SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  188
NEDERLANDS
                                         FRANÇAIS
                                         ENGLISH
A QUESTION ABOUT
YOUR MOBILE PHONE?
Our Customer Service is there to support you:
  0900 - 543 5454     015 - 200 255
         local tariff     local tariff
                           Gebruikershandleiding
                           Guide de l’utilisateur
                           Quick Reference Guide

                           LG-E610
                           P/N : MFL67564315 (1.0)  www.lg.com
Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden
     gebruikt.
 Wi-Fi
     In de EU kunt u de WLAN onbeperkt binnenshuis
(WLAN)  gebruiken, maar in Frankrijk, Rusland en Oekraïne
     kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.


     Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays
     européens.
 Wi-Fi  En Europe, le WLAN peut être utilisé à l’intérieur
(WLAN)  sans aucune restriction. En revanche, il est
     impossible de l’utiliser à l’extérieur en France, en
     Russie et en Ukraine.


     This equipment may be operated in all European
     countries.
 Wi-Fi
     The WLAN can be operated in the EU without
(WLAN)  restriction indoors, but cannot be operated outdoors
     in France, Russia and Ukraine.
NEDERLANDS
LG-E610 Gebruikershandleiding
In deze handleiding vindt u informatie over het gebruik van uw telefoon.
• Het kan zijn dat een deel van deze
 handleiding niet van toepassing is op uw
 telefoon. Dit hangt af van de software of
 van uw serviceprovider.
• Deze handset is vanwege het toetsenbord
 op het aanraakscherm niet geschikt voor
 mensen met een visuele handicap.
• Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle
 rechten voorbehouden. LG en het LG-logo
 zijn geregistreerde handelsmerken van LG
 Group en diens gelieerde partners. Alle
 andere handelsmerken zijn het eigendom
 van hun respectieve eigenaren.
• Google™, Google Maps™, Gmail™,
 YouTube™, Google Talk™ en Android
 Market™ zijn handelsmerken van Google,
 Inc.
Inhoud
  Richtlijnen voor veilig en efficiënt                 Wi-Fi Cast gebruiken...............................33
                                                 .
  gebruik...................................................4     Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via
                                     SmartShare.............................................34
  Meer informatie over uw telefoon........11              SmartShare gebruiken.............................34
   Onderdelen van het apparaat....................17         PC-verbindingen met een PC-datakabel....36
   SIM-kaart en batterij installeren................19
   De telefoon opladen.................................20      Oproepen..............................................38
   De geheugenkaart gebruiken....................20          Een oproep plaatsen................................38
   Het scherm vergrendelen en ontgrendelen	 1     2       Uw contacten bellen.................................38
   Het vergrendelscherm beveiligen..............22          Een oproep beantwoorden of weigeren......38
                                     Het gespreksvolume aanpassen................38
  Het beginscherm..................................24         Een tweede oproep plaatsen.....................38
   Tips voor het aanraakscherm....................24         Oproeplogboeken tonen...........................39
   Basisscherm...........................................24
           .                          Oproepinstellingen...................................39
   Het basisscherm personaliseren...............25
   Panelen aan het basisscherm toevoegen of             Contacten.............................................41
   eruit verwijderen......................................25     Een contact zoeken..................................41
   Terugkeren naar recent gebruikte                  Een nieuw contact toevoegen...................41
   applicaties...............................................25    Favoriete contacten.................................41
                                                 .
   Meldingsbalk...........................................26     Contactpersonen importeren of
   Het meldingenpaneel aanpassen..............26           exporteren...............................................42
   De statusbalk tonen.................................26       Contacten van een oude telefoon naar de
   Schermtoetsenbord.................................28
                .                     nieuwe telefoon verplaatsen.....................42
   Tekens met accenten invoeren.................28
                        .            Berichten..............................................43
  Google-account instellen......................29           Een bericht verzenden..............................43
                                     Gegroepeerd vak ....................................43
  Verbinden met netwerken en                      Smiley's gebruiken..................................43
  apparaten.............................................30       De instellingen van uw berichten wijzigen.. 43
   Wi-Fi.......................................................30
   Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken....30
   Bluetooth................................................30
         .
   De dataverbinding van uw telefoon delen..32
E-mail...................................................44    Accessoires..........................................59
 Een e-mailaccount beheren......................44         Het alarm instellen...................................59
 Het scherm E-mailaccount.......................44         De rekenmachine gebruiken.....................59
 Accountmappen gebruiken.......................44          Een gebeurtenis toevoegen aan uw
 E-mailberichten schrijven en verzenden....45
                       .            agenda...................................................59
                                   Polaris Office...........................................59
Camera.................................................46
 Meer informatie over de beeldzoeker........46 .         Het web................................................61
 Snel een foto maken ...............................47       Internet...................................................61
 Foto's bekijken........................................48     De browserwerkbalk gebruiken.................61
                                   Opties gebruiken.....................................61
Videocamera.........................................50
 Meer informatie over de beeldzoeker........50 .         Opties...................................................62
 Snel een video maken..............................51        Het menu Opties openen..........................62
 De geavanceerde instellingen gebruiken...51     .       DRAADLOOS ENN NETWEKREN................62
 Video afspelen.........................................52     APPARAAT..............................................65
                                       .
                                   PERSOONLIJK.........................................67
Multimedia...........................................53
     .
 Galerij.....................................................53  Software-update voor telefoon.............72
 QuickMemo.............................................54      Handelsmerken.......................................72
 Muziekspeler...........................................55     DivX Mobile.............................................73
 FM-radio.................................................56
 Zoeken naar radiostations........................57       Accessoires..........................................74
 LG Tag+..................................................57
                                  Problemen oplossen.............................75
LG SmartWorld.....................................58
       .
                                  Veelgestelde vragen.............................77
 Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld
 komt:......................................................58
 LG SmartWorld gebruiken........................58
                   .
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
  Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze    bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over
  richtlijnen moeten worden gevolgd.        tien gram lichaamsweefsel.
                          • De hoogste SAR-waarde voor dit model
  Blootstelling aan radiogolven           telefoon dat door DASY4 werd getest voor
  Informatie over blootstelling aan radiogolven   gebruik op het oor is 0,904 W/kg (10 g)
  en SAR (Specific Absorption Rate).        en voor gebruik op het lichaam 0,639 W/
  Deze mobiele telefoon, model LG-E610,       Kg (10 g).
  is ontwikkeld conform de geldende        • Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen
  veiligheidsvoorschriften voor blootstelling    voor blootstelling aan RF-signalen
  aan radiogolven. Deze voorschriften worden    wanneer het op normale wijze tegen het
  gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen    oor wordt gehouden of wanneer het zich
  waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd      op een afstand van minimaal 1,5 cm
  om de veiligheid van alle personen te       van het lichaam bevindt. Wanneer het
  kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of    apparaat in een draagtasje, riemclip of
  gezondheidstoestand.               houder op het lichaam wordt gedragen,
  • De richtlijnen voor blootstelling aan      mogen deze hulpmiddelen geen metaal
    radiogolven hanteren de maateenheid      bevatten en moet het product zich op
    SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests   een afstand van minimaal 1,5 cm van het
    voor SAR worden de standaardmethoden      lichaam bevinden. Voor het overbrengen
    gebruikt, waarbij de telefoon in alle     van databestanden of berichten moet dit
    gemeten frequentiebanden het hoogst      apparaat kunnen beschikken over een
    toegestane energieniveau gebruikt.       goede verbinding met het netwerk. In
  • Hoewel de verschillende modellen        sommige gevallen kan het overbrengen
    telefoons van LG kunnen opereren op      van databestanden of berichten
    onderling verschillende SAR-niveaus,      vertraging oplopen tot een dergelijke
    zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat    verbinding beschikbaar is. Houd u aan de
    naleving van de geldende richtlijnen wordt   bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de
    gewaarborgd.                  gegevensoverdracht is voltooid.
  • De SAR-limiet die wordt aanbevolen door
    de ICNIRP (International Commission
    on Non-Ionizing Radiation Protection)
Onderhoud van het product           • Schakel de telefoon uit wanneer dit door
                        speciale voorschriften wordt vereist.
   WAARSCHUWING                Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet
 Gebruik alleen batterijen, laders en      in ziekenhuizen, aangezien door het
 accessoires die voor gebruik bij dit      gebruik gevoelige medische apparatuur
 type telefoon zijn goedgekeurd. Het      beschadigd kan raken of kan worden
 gebruik van andere typen batterijen kan    beïnvloed.
 gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de  • Houd de telefoon tijdens het opladen niet
 garantie vervalt.               met natte handen vast. Hierdoor zou u
                        namelijk elektrische schokken kunnen
• Demonteer het apparaat niet. Laat       oplopen en de telefoon zou kunnen
 eventuele noodzakelijke reparaties      beschadigen.
 uitvoeren door een gekwalificeerd      • Laad een telefoon niet op in de buurt
 onderhoudstechnicus.             van brandbare materialen. De telefoon
• Reparaties die na beoordeling van LG     kan heet worden, waardoor brand kan
 onder de garantie vallen, omvatten      ontstaan.
 mogelijk vervangende onderdelen of     • Gebruik een droge doek om het toestel
 kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd   aan de buitenzijde te reinigen (gebruik
 zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen    geen oplosmiddelen zoals benzeen,
 of kaarten een gelijkwaardige werking     verdunners of alcohol).
 hebben als de onderdelen die worden     • Laad de telefoon niet op wanneer deze op
 vervangen.                  zachte bekleding ligt.
• Houd het apparaat uit de buurt van     • Laad de telefoon op in een goed
 elektrische apparaten zoals tv's, radio's   geventileerde ruimte.
 en pc's.
                       • Stel het apparaat niet bloot aan extreme
• Houd het apparaat uit de buurt van      omstandigheden met rook en stof.
 warmtebronnen zoals radiatoren en
 kookplaten.                 • Bewaar de telefoon niet in de buurt
                        van creditcards, bibliotheekpasjes en
• Laat het apparaat niet vallen.        dergelijke, omdat de telefoon de informatie
• Stel het apparaat niet bloot aan       op de magnetische strip kan beïnvloeden.
 mechanische trillingen of schokken.
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
  • Tik niet op het scherm met een scherp     • Vraag eerst toestemming voordat u
   voorwerp, om beschadiging van de         uw telefoon in de buurt van medische
   telefoon te voorkomen.              apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon
  • Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen   niet in de buurt van een pacemaker (zoals
   en vocht.                    in uw borstzak).
  • Ga behoedzaam om met de accessoires,      • Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor
   zoals oordopjes. Raak de antenne niet      storing door mobiele telefoons.
   onnodig aan.                  • Een geringe storing kan al van invloed zijn
  • Gebruik nooit gebroken, gesplinterd       op TV's, radio's, PC's enz.
   of gebarsten glas, raak het niet aan
   en probeer het niet te verwijderen of     Veiligheid onderweg
   te repareren. Schade aan het glazen      Stel u op de hoogte van de wetten en
   weergavescherm ten gevolge van         voorschriften voor het gebruik van mobiele
   verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt    telefoons in de gebieden waar u rijdt.
   niet door de garantie gedekt.         • Gebruik tijdens het rijden geen handheld-
  • Uw telefoon is een elektronisch apparaat     telefoon.
   dat tijdens normaal gebruik warmte       • Concentreer u op het rijden.
   genereert. Langdurig direct contact met    • Verlaat de weg en parkeer de auto
   de huid zonder voldoende ventilatie       voordat u een oproep beantwoordt, als de
   leidt mogelijk tot ongemak of kleine       verkeerssituatie dat vereist.
   brandwonden. Wees daarom voorzichtig      • RF-energie kan bepaalde elektronische
   tijdens en vlak na het gebruik van uw      systemen in de auto ontregelen, zoals
   telefoon.                    stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
  Efficiënt telefoongebruik            • Als uw auto is voorzien van een airbag,
                            mag u deze niet door geïnstalleerde
  Elektronische apparaten              of draagbare, draadloze apparatuur
  Alle mobiele telefoons kunnen storingen      blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit
  opvangen die de werking kunnen           ertoe leiden dat de airbag niet of niet
  beïnvloeden.                    goed functioneert met mogelijk ernstige
                            verwondingen tot gevolg.
• Zet het volume niet te hoog als u       Explosiewerkzaamheden
 buitenshuis naar muziek luistert, zodat u   Gebruik de telefoon niet in de buurt van
 de geluiden uit uw omgeving nog kunt      explosiewerkzaamheden. Neem beperkende
 horen. Dit is vooral belangrijk in het     maatregelen in acht en houd u aan regels
 verkeer.                    en voorschriften.
Voorkom gehoorbeschadiging            Explosiegevaar
Gehoorbeschadiging kan optreden als u te     • Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
lang aan hard geluid wordt blootgesteld.     • Gebruik de telefoon niet in de buurt van
Daarom raden wij u aan de handset niet te     brandstoffen en chemicaliën.
dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet
het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.   • Vervoer geen brandbare gassen,
                          vloeistoffen en explosieven en sla deze ook
• Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet
                          niet op in dezelfde ruimte van een voertuig
 het volume dan laag als u personen die      waarin zich ook de mobiele telefoon en
 vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de   eventuele accessoires bevinden.
 persoon die naast u zit, kan horen waar u
 naar luistert.                 In vliegtuigen
 OPMERKING: hoge geluidsniveaus         Draadloze apparaten kunnen storingen
 en overmatige druk van uw oordopjes       veroorzaken in vliegtuigen.
 kunnen leiden tot gehoorbeschadiging.      • Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u
                          aan boord van een vliegtuig gaat.
                         • Gebruik het toestel niet op het terrein van
Onderdelen van glas                de luchthaven zonder toestemming van de
Bepaalde onderdelen van uw mobiele         bemanning.
telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken
als u uw mobiele telefoon op een hard      Kinderen
oppervlak laat vallen of als het een harde    Bewaar de telefoon op een veilige plaats,
klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en   buiten het bereik van kleine kinderen. De
probeer het niet te verwijderen. Gebruik     telefoon bevat kleine onderdelen die, indien
uw mobiele telefoon niet totdat het glas     losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.
door een geautoriseerde serviceprovider is
vervangen.
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
  Noodoproepen                   • Bewaar de batterij niet in erg warme of
  Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle      koude ruimten; dat kan ten koste gaan van
  draadloze netwerken beschikbaar. U dient      de prestaties van de batterij.
  daarom voor noodoproepen nooit volledig     • Er bestaat explosiegevaar als de batterij
  afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit   wordt vervangen door een batterij van een
  na bij uw plaatselijke serviceprovider.      verkeerd type.
                           • Verwijder gebruikte batterijen volgens de
  Batterij en onderhoud               instructies van de fabrikant. Zorg indien
  • De batterij hoeft niet volledig ontladen te   mogelijk voor recycling. Doe gebruikte
   zijn voordat u deze weer kunt opladen. In    batterijen niet bij het gewone huishoudelijk
   tegenstelling tot andere typen batterijen    afval.
   heeft de batterij geen geheugen dat van    • Als de batterij moet worden vervangen,
   invloed is op de prestaties.           kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde
  • Gebruik alleen batterijen en laders van LG.   erkende LG Electronics-servicepunt of de
   De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld     dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
   dat deze de levensduur van de batterij     • Haal de stekker van de lader uit het
   optimaliseren.                  stopcontact als de batterij van de telefoon
  • Demonteer de batterij niet en voorkom      volledig is opgeladen, om te voorkomen
   kortsluiting.                  dat de lader onnodig energie verbruikt.
  • Houd de metalen contacten van de batterij   • De werkelijke levensduur van de batterij
   schoon.                     hangt af van de netwerkconfiguratie, de
  • Vervang de batterij wanneer deze niet      productinstellingen, de gebruikspatronen
   meer voldoende presteert. De batterij      en de omstandigheden waarin de batterij
   kan honderden keren worden opgeladen,      wordt gebruikt.
   voordat deze moet worden vervangen.      • Zorg dat er geen scherpe voorwerpen
  • Laad de batterij opnieuw op als deze       zoals tanden en nagels van huisdieren in
   gedurende langere tijd niet is gebruikt, om   contact komen met de batterij. Dit kan
   de levensduur te verlengen.           brand veroorzaken.
  • Stel de batterijlader niet bloot aan direct
   zonlicht en gebruik deze niet in vochtige
   ruimten zoals een badkamer.
VERKLARING VAN
OVEREENSTEMMING
LG Electronics verklaart hierbij dat
dit LG-E610-product voldoet aan de
belangrijkste voorschriften en andere
relevante bepalingen van Richtlijn
1999/5/EC. U vindt een kopie van de
verklaring van overeenstemming op http://
www.lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp

Omgevingstemperaturen
Max.: 50 °C (ontladen),
   +
   +45 °C (laden)
Min: -10 °C

Opmerking: opensourcesoftware
Ga voor de bijbehorende broncode
onder GPL, LGPL, MPL en andere open
source-licenties naar http://opensource.
lge.com/
Alle genoemde licentievoorwaarden,
disclaimers en opmerkingen kunnen
samen met de broncode worden
gedownload.
Uw oude toestel wegdoen
   1 ls het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product
    A
    staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/
    EC.
   2 lektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven
    E
    met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale
    inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
   3 e correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het
    D
    milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
   4 ilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan
    W
    contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel
    waar u het product hebt gekocht.

   Batterijen wegdoen
   1 ls het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op de batterijen/
    A
    accu's van een product staat, betekent dit dat deze producten vallen onder de
    Europese Richtlijn 2006/66/EC.
   2 it symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor
    D
    kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik,
    0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
   3 lle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk
    A
    afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door
    de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
   4 e correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve
    D
    gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
   5 ilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's?
    W
    Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of
    de winkel waar u het product hebt gekocht.


10
Meer informatie over uw telefoon
Lees voordat u de telefoon gaat gebruiken eerst het volgende.
Controleer of de problemen die u hebt     Levensduur van de batterij van uw
ervaren met uw telefoon in dit gedeelte    telefoon verlengen:
worden beschreven voordat u de telefoon    • Schakel radiocommunicatie uit die u niet
terugbrengt met een serviceverzoek of      gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS
voordat u de klantenservice belt.        uit als u deze niet gebruikt.
1. Telefoongeheugen              • Verlaag de helderheid van het scherm en
                         stel een kortere time-out van het scherm
Als er minder dan 10% ruimte beschikbaar     in.
is in uw telefoongeheugen, kan uw telefoon
geen nieuwe berichten ontvangen. U dient    • Schakel automatisch synchroniseren met
uw telefoongeheugen te controleren en data,   Gmail™, Agenda, Contacten en andere
zoals applicaties of berichten, te wissen om   applicaties uit.
ruimte vrij te maken in het geheugen.     • Sommige applicaties die u hebt
                         gedownload, verkorten mogelijk de
Applicaties verwijderen:
                         levensduur van uw batterij.
1 Tik op     tabblad Applicaties 
  Opties Applicaties in de categorie    Het batterijniveau controleren:
  APPARAAT.                 • Tik op    tabblad Applicaties 
2 Als alle applicaties worden getoond,      Opties Over de telefoon in SYSTEEM
  bladert u er doorheen en kiest u de      Staat
  applicatie die u wilt verwijderen.     De batterijstatus (opladen, ontladen) en het
3 Tik op Wissen.                niveau (als percentage opgeladen) worden
                        boven aan het scherm getoond.
2. evensduur van de batterij
  L                      Controleren en instellen hoe de
  optimaliseren                batterijstroom wordt gebruikt:
U kunt de levensduur van uw batterij      • Tik op    tabblad Applicaties 
verlengen door functies uit te schakelen die   Opties Spaarstand van APPARAAT 
u niet constant op de achtergrond nodig     Accugebruik in ACCU-INFORMATIE
hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en
systeembronnen energie verbruiken.

