‬ ‫ירידה‬‫החדשנות‬ ‫בפעילות‬‫המוצרית‬ ‫התבססות‬‫ה‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫מוחלטת‬ ‫כמעט‬-R&D ‫בשיפור‬ ‫צורך‬‫הערך‬ ‫שרשרת‬ ‫וייעול‬ ‫עסקיים‬ ‫תהליכים‬ ‫מנועי‬‫צמיחה‬ ‫להמשך‬ ‫חדשים‬ ‫צמיחה‬
 15. 15. ‫כפועל‬‫יוצא‬‫מכך‬,‫כיום‬‫התופעה‬‫אינה‬‫רק‬‫בגדר‬‫תפיסה‬‫או‬‫גימיק‬ ‫שיווקי‬‫אלא‬‫כלי‬‫עזר‬‫ואמצעי‬‫חשוב‬‫לקבלת‬‫החלטות‬ ‫כ‬ ‫קיימים‬ ‫כיום‬-1,755‫לפלטפורמות‬ ‫שמוקדשים‬ ‫אתרים‬Crowdsourcing ‫היום‬ ‫עד‬ ‫כי‬ ‫מוערך‬,‫בין‬ ‫למשתתפים‬ ‫שילמו‬ ‫חברות‬1-2‫מיליארד‬$‫במיזמי‬Crowdsourcing ‫של‬ ‫היה‬ ‫שיווקי‬ ‫במהלך‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫הפרס‬Netflix‫בסך‬‫דולר‬ ‫מיליון‬(Crowdsourcing.org, 2012) 14‫מתוך‬15‫בפלטפורמת‬ ‫שימוש‬ ‫עשו‬ ‫בעולם‬ ‫המובילים‬ ‫המותגים‬Crowdsourcing(eYaka, 2012)
 16. 16. ‫למעשה‬,‫מנקודת‬‫מבטם‬‫של‬‫מקבלי‬‫ההחלטות‬‫מדובר‬‫ב‬- ‫במותגים‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫האמון‬ ‫השבת‬-‫ואותנטיות‬ ‫שקיפות‬ ‫משדר‬ ‫הצרכנים‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫חיזוק‬-‫דיאלוג‬ ‫יצירת‬ ‫בניית‬'‫מותג‬ ‫שגרירי‬'‫ופלטפורמות‬WOM ‫רעיונות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬-‫אתגרים‬ ‫של‬ ‫למגוון‬,‫וחדשנות‬ ‫לבעיות‬ ‫פתרונות‬ ‫ביקוש‬ ‫יצירת‬'‫מלמטה‬'-‫סיכונים‬ ‫הקטנת‬ ‫יעיל‬ ‫ולרוב‬ ‫חסכוני‬
 17. 17. ‫קמעונאות‬ ‫לראיה‬,‫התופעה‬‫רחבה‬‫וקיימת‬‫כמעט‬‫בכל‬‫הענפים‬‫הקיימים‬ Walmart- Get on the Shelf ‫חדשניים‬ ‫מוצרים‬ ‫ליצירת‬ ‫תחרות‬.‫הפרס‬-‫חשיפת‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫המקוונת‬ ‫בחנות‬ ‫החדשים‬ ‫המוצרים‬ ‫צריכה‬ ‫מוצרי‬ Heineken- Reinvent the Draught Beer ‫חדשים‬ ‫רעיונות‬ ‫לספק‬ ‫הבירה‬ ‫לצרכני‬ ‫שקוראת‬ ‫תחרות‬ ‫בירה‬ ‫ושתיית‬ ‫צריכה‬ ‫להזדמנויות‬
 18. 18. ‫ופיננסים‬ ‫בנקאות‬ BarclyCard Ring ‫של‬ ‫הערך‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫המעצבים‬ ‫לקוחות‬ ‫קהילת‬ ‫המוצר‬-‫עמלות‬,‫ושירותים‬ ‫הטבות‬ ‫וצבא‬ ‫ממשל‬ Iceland- Power to the People ‫להגיב‬ ‫הוזמן‬ ‫הרחב‬ ‫הציבור‬,‫בניסוח‬ ‫ולהשתתף‬ ‫רעיונות‬ ‫להציע‬ ‫ביולי‬ ‫לאישור‬ ‫שהוצגה‬ ‫החדשה‬ ‫החוקה‬2011 ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬
 19. 19. Open Innovation-"‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬" Distributed Knowledge-"‫ההמונים‬ ‫חכמת‬" Crowd Creativity-"‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬" Cloud Labor-"‫ההמונים‬ ‫עבודת‬" Crowdfunding-"‫ההמונים‬ ‫מימון‬" ‫מרוב‬‫שהתופעה‬‫רחבה‬,‫נהוג‬‫כיום‬‫לחלק‬‫את‬‫הפלטפורמות‬ ‫לחמישה‬‫סוגים‬‫שונים‬
 20. 20. WIIFH? What’s In It For Him ? ‫הצרכן‬ ‫את‬ ‫פוגש‬ ‫זה‬ ‫ואיפה‬?
