Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Vlerësimi i përformancës (VP) <ul><li>Performansa i referohet shkalles se kryerjes se detyres dhe suksesit te treguar, </...
Vlerësimi i performansës <ul><li>Vlerësimi i performansës të personelit bëhet në bazë të shume kritereve: </li></ul><ul><l...
Rëndësia e Vlerësimit të performansës <ul><li>Ju bën të ditur punëtorve si janë duke i kryer detyrat e tyre. </li></ul><ul...
Vlerësimi i performansës <ul><li>Ne menyre ideale nje sistem vleresimi duhet te permbaje: </li></ul><ul><li>Objektivat e ...
Objektivat e Vlerësimit të performansës <ul><li>Te dhenate vleresimit te performances jane nje informacioni rendesishem p...
Vlerësimi i performansës <ul><li>Detyrat e DRH lidhur me vlerësimin e performansës janë : </li></ul><ul><li>Dizajnimi i ...
Vlerësimi i performansës <ul><li>Përgjegjësitë e menaxherëve janë: </li></ul><ul><li>Të vlerësojnë performansën e punëtorv...
Metodate Vleresimit <ul><li>Vleresimi sipas shkalleve (percaktohen kriteret dhe vendoset nje shkallezim i cili lejon te t...
Problemet e Vlerësimit të Performansës <ul><li>Vlerësim Tendencioz </li></ul><ul><li>Halo Efekti </li></ul><ul><li>Efekte...
Sistemi i Kompensimit të Punëtorve <ul><li>Kompensimi dhe paga nuk janë të njejta </li></ul><ul><li>Kompensimi i punëtorve...
Ndërtimi një sistemi efketiv të pagave <ul><li>Qëllimi kryesor i ndërtimit të një sistemi efektiv të pagave është ndërtimi...
Objektivat e Sistemit te Kompensimit <ul><li>Që të tërheq punëtorë të mjaftueshem dhe të përshtatshem </li></ul><ul><li>Që...
Sistemi i Kompensimit dhe vleresimi i punes <ul><li>Vleresimi I punes (VP) eshte percaktimi sitematike I vleres se cdo ele...
Llojet e pagave <ul><li>1.Paga ne baze te outputeve </li></ul><ul><li>Perparesite  </li></ul><ul><li>Paga lidhet me efika...
Llojet e pagave <ul><li>3. Paga ne baze te aftesive/diturive </li></ul><ul><li>Punetori paguhet ne baze te aftesive qe ka ...
Pyetje <ul><li>Si, dhe sa shpesh behet vleresimi I performances? </li></ul><ul><li>Kush e ben vleresimin e performances d...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Vleresimi i Performances