                                               11
Meer informatie over uw telefoon
 De gebruiksduur van de batterij wordt op het  4. oordat u een open
                           V
 scherm getoond. Er wordt getoond hoeveel      source-applicatie en
 tijd is verstreken sinds de telefoon voor het   besturingssysteem installeert:
 laatst is opgeladen of, tijdens het opladen,
 de tijd die is verstreken sinds de telefoon      WAARSCHUWING
 op de batterij functioneerde. Het scherm     Als u een ander besturingssysteem
 laat zien welke applicaties of services     installeert en gebruikt dan door de
 batterijstroom gebruiken, op volgorde van    fabrikant is meegeleverd, werkt uw
 het grootste verbruik naar het kleinste     telefoon mogelijk niet goed. Bovendien
 verbruik.                    wordt uw telefoon in dat geval niet
                          gedekt door de garantie.
 3. Mappen gebruiken
 U kunt diverse applicatiepictogrammen
 in een map combineren. Als u op een          WAARSCHUWING
 basisscherm een applicatiepictogram       Download alleen applicaties van
 op een andere neerzet, worden de twee      vertrouwde bronnen, zoals Android
 pictogrammen gecombineerd.            Market™, om uw telefoon en
                          persoonlijke gegevens te beschermen.
   OPMERKING: nadat u een applicatie       Als er zich onjuist geïnstalleerde
   hebt geopend, kunt u meestal de        applicaties op uw telefoon bevinden,
   instellingen aanpassen door items te     werkt uw telefoon mogelijk niet naar
   kiezen uit het pictogram Menu boven of    behoren of kan er een ernstige fout
   onder aan het scherm.             optreden. Verwijder dergelijke applicaties
                          en alle bijbehorende data en instellingen
                          van de telefoon.
12
5. olledige reset gebruiken
  V
                            WAARSCHUWING
  (fabrieksinstellingen
  terugzetten)                  Wanneer u een volledige reset uitvoert,
                          worden alle gebruikersapplicaties, -data
Als uw telefoon niet teruggaat naar de       en uw DRM-licenties gewist. Maak
oorspronkelijke instellingen, gebruik dan     een back-up van alle belangrijke data
een volledige reset (fabrieksinstellingen     voordat u een volledige reset uitvoert.
terugzetten) om het toestel te initialiseren.
1 Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u
  de Volume omlaag-toets en de aan-      6. pplicaties openen en tussen
                          A
  uit toets tegelijkertijd ingedrukt met     applicaties schakelen
  uw linkerhand.                Multi-tasking is eenvoudig met Android
2 Als de LED op de onderkant van de       omdat u meerdere applicaties tegelijk kunt
  telefoon oplicht, houdt u de Menu-toets   uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te
  ingedrukt met uw rechterhand. U moet     sluiten om een andere te kunnen openen.
  dit direct doen, voordat het LG-logo op   U kunt verschillende applicaties tegelijk
  het scherm verschijnt. Zorg ervoor dat u   gebruiken en tussen deze applicaties
  met uw linkerhand nog steeds de Volume    schakelen. Android beheert elke applicatie,
  omlaag-toets en de aan-uittoets ingedrukt  en beëindigt en start deze wanneer dit nodig
  houdt. Laat de aan-uittoets los zodra de   is, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig
  telefoon trilt.               energie verbruiken.
3 Wanneer het LG-logo op het scherm       Terugkeren naar de lijst met recent
  verschijnt, houd dan de toetsen nog     gebruikte applicaties:
  circa 2 seconden ingedrukt en laat deze   Houd de toets Home ingedrukt.
  vervolgens tegelijkertijd los, voordat het
  LG-logo verdwijnt.              Applicaties afsluiten:
                         1 Tik op     tabblad Applicaties 
Maak minimaal een minuut geen gebruik
                           Opties Applicaties in APPARAAT 
van uw telefoon terwijl de volledige reset
                           tabblad Actief.
wordt uitgevoerd. Vervolgens kun uw
telefoon weer inschakelen.            2 Blader en tik op de gewenste applicatie
                           en tik op Stoppen om de applicatie af
                           te sluiten.

                                                 13
Meer informatie over uw telefoon
 7. C-software installeren
   P                    PC-applicatie LG PC Suite installeren
   (LG PC Suite)              De PC-applicatie LG PC Suite” kan worden
 De PC-applicatie LG PC Suite helpt u uw  gedownload van de website van LG.
 apparaat via een USB-kabel en Wi-Fi met   1 Ga naar www.lg.com en kies een land.
 een PC te verbinden. Als de verbinding   2 Ga naar Service Ondersteuning voor
 eenmaal tot stand is gebracht, kunt u     mobiele telefoons Kies het model
 de functies van het apparaat op uw PC     (LG-E610).
 gebruiken.                 3 Klik bij Downloads op PC Sync en klik
 Met uw PC-applicatie LG PC Suite       op WINDOW PC Sync Download om de
 kunt u...                   applicatie LG PC Suite te downloaden.
 • Uw media (muziek, films, afbeeldingen)  Systeemvereisten voor de PC-software
  afspelen op uw PC.            LG PC Suite
 • Multimedia naar uw apparaat sturen.    • Besturingssysteem:Windows XP 32-bits
 • Data (agenda's, contactpersonen,      (ServicePack 2), Windows Vista 32-
  favorieten) synchroniseren tussen uw    bits/64-bits, Windows 7 32-bits/64-bits
  apparaat en PC.              • CPU: 1GHz-processor of hoger 
 • Een back-up maken van de applicaties op  • Geheugen: 512 MB of meer RAM
  uw apparaat.               • Grafische kaart: Resolutie 1024 x 768,
 • De software op uw apparaat bijwerken.    32-bits kleuren of hoger
 • Een back-up van het apparaat maken en   • Vaste schijf: 100 MB of meer vrije ruimte
  herstellen.                 op de vaste schijf (afhankelijk van de
 • Multimedia op uw PC afspelen vanaf een   hoeveelheid opgeslagen data kan er meer
  ander apparaat.               ruimte nodig zijn.)
   OPMERKING: u kunt het menu Help     • Vereiste software: Geïntegreerde LG-
   in de applicatie gebruiken voor meer    stuurprogramma's
   informatie over het gebruik van uw PC-
   applicatie LG PC Suite.
14
OPMERKING: geïntegreerd LG-          9. w telefoon via USB
                          U
 stuurprogramma voor USB              synchroniseren met een
 Het geïntegreerde LG-stuurprogramma
                          computer
 voor USB is nodig om een LG-telefoon      OPMERKING: als u uw telefoon via de
 met een PC te verbinden, en wordt        USB-kabel wilt synchroniseren met uw
 automatisch geïnstalleerd bij het        PC, dient u het programma LG PC Suite
 installeren van de PC-software LG PC      te installeren op uw PC.
 Suite.                     Zie de voorgaande pagina's voor het
                         installeren van LG PC Suite.
8. w telefoon synchroniseren
  U
  met een computer               1 Tik op    tabblad Applicaties 
Data van uw toestel en PC kunnen         Opties Opslagruimte in APPARAAT
eenvoudig en handig worden            om de opslagmedia te controleren.
gesynchroniseerd met de PC-applicatie LG     (Als u bestanden wilt kopiëren van of
PC Suite. Contactpersonen, agenda's en      naar uw geheugenkaart, steek dan een
favorieten kunnen worden gesynchroniseerd.    geheugenkaart in de telefoon.)
De procedure is als volgt:           2 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan
                         op de computer.
1 Sluit het apparaat aan op de PC. (Gebruik
  een USB-kabel of Wi-Fi-verbinding.)     3 De lijst voor USB-verbindingsmodus
                         verschijnt. Selecteer de optie
2 Start het programma na het maken
                         Mediasynchronisatie (MTP).
  van de verbinding en kies het
  apparaatgedeelte uit de categorie aan de   4 Open de map van het verwijderbare
  linkerkant van het scherm.           geheugen op uw PC. U kunt de inhoud op
                         het apparaat voor massaopslag bekijken
3 Klik op [Personal information] om te
                         op uw PC en de bestanden overbrengen.
  selecteren.
                        5 Kopieer de bestanden van uw PC naar de
4 Schakel het selectievakje van de inhoud
                         stationsmap.
  die u wilt synchroniseren in en klik op de
  knop Sync.                  6 Kies de optie Alleen laden als u de
                         verbinding met de telefoon wilt verbreken.

                                                15
Meer informatie over uw telefoon
   TIP! Als u een microSD weer op uw     11. anneer het scherm niet
                          W
   telefoon wilt gebruiken, opent u de      reageert
   meldingsbalk en tikt u op Alleen     Ga als volgt te werk wanneer de telefoon
   laden.                   niet reageert op uw handelingen of als
                        het scherm niet reageert:
 De telefoon van de computer          Verwijder de batterij, plaats deze terug en
 loskoppelen:                 schakel de telefoon in.
 Open de meldingsbalk en tik op         OF
 Alleen laden om uw telefoon op veilige    Houd de Aan-uittoets/vergrendeltoets
 wijze van de computer los te koppelen.    10 seconden vast om de telefoon uit te
                        schakelen.
 10. oud de telefoon rechtop
   H
                        Als het scherm daarna nog niet reageert,
 Houd uw mobile telefoon rechtop, net als   neem dan contact op met het servicecenter.
 een gewone telefoon. De LG-E610 heeft een
 interne antenne. Zorg dat u dit deel van de
 achterzijde niet bekrast of beschadigt. Dit
 kan de werking beïnvloeden.
 Houd tijdens gesprekken of het zenden of
 ontvangen van data het onderste deel van
 de telefoon, waar de antenne zich bevindt,
 niet vast. Dit kan de gesprekskwaliteit
 nadelig beïnvloeden.
16
Onderdelen van het apparaat
Speaker                     Aan-uittoets/vergrendeltoets
                         • oor de toets ingedrukt te houden,
                          D
                          schakelt u uw telefoon in of uit.
Nabijheidssensor                 • ort indrukken om het scherm te
                          K
                          vergrendelen/ontgrendelen.
Home-toets
Hiermee keert u vanaf elk
willekeurig scherm terug naar het
basisscherm.
Terug-toets                   Menutoets
Hiermee keert u terug naar het          • ontroleren welke opties beschikbaar
                          C
vorige scherm.                   zijn.
 OPMERKING: nabijheidssensor         WAARSCHUWING
 Als u oproepen plaatst en ontvangt,  Als u een zwaar object op de telefoon
 schakelt de nabijheidssensor      plaatst of op de telefoon gaat zitten,
 automatisch de verlichting uit     kan het LCD-scherm beschadigd raken
 en vergrendelt de sensor het      en werkt het aanraakscherm mogelijk
 aanraakscherm wanneer wordt      niet meer. Bedek de nabijheidssensor
 gedetecteerd dat de telefoon bij het  niet met beschermfolie. De sensor
 oor wordt gehouden. Dit verlengt de  functioneert dan mogelijk niet meer naar
 batterijduur en voorkomt dat u het   behoren.
 scherm per ongeluk activeert tijdens
 telefoongesprekken.
                                              17
Meer informatie over uw telefoon
       Aan-uittoets/vergrendeltoets
       Aansluiting oordopjes

       Lader/USB-poort
       Microfoon

       Volumetoetsen
       • n het basisscherm: hiermee regelt u het
        I
        belvolume.
       • ijdens gesprekken: hiermee regelt u het
        T
        luidsprekervolume.
       • ijdens het afspelen van een nummer: hiermee
        T
        regelt u het volume.
        TIP! Houd beide volumetoetsen 1
        seconde ingedrukt om de functie
        QuickMemo te gebruiken.


      Flitser
                             Cameralens
                             SIM-kaartsleuf
                             Batterijklep
                             Batterij
     MicroSD-
     kaartsleuf
                             Luidspreker


18
SIM-kaart en batterij installeren        3 Plaats de batterij door de contactpunten
Voordat u uw nieuwe telefoon kunt gaan      op de telefoon en de batterij op één lijn te
verkennen, dient u deze eerst in te stellen.   brengen (1) en vervolgens de batterij naar
De SIM-kaart en accu plaatsen:          beneden te drukken tot deze vastklikt (2).
1 Om de batterijklep te verwijderen, pakt
  u de telefoon stevig vast in één hand. Til
  met de duimnagel van de andere hand de
  batterijafdekking op zoals getoond in de
  afbeelding.

                        4 Leg de batterijklep over het batterijvak
                         (1) en druk deze naar beneden tot deze
                         vastklikt (2).
2 Schuif de SIM-kaart in de sleuf. Zorg dat
 de SIM-kaart met het contactpunt naar
 beneden is geplaatst.
                                                 19
Meer informatie over uw telefoon
 De telefoon opladen              Een microSD plaatsen:
 De opladeraansluiting bevindt zich aan de   Plaats de geheugenkaart in de sleuf. Plaats
 onderkant van de telefoon. Sluit de oplader  het goudkleurige contactpunt naar onderen.
 op de telefoon en op een stopcontact aan.   De microSD veilig verwijderen:
                         Tik op   tabblad Applicaties Opties
                         Opslagruimte in APPARAAT MicroSD
                         ontkoppelen OK.
   OPMERKING: laad de batterij de
   eerste keer volledig op; dit verbetert de
   levensduur van de batterij.
                         OPMERKING:
                         • Gebruik alleen compatibele
   OPMERKING: open de batterijklep niet      geheugenkaarten in de telefoon. Als
   tijdens het laden van uw telefoon.       u niet-compatibele kaarten gebruikt,
                          kunnen de kaart, de data op de kaart
 De geheugenkaart gebruiken            en de telefoon zelf beschadigd raken.
 De telefoon ondersteunt het gebruik       • Doordat het apparaat gebruikmaakt
 van microSDTM-en microSDHCTM-           van het FAT32-bestandssysteem,
 geheugenkaarten met een capaciteit van      mogen bestanden maximaal 4 GB
 maximaal 32 GB. Deze geheugenkaarten zijn     groot zijn.
 speciaal ontworpen voor mobiele telefoons
 en andere kleine apparaten, en zijn ideaal
 voor de opslag van mediabestanden zoals
 muziek, programma's, video's en foto's op
 uw telefoon.
20
5 Als u een ontgrendelingspatroon hebt
    WAARSCHUWING               ingesteld, voer dan het desbetreffende
 Plaats of verwijder de microSD niet      patroon in en kies Alles wissen.
 wanneer de telefoon is ingeschakeld.
 Hierdoor kunnen de microSD en uw       OPMERKING: als er inhoud op uw
 telefoon beschadigd raken en kunnen      microSD stond, kan de mappenstructuur
 ook de data die zijn opgeslagen op de     na het formatteren van de microSD
 microSD beschadigd raken.           afwijken omdat alle bestanden worden
                        gewist.
De microSD formatteren:
De microSD is mogelijk al geformatteerd.    Het scherm vergrendelen en
Als dit niet het geval is, moet u de microSD  ontgrendelen
formatteren voordat u deze kunt gebruiken.
                        Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt,
 OPMERKING: alle bestanden op de       wordt het scherm automatisch uitgeschakeld
 microSD-kaart worden gewist op het      en vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat u
 moment dat u de deze formatteert.      door tikken per ongeluk een functie activeert
                        en bespaart u batterijstroom.
1 Tik op  om de applicatielijst te      Als u de LG-E610 niet gebruikt, kunt
 openen.                   u de telefoon vergrendelen door op de
2 Blader naar en tik op Opties        Aan-uittoets/vergrendeltoets        te
 Opslagruimte in APPARAAT.          drukken.
3 Tik op MicroSD ontkoppelen en tik op     Als er nog programma's worden uitgevoerd
 OK om te bevestigen.             wanneer u het scherm vergrendelt, worden
                        deze in de vergrendelde modus mogelijk nog
4 Tik op MicroSD wissen MicroSD       steeds uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om
 wissen Alles wissen en bevestig uw     alle programma's af te sluiten voordat u de
 keuze.                    vergrendelde modus inschakelt om onnodige
                        kosten voor bijvoorbeeld gesprekken,
                        webtoegang en datacommunicatie te
                        voorkomen.


                                                21
Meer informatie over uw telefoon
 Druk op de aan-uittoets/vergrendeltoets     Een ontgrendelingspatroon instellen
      om de telefoon uit de slaapstand    1 Tik in het basisscherm op     om de
 te halen. Het vergrendelingsscherm         applicatielijst te openen. Kies Opties 
 wordt getoond. Tik op en verschuif het       Scherm vergrendelen Kies scherm
 vergrendelscherm in willekeurige richting om    slot Patroon.
 het basisscherm te ontgrendelen. Het laatste   2 Bekijk de instructies op het scherm en de
 scherm dat u hebt bekeken, wordt geopend.      voorbeeldpatronen en kies Volgende.
   TIP! Als het scherm is uitgeschakeld,     3 Teken een patroon door uw vinger
   kunt u ook op de Home-toets drukken       te slepen en minstens 4 stippen te
   om de telefoon uit de slaapstand te       verbinden.
   halen.                    4 Kies Doorgaan.
                          5 Teken het patroon opnieuw om te
                           bevestigen.
 Het vergrendelscherm beveiligen
                          6 Kies Bevestigen.
 U kunt het aanraakscherm vergrendelen
 door de schermvergrendeling te activeren.    Een PIN-code voor ontgrendeling
 U moet dan steeds de ontgrendelingscode     instellen
 invoeren wanneer u de telefoon inschakelt of   1 Tik in het basisscherm op     om de
 het aanraakscherm ontgrendelt.           applicatielijst te openen. Kies Opties 
 • LG is niet verantwoordelijk voor het verlies   Scherm vergrendelen Kies scherm
  van beveiligingscodes of persoonlijke       slot PIN.
  informatie, of andere schade die wordt     2 Voer een nieuwe PIN-code in (numeriek)
  veroorzaakt door illegale software.        en kies Doorgaan.
 Ontgrendelen door te schuiven          3 Voer de PIN-code opnieuw in en kies OK.
 1 Tik in het basisscherm op     om de    Een ontgrendelingswachtwoord instellen
   applicatielijst te openen. Kies Opties    1 Tik in het basisscherm op     om de
   Scherm vergrendelen Kies scherm        applicatielijst te openen. Kies Opties 
   slot Schuiven.                 Scherm vergrendelen Kies scherm
 2 Veeg over het scherm om het scherm te       slot Wachtwoord.
   ontgrendelen.                 2 Voer een nieuw wachtwoord in
                           (alfanumeriek) en kies Doorgaan.
22
3 Voer de PIN-code opnieuw in en kies OK.   Als u uw PIN of wachtwoord bent
                       vergeten: als u uw PIN of wachtwoord
 OPMERKING:                  bent vergeten, moet u een volledige reset
 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik     uitvoeren.
 van een ontgrendelingspatroon.
 Het is van groot belang dat u het
 ontgrendelingspatroon dat u instelt,
 onthoudt. Als u vijf keer een onjuist
 patroon invoert, hebt u geen toegang
 meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer
 proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN
 of wachtwoord in te voeren. Als u deze
 vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u
 het na 30 seconden opnieuw proberen.

Ga als volgt te werk als u uw
ontgrendelingspatroon bent vergeten:
Als u zich op de telefoon bij uw Google-
account hebt aangemeld, maar vijf keer
een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u
op de knop Patroon vergeten. (Als u de
back-up PIN vooraf instelt, kunt u de back-
up PIN-code gebruiken om het patroon te
ontgrendelen.) pagina 22) Vervolgens
moet u zich aanmelden bij uw Google-
account om de telefoon te ontgrendelen.
Als u geen Google-account op de telefoon
hebt gemaakt of de aanmeldingsgegevens
bent vergeten, moet u een volledige reset
uitvoeren.