 21. 21. ‫מתוגמל‬ ‫להיות‬ ‫הרצון‬"‫על‬ ‫הדרך‬"‫להערכה‬ ‫כאות‬ ‫מקהילה‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫הרצון‬ ‫בינאישיים‬ ‫קשרים‬ ‫ולפתח‬ ‫ואמיתיים‬ ‫עמוקים‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫הרצון‬'‫ממשהו‬ ‫גדול‬,'‫חיובית‬ ‫השפעה‬ ‫בעל‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫במשהו‬ ‫טוב‬ ‫להיות‬ ‫הרצון‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬.‫גם‬ ‫צריך‬ ‫זה‬ ‫ומספק‬ ‫מהנה‬ ‫להיות‬ ‫הצורך‬‫בסטטוס‬,‫גאווה‬ ‫ובניסיון‬ ‫במומחיות‬ ‫והכרה‬ ‫והאישי‬ ‫המקצועי‬ ‫חמש‬‫מוטיבציות‬‫צרכניות‬‫בהן‬‫פעילות‬‫זו‬"‫פוגשת‬‫את‬‫הצרכן‬" ‫הכרה‬ ‫הנאה‬ (‫כיף‬) ‫השפעה‬ ‫קשר‬ (‫קהילה‬) ‫תמריץ‬ (‫כסף‬)
 22. 22. ‫הכרה‬ ‫הנאה‬ ‫השפעה‬ ‫קשר‬ ‫כך‬‫לדוגמא‬: Wikipedia BarclayCard Ring ‫הכרה‬ ‫השפעה‬ ‫קשר‬ ‫תמריץ‬ (‫כסף‬)
 23. 23. ‫דוגמאות‬ ‫מספר‬ ‫נראה‬ ‫בואו‬ ‫ההמונים‬ ‫עבודת‬‫ההמונים‬ ‫מימון‬‫ההמונים‬ ‫חכמת‬ ‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬ “My Computer. My Stage”
 24. 24. ‫ההמונים‬ ‫עבודת‬ (Cloud Labor) ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫הרחב‬ ‫ההיצע‬ ‫מינוף‬,‫קבלנים‬ ‫מזדמנות‬ ‫עבודה‬ ‫הצעות‬ ‫לצורכי‬ ‫ופרילנסרים‬ (Outsourcing)
 25. 25. ‫למעסיקים‬ ‫שירותים‬ ‫נותני‬ ‫בין‬ ‫שמפגישה‬ ‫פלטפורמה‬ ‫העבודה‬ ‫נותן‬ ‫רצון‬ ‫לשביעות‬ ‫התבצעה‬ ‫העבודה‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫ניתן‬ ‫תשלום‬ ‫מספרים‬: ‫מ‬ ‫יותר‬-167,000‫ו‬ ‫עובדים‬-1.4‫עסקים‬ ‫מיליון‬ 78,573‫ב‬ ‫עבודות‬-30‫האחרונים‬ ‫ימים‬ ‫מ‬ ‫יותר‬-663‫היום‬ ‫עד‬ ‫שולם‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫ההמונים‬ ‫עבודת‬
 26. 26. ‫ההמונים‬ ‫מימון‬ (Crowdfunding) ‫שקופה‬ ‫אלטרנטיבה‬,‫יותר‬ ‫ופשוטה‬ ‫חברתית‬ ‫ועמותות‬ ‫יזמים‬ ‫בקרב‬ ‫כספים‬ ‫לגיוס‬
 27. 27. ‫להשקיע‬ ‫שמעוניינים‬ ‫אנשים‬ ‫לבין‬ ‫לכסף‬ ‫שזקוקים‬ ‫יזמים‬ ‫של‬ ‫מפגש‬ ‫פלטפורמת‬ ‫מספרים‬ ‫קצת‬ 80,833‫הושקו‬ ‫פרויקטים‬ 378‫גויס‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫מ‬ ‫יותר‬-2.5‫משקיעים‬ ‫מיליון‬ 43.7%‫הכסף‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לגייס‬ ‫הצליחו‬ ‫ההמונים‬ ‫מימון‬
