Publicité
Adobe connect
Adobe connect
Adobe connect
Adobe connect
Publicité
Adobe connect
Adobe connect
Adobe connect
Adobe connect
Adobe connect
Publicité
Adobe connect
Adobe connect
Adobe connect
Adobe connect
Adobe connect
Publicité
Adobe connect
Adobe connect
Adobe connect
Adobe connect
Adobe connect
Publicité
Adobe connect
Adobe connect
Adobe connect
Prochain SlideShare
Remix osRemix os
Chargement dans ... 3
1 sur 22
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Adobe connect

 1. ‫ادوبی‬‫مجازی‬‫کالس‬‫راهنمای‬ Adobe Virtual Class )Adobe Connect v8.1( ‫اساتید‬‫ویژه‬ ‫ﺗرﺟﻣﮫ‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ‬ ‫وﺑﺳﺎﯾت‬ ‫در‬ ‫ﺗدوﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻣﺎس‬ 09020478981 www.taavonitarjome.com Email: Taavonitarjome@gmail.com Instagram: @Taavonitarjome Facebook: @Taavonitarjome Twitter: @Taavonitarjome Linkedin: @Taavonitarjome Youtube: @Taavonitarjome Telegram:t.me/TaavoniTarjome
 2. Adobe Connect V8.1 ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫با‬‫کار‬‫اهنمای‬‫ر‬:‫دوم‬‫بخش‬ ‫سریع‬‫اهنمای‬‫ر‬:‫اول‬‫بخش‬ ‫مقدمه‬8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Share Notes Attendees Video Chat Files Web Links Poll Q & A Move And Resize Pods ‫اولیه‬ ‫اقدامات‬ ‫کالس‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫میکروفن‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫کالس‬ ‫ضبط‬ ‫کالس‬ ‫پایان‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫خروج‬ 8 8 8 8 8 8 ‫مطالب‬‫فهرست‬ Pods ‫منوی‬ Audio ‫منوی‬ Microphone Rights For Participants Enable Single Speaker Mode ‫صدا‬ ‫تنظیمات‬ ‫کالس‬ ‫ضبط‬ ‫کالس‬ ‫پایان‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫خروج‬ Create New Layout Manage Layouts Reset Layouts Close Layout Bar Meeting ‫منوی‬ Layouts ‫منوی‬
 3. ‫سریع‬‫اهنمای‬‫ر‬:‫اول‬‫بخش‬ ‫ﺗرﺟﻣﮫ‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ‬ ‫وﺑﺳﺎﯾت‬ ‫در‬ ‫ﺗدوﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫ﺑﺧواﯾد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫از‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫را‬ ‫ﮐﺗﺎب‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﺣرﻓﮫ‬ ‫ﺗرﺟﻣﮫ‬
 4. 6 ‫ادوبی‬‫مجازی‬‫کالس‬‫راهنمای‬ ‫اولیه‬‫امات‬‫د‬‫اق‬ .‫کنید‬‫حاصل‬‫اطمینان‬‫زیر‬‫ارد‬‫و‬‫م‬‫از‬‫سیستم‬‫به‬‫ورود‬‫از‬‫قبل‬،‫شروع‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ▪▪.‫باشد‬ ‫مگاهرتز‬ 400 ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫رایانه‬ ‫پردازنده‬ ‫سرعت‬ ▪▪.‫باشد‬ ‫مگابایت‬ 512 ‫شما‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫رایانه‬ RAM ‫آزاد‬ ‫فضای‬ ‫حداقل‬ ▪▪.‫باشد‬ ‫میکروفن‬ ‫و‬ ‫بلندگو‬ ‫یا‬ ‫هدست‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫شما‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫رایانه‬ ▪▪.‫باشد‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫بدرستی‬ ‫شما‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫رایانه‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ،‫صدا‬ ‫پخش‬ ‫و‬ ‫ضبط‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیمات‬ ▪▪.‫باشد‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫شما‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫رایانه‬ ‫روی‬ Adobe Connect Add-in ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ▪▪‫روی‬ Internet Explorer ‫یا‬ Google Chrome ، Mozilla Firefox ‫همچــون‬ ‫اینترنتی‬ ‫مرورگر‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫نســخه‬ ‫آخرین‬ .‫باشد‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫شما‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫رایانه‬ ▪▪.‫باشد‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫شما‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫رایانه‬ ‫روی‬ Flash Player ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ▪▪‫شــده‬ ‫نصب‬ ‫شــما‬ ‫اســتفاده‬ ‫مورد‬ ‫رایانه‬ ‫روی‬ Microsoft Office ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ PowerPoint ‫و‬ Word ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ .‫باشد‬ ▪▪.‫باشد‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫شما‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫رایانه‬ ‫روی‬ Adobe Acrobat Reader ‫افزار‬ ‫نرم‬ ▪▪.‫باشد‬ 256Kb/s ‫شما‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اینترنت‬ ‫دانلود‬ ‫سرعت‬ ‫اقل‬ ‫حد‬ ▪▪.‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫بسته‬ ‫شما‬ ‫اینترنتی‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫شرکت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسط‬ 1935 ‫و‬ 443 ، 80 ‫های‬ ‫پورت‬ ‫کالس‬‫ازی‬‫د‬‫ان‬‫اه‬‫ر‬ )LMS(‫یادگیری‬‫مدیریت‬‫سامانه‬‫اول‬‫صفحه‬‫به‬،‫کالس‬‫اجرای‬‫برای‬‫افزاری‬‫سخت‬‫و‬‫افزاری‬‫نرم‬‫مقدمات‬‫کلیه‬‫بودن‬‫فراهم‬‫از‬‫اطمینان‬‫از‬‫پس‬ ‫شوید‬ ‫سامانه‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ،‫سامانه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رفته‬ lms.pnu.ac.ir ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫درس‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ،‫باشــد‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫کالســی‬ ‫موردنظر‬ ‫ســاعت‬ ‫و‬ ‫موردنظر‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫درصورتیکه‬ .