                                             23
Het beginscherm
 Tips voor het aanraakscherm           Basisscherm
 Hier volgt een aantal tips over hoe u door uw  U veegt gewoon met uw vinger naar links
 telefoon kunt navigeren.            of rechts om de panelen te bekijken. U kunt
 Tikken – tik op een menu dat of optie die    elk scherm aanpassen met applicaties,
 u wilt kiezen of op een applicatie die u wilt  downloads, widgets en achtergronden.
 openen.
                          OPMERKING: bepaalde
 Tikken en vasthouden – houd uw vinger       schermafbeeldingen kunnen anders zijn
 langer op een optiemenu om dat te openen     afhankelijk van uw telefoonprovider.
 of op pak een object om dat te verplaatsen.
 Slepen – sleep over het aanraakscherm      Op uw basisscherm kunt u sneltoetsen
 om door een lijst te bladeren of langzaam te  onder aan het scherm tonen. Met de
 verplaatsen.                  sneltoetsen hebt u met één aanraking
 Bladeren – blader over het aanraakscherm    toegang tot uw meest gebruikte functies.
 door snel te slepen en los te laten om door     Tik op het pictogram Telefoon om het
 een lijst te bladeren of snel te verplaatsen.  toetsenblok te openen en een oproep te
                         plaatsen.
   OPMERKING:
                           Tik op het pictogram Berichten om het
   • ik op het midden van een pictogram
    T
                         berichtenmenu te openen. Hier kunt u een
    om een item te kiezen.
                         nieuw bericht opstellen.
   • hoeft niet hard te drukken; het
    U
                           Tik op het pictogram Contacten om uw
    aanraakscherm is gevoelig genoeg
                         contacten te openen.
    om een lichte maar vaste druk te
    detecteren.                  Tik op het pictogram Applicaties
                         onder aan het scherm. Al uw geïnstalleerde
   • aak de gewenste optie met een
    R
                         applicaties worden getoond. Om een
    vingertop aan. Zorg dat u niet op
                         applicatie te openen, tikt u op het
    andere opties tikt.
                         betreffende pictogram in de lijst applicaties.
24
Het basisscherm personaliseren        Panelen aan het basisscherm
U kunt het basisscherm aanpassen       toevoegen of eruit verwijderen
door Applicaties, Downloads, Widgets of    U kunt panelen aan het basisscherm
Achtergronden toe te voegen. Vergemakkelijk  toevoegen of eruit verwijderen om widgets
het gebruik van de telefoon door uw      volgens uw voorkeuren en behoeften te
favoriete widgets toe te voegen aan het    ordenen.
beginscherm.                 1 Plaats twee vingers op het scherm
1 Basisscherm .                en knijp ze naar elkaar toe om naar
  Of                      de Bewerkmodus te schakelen. U
  Tik op het lege gedeelte van het       kunt vervolgens panelen toevoegen,
  basisscherm en houd het vast om naar     verwijderen of de volgorde wijzigen.
  de modus voor bewerken te gaan.
2 De verschillende panelen van het      Terugkeren naar recent gebruikte
  basisscherm en items in Applicaties,    applicaties
  Downloads, Widgets of Achtergronden    1 Houd de Home-toets ingedrukt. Op het
  worden in het scherm Bewerkmodus       scherm wordt nu een pop-upvenster
  getoond.                   getoond met pictogrammen van
3 Blader naar links of rechts naar het     applicaties die u onlangs hebt gebruikt.
  gewenste paneel. Tik op een item en    2 Tik op een pictogram om de bijbehorende
  houd het vast om het naar de locatie van   applicatie te openen. Of tik op de Terug-
  het gewenste paneel te slepen.        toets om terug te keren naar de huidige
                        applicatie.
Een item verwijderen van het
basisscherm:
• Basisscherm houd het pictogram vast
 dat u wilt verwijderen sleep het naar .

 TIP! Als u een applicatiepictogram uit
 het menu Applicaties wilt toevoegen, tikt
 u op de gewenste applicatie en houdt u
 deze ingedrukt.


                                              25
Your Home screen
 Meldingsbalk                      beheren. Hier kunt u bijvoorbeeld geluiden,
 De meldingsbalk bevindt zich boven aan uw        Wi-Fi, Bluetooth, Flightmode, Accounts
 scherm.                         en synchronisatie, Auto-rotate scherm,
                             Helderheid, Datatoegang aan, GPS, NFC en
                             Wi-Fi-tethering controleren en beheren.
                             De statusbalk tonen
                             Op de statusbalk worden telefoongegevens
                             als pictogrammen getoond, bijvoorbeeld
                             signaalsterkte, nieuwe berichten, levensduur
                             van de batterij en actieve Bluetooth- en
   QuickMemo Geluid/
       Trillen/Stil
               Wi-Fi  Bluetooth Bewerken  dataverbindingen.

 Het meldingenpaneel aanpassen              In onderstaande tabel staan de betekenissen
 U kunt het meldingenpaneel naar eigen          van de pictogrammen die u op de statusbalk
 wens aanpassen.                     kunt zien.
 Items op het meldingenpaneel opnieuw
                             Pictogram Omschrijving
 ordenen
 Tik op . U kunt vervolgens de items op               Geen SIM-kaart
 het meldingenpaneel controleren en opnieuw
 ordenen.                              Geen signaal
 Meer meldingsinstellingen tonen                  Flightmode
 Tik op   .
                                   Verbonden met een Wi-Fi-
 U kunt items op het meldingenpaneel                netwerk
 toevoegen en verwijderen, zoals
 Geluidsprofiel, Wi-Fi, Bluetooth, Flightmode,           Spaarstand is ingeschakeld
 enzovoort.
 Tik op en verschuif de meldingsbalk met              Bekabelde headset
 uw vinger.                             Actieve oproep
 Tik op      om de meldingen te

26
Pictogram Omschrijving          Pictogram Omschrijving
     Oproep in wacht              GPS zoekt verbinding

     Luidspreker                Locatiedata ontvangen van GPS

     Microfoon van telefoon is uit       Data wordt gesynchroniseerd

     Gemiste oproep              Nieuw Gmail-bericht

     Bluetooth is aan             Nieuw Google Talk-bericht

     Systeemwaarschuwing            Nieuw bericht

     Alarm is ingesteld            Nummer wordt afgespeeld

     Nieuwe voicemail             FM-radio ingeschakeld op de
                          achtergrond
     Belsignaal is uit             USB-tethering is actief
     NFC is aan                Draagbare Wi-Fi-hotspot is
                          actief
     Trilfunctie
                          Zowel USB-tethering als
     Batterij volledig opgeladen        Draagbare hotspot zijn actief
     Batterij wordt opgeladen     OPMERKING: de pictogrammen op het
     Telefoon is met PC verbonden   scherm kunnen afwijken, afhankelijk van
     via een USB-kabel        uw regio of serviceprovider.

     Data downloaden
     Data uploaden


                                          27
Your Home screen
 Schermtoetsenbord                Tekens met accenten invoeren
 U kunt tekst invoeren met behulp van het    Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal
 schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord    kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse
 wordt automatisch op het scherm getoond     tekens invoeren (bijvoorbeeld á).
 wanneer u tekst moet invoeren. Als u het    Als u bijvoorbeeld á wilt invoeren,
 toetsenbord handmatig wilt tonen, tik dan    houd dan de toets a ingedrukt tot de
 gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt    inzoomtoets groter wordt en tekens uit
 invoeren.                    verschillende talen worden getoond.
 Het toetsenbord gebruiken en tekst       Kies vervolgens het gewenste speciale
 invoeren                    teken.
    Tik eenmaal hierop om de volgende
 letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal
 of houd vast om van alle letters hoofdletters
 te maken.
      Tik hierop om te wisselen tussen
 het numerieke toetsenbord en het
 symbolentoetsenbord. U kunt dit tabblad ook
 ingedrukt houden om het instellingenmenu
 te bekijken.
      Tik hierop om een spatie in te
 voeren.
    Tik hierop om een nieuwe regel in het
 berichtveld te maken.
    Tik hierop om het vorige teken te
 wissen.
28
Google-account instellen
Wanneer u de telefoon voor het eerst
inschakelt, is het handig om het netwerk te
activeren, zodat u zich kunt aanmelden bij
uw Google-account en kunt aangeven hoe u
bepaalde services van Google wilt gebruiken.
Uw Google-account instellen:
• Meld u bij een Google-account aan op het
 instellingenscherm dat wordt getoond.
	 OF
• Tik op    tabblad Applicaties kies
 een Google-applicatie zoals Gmail kies
 Nieuw om een nieuw account te maken.
Als u een Google-account hebt, tik dan
op Bestaand, voer uw e-mailadres en
wachtwoord in en tik vervolgens op
Aanmelden.
Nadat u het Google-account op de
telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon
automatisch gesynchroniseerd met uw
Google-account op internet.
Uw contacten, Gmail-berichten,
agendagebeurtenissen en andere informatie
uit deze applicaties en services op het web
worden gesynchroniseerd met uw telefoon.
(Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-
instellingen.)
Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u
Gmail™ en andere Google-services op uw
telefoon gebruiken.                        29
Verbinden met netwerken en apparaten
   Wi-Fi                      2 Stel Wi-Fi in op AAN om Wi-Fi in
   Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding   te schakelen en het scannen naar
   gebruiken binnen het dekkingsgebied van      beschikbare Wi-Fi-netwerken te starten.
   het draadloze toegangspunt (AP). Met WiFi    3 Tik nogmaals op het menu Wi-Fi om een
   kunt u gebruikmaken van draadloos internet     lijst met en bereikbare Wi-Fi-netwerken
   zonder extra kosten.                te bekijken.
   Verbinding maken met Wi-Fi-            • Beveiligde netwerken
   netwerken                       worden aangegeven met een
                              vergrendelingspictogram.
   Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken,
   hebt u toegang nodig tot een draadloos      4 Tik op een netwerk om er verbinding mee
   toegangspunt of een hotspot. Sommige       te maken.
   toegangspunten zijn openbaar toegankelijk.     • Als het een onbeveiligd netwerk betreft,
   U kunt hiermee gewoon verbinding maken.        wordt u gevraagd te bevestigen dat u
   Andere toegangspunten zijn verborgen         verbinding wilt maken met dit netwerk
   of worden beveiligd. U moet uw telefoon        door op Verbinden te tikken.
   configureren om verbinding te kunnen        • Als het netwerk is beveiligd, wordt u
   maken met dergelijke toegangspunten.         gevraagd een wachtwoord of andere
   Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet         aanmeldingsgegevens in te voeren.
   gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken      (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor
   van de batterij.                   meer informatie.)
                           5 De statusbalk geeft een pictogram weer
    OPMERKING: als u zich buiten de Wi-Fi-
                            dat de Wi-Fi-status aangeven.
    zone bevindt of Wi-Fi op Uit zet, worden
    er mogelijk extra kosten in rekening      Bluetooth
    gebracht door uw mobiele provider voor     U kunt data zenden met Bluetooth door
    het gebruik van mobiele data.         een applicatie voor het zenden van data
                           te starten, en niet vanuit het Bluetooth-
   Wi-Fi inschakelen en verbinding maken      menu, zoals bij de meeste andere mobiele
   met een Wi-Fi-netwerk              telefoons.
   1 Tik op   tabblad Applicaties 
    Opties Wi-Fi in DRAADLOOS ENN
    NETWEKREN
30
op Zichtbaar en tik nogmaals op Zoek
 OPMERKING:
                          apparaten.
 • LG is niet verantwoordelijk voor het
                         3 Kies het apparaat waarmee u de
  verlies, onderscheppen of misbruik
                          koppeling tot stand wilt brengen in de
  van gegevens die worden verzonden
                          lijst.
  of ontvangen via de Bluetooth-functie.
                         Als het koppelen is gelukt, wordt uw
 • Zorg er altijd voor dat u data deelt en
                         apparaat met het apparaat verbonden.
  ontvangt met apparaten die vertrouwd
  en goed beveiligd zijn. Als er obstakels   OPMERKING: sommige apparaten,
  zijn tussen de apparaten, kan de       vooral headsets of handsfree autokits,
  afstand tussen de apparaten worden      hebben mogelijk een vaste PIN-code
  verkort.                   voor Bluetooth, bijvoorbeeld 0000. Als
 • Sommige apparaten, vooral apparaten      het andere apparaat een PIN-code heeft,
  die niet zijn getest of goedgekeurd      moet u deze invoeren.
  door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet
  compatibel met uw apparaat.         Data verzenden met de draadloze
                         Bluetooth-functie
Bluetooth inschakelen en uw telefoon       1 Kies een bestand of item, zoals een
koppelen aan een Bluetooth-apparaat         contactpersoon, een agendagebeurtenis,
U moet uw apparaat eerst aan een ander       een memo of een mediabestand uit een
apparaat koppelen voordat u verbinding met     geschikte applicatie of uit Downloads.
dat apparaat kunt maken.             2 Selecteer een optie voor het verzenden
1 Tik op    tabblad Applicaties        van data via Bluetooth.
  Opties Stel Bluetooth in op AAN in
  DRAADLOOS ENN NETWEKREN            OPMERKING: de methode voor het
2 Tik nogmaals op het menu Bluetooth.       kiezen van een optie kan per datatype
  De telefoon scant en toont de ID's van     afwijken.
  alle beschikbare en bereikbare Bluetooth-
  apparaten. Als het apparaat dat u wilt    3 Zoek een Bluetooth-apparaat en maak
  koppelen niet in de lijst staat, controleer   een koppeling.
  dan of het doelapparaat in ingesteld

                                               31
Verbinden met netwerken en apparaten
 Data ontvangen met de draadloze       en draagbare hotspots, waaronder
 Bluetooth-functie              ondersteunde besturingssystemen en andere
 1 1 Tik op    tabblad Applicaties    informatie.
   Opties Stel Bluetooth in op Aan    Instellingen voor Wi-Fi-tethering wijzigen:
       en schakel vervolgens het     • Tik op    tabblad Applicaties 
   selectievakje naast uw toestel in.     Opties Meer in DRAADLOOS ENN
                         NETWEKREN Wi-Fi Tethering Kies de
   OPMERKING: tik op      Maak het
                         opties die u wilt aanpassen.
   apparaat zichtbaar als u wilt kiezen
   hoelang uw toestel zichtbaar is.      TIP! Als uw computer Windows 7 of een
                        recente Linux-distributie (bijvoorbeeld
 2 Kies Koppelen om te bevestigen dat u    Ubuntu) als besturingssysteem heeft,
  data van het apparaat wilt ontvangen.    hoeft u uw computer waarschijnlijk
                        niet voor te bereiden voor tethering.
 De dataverbinding van uw           Als u echter een oudere Windows-
 telefoon delen                versie of een ander besturingssysteem
 USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspot   gebruikt, moet u uw computer mogelijk
 zijn fantastische functies wanneer er geen  voorbereiden om een netwerkverbinding
 draadloze verbindingen beschikbaar zijn.   via USB tot stand te kunnen brengen.
 U kunt de mobiele dataverbinding van uw    Bezoek http://www.android.com/tether
 telefoon delen met één computer via een    voor de meest actuele informatie
 USB-kabel (USB-tethering). U kunt tevens   over welke besturingssystemen USB-
 de mobiele dataverbinding van uw telefoon   tethering ondersteunen en hoe u deze
 delen met meerdere apparaten tegelijk,    moet configureren.
 door van uw telefoon een draagbare Wi-Fi-
 hotspot te maken.
 Wanneer uw telefoon de dataverbinding
 deelt wordt een pictogram in de statusbalk
 en als een actieve melding in de
 meldingsbalk getoond.
 Bezoek http://www.android.com/tether
 voor de laatste informatie over tethering
32
Uw draagbare hotspot hernoemen of         in het menu Beveiliging instellen om
beveiligen                    de beveiliging van het Wi-Fi-netwerk
U kunt de Wi-Fi-netwerknaam (SSID) van      ongedaan te maken.
uw telefoon wijzigen en het Wi-Fi-netwerk   5 Tik op Opslaan.
beveiligen.
1 Tik in het basisscherm op    tabblad  LET OP!
  Applicaties Opties            Als u Open instelt als beveiligingsoptie,
2 Tik op Meer in DRAADLOOS ENN         kunt u niet voorkomen dat anderen
  NETWEKREN en kies Wi-Fi Tethering.     zonder toestemming gebruik kunnen
                        maken van onlineservices en krijgt u
3 Zorg dat het selectievakje Wi-Fi
                        mogelijk te maken met extra kosten.
  Tethering is ingeschakeld.
                        Om onbevoegd gebruik te voorkomen,
4 Tik op Wi-Fi-hotspot configureren.      raden wij aan de beveiligingsoptie
  • Het dialoogvenster Wi-Fi-hotspot     ingeschakeld te laten.
   configureren wordt geopend.
  • U kunt de netwerk-SSID (netwerknaam)
                       Wi-Fi Cast gebruiken
   die andere computers zien bij het
   zoeken naar Wi-Fi-netwerken, wijzigen.  U kunt uw muziek, foto's en video's delen
                       met gebruikers van een Android-telefoon die
  • U kunt ook tikken op het menu
                       met hetzelfde Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk
   Beveiliging om het netwerk te
                       zijn verbonden.
   configureren met WPA2-beveiliging (Wi-
   Fi Protected Access 2) met een vooraf  Controleer vooraf of de gebruikers zijn
   gedeelde sleutel (preshared key, PSK).  verbonden met uw Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-
                       netwerk.
  • Als u op de beveiligingsoptie WPA2
   PSK tikt, wordt een wachtwoordveld    1 Tik op    tabblad Applicaties 
   toegevoegd aan het dialoogvenster      Opties Meer in DRAADLOOS ENN
   Wi-Fi-hotspot configureren. Als u      NETWEKREN Wi-Fi Direct
   een wachtwoord invoert, moet u dat    2 Schakel het selectievakje Wi-Fi Direct in.
   wachtwoord steeds invoeren wanneer    3 Kies een apparaat in de lijst om mee te
   u vanaf een computer of een ander      verbinden.
   apparaat verbinding maakt met de     4 Tik op Verbinden.
   hotspot van de telefoon. U kunt Open
                                               33
Verbinden met netwerken en apparaten
 Wi-Fi Direct inschakelen om te          OPMERKING: als uw telefoon
 delen via SmartShare               groepseigenaar wordt, verbruikt deze
 Wi-Fi Direct scant automatisch Wi-Fi Direct-   meer batterijstroom dan wanneer uw
 apparaten binnen bereik. De gevonden       telefoon een client is. Met Wi-Fi Direct
 apparaten worden in volgorde getoond. U     maakt uw telefoon geen verbinding met
 kunt een apparaat kiezen om multimedia-     internet. Mogelijk worden er extra kosten
 bestanden mee te delen via SmartShare.      in rekening gebracht als er verbinding
                          wordt gemaakt met en gebruik wordt
   OPMERKING: Wi-Fi Direct kan niet       gemaakt van onlineservices. Vraag uw
   worden ingeschakeld tijdens het gebruik    netwerkprovider naar de tarieven.
   van andere Wi-Fi-functies.

 1 Tik op    tabblad Applicaties     SmartShare gebruiken
   Opties Meer in DRAADLOOS ENN       U kunt met uw telefoon bestanden met
   NETWEKREN Wi-Fi Direct          media-inhoud in het netwerk delen met
 2 Kies een apparaat in de lijst om mee te   andere spelers.
   verbinden.                 1 Tik op    en kies vervolgens SmartShare
 GROEP MAKEN – hiermee activeert u de         .
 modus voor groepseigenaren waarmee        • Uw toestel moet met een Wi-Fi-netwerk
 verouderde Wi-Fi-apparaten verbinding        zijn verbonden. Als dit niet het geval is,
 kunnen maken door uw telefoon te scannen.      wordt een nieuw venster voor de Wi-Fi-
 In dat geval geeft u het wachtwoord op zoals    verbinding getoond.
 ingesteld in Wachtwoord.            2 Van: stel een bibliotheek in om een
                          inhoudslijst te bekijken.
                          • Als er eerder een apparaat verbonden
                           was, wordt de inhoudslijst van dit
                           apparaat getoond.
34
3 Naar: stel een speler in om de       6 Schakel DMS in het menu Opties in.
 inhoudsbestanden af te spelen.        • Zichtbaar: hiermee kan uw telefoon
 • U kunt de bestanden alleen afspelen op    worden gevonden tussen andere DLNA-
  ondersteunde apparaten, zoals een pc     toestellen.
  of tv die DLNA ondersteunt.         • Apparaatnaam: hiermee stelt u de
 • Tik op   om nogmaals te zoeken naar     naam in die en het pictogram dat wordt
  beschikbare toestellen.            getoond op andere apparaten.
4 Kies een inhoudsbestand dat u wilt      • Aanvraag altijd accepteren: hiermee
 afspelen uit de inhoudslijst.          worden aanvragen van andere
 • Tik op een inhoudsbestand en houd       apparaten om inhoudsbestanden te
  het vast om het bestand af te spelen of    delen, automatisch geaccepteerd.
  informatie te bekijken.           • Ontvang bestanden: hiermee kunnen
 • Tik op de menuknop om af te spelen, te    andere apparaten bestanden uploaden
  uploaden/downloaden, in te stellen en     naar uw telefoon.
  Help te bekijken.              • MIJN GEDEELDE INHOUD: hiermee
5 Upload/download inhoudsbestanden naar/     kunt u het type mediabestand instellen
 van de inhoudslijst.              dat u wilt delen.
 • U kunt de inhoudsbestanden die zijn
  opgeslagen op uw telefoon, uploaden
  naar andere apparaten.
 • U kunt de inhoudsbestanden die zijn
  opgeslagen in een externe bibliotheek,
  downloaden naar uw telefoon.
 • Bekijk de voortgang van het
  downloaden/uploaden in de
  meldingsbalk.
 • De geüploade of gedownloade
  inhoudsbestanden worden opgeslagen
  in de map SmartShare.