 • Soyez le premier à commenter

Vleresimi i Performances

 1. 1. Vlerësimi i përformancës (VP) <ul><li>Performansa i referohet shkalles se kryerjes se detyres dhe suksesit te treguar, </li></ul><ul><li>Vlerësimi i përformancës (VP) është sistem me anë të së cilës përcaktohet se si një punëtor është duke e kryer punën e tij </li></ul>
 2. 2. Vlerësimi i performansës <ul><li>Vlerësimi i performansës të personelit bëhet në bazë të shume kritereve: </li></ul><ul><li>Cilësisë </li></ul><ul><li>Sasisë </li></ul><ul><li>Iniciativës </li></ul><ul><li>Inovacionit </li></ul><ul><li>Njohurive </li></ul><ul><li>Kreativitetit </li></ul><ul><li>Komunikimit </li></ul><ul><li>Aftëisë </li></ul>
 3. 3. Rëndësia e Vlerësimit të performansës <ul><li>Ju bën të ditur punëtorve si janë duke i kryer detyrat e tyre. </li></ul><ul><li>I shërben DRH për qëllime të promovimit të punëtorve, planifikimit të resurseve humane, krijimin e sistemit të pagave. </li></ul><ul><li>Identifikon nevojat potenciale të trajnimit </li></ul><ul><li>Inkurajon përmirësimin e performansës </li></ul>
 4. 4. Vlerësimi i performansës <ul><li>Ne menyre ideale nje sistem vleresimi duhet te permbaje: </li></ul><ul><li>Objektivat e vleresimit </li></ul><ul><li>Kriteret dhe normat e vleresimit </li></ul><ul><li>Metodat dhe formularet qe do te perdoren. </li></ul>
 5. 5. Objektivat e Vlerësimit të performansës <ul><li>Te dhenate vleresimit te performances jane nje informacioni rendesishem per te gjykuar per vlefshmerine e metodave seleksionuese, per te vleresuar nese keto metoda sigurojne perzgjedhjen e punonjesve te mire per organizaten. </li></ul><ul><li>Vleresimi i performances mund te coje ne identifikimin e nevojave te punonjesve per formim dhe zhvillim. </li></ul><ul><li>Vleresimi i performances i siguron punonjesit nje informacion per performancen e tij, informacioni cilii sherben atij si nje baze per permiresim dhe zhvillim . </li></ul><ul><li>Vleresimi i performances eshte i lidhur ngushte me motivimin e punonjesve . </li></ul>
 6. 6. Vlerësimi i performansës <ul><li>Detyrat e DRH lidhur me vlerësimin e performansës janë : </li></ul><ul><li>Dizajnimi i një sistemi efektiv të vlerësimit të performansave </li></ul><ul><li>Zgjedhja e metodave adekuate për vlerësimin e performansave </li></ul><ul><li>Trajnimi i menaxherëve për vlerësimin e performansës. </li></ul><ul><li>Mbajtja e evidencave të VP – së </li></ul>
 7. 7. Vlerësimi i performansës <ul><li>Përgjegjësitë e menaxherëve janë: </li></ul><ul><li>Të vlerësojnë performansën e punëtorve </li></ul><ul><li>Të kompletojnë dokumentacionin për VP dhe ta kthejn tek DRH </li></ul><ul><li>Të rishikojnë metodat VP së bashku me punëtorët </li></ul>
 8. 8. Metodate Vleresimit <ul><li>Vleresimi sipas shkalleve (percaktohen kriteret dhe vendoset nje shkallezim i cili lejon te tregohet deri ne cfare mase individi zoteron apo i pergjigjet cdo kriteri). </li></ul><ul><li>Klasifikimi sipas rangut (vleresimi konsiston ne renditjen e punonjesve nga me i miri tek me i keqi) </li></ul><ul><li>Shperndarja e imponuar .(ne kete variant punonjesit klasifikohen ne grupe dhe jo individualisht). </li></ul><ul><li>Incidentet kritike . (konsiston ne mbajtjen shenim te sjelljeve te mira dhe te keqija qe vrojtohen te punonjesi). </li></ul>
 9. 9. Problemet e Vlerësimit të Performansës <ul><li>Vlerësim Tendencioz </li></ul><ul><li>Halo Efekti </li></ul><ul><li>Efektet e Kontrastit </li></ul><ul><li>Ngjajshëm si unë </li></ul>
 10. 10. Sistemi i Kompensimit të Punëtorve <ul><li>Kompensimi dhe paga nuk janë të njejta </li></ul><ul><li>Kompensimi i punëtorve i referohet të gjitha shpërblimve të cilat punëtori i merr per punën e bërë </li></ul><ul><li>Paga paraqet shumën monetare qe punëtori merr per punën e bërë </li></ul><ul><li>Kompensimi paraqet shumën e pagës, shpërblimit, bonuseve, dhe dobive & përfitimeve tjera </li></ul>
 11. 11. Ndërtimi një sistemi efketiv të pagave <ul><li>Qëllimi kryesor i ndërtimit të një sistemi efektiv të pagave është ndërtimi i një strukture të qëndrueshme për kompensimin e puntorëve varësishtë nga puna e tyre dhe shkalla e treguar e performansës </li></ul>
 12. 12. Objektivat e Sistemit te Kompensimit <ul><li>Që të tërheq punëtorë të mjaftueshem dhe të përshtatshem </li></ul><ul><li>Që të mbaj punëtorët që janë të nevojshëm </li></ul><ul><li>Që ti shperblej puntorët për përpjekje, lojalitet dhe arritje në punë. </li></ul>
 13. 13. Sistemi i Kompensimit dhe vleresimi i punes <ul><li>Vleresimi I punes (VP) eshte percaktimi sitematike I vleres se cdo elementi te punes. </li></ul><ul><li>Eshte nje proces, qe per qellim ka dizajnimin e struktures se pages dhe nuk ka te bej me vleresimin e performanses se punetorit. </li></ul><ul><li>Hapi pare ne drejtim te vleresimit te punes eshte mbledhja e informatave nga pershkrimi I vendit te punes dhe percaktimi I faktoreve qe do te perdoren per te percaktuar vleren e cdo pune. </li></ul><ul><li>Si faktore paraqiten: dituria, shkalla e pergjegjesise, kushtet e punes, energjia qe duhet shpenzuar. </li></ul>
 14. 14. Llojet e pagave <ul><li>1.Paga ne baze te outputeve </li></ul><ul><li>Perparesite </li></ul><ul><li>Paga lidhet me efikasitetin </li></ul><ul><li>Mangesit </li></ul><ul><li>Nuk eshte e aplikueshme ne te gjitha organizatat </li></ul><ul><li>2.Paga ne baze te gradimit </li></ul><ul><li>Perparesite </li></ul><ul><li>Eshte e barabarte per personat e se njejtes grade </li></ul><ul><li>Mangesit </li></ul><ul><li>Nuk lidhet me efikasitetin </li></ul>
 15. 15. Llojet e pagave <ul><li>3. Paga ne baze te aftesive/diturive </li></ul><ul><li>Punetori paguhet ne baze te aftesive qe ka dhe qe kerkohen per punen e caktuar Eshte metode e cila dita dites perdoret me shume </li></ul><ul><li>Perparesit </li></ul><ul><li>Shperblehet dituria </li></ul><ul><li>Mangesite </li></ul><ul><li>Veshtiresite ne matjen e diturise </li></ul>
 16. 16. Pyetje <ul><li>Si, dhe sa shpesh behet vleresimi I performances? </li></ul><ul><li>Kush e ben vleresimin e performances dhe per cka sherben ajo </li></ul><ul><li>Cilat jane qellimit e vleresimit te performances? </li></ul><ul><li>Pershkruani rastin e fundit te vleresimit te performances? </li></ul><ul><li>Cfare lloj pagash perdoren ne organizaten tuaj? </li></ul><ul><li>Sa jane motivuese ato? </li></ul><ul><li>A ka pasur ndonje rast kur punetori e ka leshuar punen shkaku I pages se vogel? </li></ul>

×