‫یافت‬ ‫خواهید‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫لینک‬ ، ‫امروز‬ ‫کالسهای‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ،‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫لینک‬ – LMS ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ - 1 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ ▪▪‫وارد‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ساعت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫اگر‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫فعال‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫لینک‬ ،‫کالس‬ ‫شروع‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫باشــید‬ ‫داشــته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫کنار‬ ‫(لینک‬ ‫کالسها‬ ‫بروزرسانی‬ ‫آخرین‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ،‫نشــد‬ ‫فعال‬ ‫کالس‬ ‫لینک‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫شدن‬ ‫سپری‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دقایقی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫شــده‬ ‫ســامانه‬ .‫شود‬ ‫ظاهر‬ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫لینک‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ،) ‫عالمت‬
 5. 7 ‫اساتید‬‫ویژه‬ .‫میباشد‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫منتقل‬ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ،‫کالس‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شما‬ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ - 2 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ ‫میکروفن‬‫کردن‬‫فعال‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ِ‫میانی‬ ‫قســمت‬ ‫در‬ ‫میکروفن‬ ‫عالمت‬ ‫روی‬ ،)1۲ ‫تا‬ 1۰ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫بیشــتر‬ ‫(راهنمایی‬ ‫صدا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیمات‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫فراهم‬ ‫برایتان‬ ،‫کالس‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬ ‫امکان‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫میکروفن‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ -3 ‫شماره‬ ‫تصویر‬
 6. 8 ‫ادوبی‬‫مجازی‬‫کالس‬‫راهنمای‬ ‫کالس‬‫ضبط‬ Record Meeting ‫گزینه‬ ‫روی‬ Meeting ‫منوی‬ ‫از‬ ،)17 ‫تا‬ 15 ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫(راهنمایی‬ ‫صدا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیمات‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ذخیره‬ ‫فیلم‬ ‫یک‬ ‫بصورت‬ )VC(‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫های‬ ‫ســرور‬ ‫برروی‬ ‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫شــده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫همه‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫همین‬ ‫روی‬ ‫مجدد‬ ‫کلیک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫کالس‬ ‫همان‬ ‫اســتاد‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫دســترس‬ ‫در‬ ‫ترم‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ .‫شــود‬ .‫میکند‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫را‬ ‫ضبط‬ ‫عمل‬ ‫گزینه‬ ▪▪.‫است‬ ‫الزامی‬ ‫اساتید‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫جلسات‬ ‫ضبط‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫دفتر‬ ‫های‬ ‫بخشنامه‬ ‫طبق‬ ‫کالس‬‫پایان‬ ‫با‬ ‫حاضرین‬ ‫همه‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫جلســه‬ ، Meeting ‫منوی‬ ‫از‬ End Meeting ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ،‫کالس‬ ‫یافتن‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫قطع‬ )VC( ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ▪▪.‫کنید‬ ‫خارج‬ ‫شدن‬ ‫ضبط‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جلسه‬ End Meeting ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بخاطر‬ ‫حتما‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫از‬‫خروج‬ ،‫شوند‬ ‫خارج‬ ‫کالس‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫ســایر‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫داشــتید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫اجرای‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫دلیلی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫اگر‬ ‫کالس‬ ‫اینصورت‬ ‫در‬ .‫ببندید‬ ‫خود‬ ‫سیســتم‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Meeting ‫منوی‬ ‫از‬ Exit Adobe Connect ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیتهای‬ ‫ادامه‬ ‫امکان‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫حاضرین‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫باز‬ VC ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫همچنان‬ ‫مجازی‬
 7. ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‌‫م‬‫نر‬‫با‬‫کار‬‫اهنمای‬‫ر‬:‫دوم‬‫بخش‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻣﺎس‬ 09020478981 www.taavonitarjome.com Email: Taavonitarjome@gmail.com Instagram: @Taavonitarjome Facebook: @Taavonitarjome Twitter: @Taavonitarjome Linkedin: @Taavonitarjome Youtube: @Taavonitarjome Telegram: t.me/TaavoniTarjome
