Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

aralin2-karahasansakababaihan-191215013031 (1).pptx

 1. DISKRIMINASYON SA MGA L AL AKI, BABAE AT LGBT Inihanda ni EDMOND R. LOZANO PAKSA: SAN ISIDRO NHS 3RD QUARTER #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 2. INAASAHANG MATUTUNAN: -Natutukoy ang diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan at LGBT ( Lesbian , Gay , Bi – sexual , Transgender) Nasusuri ang karahasan sa kababaihan, kalalakihan at LGBT 3RD QUARTER #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 3. DISKRIMINASYON 17 KONSEPT ONg D ISKRIMINASYONA T KARAHASAN -ang anumang pag-uuri, eksklusyon, o restriksyon batay sa kasarian na nagiging sanhi ng hindi pagkilala at paggalang, ng mga karapatan o kalayaan #SEX #ROLE #GENDER #SYMBOL
 4. KARAHASAN 17 – isang uri ng diskriminasyon at karahasang nangyayari dahil sa di- pantay na relasyong kapangyarihan at batayang inaasahan base sa kasarian; mga gawaing nagdudulot ng pisikal, mental, o sekswal na sakit kasama ang pagbabanta, pamimilit, at pagsikil kalayaan. KONSEPT ONg D ISKRIMINASYONA T KARAHASAN 3RD QUARTER #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 5. 17 -Si Malala Yousafzai, o mas kilala bilang Malala sa nakararami, ay isang batang babae na pinaglalaban ang mga karapatan ng mga kababaihan lalong-lalo na ang pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay na pagtatamo ng edukasyon. Malala Yousafzai 3RD QUARTER #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON SI MALALA YOUSAFZAI AT ANG LABAN SA EDUKASYON NG KABABAIHAN SA PAKISTAN
 6. 17 Ating tunghayan ang buhay ni Malala, ang ang kanyang laban sa Karapatan ng kababaihan. -Nakilala si Malala Yousafzai habang lulan ng bus patungong paaralan, nang siya ay barilin sa ulo ng isang miyembro ng Taliban noong ika-9 ng Oktubre 2012 dahil sa kanyang paglaban at adbokasiya para sa karapatan ng mga batang babae sa edukasyon sa Pakistan. Malala Yousafzai SI MALALA YOUSAFZAI AT ANG LABAN SA EDUKASYON NG KABABAIHAN SA PAKISTAN #SYMBOL 3RD QUARTER #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 7. 17 -Kinondena hindi lamang ng mga Muslim ang pagtatangka sa buhay ni Malala. -Bumuhos ang tulong pinansyal upang agarang mabigyang lunas ang pagbaril sa kanyang ulo. Malala Yousafzai SI MALALA YOUSAFZAI AT ANG LABAN SA EDUKASYON NG KABABAIHAN SA PAKISTAN 3RD QUARTER #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 8. 17 Ipinanganak siya noong ika-2 ng Hulyo 1997 sa Mingora, Swat Valley, sa hilagang bahagi ng Pakistan, malapit sa Afghanistan. Taliban oisang grupo ng Islam na naglalayong palakasin ang kontrol ng Islam sa mga bansa kabilang na ang Pakistan. Sino nga ba si Malala Yousafzai? #SYMBOL 3RD QUARTER #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON SI MALALA YOUSAFZAI AT ANG LABAN SA EDUKASYON NG KABABAIHAN SA PAKISTAN
 9. 17 Taong 2007 nang masakop ng mga Taliban ang Swat Valley sa Pakistan at mula noon ipinatupad nila ang mga patakarang nakabatay sa batas Sharia ng mga Muslim. Kabilang sa mga ito ay ang pagpapasara ng mga dormitoryo at paaralan para sa mga babae, nasa mahigit 100 paaralan ang kanilang sinunog sa Pakistan upang hindi na muli pang makabalik ang mga babae sa pag-aaral. Sino nga ba si Malala Yousafzai? #SYMBOL 3RD QUARTER #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON SI MALALA YOUSAFZAI AT ANG LABAN SA EDUKASYON NG KABABAIHAN SA PAKISTAN
