Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
BAZAT E KONTABILITETI Pasqyrat Financiare Mësimdhënëse, Mr. sc. Arta Selmanmusa
<ul><li>Pasqyrat Financiare </li></ul><ul><li>Parimet kryesore të ndërtimit të pasqyrave financiare </li></ul><ul><li>Bizn...
<ul><li>Pasqyrat financiare zakonisht na paraqiten në disa forma: </li></ul><ul><li>Bilanci – paraqet një listë të asetev...
<ul><li>Ekuacioni i kontabilitetit të dyfishtë </li></ul><ul><li>Te ky sistem, dy hyrje krijohen për secilin transaksion, ...
<ul><li>Asetet = Detyrimet Ekuiteti i pronarëve  </li></ul>Mjetet Burimet e financimit Mjetet për Përdorim në gjener...
<ul><li>BILANCI </li></ul><ul><li>Bilanci përfaqëson tërësinë e aseteve(aktiva) dhe të detyrimeve (pasiva), si dhe diferen...
<ul><li>DETYRIMET – janë obligime për të paguar para. Mund të ndahen: </li></ul><ul><li>Detyrimet afatshkurtra , të cilat...
<ul><li>Arsyja pse quhet bilanc i gjendjes është sepse të dy anët janë të balancuara, përkatësisht: </li></ul><ul><li>Aset...
<ul><li>Asetet  Detyrimet  </li></ul><ul><li>Paraja 40€ Llogari të pagueshme 50 € </li></ul><ul><li>Llogari të pranue...
<ul><li>Kompania “Standard Benz” në fillim të vitit ka pasur këtë gjendje: </li></ul><ul><li>Paraja 10.000, llogarëi të ar...
Bilanci i gjendjes 520,000 Totali i detyrimeve dhe ekuitetit   520000 Totali i Aseteve                     100,000 Pajisje...
<ul><li>1. Grumbullimi i një llogarie të arkëtueshme . Nëse “Standard Benzi” mbledh 20.000 nga konsumatorët në formë të ...
1. Kjo tregon që paraja (si aset) rritet nga 10.000 në 30.000, ndërsa llogaria e arkëtueshme zvogëlohet nga 30.000 në 10.0...
<ul><li>2. Blerja e pajisjeve me kredi. “Standard Benzi” ka blerë 40.000 pajisje, të cilat do t’i paguajë më vonë (duke ...
2. Ky ilustrim tregon se pajisjet (si aset) rriten nga 100.000 në 140.000, ndërsa huaja bankare po ashtu rritet nga 38.000...
<ul><li>3. Ofrimi i shërbimeve konsumatorëve përmes llogarisë. Cfarë do të ndodhë nëse “Standard Benz” kryen punë për ko...
3. Pra llogaritë e arkëtueshme dhe fitimet e mbajtura janë rritur për 15,000, kjo nënkupton se janë rritur edhe asetet edh...
<ul><li>4. Pagesa e shpenzimeve me para të gatshme.  </li></ul><ul><li>“ Standard Benz” ka paguar 4000 shpenzime të paga...
4. Paraja zvogëlohet për 4,000, po ashtu edhe pagat e punonjësve zvogëlohen për 4,000 si rezultat i pagesës së tyre. 571,0...
<ul><li>Zberthimi i bilancit në konto </li></ul><ul><li>Ndërmarrja Standard në fillim të vitit 2009 ka pasur këtë gjendje ...
Zgjidhje Asetet = Detyrimet plus Kapitali Kapitali = Totali i Asetet – Totali i Detyrimet Kapitali = 73,900 – 7,200 = 66,7...