 28. 28. ‫ההמונים‬ ‫חכמת‬ (Distributed Knowledge) ‫ידע‬ ‫לייצר‬ ‫היכולת‬,‫תהליכי‬ ‫וייעול‬ ‫פתרונות‬ ‫ההמון‬ ‫חכמת‬ ‫מינוף‬ ‫באמצעות‬ ‫עבודה‬ (‫כאחד‬ ‫וחובבנים‬ ‫מומחים‬)
 29. 29. ‫שונות‬ ‫מדיסציפלינות‬ ‫מומחים‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬ ‫במטרה‬ ‫שהוקמה‬ ‫פלטפורמה‬,‫וארגונים‬ ‫שלהם‬ ‫הידע‬ ‫עמותות‬,‫ממשלות‬,‫פתרון‬ ‫למצוא‬ ‫בתקווה‬ ‫לאתר‬ ‫שלהם‬ ‫הבעיות‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫הוזמנו‬ ‫תאגידים‬ ‫פתרונות‬ ‫לנותני‬ ‫הוצעו‬ ‫משמעותיים‬ ‫כספיים‬ ‫פרסים‬ ‫תוצאות‬ ‫מ‬ ‫יותר‬-270,000‫מ‬ ‫מומחים‬-200‫מדינות‬ ‫מעל‬1,500‫שהועלו‬ ‫בעיות‬ ‫מ‬ ‫יותר‬-34,000‫שהוצעו‬ ‫פתרונות‬ ‫ל‬ ‫מעל‬-1,300‫חולקו‬ ‫כספיים‬ ‫פרסים‬ ‫מפורסם‬ ‫מקרה‬-‫מקסיקו‬ ‫במפרץ‬ ‫הנפט‬ ‫דליפת‬ ‫לסגירת‬ ‫פתרון‬ ‫ההמונים‬ ‫חכמת‬
 30. 30. ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬ ‫ההמונים‬ ‫חכמת‬
 31. 31. ‫של‬ ‫תחרות‬Netflix‫האתר‬ ‫של‬ ‫ההמלצות‬ ‫למנוע‬ ‫יותר‬ ‫יעיל‬ ‫אלגוריתם‬ ‫למציאת‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫נמשכה‬ ‫התחרות‬ ‫ע‬ ‫למנצח‬ ‫כספי‬ ‫פרס‬"‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫ס‬ ‫בשווי‬ ‫ביניים‬ ‫פרסי‬50,000‫דולר‬ ‫תוצאות‬: 51,051‫מ‬ ‫משתתפים‬-186‫מדינות‬ 44,014‫לאלגוריתמים‬ ‫הצעות‬ ‫ההמונים‬ ‫חכמת‬
 32. 32. ‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬ (Open Innovation) ‫או‬ ‫לארגון‬ ‫שמחוץ‬ ‫במקורות‬ ‫שימוש‬ ‫ליצירה‬ ‫לקבוצה‬,‫רעיונות‬ ‫של‬ ‫ויישום‬ ‫פיתוח‬
 33. 33. ‫פלטפורמת‬Open Innovation‫של‬P&G ‫מגמה‬ ‫לאחר‬ ‫שנבנתה‬ ‫פלטפורמה‬‫סטגנצית‬‫בעולם‬ ‫החברה‬ ‫במכירות‬(2000) ‫צרכנים‬/‫ספקים‬/‫חדשים‬ ‫למוצרים‬ ‫רעיונות‬ ‫להציע‬ ‫התבקשו‬ ‫יזמים‬ ‫תוצאות‬: ‫מ‬ ‫יותר‬-1,000‫עם‬ ‫עסקיים‬ ‫חוזים‬'‫עסקיים‬ ‫שותפים‬'‫חדשים‬ 25%‫השותפים‬ ‫הצעות‬ ‫על‬ ‫מבוססות‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫החדשות‬ ‫מההשקות‬ ‫מ‬ ‫גדל‬ ‫חדשים‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫ההשקות‬ ‫הצלחת‬-15%‫ל‬-50%! ‫ה‬ ‫פרודוקטיביות‬-R&D‫ב‬ ‫צמחה‬-60%‫מ‬ ‫ירד‬ ‫המכירות‬ ‫סך‬ ‫מתוך‬ ‫ההשקעה‬ ‫ושיעור‬-4.8%‫ל‬-3.4% ‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬
 34. 34. ‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬
 35. 35. ‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬ Pringles Stix ‫מקלות‬ ‫בצורת‬ ‫פרינגלס‬ ‫חטיף‬ Swiffer Duster ‫חד‬ ‫אבק‬ ‫מנקי‬-‫פעמיים‬ Oral B Pulsonic ‫אלקטרונית‬ ‫שיניים‬ ‫מברשת‬ Mr. Clean Magic Eraser ‫סבון‬ ‫בתוכו‬ ‫המכיל‬ ‫מנקה‬ ‫ספוג‬
 36. 36. ‫של‬ ‫תחרות‬Google‫ב‬ ‫שהושקה‬-2008 ‫המטרה‬-‫גלובליים‬ ‫סביבתיים‬ ‫לאתגרים‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬ ‫לאתגרים‬ ‫מענה‬ ‫שיתנו‬ ‫חברתיים‬ ‫למהלכים‬ ‫רעיונות‬ ‫להציע‬ ‫הוזמנו‬ ‫אנשים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫לכמות‬ ‫לעזור‬ ‫שיוכלו‬ ‫כאלו‬ ‫הוגדרו‬ ‫הזוכים‬ ‫הרעיונות‬ ‫התוצאות‬: ‫ל‬ ‫מעל‬-150,000‫מ‬ ‫הוגשו‬ ‫רעיונות‬-170‫מדינות‬ 10‫הזוכים‬ ‫הרעיונות‬ ‫חמשת‬ ‫בין‬ ‫חולקו‬ ‫דולרים‬ ‫מיליון‬ ‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬
 37. 37. ‫פרויקט‬‫שאפתני‬‫חסר‬‫תקדים‬‫בשם‬“Pepsi Refresh Project”(-112010) ‫ההשקה‬‫לוותה‬‫בסיקור‬‫תקשורתי‬‫נרחב‬ ‫לראשונה‬-‫תקציב‬‫עתק‬(20‫מיליון‬$)‫של‬‫הפרסום‬‫בסופרבול‬‫הוסט‬‫לצרכי‬‫פרויקט‬‫אחריות‬‫חברתית‬ ‫הפרויקט‬‫התנהל‬‫באינטרנט‬‫וקרא‬‫לגולשים‬‫להעלות‬‫סרטוני‬‫הצעה‬‫לפרויקטים‬‫שונים‬‫בשש‬‫קטגוריות‬ ‫בריאות‬ ‫תרבות‬‫ואמנות‬ ‫מזון‬‫ומקלט‬ ‫מידי‬‫חודש‬1,000‫הצעות‬‫נבחרו‬‫להצבעה‬-‫ההצעות‬‫שדורגו‬‫במקומות‬‫הגבוהים‬‫ביותר‬‫קיבלו‬‫מימון‬ ‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬ ‫כדור‬‫הארץ‬ ‫שכונות‬‫וחינוך‬ ‫מפרץ‬‫מקסיקו‬
 38. 38. ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬ ‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬
 39. 39. ‫תוצאות‬-'‫החברתי‬ ‫ההחזר‬'‫ההשקעה‬ ‫על‬ ‫למותג‬ ‫המודעות‬ ‫וברמת‬: 2.8‫מדיה‬ ‫חשיפות‬ ‫מיליארד‬ 77‫הפרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫הצבעות‬ ‫מיליון‬ 1.6‫אונליין‬ ‫הפרויקט‬ ‫בדפי‬ ‫תגובות‬ ‫מיליון‬ 3.3‫בפייסבוק‬ ‫הפרויקט‬ ‫בדף‬ ‫אוהדים‬ ‫מיליון‬ ‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬
 40. 40. ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬ ‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬
 41. 41. ‫מותג‬ ‫של‬ ‫תחרות‬Vitamin Water‫של‬ ‫החדש‬ ‫הטעם‬ ‫למציאת‬ ‫המשקה‬ ‫ה‬ ‫בדף‬ ‫התנהלה‬ ‫התחרות‬-Facebook‫המותג‬ ‫של‬ ‫צרכנים‬‫ולהצביע‬ ‫החדש‬ ‫למשקה‬ ‫ולוגו‬ ‫טעמים‬ ‫להציע‬ ‫יכלו‬ ‫שאהבו‬ ‫לרעיונות‬ ‫תוצאות‬: ‫מעל‬7‫ה‬ ‫בדף‬ ‫שהייה‬ ‫זמן‬ ‫דקות‬-Facebook‫התחרות‬ ‫של‬ ‫עשרות‬‫הצביעו‬ ‫אלפים‬ ‫יותר‬‫מ‬-40,000‫לוגואים‬‫עוצבו‬ 174%‫העמוד‬ ‫של‬ ‫המעריצים‬ ‫במספר‬ ‫גידול‬ ‫פתוחה‬ ‫חדשנות‬