 8. 10 ‫ادوبی‬‫مجازی‬‫کالس‬‫راهنمای‬ ‫اصلی‬‫صفحه‬ ‫در‬ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫محیط‬ ‫امکانات‬ ‫تمام‬ ‫داشــت‬ ‫خواهیم‬ ‫دسترســی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫فاصله‬ ‫بال‬ ‫که‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫کلی‬ ‫نمای‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ .‫میباشد‬ ‫دسترس‬ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ - 1 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ‫اصلی‬ ‫قسمت‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ،‫پیداست‬ ‫فوق‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ▪▪.)‫(دانشجویان‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫استاد‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محتواهای‬ ‫نمایش‬ ‫جهت‬ )Pod) Share ‫بخش‬ ▪▪.‫کالس‬ ‫در‬ ‫استاد‬ ‫تصویر‬ ‫نمایش‬ ‫جهت‬ )Pod) Video ‫بخش‬ ▪▪.‫کالس‬ ‫در‬ ‫حاضرین‬ ‫لیست‬ ‫نمایش‬ ‫جهت‬ )Pod) Attendees‫بخش‬ ▪▪.‫کالس‬ ‫در‬ ‫حاضرین‬ ‫بین‬ ‫نوشتاری‬ ‫ارتباط‬ ‫جهت‬ )Pod) Chat‫بخش‬ ‫کالس‬ ‫ســرور‬ ‫در‬ ‫شــده‬ ‫اعمــال‬ ‫تنظیمــات‬ ‫برحســب‬ ‫اســت‬ ‫ممکــن‬ ‫و‬ ‫میشــود‬ ‫گفتــه‬ Pod ‫اصطــاح‬ ‫در‬ ‫فــوق‬ ‫هــای‬ ‫قســمت‬ ‫بــه‬ ** .‫باشند‬ ‫متفاوت‬ )Virtual Class( ‫مجازی‬ .‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫ضروری‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫فوق‬ ‫های‬ Pod ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫منوهای‬ ‫معرفی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ Meeting‫منوی‬ .‫میکنیم‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫منوها‬ ‫بقیه‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫منوها‬ ‫همین‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫لذا‬ ،‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫اساتید‬ ▪ ‫میکروفن‬ ‫و‬ ‫اسپیکر‬ /‫هدست‬ ‫صحیح‬ ‫عملکرد‬ ‫بررسی‬ ‫جهت‬ Audio Setup Wizard ▪ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫رخدادها‬ ‫همه‬ ‫ضبط‬ ‫جهت‬ Record Meeting ▪ )Session( ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پایان‬ ‫جهت‬ End Meeting ▪ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫جهت‬ Exit Adobe Connect
 9. 11 ‫اساتید‬‫ویژه‬ AudioSetupWizard .‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫ابتدا‬ ، ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫رایانه‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫میکروفن‬ ‫و‬ ‫اســپیکر‬ / ‫هدســت‬ ‫صحیح‬ ‫عملکرد‬ ‫بررســی‬ ‫جهت‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ Next ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫جدید‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫بصورت‬ ‫ایی‬ ‫پنجره‬ )‫اول‬ ‫(صفحه‬ ‫صدا‬ ‫تنظیمات‬ ‫پنجره‬ - 2 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫هدســت‬ /‫اســپیکر‬ ‫از‬ ‫موزیک‬ ‫صدای‬ ‫شــنیدن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫کلیک‬ Play Sound ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بعد‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫خود‬ ‫رایانه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫صدا‬ ‫خروجی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیمات‬ ‫اینصورت‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫کلیک‬ Next ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫آن‬ ‫صحیح‬ )‫صدا‬ ‫پخش‬ ‫تست‬ ‫(صفحه‬ ‫صدا‬ ‫تنظیمات‬ ‫پنجره‬ - 3 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مربوطه‬ ‫قســمت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬ .‫نمائید‬ ‫بررســی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫میکروفن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیمات‬ ‫باید‬ ‫شــما‬ ،‫بعدی‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ Next ‫دکمه‬ ‫روی‬ ،)‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫میکروفن‬ ‫چند‬ ‫وجود‬ ‫(درصورت‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫های‬ ‫میکروفن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫میکروفن‬ )‫میکروفن‬ ‫انتخاب‬ ‫(صفحه‬ ‫صدا‬ ‫تنظیمات‬ ‫پنجره‬ - 4 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ ‫میکروفن‬ ‫از‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫استفاده‬ ‫اجازه‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫دیگری‬ ‫کوچک‬ ‫پنجره‬ Record ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫بعدی‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ ‫(مطابق‬ 1 ‫شماره‬ ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫سپس‬ .‫شود‬ ‫آغاز‬ ‫میکروفن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫صدا‬ ‫ضبط‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ Allow ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫پنجره‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫میکند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬
 10. 12 ‫ادوبی‬‫مجازی‬‫کالس‬‫راهنمای‬ .‫شود‬ ‫پخش‬ ‫شــده‬ ‫ضبط‬ ‫صدای‬ ‫تا‬ ‫نمائید‬ ‫کلیک‬ Play Recording ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫ســپس‬ ‫شــود‬ ‫متوقف‬ ‫صدا‬ ‫ضبط‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ )‫زیر‬ ‫تصویر‬ .‫کنید‬ ‫چک‬ ‫خود‬ ‫رایانه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫میکروفن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیمات‬ ‫اینصورت‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمائید‬ ‫کلیک‬ Next ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫صحیح‬ ‫عملکرد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ )‫میکروفن‬ ‫تست‬ ‫(صفحه‬ ‫صدا‬ ‫تنظیمات‬ ‫پنجره‬ - 5 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ .‫میرسیم‬ ‫صدا‬ ‫تنظیمات‬ ‫پایانی‬ ‫بخش‬ ‫به‬ Next ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫سپس‬ ‫و‬ Test Silence ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫بعدی‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ )‫محیط‬ ‫صدای‬ ‫بررسی‬ ‫(صفحه‬ ‫صدا‬ ‫تنظیمات‬ ‫پنجره‬ - 6 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫صدا‬ ‫تنظیمات‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫اطالعات‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫نهایی‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ )‫بررسیها‬ ‫نتایج‬ -‫پایانی‬ ‫(صفحه‬ ‫صدا‬ ‫تنظیمات‬ ‫پنجره‬ - 7 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ 1 2 3
 11. 13 ‫اساتید‬‫ویژه‬ RecordMeeting ‫یک‬ ‫بصورت‬ )VC(‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫برروی‬ ‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫همه‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫کلیک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫کالس‬ ‫همان‬ ‫اســتاد‬ ‫و‬ ‫دانشجویان‬ ‫دســترس‬ ‫در‬ ‫ترم‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ .‫شــد‬ ‫خواهد‬ ‫ذخیره‬ ‫فیلم‬ .‫میکند‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫را‬ ‫ضبط‬ ‫عمل‬ ‫گزینه‬ ‫همین‬ ‫روی‬ ‫مجدد‬ .‫است‬ ‫الزامی‬ ‫اساتید‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫جلسات‬ ‫ضبط‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫دفتر‬ ‫های‬ ‫بخشنامه‬ ‫طبق‬ ** EndMeeting .‫شود‬ ‫می‬ ‫قطع‬ )VC( ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫با‬ ‫حاضرین‬ ‫همه‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫جلسه‬ ، ‫منو‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫خارج‬ ‫شدن‬ ‫ضبط‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جلسه‬ End Meeting ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بخاطر‬ ‫حتما‬ ** ExitAdobeConnect ‫حاضرین‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫باز‬ VC ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫همچنان‬ ‫کالس‬ ‫ولی‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بسته‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ )Restart( ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مجددا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سیســتم‬ ‫بخواهید‬ ‫شــما‬ ‫که‬ ‫اســت‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫کاربرد‬ ،‫داشــت‬ ‫خواهند‬ ‫فعالیت‬ ‫امکان‬ ‫کالس‬ ‫در‬ .‫نمائید‬ Layouts‫منوی‬ ‫این‬ ‫چینش‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ Pod ‫چهار‬ ‫از‬ ‫پیشــفرض‬ ‫بصورت‬ ‫نور‬ ‫پیام‬ ‫دانشگاه‬ VC ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ، ‫شــد‬ ‫اشــاره‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫آنها‬ ‫ذخیره‬ ‫امکان‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫جابجایی‬ ‫قایل‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫زیاد‬ ‫یا‬ ‫کم‬ ‫قابل‬ ، ‫نیاز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ Layout ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫ها‬Pod .‫است‬ ‫شده‬ ‫بیان‬ ‫مختصری‬ ‫توضیحات‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ،‫زیر‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫جدید‬ Layout ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫پیشفرض‬ ‫های‬Layout ‫از‬ ‫یکی‬ ، Collaboration Layout – 8 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ CreateNewLayout .‫شما‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫جدید‬ Layout ‫یک‬ ‫ایجاد‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬pod ، ‫هرکدام‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫جاری‬ ‫های‬Layout ‫لیست‬ ‫شامل‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ : ‫میانی‬ ‫قسمت‬