<ul><li>Është blerë mall në vlerë prej 1400 € me afat pagese; </li></ul><ul><li>I kemi paguar furnitoret në vlerë prej 73...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

1 kapitulli ii pasqyrat financiare

 • Soyez le premier à commenter

1 kapitulli ii pasqyrat financiare

 1. 1. BAZAT E KONTABILITETI Pasqyrat Financiare Mësimdhënëse, Mr. sc. Arta Selmanmusa
 2. 2. <ul><li>Pasqyrat Financiare </li></ul><ul><li>Parimet kryesore të ndërtimit të pasqyrave financiare </li></ul><ul><li>Biznesi ka dy objektiva primare: </li></ul><ul><li>Realizimin e profitit, dhe </li></ul><ul><li>Të mbeturit solvent (me aftësi pagimi të faturave për mallra dhe shërbime) </li></ul><ul><li>Pasqyrat financiare janë raporte që u lejojnë palëve të interesuara që të vlerësojnë profitabilitetin dhe solventitetin e biznesit </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Pasqyrat financiare zakonisht na paraqiten në disa forma: </li></ul><ul><li>Bilanci – paraqet një listë të aseteve, të detyrimeve dhe të ekuitetit të pronarëve për periudhen specifike kohore, </li></ul><ul><li>Pasqyra e të ardhurave – paraqet përmbledhjen e të ardhurave dhe shpenzimeve për periudhë specifike kohore, </li></ul><ul><li>Raporti i fitimeve të mbajtura – paraqet përmbledhjen e fitimeve të mbajtura të korporatës për periudhen specifike kohore, </li></ul><ul><li>Raporti i rrjedhjes së parasë – paraqet përmbledhjen e të pranuarave të gatshme (cash) dhe pagesave për periudhen specifike kohore </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Ekuacioni i kontabilitetit të dyfishtë </li></ul><ul><li>Te ky sistem, dy hyrje krijohen për secilin transaksion, një hyrje në debi në një llogari dhe hyrja tjetër si kredi në llogarinë tjetër. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Asetet = Detyrimet Ekuiteti i pronarëve </li></ul>Mjetet Burimet e financimit Mjetet për Përdorim në gjenerim të të ardhurave Kërkesat e Kreditorëve Ndaj burimeve Kërkesat e Pronarëve Ndaj burimeve
 6. 6. <ul><li>BILANCI </li></ul><ul><li>Bilanci përfaqëson tërësinë e aseteve(aktiva) dhe të detyrimeve (pasiva), si dhe diferencën e tyre që përfaqëson vlerën neto, të cilën një biznes e ka në një moment të caktuar. </li></ul><ul><li>ASETET – janë burimet ekonomike, të cilat janë të kontrolluara apo në pronësi nga kompania. Ato mund të jenë: </li></ul><ul><li>Asete RRJEDHËSE , grup në të cilin hyjnë asetet që munden lehtë të shndërrohen në para të tilla si: paraja, llogaritë e arkëtueshme, dëftesat e arkëtueshme, inventari i mallit(stoqet) apo edhe asetet e parapaguara sic janë sigurimi i parapaguar. </li></ul><ul><li>Asetet FIKSE përfshijnë tokën, ndërtesat dhe pajisjet. Në këtë grup hyjnë edhe asetet e paprekshme, si:patentat, licencat, të drejtat e autorit, emri I mirë. në bilanc, asetet duhet të jepën vë vlerë monetare (euro,dollar) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>DETYRIMET – janë obligime për të paguar para. Mund të ndahen: </li></ul><ul><li>Detyrimet afatshkurtra , të cilat përfshijnë llogaritë epagueshme, dëftesat e pagueshme (shuma borgj ndaj bankës apo të tjerëve), pagat e pagueshme dhe taksat e pagueshme </li></ul><ul><li>Detyrimet afatgjata , të cilat përfshijnë borgjet afatgjata sic janë kreditë afatgjata </li></ul><ul><li>EKUITETI i PRONARËVE – kërkesat e mbetura ndaj aseteve të biznesit pas mbulimit të detyrimeve,paraqesin ekutetin e pronarëve(të biznesit individual dhe të ortakëritë apo ekuitetin