Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Spv edut-ja-sudenkuopat

Spv edut-ja-sudenkuopat

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Spv edut-ja-sudenkuopat

 1. 1. Sukupolvenvaihdoksen edut ja sudenkuopat Helsinki 11.3.2017 Jukka Pusa
 2. 2. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Jukka Pusa mti, LKV, AKA, HHJ, opettaja, kaupanvahvistaja • Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV, toimitusjohtaja • Mhy-tausta, tj, kehittämispäällikkö • metsänomistaja, yrittäjä • luottamustehtäviä: politiikassa, yrittäjäjärjestössä, yrityksissä
 3. 3. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Sukupolven- vaihdos • Omistajanvaihdoksen suunnitelmallisuus – tietoon perustuen, useitakin oikeustoimia • Hallittu luovuttaminen - oikeuksien pidätykset ja omistuksien muotoutuminen hallintaan  metsätalouden kannattavuus myös sukupolvien yli • Uuden omistajan löytäminen ja innostaminen - metsätilaa ei kannata työntää perillisille, joita metsänomistaminen ei kiinnosta • Myös saajan ja koko suvun edut tarkastelussa • Vero- ym. seuraamukset hallintaan - yhteisomistajien väliset sopimukset välttämättömiä
 4. 4. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Sukupolvenvaihdos tulee, oletko valmis - tuleeko suvulle etuja vai ongelmia? 1. Omistajan kuolemassa  perimys PK:n mukaan monesti odottamaton ja hallitsematon, usein lopulta kallis 2. Elinaikana tehtävät luovutukset - määräämisvaltaisena - määräämiskuntoisena; oikeustoimikelpoisuus edellytyksenä - omasta tahdosta (OikTL:n pätemättömyysperusteet) - sukupolvenvaihdos halutulla tavalla – suvulle etuja
 5. 5. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Sukupolvenvaihdos tulee, oletko valmis - tuleeko suvulle etuja vai ongelmia? 3. Määrääminen kuoleman varalta - saanto testamentin perusteella, perintöverot/määräämisvalta - sukupolvenvaihdosmääräyksiä – käytännössä ainoanakin - puolisolla avio-oikeus kuolemassa ellei avioehtoa - elävän henkilön perinnöstä ei voida pätevästi sopia - Täydentää spv:sta
 6. 6. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK • Määritelty yhteisomistus - omistusosuudet kiinteistöstä murtolukuperusteisia, puolisoiden yhteisomistus (lainhuuto ratkaisee) • Hallitaan yhteisesti yhteisomistuslain mukaan • Kuolinpesän yhteishallinto perintökaaren mukaan (PK 18:2) • Pääsääntö kummassakin: Yhteisen omaisuuden käyttöön tai luovutukseen tarvitaan kaikkien osakkaiden myötävaikutus - vaaditaan yksimielisyyttä elleivät osapuolet ole muuta sopineet • Omasta omistusosuudestaan jokainen määrää yksin ellei ole muuta sovittu  spv- luovutuksia mm. • Yhteisomistus on riski - pitkän päälle ei useinkaan toimi – tarvitaan hyvä sopimus yhteishallinnosta • Yhteismetsässä toimii koska menee yhteismetsälain mukaan Yhteisomistus - määrääminen
 7. 7. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Riskisaanto perintökaaren mukaan Perintö jakamattomaan kuolinpesään; osakkaina perillisasemassa olevat, yleistestamentinsaajat ja usein leski Kaikille yhteiseksi, kaikille saman verran – jos vain yksi osakas, kuolinpesä lakkaa perukirjalla ja sukuselvityksellä (jos leski ositus) 1. Hallitsematon ja ankarakin verotus 2. Yksimielisyysvaatimus  käyttö hankalaa - riitelyä 3. Perinnöistä riidellään, jakaminen ei onnistu, ylimääräisiä kustannuksia, juristit, tavanomainen pesänjakopalkkio 15.000-30.000 €, enemmänkin 4. Pelko omaisuuden hävittämisestä tai häviämisestä 5. Perillisten riitautuminen eliniäksi  TÄSTÄ SYYSTÄ TARTTIS TEHDÄ JOTAIN – luovutuksia eläessä • Luovuttajan jaksaminen ja kiinnostus määrää ajankohtaa