 42. 42. ‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬ (Crowd Creativity) ‫של‬ ‫הקריאטיביות‬ ‫ביכולות‬ ‫לשימוש‬ ‫קריאה‬ ‫מקורי‬ ‫תוכן‬ ‫ופיתוח‬ ‫לעיצוב‬ ‫צרכנים‬,‫מדיה‬, ‫פרסומות‬,‫ועוד‬ ‫אומנות‬ ‫יצירות‬
 43. 43. ‫המותג‬ ‫של‬ ‫מוגבלת‬ ‫במהדורה‬ ‫קפה‬ ‫מכונת‬ ‫לעיצוב‬ ‫תחרות‬Dolce Gusto ‫המותג‬ ‫למעריצי‬ ‫נועדה‬ ‫התחרות‬(‫בלבד‬)‫בדף‬‫הפייסבוק‬ ‫עליהם‬ ‫האהובים‬ ‫עיצובים‬ ‫עבור‬ ‫ולהצביע‬ ‫עיצובים‬ ‫להעלות‬ ‫הוזמנו‬ ‫הצרכנים‬ ‫שלבים‬ ‫בשני‬ ‫התנהלה‬ ‫התחרות‬ ‫ראשון‬ ‫שלב‬-‫מנצחים‬ ‫עיצובים‬ ‫עשרה‬ ‫ובחירת‬ ‫אירופה‬ ‫ברחבי‬ ‫ארציות‬ ‫תחרויות‬ ‫שני‬ ‫שלב‬-‫עיצובים‬ ‫שני‬ ‫ובחירת‬ ‫מדינה‬ ‫מכל‬ ‫מייצג‬ ‫עיצוב‬ ‫עם‬ ‫אירופאית‬ ‫כלל‬ ‫תחרות‬ ‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬
 44. 44. ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬ ‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬
 45. 45. ‫הזוכים‬ ‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬
 46. 46. ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫האריזה‬ ‫לעיצוב‬ ‫תחרות‬Pampers(2012) ‫את‬ ‫לעצב‬ ‫התבקשו‬ ‫צרכנים‬‫האריזה‬-‫לאחיזה‬ ‫ועד‬ ‫והצורה‬ ‫מהחומר‬ ‫החל‬ ‫ייעודי‬ ‫אתר‬ ‫דרך‬ ‫נעשו‬ ‫האהובות‬ ‫האריזות‬ ‫עבור‬ ‫והצבעה‬ ‫העיצובים‬ ‫העלאת‬ ‫הזוכים‬ ‫לשלושת‬ ‫הובטחו‬ ‫כספיים‬ ‫פרסים‬ ‫התוצאה‬-‫מ‬ ‫יותר‬-200‫לאתר‬ ‫הועלו‬ ‫עיצובים‬ ‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬
 47. 47. ‫חברת‬ ‫של‬ ‫היקף‬ ‫רחב‬ ‫קמפיין‬HP‫בסין‬(2010)‫ומחשוב‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫התנסות‬ ‫לעודד‬ ‫שנועד‬ ‫מלא‬ ‫באורך‬ ‫קולנועי‬ ‫סרט‬ ‫להכין‬ ‫לה‬ ‫לעזור‬ ‫סינים‬ ‫וסטודנטים‬ ‫נוער‬ ‫מבני‬ ‫ביקשה‬ ‫החברה‬ ‫נכתב‬ ‫הסרט‬,‫עובד‬,‫לוהק‬,‫בלבד‬ ‫ידם‬ ‫על‬ ‫בוים‬ ‫להעלות‬ ‫יכלו‬ ‫הצעירים‬ ‫ייעודי‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫לתסריט‬ ‫רעיונות‬ ‫אודישן‬ ‫סרטוני‬ ‫להעלות‬ ‫סצנות‬ ‫צילומי‬ ‫תוצאות‬ ‫כ‬-200‫מיליון‬‫במהלך‬ ‫משתתפים‬ 220,000‫לסרט‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫תרמו‬ ‫באתר‬ ‫ממוצע‬ ‫שהיה‬ ‫זמן‬2.3‫דקות‬ ‫מס‬ ‫היה‬ ‫למשתתף‬ ‫הממוצע‬ ‫השהיה‬ ‫זמן‬'‫שעות‬ ‫בינלאומיים‬ ‫סרטים‬ ‫בפסטיבלי‬ ‫השתתף‬ ‫הסרט‬ “My Computer. My Stage” ‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬
 48. 48. ‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬ ‫הקמפיין‬ ‫אתר‬-‫הסרט‬ ‫בהכנת‬ ‫השלבים‬ “My Computer. My Stage”
 49. 49. ‫חיינו‬ ‫על‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫השפעת‬ ‫על‬ ‫דוקומנטריים‬ ‫סרטים‬ ‫ליצירת‬ ‫תחרות‬ ‫בין‬ ‫סרט‬ ‫הכין‬ ‫משתתף‬ ‫כל‬2-5‫על‬ ‫דקות‬"‫החיים‬ ‫את‬ ‫משפרת‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫כיצד‬" ‫תוצאות‬: 118‫מ‬ ‫סרטים‬-26‫יבשות‬ ‫ושש‬ ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫פרס‬40,000‫לזוכה‬ ‫דולר‬ ‫של‬ ‫לתחרות‬ ‫מועמד‬ ‫היה‬ ‫הזוכה‬ ‫הסרטון‬TED‫של‬ ‫באתר‬ ‫ופורסם‬Siemens ‫ההמונים‬ ‫יצירתיות‬
 50. 50. ‫בארץ‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬?
 51. 51. ‫לשינוי‬ ‫להוביל‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫אחריות‬ ‫מוטלת‬ ‫עליהם‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫הצרכנים‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫השפעה‬ ‫ויכולת‬ ‫כוח‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫מאמינים‬ ‫לשינוי‬ ‫להוביל‬ ‫צריכים‬ ‫עצמם‬ ‫שהם‬ ‫מאמינים‬ ‫מהישראלים‬ 73%‫בהתאם‬ ‫ויפעלו‬ ‫שלהם‬ ‫להצעות‬ ‫יקשיבו‬ ‫שהמותגים‬ ‫רוצים‬ ‫מהישראלים‬ 48%‫יותר‬ ‫ופתוחים‬ ‫נגישים‬ ‫יהיו‬ ‫שהמותגים‬ ‫רוצים‬ 68% ‫המחאה‬‫החברתית‬‫שינתה‬‫את‬‫הצרכן‬‫הישראלי‬‫ורק‬‫חיזקה‬‫את‬‫התופעה‬ (‫החדש‬ ‫והגל‬ ‫אריקסון‬ ‫מקאן‬ ‫סקר‬,‫אוקטובר‬2011)
 52. 52. ‫המשאל‬ ‫אתר‬-‫החברתיים‬ ‫התקציבים‬ ‫ניהול‬ ‫על‬ ‫עם‬ ‫במשאל‬ ‫להשתתף‬ ‫הרחב‬ ‫לציבור‬ ‫שמאפשר‬ ‫אתר‬-‫כלכליים‬ ‫המצב‬ ‫חדר‬ ‫אתר‬-‫ותחבורה‬ ‫דיור‬ ‫בנושאי‬ ‫בועדות‬ ‫והשתתפות‬ ‫ציבוריים‬ ‫לדיונים‬ ‫מקוונת‬ ‫פלטפורמה‬,‫כלכלה‬,‫חינוך‬... ‫למעשה‬,‫מנהיגי‬‫המחאה‬‫אף‬‫מינפו‬‫את‬"‫חכמת‬‫ההמונים‬"‫במטרה‬‫לחולל‬‫שינוי‬ ‫המשאל‬ ‫אתר‬‫המצב‬ ‫חדר‬ ‫אתר‬