 10. 17 Sa mga taong ito, isang batang babae pa lamang si Malala na nangangarap na makapag-aral. Nagsimula ang mga pagpapahayag ni Malala ng kanyang mga adbokasiya noong 2009. Lumawak ang impluwensiya ni Malala dahil sa kanyang pagsusulat at mga panayam sa mga pahayagan at telebisyon. Dahil dito, nakatanggap ng mga banta sa kanilang buhay ang pamilya ni Malala, ngunit hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy niya ang paglaban para sa edukasyon ng mga babae sa Pakistan. Sino nga ba si Malala Yousafzai? 3RD QUARTER #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON SI MALALA YOUSAFZAI AT ANG LABAN SA EDUKASYON NG KABABAIHAN SA PAKISTAN
 11. 17 -Ang pagbaril kay Malala ang nagpakilala sa mundo ng tunay na kalagayan ng edukasyon ng mga babae sa Pakistan. Matapos niyang maoperahan, iba’t ibang mga pagkilala at pangaral ang kanyang natanggap ngunit hindi niya kinalimutan ang mga kapwa niya babae hindi lamang sa Pakistan, maging sa iba pang bahagi ng daigdig. Sino nga ba si Malala Yousafzai? 3RD QUARTER #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON SI MALALA YOUSAFZAI AT ANG LABAN SA EDUKASYON NG KABABAIHAN SA PAKISTAN
 12. 17 Iginawad din sa kanya ang Nobel Peace Prize noong 2014. Nakapagpatayo na rin siya ng paaralan sa Lebanon para sa mga batang babae na biktima ng digmaang sibil sa Syria. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagpapakilala ni Malala sa tunay na kalagayan edukasyon ng mga batang babae sa iba’t ibang bahagi ng daigdig sa pakikipagkita at pakikipag-usap sa mga pinuno ng iba’t ibang bansa at pinuno ng mga organisasyong sibil at non-government organizations o NGOs gaya ng United Nations atbp. Sino nga ba si Malala Yousafzai? #SYMBOL 3RD QUARTER #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON SI MALALA YOUSAFZAI AT ANG LABAN SA EDUKASYON NG KABABAIHAN SA PAKISTAN
 13. Paghambing ang EDUKASYON sa Pilipinas at P a k i s t a n Batay sa kwento ng buhay at pakikipaglaban ni Malala Yousafzai sa mga Taliban sa Pakistan, paghambingin ang kalagayan edukasyon ng mga batang babae sa Pilipinas at Pakistan. PILIPINAS PAKISTAN 3RD QUARTER #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 14. 1.Sino sa tingin mo ang nasa larawan? Ipaliwanag. 2.Ano-ano ang gawaing bahay na ipinakikita sa larawan? 3.Sa inyong tahanan, sino ang kadalasang gumagawa ng mga gawaing ito? Ipaliwanag. HOUSE HUSBAND ( P a g s u s u r i n g L a r a w a n ) 3RD QUARTER #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 15. 1.Ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng sistema ng edukasyon ng Pakistan at Pilipinas? Ipaliwanag. 2.Alin sa dalawang bansa ang may higit na pagkakataon sa pag-aaral na ibinibigay sa mga kababaihan? Ipaliwanag. PAGPAPALIWANAG: (5 p T s e a C h) 3RD QUARTER #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 16. HUWAG PO, HUWAG PO! BABALA: Angsusunodna larawang iyong makikita ay patungkol sakarahasan. Pinapaalalahananangmgamag- aaral naitoayhindi nararapat. Naritoangilang larawan na may kinalamansaisyung pangkasarian.Tingnanang larawanat sagutinang mga tanongsagawain.
 17. HUWAG PO, HUWAG PO! #KARAHASAN #DISKRIMINASYON #GENDER 3RD QUARTER
 18. Ano ang opinyon at saloobin mo sa karahasang nararanasan ng ilang kababaihan? Paano mawawakasan ang ganitong gawain sa mga kababaihan? HUWAG PO, HUWAG PO!
 19. - Ang k a r a h a s a n s a k a b a b a ihan ay hindi bago sa lipunang Pilipino. -Ito ay maaaring nangyayari mismo sa loob ng iyong tahanan subalit inaakala ng iba na ito ay natural lamang at bunga ng pagiging mahina ng kababaihan. Sa komiks na iyong makikita sa susunod na pahina, matutunghayan mo ang isang halimbawa.
 20. KOMIK-SURI!  Naritoangisangkomiks tungkolsaisyungmay kinalamansakasarian. Basahin at unawain mongmabuti ang diyalogo.Pagkataposay sagutinangmgatanongsa gawain.  1. Tungkol saan ang komiks?  2. Anong isyu kaya ang ipinapakita rito?  3. Gaano kaya kadalas nangyayari ang ganitong sitwasyon?  4. Bakit nagaganap ang ganitong pangyayari?