                                              35
Verbinden met netwerken en apparaten
                        naar het toestel kopiëren en kunt u het PC-
   OPMERKING:
                        softwareprogramma (LG PC Suite) gebruiken.
   • DMS (Digital Media Server) maakt
    het mogelijk inhoudsbestanden op    Uw telefoon synchroniseren met uw
    uw telefoon te delen met andere     computer
    apparaten die met hetzelfde netwerk   Als u uw telefoon via de USB-kabel wilt
    zijn verbonden. Met de DMC-functie   synchroniseren met uw PC, dient u de PC-
    (Digital Media Controller) kunt u    software (LG PC Suite) te installeren op uw
    inhoudsbestanden op andere digitale   PC. Download het programma van de LG-
    apparaten bekijken en ze regelen    website (www.lg.com).
    (afspelen/stoppen). Met de DMP     1 Gebruik de USB-kabel om de telefoon
    (Digital Media Player) kunt u op      op de computer aan te sluiten. Kies LG
    uw telefoon ook inhoudsbestanden      software in de lijst USB-verbindingstype.
    afspelen die op andere apparaten zijn  2 Voer het programma LG PC Suite uit
    opgeslagen.                op de PC. Raadpleeg de Help van de
   • U kunt alleen inhoudsbestanden       PC-software (LG PC Suite) voor meer
    afspelen in de indelingen die worden    informatie.
    ondersteund door een DMR. Sommige     OPMERKING: het geïntegreerde USB-
    inhoudsbestanden kunnen mogelijk     stuurprogramma is vereist om een
    niet worden afgespeeld, afhankelijk    LG-toestel met een PC te verbinden.
    van de DMR.                Het stuurprogramma wordt automatisch
   • De functie voor uploaden of        geïnstalleerd wanneer u de LG PC
    downloaden wordt mogelijk niet      Suite PC-software installeert.
    ondersteund, afhankelijk van de DMR.
                        Muziek, foto's en video's synchroniseren
 PC-verbindingen met een PC-         met de USB-modus voor massaopslag
 datakabel                  1 Sluit de LG-E610 met een USB-kabel aan
                         op een PC.
 Leer het toestel met een PC-datakabel in
 de USB-verbindingsmodus te verbinden     2 Als u geen stuurprogramma voor
 met een PC. Wanneer u het toestel met     het LG Android-platform op uw
 een PC verbindt, kunt u data direct van en   computer hebt geïnstalleerd, moet u de

36
instellingen handmatig wijzigen. Kies     • Voor het synchroniseren met Windows
 Systeeminstellingen. Connectiviteit     Media Player gelden de volgende
  USB Verbindingstype en kies         vereisten.
 vervolgens Mediasynchronisatie (MTP).
                            Items         Vereiste
3 U kunt de inhoud voor massaopslag
 op uw PC bekijken en de bestanden                  Microsoft Windows
 overbrengen.                  Besturingssysteem   XP SP2, Vista of
                                    hoger
 OPMERKING: als u het stuurprogramma
 voor het LG Android-platform hebt         Versie Windows   Windows Media
 geïnstalleerd, verschijnt er direct een        Media     Player 10 of hoger
 pop-upvenster met de melding USB-
 opslag aanzetten.               • Wanneer de versie van Windows Media
                         Player 9 of lager is, moet u versie 10 of
                         hoger van het programma installeren.
Synchroniseren met Windows Media
Player
Zorg dat Windows Media Player op uw PC is
geïnstalleerd.
1 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan
  op een PC waarop Windows Media Player
  is geïnstalleerd.
2 Kies de optie Mediasynchronisatie
  (MTP). Als het toestel is verbonden, wordt
  op de PC een pop-upvenster getoond.
3 Open Windows Media Player om
  muziekbestanden te synchroniseren.
4 Bewerk of typ de naam van het toestel in
  het pop-upvenster (indien nodig).
5 Kies de gewenste muziekbestanden en
  sleep deze naar de synchronisatielijst.
6 Start de synchronisatie.
                                               37
Oproepen
 Een oproep plaatsen              een inkomende oproep te Weigeren.
 1 Tik op om het toetsenblok te openen.     Houd het pictogram Snel bericht vast en
 2 Voer het nummer in met het toetsenblok.   sleep dit naar boven als u een snel bericht
  Tik op   om een cijfer te wissen.     wilt verzenden.
 3 Tik op     om een oproep te        TIP! Snel bericht
  plaatsen.
                          Met deze functie kunt u snel een bericht
 4 Tik op het pictogram Ophangen         verzenden. Dit is handig wanneer u
  om een oproep te beëindigen.          tijdens een vergadering het bericht moet
   TIP! Als u een + wilt invoeren voor een   beantwoorden.
   internationale oproep, tik dan op   en
   houd deze toets ingedrukt.         Het gespreksvolume aanpassen
                         U kunt tijdens een gesprek het volume
                         aanpassen door op de toets Volume
 Uw contacten bellen
                         omhoog/omlaag aan de linkerkant van uw
 1   Tik hierop om uw lijst met contacten  telefoon te drukken.
  te openen.
 2 Blader door de contactenlijst of voer de   Een tweede oproep plaatsen
  eerste paar letters in van het contact dat  1 Tik tijdens uw eerste oproep op Menu 
  u wilt bellen door op Contact zoeken      Oproep toevoegen en kies het nummer.
  te tikken.                   U kunt ook naar een lijst met onlangs
 3 Tik in de lijst op het contact dat u wilt   gekozen nummers gaan door op te
  bellen.                    tikken of contacten zoeken door op
                          te tikken en het nummer te kiezen dat u
 Een oproep beantwoorden of            wilt bellen.
 weigeren                    2 Tik op    om de oproep te plaatsen.
 Wanneer u een oproep ontvangt wanneer uw 3 Beide oproepen worden op het
 toestel is vergrendeld, houdt u het pictogram  oproepscherm getoond. Het eerste
   vast en sleept u dit om de inkomende     gesprek wordt vergrendeld en in de
 oproep te Antwood.                wachtstand gezet.
 Houd het pictogram    vast en sleep dit om

38
4 Tik op het getoonde getal om tussen     Oproepinstellingen
 de oproepen te schakelen. Of tik op     U kunt oproepinstellingen voor de telefoon
 Samenvoegen om een groepsgesprek       configureren, zoals het doorschakelen van
 tot stand te brengen.            oproepen en andere speciale services van
5 Als u een actief gesprek wilt beëindigen,  uw provider.
 tikt u op Ophangen of drukt u op de     1 Tik in het basisscherm op .
 toets Home en schuift u de meldingsbalk   2 Tik op Menu.
 omlaag en kiest u het pictogram Oproep
 beëindigen .                 3 Tik op Oproepinstellingen en kies de
                         opties die u wilt aanpassen.
 OPMERKING: voor elk gesprek worden      Vaste nummers – om de functie in te
 kosten in rekening gebracht.         schakelen waarbij u met deze telefoon alleen
                        naar een door uzelf samengestelde lijst
                        nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de
Oproeplogboeken tonen             PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw
Tik in het basisscherm op    en kies het  provider. Alleen nummers die in de lijst zijn
tabblad Oproepinfo .              opgenomen, kunnen met de telefoon worden
Hier kunt u een volledige lijst met      gebeld.
alle gekozen, ontvangen en gemiste       Voicemail service – hiermee kunt u de
spraakoproepen bekijken.            voicemailservice van uw provider kiezen.
                        Voicemail instellingen – als u de
 TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven    voicemailservice van uw provider gebruikt,
 in de oproepgeschiedenis tikt, worden    kunt u met deze optie het telefoonnummer
 de datum, het tijdstip en de duur van de   invoeren dat u gebruikt voor het beluisteren
 oproep weergegeven.             en beheren van uw voicemail.
                        Bewaar onbekende nummers – om
 TIP! Tik op de Menu-toets en tik op     onbekende nummers aan contacten toe te
 Alles wissen om alle opgeslagen items    voegen na een oproep.
 te wissen.
                                                39
Oproepen
 Oproep afwijzen – hiermee kunt u de       Overige oproepinstellingen – hier kunt u
 functie voor het weigeren van oproepen     de volgende instellingen wijzigen:
 instellen. Kies uit Uitgeschakeld, Weiger    	Beller-ID: geef op of u wilt dat uw
 oproepen op lijst of Alles afwijzen.       nummer wordt weergegeven wanneer u
 Snel bericht – wanneer u een inkomende      iemand belt.
 oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie  	Wisselgesprek – als Wisselgesprek
 snel een bericht verzenden. Dit is handig     is geactiveerd, krijgt u een melding
 wanneer u tijdens een vergadering een       van een inkomende oproep wanneer u
 oproep moet weigeren.               aan het bellen bent (afhankelijk van uw
 Oproep doorschakelen - geef op wanneer      netwerkprovider).
 u oproepen wilt doorschakelen: altijd,
 wanneer de lijn bezet is, wanneer u de
 oproep niet beantwoordt of wanneer u geen
 bereik hebt.
 Oproep blokkeren – kies wanneer
 u oproepen wilt blokkeren. Voer het
 wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem
 contact op met uw netwerkprovider voor
 meer informatie over deze service.
 Oproepduur – hiermee kunt u de duur
 bekijken van: alle oproepen, gekozen
 oproepen, ontvangen oproepen en de laatste
 oproep.
 Oproepkosten – hiermee kunt u de kosten
 van uw oproepen bekijken. (Deze service
 is netwerkafhankelijk; sommige providers
 ondersteunen deze functie niet.)
40
Contacten
U kunt contacten toevoegen aan de telefoon  3 Kies Toevoegen aan contacten 
en deze contacten synchroniseren met de     Nieuw contact maken.
contacten in uw Google-account of andere   4 Kies een geheugenlocatie. Als u meer dan
accounts die het synchroniseren van       één account hebt, kies dan het account
contacten ondersteunen.             waaraan u de contactpersoon wilt
                        toevoegen, zoals Telefoon of Google.
Een contact zoeken
                       5 Voer de contactinformatie in.
In het beginscherm
                       6 Tik op een categorie contactgegevens en
1   Tik hierop om uw lijst met contacten   voer de gegevens over het contact in.
  te openen.
                       7 Tik op Opslaan om het contact toe te
2 Tik op Contact zoeken en voer met het     voegen aan het geheugen.
  toetsenbord de naam van het contact in.
                       Favoriete contacten
Een nieuw contact toevoegen
                       U kunt veelgebelde contacten als favorieten
1   Tik hierop om uw lijst met contacten  instellen.
  te openen.
                       Een contact toevoegen aan uw favorieten
2 Kies .
                       1    Tik hierop om uw lijst met contacten
3 Kies een geheugenlocatie. Als u meer dan    te openen.
  één account hebt, kies dan het account
  waaraan u de contactpersoon wilt      2 Tik op een contact om de bijbehorende
  toevoegen, zoals Telefoon of Google.     gegevens te tonen.
4 Tik op een categorie contactgegevens en   3 Tik op de ster rechts van de naam van
  voer de gegevens over het contact in.     het contact. De ster wordt geel.
5 Tik op Opslaan om het contact toe te    Een contact in de lijst met favorieten
  voegen aan het geheugen.          wissen
U kunt ook een contact maken vanuit het    1    Tik hierop om uw lijst met contacten
kiesscherm.                   te openen.
1 Tik op      om het kiesscherm te   2 Tik op het tabblad Favorieten en kies
  openen.                    het contact van wie u de informatie wilt
                         tonen.
2 Voer een telefoonnummer in.

                                               41
Contacten
 3 Tik op de gele ster rechts van de naam    Contacten van een oude
  van het contact. De ster wordt grijs en het  telefoon naar de nieuwe telefoon
  contact wordt uit de favorieten verwijderd.  verplaatsen
 Contactpersonen importeren of          Exporteer de contacten met behulp van
 exporteren                   een PC-synchronisatieprogramma als
                         CSV-bestand van uw oude telefoon naar
 Bestanden met contactpersonen (in vcf-     de PC.
 indeling) importeren van of exporteren
 naar een opslaggeheugen (interne opslag/    1 Installeer eerst LG PC Suite op uw PC.
 geheugenkaart) of een SIM- of USIM-kaart     Voer het programma uit en sluit uw
 naar/van het apparaat.              mobiele Android-telefoon met de USB-
                          kabel aan op de PC.
 1    Tik hierop om uw lijst met contacten
   te openen.                  2 Kies bovenaan het scherm Toestel 
                          Persoonlijke informatie importeren 
 2 Tik op de Menu-toets Importeren/       Contacten importeren.
   exporteren.
                         3 Er verschijnt een pop-upvenster om een
 3 Selecteer de gewenste optie om te        bestand met contactpersonen te openen.
   importeren/exporteren. Als u meer dan
   één account hebt, selecteer dan een     4 Selecteer het bestand met
   account waaraan u de contactpersoon      contactpersonen en klik op Openen.
   wilt toevoegen.               5 Er verschijnt een pop-upvenster om een
 4 Kies de bestanden met contacten die       nieuwe contactpersoon van de PC te
   u wilt importeren/exporteren en kies      importeren naar de contactpersonen op
   Importeren om te bevestigen.          het apparaat.
                         6 Als de contactpersonen in het apparaat
                          en de nieuwe contactpersonen vanuit
                          de PC verschillen, kies dan een
                          contactpersoon die u wilt importeren uit
                          de PC.
                         7 Klik op de knop [OK] om een nieuwe
                          contactpersoon te importeren van de PC
                          naar het apparaat.

42
Berichten
Op de LG-E610 zijn SMS en MMS in
één intuïtief, gebruiksvriendelijk menu       WAARSCHUWING: de limiet van
gecombineerd.                  160 tekens verschilt per land en is
                        afhankelijk van de codering en de taal
Een bericht verzenden              van de SMS.
1 Tik in het basisscherm op en tik op
    om een leeg bericht te openen.       WAARSCHUWING: als u een
2 Voer de naam of het telefoonnummer van    afbeelding-, video- of geluidbestand
 het contact in het veld Aan in. Terwijl u   toevoegt aan een SMS, wordt het
 de naam van het contact invoert, worden    bericht automatisch omgezet in een
 overeenkomende contacten getoond. U      MMS en worden de daarbij behorende
 kunt op een voorgestelde geadresseerde    kosten in rekening gebracht.
 tikken. U kunt meerdere contacten
 toevoegen.                 Gegroepeerd vak
                       U kunt berichten (SMS, MMS) die u met
 OPMERKING: als u een SMS naar        anderen hebt uitgewisseld in chronologische
 meerdere personen stuurt, worden per    volgorde tonen zodat u eenvoudig een
 persoon kosten in rekening gebracht.    overzicht van uw conversatie kunt zien.

3 Tik op het veld Bericht invoeren en     Smiley's gebruiken
 begin daarna met het maken van uw      Maak uw berichten nog leuker met smiley's.
 bericht.                  Tik op de Menu-toets als u een nieuw
4 Tik op de toets Menu om het menu met    bericht schrijft en kies Smiley invoegen.
 opties te openen. Kies uit Onderwerp
 toevoegen, Wissen, Bijvoegen, Smiley    De instellingen van uw berichten
 invoegen en Alle berichten. Tik op     wijzigen
 Zenden om uw bericht te verzenden.     De berichtinstellingen van uw LG-E610 zijn
5 Het berichtenscherm wordt geopend met    vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten
 uw bericht na de naam of het nummer     kunt verzenden. U kunt de instellingen
 van de ontvanger. Reacties worden op    aanpassen aan uw voorkeuren.
 het scherm getoond. Wanneer u meer     Tik op op het basisscherm, tik op de
 berichten bekijkt en verzendt, wordt een  Menu-toets en tik vervolgens op Opties.
 berichtenthread gemaakt.                                  43
E-mail
 U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-  Een e-mailaccount wissen:
 mailberichten van andere services dan Gmail  • Tik op    tabblad Applicaties E-
 te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt   mail tik in het accountscherm op
 de volgende typen accounts: POP3, IMAP en    Opties tik op het account dat u wilt
 Exchange.                    verwijderen Account verwijderen
 De benodigde accountinstellingen kunt u
 bij uw serviceprovider of systeembeheerder  Het scherm E-mailaccount
 opvragen.                  U kunt op een account tikken om
                       de bijbehorende inbox te tonen. Het
 Een e-mailaccount beheren          selectievakje bij de standaardaccount
 Wanneer u de applicatie E-mail voor     waarmee u e-mail verzendt, is ingeschakeld.
 het eerst opent, verschijnt er een wizard    – tik op het mappictogram om de map
 waarmee u een e-mailaccount kunt instellen. van het account te openen.
 Een andere e-mailaccount toevoegen:     Alleen de meest recente e-mails in uw
 • Tik op   tabblad Applicaties     account worden gedownload naar uw
  E-mail tik in het accountscherm     telefoon.
  op     Opties ACCOUNT
  TOEVOEGEN                 Accountmappen gebruiken
 Nadat E-mail is ingesteld, verschijnt de  Elk account beschikt over de mappen Inbox,
 inhoud van uw Postvak IN. Als u meer dan  Postvak uit, Verzonden en Concepten. Er
 één account hebt toegevoegd, kunt u tussen kunnen nog andere mappen zijn, afhankelijk
 accounts schakelen.             van de functies die worden ondersteund
                       door uw serviceprovider.
 De instellingen van een e-mailaccount
 wijzigen:
 • Tik op   tabblad Applicaties 
  E-mail tik in het accountscherm op
      Opties
44
E-mailberichten schrijven en
verzenden
Een e-mailbericht schrijven en verzenden
1 Tik in de applicatie E-mail op de  .
2 Voer het adres van de ontvanger
 in. Terwijl u tekst invoert, worden
 overeenkomende e-mailadressen uit uw
 Contacten getoond. Scheid meerdere e-
 mailadressen met puntkomma's.
3 Voeg zo nodig CC/BCC en eventuele
 bijlagen toe.
4 Voer de tekst van het bericht in.
5 Tik op de .
 Als u geen verbinding hebt met een
 netwerk, bijvoorbeeld wanneer u in
 flightmode werkt, worden de te verzenden
 berichten opgeslagen in de map Postvak
 UIT totdat u weer verbinding hebt met
 een netwerk. Als de map Postvak UIT
 berichten bevat die nog moeten worden
 verzonden, wordt de map getoond in het
 scherm Accounts.
 TIP! Als er een nieuw e-mailbericht
 in uw Postvak IN verschijnt, wordt dit
 gemeld via een geluidssignaal en de
 trilfunctie. Tik op de e-mailmelding om
 deze te beëindigen.
                       45
Camera
 Meer informatie over de beeldzoeker
   Zoomen – inzoomen of uitzoomen. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant
   
   gebruiken.
   H
    elderheid – hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een afbeelding.
   F
    otomodus – kies uit Normaal, Panorama of Reeksopname.
   F
    litser - hiermee kunt u de flitser inschakelen wanneer u een foto in het donker maakt.
   O
    pties – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.
   Videomodus - tik op dit pictogram om naar de videomodus te gaan.
   
   Vastleggen – een foto maken.
   
