Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Внатрешна комуникација

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Внатрешна комуникација (13)

Plus par Metamorphosis (20)

Publicité

Внатрешна комуникација

 1. 1. ВНАТРЕШНА КОМУНИКАЦИЈА Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој документ целосно е одговорна Фондацијата Метаморфозис и во никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија.
 2. 2. ВНАТРЕШНА КОМУНИКАЦИЈА • Внатрешните односи со јавноста подразбираат навремена, континуирана и планска комуникација меѓу сите членови на КОЗ, Советот на општината и локалната администрација. • Ова се внатрешните јавности кои треба заеднички да изградат ефикасна и компетентна служба што ќе работи за општиот јавен интерес, а не меѓусебно да се третираат и да се гледаат само како извршители на работни задачи.
 3. 3. ВНАТРЕШНА КОМУНИКАЦИЈА Внатрешната комуникација мора да обезбеди дијалог мeѓу членовите на КОЗ, да ја поврзе Комисијата, односно внатрешната јавност со надворешните јавности и да тргнува од членовите како прва, а не како последна целна група на односите со јавноста.
 4. 4. ВНАТРЕШНА КОМУНИКАЦИЈА • Членовите на Комисијата полесно ќе донесуваат вистински одлуки знаејќи дека тие се во согласност со вкупните цели. • Се намалува удвојувањето на работите, бидејќи секој знае што работи другиот. • Се намалуваат секојдневните конфликти, бидејќи нема да има борба за приоритети, туку тие ќе се знаат однапред.
 5. 5. ВНАТРЕШНА КОМУНИКАЦИЈА • Се гради долгорочна организациска култура на работење кон заедничка цел. • Се обезбедува континуитет и координација во работењето. • Ефикасно се користат ресурсите. • Се зголемува довербата меѓу членовите. • Полесно се контролира сработеното. • Се зголемува продуктивноста на трудот.
 6. 6. ВНАТРЕШНА КОМУНИКАЦИЈА Да не се заборави! Членовите на Комисијата за односи меѓу заедниците се првата, а не последната целна група на односите со јавноста.
 7. 7. ВНАТРЕШНА КОМУНИКАЦИЈА Запознавање – анализирајте ги членовите, како што ги анализирате и сите останати надворешни целни јавности: нивните работни навики, нивото на образование, стилот на живеење, политичките ставови и мислења, интереси, способности и стравови. Информирање – обезбедете континуиран протек и информации, на хоризонтално и вертикално ниво, за сите промени и новини внатре во општината, но и за релевантни прашања кои не се дознаваат по автоматизам. Обука – обезбедете обука и надградба на познавања во областите во кои работат членовите. Известување – членовите на Комисијата кои на некој начин се вклучени во планирањето и реализацијата на комуникациските планови мора навремено да бидат известени за тоа што очекувате од нив и кои се нивните задачи и улога во процесот на комуникација. Активирање – внатрешната јавност треба да ја заинтересирате за проблемите и за плановите, така полесно ќе ја ангажирате во нивната реализација. Мотивирајте ги колегите. Учество – вклучете ги членовите во планирањето на акциите и на комуникациите, така ќе имаат можност да дадат предлози и решенија, но и ќе имаат можност да ја согледаат целосната слика на проблемот или предизвикот на општината.
 8. 8. ВНАТРЕШНА КОМУНИКАЦИЈА Најчесто користените и најефикасните алатки за внатрешна комуникација можеме да ги поделиме во три основни групи: за лична комуникација, за писмена комуникација и за ИТ–комуникација.
 9. 9. ВНАТРЕШНА КОМУНИКАЦИЈА Основни алатки на личната комуникација се: • Состаноци на сите членови, • Состаноци со градоначалникот и со раководителите на одделенија, • Состаноци со членови на советот, • Состаноци „еден на еден“, • Собири (забава, прослава, награди и признанија и др.).
 10. 10. ВНАТРЕШНА КОМУНИКАЦИЈА Основните алатки на ИТ-комуникацијата се: • Е-пошта, • Интернет, • Чет, форум, блог, • Заедничка база на податоци и др.
 11. 11. ВНАТРЕШНА КОМУНИКАЦИЈА Откако ќе се воспостави системот на внатрешна комуникација во КОЗ, потребно е тој систем постојано да се следи, да се унапредува и да се менува, доколку на подолг рок покаже определени слабости и пропусти во комуникацијата меѓу членовите.

×