 12. 14 ‫ادوبی‬‫مجازی‬‫کالس‬‫راهنمای‬ ManageLayouts .‫موجود‬ ‫های‬Layout ‫نام‬ ‫تغییر‬ ‫یا‬ ‫حذف‬ ResetLayouts .‫پیشفرض‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫ها‬Layout ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیمات‬ ‫بازگردانی‬ CloseLayoutBar .)‫صفحه‬ ‫راست‬ ‫(قسمت‬ Layout Bar ‫بستن‬ Pods‫منوی‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫فعال‬ ‫گزینه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ Pod ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫کنار‬ ‫تیک‬ ‫عالمت‬ ‫نمودن‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫نمودن‬ ‫فعال‬ ‫با‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫میپردازیم‬ ‫ها‬Pod ‫از‬ ‫هریک‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫در‬ Share ‫فلش‬ ‫فایل‬ ،‫پاورپوینت‬ ‫فایل‬ ،‫متن‬ ،‫عکس‬ ‫(شامل‬ ‫محتوا‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫بوســیله‬ ‫که‬ ‫میباشــد‬ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ pod ‫این‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫مالحظه‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫را‬ Share ‫صفحه‬ .‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫کالس‬ ‫در‬ )... ‫و‬ Share ‫صفحه‬ - 9 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ، ‫گذاشــت‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫موارد‬ ‫میتوان‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اســتفاده‬ ‫با‬ ، ‫شــد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫میپردازیم‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫بیشتر‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ،‫بعدی‬ .‫میشود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫بصورت‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫منوهای‬ ، ‫کناری‬ ‫مثلث‬ ‫عالمت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ Sharing ‫قسمت‬ ‫در‬ Share ‫پاد‬ ‫توسط‬ ‫گزاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ - 10 ‫شماره‬ ‫تصویر‬
 13. 15 ‫اساتید‬‫ویژه‬ ShareMyScreen .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫باز‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫بصورت‬ ‫ایی‬ ‫پنجره‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ Screen Sharing ‫پنجره‬ - 11 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ ▪▪‫چیزی‬ ‫همانند‬ ‫درست‬ ،‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫ســایرین‬ ‫برای‬ ،‫شــما‬ ‫رایانه‬ )desktop(‫میزکار‬ ‫تصویر‬ ‫کل‬ Desktop ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ .‫میبینید‬ ‫خودتان‬ ‫که‬ ▪▪‫سایرین‬ ‫برای‬ ، ‫میکنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫اجرا‬ ‫درحال‬ ‫شما‬ ‫رایانه‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬ ‫تنها‬ Applications ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ▪▪‫سایرین‬ ‫برای‬ ، ‫میکنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫رایانه‬ ‫روی‬ ‫باز‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫های‬ ‫پنجره‬ ‫تنها‬ Windows ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ShareDocument .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫باز‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫بصورت‬ ‫ایی‬ ‫پنجره‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ Share Document ‫پنجره‬ - 12 ‫شماره‬ ‫تصویر‬
 14. 16 ‫ادوبی‬‫مجازی‬‫کالس‬‫راهنمای‬ ‫بارگزاری‬ ‫را‬ ‫فایلی‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫بارگزاری‬ ‫فایلهای‬ ‫ســابقه‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫هرکدام‬ ‫چپ‬ ‫ســمت‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ،‫پنجره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مقداری‬ ‫هیچگونه‬ ‫استفاده‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫مقدار‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ،‫فایلها‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ، ‫باشید‬ ‫نموده‬ . ‫داشت‬ ‫نخواهند‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فایل‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫پنجره‬ ‫از‬ ،‫سپس‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫کلیک‬ Brows My Computer ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫ابتدا‬ ‫کافیست‬ ‫فایل‬ ‫بارگزاری‬ ‫برای‬ .‫نمائید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ .‫میباشند‬ ‫دیگر‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫فلش‬ ، pdf ،‫پاورپوینت‬ ‫فایل‬ ‫شامل‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫فایلهای‬ ** .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫ش‬َ‫ل‬‫ف‬ ‫فرمت‬ ‫با‬ ‫شده‬ Share ‫فایل‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ )Share(Document ‫پاد‬ ‫توسط‬ ‫پوینت‬ ‫پاور‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫اشتراک‬ - 13 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ .‫باشد‬ ‫همراه‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫ریختگی‬ ‫بهم‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مواجه‬ ‫مشــکل‬ ‫با‬ ،‫کالس‬ ‫در‬ ‫پوینت‬ ‫پاور‬ ‫فایل‬ ‫نمایش‬ ‫اســت‬ ‫ممکن‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬ ‫تناسب‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫فرمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مذکور‬ ‫فایل‬ ‫میتوان‬ ،‫خاصی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مذکور‬ ‫فایلهای‬ ‫صحیح‬ ‫نمایش‬ ‫جهت‬ ،‫اینرو‬ ‫از‬ .‫میپردازیم‬ FlashPaper ‫نام‬ ‫به‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬ .‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ FlashPaper‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫با‬‫کار‬‫آموزش‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫دارد‬ ‫کاربرد‬ swf ‫فرمت‬ ‫با‬ ‫فلش‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ،‫چاپ‬ ‫قابل‬ ‫اسناد‬ ‫تبدیل‬ ‫در‬ FlashPaper ‫افزار‬ ‫نرم‬ .‫میکنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫مجازی‬ ‫چاپگر‬ ،‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫مجازی‬ ‫چاپگر‬ ‫یک‬ ‫شما‬ FlashPaper ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مجازی‬ ‫پرینتر‬ – 14 ‫شماره‬ ‫تصویر‬