   G
    alerij – tik om de laatste foto te tonen die u hebt gemaakt. Hiermee kunt u de galerij
   openen en opgeslagen foto's bekijken in de cameramodus.
   OPMERKING: afhankelijk van de scène en omstandigheden van de opname kan de
   geheugencapaciteit afwijken.
46
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl
Lg optimus l5 nl

Contenu connexe

Tendances

Etude E-marketing : Email mobile - maelle urban
Etude E-marketing : Email mobile - maelle urbanEtude E-marketing : Email mobile - maelle urban
Etude E-marketing : Email mobile - maelle urbanmaelleurban
 
Eripm wd bgt0000 nbk
Eripm wd bgt0000 nbkEripm wd bgt0000 nbk
Eripm wd bgt0000 nbkSprl Eripm
 
Le logiciel libre dans le secteur public, un état des lieux en juin 2013
Le logiciel libre dans le secteur public, un état des lieux en juin 2013Le logiciel libre dans le secteur public, un état des lieux en juin 2013
Le logiciel libre dans le secteur public, un état des lieux en juin 2013Benjamin Vidal
 
Amadou Bory Diallo (document sur la téléphonie sur IP)
Amadou Bory Diallo (document sur la téléphonie sur IP)Amadou Bory Diallo (document sur la téléphonie sur IP)
Amadou Bory Diallo (document sur la téléphonie sur IP)Bory DIALLO
 
Evaluation de la quantité de travail (in)utile dans l’exécution des programmes
Evaluation de la quantité de travail (in)utile dans l’exécution des programmesEvaluation de la quantité de travail (in)utile dans l’exécution des programmes
Evaluation de la quantité de travail (in)utile dans l’exécution des programmesBenjamin Vidal
 
Mémoire fin de cycle1
Mémoire fin de cycle1Mémoire fin de cycle1
Mémoire fin de cycle1Mustafa Bachir
 
Support formation vidéo: Tout savoir sur Windows 10
Support formation vidéo: Tout savoir sur Windows 10Support formation vidéo: Tout savoir sur Windows 10
Support formation vidéo: Tout savoir sur Windows 10SmartnSkilled
 
mise en place d'un système de classes virtuelles utilisant le webRTC + openfi...
mise en place d'un système de classes virtuelles utilisant le webRTC + openfi...mise en place d'un système de classes virtuelles utilisant le webRTC + openfi...
mise en place d'un système de classes virtuelles utilisant le webRTC + openfi...Bassirou Dime
 
Android VoIP/SIP Softphone
Android VoIP/SIP SoftphoneAndroid VoIP/SIP Softphone
Android VoIP/SIP SoftphoneHamza Lazaar
 
2008 evry0045
2008 evry00452008 evry0045
2008 evry0045uykuyk
 
Alpha 9500 ml_french_manual
Alpha 9500 ml_french_manualAlpha 9500 ml_french_manual
Alpha 9500 ml_french_manualRoman Dulgarov
 
Projet de fin d'etude :Control d’acces par empreintes digitale
Projet de fin d'etude :Control d’acces par empreintes digitaleProjet de fin d'etude :Control d’acces par empreintes digitale
Projet de fin d'etude :Control d’acces par empreintes digitaleAbdo07
 
STM32F4+Android Application
STM32F4+Android ApplicationSTM32F4+Android Application
STM32F4+Android ApplicationHajer Dahech
 
Mise en place d'une solution du supérvision réseau
Mise en place d'une solution du supérvision réseauMise en place d'une solution du supérvision réseau
Mise en place d'une solution du supérvision réseauRabeb Boumaiza
 
Excel 2010 - Fonctions et formules
Excel 2010 - Fonctions et formulesExcel 2010 - Fonctions et formules
Excel 2010 - Fonctions et formulesClaudio Montoni
 
Gateway d’un système de monitoring
Gateway d’un système de monitoringGateway d’un système de monitoring
Gateway d’un système de monitoringGhassen Chaieb
 

Tendances (20)

Etude E-marketing : Email mobile - maelle urban
Etude E-marketing : Email mobile - maelle urbanEtude E-marketing : Email mobile - maelle urban
Etude E-marketing : Email mobile - maelle urban
 
Eripm wd bgt0000 nbk
Eripm wd bgt0000 nbkEripm wd bgt0000 nbk
Eripm wd bgt0000 nbk
 
Le logiciel libre dans le secteur public, un état des lieux en juin 2013
Le logiciel libre dans le secteur public, un état des lieux en juin 2013Le logiciel libre dans le secteur public, un état des lieux en juin 2013
Le logiciel libre dans le secteur public, un état des lieux en juin 2013
 
Memoire final sfallou
Memoire final sfallouMemoire final sfallou
Memoire final sfallou
 
Amadou Bory Diallo (document sur la téléphonie sur IP)
Amadou Bory Diallo (document sur la téléphonie sur IP)Amadou Bory Diallo (document sur la téléphonie sur IP)
Amadou Bory Diallo (document sur la téléphonie sur IP)
 
Pfe psi gribiss bouchta
Pfe psi gribiss bouchtaPfe psi gribiss bouchta
Pfe psi gribiss bouchta
 
Evaluation de la quantité de travail (in)utile dans l’exécution des programmes
Evaluation de la quantité de travail (in)utile dans l’exécution des programmesEvaluation de la quantité de travail (in)utile dans l’exécution des programmes
Evaluation de la quantité de travail (in)utile dans l’exécution des programmes
 
Mémoire fin de cycle1
Mémoire fin de cycle1Mémoire fin de cycle1
Mémoire fin de cycle1
 
Support formation vidéo: Tout savoir sur Windows 10
Support formation vidéo: Tout savoir sur Windows 10Support formation vidéo: Tout savoir sur Windows 10
Support formation vidéo: Tout savoir sur Windows 10
 
mise en place d'un système de classes virtuelles utilisant le webRTC + openfi...
mise en place d'un système de classes virtuelles utilisant le webRTC + openfi...mise en place d'un système de classes virtuelles utilisant le webRTC + openfi...
mise en place d'un système de classes virtuelles utilisant le webRTC + openfi...
 
Android VoIP/SIP Softphone
Android VoIP/SIP SoftphoneAndroid VoIP/SIP Softphone
Android VoIP/SIP Softphone
 
2008 evry0045
2008 evry00452008 evry0045
2008 evry0045
 
Alpha 9500 ml_french_manual
Alpha 9500 ml_french_manualAlpha 9500 ml_french_manual
Alpha 9500 ml_french_manual
 
Projet de fin d'etude :Control d’acces par empreintes digitale
Projet de fin d'etude :Control d’acces par empreintes digitaleProjet de fin d'etude :Control d’acces par empreintes digitale
Projet de fin d'etude :Control d’acces par empreintes digitale
 
Technocles2010 1
Technocles2010 1Technocles2010 1
Technocles2010 1
 
STM32F4+Android Application
STM32F4+Android ApplicationSTM32F4+Android Application
STM32F4+Android Application
 
Mise en place d'une solution du supérvision réseau
Mise en place d'une solution du supérvision réseauMise en place d'une solution du supérvision réseau
Mise en place d'une solution du supérvision réseau
 
Dell latitude e6420 et e6420 atg fr
Dell latitude e6420 et e6420 atg frDell latitude e6420 et e6420 atg fr
Dell latitude e6420 et e6420 atg fr
 
Excel 2010 - Fonctions et formules
Excel 2010 - Fonctions et formulesExcel 2010 - Fonctions et formules
Excel 2010 - Fonctions et formules
 
Gateway d’un système de monitoring
Gateway d’un système de monitoringGateway d’un système de monitoring
Gateway d’un système de monitoring
 

Similaire à Lg optimus l5 nl

Belkin NetCam HD F7D602 English User Manual
Belkin NetCam HD F7D602 English User ManualBelkin NetCam HD F7D602 English User Manual
Belkin NetCam HD F7D602 English User ManualSecurityCameraTalk
 
ANDROID_Developper_des_applications_mobi.pdf
ANDROID_Developper_des_applications_mobi.pdfANDROID_Developper_des_applications_mobi.pdf
ANDROID_Developper_des_applications_mobi.pdfsamsungofficielcom
 
BOSE Lifestyle V-Class™ ® HOME THEATER SYSTEMS Owner’s Guide
BOSE Lifestyle V-Class™ ® HOME THEATER SYSTEMS Owner’s GuideBOSE Lifestyle V-Class™ ® HOME THEATER SYSTEMS Owner’s Guide
BOSE Lifestyle V-Class™ ® HOME THEATER SYSTEMS Owner’s GuideIBJSC.com
 
Bitdefender is 2014_user_guide_fr
Bitdefender is 2014_user_guide_frBitdefender is 2014_user_guide_fr
Bitdefender is 2014_user_guide_frIlo Rium
 
Lavorare con java 6
Lavorare con java 6Lavorare con java 6
Lavorare con java 6Pi Libri
 
Description open erp_v_7
Description open erp_v_7Description open erp_v_7
Description open erp_v_7Ab Rafaoui
 
Projet de-recherche-Tuteuré
Projet de-recherche-TuteuréProjet de-recherche-Tuteuré
Projet de-recherche-TuteuréRullier Anthony
 
Wifi professionnel la norme 802.11, le déploiement, la sécurité 3ème edition
Wifi professionnel la norme 802.11, le déploiement, la sécurité  3ème editionWifi professionnel la norme 802.11, le déploiement, la sécurité  3ème edition
Wifi professionnel la norme 802.11, le déploiement, la sécurité 3ème editionelpunk
 
Conception et Réalisation d'un Système Intégré de Vote Electronique cas: Haiti
Conception et Réalisation d'un Système Intégré de Vote Electronique cas: HaitiConception et Réalisation d'un Système Intégré de Vote Electronique cas: Haiti
Conception et Réalisation d'un Système Intégré de Vote Electronique cas: HaitiCarlos Philippe
 
Manuel en Français LT 4000 series Hmi Hybride, écran Tactile pour affichage e...
Manuel en Français LT 4000 series Hmi Hybride, écran Tactile pour affichage e...Manuel en Français LT 4000 series Hmi Hybride, écran Tactile pour affichage e...
Manuel en Français LT 4000 series Hmi Hybride, écran Tactile pour affichage e...Pro-Face by Schneider Electric France
 
Veriso be manuel _utilisateur_v2_5_f
Veriso be manuel _utilisateur_v2_5_fVeriso be manuel _utilisateur_v2_5_f
Veriso be manuel _utilisateur_v2_5_fNikolausausBern
 

Similaire à Lg optimus l5 nl (20)

Adobe Photoshop CS5
Adobe Photoshop CS5Adobe Photoshop CS5
Adobe Photoshop CS5
 
Belkin NetCam HD F7D602 English User Manual
Belkin NetCam HD F7D602 English User ManualBelkin NetCam HD F7D602 English User Manual
Belkin NetCam HD F7D602 English User Manual
 
004129686
004129686004129686
004129686
 
ANDROID_Developper_des_applications_mobi.pdf
ANDROID_Developper_des_applications_mobi.pdfANDROID_Developper_des_applications_mobi.pdf
ANDROID_Developper_des_applications_mobi.pdf
 
BOSE Lifestyle V-Class™ ® HOME THEATER SYSTEMS Owner’s Guide
BOSE Lifestyle V-Class™ ® HOME THEATER SYSTEMS Owner’s GuideBOSE Lifestyle V-Class™ ® HOME THEATER SYSTEMS Owner’s Guide
BOSE Lifestyle V-Class™ ® HOME THEATER SYSTEMS Owner’s Guide
 
D link routeur gigatbit dsl-2770 l-a1_manual_v1.00(fr)
D link routeur gigatbit dsl-2770 l-a1_manual_v1.00(fr)D link routeur gigatbit dsl-2770 l-a1_manual_v1.00(fr)
D link routeur gigatbit dsl-2770 l-a1_manual_v1.00(fr)
 
Bitdefender is 2014_user_guide_fr
Bitdefender is 2014_user_guide_frBitdefender is 2014_user_guide_fr
Bitdefender is 2014_user_guide_fr
 
Lavorare con java 6
Lavorare con java 6Lavorare con java 6
Lavorare con java 6
 
Description open erp_v_7
Description open erp_v_7Description open erp_v_7
Description open erp_v_7
 
Guide de-la-transition-numerique
Guide de-la-transition-numeriqueGuide de-la-transition-numerique
Guide de-la-transition-numerique
 
Projet de-recherche-Tuteuré
Projet de-recherche-TuteuréProjet de-recherche-Tuteuré
Projet de-recherche-Tuteuré
 
Wifi professionnel la norme 802.11, le déploiement, la sécurité 3ème edition
Wifi professionnel la norme 802.11, le déploiement, la sécurité  3ème editionWifi professionnel la norme 802.11, le déploiement, la sécurité  3ème edition
Wifi professionnel la norme 802.11, le déploiement, la sécurité 3ème edition
 
Protection-dun-réseau-dentreprise-via-un-firewall.pdf
Protection-dun-réseau-dentreprise-via-un-firewall.pdfProtection-dun-réseau-dentreprise-via-un-firewall.pdf
Protection-dun-réseau-dentreprise-via-un-firewall.pdf
 
Tpe nguyen tien-thinh
Tpe nguyen tien-thinhTpe nguyen tien-thinh
Tpe nguyen tien-thinh
 
Glpidoc 0.80.1
Glpidoc 0.80.1Glpidoc 0.80.1
Glpidoc 0.80.1
 
Conception et Réalisation d'un Système Intégré de Vote Electronique cas: Haiti
Conception et Réalisation d'un Système Intégré de Vote Electronique cas: HaitiConception et Réalisation d'un Système Intégré de Vote Electronique cas: Haiti
Conception et Réalisation d'un Système Intégré de Vote Electronique cas: Haiti
 
Twido guide de programmation
Twido guide de programmationTwido guide de programmation
Twido guide de programmation
 
Deploy automatic in the cloud
Deploy automatic in the cloudDeploy automatic in the cloud
Deploy automatic in the cloud
 
Manuel en Français LT 4000 series Hmi Hybride, écran Tactile pour affichage e...
Manuel en Français LT 4000 series Hmi Hybride, écran Tactile pour affichage e...Manuel en Français LT 4000 series Hmi Hybride, écran Tactile pour affichage e...
Manuel en Français LT 4000 series Hmi Hybride, écran Tactile pour affichage e...
 
Veriso be manuel _utilisateur_v2_5_f
Veriso be manuel _utilisateur_v2_5_fVeriso be manuel _utilisateur_v2_5_f
Veriso be manuel _utilisateur_v2_5_f
 