 8. 8. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Luovutukset elinaikana • Lahjoja tai kauppoja • Seuraamukset määrittyvät luovutuskirjan osapuolten ja ehtojen perusteella • Verot ja määräämisvalta tarkastelussa • Tarvittaessa useita oikeustoimia • Varautuminen tulevaisuuteen - yhteisomistuksien ja määräysvallan jakamisen hankaluudet tiedostettava, ennakkoperintölausumat luovuttajan asiana • Kuolemanvaraismääräykset tarpeen järjestelyn täydentäjänä
 9. 9. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Lahja • vastikkeeton luovutus • Arvostetaan luovutushetken käypään arvoon – lahjaveroseuraamus (8-20 % I vl) – kolmen vuoden kumulaatioaika – yhden vuoden sääntö lahjoitetun myynnistä • Mahdollinen metsälahjavähennysoikeus, raja-arvot • Mahdollisuus sulkea pois lahjan saajan puolison avio-oikeus • Lahja huomioidaan perintöverotuksessa, jos lahjanantaja kuolee kolmen vuoden kuluessa luovutuksesta • Käyttämätön metsävähennys siirtyy lahjan saajan käyttöön • Lahjan pilkkominen alentaa veroja • Sukupolven ylitys verotuksellisesti edukkain
 10. 10. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Hallintaoikeuden pidättäminen • Sopimuksenvarainen vaikutuksiltaan • Elinikäinen tai määräaikainen • Oikeuden arvo vähennetään luovutetun omaisuuden arvosta  lahjassa lahjaveron määrä alenee • Haltijan oikeudet murskaavia omistajan kannalta • Ristiriitoja ja määräämisongelmia • Harkittava tarkasti, aina riski • Oikeudesta voi luopua myöhemmin, tappiota verotuksessa määräaikaiseen verrattuna
 11. 11. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Metsän hallinta: tuottoa, vastuuta - ongelmiakin? • Selvitettävä heti alussa – mitä merkitsee • Haltija määrää metsän käytöstä ja saa tuoton – ei saa kajota pääomaan • Metsän osalta haltija verovelvollinen (y-tunnus puukauppaa varten) - omistajan metsäkulut eivät ole vähennyskelpoisia • Oikeus tilan tuottoon – hallinta-ajan arvokasvun nautinta – puukauppatulot haltijalle – jos annetaan omistajalle, katsotaan lahjaksi • Hoitovelvollisuus (max tilan tuotto)  asiapaperit allekirjoittaa ja esim. kemeravarat saa haltija • Oikeuksien valvonta haltija/omistaja– toisinaan ongelmia • Oikeustoimikelpoisuusriskit – ei suositella elinikäisiä pidätyksiä • Ei sukupolvenvaihdosta jos hallintaoikeus pidätetty
 12. 12. Meillä metsänomistajat päättävät ja ammattilaiset toteuttavat Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Ennakko- perintö • Luovutuksia ja muita oikeustoimia voidaan tarkastella jälkikäteen • Perinnönjättäjän lahja vaadittaessa otettava huomioon perinnönjaossa ellei toista näytetä – lahjan antaja voi määrätä asiasta luovutuskirjassa - testamentilla määrättävissä myös • Mitä perittävä eläessään on antanut rintaperilliselle, on ennakkona vähennettävä perinnöstä, ellei muuta ole määrätty tai otaksuta tarkoitetun (PK 6:1.1) • Lahjat riitauttavat jos eivät ole ennakkoperintöä • Jos tavanomainen lahja, jonka arvo ei epäsuhteessa antajan oloihin  ei vähennystä perinnöstä (PK 6:4) • Suosiolahjasäännös lakiosaa määritettäessä
