Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Lidershipi dhe aftesite Negociuese

 1. LIDERSHIPI Kuptimi i lidershipit Mr.Sc.Drita Krasniqi
 2. Kuptimi i lidershipit  Lidreshipi mund te definohet si afesi e individit per e ndikuar te njerzit tjere ashtu qe ata te bashkepunojne dhe te kontribojne per perpjekjet e orientuara ne realizimin e qellimeve te organizates.  Ne literature shpesh krahasohet lidershipi me menaxhmentin,por ne esence ekziston dallim esencial midis ketyre dy komponenteve.
 3. Dallimet mes lidershipit dhe menaxhmenit  Lidershipi eshte i kufizur me akivitetin e njerezve perkatesisht ne komponenten e lidheshmerise me faktore tjere.  Menaxheri paraqet akivitet me te gjere ,nuk perfshin vetem aktivitetin njerezor po edhe procesin e vendosjes,çeshtjet financiare,lenden e pare, tregun ,teknologjine dhe proceset informative.
 4. Lidershipi dhe autorieti  Autoriteti e ka kupimin e rolit dhe e ndikimit pushtetit ,forces e cila shtyn apo ngre, perkatesisht presionit ndikues qe i ben njerezit per te percjlle apo per ti shkuar pas.  Lidershipi efikas shtohet ateher kur percepimi i udheheqesit mbi autoritetin e vet eshte i ngjashem me percepotimin e te tjereve (inferioreve)mbi autoritetin e udheheqesit .
 5. Autoriteti zyrtar dhe jo zyrtar  Autoriteti zyrtar-ka karaker formal dhe mund e definohe si e dreje per vendojse mbi çeshtjet qe I takojne funksionit te caktuar sipozite.Autoriei eshe pozite e jo person e cila I takon rolit organizativdhe ka burim legjiim qe autorizon individin per te vendosur per çeshje qei takojne.  Autoriteti jo zyrtar paraqe neesence autoritetin personal ap “karizmatik”.Ky lloj autoriteti nuk ka burim zyrtar por ne esence paraqet udheheqesin e vertet P.sh udheheqesi jo zyrtar i ndonje grupi paraqet udheheqesin e vertet por jo te mbeshtetur ne poziten graden por ne personalitetin (individualen)
 6. Dija si autoritet  Burim i rendesishem i autorietit eshte edhe dija,njohurit shkencore te veçanta.Ëshe e natyrshme qe ne rrethana dhe momente te caktuara te shtohet kerkesa per njohuri perkatesish er zgjidhje te caktuara qe mund ti reaizoj vetem personi qe ka njohuri.  Autoriteti i arritur ne baze te ketyre njohurive jep mundesi bartesit te caktuar te veproj si udheheqes pa mar parasysh poziten apo funksionin  Varesisht nga problemi mjedisi dhe mundesit per tu treguar sillet edhe dija si autoritet-dieteri si udheheqes.
 7. Zhvillimi i personalitetit si faktor ne lidership  Teoria e ndarjes se personaliteteve sipas pjekurise,sipas Argiris-it deshmon se ne zhvillimin e personalitetit te disa personave te shendosh ekzistojne disa tendenca Nga femijeria-pjekuria ekziston tendenca per zhvillimin e personalitetit te shendosh.Por ne disa raste nuk u lejohe njerezve te ecin sipas keti zhvillimi p.sh specializimi i ngusht.Me qe njerezit deshirojne e zhvillohen si personaliete e pjekura mund te ken reaksione negative(leshojne organizaten,behen agresiv etj.)
 8. Karakteristikat kryesore dhe stilet e udheheqesit  Kuptimi i hershem i lidershipit mbeshtet kryesisht ne identifikimin e usheheqesve me persona qe posedojne cilesi dhe aftesi te veçanta personale.  Fajol-karakterisikat cilesore te udheheqesit –personit jane: 3. Cilesit fizike(forca,shendeti) 4. Cilesit mendore(aftesia per te kuptuar dhe mesuar) 5. Aftesite morale (energjia,iniciaiva,gatishmeria per te pranuar pergjegjesine etj).