e aksionarëve ( të shoqëritë aksionare) </li></ul><ul><li>Ekuiteti i pronarëve shpreh asetet neto: </li></ul><ul><li>Totali i aseteve – Totali i detyrimeve = Asetet neto </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Arsyja pse quhet bilanc i gjendjes është sepse të dy anët janë të balancuara, përkatësisht: </li></ul><ul><li>Asetet = Detyrimet Ekuiteti </li></ul>Bilanci i gjendjes Ekuiteti Asetet e paprekshme Detyrimet afatgjata Asetet Fikse Detyrimet rrjedhëse Asetet rrjedhëse Ana e djathtë Detyrimet dheEkuiteti Ana e majtë Asetet
 9. 9. <ul><li>Asetet Detyrimet </li></ul><ul><li>Paraja 40€ Llogari të pagueshme 50 € </li></ul><ul><li>Llogari të pranueshme 100€ Dëftesa të pagueshme 150 € </li></ul><ul><li>Toka 200 € </li></ul><ul><li>Totali i aseteve 340 € Ekuiteti i pronarëve </li></ul><ul><li>Rezervat e kapitalit 100 € </li></ul><ul><li>Fitimi i mbetur 40 € </li></ul><ul><li>140 € </li></ul><ul><li>Totali i detyrimeve </li></ul><ul><li>dhe ekuitetit të </li></ul><ul><li>pronarëve 340 € </li></ul>Duhet të barazohen
 10. 10. <ul><li>Kompania “Standard Benz” në fillim të vitit ka pasur këtë gjendje: </li></ul><ul><li>Paraja 10.000, llogarëi të arkëtueshme 30.000, malli 35.000, toka 125.000, ndërtesat 220.000, pajisjet 100.000, llogari të pagueshme 22.000, pagat e pagueshme 5000, Huaja bankare 38.000, rezervat e kapitalit 410.000, fitimet e mbajtura 45.000. </li></ul><ul><li>Në bazë të këtyre zerave perpiloni bilancin e gjendjes së kësaj kompanie? </li></ul>
 11. 11. Bilanci i gjendjes 520,000 Totali i detyrimeve dhe ekuitetit   520000 Totali i Aseteve                     100,000 Pajisjet 6 45,000 Fitimet e mbajtura 5 220,000 Ndërtesat 5 410,000 Rezervat e kapitalit 4 125,000 Toka 4 38,000 Huaja Bankare 3 35,000 Malli 3 5000 Pagat e pagueshme 2 30,000 Lllogari të arkëtueshme 2 22,000 Llogari të pagueshme 1 10,000 Paraja 1 Shuma Përshkrimi Nr Shuma Përshkrimi Nr
 12. 12. <ul><li>1. Grumbullimi i një llogarie të arkëtueshme . Nëse “Standard Benzi” mbledh 20.000 nga konsumatorët në formë të llogarive të arkëtueshme (d.m.th. jo një shitje e re, por vetëm grumbullim nga një transaksion i mëparshëm). Gjeni ndryshimin e bilancit? </li></ul>
 13. 13. 1. Kjo tregon që paraja (si aset) rritet nga 10.000 në 30.000, ndërsa llogaria e arkëtueshme zvogëlohet nga 30.000 në 10.000. Si rezultat i kësaj, asetet totale nuk ndryshojnë, ndërsa detyrimet dhe ekuiteti i pronarëve mbeten të paprekura. Edhe me tutje asetet mbesin të barabarta me detyrimet plus ekuiteti I pronarëve. 520,000 Totali i detyrimeve dhe ekuitetit   520000 Totali i Aseteve                     100,000 Pajisjet 6 45,000 Fitimet e mbajtura 5 220,000 Ndërtesat 5 410,000 Rezervat e kapitalit 4 125,000 Toka 4 38,000 Huaja Bankare 3 35,000 Malli 3 5000 Pagat e pagueshme 2 10,000 Lllogari të arkëtueshme 2 22,000 Llogari të pagueshme 1 30,000 Paraja 1 Shuma Përshkrimi Nr Shuma Përshkrimi Nr
 14. 14. <ul><li>2. Blerja e pajisjeve me kredi. “Standard Benzi” ka blerë 40.000 pajisje, të cilat do t’i paguajë më vonë (duke marrë hua). Perpiloni bilancin e gjendjes së kësaj kompanie me këtë ndryshim? </li></ul>