 13. 13. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK TVL 55 a § Metsälahjavähennys • Luonnollisella henkilöllä oikeus metsälahjavähennykseen - metsätalouden puhtaasta pääomatulosta (kulujen vähentämisen jälkeen mutta ennen tappion ja korkojen vähentämistä) - lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla saadusta metsästä maksetun lahjaveron perusteella • Vähennyksen kokonaismäärä (vähennyspohja) on se suhteellinen osa metsämaahan ja samalla luovutettuun joutomaahan kohdistuvasta lahjaverosta, joka kohdistuu lahjana saadun metsän varojen arvosta- misesta verotuksessa annetun lain 7 §:n mukaisen arvon 30 000 euroa (tai sata hehtaaria) ylittävään osaan kerrottuna luvulla 2,4. • Arvostamislaki 7 §: - metsän vertailuarvoksi katsotaan metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna luvulla 10 - verohallinto vahvistaa vuosittain metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton kunnittain hehtaarilta
 14. 14. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK PerVL 55 b § Metsälahjavähen- nyksen tekeminen • Vähennystä käytetään myymällä tilalta puuta verotta • Vähennyksen vuosittaisessa käytössä maksimi- ja minimirajat • Verovelvollisen vaadittava vähennystä ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen valmistumista – verottajalle tehtävä selvitys vähennyksen edellytyksistä • Vähennyspohja on käytettävä viimeistään viidentenätoista verovuotena sen vuoden jälkeen, jona lahjoitus on tehty • Vähennysoikeus etukäteen selvitettävissä verottajalta pyydettävällä ennakkoratkaisulla
 15. 15. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Metsäkiinteistön kauppa • Luovutus osapuolten sopimaa vastiketta vastaan • Kauppahinta maksettava, muutoin katsotaan lahjaksi/valeoikeustoimi  seuraamuksia – maksutapa ja maksuaika osapuolten sopimalla tavalla • Tilakaupan verohyödyt - metsävähennysoikeus muodostuneiden hankintakulujen perusteella – verotonta myyntiä – edellyttää hakkuumahdollisuuksia • Myyjä saa rahaa – kauppahinta ei saa jäädä tilille perittäväksi  rahavaroja järjesteltävä edelleen, esim. toisille sisaruksille? • Ostaja saa omaisuutta ja määräämisvaltaa sopimuksen ehtojen mukaan – veroetuuksien käyttö • Myyjällä luovutusvoittovero 30-34 %, huom. TVL 48 § • ostajalla varainsiirtovero 4 % vastikkeesta • Kaupan lahjanluontoisuus, ¾ rajana - mahd. lahjavero?
 16. 16. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK TVL 48 § Luovutusvoiton verovapaus, kun… 1. verovelvollinen luovuttaa harjoittamaansa maa- tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta 2. ostajana sisaret tai suoraan alenevassa polvessa olevat puolisoineen 3. omaisuus ollut yhteensä 10 vuotta verovelvollisen tai sellaisen henkilön omistuksessa, jolta se on saatu vastikkeettomasti • Kuolinpesän osuuden kaupat ovat aina luovutusvoitto-verollisia (irtainta) – kp:n muuttaminen määritellyksi yhteisomistukseksi perinnönjakosopimuksella – harjoitettu metsätaloutta yhdessä • Viiden vuoden sääntö edelleen myynnissä • Merkittävä spv-huojennus – ei koske asuinrakennuksia
 17. 17. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Metsävähennys- oikeus tilan ostajan etuna - kannattavuutta • Oikeus myydä tilalta puuta verovapaasti • Metsävähennyspohjana 60% 1.1.1993 jälkeen hankitun metsätilan hankintakustannuksista – myös omistusosuudesta tilaan • Kuolinpesän osuus tai hallintaoikeus irtainta – ei metsävähennysoikeutta kaupassa • Tilan ostaja saa myydä puuta verotta metsävähennyspohjan arvon verran • Tilan ostaja ei voi tehdä metsävähennystä, jos myyjä on pidättänyt itselleen hallintaoikeuden  metsävähennys-oikeus jää lepäämään kunnes myös hallintaoikeus on omistajalla • Käyttämättä oleva metsävähennys siirtyy vastikkeettomissa saannoissa uudelle omistajalle • Käytetty metsävähennys lisätään luovutusvoittoon tilaa myytäessä