 9. Qasja dydimensionale e lidershipit  Hulumimet e Rensis Liker-I (Universitei i Michigenit) per te percaktu tipet e struktures organizative dhe parimet-meodat e udheheqjes me efiase te cilat mundesojne produktivitet te larte dhe mungese min.nga puna regojne per dy dimensione te udheheqjes: 2. Orientimi kah te punesusrit efikas me theks e veçante mardheniet ndernjerezore 3. Orenimi kah biznesi me theks e veçant me aspektet teknike te punes)
 10. Vazhdim…  Po ashtu rezultate e hulumimit e Univeristetit te Ohajos kane tregu rendesin e qasjes dydimensionale: 2. Dimensioni i strukures fillestare ne te cilen udheheqesi vepron kah perparimi i detyrave e punes se grupit. 3. Dimensioni i nderlidhjes midis nevojave e punesuarve dhe mardhenieve ndernjerezore
 11. Qasja e situatave  Ekzisimi i rregullave dhe menyrave te veçanta per situata te ndryshme ka vene ne pah zbatimin e qasjes “contingensy”.Parimi i udheheqjes nga sitata ne situate eshte i njohur nga Fred Fidler i cili nga hulumtimet e nera nxjerr tre fator themelor ne situatat e udheheqjes: 2. Mardhenia udheheqje-anetar 3. Srukturae detyres se punes 4. Pushteti i pozites –auoriteti formal
 12. ROLI I MOTIVIMIT PER LIDERSHIP Kuptimi imotivimit  Me motivim kupojme teresne e faktoreve te cilet ndikojne ne njerez,ne sjelljet e tyre te caktuara perkatesisht ne intensitetin dhe menyren e arijes se qellimeve te cakuara  Moivimi mund te definohet si funksion I re faktoreve 3. Valences(vlerave e cilat individi I çmon me se shumti) 4. Pritjes (ajo qe e bene e shpreh rezultat e deshiruara) 5. Rezultati –forcat motivuse qe krijohen si rezultat valences dhe pritjes
 13. Shprehja moivim rrejdhe nga fjala laine move –movere qe d.t.h levizje,duke u nis nga kjo motivimi ne vete perbene tre emertues te berbahket” 2. Çka drejon ao orienton sjelljen e tille 3. Ne çfar menyre sjellja e tille e mban konstante 4. Çka i jep energji sjelljesse njerezve
 14. Motivimi per pune  Strategjia e komunikimit  Strategjia e qendrimit te menaxhereve ndaj te punesuarve  Strategjia e pasrimi te punes  Strategjia modifikimit te sjelljve
 15. Matja e motivimit  Sipas Dejvid Gestit ekzistojne tri teknika te matjes se motivimit 2. Anketimi i punetoreve (kerkimi motivimi mbi ate seçka i motivon per pune) 3. Vleresimi i sjelljes se punetorit ne situata te ndryshme te punes ) 4. Matja e perpekjeve(elementeve e efekteve (performasat e punetoreve)
 16. Cikli i motivimit  Cikli i motivimit perfshine ti faza 2. Motvimi 3. Efekti (rezultati) 4. Kenaqesia (mosrezultati)
 17. Ndikimet e teorive instrumentale e motivimit ne lidership  Valeca  Pritja  rezultati
 18. Roli dhe rendesia e lidrshipit Lidershipi ka shume tipare  Ne pergjithsi çdo kuptim dhe studim lidershipit duhet marre parasysh jo vetem liderin ,atesit e tij por edhe karakteristikat e pergjitshme ne pergjegjesit e tij njerezit qe duhet udhehequr si dhe aftesit e ture me dinamiken e mjedisit -Orientimi kah njerezit -Personalteti per lidership
 19. Zhvillimi i personalitetit dha karriera  Personalitet rrjedh prej fjales latine”per son”d.t.th te flasesh permes dikujt.  Per zhvillimin e personalitetit neper faza rendesi vendimtare ka familja.  Faktor me rendisi qe ndkojne po ashtu ne zhvillimin e personalitetit jane edhe ata qe vijn nga mjedisi.  Shume teoricient jane marr me zhvillimin e personalitetit perkatesisht pjekurise se njerezve ,nder te cilet edhe Daniel Levinson i cili thekson kater faza
 20. •Zhvillimi i personalitetit dha karriera  Hyrja ne boten e te rriturve 22-25v  Krijimi i familjes 33-40v  Hyrja ne pjekuri 45-50v  Kulmiacioni i pjekurise 55-50v
 21. www.Biznesi.net
Publicité