 15. 15. 2. Ky ilustrim tregon se pajisjet (si aset) rriten nga 100.000 në 140.000, ndërsa huaja bankare po ashtu rritet nga 38.000 në 78.000. si rezultat I kësa, si asetet totale, ashtu edhe detyrimet totale rriten për 40.000, kështu që asetet edhe me tutje mbesin të barabarta me detyrimet plus ekuiteti. 560,000 Totali i detyrimeve dhe ekuitetit   520000 Totali i Aseteve                     140,000 Pajisjet 6 45,000 Fitimet e mbajtura 5 220,000 Ndërtesat 5 410,000 Rezervat e kapitalit 4 125,000 Toka 4 78,000 Huaja Bankare 3 35,000 Malli 3 5000 Pagat e pagueshme 2 10,000 Lllogari të arkëtueshme 2 22,000 Llogari të pagueshme 1 30,000 Paraja 1 Shuma Përshkrimi Nr Shuma Përshkrimi Nr
 16. 16. <ul><li>3. Ofrimi i shërbimeve konsumatorëve përmes llogarisë. Cfarë do të ndodhë nëse “Standard Benz” kryen punë për konsumatorët në shumën prej 15.000, kurse aot do t’I arkëtonte më vonë? </li></ul>
 17. 17. 3. Pra llogaritë e arkëtueshme dhe fitimet e mbajtura janë rritur për 15,000, kjo nënkupton se janë rritur edhe asetet edhe ekuiteti I pronarëve për 15,000. barazimi ende është ruajtur A= D plus E 575,000 Totali i detyrimeve dhe ekuitetit   575,000 Totali i Aseteve                 140,000 Pajisjet 60,000 Fitimet e mbajtura 5 220,000 Ndërtesat 410,000 Rezervat e kapitalit 4 125,000 Toka 78,000 Huaja Bankare 3 35,000 Malli 5000 Pagat e pagueshme 2 25,000 Llogari të arkëtueshme 22,000 Llogari të pagueshme 1 30,000 Paraja Shuma Përshkrimi Nr Shuma Përshkrimi
 18. 18. <ul><li>4. Pagesa e shpenzimeve me para të gatshme. </li></ul><ul><li>“ Standard Benz” ka paguar 4000 shpenzime të pagave për punonjësit? </li></ul>
 19. 19. 4. Paraja zvogëlohet për 4,000, po ashtu edhe pagat e punonjësve zvogëlohen për 4,000 si rezultat i pagesës së tyre. 571,000 Totali i detyrimeve dhe ekuitetit   571,000 Totali i Aseteve                     140,000 Pajisjet 6 60,000 Fitimet e mbajtura 5 220,000 Ndërtesat 5 410,000 Rezervat e kapitalit 4 125,000 Toka 4 78,000 Huaja Bankare 3 35,000 Malli 3 1,000 Pagat e pagueshme 2 25,000 Lllogari të arkëtueshme 2 22,000 Llogari të pagueshme 1 26,000 Paraja 1 Shuma Përshkrimi Nr Shuma Përshkrimi Nr
 20. 20. <ul><li>Zberthimi i bilancit në konto </li></ul><ul><li>Ndërmarrja Standard në fillim të vitit 2009 ka pasur këtë gjendje të mjeteve dhe të burimeve të mjeteve: </li></ul><ul><li>Objekte ndërtimore në vlerë prej 52.000 € , </li></ul><ul><li>Para 1500€, </li></ul><ul><li>Xhirollogaria 22.000€, </li></ul><ul><li>Llogaritë të pagueshme 3.400€, </li></ul><ul><li>Kredia afatshkurtër 2.600€, </li></ul><ul><li>Pagat e pagueshme 1.200€, </li></ul><ul><li>Llogaritë e arkëtueshme 5.600€, </li></ul><ul><li>Malli 2.800€. </li></ul><ul><li>Në bazë të këtyre zerave, gjeni shumën e kapitalit dhe perpiloni bilancin e gjendjes duke e përdorur ekuacionin e bilancit? </li></ul><ul><li>Zbertheni bilancin e kësaj ndërmarrje në konto “T”(llogari)? </li></ul>
 21. 21. Zgjidhje Asetet = Detyrimet plus Kapitali Kapitali = Totali i Asetet – Totali i Detyrimet Kapitali = 73,900 – 7,200 = 66,700 73,900 Totali i detyrimeve dhe ekuitetit   73,900 Totali i Aseteve                     66,700 Kapitali 4 2,800 Malli       5,600 Llogaritë e arkëtueshme 1,200 Pagat e pagueshme 3 12,000 Xhirollogaria 2,600 Kredia afatshkurtër 2 1,500 Paraja 3,400 Llogari të pagueshme 1 52,000 Objekte ndërtimore Shuma Përshkrimi Nr Shuma Përshkrimi
 22. 22. <ul><li>Është blerë mall në vlerë prej 1400 € me afat pagese; </li></ul><ul><li>I kemi paguar furnitoret në vlerë prej 730 € nga parat e gatshme; </li></ul><ul><li>Janë tërhequr nga xhirollogaria në të gatshme 850 € ; </li></ul><ul><li>Është paguar borgji ndaj furnitorëve në vlerë prej 2000 € nga kredia e lejuar; </li></ul><ul><li>Bartni në konto “T” këto transaksione? </li></ul>

×