 15. 17 ‫اساتید‬‫ویژه‬ ‫مورد‬ ‫چاپگر‬ ‫بعنوان‬ ‫را‬ ‫چاپگر‬ ‫این‬ ،‫چاپ‬ ‫قابل‬ ‫فایل‬ ‫هر‬ ِ‫چاپ‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ،‫باشــد‬ ‫شــده‬ ‫انجام‬ ‫درســتی‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫درصورتیکه‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫استفاده‬ Microsoft Power Point ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫مجازی‬ ‫پرینتر‬ ‫انتخاب‬ – 15 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ ‫کلیک‬ Print ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫چاپگر‬ ،‫چاپگرها‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫ابتدا‬ ،‫میکنید‬ ‫مالحضه‬ ‫فوق‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫کند‬ ‫تبدیل‬ swf ‫فرمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫فایل‬ FlashPaper ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تا‬ ‫بمانید‬ ‫منتظر‬ ‫لحظه‬ ‫چند‬ .‫کنید‬ ‫فلش‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫پاورپوینت‬ ‫فایل‬ ‫تبدیل‬ – 16 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ 1 2
 16. 18 ‫ادوبی‬‫مجازی‬‫کالس‬‫راهنمای‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فایل‬ ‫باید‬ ‫شــما‬ ،FlashPaper ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫شــده‬ ‫تبدیل‬ ‫فایل‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫تبدیل‬ ‫عملیات‬ ‫یافتن‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫نمائید‬ ‫کلیک‬ Save as Macromedia Flash ‫گزینه‬ ‫روی‬ File ‫منوی‬ ‫از‬ ،‫منظور‬ ‫بدین‬ .‫کنید‬ ‫ذخیره‬ ‫خود‬ ‫رایانه‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫دلخواهی‬ ‫فلش‬ ‫فایل‬ ‫ذخیره‬ – 17 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ .‫نمائید‬ ‫استفاده‬ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫مشکلی‬ ‫هیچگونه‬ ‫بدون‬ ،‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ShareWhiteBoard ‫ایی‬ ‫پنجــره‬ ‫گزینه‬ ‫ایــن‬ ‫روی‬ ‫بــر‬ ‫کلیــک‬ ‫بــا‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫باز‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫بصورت‬ ‫در‬ Paint ‫افزار‬ ‫نــرم‬ ‫مشــابه‬ ‫تقریبا‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫قلم‬،‫مأوس‬‫از‬‫استفاده‬‫با‬‫میتوانید‬‫شما‬‫و‬‫بوده‬‫ویندوز‬ .‫بپردازید‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نوشــتن‬ ‫به‬ Touchpad ‫یا‬ ‫نوری‬ Whiteboard ‫محیــط‬ ‫در‬ ‫شــده‬ ‫نوشــته‬ ‫متــن‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫دانشــجویان‬ ‫برای‬ ‫همزمــان‬ ‫بصورت‬ .‫میشود‬ Whiteboard ‫پاد‬ - 18 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ Notes ‫در‬ ... ‫و‬ ‫کوئیز‬ ‫یا‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ،‫کالس‬ ‫برگزاری‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫اطالعیه‬ ‫همچون‬ ‫ویرایش‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫متن‬ ‫یک‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫ویرایش‬ ‫قابل‬ ‫متن‬ ‫یک‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫جهت‬ Pod (Notes( - 19 ‫شماره‬ ‫تصویر‬
 17. 19 ‫اساتید‬‫ویژه‬ Attendees .‫میشود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ pod ‫در‬ ،‫کالس‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫افراد‬ ‫لیست‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫بودن‬ ‫فعال‬ ‫درصورت‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫افراد‬ ‫لیست‬ ‫نمایش‬ ‫جهت‬ Pod (Attendees( - 20 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ Video .)‫است‬ ‫ضروری‬ ‫فعال‬ ‫کم‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ، ‫امکان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫(برای‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استاد‬ ‫تصویر‬ ‫نمایش‬ ‫جهت‬ : ‫کنید‬ ‫عمل‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫تصویر‬ ‫نمودن‬ ‫فعال‬ ‫جهت‬ .‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ، ‫خود‬ ‫رایانه‬ ‫به‬ ‫کم‬ ‫وب‬ ‫صحیح‬ ‫اتصال‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ .۱ .‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ویدئو‬ Pod ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫درصورت‬ .۲ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ Start My Webcam ‫دکمه‬ ‫روی‬ Pod ‫این‬ ‫صفحهی‬ ‫وسط‬ ‫در‬ .۳ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫استاد‬ ‫زنده‬ ‫تصویر‬ ‫نمایش‬ ‫جهت‬ Pod(Video( - 21 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ Close ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سپس‬ ‫و‬ Allow ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫ابتدا‬ ‫زیر‬ ‫صفحه‬ ‫نمایش‬ ‫درصورت‬ ‫پلیر‬ ‫فلش‬ ‫تنظیمات‬ ‫پنجره‬ - 22 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ 1 2