Lg optimus l5 nl

 • 1. NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH A QUESTION ABOUT YOUR MOBILE PHONE? Our Customer Service is there to support you: 0900 - 543 5454 015 - 200 255 local tariff local tariff Gebruikershandleiding Guide de l’utilisateur Quick Reference Guide LG-E610 P/N : MFL67564315 (1.0) www.lg.com
 • 2. Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt. Wi-Fi In de EU kunt u de WLAN onbeperkt binnenshuis (WLAN) gebruiken, maar in Frankrijk, Rusland en Oekraïne kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken. Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens. Wi-Fi En Europe, le WLAN peut être utilisé à l’intérieur (WLAN) sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l’utiliser à l’extérieur en France, en Russie et en Ukraine. This equipment may be operated in all European countries. Wi-Fi The WLAN can be operated in the EU without (WLAN) restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.
 • 3. NEDERLANDS LG-E610 Gebruikershandleiding In deze handleiding vindt u informatie over het gebruik van uw telefoon. • Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt af van de software of van uw serviceprovider. • Deze handset is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap. • Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. • Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ en Android Market™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
 • 4. Inhoud Richtlijnen voor veilig en efficiënt Wi-Fi Cast gebruiken...............................33 . gebruik...................................................4 Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare.............................................34 Meer informatie over uw telefoon........11 SmartShare gebruiken.............................34 Onderdelen van het apparaat....................17 PC-verbindingen met een PC-datakabel....36 SIM-kaart en batterij installeren................19 De telefoon opladen.................................20 Oproepen..............................................38 De geheugenkaart gebruiken....................20 Een oproep plaatsen................................38 Het scherm vergrendelen en ontgrendelen 1 2 Uw contacten bellen.................................38 Het vergrendelscherm beveiligen..............22 Een oproep beantwoorden of weigeren......38 Het gespreksvolume aanpassen................38 Het beginscherm..................................24 Een tweede oproep plaatsen.....................38 Tips voor het aanraakscherm....................24 Oproeplogboeken tonen...........................39 Basisscherm...........................................24 . Oproepinstellingen...................................39 Het basisscherm personaliseren...............25 Panelen aan het basisscherm toevoegen of Contacten.............................................41 eruit verwijderen......................................25 Een contact zoeken..................................41 Terugkeren naar recent gebruikte Een nieuw contact toevoegen...................41 applicaties...............................................25 Favoriete contacten.................................41 . Meldingsbalk...........................................26 Contactpersonen importeren of Het meldingenpaneel aanpassen..............26 exporteren...............................................42 De statusbalk tonen.................................26 Contacten van een oude telefoon naar de Schermtoetsenbord.................................28 . nieuwe telefoon verplaatsen.....................42 Tekens met accenten invoeren.................28 . Berichten..............................................43 Google-account instellen......................29 Een bericht verzenden..............................43 Gegroepeerd vak ....................................43 Verbinden met netwerken en Smiley's gebruiken..................................43 apparaten.............................................30 De instellingen van uw berichten wijzigen.. 43 Wi-Fi.......................................................30 Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken....30 Bluetooth................................................30 . De dataverbinding van uw telefoon delen..32
 • 5. E-mail...................................................44 Accessoires..........................................59 Een e-mailaccount beheren......................44 Het alarm instellen...................................59 Het scherm E-mailaccount.......................44 De rekenmachine gebruiken.....................59 Accountmappen gebruiken.......................44 Een gebeurtenis toevoegen aan uw E-mailberichten schrijven en verzenden....45 . agenda...................................................59 Polaris Office...........................................59 Camera.................................................46 Meer informatie over de beeldzoeker........46 . Het web................................................61 Snel een foto maken ...............................47 Internet...................................................61 Foto's bekijken........................................48 De browserwerkbalk gebruiken.................61 Opties gebruiken.....................................61 Videocamera.........................................50 Meer informatie over de beeldzoeker........50 . Opties...................................................62 Snel een video maken..............................51 Het menu Opties openen..........................62 De geavanceerde instellingen gebruiken...51 . DRAADLOOS ENN NETWEKREN................62 Video afspelen.........................................52 APPARAAT..............................................65 . PERSOONLIJK.........................................67 Multimedia...........................................53 . Galerij.....................................................53 Software-update voor telefoon.............72 QuickMemo.............................................54 Handelsmerken.......................................72 Muziekspeler...........................................55 DivX Mobile.............................................73 FM-radio.................................................56 Zoeken naar radiostations........................57 Accessoires..........................................74 LG Tag+..................................................57 Problemen oplossen.............................75 LG SmartWorld.....................................58 . Veelgestelde vragen.............................77 Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt:......................................................58 LG SmartWorld gebruiken........................58 .
 • 6. Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over richtlijnen moeten worden gevolgd. tien gram lichaamsweefsel. • De hoogste SAR-waarde voor dit model Blootstelling aan radiogolven telefoon dat door DASY4 werd getest voor Informatie over blootstelling aan radiogolven gebruik op het oor is 0,904 W/kg (10 g) en SAR (Specific Absorption Rate). en voor gebruik op het lichaam 0,639 W/ Deze mobiele telefoon, model LG-E610, Kg (10 g). is ontwikkeld conform de geldende • Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen veiligheidsvoorschriften voor blootstelling voor blootstelling aan RF-signalen aan radiogolven. Deze voorschriften worden wanneer het op normale wijze tegen het gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen oor wordt gehouden of wanneer het zich waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd op een afstand van minimaal 1,5 cm om de veiligheid van alle personen te van het lichaam bevindt. Wanneer het kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of apparaat in een draagtasje, riemclip of gezondheidstoestand. houder op het lichaam wordt gedragen, • De richtlijnen voor blootstelling aan mogen deze hulpmiddelen geen metaal radiogolven hanteren de maateenheid bevatten en moet het product zich op SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests een afstand van minimaal 1,5 cm van het voor SAR worden de standaardmethoden lichaam bevinden. Voor het overbrengen gebruikt, waarbij de telefoon in alle van databestanden of berichten moet dit gemeten frequentiebanden het hoogst apparaat kunnen beschikken over een toegestane energieniveau gebruikt. goede verbinding met het netwerk. In • Hoewel de verschillende modellen sommige gevallen kan het overbrengen telefoons van LG kunnen opereren op van databestanden of berichten onderling verschillende SAR-niveaus, vertraging oplopen tot een dergelijke zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat verbinding beschikbaar is. Houd u aan de naleving van de geldende richtlijnen wordt bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gewaarborgd. gegevensoverdracht is voltooid. • De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)
 • 7. Onderhoud van het product • Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. WAARSCHUWING Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet Gebruik alleen batterijen, laders en in ziekenhuizen, aangezien door het accessoires die voor gebruik bij dit gebruik gevoelige medische apparatuur type telefoon zijn goedgekeurd. Het beschadigd kan raken of kan worden gebruik van andere typen batterijen kan beïnvloed. gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de • Houd de telefoon tijdens het opladen niet garantie vervalt. met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen • Demonteer het apparaat niet. Laat oplopen en de telefoon zou kunnen eventuele noodzakelijke reparaties beschadigen. uitvoeren door een gekwalificeerd • Laad een telefoon niet op in de buurt onderhoudstechnicus. van brandbare materialen. De telefoon • Reparaties die na beoordeling van LG kan heet worden, waardoor brand kan onder de garantie vallen, omvatten ontstaan. mogelijk vervangende onderdelen of • Gebruik een droge doek om het toestel kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd aan de buitenzijde te reinigen (gebruik zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen geen oplosmiddelen zoals benzeen, of kaarten een gelijkwaardige werking verdunners of alcohol). hebben als de onderdelen die worden • Laad de telefoon niet op wanneer deze op vervangen. zachte bekleding ligt. • Houd het apparaat uit de buurt van • Laad de telefoon op in een goed elektrische apparaten zoals tv's, radio's geventileerde ruimte. en pc's. • Stel het apparaat niet bloot aan extreme • Houd het apparaat uit de buurt van omstandigheden met rook en stof. warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten. • Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en • Laat het apparaat niet vallen. dergelijke, omdat de telefoon de informatie • Stel het apparaat niet bloot aan op de magnetische strip kan beïnvloeden. mechanische trillingen of schokken.
 • 8. Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik • Tik niet op het scherm met een scherp • Vraag eerst toestemming voordat u voorwerp, om beschadiging van de uw telefoon in de buurt van medische telefoon te voorkomen. apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon • Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen niet in de buurt van een pacemaker (zoals en vocht. in uw borstzak). • Ga behoedzaam om met de accessoires, • Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor zoals oordopjes. Raak de antenne niet storing door mobiele telefoons. onnodig aan. • Een geringe storing kan al van invloed zijn • Gebruik nooit gebroken, gesplinterd op TV's, radio's, PC's enz. of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of Veiligheid onderweg te repareren. Schade aan het glazen Stel u op de hoogte van de wetten en weergavescherm ten gevolge van voorschriften voor het gebruik van mobiele verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt telefoons in de gebieden waar u rijdt. niet door de garantie gedekt. • Gebruik tijdens het rijden geen handheld- • Uw telefoon is een elektronisch apparaat telefoon. dat tijdens normaal gebruik warmte • Concentreer u op het rijden. genereert. Langdurig direct contact met • Verlaat de weg en parkeer de auto de huid zonder voldoende ventilatie voordat u een oproep beantwoordt, als de leidt mogelijk tot ongemak of kleine verkeerssituatie dat vereist. brandwonden. Wees daarom voorzichtig • RF-energie kan bepaalde elektronische tijdens en vlak na het gebruik van uw systemen in de auto ontregelen, zoals telefoon. stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties. Efficiënt telefoongebruik • Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde Elektronische apparaten of draagbare, draadloze apparatuur Alle mobiele telefoons kunnen storingen blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit opvangen die de werking kunnen ertoe leiden dat de airbag niet of niet beïnvloeden. goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
 • 9. • Zet het volume niet te hoog als u Explosiewerkzaamheden buitenshuis naar muziek luistert, zodat u Gebruik de telefoon niet in de buurt van de geluiden uit uw omgeving nog kunt explosiewerkzaamheden. Neem beperkende horen. Dit is vooral belangrijk in het maatregelen in acht en houd u aan regels verkeer. en voorschriften. Voorkom gehoorbeschadiging Explosiegevaar Gehoorbeschadiging kan optreden als u te • Gebruik de telefoon niet bij pompstations. lang aan hard geluid wordt blootgesteld. • Gebruik de telefoon niet in de buurt van Daarom raden wij u aan de handset niet te brandstoffen en chemicaliën. dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog. • Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook • Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet niet op in dezelfde ruimte van een voertuig het volume dan laag als u personen die waarin zich ook de mobiele telefoon en vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de eventuele accessoires bevinden. persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert. In vliegtuigen OPMERKING: hoge geluidsniveaus Draadloze apparaten kunnen storingen en overmatige druk van uw oordopjes veroorzaken in vliegtuigen. kunnen leiden tot gehoorbeschadiging. • Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. • Gebruik het toestel niet op het terrein van Onderdelen van glas de luchthaven zonder toestemming van de Bepaalde onderdelen van uw mobiele bemanning. telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard Kinderen oppervlak laat vallen of als het een harde Bewaar de telefoon op een veilige plaats, klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en buiten het bereik van kleine kinderen. De probeer het niet te verwijderen. Gebruik telefoon bevat kleine onderdelen die, indien uw mobiele telefoon niet totdat het glas losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken. door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.
 • 10. Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik Noodoproepen • Bewaar de batterij niet in erg warme of Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle koude ruimten; dat kan ten koste gaan van draadloze netwerken beschikbaar. U dient de prestaties van de batterij. daarom voor noodoproepen nooit volledig • Er bestaat explosiegevaar als de batterij afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit wordt vervangen door een batterij van een na bij uw plaatselijke serviceprovider. verkeerd type. • Verwijder gebruikte batterijen volgens de Batterij en onderhoud instructies van de fabrikant. Zorg indien • De batterij hoeft niet volledig ontladen te mogelijk voor recycling. Doe gebruikte zijn voordat u deze weer kunt opladen. In batterijen niet bij het gewone huishoudelijk tegenstelling tot andere typen batterijen afval. heeft de batterij geen geheugen dat van • Als de batterij moet worden vervangen, invloed is op de prestaties. kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde • Gebruik alleen batterijen en laders van LG. erkende LG Electronics-servicepunt of de De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics. dat deze de levensduur van de batterij • Haal de stekker van de lader uit het optimaliseren. stopcontact als de batterij van de telefoon • Demonteer de batterij niet en voorkom volledig is opgeladen, om te voorkomen kortsluiting. dat de lader onnodig energie verbruikt. • Houd de metalen contacten van de batterij • De werkelijke levensduur van de batterij schoon. hangt af van de netwerkconfiguratie, de • Vervang de batterij wanneer deze niet productinstellingen, de gebruikspatronen meer voldoende presteert. De batterij en de omstandigheden waarin de batterij kan honderden keren worden opgeladen, wordt gebruikt. voordat deze moet worden vervangen. • Zorg dat er geen scherpe voorwerpen • Laad de batterij opnieuw op als deze zoals tanden en nagels van huisdieren in gedurende langere tijd niet is gebruikt, om contact komen met de batterij. Dit kan de levensduur te verlengen. brand veroorzaken. • Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
 • 11. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING LG Electronics verklaart hierbij dat dit LG-E610-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op http:// www.lg.com/global/support/cedoc/ RetrieveProductCeDOC.jsp Omgevingstemperaturen Max.: 50 °C (ontladen), + +45 °C (laden) Min: -10 °C Opmerking: opensourcesoftware Ga voor de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties naar http://opensource. lge.com/ Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen samen met de broncode worden gedownload.
 • 12. Uw oude toestel wegdoen 1 ls het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product A staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/ EC. 2 lektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven E met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen. 3 e correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het D milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. 4 ilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan W contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Batterijen wegdoen 1 ls het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op de batterijen/ A accu's van een product staat, betekent dit dat deze producten vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC. 2 it symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor D kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat. 3 lle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk A afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen. 4 e correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve D gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen. 5 ilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? W Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. 10
 • 13. Meer informatie over uw telefoon Lees voordat u de telefoon gaat gebruiken eerst het volgende. Controleer of de problemen die u hebt Levensduur van de batterij van uw ervaren met uw telefoon in dit gedeelte telefoon verlengen: worden beschreven voordat u de telefoon • Schakel radiocommunicatie uit die u niet terugbrengt met een serviceverzoek of gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS voordat u de klantenservice belt. uit als u deze niet gebruikt. 1. Telefoongeheugen • Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm Als er minder dan 10% ruimte beschikbaar in. is in uw telefoongeheugen, kan uw telefoon geen nieuwe berichten ontvangen. U dient • Schakel automatisch synchroniseren met uw telefoongeheugen te controleren en data, Gmail™, Agenda, Contacten en andere zoals applicaties of berichten, te wissen om applicaties uit. ruimte vrij te maken in het geheugen. • Sommige applicaties die u hebt gedownload, verkorten mogelijk de Applicaties verwijderen: levensduur van uw batterij. 1 Tik op tabblad Applicaties Opties Applicaties in de categorie Het batterijniveau controleren: APPARAAT. • Tik op tabblad Applicaties 2 Als alle applicaties worden getoond, Opties Over de telefoon in SYSTEEM bladert u er doorheen en kiest u de Staat applicatie die u wilt verwijderen. De batterijstatus (opladen, ontladen) en het 3 Tik op Wissen. niveau (als percentage opgeladen) worden boven aan het scherm getoond. 2. evensduur van de batterij L Controleren en instellen hoe de optimaliseren batterijstroom wordt gebruikt: U kunt de levensduur van uw batterij • Tik op tabblad Applicaties verlengen door functies uit te schakelen die Opties Spaarstand van APPARAAT u niet constant op de achtergrond nodig Accugebruik in ACCU-INFORMATIE hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken. 11
 • 14. Meer informatie over uw telefoon De gebruiksduur van de batterij wordt op het 4. oordat u een open V scherm getoond. Er wordt getoond hoeveel source-applicatie en tijd is verstreken sinds de telefoon voor het besturingssysteem installeert: laatst is opgeladen of, tijdens het opladen, de tijd die is verstreken sinds de telefoon WAARSCHUWING op de batterij functioneerde. Het scherm Als u een ander besturingssysteem laat zien welke applicaties of services installeert en gebruikt dan door de batterijstroom gebruiken, op volgorde van fabrikant is meegeleverd, werkt uw het grootste verbruik naar het kleinste telefoon mogelijk niet goed. Bovendien verbruik. wordt uw telefoon in dat geval niet gedekt door de garantie. 3. Mappen gebruiken U kunt diverse applicatiepictogrammen in een map combineren. Als u op een WAARSCHUWING basisscherm een applicatiepictogram Download alleen applicaties van op een andere neerzet, worden de twee vertrouwde bronnen, zoals Android pictogrammen gecombineerd. Market™, om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. OPMERKING: nadat u een applicatie Als er zich onjuist geïnstalleerde hebt geopend, kunt u meestal de applicaties op uw telefoon bevinden, instellingen aanpassen door items te werkt uw telefoon mogelijk niet naar kiezen uit het pictogram Menu boven of behoren of kan er een ernstige fout onder aan het scherm. optreden. Verwijder dergelijke applicaties en alle bijbehorende data en instellingen van de telefoon. 12
 • 15. 5. olledige reset gebruiken V WAARSCHUWING (fabrieksinstellingen terugzetten) Wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties, -data Als uw telefoon niet teruggaat naar de en uw DRM-licenties gewist. Maak oorspronkelijke instellingen, gebruik dan een back-up van alle belangrijke data een volledige reset (fabrieksinstellingen voordat u een volledige reset uitvoert. terugzetten) om het toestel te initialiseren. 1 Als de telefoon is uitgeschakeld, houdt u de Volume omlaag-toets en de aan- 6. pplicaties openen en tussen A uit toets tegelijkertijd ingedrukt met applicaties schakelen uw linkerhand. Multi-tasking is eenvoudig met Android 2 Als de LED op de onderkant van de omdat u meerdere applicaties tegelijk kunt telefoon oplicht, houdt u de Menu-toets uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te ingedrukt met uw rechterhand. U moet sluiten om een andere te kunnen openen. dit direct doen, voordat het LG-logo op U kunt verschillende applicaties tegelijk het scherm verschijnt. Zorg ervoor dat u gebruiken en tussen deze applicaties met uw linkerhand nog steeds de Volume schakelen. Android beheert elke applicatie, omlaag-toets en de aan-uittoets ingedrukt en beëindigt en start deze wanneer dit nodig houdt. Laat de aan-uittoets los zodra de is, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig telefoon trilt. energie verbruiken. 3 Wanneer het LG-logo op het scherm Terugkeren naar de lijst met recent verschijnt, houd dan de toetsen nog gebruikte applicaties: circa 2 seconden ingedrukt en laat deze Houd de toets Home ingedrukt. vervolgens tegelijkertijd los, voordat het LG-logo verdwijnt. Applicaties afsluiten: 1 Tik op tabblad Applicaties Maak minimaal een minuut geen gebruik Opties Applicaties in APPARAAT van uw telefoon terwijl de volledige reset tabblad Actief. wordt uitgevoerd. Vervolgens kun uw telefoon weer inschakelen. 2 Blader en tik op de gewenste applicatie en tik op Stoppen om de applicatie af te sluiten. 13