 21. MGA TANONG: 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 22. 1. KALAYAANG MAKAPAG-ARAL (Hal. Malala Yousafzai) KARAHASAN SA KABABAIHAN: 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 23. KARAHASAN SA KABABAIHAN: 2.VIOLENCE AGAINST WOMEN - Ayon sa United Nations, ang karahasan sa kababaihan (violence against women) ay anumang karahasang nauugat sa kasarian na humahantong sa pisikal, seksuwal, pagpapahirap sa kababaihan, kasama na ang mga pagbabanta at pagsikil sa kanilang kalayaan. 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 24. KARAHASAN SA KABABAIHAN: 2.VIOLENCE AGAINST WOMEN a. Pambubogbog/pananakit Isa sa bawat limang babae na nasa edad 15-49 ang nakaranas ng pananakit na pisikal simula edad 15, anim na porsyento ang nakaranas ng pananakit na pisikal. 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 25. KARAHASAN SA KABABAIHAN: 2.VIOLENCE AGAINST WOMEN b.) Panggagahasa -Isa sa apat na mga babaeng kasal na may edad 15-49 ang nakaranas ng rape mula sa kanilang mga asawa. 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 26. 2.VIOLENCE AGAINST WOMEN c.) Incest at iba pang sekswal na pang-aabuso i. Sexual harassment ii. Sexual exploitation iii. Sex trafficking at prostitusyon KARAHASAN SA KABABAIHAN: 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 27. 3. oportunidad sa trabaho, bias sa serbisyong medikal, pabahay at maging sa edukasyon KARAHASAN SA KABABAIHAN: 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 28. 4. panggagahasa laban sa mga lesbian at pagpatay sa mga taong LGBT KARAHASAN SA KABABAIHAN: 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 29. 5. domestic violence o karahasan sa loob ng tahanan Ang kababaihan, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, ay nakararanas ng pang-aalipusta, hindi makatarungan at di pantay na pakikitungo at karahasan. KARAHASAN SA KABABAIHAN: 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 30. 6. FOOT BINDING Ang foot binding ay isinasagawa ng mga sinaunang babae sa China. Ang mga paa ng mga babaeng ito ay pinapaliit hanggang sa tatlong pulgada gamit ang pagbalot ng isang pirasong bakal o bubog sa talampakan. Ang korte ng paa ay pasusunurin sa bakal o bubog sa pamamagitan ng pagbali sa mga buto ng paa nang paunti-unti gamit ang telang mahigpit na ibinalot sa buong paa. KARAHASAN SA KABABAIHAN: 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 31. 6. FOOT BINDING Ang tawag sa ganitong klase ng mga paa ay lotus feet o lily feet. Halos isang milenyong umiral ang tradisyong ito. Ang pagkakaroon ng ganitong klase ng paa sa simula ay kinikilala bilang simbolo ng yaman, ganda, at pagiging karapat-dapat sa pagpapakasal. Tinanggal ang ganitong sistema sa China noong 1911 sa panahon ng panunungkulan ni Sun Yat Sen dahil sa di-mabuting dulot ng tradisyong ito. KARAHASAN SA KABABAIHAN: 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 32. 7. BREAST IRONING O BREAST FLATTENING Ang breast ironing o breast flattening ay isang kaugalian sa bansang Cameroon sa kontinente ng Africa. Ito ang pagbabayo o pagmamasahe ng dibdib ng batang nagdadalaga sa pamamagitan ng bato, martilyo o spatula na pinainit sa apoy. KARAHASAN SA KABABAIHAN: 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 33. 7. BREAST IRONING O BREAST FLATTENING Ipinapaliwanag ng ina sa anak na ang pagsagsagawa nito ay normal lamang at ang mga dahilan nito ay upang: maiwasan ang (a.)maagang pagbubuntis ng anak; (b.) paghinto sa pag-aaral; (c.)at pagkagahasa. KARAHASAN SA KABABAIHAN: 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 34. Sa iyong palagay… hanggang kailang kaya mangyayari ang mga ganito? Ano-ano kayang hakbang ang dapat gawin ng pamahalaan upang mawakasan na ang karahasan sa kababaihan? Hanggang ka-ilan? 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 35. Basahing mabutin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. PAGTATAYA:: 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 36. A. Anti-Homosexuality Act of 2014 B. foot binding C. Lotus feet D. Violence against women E. Breast ironing PAGTATAYA:: 1. Ito ay anumang karahasang nauugat sa kasarian humahantong sa pisikal, seksuwal o mental na pana o pagpapahirap sa kababaihan, kasama na ang pagbabanta at pagsikil sa kanilang kalayaan.