 18. 20 ‫ادوبی‬‫مجازی‬‫کالس‬‫راهنمای‬ ‫ارسال‬ ‫جهت‬ .‫دید‬ ‫نخواهند‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کم‬ ‫وب‬ ‫ارسالی‬ ‫تصاویر‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫ولی‬ ‫شده‬ ‫فعال‬ ‫دوربین‬ ‫فقط‬ ‫لحظه‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بخاطر‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ Start Sharing ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بران‬ ‫کار‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫تصویر‬ )Pod(Video - 23 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ )1 ‫شماره‬ ‫(دکمه‬ Stop My Webcam ‫دکمه‬ ‫روی‬ ، ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫تصویر‬ ‫ارسال‬ ‫قطع‬ ‫برای‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تصویر‬ ‫کاربران‬ ‫سایر‬ ، ‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫(در‬ ‫نمائید‬ ‫متوقف‬ ‫موقت‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫تصویر‬ ‫ارســال‬ )2 ‫شــماره‬ ‫(دکمه‬ Pause ‫دکمه‬ ‫روی‬ .)‫دید‬ ‫خواهند‬ ‫ثابت‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ )Pod(Video - 24 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ ‫کیفیت‬ ‫افت‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫وصلی‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ، ‫شده‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫اشغال‬ ‫موجب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫تصویر‬ ‫مداوم‬ ‫ارسال‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ** .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کالس‬ 1 1 2 Chat ‫افراد‬ ‫بین‬ ‫نوشتاری‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫جهت‬ .‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کالس‬ ▪▪:Chat ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫نوشتن‬ ‫جهت‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خــود‬ ‫نظــر‬ ‫مــورد‬ ‫متــن‬ .1 .)1 ‫(شماره‬ ‫نمائید‬ ‫وارد‬ ‫مخصوص‬ ‫برروی‬ ‫یا‬ ‫دهید‬ ‫فشــار‬ ‫را‬ Enter ‫کلید‬ .2 .‫کنید‬ ‫کلیک‬ )2 ‫(شماره‬ ‫ارسال‬ ‫دکمه‬ ‫بصورت‬ ‫متــن‬ ‫یــک‬ ‫ارســال‬ ‫جهــت‬ .3 ‫فرد‬ ‫نــام‬ ‫به‬ ‫مأوس‬ ‫بوســیله‬ ‫ابتــدا‬ ،‫خصوصــی‬ Attendees ‫لیســت‬ ‫در‬ ‫خــود‬ ‫موردنظــر‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫اشــاره‬ )3 ‫(شماره‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫کلیــک‬ Start Private Chat ‫چت‬ Pod ‫پائینی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫جدیدی‬ tab ‫کار‬ ‫فقط‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫متن‬ ‫که‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اضافه‬ .‫میشود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فرد‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫برای‬ 1 3 2
 19. 21 ‫اساتید‬‫ویژه‬ Files .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫افراد‬ ‫سایر‬ ‫توسط‬ ‫مستقیم‬ ‫دانلود‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫بارگزاری‬ ‫جهت‬ Pod(Files( - 26 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ : ‫کنید‬ ‫عمل‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫بارگزاری‬ ‫جهت‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داد‬ ‫نمایش‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫بصورت‬ ‫ایی‬ ‫پنجره‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ …Upload File ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫ابتدا‬ ، Pod ‫این‬ ‫در‬ .۱ ‫فایل‬ ‫انتخاب‬ ‫پنجره‬ – Pod(Files( - 27 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫کلیک‬ Browse My Computer ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫فوق‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ .۲ WebLinks .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ hyper link ‫بصورت‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫صفحات‬ ‫آدرس‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫جهت‬ Pod(Web Links( - 28 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫یک‬ ‫افزودن‬ ‫جهت‬ ‫عمل‬ ‫روبرو‬ ‫شکل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ Pod :‫کنید‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫درگوشه‬ .۱ Add Link ‫گزینه‬ ‫روی‬ Pod ‫این‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ Pod(Web Links( ‫منوهای‬ - 29 ‫شماره‬ ‫تصویر‬
 20. 22 ‫ادوبی‬‫مجازی‬‫کالس‬‫راهنمای‬ .‫کنید‬ ‫عمل‬ ‫زیر‬ ‫توضیحات‬ ‫بصورت‬ ، ‫جدید‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ .۲ )Pod(Web Links ‫در‬ ‫لینک‬ ‫افزودن‬ ‫پنجره‬ – 30 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ .‫کنید‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سایت‬ ‫نام‬ URL Name ‫قسمت‬ ‫در‬ .۱ .‫کنید‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ URL Path ‫قسمت‬ ‫در‬ .۲ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ OK ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ .۳ Poll .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ‫یک‬ ‫برگزاری‬ ‫جهت‬ Pod(Poll( - 31 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ، ‫مجازی‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ :‫کنید‬ ‫عمل‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ســؤال‬ ، Question ‫قســمت‬ ‫در‬ .۱ .