 53. 53. ‫ה‬ ‫פלטפורמת‬-Open Innovation‫שטראוס‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫אחרים‬ ‫של‬ ‫לרעיונות‬ ‫ולהצביע‬ ‫למוצרים‬ ‫רעיונות‬ ‫להציע‬ ‫האפשרות‬ ‫ישנה‬ ‫בקהילה‬ ‫לחברים‬ 16,194‫הייעודי‬ ‫באתר‬ ‫חברים‬ 31,289‫הוצעו‬ ‫רעיונות‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬,184‫מושקים‬ ‫או‬ ‫הושקו‬ ‫מוצרים‬ ‫שטראוס‬-'‫שלי‬ ‫שטראוס‬'
 54. 54. ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬
 55. 55. ‫ה‬ ‫לעמוד‬ ‫מוזמנים‬ ‫צרכנים‬-Facebook‫החדש‬ ‫לטעם‬ ‫שם‬ ‫ולהציע‬ ‫המותג‬ ‫של‬ ‫אסם‬-‫חדש‬ ‫לביסלי‬ ‫שם‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬
 56. 56. ‫פלטפורמת‬Open Innovation‫האשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫לשימוש‬ ‫חדשים‬ ‫רעיונות‬ ‫למציאת‬ ‫אחרים‬ ‫של‬ ‫לרעיונות‬ ‫ולהצביע‬ ‫שירותים‬ ‫להציע‬ ‫אפשרות‬ ‫לחברים‬ ‫המוצלחים‬ ‫לרעיונות‬ ‫כספיים‬ ‫פרסים‬ ‫כ‬ ‫הוצעו‬ ‫כה‬ ‫עד‬-600‫רעיונות‬ ‫כאל‬ ‫ויזה‬-Cal Idea ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫בפרסומת‬ ‫לצפייה‬
 57. 57. ‫עיריית‬ ‫של‬ ‫המידע‬ ‫מאגרי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫אפליקציות‬ ‫פיתוח‬ ‫תחרות‬ ‫ישראל‬ ‫וממשלת‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫המטרה‬-‫המידע‬ ‫הנגשת‬ ‫בעיית‬ ‫פתרון‬‫המוניציפלי‬‫לתושב‬ ‫בתחרות‬ ‫למנצחים‬ ‫כספיים‬ ‫פרסים‬ ‫מתן‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬-‫מפתחים‬,‫מתכנתים‬,‫היי‬ ‫וחברות‬ ‫מעצבים‬-‫טק‬ ‫ת‬ ‫עיריית‬"‫א‬-App 2 You
 58. 58. ‫בפועל‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫איך‬?
 59. 59. ‫שלושה‬‫שלבים‬‫לבניית‬‫פלטפורמת‬Crowdsourcing ‫מטרה‬ ‫קבעו‬ •‫פלטפורמה‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫לכל‬ ‫מתאימה‬ ‫מטרה‬ ‫כל‬ ‫לא‬ •‫מהפלטפורמה‬ ‫להשיג‬ ‫מעוניינים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ‫הגדירו‬ •‫מתמשך‬ ‫מהלך‬ ‫או‬ ‫נקודתי‬ ‫במהלך‬ ‫מדובר‬ ‫האם‬ ‫הגדירו‬ ‫קהל‬ ‫את‬ ‫קבעו‬ ‫שלכם‬ ‫היעד‬ •‫מופנה‬ ‫המהלך‬ ‫למי‬?‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫מיהו‬? •‫המותג‬ ‫של‬ ‫הנאמנים‬ ‫בצרכנים‬ ‫מדובר‬ ‫האם‬?‫המתחרים‬ ‫של‬ ‫צרכנים‬? ‫מומחים‬?‫עובדים‬? ‫את‬ ‫הגדירו‬ ‫המוטיבציה‬ ‫הצרכנית‬ •‫לפרוט‬ ‫מעוניינים‬ ‫אתם‬ ‫צרכניות‬ ‫מוטיבציות‬ ‫אילו‬ ‫על‬? •‫מוטיבציה‬ ‫לכל‬ ‫מתאימות‬ ‫שיווקיות‬ ‫פעילויות‬ ‫אילו‬? •‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬ ‫שיקולים‬ ‫אילו‬?