 • 16. Meer informatie over uw telefoon 7. C-software installeren P PC-applicatie LG PC Suite installeren (LG PC Suite) De PC-applicatie LG PC Suite” kan worden De PC-applicatie LG PC Suite helpt u uw gedownload van de website van LG. apparaat via een USB-kabel en Wi-Fi met 1 Ga naar www.lg.com en kies een land. een PC te verbinden. Als de verbinding 2 Ga naar Service Ondersteuning voor eenmaal tot stand is gebracht, kunt u mobiele telefoons Kies het model de functies van het apparaat op uw PC (LG-E610). gebruiken. 3 Klik bij Downloads op PC Sync en klik Met uw PC-applicatie LG PC Suite op WINDOW PC Sync Download om de kunt u... applicatie LG PC Suite te downloaden. • Uw media (muziek, films, afbeeldingen) Systeemvereisten voor de PC-software afspelen op uw PC. LG PC Suite • Multimedia naar uw apparaat sturen. • Besturingssysteem:Windows XP 32-bits • Data (agenda's, contactpersonen, (ServicePack 2), Windows Vista 32- favorieten) synchroniseren tussen uw bits/64-bits, Windows 7 32-bits/64-bits apparaat en PC. • CPU: 1GHz-processor of hoger  • Een back-up maken van de applicaties op • Geheugen: 512 MB of meer RAM uw apparaat. • Grafische kaart: Resolutie 1024 x 768, • De software op uw apparaat bijwerken. 32-bits kleuren of hoger • Een back-up van het apparaat maken en • Vaste schijf: 100 MB of meer vrije ruimte herstellen. op de vaste schijf (afhankelijk van de • Multimedia op uw PC afspelen vanaf een hoeveelheid opgeslagen data kan er meer ander apparaat. ruimte nodig zijn.) OPMERKING: u kunt het menu Help • Vereiste software: Geïntegreerde LG- in de applicatie gebruiken voor meer stuurprogramma's informatie over het gebruik van uw PC- applicatie LG PC Suite. 14
 • 17. OPMERKING: geïntegreerd LG- 9. w telefoon via USB U stuurprogramma voor USB synchroniseren met een Het geïntegreerde LG-stuurprogramma computer voor USB is nodig om een LG-telefoon OPMERKING: als u uw telefoon via de met een PC te verbinden, en wordt USB-kabel wilt synchroniseren met uw automatisch geïnstalleerd bij het PC, dient u het programma LG PC Suite installeren van de PC-software LG PC te installeren op uw PC. Suite. Zie de voorgaande pagina's voor het installeren van LG PC Suite. 8. w telefoon synchroniseren U met een computer 1 Tik op tabblad Applicaties Data van uw toestel en PC kunnen Opties Opslagruimte in APPARAAT eenvoudig en handig worden om de opslagmedia te controleren. gesynchroniseerd met de PC-applicatie LG (Als u bestanden wilt kopiëren van of PC Suite. Contactpersonen, agenda's en naar uw geheugenkaart, steek dan een favorieten kunnen worden gesynchroniseerd. geheugenkaart in de telefoon.) De procedure is als volgt: 2 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer. 1 Sluit het apparaat aan op de PC. (Gebruik een USB-kabel of Wi-Fi-verbinding.) 3 De lijst voor USB-verbindingsmodus verschijnt. Selecteer de optie 2 Start het programma na het maken Mediasynchronisatie (MTP). van de verbinding en kies het apparaatgedeelte uit de categorie aan de 4 Open de map van het verwijderbare linkerkant van het scherm. geheugen op uw PC. U kunt de inhoud op het apparaat voor massaopslag bekijken 3 Klik op [Personal information] om te op uw PC en de bestanden overbrengen. selecteren. 5 Kopieer de bestanden van uw PC naar de 4 Schakel het selectievakje van de inhoud stationsmap. die u wilt synchroniseren in en klik op de knop Sync. 6 Kies de optie Alleen laden als u de verbinding met de telefoon wilt verbreken. 15
 • 18. Meer informatie over uw telefoon TIP! Als u een microSD weer op uw 11. anneer het scherm niet W telefoon wilt gebruiken, opent u de reageert meldingsbalk en tikt u op Alleen Ga als volgt te werk wanneer de telefoon laden. niet reageert op uw handelingen of als het scherm niet reageert: De telefoon van de computer Verwijder de batterij, plaats deze terug en loskoppelen: schakel de telefoon in. Open de meldingsbalk en tik op   OF Alleen laden om uw telefoon op veilige Houd de Aan-uittoets/vergrendeltoets wijze van de computer los te koppelen. 10 seconden vast om de telefoon uit te schakelen. 10. oud de telefoon rechtop H Als het scherm daarna nog niet reageert, Houd uw mobile telefoon rechtop, net als neem dan contact op met het servicecenter. een gewone telefoon. De LG-E610 heeft een interne antenne. Zorg dat u dit deel van de achterzijde niet bekrast of beschadigt. Dit kan de werking beïnvloeden. Houd tijdens gesprekken of het zenden of ontvangen van data het onderste deel van de telefoon, waar de antenne zich bevindt, niet vast. Dit kan de gesprekskwaliteit nadelig beïnvloeden. 16
 • 19. Onderdelen van het apparaat Speaker Aan-uittoets/vergrendeltoets • oor de toets ingedrukt te houden, D schakelt u uw telefoon in of uit. Nabijheidssensor • ort indrukken om het scherm te K vergrendelen/ontgrendelen. Home-toets Hiermee keert u vanaf elk willekeurig scherm terug naar het basisscherm. Terug-toets Menutoets Hiermee keert u terug naar het • ontroleren welke opties beschikbaar C vorige scherm. zijn. OPMERKING: nabijheidssensor WAARSCHUWING Als u oproepen plaatst en ontvangt, Als u een zwaar object op de telefoon schakelt de nabijheidssensor plaatst of op de telefoon gaat zitten, automatisch de verlichting uit kan het LCD-scherm beschadigd raken en vergrendelt de sensor het en werkt het aanraakscherm mogelijk aanraakscherm wanneer wordt niet meer. Bedek de nabijheidssensor gedetecteerd dat de telefoon bij het niet met beschermfolie. De sensor oor wordt gehouden. Dit verlengt de functioneert dan mogelijk niet meer naar batterijduur en voorkomt dat u het behoren. scherm per ongeluk activeert tijdens telefoongesprekken. 17
 • 20. Meer informatie over uw telefoon Aan-uittoets/vergrendeltoets Aansluiting oordopjes Lader/USB-poort Microfoon Volumetoetsen • n het basisscherm: hiermee regelt u het I belvolume. • ijdens gesprekken: hiermee regelt u het T luidsprekervolume. • ijdens het afspelen van een nummer: hiermee T regelt u het volume. TIP! Houd beide volumetoetsen 1 seconde ingedrukt om de functie QuickMemo te gebruiken. Flitser Cameralens SIM-kaartsleuf Batterijklep Batterij MicroSD- kaartsleuf Luidspreker 18
 • 21. SIM-kaart en batterij installeren 3 Plaats de batterij door de contactpunten Voordat u uw nieuwe telefoon kunt gaan op de telefoon en de batterij op één lijn te verkennen, dient u deze eerst in te stellen. brengen (1) en vervolgens de batterij naar De SIM-kaart en accu plaatsen: beneden te drukken tot deze vastklikt (2). 1 Om de batterijklep te verwijderen, pakt u de telefoon stevig vast in één hand. Til met de duimnagel van de andere hand de batterijafdekking op zoals getoond in de afbeelding. 4 Leg de batterijklep over het batterijvak (1) en druk deze naar beneden tot deze vastklikt (2). 2 Schuif de SIM-kaart in de sleuf. Zorg dat de SIM-kaart met het contactpunt naar beneden is geplaatst. 19
 • 22. Meer informatie over uw telefoon De telefoon opladen Een microSD plaatsen: De opladeraansluiting bevindt zich aan de Plaats de geheugenkaart in de sleuf. Plaats onderkant van de telefoon. Sluit de oplader het goudkleurige contactpunt naar onderen. op de telefoon en op een stopcontact aan. De microSD veilig verwijderen: Tik op tabblad Applicaties Opties Opslagruimte in APPARAAT MicroSD ontkoppelen OK. OPMERKING: laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verbetert de levensduur van de batterij. OPMERKING: • Gebruik alleen compatibele OPMERKING: open de batterijklep niet geheugenkaarten in de telefoon. Als tijdens het laden van uw telefoon. u niet-compatibele kaarten gebruikt, kunnen de kaart, de data op de kaart De geheugenkaart gebruiken en de telefoon zelf beschadigd raken. De telefoon ondersteunt het gebruik • Doordat het apparaat gebruikmaakt van microSDTM-en microSDHCTM- van het FAT32-bestandssysteem, geheugenkaarten met een capaciteit van mogen bestanden maximaal 4 GB maximaal 32 GB. Deze geheugenkaarten zijn groot zijn. speciaal ontworpen voor mobiele telefoons en andere kleine apparaten, en zijn ideaal voor de opslag van mediabestanden zoals muziek, programma's, video's en foto's op uw telefoon. 20
 • 23. 5 Als u een ontgrendelingspatroon hebt WAARSCHUWING ingesteld, voer dan het desbetreffende Plaats of verwijder de microSD niet patroon in en kies Alles wissen. wanneer de telefoon is ingeschakeld. Hierdoor kunnen de microSD en uw OPMERKING: als er inhoud op uw telefoon beschadigd raken en kunnen microSD stond, kan de mappenstructuur ook de data die zijn opgeslagen op de na het formatteren van de microSD microSD beschadigd raken. afwijken omdat alle bestanden worden gewist. De microSD formatteren: De microSD is mogelijk al geformatteerd. Het scherm vergrendelen en Als dit niet het geval is, moet u de microSD ontgrendelen formatteren voordat u deze kunt gebruiken. Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, OPMERKING: alle bestanden op de wordt het scherm automatisch uitgeschakeld microSD-kaart worden gewist op het en vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat u moment dat u de deze formatteert. door tikken per ongeluk een functie activeert en bespaart u batterijstroom. 1 Tik op om de applicatielijst te Als u de LG-E610 niet gebruikt, kunt openen. u de telefoon vergrendelen door op de 2 Blader naar en tik op Opties Aan-uittoets/vergrendeltoets te Opslagruimte in APPARAAT. drukken. 3 Tik op MicroSD ontkoppelen en tik op Als er nog programma's worden uitgevoerd OK om te bevestigen. wanneer u het scherm vergrendelt, worden deze in de vergrendelde modus mogelijk nog 4 Tik op MicroSD wissen MicroSD steeds uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om wissen Alles wissen en bevestig uw alle programma's af te sluiten voordat u de keuze. vergrendelde modus inschakelt om onnodige kosten voor bijvoorbeeld gesprekken, webtoegang en datacommunicatie te voorkomen. 21
 • 24. Meer informatie over uw telefoon Druk op de aan-uittoets/vergrendeltoets Een ontgrendelingspatroon instellen om de telefoon uit de slaapstand 1 Tik in het basisscherm op om de te halen. Het vergrendelingsscherm applicatielijst te openen. Kies Opties wordt getoond. Tik op en verschuif het Scherm vergrendelen Kies scherm vergrendelscherm in willekeurige richting om slot Patroon. het basisscherm te ontgrendelen. Het laatste 2 Bekijk de instructies op het scherm en de scherm dat u hebt bekeken, wordt geopend. voorbeeldpatronen en kies Volgende. TIP! Als het scherm is uitgeschakeld, 3 Teken een patroon door uw vinger kunt u ook op de Home-toets drukken te slepen en minstens 4 stippen te om de telefoon uit de slaapstand te verbinden. halen. 4 Kies Doorgaan. 5 Teken het patroon opnieuw om te bevestigen. Het vergrendelscherm beveiligen 6 Kies Bevestigen. U kunt het aanraakscherm vergrendelen door de schermvergrendeling te activeren. Een PIN-code voor ontgrendeling U moet dan steeds de ontgrendelingscode instellen invoeren wanneer u de telefoon inschakelt of 1 Tik in het basisscherm op om de het aanraakscherm ontgrendelt. applicatielijst te openen. Kies Opties • LG is niet verantwoordelijk voor het verlies Scherm vergrendelen Kies scherm van beveiligingscodes of persoonlijke slot PIN. informatie, of andere schade die wordt 2 Voer een nieuwe PIN-code in (numeriek) veroorzaakt door illegale software. en kies Doorgaan. Ontgrendelen door te schuiven 3 Voer de PIN-code opnieuw in en kies OK. 1 Tik in het basisscherm op om de Een ontgrendelingswachtwoord instellen applicatielijst te openen. Kies Opties 1 Tik in het basisscherm op om de Scherm vergrendelen Kies scherm applicatielijst te openen. Kies Opties slot Schuiven. Scherm vergrendelen Kies scherm 2 Veeg over het scherm om het scherm te slot Wachtwoord. ontgrendelen. 2 Voer een nieuw wachtwoord in (alfanumeriek) en kies Doorgaan. 22
 • 25. 3 Voer de PIN-code opnieuw in en kies OK. Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten: als u uw PIN of wachtwoord OPMERKING: bent vergeten, moet u een volledige reset Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik uitvoeren. van een ontgrendelingspatroon. Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen. Ga als volgt te werk als u uw ontgrendelingspatroon bent vergeten: Als u zich op de telefoon bij uw Google- account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop Patroon vergeten. (Als u de back-up PIN vooraf instelt, kunt u de back- up PIN-code gebruiken om het patroon te ontgrendelen.) pagina 22) Vervolgens moet u zich aanmelden bij uw Google- account om de telefoon te ontgrendelen. Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de aanmeldingsgegevens bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren. 23
 • 26. Het beginscherm Tips voor het aanraakscherm Basisscherm Hier volgt een aantal tips over hoe u door uw U veegt gewoon met uw vinger naar links telefoon kunt navigeren. of rechts om de panelen te bekijken. U kunt Tikken – tik op een menu dat of optie die elk scherm aanpassen met applicaties, u wilt kiezen of op een applicatie die u wilt downloads, widgets en achtergronden. openen. OPMERKING: bepaalde Tikken en vasthouden – houd uw vinger schermafbeeldingen kunnen anders zijn langer op een optiemenu om dat te openen afhankelijk van uw telefoonprovider. of op pak een object om dat te verplaatsen. Slepen – sleep over het aanraakscherm Op uw basisscherm kunt u sneltoetsen om door een lijst te bladeren of langzaam te onder aan het scherm tonen. Met de verplaatsen. sneltoetsen hebt u met één aanraking Bladeren – blader over het aanraakscherm toegang tot uw meest gebruikte functies. door snel te slepen en los te laten om door Tik op het pictogram Telefoon om het een lijst te bladeren of snel te verplaatsen. toetsenblok te openen en een oproep te plaatsen. OPMERKING: Tik op het pictogram Berichten om het • ik op het midden van een pictogram T berichtenmenu te openen. Hier kunt u een om een item te kiezen. nieuw bericht opstellen. • hoeft niet hard te drukken; het U Tik op het pictogram Contacten om uw aanraakscherm is gevoelig genoeg contacten te openen. om een lichte maar vaste druk te detecteren. Tik op het pictogram Applicaties onder aan het scherm. Al uw geïnstalleerde • aak de gewenste optie met een R applicaties worden getoond. Om een vingertop aan. Zorg dat u niet op applicatie te openen, tikt u op het andere opties tikt. betreffende pictogram in de lijst applicaties. 24
 • 27. Het basisscherm personaliseren Panelen aan het basisscherm U kunt het basisscherm aanpassen toevoegen of eruit verwijderen door Applicaties, Downloads, Widgets of U kunt panelen aan het basisscherm Achtergronden toe te voegen. Vergemakkelijk toevoegen of eruit verwijderen om widgets het gebruik van de telefoon door uw volgens uw voorkeuren en behoeften te favoriete widgets toe te voegen aan het ordenen. beginscherm. 1 Plaats twee vingers op het scherm 1 Basisscherm . en knijp ze naar elkaar toe om naar Of de Bewerkmodus te schakelen. U Tik op het lege gedeelte van het kunt vervolgens panelen toevoegen, basisscherm en houd het vast om naar verwijderen of de volgorde wijzigen. de modus voor bewerken te gaan. 2 De verschillende panelen van het Terugkeren naar recent gebruikte basisscherm en items in Applicaties, applicaties Downloads, Widgets of Achtergronden 1 Houd de Home-toets ingedrukt. Op het worden in het scherm Bewerkmodus scherm wordt nu een pop-upvenster getoond. getoond met pictogrammen van 3 Blader naar links of rechts naar het applicaties die u onlangs hebt gebruikt. gewenste paneel. Tik op een item en 2 Tik op een pictogram om de bijbehorende houd het vast om het naar de locatie van applicatie te openen. Of tik op de Terug- het gewenste paneel te slepen. toets om terug te keren naar de huidige applicatie. Een item verwijderen van het basisscherm: • Basisscherm houd het pictogram vast dat u wilt verwijderen sleep het naar . TIP! Als u een applicatiepictogram uit het menu Applicaties wilt toevoegen, tikt u op de gewenste applicatie en houdt u deze ingedrukt. 25
 • 28. Your Home screen Meldingsbalk beheren. Hier kunt u bijvoorbeeld geluiden, De meldingsbalk bevindt zich boven aan uw Wi-Fi, Bluetooth, Flightmode, Accounts scherm. en synchronisatie, Auto-rotate scherm, Helderheid, Datatoegang aan, GPS, NFC en Wi-Fi-tethering controleren en beheren. De statusbalk tonen Op de statusbalk worden telefoongegevens als pictogrammen getoond, bijvoorbeeld signaalsterkte, nieuwe berichten, levensduur van de batterij en actieve Bluetooth- en QuickMemo Geluid/ Trillen/Stil Wi-Fi Bluetooth Bewerken dataverbindingen. Het meldingenpaneel aanpassen In onderstaande tabel staan de betekenissen U kunt het meldingenpaneel naar eigen van de pictogrammen die u op de statusbalk wens aanpassen. kunt zien. Items op het meldingenpaneel opnieuw Pictogram Omschrijving ordenen Tik op . U kunt vervolgens de items op Geen SIM-kaart het meldingenpaneel controleren en opnieuw ordenen. Geen signaal Meer meldingsinstellingen tonen Flightmode Tik op . Verbonden met een Wi-Fi- U kunt items op het meldingenpaneel netwerk toevoegen en verwijderen, zoals Geluidsprofiel, Wi-Fi, Bluetooth, Flightmode, Spaarstand is ingeschakeld enzovoort. Tik op en verschuif de meldingsbalk met Bekabelde headset uw vinger. Actieve oproep Tik op om de meldingen te 26
 • 29. Pictogram Omschrijving Pictogram Omschrijving Oproep in wacht GPS zoekt verbinding Luidspreker Locatiedata ontvangen van GPS Microfoon van telefoon is uit Data wordt gesynchroniseerd Gemiste oproep Nieuw Gmail-bericht Bluetooth is aan Nieuw Google Talk-bericht Systeemwaarschuwing Nieuw bericht Alarm is ingesteld Nummer wordt afgespeeld Nieuwe voicemail FM-radio ingeschakeld op de achtergrond Belsignaal is uit USB-tethering is actief NFC is aan Draagbare Wi-Fi-hotspot is actief Trilfunctie Zowel USB-tethering als Batterij volledig opgeladen Draagbare hotspot zijn actief Batterij wordt opgeladen OPMERKING: de pictogrammen op het Telefoon is met PC verbonden scherm kunnen afwijken, afhankelijk van via een USB-kabel uw regio of serviceprovider. Data downloaden Data uploaden 27
 • 30. Your Home screen Schermtoetsenbord Tekens met accenten invoeren U kunt tekst invoeren met behulp van het Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse wordt automatisch op het scherm getoond tekens invoeren (bijvoorbeeld á). wanneer u tekst moet invoeren. Als u het Als u bijvoorbeeld á wilt invoeren, toetsenbord handmatig wilt tonen, tik dan houd dan de toets a ingedrukt tot de gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt inzoomtoets groter wordt en tekens uit invoeren. verschillende talen worden getoond. Het toetsenbord gebruiken en tekst Kies vervolgens het gewenste speciale invoeren teken. Tik eenmaal hierop om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal of houd vast om van alle letters hoofdletters te maken. Tik hierop om te wisselen tussen het numerieke toetsenbord en het symbolentoetsenbord. U kunt dit tabblad ook ingedrukt houden om het instellingenmenu te bekijken. Tik hierop om een spatie in te voeren. Tik hierop om een nieuwe regel in het berichtveld te maken. Tik hierop om het vorige teken te wissen. 28
 • 31. Google-account instellen Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, is het handig om het netwerk te activeren, zodat u zich kunt aanmelden bij uw Google-account en kunt aangeven hoe u bepaalde services van Google wilt gebruiken. Uw Google-account instellen: • Meld u bij een Google-account aan op het instellingenscherm dat wordt getoond. OF • Tik op tabblad Applicaties kies een Google-applicatie zoals Gmail kies Nieuw om een nieuw account te maken. Als u een Google-account hebt, tik dan op Bestaand, voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op Aanmelden. Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op internet. Uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze applicaties en services op het web worden gesynchroniseerd met uw telefoon. (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie- instellingen.) Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail™ en andere Google-services op uw telefoon gebruiken. 29
 • 32. Verbinden met netwerken en apparaten Wi-Fi 2 Stel Wi-Fi in op AAN om Wi-Fi in Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding te schakelen en het scannen naar gebruiken binnen het dekkingsgebied van beschikbare Wi-Fi-netwerken te starten. het draadloze toegangspunt (AP). Met WiFi 3 Tik nogmaals op het menu Wi-Fi om een kunt u gebruikmaken van draadloos internet lijst met en bereikbare Wi-Fi-netwerken zonder extra kosten. te bekijken. Verbinding maken met Wi-Fi- • Beveiligde netwerken netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram. Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos 4 Tik op een netwerk om er verbinding mee toegangspunt of een hotspot. Sommige te maken. toegangspunten zijn openbaar toegankelijk. • Als het een onbeveiligd netwerk betreft, U kunt hiermee gewoon verbinding maken. wordt u gevraagd te bevestigen dat u Andere toegangspunten zijn verborgen verbinding wilt maken met dit netwerk of worden beveiligd. U moet uw telefoon door op Verbinden te tikken. configureren om verbinding te kunnen • Als het netwerk is beveiligd, wordt u maken met dergelijke toegangspunten. gevraagd een wachtwoord of andere Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet aanmeldingsgegevens in te voeren. gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor van de batterij. meer informatie.) 5 De statusbalk geeft een pictogram weer OPMERKING: als u zich buiten de Wi-Fi- dat de Wi-Fi-status aangeven. zone bevindt of Wi-Fi op Uit zet, worden er mogelijk extra kosten in rekening Bluetooth gebracht door uw mobiele provider voor U kunt data zenden met Bluetooth door het gebruik van mobiele data. een applicatie voor het zenden van data te starten, en niet vanuit het Bluetooth- Wi-Fi inschakelen en verbinding maken menu, zoals bij de meeste andere mobiele met een Wi-Fi-netwerk telefoons. 1 Tik op tabblad Applicaties Opties Wi-Fi in DRAADLOOS ENN NETWEKREN 30
 • 33. op Zichtbaar en tik nogmaals op Zoek OPMERKING: apparaten. • LG is niet verantwoordelijk voor het 3 Kies het apparaat waarmee u de verlies, onderscheppen of misbruik koppeling tot stand wilt brengen in de van gegevens die worden verzonden lijst. of ontvangen via de Bluetooth-functie. Als het koppelen is gelukt, wordt uw • Zorg er altijd voor dat u data deelt en apparaat met het apparaat verbonden. ontvangt met apparaten die vertrouwd en goed beveiligd zijn. Als er obstakels OPMERKING: sommige apparaten, zijn tussen de apparaten, kan de vooral headsets of handsfree autokits, afstand tussen de apparaten worden hebben mogelijk een vaste PIN-code verkort. voor Bluetooth, bijvoorbeeld 0000. Als • Sommige apparaten, vooral apparaten het andere apparaat een PIN-code heeft, die niet zijn getest of goedgekeurd moet u deze invoeren. door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat. Data verzenden met de draadloze Bluetooth-functie Bluetooth inschakelen en uw telefoon 1 Kies een bestand of item, zoals een koppelen aan een Bluetooth-apparaat contactpersoon, een agendagebeurtenis, U moet uw apparaat eerst aan een ander een memo of een mediabestand uit een apparaat koppelen voordat u verbinding met geschikte applicatie of uit Downloads. dat apparaat kunt maken. 2 Selecteer een optie voor het verzenden 1 Tik op tabblad Applicaties van data via Bluetooth. Opties Stel Bluetooth in op AAN in DRAADLOOS ENN NETWEKREN OPMERKING: de methode voor het 2 Tik nogmaals op het menu Bluetooth. kiezen van een optie kan per datatype De telefoon scant en toont de ID's van afwijken. alle beschikbare en bereikbare Bluetooth- apparaten. Als het apparaat dat u wilt 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en maak koppelen niet in de lijst staat, controleer een koppeling. dan of het doelapparaat in ingesteld 31