‫کنید‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫گزینه‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ، Answers ‫قســمت‬ ‫در‬ .۲ .‫کنید‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫گزینه‬ ‫آن‬ ‫جدید‬ ‫سطر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ، ‫پاسخ‬ ‫های‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ Open ‫دکمه‬ ‫روی‬ .۳ ‫گزینه‬ ‫روی‬ )‫فوق‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ 4 ‫(شماره‬ ‫کشویی‬ ‫منوی‬ ‫اگر‬ ** ‫بصورت‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ، ‫باشــد‬ ‫داشــته‬ ‫قرار‬ Multiple Choice ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫ســنجی‬ ‫نظر‬ Pod ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫بــوده‬ ‫جوابی‬ ‫تــک‬ .‫دید‬ ‫خواهند‬ 3 1 1 2 3 4 2 Pod(Web Links( ‫در‬ ‫نتایج‬ ‫نمایش‬ ‫پنجره‬ – 32 ‫شماره‬ ‫تصویر‬
 21. 23 ‫اساتید‬‫ویژه‬ ‫چند‬ ‫بصورت‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ، ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ Multiple Answers ‫گزینه‬ ‫روی‬ )‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ 4 ‫(شــماره‬ ‫کشــویی‬ ‫منوی‬ ‫اگر‬ ** .‫دید‬ ‫خواهند‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ Pod ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫جوابی‬ )Pod(Web Links ‫در‬ ‫نتایج‬ ‫نمایش‬ ‫پنجره‬ – 33 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ارسالی‬ ‫آرای‬ ‫همه‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ View Votes ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کافیســت‬ ، ‫مســتقیم‬ ‫بصورت‬ ‫آرا‬ ‫دیدن‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫مشاهده‬ Pod(Web Links( ‫در‬ ‫نتایج‬ ‫جرئیات‬ ‫نمایش‬ ‫پنجره‬ – 34 ‫شماره‬ ‫تصویر‬
 22. 24 ‫ادوبی‬‫مجازی‬‫کالس‬‫راهنمای‬ Q&A .‫میشود‬ ‫استفاده‬ Pod ‫این‬ ‫از‬ )‫(اساتید‬ ‫استاد‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫حاضرین‬ ‫با‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫برگزاری‬ ‫جهت‬ Pod(Q & A( – 35 ‫شماره‬ ‫تصویر‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫ســپس‬ .‫نمائید‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫مناســب‬ ‫پاســخ‬ ‫نموده‬ ‫کلیک‬ ‫پایین‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫ابتدا‬ ، ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پرســش‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پــس‬ ، Pod ‫ایــن‬ ‫در‬ Send To All ‫دکمه‬ ‫یا‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پرســش‬ ‫فرســتنده‬ ‫به‬ ‫پاســخ‬ ‫ارســال‬ ‫جهت‬ )‫فوق‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ – 1 ‫(شــماره‬ Send Privately ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫شما‬ ، ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پاسخ‬ ،‫کالس‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫کاربران‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫هم‬ ‫نمایش‬ ‫جهت‬ )‫فوق‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ – 2 ‫(شماره‬ .‫نمائید‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ‫یک‬ Delete ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ‫بودن‬ ‫استادی‬ ‫چند‬ ‫صورت‬ ‫(در‬ ‫خاص‬ ‫استاد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫پرســش‬ ‫یک‬ ‫تخصیص‬ ‫جهت‬ Assign To , (Combo Box( ‫کشــویی‬ ‫منوی‬ ** .‫میکنیم‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫توضیح‬ ‫از‬ ، ‫آن‬ ‫اندک‬ ‫کاربرد‬ ‫بدلیل‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ )‫مجازی‬ ‫کالس‬ MoveAndResizepods ‫قرار‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ ، ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫کنار‬ ‫تیک‬ ‫بودن‬ ‫فعال‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ ‫باشــند‬ ‫داشــته‬ ‫جابجایی‬ ‫امکان‬ ‫ها‬Pod ‫که‬ ‫میکند‬ ‫تعیین‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫جابجا‬ ‫را‬ ‫آنها‬ )Drag And Drop( ‫نمودن‬ ‫رها‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫بوســیله‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫اندازه‬ ‫ها‬Pod ‫های‬ ‫لبه‬ ‫روی‬ ‫مأوس‬ ‫نشــانگر‬ ‫دادن‬ .‫نمائید‬ Audio‫منوی‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫صوتی‬ ‫امکانات‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کالس‬ ‫آســانتر‬ ‫اداره‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫زیر‬ ‫شــرح‬ ‫به‬ ‫ســاده‬ ‫امکان‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫تنها‬ ‫منو‬ ‫این‬ .‫میگیرند‬ ‫قرار‬ MicrophoneRightsForParticipants .‫میشود‬ ‫فعال‬ ‫یکجا‬ ‫بصورت‬ ‫دانشجویان‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ،‫میکروفن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ،‫گزینه‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫درصورت‬ EnableSingleSpeakerMode .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫فعال‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ،‫واحد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ،‫میکروفن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ،‫گزینه‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫درصورت‬ 1 ۳ ۲
Publicité