 37. PAGTATAYA:: 2. Nagsasaad ito na ang same- sex relations at marrIage ay maaaring parusahan ng panghabambuhay na pagkabilanggo. A. Anti-Homosexuality Act of 2014 B. foot binding C. Lotus feet D. Violence against women E. Breast ironing
 38. PAGTATAYA:: 3. Isinasagawa ng mga sinaunang babae sa China kung saan ang paa ng mga babae ay pinapaliit hanggang tatlong pulgada. A. Anti-Homosexuality Act of 2014 B. foot binding C. Lotus feet D. Violence against women E. Breast ironing
 39. PAGTATAYA:: 4. Isang kaugalian sa bansang Cameroon sa kontin ng Africa kung saan binabayo ang dibdib ng bata nagdadalaga sa pamamagitan ng bato. A. Anti-Homosexuality Act of 2014 B. foot binding C. Lotus feet D. Violence against women E. Breast ironing
 40. PAGTATAYA:: 5. Sumisimboloitongyaman, ganda, at pagiging karapatdapat sa pagpapakasal. A. Anti-Homosexuality Act of 2014 B. foot binding C. Lotus feet D. Violence against women E. Breast ironing
 41. PAGTATAYA:: MGA SAGOT #KARAHASAN #DISKRIMINASYON #GENDER 3RD GRADING
 42. A. Anti-Homosexuality Act of 2014 B. foot binding C. Lotus feet D. Violence against women E. Breast ironing PAGTATAYA:: 1. Ito ay anumang karahasang nauugat sa kasarian humahantong sa pisikal, seksuwal o mental na pana o pagpapahirap sa kababaihan, kasama na ang pagbabanta at pagsikil sa kanilang kalayaan. D
 43. PAGTATAYA:: 2. Nagsasaad ito na ang same- sex relations at marrIage ay maaaring parusahan ng panghabambuhay na pagkabilanggo. A. Anti-Homosexuality Act of 2014 B. foot binding C. Lotus feet D. Violence against women E. Breast ironing A
 44. PAGTATAYA:: 3. Isinasagawa ng mga sinaunang babae sa China kung saan ang paa ng mga babae ay pinapaliit hanggang tatlong pulgada. A. Anti-Homosexuality Act of 2014 B. foot binding C. Lotus feet D. Violence against women E. Breast ironing B
 45. PAGTATAYA:: 4. Isang kaugalian sa bansang Cameroon sa kontin ng Africa kung saan binabayo ang dibdib ng bata nagdadalaga sa pamamagitan ng bato. A. Anti-Homosexuality Act of 2014 B. foot binding C. Lotus feet D. Violence against women E. Breast ironing E E
 46. PAGTATAYA:: 5. Sumisimboloitongyaman, ganda, at pagiging karapatdapat sa pagpapakasal. A. Anti-Homosexuality Act of 2014 B. foot binding C. Lotus feet D. Violence against women E. Breast ironing C
 47. REFERENCES: ▶ https://www.tes.com/lessons/wChiRUiO4jQLYw/malala- yousafzai ▶ https://www.flickr.com/photos/un_photo/37501287482 ▶ https://www.gulftoday.ae/news/2019/05/23/man-rapes- woman-after-helping-her-find-job ▶ http://awww.you2repeat.com/watch/?v=yHtQEa-sgrc ▶ https://www.deviantart.com/myperilbeauties/art/Gal- Gadot-tape-gagged-1-734543168 ▶ https://www.womenshealth.gov/relationships-and- safety/other-types ▶ https://www.voubs.com/photo/women- abuse/a39375bd8f40d7f22af480c49a9c316b ▶ https://www.europarl.europa.eu/news/ga/press- room/20131009IPR21810/malala-yousafzai-winner-of-the- sakharov-prize-2013 • LMAP10 (2017) • CG AP 10 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
 48. THANK YOU!!!! 3RD GRADING #GENDER #KARAHASAN #DISKRIMINASYON
Publicité