 18. 18. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Verovaikutuksia esimerkki • Tilan hankintakulut 111 000 € (yli ¾), arvo 147.000 € • Metsävähennyksen verotusta vähentävä vaikutus: 60 % x 111 000 € x 30 %= 19 980 € (nettoverohyöty) • Varainsiirtovero 4 440 € • Kokonaisverotustulos – 15 540 € - kauppahinta maksettava! • Vrt. tila lahjoitetaan, lahjavero 15 740 € (I verol.) • Metsälahjavähennys 14.509 €, nettoverovaikutus 4 352 € • Kokonaisverotulos 11 388 € • Mahd. käyttämättömän metsävähennyksen vaikutus lahjassa? • • Rahaa voidaan järjestellä verottomasti esim. ostajalle, puolisolle ja kahdelle lapselle; vanhemmat lahjoittavat 2017 2x4x4999 = 39.992 € ja 2020 saman  noin 80.000 kauppahinnasta verottomasti takaisin kolmessa vuodessa, lisäksi elantokustannukset mm. • Kaupassa neljännes (36.000) tilan arvosta lahjoitettu verotta
 19. 19. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Testamentti, kuoleman varalta • Perinnönjättäjän viimeinen tahto – ainoa spv-määräys? • Perillisten tasapuolisuuden varmistaminen – täydentää elinaikana tehtyjä oikeustoimia – halu estää perintöriitelyä • Puolison aseman turvaaminen, yhteisomistusten välttäminen • Määräämisvallan järjestelyt, toissijaiset saajat • Perillisen etukäteishyväksyntä joskus tarpeen • Lakiosavaatimus voi rajoittaa täytäntöönpanoa • Perillisten puolisoiden avio-oikeuden sulkeminen • Vaikutukset veroseuraamuksiin
 20. 20. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK SPV-vertailuun vaikuttavia seikkoja • Taloudelliset mahdollisuudet – osapuolten varallisuus  vaihdoksen rahoitusjärjestelyt • Metsien rakenne – metsävähennysoikeuden ja metsälahjavähennysoikeuden merkitys • Veroseuraamusten laskeminen ja painoarvo • Sukulaisuus osapuolten välillä – suvussa säilyminen • Omaisuusmassa kokonaisuutena - tasapuolisuustarve ja mahdollisuudet – yhteisomistuksen riskit • Metsätalouden tuloksentekomahdollisuudet – määräämisvallan järjestelyt
 21. 21. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK Virheet • muodostetaan yhteisomistus vain pakosta ja vaatii yhteishallintasopimuksen • hallintaoikeuden pidätys tavoitteena toimiva ratkaisu • lahja, jota ei pidetä ennakkoperintönä riidanaiheuttaja
 22. 22. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK MHY auttaa • kaikki palvelut spv:n liittyen: • tila-arviot • vaihtoehtojen kartoittamiset • asiakirjat, sopimukset • metsätilojen myynti, mikäli siihen päädytään
 23. 23. Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK LOPUKSI • Vanhenemiseen kannattaa varautua • Vaikuttavat tekijät tilakohtaisia ja yksilöllisiä • Metsätilan omistajan tai haltijan oikeustoimikelpoisuuden menetys on riski koko suvulle -  edunvalvontavaltuutus vähimmäisvaatimuksena • Suvun edun mukaista olisi luovuttaa omaisuutta perillisille elinaikana • Rahaa ei kannata kerätä tilille – on turhaakin turhempaa maksattaa perintöveroa tilillä olevasta rahasta, kun elinaikana sitä voisi monin keinoin järjestellä perillisille jopa verotta • Kannattaa yrittää ehkäistä perillisten riitelyä vanhempien kuoleman jälkeen • Aktiivisuus ja osaaminen suvun palkitsee

×