 • 34. Verbinden met netwerken en apparaten Data ontvangen met de draadloze en draagbare hotspots, waaronder Bluetooth-functie ondersteunde besturingssystemen en andere 1 1 Tik op tabblad Applicaties informatie. Opties Stel Bluetooth in op Aan Instellingen voor Wi-Fi-tethering wijzigen: en schakel vervolgens het • Tik op tabblad Applicaties selectievakje naast uw toestel in. Opties Meer in DRAADLOOS ENN NETWEKREN Wi-Fi Tethering Kies de OPMERKING: tik op Maak het opties die u wilt aanpassen. apparaat zichtbaar als u wilt kiezen hoelang uw toestel zichtbaar is. TIP! Als uw computer Windows 7 of een recente Linux-distributie (bijvoorbeeld 2 Kies Koppelen om te bevestigen dat u Ubuntu) als besturingssysteem heeft, data van het apparaat wilt ontvangen. hoeft u uw computer waarschijnlijk niet voor te bereiden voor tethering. De dataverbinding van uw Als u echter een oudere Windows- telefoon delen versie of een ander besturingssysteem USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspot gebruikt, moet u uw computer mogelijk zijn fantastische functies wanneer er geen voorbereiden om een netwerkverbinding draadloze verbindingen beschikbaar zijn. via USB tot stand te kunnen brengen. U kunt de mobiele dataverbinding van uw Bezoek http://www.android.com/tether telefoon delen met één computer via een voor de meest actuele informatie USB-kabel (USB-tethering). U kunt tevens over welke besturingssystemen USB- de mobiele dataverbinding van uw telefoon tethering ondersteunen en hoe u deze delen met meerdere apparaten tegelijk, moet configureren. door van uw telefoon een draagbare Wi-Fi- hotspot te maken. Wanneer uw telefoon de dataverbinding deelt wordt een pictogram in de statusbalk en als een actieve melding in de meldingsbalk getoond. Bezoek http://www.android.com/tether voor de laatste informatie over tethering 32
 • 35. Uw draagbare hotspot hernoemen of in het menu Beveiliging instellen om beveiligen de beveiliging van het Wi-Fi-netwerk U kunt de Wi-Fi-netwerknaam (SSID) van ongedaan te maken. uw telefoon wijzigen en het Wi-Fi-netwerk 5 Tik op Opslaan. beveiligen. 1 Tik in het basisscherm op tabblad LET OP! Applicaties Opties Als u Open instelt als beveiligingsoptie, 2 Tik op Meer in DRAADLOOS ENN kunt u niet voorkomen dat anderen NETWEKREN en kies Wi-Fi Tethering. zonder toestemming gebruik kunnen maken van onlineservices en krijgt u 3 Zorg dat het selectievakje Wi-Fi mogelijk te maken met extra kosten. Tethering is ingeschakeld. Om onbevoegd gebruik te voorkomen, 4 Tik op Wi-Fi-hotspot configureren. raden wij aan de beveiligingsoptie • Het dialoogvenster Wi-Fi-hotspot ingeschakeld te laten. configureren wordt geopend. • U kunt de netwerk-SSID (netwerknaam) Wi-Fi Cast gebruiken die andere computers zien bij het zoeken naar Wi-Fi-netwerken, wijzigen. U kunt uw muziek, foto's en video's delen met gebruikers van een Android-telefoon die • U kunt ook tikken op het menu met hetzelfde Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk Beveiliging om het netwerk te zijn verbonden. configureren met WPA2-beveiliging (Wi- Fi Protected Access 2) met een vooraf Controleer vooraf of de gebruikers zijn gedeelde sleutel (preshared key, PSK). verbonden met uw Wi-Fi- of Wi-Fi Direct- netwerk. • Als u op de beveiligingsoptie WPA2 PSK tikt, wordt een wachtwoordveld 1 Tik op tabblad Applicaties toegevoegd aan het dialoogvenster Opties Meer in DRAADLOOS ENN Wi-Fi-hotspot configureren. Als u NETWEKREN Wi-Fi Direct een wachtwoord invoert, moet u dat 2 Schakel het selectievakje Wi-Fi Direct in. wachtwoord steeds invoeren wanneer 3 Kies een apparaat in de lijst om mee te u vanaf een computer of een ander verbinden. apparaat verbinding maakt met de 4 Tik op Verbinden. hotspot van de telefoon. U kunt Open 33
 • 36. Verbinden met netwerken en apparaten Wi-Fi Direct inschakelen om te OPMERKING: als uw telefoon delen via SmartShare groepseigenaar wordt, verbruikt deze Wi-Fi Direct scant automatisch Wi-Fi Direct- meer batterijstroom dan wanneer uw apparaten binnen bereik. De gevonden telefoon een client is. Met Wi-Fi Direct apparaten worden in volgorde getoond. U maakt uw telefoon geen verbinding met kunt een apparaat kiezen om multimedia- internet. Mogelijk worden er extra kosten bestanden mee te delen via SmartShare. in rekening gebracht als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt OPMERKING: Wi-Fi Direct kan niet gemaakt van onlineservices. Vraag uw worden ingeschakeld tijdens het gebruik netwerkprovider naar de tarieven. van andere Wi-Fi-functies. 1 Tik op tabblad Applicaties SmartShare gebruiken Opties Meer in DRAADLOOS ENN U kunt met uw telefoon bestanden met NETWEKREN Wi-Fi Direct media-inhoud in het netwerk delen met 2 Kies een apparaat in de lijst om mee te andere spelers. verbinden. 1 Tik op en kies vervolgens SmartShare GROEP MAKEN – hiermee activeert u de . modus voor groepseigenaren waarmee • Uw toestel moet met een Wi-Fi-netwerk verouderde Wi-Fi-apparaten verbinding zijn verbonden. Als dit niet het geval is, kunnen maken door uw telefoon te scannen. wordt een nieuw venster voor de Wi-Fi- In dat geval geeft u het wachtwoord op zoals verbinding getoond. ingesteld in Wachtwoord. 2 Van: stel een bibliotheek in om een inhoudslijst te bekijken. • Als er eerder een apparaat verbonden was, wordt de inhoudslijst van dit apparaat getoond. 34
 • 37. 3 Naar: stel een speler in om de 6 Schakel DMS in het menu Opties in. inhoudsbestanden af te spelen. • Zichtbaar: hiermee kan uw telefoon • U kunt de bestanden alleen afspelen op worden gevonden tussen andere DLNA- ondersteunde apparaten, zoals een pc toestellen. of tv die DLNA ondersteunt. • Apparaatnaam: hiermee stelt u de • Tik op om nogmaals te zoeken naar naam in die en het pictogram dat wordt beschikbare toestellen. getoond op andere apparaten. 4 Kies een inhoudsbestand dat u wilt • Aanvraag altijd accepteren: hiermee afspelen uit de inhoudslijst. worden aanvragen van andere • Tik op een inhoudsbestand en houd apparaten om inhoudsbestanden te het vast om het bestand af te spelen of delen, automatisch geaccepteerd. informatie te bekijken. • Ontvang bestanden: hiermee kunnen • Tik op de menuknop om af te spelen, te andere apparaten bestanden uploaden uploaden/downloaden, in te stellen en naar uw telefoon. Help te bekijken. • MIJN GEDEELDE INHOUD: hiermee 5 Upload/download inhoudsbestanden naar/ kunt u het type mediabestand instellen van de inhoudslijst. dat u wilt delen. • U kunt de inhoudsbestanden die zijn opgeslagen op uw telefoon, uploaden naar andere apparaten. • U kunt de inhoudsbestanden die zijn opgeslagen in een externe bibliotheek, downloaden naar uw telefoon. • Bekijk de voortgang van het downloaden/uploaden in de meldingsbalk. • De geüploade of gedownloade inhoudsbestanden worden opgeslagen in de map SmartShare. 35
 • 38. Verbinden met netwerken en apparaten naar het toestel kopiëren en kunt u het PC- OPMERKING: softwareprogramma (LG PC Suite) gebruiken. • DMS (Digital Media Server) maakt het mogelijk inhoudsbestanden op Uw telefoon synchroniseren met uw uw telefoon te delen met andere computer apparaten die met hetzelfde netwerk Als u uw telefoon via de USB-kabel wilt zijn verbonden. Met de DMC-functie synchroniseren met uw PC, dient u de PC- (Digital Media Controller) kunt u software (LG PC Suite) te installeren op uw inhoudsbestanden op andere digitale PC. Download het programma van de LG- apparaten bekijken en ze regelen website (www.lg.com). (afspelen/stoppen). Met de DMP 1 Gebruik de USB-kabel om de telefoon (Digital Media Player) kunt u op op de computer aan te sluiten. Kies LG uw telefoon ook inhoudsbestanden software in de lijst USB-verbindingstype. afspelen die op andere apparaten zijn 2 Voer het programma LG PC Suite uit opgeslagen. op de PC. Raadpleeg de Help van de • U kunt alleen inhoudsbestanden PC-software (LG PC Suite) voor meer afspelen in de indelingen die worden informatie. ondersteund door een DMR. Sommige OPMERKING: het geïntegreerde USB- inhoudsbestanden kunnen mogelijk stuurprogramma is vereist om een niet worden afgespeeld, afhankelijk LG-toestel met een PC te verbinden. van de DMR. Het stuurprogramma wordt automatisch • De functie voor uploaden of geïnstalleerd wanneer u de LG PC downloaden wordt mogelijk niet Suite PC-software installeert. ondersteund, afhankelijk van de DMR. Muziek, foto's en video's synchroniseren PC-verbindingen met een PC- met de USB-modus voor massaopslag datakabel 1 Sluit de LG-E610 met een USB-kabel aan op een PC. Leer het toestel met een PC-datakabel in de USB-verbindingsmodus te verbinden 2 Als u geen stuurprogramma voor met een PC. Wanneer u het toestel met het LG Android-platform op uw een PC verbindt, kunt u data direct van en computer hebt geïnstalleerd, moet u de 36
 • 39. instellingen handmatig wijzigen. Kies • Voor het synchroniseren met Windows Systeeminstellingen. Connectiviteit Media Player gelden de volgende USB Verbindingstype en kies vereisten. vervolgens Mediasynchronisatie (MTP). Items Vereiste 3 U kunt de inhoud voor massaopslag op uw PC bekijken en de bestanden Microsoft Windows overbrengen. Besturingssysteem XP SP2, Vista of hoger OPMERKING: als u het stuurprogramma voor het LG Android-platform hebt Versie Windows Windows Media geïnstalleerd, verschijnt er direct een Media Player 10 of hoger pop-upvenster met de melding USB- opslag aanzetten. • Wanneer de versie van Windows Media Player 9 of lager is, moet u versie 10 of hoger van het programma installeren. Synchroniseren met Windows Media Player Zorg dat Windows Media Player op uw PC is geïnstalleerd. 1 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op een PC waarop Windows Media Player is geïnstalleerd. 2 Kies de optie Mediasynchronisatie (MTP). Als het toestel is verbonden, wordt op de PC een pop-upvenster getoond. 3 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren. 4 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig). 5 Kies de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst. 6 Start de synchronisatie. 37
 • 40. Oproepen Een oproep plaatsen een inkomende oproep te Weigeren. 1 Tik op om het toetsenblok te openen. Houd het pictogram Snel bericht vast en 2 Voer het nummer in met het toetsenblok. sleep dit naar boven als u een snel bericht Tik op om een cijfer te wissen. wilt verzenden. 3 Tik op om een oproep te TIP! Snel bericht plaatsen. Met deze functie kunt u snel een bericht 4 Tik op het pictogram Ophangen verzenden. Dit is handig wanneer u om een oproep te beëindigen. tijdens een vergadering het bericht moet TIP! Als u een + wilt invoeren voor een beantwoorden. internationale oproep, tik dan op en houd deze toets ingedrukt. Het gespreksvolume aanpassen U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen door op de toets Volume Uw contacten bellen omhoog/omlaag aan de linkerkant van uw 1 Tik hierop om uw lijst met contacten telefoon te drukken. te openen. 2 Blader door de contactenlijst of voer de Een tweede oproep plaatsen eerste paar letters in van het contact dat 1 Tik tijdens uw eerste oproep op Menu u wilt bellen door op Contact zoeken Oproep toevoegen en kies het nummer. te tikken. U kunt ook naar een lijst met onlangs 3 Tik in de lijst op het contact dat u wilt gekozen nummers gaan door op te bellen. tikken of contacten zoeken door op te tikken en het nummer te kiezen dat u Een oproep beantwoorden of wilt bellen. weigeren 2 Tik op om de oproep te plaatsen. Wanneer u een oproep ontvangt wanneer uw 3 Beide oproepen worden op het toestel is vergrendeld, houdt u het pictogram oproepscherm getoond. Het eerste vast en sleept u dit om de inkomende gesprek wordt vergrendeld en in de oproep te Antwood. wachtstand gezet. Houd het pictogram vast en sleep dit om 38
 • 41. 4 Tik op het getoonde getal om tussen Oproepinstellingen de oproepen te schakelen. Of tik op U kunt oproepinstellingen voor de telefoon Samenvoegen om een groepsgesprek configureren, zoals het doorschakelen van tot stand te brengen. oproepen en andere speciale services van 5 Als u een actief gesprek wilt beëindigen, uw provider. tikt u op Ophangen of drukt u op de 1 Tik in het basisscherm op . toets Home en schuift u de meldingsbalk 2 Tik op Menu. omlaag en kiest u het pictogram Oproep beëindigen . 3 Tik op Oproepinstellingen en kies de opties die u wilt aanpassen. OPMERKING: voor elk gesprek worden Vaste nummers – om de functie in te kosten in rekening gebracht. schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een door uzelf samengestelde lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de Oproeplogboeken tonen PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw Tik in het basisscherm op en kies het provider. Alleen nummers die in de lijst zijn tabblad Oproepinfo . opgenomen, kunnen met de telefoon worden Hier kunt u een volledige lijst met gebeld. alle gekozen, ontvangen en gemiste Voicemail service – hiermee kunt u de spraakoproepen bekijken. voicemailservice van uw provider kiezen. Voicemail instellingen – als u de TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven voicemailservice van uw provider gebruikt, in de oproepgeschiedenis tikt, worden kunt u met deze optie het telefoonnummer de datum, het tijdstip en de duur van de invoeren dat u gebruikt voor het beluisteren oproep weergegeven. en beheren van uw voicemail. Bewaar onbekende nummers – om TIP! Tik op de Menu-toets en tik op onbekende nummers aan contacten toe te Alles wissen om alle opgeslagen items voegen na een oproep. te wissen. 39
 • 42. Oproepen Oproep afwijzen – hiermee kunt u de Overige oproepinstellingen – hier kunt u functie voor het weigeren van oproepen de volgende instellingen wijzigen: instellen. Kies uit Uitgeschakeld, Weiger Beller-ID: geef op of u wilt dat uw oproepen op lijst of Alles afwijzen. nummer wordt weergegeven wanneer u Snel bericht – wanneer u een inkomende iemand belt. oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie Wisselgesprek – als Wisselgesprek snel een bericht verzenden. Dit is handig is geactiveerd, krijgt u een melding wanneer u tijdens een vergadering een van een inkomende oproep wanneer u oproep moet weigeren. aan het bellen bent (afhankelijk van uw Oproep doorschakelen - geef op wanneer netwerkprovider). u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u geen bereik hebt. Oproep blokkeren – kies wanneer u oproepen wilt blokkeren. Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie over deze service. Oproepduur – hiermee kunt u de duur bekijken van: alle oproepen, gekozen oproepen, ontvangen oproepen en de laatste oproep. Oproepkosten – hiermee kunt u de kosten van uw oproepen bekijken. (Deze service is netwerkafhankelijk; sommige providers ondersteunen deze functie niet.) 40
 • 43. Contacten U kunt contacten toevoegen aan de telefoon 3 Kies Toevoegen aan contacten en deze contacten synchroniseren met de Nieuw contact maken. contacten in uw Google-account of andere 4 Kies een geheugenlocatie. Als u meer dan accounts die het synchroniseren van één account hebt, kies dan het account contacten ondersteunen. waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen, zoals Telefoon of Google. Een contact zoeken 5 Voer de contactinformatie in. In het beginscherm 6 Tik op een categorie contactgegevens en 1 Tik hierop om uw lijst met contacten voer de gegevens over het contact in. te openen. 7 Tik op Opslaan om het contact toe te 2 Tik op Contact zoeken en voer met het voegen aan het geheugen. toetsenbord de naam van het contact in. Favoriete contacten Een nieuw contact toevoegen U kunt veelgebelde contacten als favorieten 1 Tik hierop om uw lijst met contacten instellen. te openen. Een contact toevoegen aan uw favorieten 2 Kies . 1 Tik hierop om uw lijst met contacten 3 Kies een geheugenlocatie. Als u meer dan te openen. één account hebt, kies dan het account waaraan u de contactpersoon wilt 2 Tik op een contact om de bijbehorende toevoegen, zoals Telefoon of Google. gegevens te tonen. 4 Tik op een categorie contactgegevens en 3 Tik op de ster rechts van de naam van voer de gegevens over het contact in. het contact. De ster wordt geel. 5 Tik op Opslaan om het contact toe te Een contact in de lijst met favorieten voegen aan het geheugen. wissen U kunt ook een contact maken vanuit het 1 Tik hierop om uw lijst met contacten kiesscherm. te openen. 1 Tik op om het kiesscherm te 2 Tik op het tabblad Favorieten en kies openen. het contact van wie u de informatie wilt tonen. 2 Voer een telefoonnummer in. 41
 • 44. Contacten 3 Tik op de gele ster rechts van de naam Contacten van een oude van het contact. De ster wordt grijs en het telefoon naar de nieuwe telefoon contact wordt uit de favorieten verwijderd. verplaatsen Contactpersonen importeren of Exporteer de contacten met behulp van exporteren een PC-synchronisatieprogramma als CSV-bestand van uw oude telefoon naar Bestanden met contactpersonen (in vcf- de PC. indeling) importeren van of exporteren naar een opslaggeheugen (interne opslag/ 1 Installeer eerst LG PC Suite op uw PC. geheugenkaart) of een SIM- of USIM-kaart Voer het programma uit en sluit uw naar/van het apparaat. mobiele Android-telefoon met de USB- kabel aan op de PC. 1 Tik hierop om uw lijst met contacten te openen. 2 Kies bovenaan het scherm Toestel Persoonlijke informatie importeren 2 Tik op de Menu-toets Importeren/ Contacten importeren. exporteren. 3 Er verschijnt een pop-upvenster om een 3 Selecteer de gewenste optie om te bestand met contactpersonen te openen. importeren/exporteren. Als u meer dan één account hebt, selecteer dan een 4 Selecteer het bestand met account waaraan u de contactpersoon contactpersonen en klik op Openen. wilt toevoegen. 5 Er verschijnt een pop-upvenster om een 4 Kies de bestanden met contacten die nieuwe contactpersoon van de PC te u wilt importeren/exporteren en kies importeren naar de contactpersonen op Importeren om te bevestigen. het apparaat. 6 Als de contactpersonen in het apparaat en de nieuwe contactpersonen vanuit de PC verschillen, kies dan een contactpersoon die u wilt importeren uit de PC. 7 Klik op de knop [OK] om een nieuwe contactpersoon te importeren van de PC naar het apparaat. 42
 • 45. Berichten Op de LG-E610 zijn SMS en MMS in één intuïtief, gebruiksvriendelijk menu WAARSCHUWING: de limiet van gecombineerd. 160 tekens verschilt per land en is afhankelijk van de codering en de taal Een bericht verzenden van de SMS. 1 Tik in het basisscherm op en tik op om een leeg bericht te openen. WAARSCHUWING: als u een 2 Voer de naam of het telefoonnummer van afbeelding-, video- of geluidbestand het contact in het veld Aan in. Terwijl u toevoegt aan een SMS, wordt het de naam van het contact invoert, worden bericht automatisch omgezet in een overeenkomende contacten getoond. U MMS en worden de daarbij behorende kunt op een voorgestelde geadresseerde kosten in rekening gebracht. tikken. U kunt meerdere contacten toevoegen. Gegroepeerd vak U kunt berichten (SMS, MMS) die u met OPMERKING: als u een SMS naar anderen hebt uitgewisseld in chronologische meerdere personen stuurt, worden per volgorde tonen zodat u eenvoudig een persoon kosten in rekening gebracht. overzicht van uw conversatie kunt zien. 3 Tik op het veld Bericht invoeren en Smiley's gebruiken begin daarna met het maken van uw Maak uw berichten nog leuker met smiley's. bericht. Tik op de Menu-toets als u een nieuw 4 Tik op de toets Menu om het menu met bericht schrijft en kies Smiley invoegen. opties te openen. Kies uit Onderwerp toevoegen, Wissen, Bijvoegen, Smiley De instellingen van uw berichten invoegen en Alle berichten. Tik op wijzigen Zenden om uw bericht te verzenden. De berichtinstellingen van uw LG-E610 zijn 5 Het berichtenscherm wordt geopend met vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten uw bericht na de naam of het nummer kunt verzenden. U kunt de instellingen van de ontvanger. Reacties worden op aanpassen aan uw voorkeuren. het scherm getoond. Wanneer u meer Tik op op het basisscherm, tik op de berichten bekijkt en verzendt, wordt een Menu-toets en tik vervolgens op Opties. berichtenthread gemaakt. 43
 • 46. E-mail U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e- Een e-mailaccount wissen: mailberichten van andere services dan Gmail • Tik op tabblad Applicaties E- te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt mail tik in het accountscherm op de volgende typen accounts: POP3, IMAP en Opties tik op het account dat u wilt Exchange. verwijderen Account verwijderen De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder Het scherm E-mailaccount opvragen. U kunt op een account tikken om de bijbehorende inbox te tonen. Het Een e-mailaccount beheren selectievakje bij de standaardaccount Wanneer u de applicatie E-mail voor waarmee u e-mail verzendt, is ingeschakeld. het eerst opent, verschijnt er een wizard – tik op het mappictogram om de map waarmee u een e-mailaccount kunt instellen. van het account te openen. Een andere e-mailaccount toevoegen: Alleen de meest recente e-mails in uw • Tik op tabblad Applicaties account worden gedownload naar uw E-mail tik in het accountscherm telefoon. op Opties ACCOUNT TOEVOEGEN Accountmappen gebruiken Nadat E-mail is ingesteld, verschijnt de Elk account beschikt over de mappen Inbox, inhoud van uw Postvak IN. Als u meer dan Postvak uit, Verzonden en Concepten. Er één account hebt toegevoegd, kunt u tussen kunnen nog andere mappen zijn, afhankelijk accounts schakelen. van de functies die worden ondersteund door uw serviceprovider. De instellingen van een e-mailaccount wijzigen: • Tik op tabblad Applicaties E-mail tik in het accountscherm op Opties 44
 • 47. E-mailberichten schrijven en verzenden Een e-mailbericht schrijven en verzenden 1 Tik in de applicatie E-mail op de . 2 Voer het adres van de ontvanger in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw Contacten getoond. Scheid meerdere e- mailadressen met puntkomma's. 3 Voeg zo nodig CC/BCC en eventuele bijlagen toe. 4 Voer de tekst van het bericht in. 5 Tik op de . Als u geen verbinding hebt met een netwerk, bijvoorbeeld wanneer u in flightmode werkt, worden de te verzenden berichten opgeslagen in de map Postvak UIT totdat u weer verbinding hebt met een netwerk. Als de map Postvak UIT berichten bevat die nog moeten worden verzonden, wordt de map getoond in het scherm Accounts. TIP! Als er een nieuw e-mailbericht in uw Postvak IN verschijnt, wordt dit gemeld via een geluidssignaal en de trilfunctie. Tik op de e-mailmelding om deze te beëindigen. 45
 • 48. Camera Meer informatie over de beeldzoeker Zoomen – inzoomen of uitzoomen. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant gebruiken. H elderheid – hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een afbeelding. F otomodus – kies uit Normaal, Panorama of Reeksopname. F litser - hiermee kunt u de flitser inschakelen wanneer u een foto in het donker maakt. O pties – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Videomodus - tik op dit pictogram om naar de videomodus te gaan. Vastleggen – een foto maken. G alerij – tik om de laatste foto te tonen die u hebt gemaakt. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen foto's bekijken in de cameramodus. OPMERKING: afhankelijk van de scène en omstandigheden van de opname kan de geheugencapaciteit afwijken. 46