 60. 60. ‫הכרה‬ ‫הנאה‬ (‫כיף‬) ‫השפעה‬ ‫קשר‬ (‫קהילה‬) ‫תמריץ‬ (‫כסף‬) ‫להיות‬ ‫להם‬ ‫עזרו‬"‫מפורסמים‬" .1‫דאגו‬‫ואפשרו‬ ‫הרעיונות‬ ‫את‬ ‫להראות‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שיתוף‬ .2‫הודיעו‬,‫על‬‫קבוע‬ ‫בסיס‬,‫הרעיונות‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫האטרקטיביים‬ .3‫אפשרו‬‫הרעיונות‬ ‫את‬ ‫לשווק‬ ‫להם‬ .4‫צרו‬‫תחרות‬ ‫כלי‬‫עזר‬'‫למשתף‬‫המתחיל‬' ‫לכייף‬ ‫להם‬ ‫תנו‬ .1‫ויזואליים‬ ‫באפקטים‬ ‫השתמשו‬ .2‫מלל‬ ‫החליפו‬'‫יבש‬'‫באינפוגרפיקה‬ .3‫תנו‬‫אליו‬ ‫לשאוף‬ ‫יעד‬ ‫או‬ ‫מספר‬ ‫להם‬ .4Gamigy IT ! ‫שמצביע‬ ‫מי‬,‫משפיע‬! .1‫משפיע‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫יבין‬ ‫היעד‬ ‫שקהל‬ ‫דאגו‬ .2‫דאגו‬‫אותו‬ ‫לתקשר‬ ‫בכדי‬ ‫מספיק‬ ‫פשוט‬ ‫שהחזון‬ .3‫תייצרו‬‫המסר‬ ‫להעברת‬ ‫קצר‬ ‫סרטון‬ .4‫תמשבו‬‫שנעשו‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫ועדכנו‬ ‫אותם‬ ‫חברו‬ .1‫ייצרו‬‫ערוצים‬ ‫מספיק‬‫לתקשור‬‫ועבודה‬ ‫משותפת‬ .2‫תנו‬‫עצמם‬ ‫של‬ ‫הפרופילים‬ ‫את‬ ‫ליצור‬ ‫להם‬ ‫עניין‬ ‫בתחומי‬ ‫ולשתף‬ .3‫שלבו‬‫חברתית‬ ‫מדיה‬ .4‫השתמשו‬‫בתמונות‬ .5‫הפיזי‬ ‫בעולם‬ ‫מפגשים‬ ‫ארגנו‬(‫אפשרי‬ ‫אם‬) ‫בחיים‬ ‫הכול‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫כסף‬ .1‫בערך‬ ‫שתשתמשו‬ ‫לפני‬ ‫פעמיים‬ ‫חשבו‬ ‫כתמריץ‬ ‫כספי‬-‫את‬ ‫להסיט‬ ‫יכול‬ ‫כסף‬ ‫מהמטרות‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫האמיתיות‬ .2‫בר‬ ‫עסקי‬ ‫מודל‬ ‫ביצירת‬ ‫התמקדו‬- ‫קיימא‬
 61. 61. ‫רבה‬ ‫תודה‬!
 62. 62. ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬... ‫אחרינו‬ ‫עקבו‬ ‫פוגל‬ ‫דודו‬ ‫אסטרטגי‬ ‫מחקר‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהל‬ DavidF@mccann.co.il 052-5551832 Join me on Linkedin

×